1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty công trình giao thông 1 - Hà Nội

KẾT LUẬN Hạch toán vật liêu chiếm một vị trí quan trọng trong công tác kế toán. Việc hạch toán chính xác vật liệu không những là cơ sở để tính giá thành được rõ ràng chính xác, mà còn là điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý tài sản lưu động của Công ty được chặt chẽ. Làm tốt công tác hạch toán vật liệu sẽ tạo điều kiện tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhận thức được vị trí của công tác hạch toán vật liệu, Công ty Công trình Giao thôngI Hà Nội đã tổ chức công tác hạch toán nói chung, côngtác hạch toán vật liệu nói riêng được chặt chẽ và đi vào nề nếp. Một mặt đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán quy định của Nhà nước, mặt khác còn hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, thu nhập giúp cho lãnh đạo Công ty ra được những quyết định chính xác kịp thời, để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao góp phần mở rộng quy mô Công ty, tạo uy tín đối với Nhà nước và uy tín trên thị trường. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho Công ty có điều kiện cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên được tốt hơn. Vì thời gian thực tập có hạn, cũng như sự hiểu biết còn hạn chế, cho nên trong đề tài này em mới chỉ tìm hiểu và làm toát lên những ưu điểm những cố gắng và một số tồn tại cần hoàn thiện trong công tác hạch toán vật liệu của Công ty. Để hạch toán vật liệu thực sự trở thành công cụ quản lý trong công tác quản lý của Công ty. Để hoàn thiện đề tài này em đã được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ kế toán phòng tài vụ và các phòng ban khác của Côngty. Đồng thời được sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là cô giáo Đặng Thị Loan. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn. MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT 2 I- Vai trò, đặc điểm và nhiệm vụ của vật liệu trong sản xuất kinh doanh 2 II- Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 3 III- Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 8 IV- Tổ chức hạch toán tổng hợp nguyên vật lieuẹ 12 V- Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong hạch toán nguyên vật liệu 25 CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I - HÀ NỘI 28 I- Đặc điểm quá trình hình thành sản xuất kinh doanh tại Công ty công trình giao thông I - Hà Nội 28 II- Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty công trình giao thông I - Hà Nội 35 CHƯƠNG III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I - HÀ NỘI 54 I- Đánh giá chung về công tác quản lý và hạch toán vật liệu tại công ty công trình giao thông I - Hà Nội 54 II- Một số đề xuất hoàn thiện công tác kế táon nguyên vật liệu tại công ty công trình giao thông I - Hà Nội 56 Kết luận 61 Tài liệu tham khảo 63

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1709 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty công trình giao thông 1 - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Çn ghi cã TK 331, ghi nî c¸c TK cã liªn quan. PhÇn theo dâi thanh to¸n ghi nî TK 331, ghicã c¸c TK liªn quan. Sæ nhËt ký chøng tõ sè 5 ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh tæng qu¸t quan hÖ thanh to¸n gi÷a c¸c doang nghiÖp c¸c ®¬n vÞ b¸n vËt t­ hµng ho¸... hoÆc cung cÊp dÞch vô lao vô cho doanh nghiÖp. NhËt ký chøng tõ sè 5 ®­îc ghi vµo cuèi th¸ng trªn c¬ së sè liÖu tõ sæ chi tiÕt 2. Mçi ng­êi b¸n ®­îc ghi vµo mét dßng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh céng sæ nhËt ký chøng tõ sè 5, ®èi chiÕu sè liÖu víi c¸c sæ kÕ to¸n kh¸c ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK331 vµ b¶ng kª sè 3 phÇn nhËp trong th¸ng, dßng”tõ nhËt ký chøng tõ sè 5”. NhËt ký chøng tõ sè 6 ghi cã TK 151, sæ nµy ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cã liªn quan ®Õn bªn tµi kho¶n 151. Nguyªn t¾c ghi nhËt ký chøng tõ sè 6 lµ ghi theo chøng tï ho¸ ®¬n vµ ph¶i theo dâi liªn tôc cho ®Õn khi nhËn ®­îc hµng. Cuèi th¸ng céng nhËt ký chøng tõ sè 6, lÊy tæng céng ®ã ghi vµo sæ c¸i TK 151. C¨n cø vµo cét “sè d­ cuèi th¸ng” cña nhËt ký chøng tõ sè 6 ®Ó chuyÓn sè d­ cña tõng ho¸ ®¬n sang cét “sè d­ ®Çu th¸ng” cña nhËt ký chøng tõ s« 6 th¸ng sau. §èi víi h¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu: H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô xuÊt vËt liÖu ph¶n ¸nh trªn “b¶ng ph©n bæ sè 2”. Sæ nµy ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu ®­îc ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông, gåm hai phÇn chÝnh: PhÇn “Ghi cã c¸c TK 152” PhÇn “ §èi t­îng sö dông(ghi nî c¸c TK)” C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 2 ®Ó ghi vµo c¸c b¶ng kª: B¶ng kª sè 4 “TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng”(phÇn ghi nî c¸c TK 152, 621, 627 ghi cã c¸c TK 152) cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu ë c¸c b¶ng kª ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 7. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n th× viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo gi¸ thùc tÕ cho tõng ®èi t­îng sö dông tr­íc hÕt ph¶i c¨n cø vµo b¶ng kª sè 3 “b¶ng tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu” sau ®ã lËp b¶ng ph©n bæ sè 2. H×nh thøc nhËt ký chung: C¨n cø vµo chøng tõ mua, nhËp vËt liÖu, kÕ to¸n ghi sæ nhËt ký chuyªn dïng hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú. §ång thêi c¨n cø vµo chøng tõ mua, nhËp c«ng cô dông cô ghi vµo nhËt ký mua hµng. C¨n cø vµo sè liÖu tæng céng tõ nhËt ký chuyªn dïng, nhËt ký mua hµng ®Ó ghi mét lÇn trong kú vµo sæ nhËt ký chung. Tõ sè liÖu nhËt ký chung ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ sè 2, lµ c¨n cø ®Ó ghi vµo nhËt ký chung råi ghi vµo sæ c¸i. Ch­¬ng II thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n doanh nghiÖp vËt liÖu t¹I c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I - Hµ Néi I- §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh h×nh thµnh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I – hµ néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t¹i c«ng ty C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I – Hµ néi hiÖn nay, tr­íc ®©y lµ xÝ nghiÖp cÇu ®­êng ngo¹i thµnh Hµ néi. §­îc thµnh lËp ngµy 15/7/1965 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc nghµnh x©y dùng c¬ b¶n víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ: x©y dùng vµ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty qua kh«ng Ýt th¨ng trÇm: tõ khi thµnh lËp cho ®Õn n¨m 1990, trong giai ®o¹n nµy c¸c c«ng tr×nh mµ c«ng ty x©y dùng ®Òu n»m trong kÕ ho¹ch ®­îc giao hµng n¨m cña Nhµ n­íc vµ ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp. Trong giai ®o¹n nµy c«ng viÖc cña c«ng ty ®a phÇn tËp trung vµo duy tu b¶o d­ìng c¸c tuyÕn ®­êng thuéc ph¹m vi ngo¹i thµnh Hµ Néi Tõ n¨m 1990 cho ®Õn nay, khi Nhµ n­íc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi chi phèi cña c¸c qyi luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ sù qu¶n lý trªn tÇm vÜ m« cña Nhµ n­ãc. