Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cho bé

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ việc ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn cầu trong mọi phương diện đã trở nên rất phổ biến và không thể thiếu trên mọi lĩnh vực công việc. Ở Việt Nam nói chung và trong ngành giáo dục nói riêng việc sử dụng công nghệ thông tin đã trở nên phổ cập và mang tình thường nhật. Với việc giáo dục bộ môn Âm nhạc trong nhà trường phổ thông cũng vậy, trong mỗi tiết học Âm nhạc giờ đây để thoát khỏi cách dạy chay hoặc có chăng là với vài thứ đồ dùng lạc hậu, tính trực quan và thẩm mĩ thấp, người giáo viên có thể khai thác và sử dụng công nghệ thông tin như một công cụ hữu ích để việc giảng dạy Âm nhạc trở nên hấp dẫn và mang tính chuyên nghiệp hơn. Mọi thông tin, tài liệu hỗ trợ cho công việc giảng dạy Âm nhạc có thể khai thác được trên mạng Internet, các bài dạy đều có thể thiết kế trên máy tính .để trong giờ dạy người giáo viên sẽ không còn phải đưa những giáo cụ cũ mòn hay những bức tranh minh họa tĩnh lặng với tính minh họa không cao, hay những bản nhạc với chất lượng thu thanh kém cho học sinh nghe . Vì vậy nhằm phát huy tính tích cực của công nghệ thông tin trong việc giảng dạy môn Âm nhạc, đặc biệt là trong các tiết học Âm nhạc thường thức như: Giới thiệu nhạc sĩ nổi tiếng thế giới; Nghe nhạc; Giới thiệu nhạc cụ dân tộc; Giới thiệu nhạc cụ nước ngoài; Tập đọc nhạc . người giáo viên có thể thiết kế bài giảng với các phần mềm hỗ trợ trên máy tính như: PowerPoint (Phần mềm thiết kế các dạng trình chiếu), Encore 4.5 (Phần mềm chép và soạn nhạc), Internet (Mạng toàn cầu khai thác tất cả các thông tin cần có) . Qua việc giảng dạy môn Âm nhạc nhiều năm, thực tế đã chứng minh là chất lượng các giờ học Âm nhạc có sử dụng công nghệ thông tin đều đem lại hiệu quả rất cao. Sự hứng thú trong học tập của học sinh thể hiện rất rõ nét, người giáo viên có nhiều cơ hội để nâng cao và mở rộng lượng kiến thức cần cung cấp cho học sinh .Các dẫn chứng, minh họa chính xác và hiệu quả hơn, cuối tiết học bên cạnh việc dạy và học môn Âm nhạc thì một việc quan trọng hơn đó là học sinh cũng đã một phần nào được giáo dục về thẩm mỹ, thái độ cảm thụ và thưởng thức âm nhạc. II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Căn cứ vào cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc giảng dạy bộ môn âm nhạc có ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường phổ thông. - Đề ra một số biện pháp về áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn âm nhạc. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN: - Đối tượng học sinh lớp 4, 5. - Theo dừi và kiểm tra việc tiếp thu bài của học sinh trên lớp. - Dự giờ các bạn đồng nghiệp ở một số trường tiểu học. - Đối chiếu với các tiết học chưa sử dụng công nghệ thông tin. B. PHẦN NỘI DUNG __________________________________________________ _____ I. CƠ SỞ Lí LUẬN 1. Tri giác: - Tri giác trẻ em lứa tuổi học sinh tiểu học thường gắn với hoạt động cụ thể như: cầm, nắm, sờ, mó, "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm". Vỡ thế trực quan sinh động giúp các em có tri giác tốt hơn. 2. Trí nhớ: - Trớ nhớ của học sinh tiểu học là trớ nhớ trực quan hỡnh tượng, sở dĩ học sinh nhớ được kiến thức bài học đều đến với các em từ 5 giác quan: Thị giác (nhỡn); Xúc giác (sờ, mó); Vị giác (nếm); Khứu giác (ngửi); Thính giác (nghe). Do đó những hỡnh ảnh và âm thanh trực quan sinh động sẽ giúp các em ghi nhớ bài học nhanh nhất và lâu nhất. Túm lại: Quỏ trỡnh nhận thức của học sinh tiểu học rất cần đến những phương tiện trực quan sinh động, chính vỡ đặc điểm đó mà sử dụng đồ dùng dạy học thông qua công nghệ thông tin đối với học sinh tiểu học là rất thích hợp và cần thiết.

