• Khảo sát và đề xuất biện pháp tăng tốc độ lắng trong qui trình sản xuất bột gạoKhảo sát và đề xuất biện pháp tăng tốc độ lắng trong qui trình sản xuất bột gạo

  Được cấu tạo từhai thành phần chủ yếu: amylose và amylopectin. Tuỳtheo nguyên liệu sản xuất tinh bột, mà tinh bột chứa amylose và amylopectin với tỷlệkhác nhau. Ởgạo tỷlệ đó khoảng 18,5% amylose và 81,5% amylopectin. Phân tửamylose có cấu tạo mạch thẳng không phân nhánh, mỗi mạch có từ200 đến hàng nghìn gốc glucose liên kết với nhau theo l...

  pdf43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2187 | Lượt tải: 5

 • Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sữa bắp tiệt trùngKhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sữa bắp tiệt trùng

  Mục Lục Chương I: Đặt vấn đề Chương II: Lược khảo tài liệu chương III: Phương tiện và phương pháp thí nghiệm Chương IV: Kết quả và thảo luận Tài liệu tham khảo

  pdf98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1639 | Lượt tải: 7

 • Virus cúm gia cầm A (H5N1)Virus cúm gia cầm A (H5N1)

  MỤC LỤC Trang Lời mở đầu Phần 1. Tổng quan về Cúm 1.1. Nguồn gốc của từ influenza 1 1.2. Lịch sử 1 1.3. Các loại virus cúm 4 1.3.1. Influenzavirus A (cúm A) 5 1.3.2. Influenzavirus B (cúm B) 6 1.3.3. Influenzavirus C (cúm C) 6 1.4. Cấu trúc, tính chất, và cách gọi tên các chủng 7 1.5. Sự xâm nhiễm và nhân mật số 9 1.6. Tr...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4040 | Lượt tải: 21

 • Hội chứng rối loạn và suy giảm hô hấp trên heo (PRRS)Hội chứng rối loạn và suy giảm hô hấp trên heo (PRRS)

  MỤC LỤC MỤC TRANG I. ĐẶC ĐIỂM CỦA PRRS 1 1.1. Lịch sử bệnh 1 1.2. Thiệt hại do bệnh 2 1.3. Đặc điểm dịch tễ học 3 1.4. Tác nhân gây bệnh 3 1.5. Cấu trúc Arteriviruses 4 1.6. Đặc tính di truyền của virus PRRS 6 1.7. Khả năng tồn tại của virus PRRS 6 1.8. Các chủng PRRS và sự phân bố của chúng 7 1.9. Cơ chế 7 1.10. Nguồn bệnh và quá trìn...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4049 | Lượt tải: 15

 • Công nghệ sản xuất rượu nhàuCông nghệ sản xuất rượu nhàu

  Mục Lục Chương I: Đặt vấn đề Chương II: Lược khảo tài liệu chương III: Phương tiện và phương pháp thí nghiệm Chương IV: Kết quả và thảo luận Chương V: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo

  pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2143 | Lượt tải: 9

 • Xây dựng quy trình và khảo sát sự biến đổi chất dinh dưỡng của nước uống hỗn hợp từ gấc và cà rốtXây dựng quy trình và khảo sát sự biến đổi chất dinh dưỡng của nước uống hỗn hợp từ gấc và cà rốt

  Luận văn: "Xây dựng quy trình và khảo sát sự biến đổi chất dinh dưỡng của nước uống hỗn hợp từ gấc và cà rốt" gồm 5 chương, dài 55 trang

  pdf55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1497 | Lượt tải: 1

 • Đồ án Công nghệ sinh học - ngưng tụĐồ án Công nghệ sinh học - ngưng tụ

  Phối hợp với các Sở, ban, nghành của tỉnh xây dựng và trình UBND phiên duyệt chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chính sách, cơ chế quản lý và sử dụng hiệu quả tiềm lực Khoa học và Công nghệ của tỉnh, bao gồm: khuyến khích, thu hút nhân lực Khoa học và Công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng, tổ c...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1656 | Lượt tải: 2

 • Khảo sát ảnh hưởng của chế độ xử lý Ozone và phương pháp bảo quản lạnh đến chất lượng cải ngọtKhảo sát ảnh hưởng của chế độ xử lý Ozone và phương pháp bảo quản lạnh đến chất lượng cải ngọt

  (Luận văn: "Khảo sát ảnh hưởng của chế độ xử lý Ozone và phương pháp bảo quản lạnh đến chất lượng cải ngọt" gồm 5 chương, dài 51 trang, đầy đủ mọi chi tiết)

  pdf51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1834 | Lượt tải: 1

 • Thực tập tại xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An PhúThực tập tại xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An Phú

  MUÏC LUÏC PHAÀN I: TOÅNG QUAN VEÀ XÍ NGHIEÄP . 7 I.LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH & QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN . 7 1.Lòch söû hình thaønh . 7 2.Quaù trình phaùt trieån . 7 II.CHÖÙC NAÊNG & NHIEÄM VUÏ 8 III.ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG 8 IV.SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ MAËT BAÈNG SAÛN XUAÁT 9 V.SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC NHAÂN SÖÏ 10 VI.AN TOAØN LAO ÑOÄNG – PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY (P...

  pdf64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1349 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát hiệu suất thu hồi trong quá trình sản xuất cá tra fillet đông lạnh tại chi nhánh công ty cổ phần Docimexco - DocifishKhảo sát hiệu suất thu hồi trong quá trình sản xuất cá tra fillet đông lạnh tại chi nhánh công ty cổ phần Docimexco - Docifish

  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ Ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM: "KHẢO SÁT HIỆU SUẤT THU HỒI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO - DOCIFISH" (Luận văn dài 62 trang) MỤC LỤC Đề tài nghiên cứu i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh sách hình vii Danh sách bảng viii CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1 1....

  doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 6061 | Lượt tải: 30