• Mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thể hiện qua đại hôi XII - XMô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thể hiện qua đại hôi XII - X

  MỤC LỤC Lời mở đầu 3 1. Mô hình XHCN tại Đại hội VII 4 1.1 Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội VII: 4 1.1.1 Bối cảnh thế giới: . 4 1.1.2 Bối cảnh trong nước . 6 1.2 Mô hình xây dựng XHCN được đưa ra tại Đại hội VII : . 7 2 Những điều chỉnh, bổ sung cho Mô hình XHCN ở các ĐH VII-IX-X . 11 3. Cơ sở của Đường lối đổi mới do...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 8731 | Lượt tải: 20

 • Tình huống xử lý tình huống tranh chấp đất đaiTình huống xử lý tình huống tranh chấp đất đai

  Lời nói đầu Giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm giữ gìn ổn định sản xuất, đời sống, tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự và ngăn ngừa hành vi vi phạp pháp luật nghiêm trọng có thể xảy ra. Qua hơn 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 1993 đã thu được kết quả quan trọng tr...

  doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 28616 | Lượt tải: 335

 • Tuyên ngôn của đảng cộng sản sự khẳng định những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa họcTuyên ngôn của đảng cộng sản sự khẳng định những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học

  PHẦN MỞ ĐẦU1 PHẦN NỘI DUNG1 I.Giới thiệu chung. 1 1.Tóm tắt tiểu sử của C.Mác và Ph. Ăngghen. 1 2.Hoàn cảnh ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. 1 II.Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – sự khẳng định những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học1 1)Tuyên ngôn của Đảng cộng sản là kết quả tổng hợp tập trung tất cả những nhận thức khoa họ...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3638 | Lượt tải: 16

 • Công tác tôn giáo của Mặt Trận Tổ quốc tỉnh Long An giai đoạn hiện nayCông tác tôn giáo của Mặt Trận Tổ quốc tỉnh Long An giai đoạn hiện nay

  PHẦN MỞ ĐẦU3 PHẦN NỘI DUNG . 6 Chương 1. 6 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÔN GIÁO VÀ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO6 1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và Đảng ta về tôn giáo. 6 1.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo. 6 1.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về tôn giáo và công tác tôn giáo. 7 1.2. Đặc...

  doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2316 | Lượt tải: 9

 • Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước taCông nghiệp hóa - Hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở ...

  doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1709 | Lượt tải: 1

 • Một số vấn đề lí luận về kinh tế tư nhânMột số vấn đề lí luận về kinh tế tư nhân

  Mục tiêu xây dựng cnxh ở nước ta theo chủ nghĩa mac Lenin và tư tưởng hồ chí minh . Một trong những nhiệm vụ là xác lâp quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất , nhằm phát triển kinh tế xã hội . trong đó nội dung cốt lõi là xác lập cơ cấu về sở hữu tư liệu sản xuất và cơ cấu các thành phần kinh tế một cách phù hợp vớ...

  doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1684 | Lượt tải: 0

 • Phân đoạn thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêuPhân đoạn thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu

  Trong thời đại ngày nay, không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Vì trong cơ chế thị trường chỉ có như vậy doanh nghiệp mới có hy vọng tồn tại và phát triển được. Do đó, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh qu...

  doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2010 | Lượt tải: 1

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715CNâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C

  PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta rất quan tâm đến việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng, coi các tổ chức cơ sở đảng là cấp tổ chức nền tảng, là những đơn vị chiến đấu cơ bản, những tế bào của Đảng; chất lượng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở là nhân tố cơ bản tạo nên chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với quá trình ...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 5809 | Lượt tải: 33

 • Giai cấp và vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt NamGiai cấp và vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam

  MỤC LỤC PHẦN I: 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1 PHẦN II: 2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2 A:Giai cấp 2 1.Quan niệm trước Mác về Nguồn gốc nguyên nhân hình thành của giai cấp: 2 2.Chủ nghĩa Mác 2 2.1:Hình thức cộng đồng người trong lịch sử 2 2.2:Định nghĩa, đặc trưng của giai cấp 2 2.3:Mối quan hệ giai cấp-dân tộc-nhân loại 5 B:Đấu tranh giai cấp 7 C:Vấn đề giai cấp ở việt nam...

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 24019 | Lượt tải: 59

 • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânSứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Trong thời đại xã hội nào, những ng¬ười lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những ng¬ười công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những ng¬ười giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư¬ và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 19708 | Lượt tải: 57