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cho bé, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. PHẦN MỞ ĐẦU _______________________________________________________ I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sù bïng næ viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trªn toµn cÇu trong mäi ph­¬ng diÖn ®· trë nªn rÊt phæ biÕn vµ kh«ng thÓ thiÕu trªn mäi lÜnh vùc c«ng viÖc. ë ViÖt Nam nãi chung vµ trong ngµnh gi¸o dôc nãi riªng viÖc sö dông c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë nªn phæ cËp vµ mang t×nh th­êng nhËt. Víi viÖc gi¸o dôc bé m«n ¢m nh¹c trong nhµ tr­êng phæ th«ng còng vËy, trong mçi tiÕt häc ¢m nh¹c giê ®©y ®Ó tho¸t khái c¸ch d¹y chay hoÆc cã ch¨ng lµ víi vµi thø ®å dïng l¹c hËu, tÝnh trùc quan vµ thÈm mÜ thÊp, ng­êi gi¸o viªn cã thÓ khai th¸c vµ sö dông c«ng nghÖ th«ng tin nh­ mét c«ng cô h÷u Ých ®Ó viÖc gi¶ng d¹y ¢m nh¹c trë nªn hÊp dÉn vµ mang tÝnh chuyªn nghiÖp h¬n. Mäi th«ng tin, tµi liÖu hç trî cho c«ng viÖc gi¶ng d¹y ¢m nh¹c cã thÓ khai th¸c ®­îc trªn m¹ng Internet, c¸c bµi d¹y ®Òu cã thÓ thiÕt kÕ trªn m¸y tÝnh...®Ó trong giê d¹y ng­êi gi¸o viªn sÏ kh«ng cßn ph¶i ®­a nh÷ng gi¸o cô cò mßn hay nh÷ng bøc tranh minh häa tÜnh lÆng víi tÝnh minh häa kh«ng cao, hay nh÷ng b¶n nh¹c víi chÊt l­îng thu thanh kÐm cho häc sinh nghe... V× vËy nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña c«ng nghÖ th«ng tin trong viÖc gi¶ng d¹y m«n ¢m nh¹c, ®Æc biÖt lµ trong c¸c tiÕt häc ¢m nh¹c th­êng thøc nh­: Giíi thiÖu nh¹c sÜ næi tiÕng thÕ giíi; Nghe nh¹c; Giíi thiÖu nh¹c cô d©n téc; Giíi thiÖu nh¹c cô n­íc ngoµi; TËp ®äc nh¹c... ng­êi gi¸o viªn cã thÓ thiÕt kÕ bµi gi¶ng víi c¸c phÇn mÒm hç trî trªn m¸y tÝnh nh­: PowerPoint (PhÇn mÒm thiÕt kÕ c¸c d¹ng tr×nh chiÕu), Encore 4.5 (PhÇn mÒm chÐp vµ so¹n nh¹c), Internet (M¹ng toµn cÇu khai th¸c tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn cã)... Qua viÖc gi¶ng d¹y m«n ¢m nh¹c nhiÒu n¨m, thùc tÕ ®· chøng minh lµ chÊt l­îng c¸c giê häc ¢m nh¹c cã sö dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Òu ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao. Sù høng thó trong häc tËp cña häc sinh thÓ hiÖn rÊt râ nÐt, ng­êi gi¸o viªn cã nhiÒu c¬ héi ®Ó n©ng cao vµ më réng l­îng kiÕn thøc cÇn cung cÊp cho häc sinh...C¸c dÉn chøng, minh häa chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ h¬n, cuèi tiÕt häc bªn c¹nh viÖc d¹y vµ häc m«n ¢m nh¹c th× mét viÖc quan träng h¬n ®ã lµ häc sinh còng ®· mét phÇn nµo ®­îc gi¸o dôc vÒ thÈm mü, th¸i ®é c¶m thô vµ th­ëng thøc ©m nh¹c. II. MỤC TIÊU cña ®Ò tµi - C¨n cø vµo cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của viÖc gi¶ng d¹y bé m«n ©m nh¹c cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong nhµ tr­êng phæ th«ng. - Đề ra một số biện pháp về áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bé m«n ©m nh¹c. III. ĐỐI TƯỢNG vµ ph­¬ng thøc thùc hiÖn: - §èi t­îng häc sinh líp 4, 5. - Theo dõi và kiểm tra việc tiÕp thu bµi cña häc sinh trên lớp. - Dự giờ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ë mét sè tr­êng tiÓu häc. - §èi chiÕu víi c¸c tiÕt häc chưa sử dụng công nghệ thông tin. B. PHẦN NỘI DUNG _______________________________________________________ I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Tri giác: - Tri giác trẻ em lứa tuổi häc sinh tiÓu häc thường gắn với hoạt động cô thÓ nh­: cầm, nắm, sờ, mó,… "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm". Vì thế trực quan sinh động giúp các em cã tri giác tốt hơn. 2. Trí nhớ: - Trí nhớ của học sinh tiểu học là trí nhớ trực quan hình tượng, sở dĩ học sinh nhớ được kiến thức bài học đều đến với các em từ 5 giác quan: Thị giác (nhìn); Xúc giác (sờ, mó); Vị giác (nếm); Khứu giác (ngửi); Thính giác (nghe). Do đó những hình ảnh vµ ©m thanh trực quan sinh động sÏ giúp các em ghi nhớ bài học nhanh nhÊt vµ lâu nhất. Tóm lại: Quá trình nhận thức của học sinh tiểu học rất cần đến những phương tiện trực quan sinh động, chính vì đặc điểm đó mà sử dụng đồ dùng dạy học thông qua công nghệ thông tin đối với học sinh tiểu học lµ rất thích hợp vµ cÇn thiÕt. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN * Một số thuận lợi và khó khăn khi thực hiện viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y bé m«n ©m nh¹c ở trường tiểu học C¸t Linh: 1. Thuận lợi: * Nhà trường: - Với phương châm đi trước đón đầu trong phương hướng, nhiệm vụ gi¸o dôc, tr­êng TH C¸t Linh đã sím triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm cña nhµ tr­êng vµ lµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ mçi gi¸o viªn. - Được sù ủng hộ của các cấp, ban ngành, phụ huynh toàn trường… hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường vµ đặc biệt lµ sù quan tâm ®Çu t­ c¸c trang thiết bị hiện đại cña BGH nhµ tr­êng trong nh÷ng n¨m häc võa qua . - Có máy chiếu Projector, m¸y Camera vËt thÓ, m¸y ¶nh kü thuËt sè, hÖ thèng m¸y vi tính hiÖn ®¹i ®­îc nèi m¹ng Internet… - Lµ mét trong 4 tr­êng tham gia dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin víi n­íc ngoµi. (V­¬ng quèc BØ) * Giáo viên: - Được tham gia c¸c lớp tập huấn sử dụng công nghệ th«ng tin . - Khá thành thạo khi sử dụng các phần mềm tin học. - Nhiệt tình, s¸ng t¹o, có ý thức đổi mới phương pháp dạy học. * Học sinh: - §ược học tin học từ khối líp 3, 4, 5. - Häc sinh th­êng rÊt say mª vµ høng thó häc tËp m«n ©m nh¹c, ®Æc biÖt lµ nh÷ng tiÕt häc cã sö dông c«ng nghÖ th«ng tin. 2. Khã kh¨n: - ViÖc x©y dùng vµ thiÕt kÕ 1 bµi gi¶ng cã sö dông c«ng nghÖ th«ng tin ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i ®Çu t­ nhiÒu h¬n vÒ thêi gian