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh ®ã, c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ngI còng chuyÓn ®æi sang lÜnh vùc kinh doanh. Bªn c¹nh viÖc ®¶m nhËn c«ng viÖc duy tu söa ch÷a trªn c«ng ty cßn tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng trinhf ngoµi, n©ng cÊp c¸c ®­êng thuéc kÕ ho¹ch cña së giao th«ng c«ng chÝnh ®¶m nhËn viÖc kh¶o s¸t thiÕt kÕ. Cïng víi viÖc chuyÓn ®æi lÜnh vùc kinh doanh, c«ng ty ®ång thêi ®æi tªn thµnh c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I - Hµ néi theo quyÕt ®Þnh 1297 Q§/UB ngµy 27/3/1993 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. §Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ uy tÝn ®èi víi Nhµ n­íc, c«ng ty kh«ng ngõng chó träng ®Õn chÊt l­îng cña tõng c«ng tr×nh c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ míi ®Ó phôc vô cho nh÷ng c«ng tr×nh cã qui m« lín, tr×nh ®é kü thuËt cao nh­ d¶i th¶m bª t«ng nhùa ASFAN. §Æc biÖt tõ n¨m 1995 ®Õn nay, do x¸c ®Þnh ®­îc h­íng ®i ®óng ®¾n nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ph¸t triÓn m¹nh mÏ, s¶n l­îng kh«ng ngõng t¨ng, nép ng©n s¸ch cho Nhµ n­íc còng t¨ng lªn vµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. V­ît lªn mäi khã kh¨n ®Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay cña c«ng ty lµ c¶ mét sù cè g¾ng lín cña l·nh ®¹o c«ng ty còng nh­ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch sau: §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång ChØ tiªu 1999 2000 Tµi s¶n cè ®Þnh 4.272 4.972 Tµi s¶n l­u ®éng 1.217 1.217 Doanh thu 13.910 29 L·i 168 725 Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc 859 1.100 Thu nhËp b×nh qu©n CNV/ th¸ng 600 0.55 2. C«ng t¸c qu¶n lý vµ ®Æc ®iÓm vËt liÖu sö dông t¹i c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I -Hµ néi C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ söa ch÷a vµ lµm míi nh÷ng con ®­êng giao th«ng theo kÕ ho¹ch cña Nhµ n­ãc. V× vËy vËt liÖu sö dông t¹i c«ng ty lµ vËt liÖu cña nghµnh x©y dùng c¬ b¶n. Chóng ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, quy c¸ch nh­: xi m¨ng, ®¸, c¸t, sái, nhùa ®­êng... ngoµi ra cßn cã nh÷ng vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô kh¸c nh­: s¬n, x¨ng dÇu, cñi, c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ. Do ®ã viÖc tæ chøc qu¶n lý t×nh h×nh thu mua vµ sö dông vËt liÖu lµ rÊt phøc t¹p ®ßi hái kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, vËt liÖu phôc vô cho nghµnh x©y dùng c¬ b¶n ®­îc thÞ tr­êng cung cÊp rÊt kÞp thêi, gi¸ c¶ Ýt biÕn ®éng. Ngoµi ra Nhµ n­íc quy ®Þnh gi¸ b¸n theo th«ng t­ 1216 vµ ®Þnh møc cho mét sè mÆt hµng nh­ xi m¨ng, s¾t thÐp... §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c«ng ty gi¶m bít l­îng d÷ tr÷ vËt liÖu trong kho. Nh­ vËy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty sö dông vèn cã hiÖu qu¶ vµ gi¶m bít ®­îc mét sè chi phÝ nh­: chi phÝ l­u kho, l­u b·i, chi phÝ vËn chuyÓn b¶o qu¶n vËt liÖu. Trong thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng ty, mét phÇn lín vËt liÖu mµ c«ng ty sö dông cã khèi l­îng lín, cång kÒnh kh«ng phï hîp víi viÖc nhËp kho nh­: ®¸ xanh c¸c lo¹i, c¸t c¸c lo¹i, cÊu kiÖn bª t«ng... ®èi víi nh÷ng lo¹i nµy c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I ®· vËn dông linh ho¹t lµ c¨n cø vµo h¹n møc vËt liÖu ®­îc duyÖt ®Ó tiÕn hµnh mua vµ ®æ t¹i ch©n c«ng tr×nh ( n¬i s¶n xuÊt ) mµ kh«ng qua nhËp kho. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« lín th× bé phËn vËt t­ sÏ trùc tiÕp mua vËt t­ ®æ t¹i ch©n c«ng tr×nh vµ hoµn tÊt c¸c thñ tôc vÒ nhËp xuÊt vËt t­. Cßn ®èi víi c«ng tr×nh cã qui m« nhá th× ®éi s¶n xuÊt sÏ ®øng ra mua vËt liÖu, sau ®ã chuyÓn ho¸ ®¬n chøng tõ xuèng phßng kÕ to¸n ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n, hÇu hÕt tiÒn mua vËt t­ ®Òu ®­îc phßng tµi vô thanh to¸n b»ng ng©n phiÕu, sÐc hoÆc tiÒn mÆt. T¹i C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng I Hµ Néi, vËt t­ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chñ yÕu lµ xuÊt th¼ng ®Õn ch©n c«ng tr×nh chØ cã nhùa ®­êng ®­îc C«ng ty mua vÒ nh©p kho ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c duy tu b¶o d­ìng th­êng xuyªn. Nhùa ®­êng th­êng ®­îc nhËp vµp kho cña 3 ®éi duy tu lµ: kho Sµi §ång-Gia L©m, kho §«ng Anh vµ kho Sãc S¬n. Nguån cung cÊp vËt liÖu cho C«ng ty lµ nh÷ng b¹n hµng cã quan hÖ tõ l©u n¨m nh­: xÝ nghiÖp khai th¸c ®¸, c¸c c«ng ty vËt liÖu x©y dùng... v× vËy viÖc cung cÊp vËt liÖu cho C«ng ty lµ rÊt kÞp thêi, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, hoµn thµnh c«ng tr×nh theo ®óng tiÕn ®é thi c«ng vµ ®óng kÕ ho¹ch ®Æt ra. C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, chñ yÕu lµm c¸c c«ng tr×nh giao th«ng do Nhµ n­íc giao ( chØ ®Þnh thÇu ) vµ nh÷ng c«ng tr×nh do c«ng ty tróng thÇu ( nh­ng vÉn lµ nh÷ng c«ng tr×nh cña Nhµ n­íc ). Do vËy viÖc sö dông vËt liÖu c«ng cô dông cô cña c«ng ty ph¶i tu©n theo c¸c ®Þnh møc sè1242 vµ b¶ng gi¸ vËt liÖu x©y dùng cña Bé x©y dùng B¶ng sè 1 B¶ng gi¸ vËt liÖu x©y dùng ¸p dông tõ 1/10/1996 theo 1216 STT Lo¹i vËt liÖu, vËt t­ vµ trang thiÕt bÞ §¬n vÞ tÝnh Gi¸ t¹i hiÖn tr­êng x©y l¾p Ghi chó 1 2 3 4 5 C¸t ®en ®æ nÒn Cô ly < 7km < 10km < 13km > 13km Xi m¨ng Hoµng Th¹ch Xi m¨ng BØm S¬n Xi m¨ng tr¾ng H¶i Phßng Xi m¨ng tr¾ng Trung Quèc Nhùa ®­êng C¸t vµng G¹ch ®Æc t­ nh©n DÇu Diezel DÇu DHO M3 TÊn TÊn TÊn TÊn TÊn M3 1000v lÝt lÝt 17.350 18.630 20.690 25.000 805.000 800.000 1.469.000 1.669.000 3.000.000 59.500 270.000 3.700 10.000 C¨n cø vµo b¶ng ®Þnh møc trªn, ta lËp phiÕu xuÊt kho theo ®Þnh møc sau: B¶ng sè 3 C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi PhiÕu xuÊt kho theo h¹n møc Bé phËn sö dông : §éi Gia L©m - Duy tu ®Þa ph­on­g th¸ng 6/2000 §èi t­îng sö dông: V¸ æ gµ 10 cm nhùa 5,5: 2000m2 Xu¸t t¹i kho: Sè phiÕu: 01 SèTT Tªn quy c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh M· vËt t­ H¹n møc ®­îc duyÖt Sè l­îng thùc xuÊt Nhùa ®­êng §¸ d¨m tiªu chuÈn §¸ 2x4 §¸ 1x2 §¸ 0,5x1 Cñi Diezel DÇu phô kg m3 m3 m3 m3 kg lÝt lÝt 6.507,5 218,8 5.86 28,2 24,3 5.086,2 250 10 11.770 263,8 7,2 47,4 44 9.200 B¶ng sè 4 C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi PhiÕu xuÊt kho Tªn ng­êi nhËp : ¤ng An ®éi Gia L©m Ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2000 Lý do xuÊt : Duy tu th¸ng 6/2000 Sè phiÕu : 10 XuÊt t¹i kho : Sµi §ång-theo h¹n møc 01 SèTT Tªn hµng §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng thùc xuÊt §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Nhùa ®­êng Singapo Kg 11.770 Ng­êi nhËn Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) II- Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi: 1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi: 1.1.Ph©n lo¹i vËt liÖu: C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi ph©n lo¹i vËt liÖu c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ chøc n¨ng cña vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy bao gåm: VËt liÖu chÝnh: vËt liÖu chÝnh mµ c«ng ty sö dông lµ nhùa ®­êng, ®¸ xanh c¸c lo¹i, xi m¨ng c¸c lo¹i, ®Êt cÊp phèi vµ cÊu kiÖn bª t«ng. Trong ®ã ®Êt cÊp phèi lµ lo¹i ®Êt lÉn ®¸ ®­îc dïng ®Ó lµm nÒn cho nh÷ng con ®­êng mµ C«ng ty ®ang thi c«ng. Cßn cÊu kiÖn bª t«ng lµ lo¹i bª t«ng ®óc s½n th­êng lµm vØa ®­êng vµ n¾p cèng. VËt liÖu phô gåm cã: s¬n kÎ ®­êng,v«i, dÇu b«i tr¬n m¸y mãc. Nhiªn liÖu phô gåm cã: x¨ng c¸c lo¹i, dÇu, diezel. Phô tïng thay thÕ gåm cã: chi tiÕt m¸y mãc thi B¶ng sè 5: Môc lôc vËt t­ Sè TT Sè thÎ kho Tªn quy c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh 1 2 1 2 1 2 1 !521-VËt liÖu chÝnh Nhùa ®­êng Singapo §¸ 4x6 §¸ 2x4 §¸ 1x2 §¸ 1x0,5 .............. 