1 số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 1. Khái niệm chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hoá và các chi phí khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định (tháng,quý,năm). Để tiến hành hoạt động, doanh nghiệp cần phải có 3 yếu tố cơ bản sau: - Tư liệu lao động: nhà xưởng, máy móc, thiết bị và các TSCĐ khác. - Đối tượng lao động: nguyên vật liệu, nhiên liệu động lực khác. - Sức lao động. Quá trình sử dụng các yếu tố cơ bản trong sản xuất đồng thời là quá trình doanh nghiệp phải chi ra các chi phí sản xuất tương ứng: chi phí khấu hao tư liệu lao động, chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí thù lao cho người lao động. Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và cơ chế hạch toán kinh doanh, mọi chi phí đều được biểu hiện bằng tiền, trong đó chi phí cho việc sử dụng lao động như tiền lương, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ . là những chi phí biểu hiện bằng tiền về lao động sống còn chi phí cho việc sử dụng TSCĐ và giá thành sản xuất .là những chi phí biểu hiện bằng tiền của hao phí về lao động vật hoá. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất gắn liền với việc sử dụng các loại tài sản vật tư, lao động, tiền vốn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm, dịch vụ cho nên quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất là mục tiêu hạ giá thành sản phẩm. Để phục vụ cho quản lý và hạch toán kinh doanh thì việc tập hợp các khoản chi phí sản xuất được tiến hành trong một thời kỳ nhất định bất kể sản phẩm đã hoàn thành hay chưa. Chỉ những chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ mới được tính vào chi phí sản xuất trong kỳ.

doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 1 số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Þnh møc), kÕ to¸n sÏ tÝnh ra gi¸ thµnh ®¬n vÞ vµ tæng gi¸ thµnh tõng lo¹i. C«ng thøc tÝnh: Tæng gi¸ thµnh Tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch thùc tÕ tõng lo¹i = (hoÆc ®Þnh møc) tõng ´ Tû lÖ chi phÝ s¶n phÈm lo¹i s¶n phÈm Tû lÖ = Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ c¸c lo¹i s¶n phÈm ´ 100 chi phÝ Tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch(hoÆc ®Þnh møc) tõng lo¹i s¶n phÈm Gi¸ thµnh Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm thùc tÕ ®¬n = vÞ tõng lo¹i Sè l­îng s¶n phÈm tõng lo¹i VII. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n Chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n: 1. H×nh thøc sæ NhËt ký-sæ c¸i (NK-SC): Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc ghi sæ theo thø tù thêi gian kÕt hîp víi viÖc ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ ®Ó vµo sæ NK-SC. S¬ ®å h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký- Sæ c¸i: Chøng tõ gèc Sæ, thÎ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chøng tõ Sæ NhËt ký-Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi hµng th¸ng §èi chiÕu 2. H×nh thøc sæ NhËt ký chung (NKC): C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh ®­îc c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ghi sæ NKC theo thø tù thêi gian vµ néi dung nghiÖp vô kinh tÕ theo tõng ®èi t­îng kÕ to¸n (quan hÖ ®èi øng gi÷a c¸c TK) ë sæ c¸i. S¬ ®å h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ NhËt ký chung B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Ghi hµng ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi hµng th¸ng 3. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ: Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª NhËt ký-Chøng tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi hµng th¸ng §èi chiÕu 4. H×nh thøc sæ chøng tõ ghi sæ: C¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ. Sau ®ã, chøng tõ ghi sæ l¹i ®­îc ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n t­¬ng øng. S¬ ®å h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ(thÎ)kÕ to¸n chi tiÕt Sæ ®¨ng ký CT-GS Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi hµng th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu PhÇn II Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ I. §Æc ®iÓm chung vÒ c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ: 1. Vµi nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ: C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, thuéc tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp nÆng. TiÒn th©n c«ng ty lµ mét ph©n x­ëng B¸nh r¨ng cña c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®­îc lËp vµo ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 1968, khi ®ã c«ng ty cã tªn gäi: Nhµ m¸y dông cô c¾t gät kim lo¹i thuéc bé c¬ khÝ luyÖn kim §Ó phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong sù nghiÖp ph¸t triÓn cña m×nh, c«ng ty ®· tr¶i qua 2 lÇn ®æi tªn: - Ngµy 17/8/1970: Nhµ m¸y dông cô sè 1. - Ngµy 12/7/1995: C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ. Tªn giao dÞch tiÕng Anh lµ Cutting anh Measuring Tools Company, tªn viÕt t¾t DUFUDUCO. Trô së: sè 26, ®­êng NguyÔn Tr·i, ph­êng Th­îng §×nh, QuËn Thanh Xu©n, Hµ Néi. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i dông cô c¾t gät kim lo¹i bao gåm: bµn ren, taro, mòi khoan, dao phay, dao tiÖn, calÝp, l­ìi c­a víi s¶n l­îng 15 tÊn/n¨m NhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i dông cô c¾t gät kim lo¹i vµ phi kim lo¹i, dông cô ®o kiÓm, dông cô cÇm tay xuÊt khÈu, c¸c phô tïng chi tiÕt m¸y. Ngoµi ra, c«ng ty cßn s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu thÞ tr­êng: tÊm sµn chèng tr­ît, neo cÇu, dao c¾t, tÊm lîp, thanh tr­ît vµ mét sè phô tïng c¬ khÝ phôc vô c¸c ngµnh dÇu khÝ, chÕ biÕn l­¬ng thùc víi s¶n l­îng 120 tÊn/n¨m. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty: cã ®é chÝnh x¸c cao, ®é cøng cña s¶n phÈm cao, ®é tin cËy cao. ë trong n­íc s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh nh­ng ®· bÞ hµng cña mét sè n­íc c¹nh tranh b»ng ®­êng nhËp lËu. Ngoµi ra, c«ng ty cßn kinh doanh thÐp. N¨m 1996 s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc xuÊt khÈu sang NhËt B¶n. * VÒ s¶n xuÊt: Chñ ®éng ®Èy m¹nh s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm cã nhu cÇu, cã ®iÒu kiÖn vÒ vËt t­ vµ æn ®Þnh ®­îc chÊt l­îng vµ cã ­u thÕ c¹nh tranh nh­ l­ìi c­a s¾t m¸y, dao phay, dao tiÖn, dao c¾t lín. C«ng ty ®· chñ ®éng nhËp hîp kim vµ c¶i tiÕn mÉu m·, më réng chñng lo¹i dao tiÖn g¾n m¶nh hîp kim WIDIA cña CHLB §øc vµ t×m nguån nhËp vËt t­ cã chÊt l­îng tèt ®Ó æn ®Þnh chÊt l­îng vµ n©ng s¶n l­îng neo cÇu, neo c¸p bª t«ng dù øng lùc vµ dao c¾t t«n. * VÒ tiªu thô: C«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vÒ më réng thÞ tr­êng vµ c¹nh tranh, coi ®ã lµ viÖc quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. - TÝch cùc qu¶ng c¸o, chµo mêi giíi thiÖu s¶n phÈm qua th­ chµo hµng, catalog giíi thiÖu s¶n phÈm, ®Æc biÖt chó träng mét sè s¶n phÈm cã ®iÒu kiÖn æn ®Þnh chÊt l­îng vµ t¨ng s¶n l­îng nh­: dao tiÖn hîp kim, neo cÇu, neo c¸p,bª t«ng dù tÜnh lùc, dao c¾t giÊy xi m¨ng, dao c¾t nhùa. .... - Tham gia triÓn l·m hµng c¬ khÝ c«ng nghiÖp ®Ó giíi thiÖu n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng. Qua ®ã, tiÕp cËn ®­îc kh¸ch hµng, t×m hiÓu thªm nhu cÇu vµ ký hîp ®ång. - TÝch cùc t×m thÞ tr­êng ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhËp khÈu vËt t­ cho s¶n xuÊt. Cuèi n¨m 2001, c«ng ty ®· t×m ®­îc thÞ tr­êng nhËp khÈu ®­îc thÐp dông cô hîp kim lo¹i t¹o ®iÒu kiÖn ®¸nh gi¸ ®Çu vµo vµ chñ ®éng thùc hiÖn gi¶i ph¸p c¹nh tranh, gi¶m gi¸ b¸n mét sè s¶n phÈm chÕ t¹o b»ng thÐp hîp kim dông cô. - T×m mua vµ bæ sung mét sè thiÕt bÞ thËt cÇn thiÕt cho mét sè kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kiÓm tra chÊt l­îng. - Bæ sung mét sè lùc l­îng c¸n bé khoa kü thuËt trÎ phôc vô cho s¶n xuÊt. - TiÕp tôc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thÐp chÕ t¹o, thÐp hîp kim, hîp kim NhËp khÈu dông cô c¾t cã chÊt l­îng cao ®Ó cung cÊp cho c¸c kh¸ch hµng cã yªu cÇu. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh-dÞch vô, më réng dÞch vô söa ch÷a thiÕt bÞ. Mét sè chØ tiªu thÓ hiÖn quy m« vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ChØ tiªu §vÞ 1999 2000 2001 Gi¸ trÞ Tr® 9800 10000 11000 DT thùc hiÖn Tr® 13920 14244 16000 Lîi tøc sau thuÕ Tr® 0 142 160 Nép NSNN Tr® 534.2 444,4 854.3 Thu nhËp b/q Ngh® 745 770 870 3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ: 3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt: C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ tæ chøc s¶n xuÊt theo kiÓu khÐp kÝn bao gåm c¸c x­ëng s¶n xuÊt, mçi x­ëng l¹i gåm c¸c ph©n x­ëng. Toµn c«ng ty cã 8 ph©n x­ëng, mçi ph©n x­ëng ®¶m nhiÖm mét nhiÖm vô kh¸c nhau: * Ph©n x­ëng khëi phÈm: 25 ng­êi, cã nhiÖm vô t¹o ph«i ban ®Çu cho c¸c s¶n phÈm b»ng tiÖn, c¾t. * Ph©n x­ëng c¬ khÝ 1: 41 ng­êi, s¶n xuÊt c¸c lo¹i bµn ren, taro. * Ph©n x­ëng c¬ khÝ 2: 45 ng­êi, s¶n xuÊt dao tiÖn, dao phay, dao truèt * Ph©n x­ëng dông cô: 48 ng­êi, s¶n xuÊt c¸c lo¹i dông cô phôc vô cho c¸c ph©n x­ëng kh¸c gia c«ng. * Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn: 43 ng­êi, söa ch÷a c¬, ®iÖn trong ph¹m vi toµn c«ng ty. * Ph©n x­ëng nhiÖt luyÖn: 18 ng­êi, cã nhiÖm vô nhiÖt luyÖn vµ tÈy röa nh÷ng s¶n phÈm ®ßi hái cã ®é bÒn cao. * Ph©n x­ëng bao gãi: 16 ng­êi, cã nhiÖm vô bao gãi s¶n phÈm. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ: XuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ vµ cã nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm, mçi s¶n phÈm l¹i cã mét quy tr×nh s¶n xuÊt riªng. Sau ®©y lµ mét sè quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña mét sè s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. M¸y tiÖn tù ®éng M¸y c¸n L¨n sè M¸y phay Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt mòi khoan ThÐp NhËp kho Chèng rØ TÈy röa, nhuém ®en M¸y mµi s¾c M¸y mµi trßn NhiÖt luyÖn Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Tar« M¸y tiÖn M¸y phay v¹n n¨ng M¸y phay chuyªn dïng L¨n sè ThÐp NhËp kho Mµi l­ìi c¾t Mµi ren TÈy röa NhiÖt luyÖn 3.2 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm: ban gi¸m ®èc, 12 phßng ban chøc n¨ng vµ qu¶n ®èc ph©n x­ëng. Ban gi¸m ®èc c«ng ty gåm: gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc. 3.2.1 Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty, gi÷ vai trß l·nh ®¹o toµn bé ho¹t ®éng toµn c«ng ty. Ngoµi viÖc ñy quyÒn cho c¸c phã gi¸m ®èc gióp viÖc, gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp chØ huy th«ng qua c¸c tr­ëng phßng ban. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn kü thuËt nhµ n­íc ban hµnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. 3.2.2 Phã gi¸m ®èc: Ba phã gi¸m ®èc gåm: PG§ s¶n xuÊt, PG§ kinh doanh, PG§ kü thuËt. - PG§ s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô gi¸m s¸t, s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm. - PG§ kinh doanh: cã nhiÖm vô t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm PG§ kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cña s¶n phÈm. * C¸c phßng ban: 3.2.3 Phßng thiÕt kÕ: gåm 9 ng­êi ChÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh to¸n c¸c th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm vµ b¶n vÏ thiÕt kÕ s¶n phÈm, hiÖu chØnh nh÷ng c¸i cò. 3.2.4 Phßng c«ng nghÖ: gåm 14 ng­êi - C¨n cø vµo b¶n vÏ thiÕt lËp ra quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã. - ChuÈn bÞ dông cô ®Ó lµm s¶n phÈm. Lo¹i nµo ch­a cã th× ph¶i thiÕt kÕ ®Ó giao cho ph©n x­ëng dông cô s¶n xuÊt. Lo¹i nµo kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®­îc th× ph¶i mua ngoµi. - Theo dâi xem ë ph©n x­ëng cã thùc hiÖn ®óng quy tr×nh s¶n xuÊt kh«ng. 3.2.5 Phßng c¬ ®iÖn: gåm 11 ng­êi Cã nhiÖm vô kiÓm tra, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt, phôc vô n¨ng l­îng trong c«ng ty. 3.2.6 Phßng KCS: gåm 15 ng­êi - ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cña tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi. - KiÓm tra mÉu m· sè l­îng khi bao gãi. - KiÓm tra thµnh phÈm. 3.2.7 Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: gåm 11 ng­êi - §iÒu tra thÞ tr­êng, dù ®o¸n t×nh h×nh tiªu thô c¸c nguån hµng... - Dù th¶o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. 3.2.8 Phßng kiÕn thiÕt c¬ b¶n: gåm 11 ng­êi - Söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh trong c«ng ty. - Söa ch÷a vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhá. 3.2.9 Phßng tæ chøc lao ®éng: gåm 6 ng­êi Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ nh©n sù, tuyÓn dông míi vµ ®µo t¹o nghÒ 2. Gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, gi¶i quyÕt cho nh÷ng ng­êi vÒ h­u ®Þnh møc thêi gian lao ®éng, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ b¶o hé lao ®éng. 3.2.10 Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ: gåm 25 ng­êi Cã nhiÖm vô th¶o c«ng v¨n l­u tr÷ vµ vËn chuyÓn c«ng v¨n, qu¶n lý tµi s¶n thuéc vÒ hµnh chÝnh, t¹p vô, vÖ sinh c«ng céng trong c«ng ty 3.2.11 Phßng tµi vô: gåm 8 ng­êi - Cã nhiÖm vô tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh, h¹ch to¸n kÕ to¸n nh»m gi¸m s¸t ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty, x©y dùng kÕ ho¹ch tæng thÓ, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. - Hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô kÕ to¸n hiÖn hµnh. 3.2.12 Phßng y tÕ: Cã nhiÖm vô ch¨m lo ®Õn søc khoÎ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. 3.2.13 Phßng b¶o vÖ: gåm 12 ng­êi Cã nhiÖm vô chÝnh lµ b¶o vÖ kinh tÕ, chÝnh trÞ, thùc hiÖn c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y, thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nghÜa vô qu©n sù. 4. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty: 4.1 §Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý, ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh t¹i c«ng ty th× bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n thanh to¸n vµ vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n doanh thu KÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm KÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô KÕ to¸n tæng hîp vµ TSC§ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng - KÕ to¸n tr­ëng tæ chøc chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm víi gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung cña phßng. Cuèi th¸ng, cuèi kú c¨n cø vµo c¸c bé phËn kÕ to¸n trong phßng cung cÊp lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, ®¸nh gi¸ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. - Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. §ång thêi, kiÓm tra gi¸m s¸t quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, BHXH vµ c¸c kho¶n phô cÊp. Ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHXH vµo c¸c ®èi t­îng chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh vµo s¶n phÈm. - Bé phËn kÕ to¸n tæng hîp vµ TSC§: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt vÒ gi¸ trÞ TSC§ cña c«ng ty. Tæ chøc ghi chÐp ph¶i ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§, tÝnh khÊu hao TSC§ hµng th¸ng. - Bé phËn kÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt toµn bé qu¸ tr×nh tõ viÖc thu mua, vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn viÖc xuÊt kho, tån kho vËt liÖu xuÊt dïng trong tõng th¸ng ®Ó ph©n bæ cho phï hîp. - Bé phËn kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ, sæ s¸ch tõ c¸c bé phËn liªn quan cung cÊp nh­ c¸c chøng tõ xuÊt nguyªn vËt liÖu, b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu vµ sæ s¸ch theo dâi n¨ng suÊt lao ®éng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, b¶ng ph©n bæ NVL vµ c«ng cô. kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt gi¸ thµnh ph©n x­ëng, cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu tËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp trªn NKCT sè 7. - Bé phËn kÕ to¸n doanh thu: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt toµn bé c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. - Bé phËn kÕ to¸n thanh to¸n vµ vèn b»ng tiÒn: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn sù biÕn ®éng cña vèn b»ng tiÒn. Ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n chi tiÕt c¸c kho¶n nî ph¶i thu, nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn chñ së h÷u. LËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n néi bé vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i thu, nî ph¶i tr¶ vµ c¸c nguån vèn chñ së h÷u. Thèng kª c¸c chØ tiªu thuéc c¸c phÇn hµnh c«ng viÖc trªn. - Bé phËn thñ quü: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ thu tiÒn vµ chi tiÒn c¨n cø vµo c¸c phiÕu thu vµ phiÕu chi, lªn c©n ®èi rót sè d­ tiÒn mÆt tån ®äng t¹i quü, lËp b¸o c¸o quü. 4.2 H×nh thøc kÕ to¸n cña c«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý, ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh t¹i c«ng ty th× bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. C«ng ty ¸p dông h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ nép VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. H×nh thøc kÕ to¸n c«ng ty ®ang ¸p dông hiÖn nay lµ h×nh thøc NhËt ký-Chøng tõ. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tõ viÖc ghi sæ chi tiÕt ®Õn tæng hîp lËp b¸o c¸o, kiÓm tra kÕ to¸n ®Òu ®­îc thùc hiÖn tõ ban kÕ to¸n cña c«ng ty. S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký-chøng tõ Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ(thÎ)kÕ to¸n chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ c¸i NhËt ký- Chøng tõ B¶ng kª B¶ng ph©n bæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Quan hÖ ®èi chiÕu. Ghi cuèi th¸ng. Ghi hµng ngµy. II. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ: 1. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: C«ng ty DCC&§LCK lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ®Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm th× ph¶i bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh nh­: Chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ vÒ lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ.... HiÖn nay CPSX cña c«ng ty bao gåm c¸c chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: + Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. + Chi phÝ NVL, c«ng cô dông cô dïng cho s¶n xuÊt chung. + Chi phÝ khÊu hao TSC§. + Chi phÝ kh¸c bao gåm chi phÝ söa ch÷a lín vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. §èi t­îng tËp hîp CPSX cña c«ng ty lµ tõng ph©n x­ëng, mçi ph©n x­ëng ®¶m nhiÖm mét hoÆc mét vµi quy tr×nh c«ng nghÖ, mét lo¹i s¶n phÈm ph¶i tr¶i qua Ýt nhÊt hai ph©n x­ëng. Mçi ph©n x­ëng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc theo dâi trªn TK chi phÝ cÊp hai ®Ó tËp hîp CPSX ph¸t sinh trong th¸ng. 2. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt : 2.1 KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Chi phÝ NVLTT cña c«ng ty bao gåm: + Chi phÝ NVL chÝnh: c¸c lo¹i thÐp (thÐp giã, thÐp CT3, thÐp CT4). + Chi phÝ NVL phô: d©y ®ai, keo d¸n.... + Nhiªn liÖu: x¨ng dÇu, than ®¸, dÇu c«ng nghiÖp. + Phô tïng thay thÕ. + Bao b× dïng cho c«ng t¸c ®ãng gãi, b¶o qu¶n s¶n phÈm. CPNVLTT lµ c¬ së cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm vµ lo¹i s¶n phÈm chiÓm tû träng t­¬ng ®èi lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty DCC&§LCK h¹ch to¸n CPNVLTT theo tõng ®èi t­îng sö dông (tõng ph©n x­ëng) theo trÞ gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i NVL ®ã. C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn h¹ch to¸n CPNVLTT vµ c«ng ty ®¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n . §Þnh kú, kÕ to¸n vËt liÖu kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ, ®èi chiÕu gi÷a phiÕu xuÊt kho, nhËp kho vµ thÎ kho. Sau ®ã, c¨n cø vµo hÖ thèng gi¸ h¹ch to¸n mµ c«ng ty ®· x©y dùng ®èi víi tõng lo¹i NVL sö dông cho s¶n xuÊt vµ nhu cÇu kh¸c. Sau khi ®· tÝnh ®­îc ®¬n gi¸ vµ gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho trong th¸ng, kÕ to¸n NVL tËp hîp toµn bé chi phÝ tÝnh ra sè vËt liÖu ®· sö dông cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong th¸ng, lËp “B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô”- BiÓu 1. B¶ng nµy ®­îc tËp hîp cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó tËp hîp chi phÝ. KÕ to¸n theo dâi gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng vµo s¶n xuÊt theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu (xuÊt dïng) = Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu ´ HÖ sè gi¸ hoÆc tån kho cuèi kú xuÊt dïng(hoÆc tån kho cuèi kú) vËt liÖu §Ó tËp hîp CPSX, kÕ to¸n sö dông TK 621: + Nî TK 621: 105.406.555® PX khëi phÈm: 26.441.950® PX c¬ khÝ I : 18.138.150® ............................... PX m¹ : 1.051.000® Cã TK 1521 : 105.406.555® + Nî TK 621: 19.864.500® PX c¬ khÝ II: 134.000® ........................... PX c¬ ®iÖn : 889.800® Cã TK 1522: 19.864.500® + Nî TK 621: 945.800® PX khëi phÈm: 500.000® PX c¬ khÝ I : 35.800® ......................... Cã TK 1524: 945.800® 2.2 Chi phÝ thµnh phÈm mua ngoµi, vËt liÖu ®i gia c«ng ngoµi ®­îc chuyÓn th¼ng ®Õn ph©n x­ëng: HiÖn nay, c«ng ty ph¶i mua mét sè b¸n thµnh phÈm