vµ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô tiÕt d¹y, tr­íc giê d¹y ph¶i chuÈn bÞ l©u h¬n vÒ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn tr×nh tiÕt häc diÔn ra theo dù kiÕn vÒ mÆt thêi gian, néi dung kiÕn thøc… - Giê häc cßn bÞ chi phèi vµ phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn nh­: Phßng häc, nguån ®iÖn, c¸c ®å dïng d¹y häc cÇn thiÕt kh¸c… III. MỘT Sè phÇn mÒm h÷u Ých ®Ó øng dông VÀO viÖc thiÕt kÕ bµi gi¶ng m«n ©m nh¹c: Dùa vµo c¸c tÝnh n¨ng s½n cã trªn m¸y tÝnh gi¸o viªn cã thÓ thiÕt kÕ ®­îc nhiÒu d¹ng bµi ®Ó phôc vô viÖc gi¶ng d¹y m«n ¢m nh¹c trong nhµ tr­êng phæ th«ng nh­: 1. D¹y h¸t: Sö dông phÇn mÒm PowerPoint vµ Encore 4.5 ®Ó thiÕt kÕ d¹ng bµi d¹y h¸t (Bao gåm c¶ nh¹c vµ lêi). Cã thÓ chÌn nh÷ng h×nh ¶nh tÜnh hoÆc ®éng phï hîp víi néi dung bµi h¸t nh­ lµ mét gi¸o cô trùc quan sinh ®éng víi tÝnh thÈm mü rÊt cao. d¹y tËp ®äc nh¹c: Sö dông phÇn mÒm Encore 4.5, Final 2.0… ®Ó chÐp l¹i c¸c tiÕn tr×nh nh­: LuyÖn tËp tiÕt tÊu, luyÖn tËp cao ®é, bµi tËp ®äc nh¹c, lêi ca… råi tr×nh chiÕu trªn phÇn mÒm PowerPoint theo ý ®å cña gi¸o viªn. 3. D¹y bµi giíi thiÖu nh¹c cô: Sö dông m¹ng Internet khai th¸c h×nh ¶nh, lÞch sö ra ®êi, tÝnh n¨ng, c¸ch sö dông… cña c¸c nh¹c cô d©n téc ViÖt Nam còng nh­ c¸c nh¹c cô n­íc ngoµi víi ©m thanh thùc minh häa. 4. d¹y kÓ chuyÖn ©m nh¹c, giíi thiÖu nh¹c sÜ, nghe nh¹c… Sö dông m¹ng Internet ®Ó khai th¸c ch©n dung mét sè nh¹c sÜ næi tiÕng trªn thÕ giíi nh­: Mozart, Beethoven, Chopin, Tschaikowski...vµ c¸c t¸c phÈm ¢m nh¹c næi tiÕng cña c¸c nh¹c sÜ nµy ®­îc thu thanh víi chÊt l­îng cao nh»m minh häa b»ng ©m thanh chuÈn cña c¸c t¸c phÈm nµy. IV. biÖn ph¸p cô thÓ: ph©n m«n d¹y h¸t: Th«ng th­êng trong mét tiÕt häc d¹y h¸t ng­êi gi¸o viªn th­êng sö dông tranh ¶nh ®Ó minh häa cho néi dung vµ phÇn nh¹c vµ lêi cña bµi h¸t ®­îc photo to ra råi treo lªn b¶ng, c¸ch lµm nµy ®Õn nay ®· trë nªn nhµm ch¸n ®èi víi häc sinh. Thùc tÕ víi c¸ch giíi thiÖu bµi vÉn lµ tranh ¶nh minh häa nh­ng chÊt l­îng nh÷ng bøc ¶nh rÊt cao cã thÓ lµ ¶nh ®éng th× t¸c dông cña nã ®· v­ît tréi so víi c¸ch lµm cò, vÝ dô: Giíi thiÖu häc h¸t bµi: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca Nh¹c vµ lêi: Hoµng Long (M«n ©m nh¹c líp 5) Th«ng qua c¸c hiÖu øng tr×nh chiÕu cña phÇn mÒm Powerpoint, c¸c bøc ¶nh nµy cã thÓ chuyÓn ®éng theo ý ®å cña gi¸o viªn víi phÇn giai ®iÖu cña bµi h¸t ®­îc lång ghÐp trùc tiÕp cã thÓ ph¸t ®ång thêi trong qu¸ tr×nh ng­êi gi¸o viªn giíi thiÖu bµi. Víi phÇn d¹y h¸t, gi¸o viªn cã thÓ ®­a toµn bé phÇn nh¹c vµ lêi bµi h¸t hoÆc ®­a riªng phÇn lêi ca ®Ó h­íng dÉn häc sinh c¸c c¸ch gâ ®Öm: Gâ ®Öm theo nhÞp. Gâ ®Öm theo ph¸ch. Gâ ®Öm theo tiÕt tÊu. Víi phÇn rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng nh­ vËn ®éng phô häa hoÆc tËp biÓu diÔn, tïy thuéc vµo néi dung tõng bµi h¸t cô