1522-VËt liÖu phô S¬n DÇu b«i tr¬n .............. 1523-Nhiªn liÖu X¨ng DÇu diezel .............. 1524-Phô tïng thay thÕ Phô tïng m¸y mãc kg m3 m3 m3 m3 kg lÝt lÝt lÝt 1.2. §¸nh gi¸ vËt liÖu: 1.2.1 §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ nhËp kho. VËt liÖu ë C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi chñ yÕu lµ mua ngoµi, C«ng ty kh«ng tù gia c«ng chÕ biÕn ®­îc vËt liÖu ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt cña m×nh. §ång thêi C«ng ty còng kh«ng cã ®éi xe ®Ó vËn chuyÓn vËt t­ mua vÒ. Do vËy khi mua vËt t­ víi sè l­îng lín vµ vËt t­ nµy kh«ng qua nhËp kho mµ ®æ t¹i ch©n c«ng tr×nh (n¬i ®¬n vÞ ®ang thi c«ng) th× chi phÝ vËn chuyÓn tõ n¬i cung cÊp ®Õn ch©n c«ng tr×nh lµ hoµn toµn do n¬i cung cÊp chÞu, th­êng th× chi phÝ nµy ®­îc céng lu«n vµo gi¸ mua. Ngoµi ra khi c«ng ty mua nhùa ®­êng vµ cÊu kiÖn bª t«ng th× ngoµi gi¸ b¸n, C«ng ty cßn chÞu thªm chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì. Nh­ vËy ®èi víi nhùa ®­êng vµ cÊu kiÖn bª t«ng th× gi¸ thùc tÐ nhËp kho bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n céng chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì. VÝ dô: theo ho¸ ®¬n sè54232 ngµy10/ 6/ 2000. C«ng ty mua cña C«ng ty ThiÕt bÞ vËt t­ Bé Giao th«ng gåm:100.000 kg nhùa ®­êng gi¸ b¸n ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 300 triÖu ®ång( ch­a cã thuÕ VAT) Theo phiÕu chi sè188 ngµy 15/ 6/ 2000 ë tµi kho¶n tiÒn mÆt tr¶ tiÒn bèc xÕp sè nhùa trªn vµo kho Sµi §ång lµ: 12.000.000®. Do ®ã gi¸ mua thùc tÕ cña 100 kg nhùa ®­êng lµ: 300.000.000 + 12.000.000 = 312.000.000® NÕu vÒ ®Õn kho mµ bé phËn kiÓm nghiÖm vËt t­ x¸c ®Þnh lµ kh«ng bÞ mÊt m¸t hao hôt g× th× ®©y chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ nhËp kho. 1.2.2. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho: T¹i C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi, vËt t­ xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. KÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt cña tõng lo¹i vËt liÖu ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. Theo ph­¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ vËt t­ xuÊt kho ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho trong th¸ng = Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu th¸ng + Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp trong th¸ng x Sè l­îng xuÊt kho vËt liÖu trong th¸ng Sè l­îng vËt liÖu tån ®Çu th¸ng + Sè l­îng vËt liÖu nhËp trong th¸ng Trong thùc tÕ, do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty nªn C«ng ty chØ nhËp vËt liÖu chÝnh lµ gi¸ lµ nhùa ®­êng cßn c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c mua vÒ kh«ng qua nhËp kho mµ ®æ t¹i ch©n c«ng tr×nh. V× vËy ®èi víi c¸c lo¹i vËt liÖu nµy gi¸ thùc tÕ xuÊt chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ nhËp. Cßn nhùa ®­êng C«ng ty mua vÒ vµ lµm thñ tôc nhËp kho, sau ®ã ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông. Do ®ã lo¹i vËt liÖu nµy cÇn ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ nhËp kho. VÝ dô: Theo phiÕu xuÊt kho sè 10 ngµy 15/ 6/ 2000 xuÊt cho ¤ng An ®éi Gia L©m (xem b¶ng sè 4) 11.770 kg nhùa ®­êng phôc vô cho viÖc duy tu th¸ng 6/2000, kÕ to¸n c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ vµo sè l­îng tån kho ®Çu th¸ng, sè nhËp trong th¸ng cña nhùa ®­êng trong sæ chi tiÕt vËt liÖu th× gi¸ thùc tÕ nhùa d­êng xuÊt kho ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: 78.875.000 + 312.000.000 x 11.770 = 35.529.000 27.500 + 100.000 1.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu: 1.3.1. Thñ thôc nhËp kho vËt liÖu Khi C«ng ty ®­îc Nhµ n­íc giao hoÆc C«ng ty tróng thÇu c¸c c«ng tr×nh giao th«ng th× bé phËn kÕ ho¹ch sÏ lªn kÕ ho¹ch ®ång thêi lËp dù to¸n cho c«ng tr×nh. Khi c«ng tr×nh chuÈn bÞ thi c«ng theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ th× bé phËn kü thuËt dùa vµo dù to¸n c«ng tr×nh ®Ó bãc t¸ch vËt t­ theo ®Þnh møc ®· ®­îc x©y dùng. Sau ®ã bé phËn vËt t­ dùa vµo h¹n møc c«ng tr×nh lµm giÊy xin mua vËt t­ tr×nh lªn gi¸m ®èc duyÖt, nÕu ®­îc gi¸m ®èc chÊp nhËn th× sÏ cö ng­êi ®i mua. Th­êng th× khi mua vËt t­ c«ng ty sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång víi bªn cung cÊp vËt t­. Trong tr­êng hîp nµy c¸c bªn sÏ so¹n th¶o c¸c ®iÒu kho¶n qui ®Þnh quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c bªn. Ch¼ng h¹n bªn cung cÊp vËt t­ ph¶i ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, quy c¸ch mÉu m·, chñng lo¹i, c¸c quy tr×nh quy ph¹m vÒ kü thuËt, ph¶i cung cÊp ®óng thêi h¹n. Cßn ®èi víi bªn mua vËt t­ ph¶i ®¶m b¶o thanh to¸n tiÒn vËt t­ ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n vµ ®óng ph­¬ng thøc thanh to¸n mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn víi nhau. Trong tr­êng hîp vËt t­ mua ngoµi vÒ nh­ng kh«ng nhËp kho mµ chuyÓn th¼ng ®Õn ch©n c«ng tr×nh th× bé phËn gi¸m s¸t kü thuËt vµ ban chØ huy ®éi sÏ kiÓm tra vµ tiÕp nhËn. Cßn riªng ®èi víi th¶m bª t«ng ASFAN ph¶i qua bé phËn kiÓm ®Þnh chÊt l­îng. §èi víi vËt liÖu nhËp kho khi tiÕn hµnh nhËp kho bé phËn vËt t­ ph¶i lËp vµ ký vµo 3 liªn phiÕu nhËp kho vËt t­, sau ®ã chuyÓn cho thñ kho ký vµ ®­a vËt t­ vµo kho. Trong 3 liªn phiÕu nhËp kho, 1 liªn l­u l¹i bé phËn vËt t­, 1 liªn thñ kho gi÷ lµm c¨n cø ghi thÎ kho, theo ®Þnh kú thñ kho mang lªn phßng kÕ to¸n hoÆc kÕ to¸n xuèng lÊy, 1 liªn cßn l¹i cïng víi ho¸ ®¬n mua vËt t­ vµ giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n cho ng­êi b¸n ®­îc chuyÓn ®Õn phßng kÕ to¸n. KÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ ®Ó thanh to¸n cho ng­êi b¸n. Khi nhËn ®­îc phiÕu nhËp kho tõ thñ kho göi lªn kÕ to¸n vËt t­ sÏ ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu. B¶ng sè 6 C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi PhiÕu nhËp kho Tªn ng­êi nhËp: ¤ng B¶o Ngµy12 th¸ng 6n¨m 2000 NhËp vµo kho : Sµi §ång – Gia L©m Ho¸ ®¬n sè: 54232 Sè phiÕu : 05 Sè TT Tªn hµng M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 Nhùa ®­êng singapo kg 100.000 3.000 300.000.000 Céng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho (Ký tªn ) ( Ký tªn) ( Ký tªn ) 1.3.2. Thñ tôc xuÊt kho vËt liÖu: Nh­ trªn ®· nãi c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I Hµ Néi chØ nhËp kho nhùa ®­êng cßn c¸c vËt liÖu kh¸c xuÊt th¼ng ®Õn ch©n c«ng tr×nh kh«ng qua nhËp kho. Khi xuÊt kho cho c¸c ®èi t­îng sö dông, bé phËn vËt t­ viÕt phiÕu xuÊt kho theo h¹n møc vËt t­. §èi víi vËt t­ ®æ t¹i ch©n c«ng tr×nh th× bé phËn vËt t­ lËp phiÕu xuÊt – xuÊt kho cïng mét lóc. PhiÕu xuÊt kho ®­îc lËp thµnh 2 liªn. Trong ®ã 1 liªn l­u l¹i bé phËn vËt t­ vµ 1 liªn ®éi tr­ëng s¶n xuÊt mang ®Õn kho sau khi thñ kho ký nhËn vµo phiÕu xuÊt kho. §Þnh kú kÕ to¸n vËt t­ xuèng kho nhËn phiÕu xuÊt kho. 2. Thùc tÕ h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi. 2.1.Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu t¹i C«ng ty C«ng tr×nh GIao th«ng I Hµ Néi: C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. Theo ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi t¹i bé phËn kÕ to¸n vµ bé phËn kho. Nh­ng ë kho chØ theo dâi sù biÕn ®éng vÒ sè l­îng cña vËt liÖu. Cßn ë phßng kÕ to¸n sÏ theo dâi chi tiÕt sù biÕn ®éng vÒ vËt liÖu c¶ mÆt sè l­îng vµ mÆt gi¸ trÞ. NhiÖm vô cô thÓ cña thñ kho vµ kÕ to¸n vËt t­ nh­ sau: 2.2.ë kho: Thñ kho vµ c¸c nh©n viªn phôc vô trong kho ph¶i b¶o qu¶n toµn vÑn c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng cña tõng vËt t­. Thñ kho ph¶i n¾m v÷ng sè l­îng vµ t×nh tr¹ng chÊt l­îng cña vËt liÖu trong bÊt kú thêi ®iÓm nµo ®Ó kÞp thêi cÊp ph¸t cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc, tr¸nh t×nh tr¹ng ngõng s¶n xuÊt v× thiÕu vËt liÖu. Hµng ngµy thñ kho c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ®Ó ghi vµo thÎ kho theo chØ tiªu sè l­îng. §Þnh kú thñ kho chuyÓn toµn bé c¸c phiÕu xuÊt, nhËp kho cho c¸c kÕ to¸n vËt t­ ®Ó cho kÕ to¸n vËt t­ ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu. 2.3.Phßng kÕ to¸n: Hµng ngµy kÕ to¸n vËt t­ c¨n cø vµo phiÕu nhËp, xuÊt kho c¸c chøng tõ ë phßng vËt t­ chuyÓn xuèng ®Ó lµm c¨n cø ghi vµo sæ chi tiÕt(d¹ng tê rêi) cña tõng lo¹i vËt t­. Mçi lo¹i vËt t­ ®­îc më mét tê sæ riªng ®Ó theo dâi. Ph­¬ng ph¸p ghi sæ chi tiÕt vËt liÖu ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Sæ chi tiÕt vËt liÖu gåm 13 cét, mçi cét ®¶m nhiÖm ph¶n ¸nh mét néi dung nhÊt ®Þnh. _ Cét 1 c¨n cø vµo ngµy, th¸ng, n¨m ghi trªn c¸c phiÕu nhËp, xuÊt vËt t­ ®Ó ghi vµo. _ Cét 2,3 c¨n cø vµo sè hiÖu chøng tõ trªn c¸c phiÕu nhËp, xuÊt ®Ó ghi. _ Cét 4 ph¶n ¸nh mét c¸ch kh¸i qu¸t néi dung cña chøng tõ. _ Cét 5,6,7 c¨n cø vµo sè liÖu t­¬ng øng trªn phiÕu xuÊt kho ®Ó ghi. _ Cét 9 ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Cét 9 = Cét 12(®Çu kú) + Tæng céng cét 7 Cét 11(®Çu kú) +Tæng céng cét 5 Cô thÓ ®¬n gi¸ xuÊt kho(cét 9) cña nhùa ®­êng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: §¬n gi¸ xuÊt kho = 72.875.000+312.000.000 nhùa ®­ßng 27.500 + 100.000 Cét 10 = cét 8 x cét 9 =6.507,5x 2.489,18 =16198339. Sau khi tÝnh ®­îc ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn vËt t­ xuÊt kho kÕ to¸n míi quay trë l¹i ghi hai sè liÖu ®ã vµo c¸c cét t­¬ng øng trªn c¸c phiÕu xuÊt kho vËt t­. Cét 11 = Cét 11 + tæng céng cét 8 (cuèi kú) (®Çu kú) Cét 12 = Cét 12 + tæng céng cét 7 – tæng céng cét 10 T­¬ng tù trong th¸ng ®èi víi c¸c vËt liÖu kh¸c ®Òu ®­îc lËp sæ chi tiÕt t­¬ng tù nh­ c¸ch lËp trªn. C¸c sæ chi tiÕt vËt liÖu lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n vËt t­ lËp b¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån theo chØ tiªu gi¸ trÞ. Cô thÓ thÎ kho,sæ chi tiÕt vËt t­, b¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt-tån ®­îc lËp theo b¶ng sau: B¶ng sè 7 C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi ThÎ kho Sè thÎ : Kho Sµi §ång Sè tê 01 Ngµy lËp : 6/2000 Tªn vËt t­ : Nhùa ®­êng Singapo Nh·n hiÖu :1521 §¬n vÞ tÝnh :kg Ngµy th¸ng Sè hiÖu chøng tõ TrÝch yÕu Sè l­îng Cßn l¹i NhËp XuÊt NhËp XuÊt 12/06 15/06 5 10 Sè chi th¸ng 5 mang sang ¤ng B¶o mua nhùa ®­êng Singapo XuÊt cho ¤ng An ®éi Gia L©m D­ cuèi kú 100.000 11.770 27.500 115.730 B¶ng sè 8 B¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån VËt liÖu Th¸ng 6/2000 Ngµy th¸ng VËt liÖu Tån ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Tån cuèi th¸ng 12/06 15/06 18/06 20/06 22/06 VËt liÖu chÝnh Nhùa ®­êng Singapo §¸ VËt liÖu chÝnh kh¸c Nhùa ®­êng Singapo VËt liÖu phô DÇu b«i tr¬n Nhiªn liÖu DÇu Diezel Cñi Phô tïng thay thÕ 72.875.000 312.000.000 142.000.000 960.000 6.657.000 7.500.000 780.000 32.139.000 121.777.000 35.529.000 960.000 6.657.000 7.500.000 780.000 Céng 72.875.000 469.897.000 205.342.000 337.430.000 Ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån vËt liÖu trong th¸ng nh­ sau: _ Cét ngµy, th¸ng c¨n cø vµo ngµy th¸ng ®· ghi trªn sæ chi tiÕt ®Ó ghi. _ Cét tån ®Çu th¸ng c¨n cø vµo sè d­ cuèi th¸ng tr­íc cña tõng lo¹i vËt liÖu ®Ó ghi. _ Cét nhËp trong th¸ng: c¨n cø vµo sè liÖu ë cét nhËp trong th¸ng trªn sæ chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ghi, nh­ng chØ ghi chØ tiªu gi¸ trÞ(cét thµnh tiÒn) cßn c¸c chØ tiªu kh¸c kh«ng ghi vµo b¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt- tån. _ Cét xuÊt trong th¸ng: còng gièng nh­ cét nhËp trong th¸ng còng lÊy sè liÖu ë cét xuÊt trong th¸ng theo chØ tiªu gi¸ trÞ ë sæ chi tiÕt vËt liÖu. _ Cét cuèi th¸ng: c¨n cø vµo sè liÖu ë cét tån ®Çu th¸ng, nhËp trong th¸ng, xuÊt trong th¸ng cña vËt liÖu trªn sæ chi tiÕt vËt t­ ®Ó x¸c ®Þnh sè tån cuèi th¸ng vËt liÖu. Sè tån cuèi th¸ng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau Tån cuèi th¸ng = tån ®Çu th¸ng+nhËp trong th¸ng-xuÊt trong th¸ng. 3.Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu: 3.1.Tµi kho¶n sö dông: HiÖn nay C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I sö dông c¸c tµi kho¶n sau ®Ó ph¶n ¸nh vËt liÖu. TK 152”nguyªn liÖu, vËt liÖu”, tµi kho¶n nµy ®­îc C«ng ty më 4 tµi kho¶n cÊp hai ®Ó theo dçi chi tiÕt: TK 1521 vËt liÖu chÝnh. TK 1522 vËt liÖu phô. TK 1523 nhiªn liÖu, ®éng lùc. TK 1524 phô tïng thay thÕ. Ngoµi ra C«ng ty cßn sö dông c¸c tµi kho¶n thanh to¸n liªn quan ®Õn nghiÖp vô nhËp vËt t­ nh­ c¸c tµi kho¶n sau: TK 111 TiÒn mÆt. TK 112 TiÒn göi ng©n hµng. TK 331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n. TK 311 Vay ng¾n h¹n. §Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn viÖc xuÊt kho vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung. TK 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 3.2.H¹ch to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu: H¹ch to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu ë C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi ®­îc tiÕn hµnh c¨n cø vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ph¶n ¸nh vµo nhËt ký chøng tõ sè 5 (b¶ng sè 9). Ph­¬ng ph¸p ghi nhËt ký chøng tõ sè 5 ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Cét ghi sè d­ ®Çu th¸ng, lÊy sè liÖu tõ cét sè d­ cuèi th¸ng tr­íc. Cét 1 ghi sè thø tù ng­êi b¸n, cét 2 ghi tªn ng­êi b¸n (tªn ng­êi b¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng). PhÇn ghi cã TK 331 vµ ghi nî c¸c tµi kho¶n kh¸c kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt cña tõng lo¹i vËt liÖu ®Ó ghi theo tõng chøng tõ. Cô thÓ th¸ng 6/ 2000 nh­ sau: Nî TK 1521 : 300.000.000® Nî TK 1331 : 30.000.000® Cã TK 331: 330.000.000® PhÇn ghi nî TK 331 vµ ghi cã c¸c tµi kho¶n kh¸c, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ, tuú theo h×nh thøc thanh to¸n. NÕu lµ thanh to¸n qua Ng©n hµng th× chøng tõ lµ giÊy b¸o nî, nÕu lµ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt th× chøng tõ lµ phiÕu chi tiÒn mÆt vµ t­¬ng øng cho tõng ®èi t­îng ®­îc tr¶. Cô thÓ trong th¸ng 6/ 2000 C«ngty ®· thanh to¸n tiÒn nhùa ®­êng b»ng tiÒn göi Ng©n hµng kÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK 331 : 330.000.000® Cã TK 112: 330.000.000® T­¬ng tù ®èi víi c¸c vËt liªu kh¸c, trong th¸ng C«ng ty ®· nhËn ®­îc hµng mµ ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n th× cuèi th¸ng sè ph¸t sinh chuyÓn sang sè d­ bªn cã vµ trong th¸ng C«ng ty øng tr­íc tiÒn ®Ó mua vËt t­ mµ vËt t­ vÉn ch­a vÒ hoÆc ®· vÒ nh­ng ch­a cã ho¸ ®¬n. 3.3 H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vµ ph©n bæ vËt liÖu: §Ó tiÕn hµnh tæng hîp vËt liÖu xuÊt kho trong th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng kª sè 3, trªn c¬ së xuÊt dïng trong th¸ng ë b¶ng kª sè 3 kÕ to¸n míi tiÕn hµnh ph©n bæ vËt liÖu cho c¸c ®èi t­îng sö dông. Nh­ng do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi lµ phÇn lín vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mua vÒ lµ kh«ng qua nhËp kho mµ xuÊt th¼ng ®Õn ch©n c«ng tr×nh cho nªn kÕ to¸n vËt t­ lu«n ph¶n ¸nh vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ vµ kh«ng sö dông gi¸ h¹ch to¸n. C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi sö dông b¶ng kª sè 3 víi môc ®Ých lµ ®Ó tæng hîp sè liÖu vËt liÖu tån kho ®Çu th¸ng, nhËp trong th¸ng, xuÊt dïng trong th¸ng vµ tån kho cuèi th¸ng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­, chø kh«ng ph¶i sö dông b¶ng kª víi ®óng nghÜa cña nã lµ”TÝnh gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu”. Ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng kª sè 3 nh­ sau: C¨n cø vµo nhËt ký chøng tõ sè 5, nhËt ký chøng tõ sè 1 ... ®Ó kÕ to¸n ghi vµo c¸c tµi kho¶n vËt t­ vµ tæng hîp lªn sè ph¸t sinh trong kú (xem b¶ng sè 10). C¨n cø vµo dßng céng ë cét xuÊt kho trong b¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån ®Ó ghi vµo dßng xuÊt dïng trong th¸ng ë b¶ng kª sè 3. Sè d­ ®Çu th¸ng chÝnh lµ sè d­ cuèi th¸ng cña th¸ng tr­íc. Sè d­ cuèi th¸ng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Sè d­ cuèi th¸ng= sè d­ ®Çu th¸ng+sè ph¸t sinh trong th¸ng-sè xuÊt dïng trong th¸ng. Cô thÓ b¶ng kª sè 3 trong th¸ng 6/ 2000 ®­îc lËp nh­ sau: (trang tr­íc) 3.3.1.H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vµ ph©n bæ vËt liÖu chÝnh. H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vµ ph©n bæ vËt liÖu chÝnh ®­îc thùc hiÖn trªn b¶ng ph©n bæ sè 1 vËt liÖu (xem b¶ng sè 11). HiÖn nay ë C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi vËt liÖu xuÊt dïng phôc vô cho s¶n xuÊt theo h¹ng møc vËt t­. Khi cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, phßng kÕ ho¹ch sÏ c¨n cø vµo ®Þnh møc vËt t­ do nhµ n­íc x©y dùng vµ dù to¸n c«ng tr×nh ®Ó lËp phiÕu xuÊt kho theo h¹n møc c«ng tr×nh. KÕ to¸n vËt t­ c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho theo ®Þnh møc cña c«ng tr×nh nµo ®ã th× ph©n bæ vËt t­ cho c«ng tr×nh ®ã. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh ®óng theo yªu cÇu thiÕt kÕ dÉn ®Õn thiÕu vËt t­ th× khi ®ã sÏ ®­îc xuÊt thªm vËt t­ ngoµi h¹n møc c«ng tr×nh ®ã vµ sè vËt t­ xuÊt thªm nµy sÏ ph©n bæ th¼ng cho c«ng tr×nh ®ã. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho trong th¸ng 6/ 2000 cña ®éi duy tu Gia L©m, kÕ to¸n vËt t­ tiÕn hµnh tÝnh to¸n tõng lo¹i vËt liÖu, sau ®ã tÝnh tæng sè vËt liÖu xuÊt dïng: Nhùa ®­êng : 11.770x 3.018,63 = 35.529.000 §¸ d¨m tiªu chuÈn : 263,8 x 85.000 = 22.423.000 §¸ 2x4 : 7.2 x 80.000 = 576.000 §¸ 1x2 : 47.4 x 100.000 = 4.740.000 §¸ 0,5x1 : 44 x 100.000 = 4.400.000 Céng : 67.668.000® §èi víi c«ng ty kh¸c kÕ to¸n còng tÝnh to¸n t­¬ng tù råi ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ vÒ vËt liÖu chÝnh xuÊt dïng cho c¸c ®èi t­îng vµ ghi vµo b¶ng ph©n bæ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Trong th¸ng 6/ 2000 C«ng ty ®· xuÊt v©t liÖu chÝnh phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ: 67.668.000+23.627.500+34.229.500+34.500.000+19.500.000+9.920.000 =189.445.000 C¨n cø vµo sè xuÊt vËt liÖu chÝnh cho s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu (phÇn thµnh tiÒn) ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 189.445.000 Cã TK 152 (1521) 189.445.000 3.3.2.H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu phô: VËt liÖu phô ë C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi còng ®­îc xuÊt cho s¶n xuÊt theo h¹n møc nh­ vËt liÖu chÝnh. KÕ to¸n còng c¨n cø cµo phiÕu xuÊt ®Ó ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh t­¬ng øng. KÕ to¸n vËt t­ còng tiÕn hµnh ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ vÒ vËt liÖu phô xuÊt dïng cho c¸c ®èi t­îng vµ ghi vµo b¶ng ph©n bæ. Cô thÓ theo phiÕu xuÊt kho cña ®éi Gia l©m kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n: DÇu phô = 10(lÝt) x 3.450 = 34.500® §èi víi c¸c ®èi t­îng sö dông kh¸c kÕ to¸n còng tÝnh to¸n t­¬ng tù. Trong th¸ng 6/ 2000 C«ng ty ®· xuÊt vËt liÖu phô phôc vô cho s¶n xuÊt lµ: 34.500+35.000+175.000+125.000+275.000+315.000 = 960.000 C¨n cø vµo vËt liÖu phô xuÊt kho cho s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 960.000 Cã TK 152(1521) 960.000 3.3.3H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vµ ph©n bæ nhiªn liÖu: §èi víi nhiªn liÖu còng ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ vËt liÖu chÝnh vµ vËt liÖu phô. KÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu tÝnh to¸n ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ nhiªn liÖu xuÊt dïng cho c¸c ®èi t­îng vµ ghi vµo b¶ng ph©n bæ. Cô thÓ c¨n cø vµo phiÕu xuÊt dïng cho c¸c ®èi t­îng vµ ghi vµo b¶ng ph©n bæ. Cô thÓ c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho cho ®éi duy tu Gia L©m kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n. DÇu diezel = 250 (lÝt) x 3.482 = 870.500 Cñi = 9.200 x 500 = 4.600.000 Céng 5.470.500 §èi víi c¸c ®éi kh¸c kÕ to¸n còng tÝnh to¸n t­¬ng tù. Trong th¸ng 6/ 2000 C«ng ty ®· xuÊt nhiªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt lµ: 5.470.500+1.248.000+3.612.500+1.720.000+1.059.000+1.047.000 =14.157.000 C¨n cø vµo sè liÖu tÝnh to¸n trªn kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 14.157.000 Cã TK 152(1523) 14.157.000 3.3.4. H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt vµ ph©n bæ phô tïng thay thÕ: Phô tïng thay thÕ ë C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I lµ mét sè chi tiÕt m¸y mãc thiÕt bÞ vµ th­êng ph¸t sinh Ýt. Bëi t¹i C«ng ty m¸y mãc thiÕt bÞ cã hiÖu qu¶. C«ng ty giao trùc tiÕp m¸y mãc thi c«ng cho tõng ®éi s¶n xuÊt ®Õ sö dông vµ b¶o qu¶n. Lµm nh­ vËy viÖc sö dông vµ b¶o qu¶n m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ®éi s¶n xuÊt sÏ cã tr¸ch nhiÖm h¬n. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ ph¸t sinh m¸y mãc thiÕt bÞ bÞ háng cÇn ph¶i cã phô tïng thay thÕ ë ®éi s¶n xuÊt nµo(chi tiÕt cho c«ng tr×nh nµo) th× chi phÝ phô tïng thay thÕ ph©n bæ th¼ng cho c«ng tr×nh Êy thuéc ®éi Êy. Cô thÓ trong th¸ng 6/ 2000 ph¸t sinh ë ®éi 5(®­êng TrÇn Xu©n So¹n) do ®ã ph©n bæ th¼ng cho c«ng tr×nh nµy vµ ghi vµo b¶ng ph©n bæ th¼ng cho c«ng tr×nh nµy vµ ghi vµo b¶ng ph©n bæ ®ång thêi kÕ to¸n ghi bót to¸n: Nî TK 621 780.000 Cã TK 152(1524) 780.000 B¶ng ph©n bæ vËt liÖu th¸ng 6/2000 ®­îc lËp nh­ sau: C¨n cø vµo sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ, cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh vËt liÖu Sæ c¸i TK1521 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 72.875.000 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy NhËt ký chøng tõ sè 5 Cã TK 331 NhËt ký chøng tõ sè 1 - Cã TK 111 Th¸ng 1 … Th¸ng 5 Th¸ng 6 378.500.000 454.000.000 190.000.000 Céng sè ph¸t sinh Nî 568.500.000 454.000.000 Cã 568.500.000 189.445.000 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 72.875.000 337.430.000 cã Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2000 KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Sæ c¸i TK1522 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy NhËt ký chøng tõ sè 5 Cã TK 331 NhËt ký chøng tõ sè 1 - Cã TK 111 Th¸ng 5 Th¸ng 6 Th¸ng … Th¸ng 12 - 960.000 1.020.000 Céng sè ph¸t sinh Nî 1.020.000 960.000 Cã 1.020.000 960.000 Sè d­ cuèi th¸ng Nî - - cã Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2000 KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Sæ c¸i TK 1523 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy NhËt ký chøng tõ sè 5 Cã TK 331 NhËt ký chøng tõ sè 1 Cã TK 111 Th¸ng 5 Th¸ng 6 Th¸ng … Th¸ng 12 2.560.000 8.280.000 4.700.000 5.877.000 Céng sè ph¸t sinh Nî 7.260.000 14.157.000 Cã 7.206.000 14.157.000 Sè d­ cuèi th¸ng Nî - - Cã Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2000 KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Sæ c¸i TK 1524 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy NhËt ký chøng tõ sè 5 Cã TK 331 NhËt ký chøng tõ sè 1 Cã TK 111 Th¸ng 5 Th¸ng 6 Th¸ng … Th¸ng 12 - 560.000 780.000 Céng sè ph¸t sinh Nî 780.000 780.000 Cã 780.000 780.000 Sè d­ cuèi th¸ng Nî - - Cã Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2000 KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ch­¬ng III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi I. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi. 1. Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ bao cÊp chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù chi phèi cña c¸c quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I nãi riªng. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thi tr­êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶, thu nhËp bï ®¾p chi phÝ vÉn cßn cã l·i. §©y lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi C«ng ty, song víi ®éi ngò l·nh ®¹o s¸ng suèt, nh¹y bÐn víi kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã quyÕt t©m cao, C«ng ty ®· b¾t nhÞp rÊt nhanh víi c¸c qui luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Bëi vËy C«ng ty kh«ng ngõng ®øng v÷ng vµ ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn ngµy cµng quy m« trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Qu¶ vËy ®©y lµ mét thµnh tÝch rÊt lín cña C«ng ty. Cïng víi sù lín m¹nh cña C«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn, ®Æc biÖt lµ h¹ch to¸n vËt liÖu. MÆc dï C«ng ty cã thuËn lîi lµ s¶n phÈm lµm ra kh«ng ph¶i qua tiªu thô thÞ tr­êng, nh­ng nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­: vËt liÖu, tµi s¶n cè ®Þnh... ph¶i mua ngoµi thÞ tr­êng. Cho nªn ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi chÝnh x¸c. §èi víi vËt liÖu kÕ to¸n ®· ph¶n ¸nh ®­îc c¶ ®­îc c¶ mÆt sè l­îng vµ mÆt gi¸ trÞ, trong ®ã kÕ to¸n lu«n chó ý ®Õn mÆt gi¸ trÞ cña vËt liÖu ë tõng thêi ®iÓm bëi gi¸ c¶ thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng. §Ó qu¶n lý vËt liÖu nhËp kho, C«ng ty ®· cã hÖ thèng kho tµng kh¸ tèt, ®éi ngò thÎ kho cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, ®¶m b¶o tµi s¶n cña C«ng ty kh«ng bÞ hao hôt mÊt m¸t. Trong viÖc sö dông vËt liÖu, C«ng ty ®· cã hÖ thèng ®Þnh møc cô thÓ chi tiÕt cho tõng lo¹i vËt liÖu, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng c«ng tr×nh. T¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty qu¶n lý vËt t­ mét c¸ch chÆt chÏ, tr¸nh hiÖn t­îng sö dông vËt t­ mét c¸ch l·ng phÝ, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho C«ng ty. C«ng ty ®· nhanh chãng tiÕp thu vµ vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n míi do Nhµ n­íc ban hµnh vµo thùc tiÔn c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu. Mét mÆt C«ng ty tu©n thñ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n míi ban hµnh, mÆt kh¸c ph¶n ¸nh mét c¸ch kÞp thêi ®Çy ®ñ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt t­ cung cÊp sè liÖu cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. ViÖc ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ nh­ hiÖn nay ë C«ng ty lµ rÊt phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é h¹ch to¸n cña C«ng ty. §©y lµ mét h×nh thøc kÕ to¸n cho phÐp ph©n c«ng c«ng viÖc ®­îc dÔ dµng thuËt tiÖn. 2 Nh÷ng tån t¹i cÇn ph¶i hoµn thiÖn 2.1.VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu §Ó phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ph¶i sö dông rÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu, trong mçi lo¹i l¹i cã nhiÒu nhãm, trong mçi nhãm l¹i cã nhiÒu quy c¸ch kh¸c nhau. Nh­ng cho ®Õn nay C«ng ty vÉn ch­a sö dông” Sæ danh ®iÓm vËt t­” chØ t¹o lËp mét bé m· vËt t­ ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, theo dâi vËt t­ ®­îc dÔ dµng chÆt chÏ. H¬n n÷a cho ®Õn nay C«ng ty ch­a trang bÞ riªng cho phßng kÕ to¸n mét hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n, cho nªn hiÖn nay viÖc ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hoµn toµn trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. Khèi l­îng viÖc kÕ to¸n ch­a ®­îc gi¶m nhÑ. HiÖn nay ë C«ng ty ch­a thµnh lËp ban kiÓm nghiÖm vËt t­, nªn vËt t­ mua vÒ kh«ng ®­îc kiÓm tra tØ mØ, kh¸ch quan c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng còng nh­ chñng lo¹i. §iÒu nµy dÉn ®Õn vËt t­ nhËp kho kh«ng ®¶m b¶o ®óng quy c¸ch, chÊt l­îng, khi xuÊt dïng cho s¶n xuÊt, s¶n phÈm sÏ lµm cho chÊt l­îng s¶n phÈm gi¶m. HoÆc cã thÓ bé phËn cung øng vËt t­ kh«ng n¾m ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ trong kho vµ viÕt phiÕu kho trong khi vËt t­ trong kho ®· hÕt. 2.2 VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu: VÒ h¹ch to¸n xuÊt kho vËt liÖu: Khi xuÊt kho vËt t­ dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh bé phËn vËt t­ chØ lËp 3liªn: 1 liªn phßng vËt t­ gi÷, 1 liªn phßng kÕ to¸n gi÷, 1 liªn thñ kho gi÷. Nh­ vËy ng­êi trùc tiÕp nhËn vËt t­( th­êng lµ ®éi tr­ëng s¶n xuÊt) khi nhËn vËt t­ vÒ kh«ng cã chøng tõ gèc do vËy khi cÇn chøng minh ®· nhËn hay ch­a nhËn vËt t­ th× sÏ kh«ng cã b»ng chøng. §ã lµ ®iÒu bÊt lîi ®èi víi ng­êi nhËn vËt t­. HoÆc ®· nhËn vËt t­ lµ bao nhiªu còng kh«ng cã b»ng chøng chøng minh. 2.3.ViÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu: ViÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n vËt liÖu ë c«ng ty lµ hîp lý bëi c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt t­ hµng ngµy kh«ng nhiÒu, tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé kÕ to¸n cßn h¹n chÕ. Ngoµi ra nh­ tr×nh bµy ë trªn, C«ng tych­a sö dông”Sæ danh ®iÓm vËt t­” cho nªn trªn b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu ch­a thÓ hiÖn ®­îc tõng nhãm, tõng lo¹i, tõng thø, tõng quy c¸ch. Trªn ®©y lµ nh÷ng mÆt h¹n chÕ cßn tån t¹i cña C«ng ty, C«ng ty cÇn nghiªn cøu vµ söa ®æi cïng víi c¸c c¸n bé kÕ to¸n, vËt t­, kü thuËt ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty. Qua thêi gian thùc tËp c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi, t«i nhËn thÊy nh÷ng ­u ®iÓm vµ mét sè h¹n chÕ cña c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty. ChÝnh v× lý do ®ã, t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng ty. II. Mét sè ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi. 1. LËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu: Sæ danh ®iÓm vËt liÖu lµ sæ tËp hîp toµn bé c¸c lo¹i vËt liÖu mµ C«ng ty ®· vµ ®ang sö dông. Sæ danh ®iÓm vËt liÖu ph¶n ¸nh ®Õn tõng lo¹i, tõng nhãm , tõng thø, tõng quy c¸ch mét c¸ch cã hÖ thèng vµ râ rµng gióp cho viÖc qu¶n lý vËt liÖu ®­îc chÆt chÏ vµ dÔ dµng. Theo sæ danh ®iÓm nµy th× mçi lo¹i , mçi nhãm, mçi thø vËt liÖu ®­îc m· ho¸ mét m· sè riªng vµ ®­îc s¾p xÕp mét c¸ch cã trËt tù, cho nªn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc t×m kiÕm nh÷ng th«ng tin vÒ mét lo¹i, mét nhãm, mét thø vËt liÖu nµo ®ã. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ­u ®iÓm trªn cña viÖc sö dông sæ danh ®iÓm vËt t­ vµ thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña C«ng ty cã sö dông nhiÒu lo¹i vËt liÖu, mçi lo¹i l¹i cã nhiÒu nhãm, mçi nhãm l¹i rÊt phong phó vÒ mÉu m· quy c¸ch. Cho nªn viÖc sö dông sæ danh ®iÓm vËt t­ lµ rÊt cÇn thiÕt. Ph­¬ng ph¸p lËp sæ danh ®iÓm vËt t­ ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Tr­íc hÕt, ®Ó x©y dùng ®­îc sæ danh ®iÓm vËt t­, C«ng ty ph¶i x©y dùng ®­îc bé m· vËt t­ mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kh«ng trïng lÆp, cã dù tr÷ ®Ó bæ xung nh÷ng m· vËt liÖu ®­îc thuËn tiÖn vµ hîp lý. C«ng ty cã thÓ x©y dùng mÉu m· vËt t­ dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: _ Dùa vµo lo¹i vËt liÖu. _ Dùa vµo nhãm vËt liÖu trong mçi lo¹i. _ Dùa vµo sè thø vËt liÖu trong mçi nhãm. _Dùa vµo sè quy c¸ch vËt liÖu trong mçi thø. C¨n cø ®Ó x©y dùng bé m· vËt liÖu lµ dùa trªn sè hiÖu c¸c tµi kho¶n cÊp II cña vËt liÖu: _ VËt liÖu chÝnh: 1521 _ VËt liÖu phô : 1522 _ Nhiªn liÖu : 1523 _Phô tïng thay thÕ: 1524 HiÖn nay ë C«ng ty chØ sö dông vËt liÖu d­íi 10 nhãm do vËy ta chØ sö dông mét ch÷ sè ®Ó biÓu thÞ cho nhãm vµ ®¹t m· nh­ sau: _ §èi víi vËt liÖu chÝnh: + Nhãm ®¸ : 1521- 1 + Nhãm nhùa ®­êng: 1521- 2 + Nhãm xi m¨ng : 1521- 3 + Nhãm c¸t : 1521- 4 _ §èi víi vËt liÖu phô : + Nhãm s¬n : 1522 – 1 + Nhãm dÇu phô : 1522 – 2 + Nhãm vËt liÖu kh¸c : 1522-3 _ §èi víi nhiªn liÖu : + Nhãm x¨ng : 1523 –1 +Nhãm diezel : 1523-2 + Nhãm cñi : 1523-3 _ §èi víi phô tïng thay thÕ: + Nhãm phô tïng c¬ khÝ(vßng bi) : 1524- 1 + Nhãm phô tïng ®iÖn(bãng ®Ìn xe, d©y ®iÖn) : 1524 –2 Trªn ®©y lµ m· vËt t­ cña nhãm, ta cÇn ph¶i lËp m· vËt t­ cho tõng thø, tõng quy c¸ch. Chóng ta nhËn thÊy C«ng ty sö dông vËt t­ mçi nhãm còng kh«ng thÓ v­ît qu¸ 1000 thø cho nªn ta dïng 3 ch÷ sè ®Ó biÓu thÞ thø. Cßn trong mçi thø còng kh«ng thÓ cã qu¸ 100 quy c¸ch do vËy ta dïng hai ch÷ sè ®Ó biÓu thÞ quy c¸ch. Nh­ vËy mçi m· vËt liÖu s· bao gåm 10 ch÷ sè, trong ®ã 4 sè ®Çu lµ sè hiÖu tµi kho¶n cÊp hai, mét sè sau biÓu thÞ nhãm, ba sè tiÕp theo biÓu thÞ thø vµ hai sè cuèi cïng biÓu thÞ quy c¸ch. VÝ dô: LËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu chÝnh cña C«ng ty C«ng ty C«ng tr×nh Sæ danh ®iÓm vËt liÖu Giao th«ng I Hµ Néi Lo¹i vËt liÖu chÝnh- ký hiÖu 1521 Nhãm Ký hiÖu danh ®iÓm vËt t­ Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt liÖu ®¬n vÞ tÝnh 1521-1 1521-2 1521-3 1521-4 1521-1-001-01 1521-1-002-01 1521-1-003-01 1521-1-004-01 1521-2-001-01 1521-2-002-02 1521-2-001-01 1521-2-001-02 1521-2-002-02 1521-3-001-01 1521-3-001-02 1521-3-002-01 1521-3-002-02 1521-4-001-01 1521-4-001-02 1521-4-002-01 §¸ 4x6 xanh §¸ 2x4 xanh §¸ 1x2 xanh §¸ 1x0,5 xanh Nhùa ®­êng Singapo 150 Nhùa ®­êng Singapo 152 Nhùa ®­êng NhËt 160 Nhùa ®­êng NhËt 159 Xi m¨ng Hoµng Th¹ch Xi m¨ng BØm S¬n Xi m¨ng tr¾ng Trung Quèc Xi m¨ng tr¾ng H¶i Phßng C¸t ®en h¹t mÞn C¸t ®en h¹t mÞn C¸t ®en h¹t th« C¸t vµng m3 m3 m3 m3 kg kg kg kg tÊn tÊn tÊn tÊn m3 m3 m3 m3 2.Trang bÞ m¸y vi tÝnh cho c«ng t¸c kÕ to¸n: Kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt. V× vËy l·nh ®¹o cña C«ng ty ph¶i cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. Muèn vËy, ng­êi l·nh ®¹o ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin. KÕ to¸n víi vai trß lµ ng­êi cung cÊp th«ng tin kinh tÕ ®Ó gióp l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh. Nh­ng viÖc lÊy th«ng tin tõ hÖ sè sæ s¸ch lµ kh«ng kÞp thêi v× vËy C«ng ty trang bÞ m¸y vi tÝnh cho phßng kÕ to¸n bëi ph­¬ng tiÖn nµy cho phÐp truy cËp th«ng tin rÊt nhanh. MÆt kh¸c, viÖc trang bÞ m¸y vi tÝnh cho c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ lµm gi¶m nhÑ c«ng viÖc cña kÕ to¸n, viÖc tÝnh to¸n rÊt thuËn tiÖn, cho phÐp ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh mét c¸ch kÞp thêi. §Æc biÖt ®èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu cïng víi viÖc lËp sæ danh ®iÓm vËt t­ vµ viÖc sö dông m¸y vi tÝnh sÏ lµ ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­. 3. LËp ban kiÓm nghiÖm vËt t­ vµ biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­: VËt liÖu mua vÒ tr­íc khi nhËp kho ph¶i ®­îc kiÓm nghiÖm vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, quy c¸ch, chñng lo¹i thùc tÕ cña vËt t­. Do vËy C«ng ty cÇn ph¶i lËp mét ban kiÓm nghiÖm vËt t­ bao gåm nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vËt t­ trong c«ng ty. Trong ®ã ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh lµ thñ kho. C¬ së ®Ó kiÓm nghiÖm vËt t­ lµ ho¸ ®¬n cña ng­êi cung cÊp, trong tr­êng hîp ho¸ ®¬n ch­a vÒ mµ hµng ®· vÒ th× bé phËn kiÓm nghiÖm vËt t­ s· c¨n cø hîp ®ång mua b¸n ®Ó tiÕn hµnh kiÓm nhËn. Trong qu¸ tr×nh kiÓm nhËn vËt t­ nhËp kho, nÕu ph¸t hiÖn thÊy c¸c hiÖn t­îng thõa, thiÕu, sai quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ ®· ghi trong hîp ®ång th× bé phËn kiÓm nhËn sÏ lËp biªn b¶n x¸c nhËn hiÖn tr¹ng vËt t­ vµ nguyªn nh©n cña nã ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc xö lý sau nµy. VÝ dô nh­: C¨n cø ho¸ ®¬n sè 54232 ngµy 10/6/2000 cña C«ng ty mua 50014 kg nhùa ®­êng Singpo cña c«ng ty thiÕt bÞ vËt t­ Bé giao th«ng vµ thùc tÕ qu¸ tr×nh kiÓm nghiÖm vËt t­ cã thÓ lËp biªn b¶n nh­ sau: Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt liÖu C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 54232 ngµy 10/6/2000 cña C«ng ty ThiÕt bÞ vËt t­ Bé Giao th«ng. Thµnh phÇn ban kiÓm nghiÖm gåm: 1-§¹i diÖn vËt t­ : ¤ng NguyÔn TrÝ B¶o 2-§¹i diÖn tµi vô : Bµ Mai ThÞ S¸u 3-§¹i diÖn kho : Bµ ¢u ThÞ ChÝnh §· kiÓm nghiÖm sè vËt t­ d­íi ®©y do «ng B¶o trùc tiÕp nhËn vÒ Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ M· sè Ph­¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l­îng ®óng Sè l­îng sai Nhùa ®­êng Singapo 1521-2-001-02 c©n kg 100.000 100.000 ý kiÕn cña Ban kiÓm nghiÖm: «ng B¶o nhËn vÒ nhùa ®­êng Singapore do C«ng ty thiÕt bÞ vËt t­ Bé Giao th«ng b¸n cho ®ñ tiªu chuÈn nhËp kho, kh«ng mÊt m¸t thiÕu hôt. VËt t­ Ký tªn Tµi vô Ký tªn Thñ kho Ký tªn 4. Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu: NÕu C«ng ty sö dông sæ danh ®iÓm vËt t­ th× ë b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån sÏ bæ xung thªm cét danh ®iÓm vËt t­. Nh­ vËy b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån ®­îc lËp nh­ sau: Cét I ghi ngµy th¸ng. Cét II ghi tªn vËt liÖu. Cét III ghi m· sè danh ®iÓm vËt t­. Cét IV ghi trÞ gi¸ vËt liÖu tån ®Çu th¸ng. Cét V ghi trÞ gi¸ vËt liÖu nhËp trong th¸ng. Cét VI ghi trÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt trong th¸ng. Cét XII ghi trÞ gi¸ vËt liÖu tån cuèi th¸ng. KÕt luËn H¹ch to¸n vËt liªu chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n. ViÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c vËt liÖu kh«ng nh÷ng lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh ®­îc râ rµng chÝnh x¸c, mµ cßn lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n l­u ®éng cña C«ng ty ®­îc chÆt chÏ. Lµm tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. NhËn thøc ®­îc vÞ trÝ cña c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ngI Hµ Néi ®· tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung, c«ngt¸c h¹ch to¸n vËt liÖu nãi riªng ®­îc chÆt chÏ vµ ®i vµo nÒ nÕp. Mét mÆt ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, mÆt kh¸c cßn h¹ch to¸n ®Çy ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ, thu nhËp gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c kÞp thêi, ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao gãp phÇn më réng quy m« C«ng ty, t¹o uy tÝn ®èi víi Nhµ n­íc vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng. §ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty cã ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc tèt h¬n. V× thêi gian thùc tËp cã h¹n, còng nh­ sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, cho nªn trong ®Ò tµi nµy em míi chØ t×m hiÓu vµ lµm to¸t lªn nh÷ng ­u ®iÓm nh÷ng cè g¾ng vµ mét sè tån t¹i cÇn hoµn thiÖn trong c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu cña C«ng ty. §Ó h¹ch to¸n vËt liÖu thùc sù trë thµnh c«ng cô qu¶n lý trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. §Ó hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy em ®· ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n phßng tµi vô vµ c¸c phßng ban kh¸c cña C«ngty. §ång thêi ®­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o §Æng ThÞ Loan. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I- Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt 2 I- Vai trß, ®Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô cña vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh 2 II- Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu 3 III- Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 8 IV- Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt lieuÑ 12 V- HÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông trong h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu 25 Ch­¬ng II- Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n doanh nghiÖp vËt liÖu t¹i c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I - Hµ Néi 28 I- §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh h×nh thµnh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I - Hµ Néi 28 II- Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I - Hµ Néi 35 Ch­¬ng III- mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I - Hµ Néi 54 I- §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I - Hµ Néi 54 II- Mét sè ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ t¸on nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I - Hµ Néi 56 KÕt luËn 61 Tµi liÖu tham kh¶o 63 Tµi liÖu tham kh¶o 1. KÕ to¸n Doanh nghiÖp s¶n xuÊt - Tr­êng §¹i häc KTQD Hµ Néi 2. KiÓm to¸n Doanh nghiÖp s¶n xuÊt - Tr­êng §¹i häc KTQD Hµ Néi 3. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp H­íng dÉn vÒ chøng tõ kÕ to¸n H­íng dÉn vÒ sæ kÕ to¸n doanh nghiÖp 4. H­íng dÉn thùc hµnh kÕ to¸n doanh nghiÖp 5. ThuÕ vµ kÕ to¸n - B¶ng sè 2 §Þnh møc sè 1242 §Þnh møc vËt t­ 144- 400 Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m nhùa thÈm nhËp §¬n vÞ tÝnh: 100 m2 Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ tÝnh Th©m nhËp nhÑ Th©m nhËp s©u Nöa th©m nhËp §¸ d¨m tiªu chuÈn §¸ 2x4 §¸ 1x2 §¸ 0,5x1 m3 m3 m3 m3 ChiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 7,92 9,24 10,56 10,56 13,19 15,83 18,47 19,79 5,27 6,59 0,28 0,36 0,43 0,5 0,53 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,29 2,37 2,44 2,52 2,55 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2, 2,2 2,2 2,2 2,2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 32 M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ tÝnh ChiÒu dµy mÆt ®­êng ®· bÞ lÌn Ðp 4;5 6;8 10;14 15 114.41 Tiªu chuÈn nhùa 5,5 kg/ m2 Nhùa bitum Cñi Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y lu 8,5 tÊn kg kg c«ng ca 588,5 460 14,6 1,3 588,5 460 15,96 1,9 588,5 460 16,82 2,1 114.42 Tiªu chuÈn nhùa 6,0 kg/ m2 Nhùa bitum Cñi Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y lu 8,5 tÊn kg kg c«ng ca 642 510 12,68 1,13 641 510 14,6 1,3 642 510 15,96 1,9 642 510 16,28 2,1 114.43 Tiªu chuÈn nhùa 7,0 kg/ m2 Nhùa bitum Cñi Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y lu 8,5 tÊn kg kg c«ng ca 749 590 12,68 1,13 749 590 14,6 1,3 114.44 Tiªu chuÈn nhùa 8,0kg/m2 Nhùa bitum Cñi Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y lu 8,5 tÊn kg kg c«ng ca 858 640 14,6 1,3 114.45 Tiªu chuÈn nhùa 8,0kg/m2 Nhùa bitum Cñi Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y lu 8,5 tÊn kg kg c«ng ca 963 640 14,6 1,3 33 C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I - Hµ Néi Sæ chi tiÕt vËt liÖu chÝnh Ký hiÖu: 1521 Ngµy lËp: 6/2000 §¬n vÞ tÝnh: kg Kho: Sµi §ång - Gia L©m MÉu sè 17-VT Q§ liªn bé TCTK - TG Sè 583-LB Ngµy th¸ng Sè hiÖu chøng tõ TrÝch yÕu NhËp XuÊt Tån Ghi chó NhËp XuÊt SL §G TT SL §G TT SL TT 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12/6 5 Sè chi ®Çu th¸ng 6 27.500 72.875.000 - ¤ng B¶o mua nhùa ®­êng Singapore cña CT.TBVT-BGT 100.000 3.000 300.000.000 - Bèc xÕp nhùa ®­êng 12.000.000 15/6 10 - XuÊt cho «ng An ®éi Gia L©m 11.700 3.018,63 35.529.000 Céng 100.000 312.000.000 11.770 35.529.000 115.730 349.346.000 B¶ng sè 9: NhËt ký chøng tõ sè 5 Th¸ng 6 n¨m 2000 §¬n vÞ tÝnh: 1000® TT Tªn ng­êi b¸n Sè d­ ®Çu th¸ng Ghi cã TK 331 Ghi Nî c¸c tµi kho¶n kh¸c Ghi nî TK331 Ghi cã c¸c TK Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 1521 1522 1523 133 å Cã 331 111 112 åNî 331 Nî Cã HT TT HT TT HT TT 1. C«ng ty thiÕt bÞ VËt t­-BGT 70.000 300.000 30.000 330.000 330.000 330.000 70.000 2. XÝ nghiÖp X©y dùng ®­êng bé Phóc ThÞnh 84.500 142.000 7.500 14.950 164.450 248.950 3. C«ng ty x©y dùng khu vùc I 960 780 174 1.914 1.914 1.914 4. Bµ ThÞnh bèc xÕp nhùa 23.500 12.000 12.000 12.000 12.000 23.500 Céng: 93.500 84.500 454.000 960 8.280 45.124 508.364 13.914 330.000 343.914 93.500 248.950 Sè d­ Nî 9.000 Sè d­ Cã: 155.450 B¶ng sè: 10 B¶ng kª sè 3 Th¸ng 6/2000 §¬n vÞ tÝnh: 1.000® Néi dung Tµi kho¶n nguyªn liÖu, vËt liÖu 1521 1522 1523 1524 TT TT TT TT I. Sè d­ ®Çu th¸ng II. Sè ph¸t sinh trong th¸ng -NKCT sè 5 -NKCT s« 1 III.Céng sè d­ ®Çu th¸ng vµ sè ph¸t sinh trong th¸ng IV.XuÊt dïng trong th¸ng V.Tån cuèi th¸ng 72.875 454.000 526.000 189.455 339.420 960 960 960 0 8280 5877 14157 14157 0 780 780 780 0 B¶ng sè 11: B¶ng ph©n bæ vËt liÖu Ghi cã c¸c TK Ghi nî c¸c TK Tµi kho¶n nguyªn vËt liÖu 1521 1522 1523 1524 HT TT HT TT HT TT HT TT -TK 621: -§éi duy tu Gia L©m -§éi duy Sãc S¬n -§éi 4: -§­êng L¸ng Hoµ L¹c -§­êng L¸ng Trung -§éi 5: -§éi duy tu §«ng Anh -§­êng TrÇn Xu©n So¹n 67.668.000 23.627.500 34.229.500 34.500.000 19.500.000 9.930.000 34.500 35.000 175.000 125.000 275.000 315.000 5.470.500 1.248.000 3.612.500 1.720.000 1.059.000 1.047.000 780.000 Céng: 189.445.000 960.000 14.157.000 780.000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty công trình giao thông 1 - Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan