• Kinh nghiệm CPH tại công ty Vận tải hành khách Hải HưngKinh nghiệm CPH tại công ty Vận tải hành khách Hải Hưng

  Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng Luận văn tốt nghiệp Hoàng Việt Hưng MỤC LỤC Lời mở đầu 1 PhầnI: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ô tô vận tải hành khách Hải Hưng 3 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3 1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 3 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 4 3. Tình hình máy móc thiết bị...

  doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1186 | Lượt tải: 0

 • Giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, thực trạng và giải pháp phát triểnGiao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, thực trạng và giải pháp phát triển

  Chương 1 1 Tính tất yếu khách quan của việc chuyển đổi sở hữu một bộ phận DNNN. 1 1.1. Tại sao lại cần thiết phải giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê DNNN? 1 1.2. Thế nào là giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê DNNN? . 3 1.3. Nghị định của chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê DNNN. 3 Chương 2 9 Thực trạng về giao, bán, khoá...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1973 | Lượt tải: 0

 • Phân công lao động trong nông nghiệp – nông thôn trong quá trình Công nghiệp hóa - thực trạng và giải phápPhân công lao động trong nông nghiệp – nông thôn trong quá trình Công nghiệp hóa - thực trạng và giải pháp

  MỞ ĐẦU . 3 Chương I :ThẾ nào là kinh tẾ nong thôn ( KTNT ) 1.1.Khái niệm 4 1.2.Cơ cấu kinh tế . 4 1.3.Vai trò của KTNT 5 Chương II :ThỰc trẠng nỀn KTNT ViỆt Nam HiỆN NAY 2.1.Những thành tựu của nền kinh tế nông thôn Việt Nam 6 2.2.Những tồn tại trong nền kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam . 10 Chương III : QUÁ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2288 | Lượt tải: 4

 • Tác động của quy luật giá trị tới sự phân hoá giàu nghèo trong thực tiễn kinh tế xã hội nước ta.Tác động của quy luật giá trị tới sự phân hoá giàu nghèo trong thực tiễn kinh tế xã hội nước ta.

  Lời mở đầu Chương 1: Lý luận chung về quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa. 1.1 .Tính lịch sử của quy luật giá trị 1.2. Vị trí, nội dung, yêu cầu và cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. 1.3. Tác dụng của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa. 1.4. Tác dụng của quy luật giá trị tới sự phân hoá giàu nghèo. 1.5 Vấn đề giàu nghèo t...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 15153 | Lượt tải: 20

 • Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa - Quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa - Quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

  Lời nói đầu 2 Chương 1: Những điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa . 3 I. Sơ lược lịch sử phát triển của sản xuất hàng hoá . 3 II. Điều kiện ra đời, tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hoá . 4 1. Có sự phân công lao động xã hội 4 2.Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất . 7 Chương 2: Quá trình phát triển nền kin...

  doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 45868 | Lượt tải: 83

 • Vai trò của nhà nước trong điều tiết thu nhập - Thực trạng và giải phápVai trò của nhà nước trong điều tiết thu nhập - Thực trạng và giải pháp

  Chương 1: Điều tiết và vai trò của điều tiết đối với thu nhập 1.1. Điều tiết thu nhập . 1 1.2. Bản chất và vị trí của phân phối 2 1.3. Các hình thức phân phối thu nhập . 3 Chương 2: Thực trạng điều tiết thu nhập 2.1Thực trang điều tiết thu nhập trong những năm qua . 7 2.2 Những tác động tích cực . 9 2.3 Những tác động tiêu cực . 11 C...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4535 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đóiĐề tài Chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đói

  Mục lục Lời nói đầu 5 Chương I Cở sở lý luận về chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đói, chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 7 I Cơ sở lý luân về chính sách kinh tế xã hội 7 1 Các khái niệm ơ bản về chính sách kinh tế xã hội 7 1.1 Khái niệm về chính sách 7 1.2 Khái niệ...

  doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2238 | Lượt tải: 15

 • Vai trò của công cụ sản xuất đối với tăng năng suất lao động ở Việt NamVai trò của công cụ sản xuất đối với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

  Cơ sở lý luận. Khái niệm. Quá trình sản xuất và vai trò của sản xuất. Công cụ lao động.Vai trò và ý nghĩa. Là bộ phận tích cực nhất trong tư liệu lao động.Là biểu hiện cụ thể và tập trung nhất của tiến bộ khoa học kỹ thuật.Là một trong những căn cứ quan trọng nhất để phân biệt giữa các thời đại kinh tế. Tình hình phát triển công cụ lao độn...

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4771 | Lượt tải: 7

 • Xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN ở nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước taXây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN ở nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

  Lời mở đầu trang 1 -Chương 1:NHỮNG LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TAtrang 2 1. Nội dung tổng quát của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn trang 2 2. Tính tất yếu tồn tại và phát triển kinh tế nhiều thành phần trong nền kinh t...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2080 | Lượt tải: 7

 • Soạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương - Những phát sinh và cách giải quyếtSoạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương - Những phát sinh và cách giải quyết

  LỜINÓIĐẦU Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày nay, muốn phát triển mỗi quốc gia phải tích cực tham gia mở rộng quan hệ hợp tác Kinh tế – Thương mại. Thực tếđã chứng minh “ Ngoại thương” là con đường tốt nhất đểđưa đất nước hoà nhập với xu thế phát triển chung của thế giới. Hoạt động ngoại thương đã có vai trò quan trọng trong sự phát triển của ...

  docx14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2357 | Lượt tải: 6