• Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-HexanNghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-Hexan

  NGHIÊN CứU TổNG HợP XúC TáC LAI TạP DùNG CHO PHảN ứNG ĐồNG PHÂN Hóa n-HEXAN Đến Tòa soạn 19-7-2006 LÊ THANH TùNG, HOA HữU THU Bộ môn Hóa học dầu mỏ, khoa Hóa học, tr*ờng ĐHKHTN-ĐHQGHN SUMMARY A series of hybrid catalysts PtWZr/PtSZr, PtWZr/H-ZSM5 and PtWZr/HPA was been prepared. The structure and the surface property of the hybrid ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1881 | Lượt tải: 2

 • Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tựẢnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự

  Ảnh hưởng của phơng pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự Summary In the present work, the synthesis methods of alumina as a support for catalytic applications have been carried out by us. We show that the synthetic way to alumina is the starting poi...

  pdf8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1932 | Lượt tải: 3

 • Ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim loại trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn p-XylenẢnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim loại trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn p-Xylen

  ảNH HƯởNG CủA HƠI NƯớC ĐếN hoạt TíNH CủA MộT Số XúC TáC OXIT KIM LOạI TRONG PHảN ứNG OXI HóA HOàN TOàN p-XYLEN Summary Physico-chemical characteristics and activity of mono- and poly-oxide catalyst, based on CuO, Cr2O3, MnO2, CeO2 on - and -Al2O3 as carriers, have been studied. Interactions between active phases as well as interactions o...

  pdf8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1697 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát phản ứng c-Axetil hóa một số aril metil ete trong điều kiện hóa học xanhKhảo sát phản ứng c-Axetil hóa một số aril metil ete trong điều kiện hóa học xanh

  KHảO SáT PHảN ứNG C-AxETIL HóA MộT Số ARIL METIL ETE TRONG ĐIềU KIệN HóA HọC XANH SUMMARY Alkyl aryl ketone is an important intermediate in the synthesis of biologically active molecules. It is usually synthesized by Friedel-Crafts acylation of aromatic compound in the presence of excess Lewis acid, AlCl3. In this study, copper triflate Cu(...

  pdf12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1815 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dầu thô, khí và các sản phẩm lọc dầuPhân tích dầu thô, khí và các sản phẩm lọc dầu

  MỤC LỤC Đề mục Trang MỤC LỤC 4 GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC . 5 Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học: 5 Mục tiêu của môn học: . 5 Mục tiêu thực hiện của môn học: . 5 Nội dung chính của môn học: 5 YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔN HỌC . 6 Về kiến thức : . 6 Về kỹ năng: . 6 Về thái độ: 6 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔN HỌC 7 GỢI Ý TỔ C...

  pdf31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2038 | Lượt tải: 1

 • Thí nghiệm chuyên ngànhThí nghiệm chuyên ngành

  MỤC LỤC Đề mục Trang Lời tựa . 3 MỤC LỤC 4 CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN . 7 YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN 8 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT 9 BÀI 1. LÝ THUYẾT CHưNG CẤT DẦU THÔ 10 BÀI 2. THÍ NGHIỆM CRACKING DẦU NẶNG . 22 BÀI 3. PHA CHẾ SẢN PHẨM DẦU NHỜN THưƠNG PHẨM . 27 BÀI 4. ISOME HÓA N-HEXAN 33 BÀI 5. ALKYL HÓA ...

  pdf80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2712 | Lượt tải: 4

 • Phân tích các sản phẩm lọc dầuPhân tích các sản phẩm lọc dầu

  MỤC LỤC Đề mục Trang MỤC LỤC 4 GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 5 Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun: . 5 Mục tiêu của mô đun: . 5 Mục tiêu thực hiện của mô đun: . 5 Nội dung chính của mô đun: . 6 Các hình thức dạy – học chính trong mô đun 6 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔ ĐUN . 27 GỢI Ý TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀI DẠY 29 Bài 1. XÁC ĐỊNH CÁC C...

  pdf61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2984 | Lượt tải: 10

 • Công nghệ chế biến dầuCông nghệ chế biến dầu

  MỤC LỤC Đề mục Trang Lời tựa . 3 MỤC LỤC 4 GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 5 Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun . 5 Mục tiêu của mô đun . 5 Mục tiêu thực hiện của mô đun . 5 Nội dung chính/các bài của mô đun 5 CÁC HÌNH THỨC DẠY/HỌC . 7 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔ ĐUN . 8 GỢI Ý CÁC NỘI DUNG CHO TỪNG BÀI . 9 Bài 1. GIỚI THIỆU CHUNG . 9 ...

  pdf110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 5590 | Lượt tải: 25

 • Thực tập vận hành trên hệ thống mô phỏngThực tập vận hành trên hệ thống mô phỏng

  MỤC LỤC Đề mục Trang MỤC LỤC 3 GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 6 Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun . 6 Mục tiêu của mô đun . 6 Mục tiêu thực hiện của mô đun . 7 Nội dung chính của mô đun . 7 Các hình thức dạy - học chính trong mô đun 8 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔ ĐUN . 9 GỢI Ý TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀI DẠY 10 BÀI 1 KHÁI NIỆM HỆ THỐNG MÔ PH...

  pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1798 | Lượt tải: 0

 • Sơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hìnhSơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hình

  MỤC LỤC Đề mục . Trang LỜI TỰA 3 MỤC LỤC 4 GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 6 Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun . 6 Mục tiêu của mô đun . 6 Mục tiêu thực hiện của mô đun . 6 Nội dung chính/các bài của mô đun 7 Các hình thức dạy - học chính trong mô đun 7 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔ ĐUN 8 GỢI Ý TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀI DẠY 9 U . 9 PHẦN I - ...

  pdf92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2010 | Lượt tải: 4