• Khảo sát phản ứng c-Axetil hóa một số aril metil ete trong điều kiện hóa học xanhKhảo sát phản ứng c-Axetil hóa một số aril metil ete trong điều kiện hóa học xanh

  KHảO SáT PHảN ứNG C-AxETIL HóA MộT Số ARIL METIL ETE TRONG ĐIềU KIệN HóA HọC XANH SUMMARY Alkyl aryl ketone is an important intermediate in the synthesis of biologically active molecules. It is usually synthesized by Friedel-Crafts acylation of aromatic compound in the presence of excess Lewis acid, AlCl3. In this study, copper triflate Cu(...

  pdf12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1988 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dầu thô, khí và các sản phẩm lọc dầuPhân tích dầu thô, khí và các sản phẩm lọc dầu

  MỤC LỤC Đề mục Trang MỤC LỤC 4 GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC . 5 Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học: 5 Mục tiêu của môn học: . 5 Mục tiêu thực hiện của môn học: . 5 Nội dung chính của môn học: 5 YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔN HỌC . 6 Về kiến thức : . 6 Về kỹ năng: . 6 Về thái độ: 6 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔN HỌC 7 GỢI Ý TỔ C...

  pdf31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2165 | Lượt tải: 1

 • Thí nghiệm chuyên ngànhThí nghiệm chuyên ngành

  MỤC LỤC Đề mục Trang Lời tựa . 3 MỤC LỤC 4 CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN . 7 YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN 8 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT 9 BÀI 1. LÝ THUYẾT CHưNG CẤT DẦU THÔ 10 BÀI 2. THÍ NGHIỆM CRACKING DẦU NẶNG . 22 BÀI 3. PHA CHẾ SẢN PHẨM DẦU NHỜN THưƠNG PHẨM . 27 BÀI 4. ISOME HÓA N-HEXAN 33 BÀI 5. ALKYL HÓA ...

  pdf80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2829 | Lượt tải: 4

 • Phân tích các sản phẩm lọc dầuPhân tích các sản phẩm lọc dầu

  MỤC LỤC Đề mục Trang MỤC LỤC 4 GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 5 Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun: . 5 Mục tiêu của mô đun: . 5 Mục tiêu thực hiện của mô đun: . 5 Nội dung chính của mô đun: . 6 Các hình thức dạy – học chính trong mô đun 6 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔ ĐUN . 27 GỢI Ý TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀI DẠY 29 Bài 1. XÁC ĐỊNH CÁC C...

  pdf61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3151 | Lượt tải: 10

 • Công nghệ chế biến dầuCông nghệ chế biến dầu

  MỤC LỤC Đề mục Trang Lời tựa . 3 MỤC LỤC 4 GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 5 Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun . 5 Mục tiêu của mô đun . 5 Mục tiêu thực hiện của mô đun . 5 Nội dung chính/các bài của mô đun 5 CÁC HÌNH THỨC DẠY/HỌC . 7 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔ ĐUN . 8 GỢI Ý CÁC NỘI DUNG CHO TỪNG BÀI . 9 Bài 1. GIỚI THIỆU CHUNG . 9 ...

  pdf110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 5969 | Lượt tải: 25

 • Thực tập vận hành trên hệ thống mô phỏngThực tập vận hành trên hệ thống mô phỏng

  MỤC LỤC Đề mục Trang MỤC LỤC 3 GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 6 Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun . 6 Mục tiêu của mô đun . 6 Mục tiêu thực hiện của mô đun . 7 Nội dung chính của mô đun . 7 Các hình thức dạy - học chính trong mô đun 8 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔ ĐUN . 9 GỢI Ý TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀI DẠY 10 BÀI 1 KHÁI NIỆM HỆ THỐNG MÔ PH...

  pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1919 | Lượt tải: 0

 • Sơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hìnhSơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hình

  MỤC LỤC Đề mục . Trang LỜI TỰA 3 MỤC LỤC 4 GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 6 Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun . 6 Mục tiêu của mô đun . 6 Mục tiêu thực hiện của mô đun . 6 Nội dung chính/các bài của mô đun 7 Các hình thức dạy - học chính trong mô đun 7 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔ ĐUN 8 GỢI Ý TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀI DẠY 9 U . 9 PHẦN I - ...

  pdf92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2130 | Lượt tải: 4

 • Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép ct3 của bốn dẫn xuất amit từ axit béo tổng hợp c8/c18Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép ct3 của bốn dẫn xuất amit từ axit béo tổng hợp c8/c18

  KHảO SáT KHả NăNG ứC CHế ĂN MòN THéP CT3 của bốn DẫN XUấT AMIT từ AXIT BéO Tổng hợp C8/C18 Summary Inhibition ability of mild steel corrosion of 4 amides (RCONH2 (marked as A4), RCONH– CH2–CH2OH (marked as A5), RCON(CH2–CH2OH)2 (marked as 6b) and RCONH–(CH2)2–NH– COR (marked as 7c) prepared as derivatives from aliphatic acid oxidatively synthe...

  pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1992 | Lượt tải: 4

 • Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất eugenol và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúngNghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất eugenol và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng

  Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất eugenol và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng Summary Four derivatives of eugenol, the ethereal oil extracted from Huong nhu essential oil (Clove oil), have been synthesized and characterized, essentially the chemical composition and molecular structure. The corrosion inhibition ability of these deri...

  pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1985 | Lượt tải: 2

 • Dự án chương trình đầu tư và hiệu quả kinh tế trong bước phát triển công nghiệp dầu khí đến năm 2010Dự án chương trình đầu tư và hiệu quả kinh tế trong bước phát triển công nghiệp dầu khí đến năm 2010

  Sử dụng mục lục đọc nhanh bên phải màn hình để đọc ngay Ch-ơng, Mục phù hợp (nháy chuột vào tên Ch-ơng, Mục muốn đọc) ) Sử dụng các phím PageUp, PageDown, Enter, phím mũi tên trên bàn phím hoặc các biểu t-ợng mũi tên trên thanh công cụ để lật trang:

  pdf148 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1854 | Lượt tải: 0