• Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội (từ năm 1975 đến nay)Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội (từ năm 1975 đến nay)

  MỞ ĐẦU Kinh tế là nền tảng cho sự ổn định chính trị và con đường phát triển của đất nước. Một nền kinh tế vững chắc và phát triển lành mạnh sẽ là động lực thúc đẩy để đất nước đi lên. Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề phát triển kinh tế đang được đặt ra đối với toàn Đảng toàn dân. Sự phát triển của nền kinh ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 5016 | Lượt tải: 17

 • Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩaNền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  LỜI MỞ ĐẦU Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, không xây dựng và phát triển nền dân chủ, hệ thống chính trị trong đó có Nhà nước xã hội chủ nghĩa thì không thể thực hiện quyền lực, quyền dân chủ, quyền làm chủ và mọi lợi ích của nhân dân lao động trên thực tế các lĩnh vực của đời sống xã hội trong lao động xã hội chủ nghĩa. Trong bài tiểu lu...

  pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3880 | Lượt tải: 10

 • Những vấn đề cơ bản của Phật giáo và tình hình đạo Phật ở nước ta hiện nayNhững vấn đề cơ bản của Phật giáo và tình hình đạo Phật ở nước ta hiện nay

  MỞ ĐẦU Vấn đề tôn giáo là một vấn đề lớn không chỉ riêng của một quốc gia mà nó còn là vấn đề chung của tất cả các nước trên thế giới. Bởi lẽ vấn đề tôn giáo là về mặt tinh thần, nhận thức, giác ngộ của con người. Nhiều quốc gia có đa tôn giáo và có những tôn giáo mâu thuẫn, đố kị nhau, vùi dập nhau để đưa tôn giáo của mình lên hàng đầu trong ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4224 | Lượt tải: 8

 • Vấn đề dân tộc – dân chủ trong các cương lĩnh của Đảng taVấn đề dân tộc – dân chủ trong các cương lĩnh của Đảng ta

  MỞ ĐẦU Trước kia, Việt Nam vốn là một nước phong kiến và nông nghiệp. Từ khi bị đế quốc Pháp xâm chiếm, Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Với đặc trưng của một nước tư bản chủ nghĩa, Pháp trong cả hai lần khai thác thuộc địa đã áp dụng chính sách độc quyền - chia để trị. Chúng chia nước ta làm ba xứ để cai trị: Bắc kì - Trung k...

  pdf17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 7048 | Lượt tải: 16

 • Đề tài Đặc trưng Chủ nghĩa xã hội ở Việt NamĐề tài Đặc trưng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  MỤC LỤC I. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ trước đổi mới II. Những đặc trưng của chủ nghĩa xó hội Việt Nam sau thời kỳ đổi mới 1. Công cuộc đổi mới ở nước ta từ đại hội VI đến đại hội X 2. Những điểm điều chỉnh, bổ sung và phát triển về mô hình CNXH III. Nhìn lại quá trình đổi mới ở đất nước ta sau hai mươi năm (từ năm...

  pdf12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2444 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Tính tất yếu của thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa, những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện ở nước taĐề tài Tính tất yếu của thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa, những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện ở nước ta

  MỤC LỤC I. Tính tất yếu của thời kì quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ Tư Bản chủ nghĩa ở Việt Nam 1.Tính tất yếu của thời kì quá độ lên CNXH 2. Các loại hình quá độ lên CNXH 3. Quá độ lên CNXH ở Việt Nam II. Những nhiệm vụ chủ yếu của thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta 1. Quá trình hình thành phát triển con đường đi lên CNXH 2. Nội dung cơ b...

  pdf17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3584 | Lượt tải: 7

 • Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ để tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamChủ nghĩa xã hội và con đường quá độ để tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã chọn, nhưng không vì thế mà ta chịu lùi bước, chịu khuất phụ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2554 | Lượt tải: 5

 • Những đặc trưng của Chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ trước và sau đổi mới. Thành tựu và bài học kinh nghiệm từ quá trình đổi mớiNhững đặc trưng của Chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ trước và sau đổi mới. Thành tựu và bài học kinh nghiệm từ quá trình đổi mới

  Đề tài: Những đặc trưng của Chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ trước và sau đổi mới. Thành tựu và bài học kinh nghiệm từ quá trình đổi mới MỤC LỤC I. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ trước đổi mới II. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam sau thời kỳ đổi mới 1. Công cuộc đổi mới ở nước ta từ đại hội VI đến đ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2951 | Lượt tải: 5

 • Chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng của thủ tướng KoizumiChính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng của thủ tướng Koizumi

  Đề tài: Chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng của thủ tướng Koizumi MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương I : Sự ra đời và phát triển của chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng. 1.Bối cảnh ra đời của chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng 2.Quá trình phát triển của chính sách tư nhân hoá hệ thống công cộng 2.1.Khái niệm tư nhân hoá. 2.2.Quá ...

  pdf44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1889 | Lượt tải: 2

 • Giai cấp công nhân Việt Nam va sứ mệnh lịch sử của nó trong cách mạng Việt NamGiai cấp công nhân Việt Nam va sứ mệnh lịch sử của nó trong cách mạng Việt Nam

  Đề tài: Giai cấp công nhân Việt Nam va sứ mệnh lịch sử của nó trong cách mạng Việt Nam MỤC LỤC I. Lời nói đầu II. Khái niệm giai cấp công nhân III. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. IV. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó trong cách mạng Việt Nam 1. Những đặc điểm chủ yếu cùa giai cấp công nhân Việt ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3546 | Lượt tải: 9