• Luận án Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững ở vùng kinh tế trong điểm Bắc BộLuận án Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững ở vùng kinh tế trong điểm Bắc Bộ

  Chất l ư ợng nguồn nhân lực có vai trò quyết định tới thành công của ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại và nâng cao n ăng suất lao động. Để có nguồn nhân lực chất lư ợng cao, đáp ứ ng yêu cầu của các nhà đầu tư trong nư ớc và n ư ớc ngoài; phát triển kinh tế -xã hội bền vững, thì cần giải quyết các vấn đề sau: Một là, xây d ựng quy hoạch...

  pdf182 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam theo hướng bền vữngLuận án Phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam theo hướng bền vững

  Xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của CNHT đối với phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ nói riêng và của cả nước nói chung, CNHT cần được tạo điều kiện phát triển nhanh chóng trên cơ sở các biện pháp sau: Một là, tạo dựng môi trường đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh. Dựa trên cơ sở các nhóm ngành ưu tiên, xây dựng các ...

  doc180 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt luận án Nghiên cứu thống k ê phát triển bền vững ở Việt NamTóm tắt luận án Nghiên cứu thống k ê phát triển bền vững ở Việt Nam

  Với các phân tích đã có, tác giả chọn công thức tính phù hợp nhất với điều kiện số liệu giai đoạn 2001 – 2010. Tuy chỉ mang tính tương đối do số lượng chỉ tiêu có số liệu còn hạn chế, nguồn số liệu chưa thống nhất, chỉ số tổng hợp phát triển bền vững đã phản ánh phần nào quá trình phát triển ở Việt Nam trong giai đoạn 10 năm, từ 2001 đến 2010. ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Statistic Research on Assessment of Sustainable Development in VietnamStatistic Research on Assessment of Sustainable Development in Vietnam

  The main content of Chapter 3 deals with the data collection of the indicators in the system of statistical indicators of sustainable development, thereby the application of the calculation process described in Chapter 2 to calculate the aggregate index of sustainable development. With different formulas, the author comes up with many different...

  pdf12 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản trị quan hệ khách hàng trong kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt NamLuận án Quản trị quan hệ khách hàng trong kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

  Đề tài luận án nghiên cứu về quản trị quan hệ kháchhàng trong kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài, tác giả đã xác định khung nghiên cứu vấn đề quản trị quan hệ khách hàng trong kinh doanh bảo hiểm vật chất xe...

  pdf257 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • High-Quality human resource development for women in vietnam at present timeHigh-Quality human resource development for women in vietnam at present time

  With globalization, open-door policies and international economic integration, Vietnam has the opportunity to develop. However, it is faced with many challenges. For the shortest way to success, it is necessary to mobilize all different resources, in which NNLCLC is the most important with indispensble NNLNCLC ̣ 's contribution. NNLNCLC sees a ...

  pdf179 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Luận án Vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nayLuận án Vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

  Đối với các nhà khoa học, công nghệ để khai thác được khả năng tích cực, sáng tạo ở họ, nhất là những tài năng đỉnh cao, phải có sự tài trợ đủ mạnh về tài chính để có thể gắn khoa học, công nghệ với thực tiễn. Tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho NNLNCLC như cung cấp thông tin, trang thiết bị phương tiện thí nghiệm hiện đại, các cơ sở triển khai...

  pdf171 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt luận án Ðịnh giá nhà ở thương mại xây dựng mới ở các doanh nghiệp ñầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ởTóm tắt luận án Ðịnh giá nhà ở thương mại xây dựng mới ở các doanh nghiệp ñầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở

  Hoàn thiện việc ñịnh giá nhà ở thương mại xây dựng mới tại các doanh nghiệp ñầu tư, xây dựng và kinh doanh nhà sẽ góp phần làm lành mạnh hó a thị trường nhà ở nói riêng và thị trường BðS nói chung. ðồng thời sẽ giúp cho doanh nghiệp xác ñịnh ñược mức giá bán phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, có căn cứ khoa họ c và cũng ñảm bảo...

  pdf12 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Pricing newly-Built commercial house at investment, construction and trading house enterprisesPricing newly-Built commercial house at investment, construction and trading house enterprises

  The investment, construction and trade house enterprises can choose one among the 3 following organizational models: Firstly, the divisions of sales or accounting can take charge of pricing. It means the employees of these divisions are liable for pricing ; however, this requires a specialist in charge of collecting information and processi...

  pdf12 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ thông tin di ñộng của các công ty viễn thông Việt NamNâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ thông tin di ñộng của các công ty viễn thông Việt Nam

  Trong giai ñoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, khi Việt Nam ñã trở thành thành viên chính thức của WTO, vấn ñề cạnh tranh, nhất là cạnh tranh trong lĩnh vực TTDð ñã trở nên gay gắt và quyết liệt. Thực tế ñó ñòi hỏi các công ty viễn thông phải ñổi mới tổ chức, kinh doanh cho phù hợp với bối cảnh và xu thế thời ñại. Việc tham 24 khảo kin...

  pdf12 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0