nh­ th©n m¸y, l¨n, c«n.... vµ còng ph¶i ®i gia c«ng ngoµi mét sè nguyªn vËt liÖu. Nh­ng c«ng ty kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 621 mµ h¹ch to¸n vµo TK 154”Chi phÝ SXKD dë dang” khi b¸n thµnh phÈm mua ngoµi vµ NVL gia c«ng xong ®­îc chuyÓn th¼ng tíi ph©n x­ëng. Cô thÓ trong 2/2002 t¹i c«ng ty nh­ sau: */ B¸n thµnh phÈm mua ngoµi: c¨n cø vµo chøng tõ chi tiÒn mÆt, ho¸ ®¬n quyÕt to¸n t¹m øng.... liªn quan ®Õn mua ngoµi b¸n thµnh phÈm mµ b¸n thµnh phÈm nµy ®­îc chuyÓn th¼ng tíi ph©n x­ëng s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi vµo NKCT sè 1, sè 10...theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154: 22.731.500® PX bao gãi: 16.391.000® PX c¬ ®iÖn: 6.340.000® Cã TK 141: 22.731.500® Nî TK 133: 2.273.150® Cã TK 141: 2.273.150® */ NVL ®i gia c«ng ngoµi ®­îc chuyÓn th¼ng tíi ph©n x­ëng: HiÖn nay, c«ng ty ph¶i ®i gia c«ng ngoµi nh÷ng vËt liÖu: thÐp giã LCT3, thÐp c¾t CT3 ... ViÖc ®i gia c«ng vËt liÖu do c¸c ph©n x­ëng ®¶m nhiÖm, sau khi NVL ®i gia c«ng xong ®­îc chuyÓn th¼ng tíi ph©n x­ëng ®ã. KÕ to¸n kh«ng theo dâi riªng viÖc gia c«ng vËt liÖu trªn TK 154. NVL ®i gia c«ng xong chuyÓn th¼ng ®Õn ph©n x­ëng còng ®­îc chuyÓn tËp hîp trªn TK 621”Chi phÝ NVLTT” vµ ®­îc h¹ch to¸n: - Khi xuÊt kho NVL cho c¸c ph©n x­ëng ®i gia c«ng ngoµi. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, gi¸ trÞ thùc tÕ cña lo¹i NVL ®ã trªn thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm xuÊt kho, kÕ to¸n tÝnh ra trÞ gi¸ xuÊt kho vµ ghi vµo b¶ng “B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô” theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154: 22.535.246® Cã TK 152.1: 22.535.246® C¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn mÆt, giÊy quyÕt to¸n t¹m øng cña ph©n x­ëng ®i gia c«ng vÒ chi phÝ gia c«ng ngoµi vËt liÖu, chi phÝ vËn chuyÓn...kÕ to¸n ghi vµo NKCT sè 1,sè 10 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154(PX c¬ khÝ 1): 386.980® Cã TK 111: 386.980® Nî TK 154(PX c¬ khÝ 2): 4.321.600® Cã TK 141: 4.321.600® 2.3 KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ lao ®éng lµ mét trong nh÷ng chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm do doanh nghiÖp lµm ra. Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i c«ng ty DCC&§LCK bao gåm: tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH, BHYT, KPC§) cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th­êng chiÕm tû träng kh«ng nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.3.1 TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: */ C¸ch tÝnh l­¬ng t¹i c«ng ty: TiÒn l­¬ng lµ biÓu hiÖn vÒ mÆt gi¸ trÞ cña chi phÝ vÒ lao ®éng sèng, nã lµ yÕu tè c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm, v× thÕ c«ng ty rÊt chó träng ®Õn viÖc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ coi ®ã lµ ®ßn bÈy tÝch cùc nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm...TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty DCC&§LCK bao gåm l­¬ng theo s¶n phÈm vµ l­¬ng theo thêi gian. L­¬ng = Sè l­îng mét lo¹i ´ §¬n gi¸ ®Þnh møc s¶n phÈm s¶n phÈm lµm ®­îc nguyªn c«ng VD: T¹i ph©n x­ëng c¬ khÝ II: L­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt = 100 ´ 5000 = 500.000® L­¬ng thêi gian = 210.000 ´ L­¬ng cÊp bËc ´ Sè ngµy lµm viÖc 26 ngµy C¸c kho¶n phô cÊp = Sè ngµy c«ng ngõng v¾ng ´ L­¬ng cÊp bËc 26 ngµy VD: T¹i phßng KCS: L­¬ng nh©n viªn kü thuËt = 210.000 ´ 3.25´ 25 = 626.250® 26 Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, giÊy b¸o ca, nh©n viªn kÕ to¸n ph©n x­ëng sÏ tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho tõng tæ vµ cho toµn ph©n x­ëng. */ HiÖn c«ng ty tÝnh tiÒn l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng m¹ vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Sau khi tÝnh l­¬ng, nh©n viªn kÕ to¸n ph©n x­ëng göi b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng kÌm theo b¶ng chÊm c«ng lªn phßng tæ chøc lao ®éng. Phßng tæ chøc lao ®éng kiÓm tra, l©p b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho toµn c«ng ty. Sau ®ã, göi cho phßng tµi vô. T¹i phßng tµi vô, kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo TK 622 ”Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. Nî TK 622: 88.144.757® Ph©n x­ëng khëi phÈm: 13.600.000® ............................... Ph©n x­ëng m¹ : 9.054.311® Cã TK 334: 88.144.757® 2.3.2 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ cña mét bé phËn gi¸n tiÕp: Hµng th¸ng c«ng ty ®Òu trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ cña qu¶n lý ph©n x­ëng m¹ tÝnh vµo CPNCTT theo tõng ph©n x­ëng. Tû lÖ nép BHXH, BHYT, KPC§ lµ 25%. Trong ®ã, 6% khÊu trõ vµo l­¬ng c«ng nh©n viªn, 19% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt. Sè liÖu trªn “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH”- BiÓu 02 lµ c¬ së ®Ó vµo b¶ng kª sè 4 vµ NhËt ký chøng tõ sè 7. Nî TK 622: 20.151.201® PX c¬ khÝ I : 2.619.100® PX c¬ khÝ II: 2.776.900® .......................... PX m¹ : 1.304.575® Cã TK 338: 20.151.201® 2.4 TËp hîp, ph©n bæ chi phÝ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung: T¹i c«ng ty DCC&§LCK tæ chøc s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng, nªn ®Ó cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng diÔn ra liªn tôc, c«ng ty tæ chøc bé phËn qu¶n lý s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng. §ång thêi, ph¶i bá ra c¸c chi phÝ ®Ó phôc vô s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng. Muèn duy tr× ho¹t ®éng t¹i c¸c ph©n x­ëng ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh nh­ chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng, chi phÝ NVL c«ng cô dông cô, chi phÝ KHTSC§... Nh÷ng chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627. 2.4.1 Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: L­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng = L­¬ng cÊp bËc ´ K1 ´ K2 Trong ®ã: K1 lµ hÖ sè ph©n phèi tiÒn l­¬ng ®¬n vÞ. K2 lµ hÖ sè tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi do qu¶n ®èc ph©n x­ëng ®¸nh gi¸ hµng th¸ng cho tõng c¸ nh©n hoµn thµnh nhiÖm vô K2 = 1. Riªng tiÒn l­¬ng cña qu¶n ®èc ®­îc tr¶ g¾n víi tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. L­¬ng qu¶n ®èc = L­¬ng cÊp bËc cña qu¶n ®èc ´ K1 ´ K2 Trong ®ã: K1 lµ hÖ sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng. K1 = 1: kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ph©n x­ëng ®¹t 100%. NÕu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ph©n x­ëng t¨ng hoÆc gi¶m 1% th× K1 ®­îc tÝnh céng thªm hoÆc trõ ®i 0,01. K2 lµ hÖ sè tr¸ch nhiÖm qu¶n lý do c«ng ty quy ®Þnh. VÝ dô: T¹i ph©n x­ëng c¬ khÝ II cã: L­¬ng c¸n bé kü thuËt = 210.000 ´ 1,82 ´ 1 = 382.200® L­¬ng ®èc c«ng = 210.000 ´ 1,8 ´ 1 = 378000® L­¬ng qu¶n ®èc ph©n x­ëng c¬ khÝ II = 400.000 ´ 1 ´ 1,25 = 500.000® TiÒn l­¬ng cña c¸c ph©n x­ëng kh¸c tÝnh t­¬ng tù nh­ ph©n x­ëng c¬ khÝ 2. KÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn cña 7 ph©n x­ëng (trõ ph©n x­ëng M¹) vµo TK 627 “Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng” nh­ sau: Nî TK 627: 82.781.339® PX khëi phÈm: 9.698.500 ® PX c¬ khÝ I : 12.863.900 ® ................... PX dông cô : 13.761.160® Cã TK 334: 69.564.150® Cã TK 338: 13.217.189® 2.4.2 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô: §èi víi tÊt c¶ c¸c dông cô cña c«ng ty nh­ ®¸ mµi, dông cô g¸ l¾p.... cã thÓ sö dông trong nhiÒu kú s¶n xuÊt. Nh­ng kÕ to¸n ph©n bæ gi¸ trÞ dông cô 1 lÇn cho ph©n x­ëng sö dông chóng ®Çu tiªn. Chi phÝ nµy ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho ph©n x­ëng sö dông. VD: Trong 2/2002, ph©n x­ëng c¬ khÝ 2 cã sö dông mét sè lo¹i c«ng cô dông cô cã trÞ gi¸ h¹ch to¸n 5.421.387®, trÞ gi¸ thùc tÕ 5.621.500®. Vµ vËt liÖu phô cã trÞ gi¸ h¹ch to¸n 3.783.360®, trÞ gi¸ thùc tÕ 3.783.360®. KÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïng cho ph©n x­ëng c¬ khÝ 2 trong th¸ng: Nî TK 6272: 9.404.860® Cã TK 1531: 5.621.500® Cã TK 1522: 3.783.360® 2.4.3 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: TrÝch KHTSC§ lµ viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n bæ mét c¸ch cã hÖ thèng nguyªn gi¸ cña TSC§ vµo CPSX, gi¸ trÞ s¶n phÈm qua thêi gian sö dông TSC§ ®Ó t¹o nguån t¸i s¶n xuÊt cho TSC§ ®ã. Møc khÊu hao = Nguyªn gi¸ TSC§ ´ Tû lÖ trong th¸ng 12 khÊu hao Tû lÖ KHTSC§ cña c«ng ty dùa vµo quyÕt ®Þnh 166/1999/Q§-BTC ngµy 30/12/1999 cña bé tr­ëng bé Tµi chÝnh. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ nµy ®Ó ghi vµo”b¶ng kª sè 4” theo ®Þnh kho¶n: * Nî TK 627: 21.490.000® PX khëi phÈm: 1.880.000® PX c¬ khÝ 1 : 3.600.000® ...................... PX m¹ : 400.000® Cã TK 214: 21.490.000® * Nî TK 009: 21.490.000® 2.4.4 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi hiÖn nay cña c«ng ty gåm: tiÒn ®iÖn, n­íc. Kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc tËp hîp cho toµn c«ng ty(kÓ c¶ cho qu¶n lý). Sau ®ã, ph©n bæ cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. C¸c kho¶n chi phÝ nµy ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n vµ NKCT sè 5: Nî TK 627: 95.615.379® PX khëi phÈm: 8.672.450® PX c¬ khÝ 1 : 13.820.899® ..................... PX m¹ : 5.091.811® Cã TK 331: 95.615.379® 2.4.5 Chi phÝ kh¸c: */ Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§: HiÖn nay, c«ng ty tù tiÕn hµnh c«ng viÖc söa ch÷a lín TSC§ vµ ph¶i bá ra c¸c kho¶n chi phÝ: chi phÝ vËt liÖu söa ch÷a, chi phÝ tiÒn l­¬ng, chi phÝ phô tïng thay thÕ. C«ng ty tËp hîp c¸c chi phÝ nµy ë TK 2413 ”Söa ch÷a lín” chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, tõng c«ng t¸c söa ch÷a g¾n trong ph¹m vi tõng ph©n x­ëng. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n liªn quan ®Õn söa ch÷a lín TSC§, kÕ to¸n ghi vµo “B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô”, “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng & BHXH” vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan. Khi c«ng tr×nh söa ch÷a hoµn thµnh, c¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt trªn, kÕ to¸n h¹ch to¸n toµn bé chi phÝ söa ch÷a lín vµo TK 627”Chi phÝ s¶n xuÊt chung” trªn b¶ng kª sè 4 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627: 27.943.351® PX khëi phÈm: 4.316.412® .................... PX c¬ ®iÖn : 1.157.868® Cã TK 2413: 27.943.351® */ Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn bao gåm chi phÝ phôc vô qu¶n lý ph©n x­ëng, ngoµi c¸c kho¶n ®· nªu ë trªn nh­ chi phÝ an toµn viªn, chi phÝ söa ch÷a thiÕt bÞ th­êng xuyªn. C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung nh­ phiÕu chi tiÒn mÆt, phiÕu thanh to¸n t¹m øng.... liªn quan ®Õn tõng ph©n x­ëng trong 2/2002, kÕ to¸n ghi vµo NKCT sè 1, sè 10 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627: 26.126.000® PX khëi phÈm: 2.926.900® . ................... PX m¹ : 2.063.350® Cã TK 111: 8.780.000® Cã TK 112: 10.650.000® Cã TK 141: 6.696.000® 2.5 KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: ViÖc tæng hîp CPSX c¨n cø vµo c¸c ®èi t­îng tËp hîp CPSX(tõng PX). Mçi PX tËp hîp chi phÝ ®­îc theo dâi trªn TK chi tiÕt vµ theo dâi riªng tõng kho¶n môc chi phÝ lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ sö dông TK 154”Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” ®Ó tËp hîp CPSX cho toµn doanh nghiÖp. */ Tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Nî TK 154: 225.452.016® PX khëi phÈm: 106.746.177® ..................... PX m¹ : 3.419.376® Cã TK 621 : 225.452.016® */ Tæng hîp chi phÝ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi, vËt liÖu ®i gia c«ng ngoµi ®­îc chuyÓn th¼ng ®Õn ph©n x­ëng: C¨n cø vµo NKCT sè 1, sè 10... ®Ó ghi vµo dßng TK 154, cét NKCT sè 1, cét NKCT sè 10. + Nî TK 154: 2.864.765® PX khëi phÈm: 248.070® ................... PX m¹ : 278.303® Cã TK 111: 2.864.765® + Nî TK 154: 18.052.963® PX khëi phÈm: 3.256.700® ................... PX dông cô : 3.726.063® Cã TK 141: 18.052.963® C¨n cø vµo “B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu,c«ng cô dông cô” ®Ó ghi vµo TK 1521 dßng TK 154 t­¬ng øng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154: 22.535.246® Cã TK 152.1: 22.535.246® */ Tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 154: 108.295.958® PX khëi phÈm: 16.249.100® ....................... PX m¹ : 10.358.886® Cã TK 622: 108.295.958® */ Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 154: 340.869.976® PX khëi phÈm: 40.950.242® ...................... PX m¹ : 10.286.420® Cã TK 627: 340.869.976® Sau khi tiÕn hµnh tËp hîp CPSX ph¸t sinh trong th¸ng 2, sè liÖu trªn b¶ng kª sè 4 ®­îc chuyÓn sang NKCT sè 7. III. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ: 1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty DCC&§LCK: Do ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty liªn tôc tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ ë c¸c ph©n x­ëng, b¸n thµnh phÈm kh«ng b¸n ra ngoµi. Nªn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ë giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt cuèi cïng. §ã lµ c¸c s¶n phÈm nh­ taro, bµn ren, mòi khoan... Kú tÝnh gi¸ thµnh: v× s¶n phÈm cña c«ng ty cã chu kú s¶n xuÊt ng¾n, xen kÏ, liªn tôc nªn kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty lµ hµng th¸ng vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng. 2. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang t¹i c«ng ty DCC&§LCK: §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang lµ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh phÇn CPSX mµ s¶n phÈm dë dang ph¶i chÞu hiÖn nay. C«ng ty tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang hµng th¸ng phï hîp víi kú tÝnh gi¸ thµnh. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. C«ng ty quy ®Þnh møc ®é hoµn thµnh s¶n phÈm lµ 50%. C«ng ty tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë ë tõng ph©n x­ëng vµ tæng hîp l¹i ®­îc gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cña toµn c«ng ty. Hµng th¸ng, c«ng ty tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ khèi l­îng b¸n thµnh phÈm cña tõng ph©n x­ëng biÕt ®­îc khèi l­îng s¶n phÈm lµm dë cña tõng ph©n x­ëng. + §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi vµ vËt liÖu gia c«ng ®­îc chuyÓn th¼ng tíi ph©n x­ëng: Chi phÝ spdd = Chi phÝ spdd ®Çu kú + Chi phÝ NVL P/S trong kú ´ Sè l­îng cuèi kú Sè l­îng sp hoµn thµnh + Sè l­îng spdd cuèi kú spdd CK + §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung: Gi¸ trÞ spdd CK = Chi phÝ spdd §K + Chi phÝ P/S trong kú ´ spdd ´ 50% (c¸c chi phÝ kh¸c) s¶n phÈm hoµn thµnh + spdd ´ 50% hoµn thµnh hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng t­¬ng ®­¬ng VD: Trong th¸ng 2, gi¸ trÞ spdd cuèi th¸ng cña ph©n x­ëng c¬ khÝ 2 ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Kho¶n môc Gi¸ trÞ spdd ®Çu th¸ng CPSX P/S trong th¸ng CPNVLTT 25.784.432 21.823.613 Chi phÝ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi vµ vËt liÖu gia c«ng 30.189.600 12.784.302 CPNCTT 12.053.446 15.449.760 CPSXC 45.253.347 51.722.010 Céng 113.280.825 101.779.685 STP = 40686,4 c¸i C¨n cø vµo b¶ng kiÓm kª thµnh phÈm, tÝnh Sd vµ 50% Sd. VËy Sd = 432602,3 c¸i 50%Sd = 216301,15 c¸i. VËy spdd cuèi th¸ng 2/2002 cña ph©n x­ëng c¬ khÝ 2 lµ: CPNVLTT = 25.784.432 + 21.823.613 ´ 432.602,3 = 43.515.405,64® 40.686.4 + 432.602,3 CPBTPMN = 30.189.600 + 12.784.302 ´ 432.602,3 = 39.279.638,08® &VLGC 40.686,4 + 432.602,3 CPNCTT = 12.053.446 + 15.449.760 ´ 216.301,15 = 23.148.884,4® 40.686,4 + 216.301,15 CPSXC = 453253.347 + 51.722.010 ´ 216.301,15 = 81.622.169,01® 40.686,4 + 216.301,15 Tæng = 187.566.097,1® */ Ph©n x­ëng nhiÖt luyÖn tÝnh t­¬ng tù nh­ ph©n x­ëng c¬ khÝ 2, kÕt qu¶ lµ: STP = 135.200 c¸i Sd = 192.625,4 c¸i 50% Sd = 96.312,7 c¸i CPNVLTT = 27.516.017,2® CPBTPMN&VLGC = 0 CPNCTT = 17.349.516,52® CPSXC = 29.338.725,3® Tæng = 74.249.259,02® */ Ph©n x­ëng bao gãi kh«ng cã s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng. 3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty DCC&§LCK: T¹i c«ng ty DCC&§LCK tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p kÕt chuyÓn song song. + C¨n cø vµo sè chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng ®· ®­îc tËp trung vµo bªn nî TK 154 theo tõng PX ë b¶ng kª sè 4, c¨n cø vµo CPSX dë dang ®Çu th¸ng vµ cuèi th¸ng. CPSX PX i CPSX dë dang CPSX ph¸t sinh CPSX dë dang n»m trong = ®Çu th¸ng + trong th¸ng - cuèi th¸ng tæng gi¸ thµnh sp cña PX i cña PX i cña PX i + C¨n cø vµo phiÕu kiÓm tra chÊt l­îng thµnh phÈm cña PX KCS, phiÕu nhËp kho thµnh phÈm, kÕ to¸n tÝnh ®­îc khèi l­îng tõng lo¹i thµnh phÈm vµ lËp b¶ng tæng hîp nhËp kho thµnh phÈm. §ång thêi, c¨n cø vµo hÖ sè gi¸ thµnh mµ c«ng ty quy ®Þnh cho mçi lo¹i thµnh phÈm ®Ó quy ®æi ra khèi l­îng thµnh phÈm tiªu chuÈn. n Tæng s¶n l­îng thùc tÕ quy ®æi = å STPJ´ hj s¶n l­îng s¶n phÈm tiªu chuÈn j=1 Trong ®ã: hj lµ hÖ sè quy ®æi quy ®Þnh cho s¶n phÈm lo¹i j. STPJ lµ s¶n l­îng thùc tÕ cña s¶n phÈm lo¹i j. Tõ ®ã, tÝnh ®­îc hÖ sè ph©n bæ chi phÝ PXi cho s¶n phÈm A theo c«ng thøc: HiA = S¶n l­îng quy ®æi s¶n phÈm A Tæng sè l­îng s¶n phÈm quy ®æi CPSX cña PXi cã = CPSX cña PXi n»m trong ´ HiA trong thµnh phÈm A tæng gi¸ thµnh thµnh phÈm A Cuèi cïng, kÕ to¸n tæng céng chi phÝ cña tõng PX (mµ s¶n phÈm A tr¶i qua) cã trong thµnh phÈm A tÝnh ra ®­îc tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm A. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm A s¶n phÈm A Sè l­îng s¶n phÈm A hoµn thµnh B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm bµn ren M4 Th¸ng 2/2002 Sè l­îng: 4500 c¸i §vÞ: VN§ Kho¶n môc CPSX trong thµnh phÈm Tæng Gi¸ thµnh chi phÝ PXCK 2 PXNL PX bao gãi gi¸ thµnh ®¬n vÞ NVLTT 349511.4013 373349.5988 251847.1475 974708.1476 216.60 BTPMN&VLGC 315490.1388 164643.3189 480133.4577 106.70 NCTT 371859.0646 470041.3189 137522.922 979423.3055 217.65 SXC 1311162.254 794861.9057 246597.258 2352621.418 522.80 Céng 2348022.859 1638252.823 800610.6464 4786886.329 1063.75 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm bµn ren M5 Th¸ng 2/2002 Sè l­îng: 7250 c¸i §vÞ: VN§ Kho¶n môc CPSX trong thµnh phÈm Tæng Gi¸ thµnh chi phÝ PXCK 2 PXNL PX bao gãi gi¸ thµnh ®¬n vÞ NVLTT 705161.7617 750568.1054 506304.11 1962033.977 270.63 BTPMN&VLGC 636521.6734 330993.5656 967515.239 133.45 NCTT 750249.6117 944953.5322 276470.952 1971674.096 271.96 SXC 2645354.291 1597960.722 495749.928 4739064.941 653.66 Céng 4737287.338 3293482.36 1609518.556 9640288.253 1329.69 Sæ c¸i TK 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã C¸c th¸ng trong n¨m Th¸ng1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 ............ Céng Ghi nî TK 154 Ghi cã c¸c TK sau TK621 225452016 TK 111 2864765 TK 141 18052963 TK 152.1 22535246 TK 622 108295958 TK 627 340869976 TK 334 35687227 TK 338 1709073 Céng nî 665467224 Céng cã Sè d­ Nî cuèi kú Cã PhÇn III Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ I. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ: 1. Nh÷ng thµnh tùu c«ng ty ®¹t ®­îc: Qua chÆng ®­êng dµi x©y dùng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty DCC&§LCK ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vµ tr­ëng thµnh c¶ vÒ quy m«, n¨ng lùc còng nh­ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m ®Çu míi chuyÓn ®æi c¬ chÕ ®Çy khã kh¨n vµ thö th¸ch, c«ng ty l¹i bÞ c¾t bá hÕt sù bao cÊp cña Nhµ n­íc ®· buéc c«ng ty ph¶i tù m×nh v­¬n lªn. Vµi n¨m gÇn ®©y, nhiÒu mÆt hµng c¬ khÝ ngo¹i nhËp víi chÊt l­îng cao vµ gi¸ c¶ hîp lý nªn c«ng ty ®· ph¶i m¹nh d¹n s¶n xuÊt thªm mét sè mÆt hµng míi phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng Víi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi, lîi nhuËn cña c«ng ty ngµy cµng cao vµ hµng n¨m ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc hµng tr¨m triÖu ®ång. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty nãi chung còng nh­ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ®· kh«ng ngõng ®­îc c¶i tiÕn ®Ó ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cña c«ng ty, næi bËt ë c¸c ®iÓm sau: 1.1 VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: C«ng ty ®· t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ kÕ to¸n thùc sù ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng cña qu¶n lý. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, gän nhÑ víi ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é, nghiÖp vô chuyªn m«n v÷ng vµng vµ ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng theo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n phï hîp víi n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm lµm viÖc. H×nh thøc NhËt ký chøng tõ kÕt hîp chÆt chÏ víi viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian víi viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã, cßn kÕt hîp réng r·i viÖc h¹ch to¸n tæng hîp víi h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng mét sæ kÕ to¸n vµ cïng mét qu¸ tr×nh ghi chÐp. H×nh thøc nµy thuËn tiÖn cho viÖc lµm b¸o c¸o tµi chÝnh, cung cÊp sè liÖu kÞp thêi cho qu¶n lý, gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña nh©n viªn kÕ to¸n vµ thuËn lîi cho viÖc chuyªn m«n ho¸ nh©n viªn kÕ to¸n. 1.2 VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn vµ kÞp thêi vµo cuèi mçi th¸ng, ®iÒu nµy gióp cho c«ng t¸c h¹ch to¸n ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc h¬n vµ gãp phÇn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt. C«ng ty cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng víi c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n víi nhau ®· gióp cho viÖc tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tiÕn hµnh thuËn tiÖn, nhanh chãng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c h¬n. KÕ to¸n hµng tån kho ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, tõ ®ã gióp cho c«ng viÖc kÕ to¸n vÒ tÝnh gi¸ thµnh thuËn tiÖn h¬n. ViÖc h¹ch to¸n c¸c CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC ®Òu ®­îc h¹ch to¸n ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C«ng ty x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng tËp hîp CPSX lµ tõng ph©n x­ëng, t¹o ra sù cè g¾ng, nç lùc cña mçi ph©n x­ëng. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c kÕ to¸n CPSX ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty vÉn cßn béc lé mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt cô thÓ. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i: 2.1 Thø nhÊt lµ viÖc ghi sæ kÕ to¸n: VÒ “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH” th¸ng 2/2002, ta kh«ng biÕt ®­îc tiÒn l­¬ng chÝnh vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ bao nhiªu mµ chØ biÕt ®­îc tiÒn l­¬ng thùc tÕ ®­îc lÜnh. BHXH vµ BHYT ®­îc tÝnh theo tû lÖ so víi tiÒn l­¬ng chÝnh. Trong khi ®ã, l­¬ng chÝnh l¹i kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh trªn “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH”. MÆt kh¸c, c«ng ty ch­a tiÕn hµnh trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ bao nhiªu. 2.2 Thø hai lµ b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: HiÖn nay, c«ng ty ch­a ¸p dông ®óng mÉu biÓu “ B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§” theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. 2.3 Thø ba lµ mét sè kho¶n môc chi phÝ: 2.3.1 §èi víi kho¶n môc nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: HiÖn nay, ë c«ng ty ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ theo gi¸ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu,c«ng cô dông cô. Nh­ng trªn thùc tÕ, khi c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu ph¸t sinh th× gi¸ h¹ch to¸n mµ kÕ to¸n sö dông ®Ó ghi sæ cã thÓ lµ gi¸ thùc tÕ nhËp kho vËt liÖu, gi¸ b¸n nguyªn vËt liÖu, còng cã thÓ lµ gi¸ h¹ch to¸n mµ c«ng ty ®· x©y dùng cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty ch­a ¸p dông triÖt ®Ó nguyªn t¾c gi¸ phÝ trong mét sè tr­êng hîp chi phÝ nhËp nguyªn vËt liÖu (Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì) kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ thùc tÕ nhËp kho nguyªn vËt liÖu. §ång thêi, chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®­a ®i gia c«ng chuyÓn th¼ng tíi ph©n x­ëng s¶n xuÊt kh«ng ®­îc tËp hîp vµo TK 621”Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp”. §iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc tÝnh chÝnh x¸c CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã viÖc theo dâi trë nªn phøc t¹p. 2.3.2 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: C«ng ty h¹ch to¸n c¶ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH,BHYT, KPC§) cña nh©n viªn ph©n x­ëng m¹ vµo TK 622”Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” mµ kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 627”Chi phÝ s¶n xuÊt chung”. 2.4 Thø t­ lµ viÖc theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, ë c«ng ty cã s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm kh«ng ®ñ tiªu chuÈn, thùc ra sè l­îng nµy kh«ng ph¶i nhá, c«ng ty còng nªn xem xÐt vµ tiÕn hµnh theo dâi ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m h¹n chÕ tèi ®a chi phÝ vÒ s¶n phÈm háng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. 2.5 Thø n¨m lµ viÖc sö dông hoµn toµn kÕ to¸n thñ c«ng: Trong ®iÒu kiÖn khoa häc kü thuËt vµ th«ng tin ngµy nay ngµy cµng ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn thu thËp vµ xö lý th«ng tin nhanh nh¹y kÞp thêi nh­ng c«ng ty vÉn sö dông kÕ to¸n thñ c«ng. Nh­ vËy, sÏ ®ßi hái sè l­îng sæ s¸ch lín, viÖc ghi chÐp hµng ngµy tèn rÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc cña nh©n viªn kÕ to¸n. H¬n n÷a, cßn g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c b¶o qu¶n sæ s¸ch dÔ mÊt m¸t, h­ h¹i. H¹n chÕ kh¸c, lµ viÖc lËp c¸c b¸o c¸o, quyÕt to¸n th­êng chËm, ®Æc biÖt lµ b¸o c¸o qu¶n trÞ vµ dÔ cã sù nhÇm lÉn. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ: Qua nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n tÝch ­u, nh­îc ®iÓm, dùa vµo lý luËn chung còng nh­ thùc tÕ t¹i c«ng ty DCC&§LCK, em xin nªu ra mét sè gi¶i ph¸p nh­ sau: 1. ý kiÕn thø nhÊt: §èi víi “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH” nãi riªng vµ c¸c sæ kh¸c, kÕ to¸n cÇn ghi ®Çy ®ñ c¸c môc trong b¶ng theo quy ®Þnh cña chÕ ®é hiÖn hµnh ®Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè vµ th«ng tin cÇn thiÕt. C«ng ty ph¶i thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: Nî TK 622 Cã TK 335 Khi tr¶ l­¬ng nghØ phÐp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 335 Cã TK 334 2. ý kiÕn thø hai: 2.1 §èi víi kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: VËn dông ®óng ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ NVL, c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n, vËn dông ®óng nguyªn t¾c gi¸ phÝ. T¹i c«ng ty, khèi l­îng vµ chñng lo¹i NVL, c«ng cô dông cô rÊt nhiÒu, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ NVL, c«ng cô dông cô lµ rÊt khã vµ lµm t¨ng khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô. V× vËy, c«ng ty ®· lùa chän ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hµng tån kho theo gi¸ h¹ch to¸n ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt hµng ngµy lµ phï hîp. Nh­ng trªn thùc tÕ, trong mét sè tr­êng hîp kÕ to¸n nhËp, xuÊt tån kho NVL kh«ng ph¶n ¸nh theo gi¸ h¹ch to¸n. Khi l« hµng vÒ nhËp kho ®Çy ®ñ th× kÕ to¸n míi ph¶n ¸nh thùc tÕ NVL bao gåm c¶ chi phÝ nhËp vËt liÖu trªn. Víi doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ hµng tån kho theo gi¸ h¹ch to¸n, nÕu c¸c l« hµng nhËp kho cïng mét th¸ng th× kh«ng ¶nh h­ëng g× nh­ng nÕu sang th¸ng sau th× dÉn ®Õn hÖ sè gi¸ kh«ng chÝnh x¸c. Tuy c«ng ty ®· ¸p dông c¸ch tÝnh gi¸ theo gi¸ h¹ch to¸n nh­ng kÕ to¸n l¹i ¸p dông gi¸ h¹ch to¸n mét c¸ch tuú tiÖn. Tõ ®ã, ¶nh h­ëng tíi gi¸ thùc tÕ xuÊt kho vËt liÖu. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, theo em: C«ng ty ph¶i vËn dông ®óng ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ NVL, c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n cã nghÜa lµ: + Khi mua NVL, c«ng cô dông cô vÒ nhËp kho, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµo gi¸ h¹ch to¸n NVL mµ c«ng ty ®· x©y dùng. §Ó tÝnh trÞ gi¸ h¹ch to¸n vµ ghi vµo chøng tõ, c¸c NKCT, b¶ng kÕ sè 3 ë cét gi¸ h¹ch to¸n, kh«ng lÊy gi¸ thùc tÕ nhËp kho ghi vµo cét gi¸ h¹ch to¸n. Bªn c¹nh ®ã, kÕ to¸n nhËp, xuÊt tån kho NVL, c«ng cô dông cô ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc tÕ: TrÞ gi¸ NVL = Gi¸ mua ghi + ThuÕ + Chi phÝ mua ngoµi trªn ho¸ ®¬n nhËp khÈu vËn chuyÓn, bèc dì Khi hµng nhËp kho, kÕ to¸n ghi vµo NKCT theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 152 Cã TK ®èi øng 2.2 Víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: C«ng ty nªn h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH, BHYT, KPC§) cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµo TK 622 ”Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”, cßn tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng M¹ h¹ch to¸n vµo TK 627 “Chi phÝ s¶n xuÊt chung”. 3. ý kiÕn thø ba: §èi víi viÖc theo dâi kho¶n chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i c«ng ty cã ph¸t sinh nh÷ng s¶n phÈm háng. S¶n phÈm háng lµ c¸c bé phËn, chi tiÕt kh«ng ®¹t c¸c th«ng sè kü thuËt quy ®Þnh. ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i c«ng ty cho phÐp tû lÖ s¶n phÈm háng kh«ng qu¸ 5%. Do c«ng ty cho r»ng l­îng s¶n phÈm háng kh«ng lín l¾m, ®Òu kh«ng v­ît qóa 5% quy ®Þnh nªn c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh theo dâi CPSX s¶n phÈm háng. §èi víi s¶n phÈm háng ph¸t sinh trong s¶n xuÊt c«ng ty xö lý theo c¸c c¸ch sau: hoÆc coi lµ hao phÝ, hoÆc lµ phÕ liÖu thu håi, hoÆc ®¸nh gi¸ chuyÓn xuèng thø h¹ng. Trªn thùc tÕ c«ng ty th­êng xö lý theo hai c¸ch ®Çu. Nh­ng tr­êng hîp nÕu sè s¶n phÈm háng ph¸t sinh lín qu¸ 5% th× c¸ch xö lý nh­ trªn râ rµng lµ kh«ng hîp lý. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng lµ biÖn ph¸p tiÕt kiÖm CPSX vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m l­îng s¶n phÈm háng xuèng thÊp nhÊt. §Ó lµm ®­îc viÖc ®ã, trong qu¸ tr×nh tËp hîp CPSX kÕ to¸n cÇn tiÕn hµnh tæ chøc theo dâi cô thÓ c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt (chi phÝ s¶n phÈm háng). Qua ®ã c«ng ty x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n, t×m ra biÖn ph¸p ®Ó h¹n chÕ chi phÝ tiªu cùc nµy xuèng thÊp nhÊt. ThiÕt nghÜ tû lÖ hao phÝ 5% nh­ hiÖn nay cã thÓ gi¶m xuèng thÊp h¬n nh­ vËy c«ng ty míi phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc. ThiÖt h¹i trong s¶n xuÊt t¹i c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c bé phËn chi tiÕt háng kh«ng söa ch÷a ®­îc, hoÆc nÕu cã söa ch÷a ®­îc th× c¸c bé phËn chi tiÕt qu¸ nhá nªn chi phÝ bá ra söa ch÷a kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. Muèn tÝnh to¸n gi¸ trÞ s¶n phÈm háng kÕ to¸n dùa vµo ®¬n gi¸ vµ sè l­îng bé phËn chi tiÕt s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®­îc cña tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ s¶n phÈm háng cña tõng lo¹i s¶n phÈm sau ®ã sÏ tæng hîp cho tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm. Gi¸ trÞ s¶n phÈm n §¬n gi¸ chi tiÕt = å Sè l­îng chi tiÕt bé phËn i ´ háng s¶n phÈm A i = 1 bé phËn i Trong ®ã: n lµ sè chi tiÕt bé phËn cña s¶n phÈm A. Sau ®ã lËp mÉu biÓu nh­ sau: B¶ng theo dâi thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt S T T Tªn chi tiÕt §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng háng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn PhÇn xö lý s¶n phÈm háng TK 152 TK 138 1 Bµn ren ........... ........... Víi mÉu biÓu trªn, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc tæng sè thiÖt h¹i s¶n xuÊt trong tõng th¸ng vµ tÝnh to¸n % s¶n phÈm háng. NÕu v­ît qu¸ 5% th× cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh h¹ch to¸n sè thiÖt h¹i s¶n phÈm háng v­ît qu¸ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú theo mét kho¶n môc riªng sau khi trõ ®i phÇn phÕ liÖu thu håi, båi th­êng thiÖt h¹i (nÕu cã). 4. ý kiÕn thø t­: C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm. Tuy nhiªn, theo em ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh c«ng ty nªn ®Çu t­ mét sè s¶n phÈm chÝnh cã tÝnh c¹nh tranh cao lµm chiÕn l­îc ph¸t triÓn. Tõ ®ã, cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 5. ý kiÕn thø n¨m: Víi viÖc ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ cã thÓ rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm, gi¶m tiªu hao vËt liÖu hoÆc sö dông c¸c vËt liÖu thay thÕ cã chi phÝ thÊp nh»m t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, tiÕt kiÖm chi phÝ vËt t­, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. HiÖn nay, ®a sè c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña c«ng ty ®· trë nªn l¹c hËu. C«ng ty gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n trong c«ng viÖc s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm ®ßi hái cã ®é chÝnh x¸c cao, ®é cøng cao... g©y ¸p lùc ®èi víi c¸n bé qu¶n lý c«ng ty trong viÖc t×m nh÷ng hîp ®ång lín. §Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm còng nh­ ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng, c«ng ty ph¶i m¹nh d¹n ®Çu t­ chiÒu s©u vµo TSC§, ®æi míi, thay thÕ m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cò, l¹c hËu b»ng nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i. ViÖc ®Çu t­, ®æi míi c«ng nghÖ sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt cña m¸y mãc, thiÕt bÞ nªn quy tr×nh c«ng nghÖ ®­îc rót ng¾n, gi¶m tiªu hao c¸c chi phÝ NVL, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp...Tõ ®ã, chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng cao, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc h¹ thÊp, t¨ng lîi nhuËn kinh doanh. 6. ý kiÕn thø s¸u: C«ng ty ph¶i sö dông ®óng mÉu biÓu “ B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§” theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh nh­ sau: 7. ý kiÕn thø b¶y: C«ng viÖc kÕ to¸n thèng kª ë c«ng ty ®Òu ®­îc thùc hiÖn thñ c«ng mÆc dï phßng kÕ to¸n ®­îc trang thiÕt bÞ m¸y vi tÝnh. Trong khi ®ã do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vÒ nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¸t sinh liªn tôc nªn sè liÖu sæ s¸ch nhiÒu, khi cÇn kiÓm tra ®èi chiÕu sÏ mÊt nhiÒu thêi gian. Nªn viÖc ¸p dông c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n ë c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. Nã còng gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®¶m b¶o th«ng tin nhanh chãng, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Khi c«ng ty ®· ¸p dông c«ng nghÖ tin häc, ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng ty nªn nghiªn cøu ®Ó ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chung. Bëi h×nh thøc nµy cã mÉu sæ ®¬n gi¶n, dÔ thiÕt kÕ ghi chÐp, thuËn lîi cho viÖc ghi chÐp vµ tÝnh to¸n vµ thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh. Trªn ®©y, lµ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ. §Ó thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu trªn, kh«ng chØ ®ßi hái nç lùc cña mçi nh©n viªn phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n mµ cßn lµ nç lùc chung cña tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.DOC
Luận văn liên quan