• Chiết xuất và phân lập liensinine và các dẫn chất từ senChiết xuất và phân lập liensinine và các dẫn chất từ sen

  Mục Lục LỜI MỞ ĐẦU 1 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 1.1. Tổng quan về thực vật học. 2 1.1.1. Tên gọi 2 1.1.2. Vị trí phân loại. 2 1.1.3. Mô tả hình thái thực vật 2 1.1.4. Phân bố, sinh thái. 3 1.1.5. Cách trồng 4 1.1.6. Bộ phận dùng 4 1.2. Tổng quan về hóa học 4 1.2.1. Thành phần hóa học của Sen 4 1.2.2. Thành phần hoạt chất chính 7 1.3. Tổn...

  doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3709 | Lượt tải: 35

 • Chiết xuất và phân lập Capsaicin từ cây ỚtChiết xuất và phân lập Capsaicin từ cây Ớt

  Mục lục Lời mở đầu 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ THỰC VẬT 3 1.1. Định danh dược liệu 3 1.2. Mô tả cây 3 1.3. Thành phần hóa học 4 1.4. Phân bố và sinh thái 5 1.5. Tác dụng dược lý của ớt 7 1.5.1. Y học cổ truyền: 7 1.5.2. Y học hiện đại: 8 2. PHẦN THỰC NGHIỆM 9 2.1. Phương pháp 1. 9 2.1.1. Chiết xuất capsacinoid toàn phần 9 2.1.2. Phân lập capsaicin...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 7725 | Lượt tải: 37

 • Chiết xuất và phân lập Acid Glycyrrhizic từ Cam thảoChiết xuất và phân lập Acid Glycyrrhizic từ Cam thảo

  MỤC LỤC Đặt vấn đề ii 1. Tổng quan tài liệu 1 1.1. Thực vật học 1 1.1.1. Phân loại thực vật 1 1.1.2. Mô tả thực vật 1 1.1.3. Phân bố, thu hái, chế biến 2 1.2. Thành phần hóa học 3 1.3. Tác dụng – công dụng 5 1.3.1. Tác dụng chung của cam thảo 5 1.3.2. Các nghiên cứu về tác dụng của glycyrrhizin 6 2. Chiết xuất phân lập 9 2.1...

  doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 7763 | Lượt tải: 46

 • Ô nhiễm môi trường nước và hâu quả của nóÔ nhiễm môi trường nước và hâu quả của nó

  MỤC LỤC I. TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ . 5 I.1. TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT 5 I.2. VAI TRÒ CỦA NƯỚC . 6 1. Vai trò của nước với sức khỏe con người . 6 2. Vai trò của nước đối với con người trong nền kinh tế quốc dân . 7 II. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC . 7 II.1. KHÁI NIỆM Ô NHIỄM NƯỚC 7 II.2. NGUỒN GỐC, CÁC TÁC NHÂN GÂY Ô NHIỄM NƯỚC . 8 ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3639 | Lượt tải: 25

 • “Điều Chế Cồn Khô”“Điều Chế Cồn Khô”

  Đề tài: “Điều Chế Cồn Khô” Luận văn dài 65 trang: MỤC LỤC Lời cảm ơn . i Phần tóm lược . ii Những từ viết tắt iii Lời mở đầu . iv Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU . 1 1.1. Nhiên liệu khí . 1 1.2. Nhiên liệu lỏng . 1 1.2.1. Dầu lửa . 1 1.2.2.Cồn (Alcol etyl, Etanol) 2 1.3. Nhiên liệu rắn 3 1.3.1 Hexamine (He...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2539 | Lượt tải: 8

 • Tổng hợp dầu Diesel sinh học từ dầu ăn đã qua sử dụngTổng hợp dầu Diesel sinh học từ dầu ăn đã qua sử dụng

  Đề tài: Tổng hợp dầu Diesel sinh học từ dầu ăn đã qua sử dụng Luận văn dài 87 trang: MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM LƯỢC PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN MỤC LỤC DANH SÁCH HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Chương 1.GIỚI THIỆU CHUNG 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Mục ...

  doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3059 | Lượt tải: 23

 • Tối ưu hóa các điều kiện tổng hợp terpin hydrate từ tinh dầu thôngTối ưu hóa các điều kiện tổng hợp terpin hydrate từ tinh dầu thông

  Đề tài: TỐI ƯU HÓA CÁC ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP TERPIN HYDRATE TỪ TINH DẦU THÔNG Luận văn dài 74 trang: MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iv LỜI MỞ ĐẦU vi U MỤC LỤC vii DANH SÁCH BẢNG x DANH SÁCH HÌNH xi Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1 1.1 Sơ lược về nhựa t...

  doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 5101 | Lượt tải: 3

 • Phân tích đặc trưng và triển vọng sử dụng đá phiến dầuPhân tích đặc trưng và triển vọng sử dụng đá phiến dầu

  0.Lời tựa: 1.Giới thiệu về đá phiến dầu 2.Thực trạng nguồn tài nguyên đá phiến dầu và qui luật hình thành các mỏ đá phiến dầu 3.Thực trạng khai thác,phát triển và sử dụng đá phiến dầu 4.Phân tích mở rộng nguồn tài nguyên 5.Tổng kết đánh giá và những vấn còn gặp phải

  pdf9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1905 | Lượt tải: 2

 • Ly trích tinh dầu của cây rau máLy trích tinh dầu của cây rau má

  Mục lục PHÂN 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Sơ lược về cây rau má 4 1.1.1. Rau má lá sen: 5 1.1.2. Rau má mỡ: .6 1.1.3. Rau má dại .7 1.2. Công dụng 8 1.2.1.Trong thực phẩm: 8 1.2.2.Trong y học .8 1.3. Thành phân hóa học của cây rau má .11 1.4. Tinh dầu: .11 1.4.1. Trạng thái thiên nhiên .11 1.4.2.Vai trò tinh dâu đối với thực vật . .12 1.4.3. Công dụ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 5686 | Lượt tải: 47

 • Nghiên cứu cấu trúc hóa học của các ion dương gốc tự do bằng phương pháp tính toán dựa trên lý thuyết robital phân tử và lý thuyết hàm mật độNghiên cứu cấu trúc hóa học của các ion dương gốc tự do bằng phương pháp tính toán dựa trên lý thuyết robital phân tử và lý thuyết hàm mật độ

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT NGHIEÂN CÖÙU CAÁU TRUÙC HOÙA HOÏC CUÛA CAÙC ION DÖÔNG GOÁC TÖÏ DO (RADICAL CATION) BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN DÖÏA TREÂN LYÙ THUYEÁT ORBITAL PHAÂN TÖÛ VAØ LYÙ THUYEÁT HAØM MAÄT ÑOÄ CHUYEÂN NGAØNH : COÂNG NGHEÄ HOÙA HOÏC CAÙC CHAÁT HÖÕU CÔ MỞ ĐẦU 1 Chương 1 TỔNG QUAN 3 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 3 1.1.1 Ion gốc tự d...

  pdf177 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1765 | Lượt tải: 0