thÓ mµ ng­êi gi¸o viªn cã thÓ lång ghÐp c¸c Video clip vµo cho häc sinh xem vµ tù t×m c¸ch vËn ®éng phô häa hay biÓu diÔn mét c¸ch hoµn toµn chñ ®éng vµ s¸ng t¹o. Ngoµi ra viÖc x©y dùng c¸c kü n¨ng h¸t n©ng cao còng rÊt dÔ x©y dùng trªn mét s¬ ®å trùc quan, thay cho viÖc gi¸o viªn ph¶i gi¶i thÝch, dÉn gi¶i: Häc sinh chØ cÇn quan s¸t s¬ ®å trªn vµ nghe gi¸o viªn gîi ý lµ ®· tù biÕt nhiÖm vô cña nhãm m×nh… ph©n m«n D¹y tËp ®äc nh¹c: ë líp 4 vµ líp 5 ch­¬ng tr×nh d¹y tËp ®äc nh¹c ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i lÇn l­ît rÌn cho häc sinh c¸c kü n¨ng cÇn thiÕt nh­: LuyÖn tËp cao ®é, luyÖn tËp tiÕt tÊu, tËp ®äc nh¹c, ghÐp lêi ca. NÕu chØ ®¬n thuÇn treo tranh bµi tËp ®äc nh¹c lªn b¶ng råi víi mét c©y ®µn vµ gi¸o viªn lÇn l­ît thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn th× häc sinh sÏ tiÕp thu bµi mét c¸ch m¬ hå, thËm chÝ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng häc sinh häc vÑt (Nghe b¹n ®äc råi b¾t ch­íc ®äc theo). VËy th× víi phÇn thiÕt kÕ bµi gi¶ng trªn m¸y vi tÝnh mét c¸ch trùc quan, cô thÓ c¸c kü n¨ng cÇn thùc hiÖn häc sinh sÏ dÔ dµng tiÕp thu bµi mét c¸ch chñ ®éng tÝch cùc bëi nÕu bµi gi¶ng gi¸o viªn thiÕt kÕ tèt ®· g©y sù tß mß cña häc sinh ngay tõ ®Çu tiÕt häc. VÝ dô: Víi c¸c hiÖu øng cña phÇn mÒm, c¸c nèt nh¹c trong phÇn luyÖn tËp cao ®é cã thÓ ®­a ra lÇn l­ît khi luyÖn tËp kÌm cao ®é chuÈn cña nèt Êy khiÕn häc sinh dÔ dµng thÈm ©m mét c¸ch chuÈn x¸c. ë phÇn luyÖn tËp còng vËy, gi¸o viªn cã thÓ t¹o tr­êng ®é cña c¸c nèt b»ng c¸ch dïng c¸c ©m s¾c cña bé gâ ®iÖn tö minh häa cho h×nh tiÕt tÊu cÇn thùc hiÖn. Trong phÇn tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca, phÇn nh¹c vµ lêi cã thÓ xuÊt hiÖn theo chñ ý cña gi¸o viªn, kÕt hîp víi hÖ thèng c©u hái cïng c¸c hiÖu øng vÒ ©m thanh còng nh­ h×nh ¶nh, t¹o hiÖu qu¶ rÊt ®Æc biÖt hç trî tèt cho viÖc truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho häc sinh: (TËp ®äc nh¹c sè 5 - ¢m nh¹c líp 5) Sau khi häc sinh tù quan s¸t vµ tr¶ lêi hÖ thèng c¸c c©u hái trªn, lóc nµy tù b¶n th©n mçi häc sinh ®· b¾t ®Çu n¾m ®­îc c¸c kü n¨ng c¬ b¶n vµ c¸c yªu cÇu cña bµi tËp ®äc nh¹c. Vµ häc sinh ®· cã thÓ tù vì bµi th«ng qua sù h­íng dÉn, hç trî cña gi¸o viªn: Khi hoµn thµnh c¸c yªu cÇu cña bµi häc gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh «n bµi b»ng c¸ch ch¬i trß ch¬i: Trªn mµn h×nh sÏ lµ c¸c h×nh nèt nh¹c chuyÓn ®éng, trªn b¶ng gi¸o viªn ®Ó s½n khu«ng nh¹c vµ häc sinh sÏ xung phong lªn g¾n c¸c nèt nh¹c theo bµi tËp ®äc nh¹c m×nh võa häc. ph©n m«n d¹y ©m nh¹c th­êng thøc: Trong ch­¬ng tr×nh ©m nh¹c líp 4 vµ 5 ngoµi viÖc häc h¸t, tËp ®äc nh¹c häc sinh cßn ®­îc giíi thiÖu c¸c nh¹c cô d©n téc ViÖt Nam vµ nh¹c cô n­íc ngoµi, ®­îc nghe kÓ chuyÖn vÒ mét sè nh¹c sÜ næi tiÕng trªn thÕ giíi…Víi d¹ng bµi d¹y nµy nÕu gi¸o viªn chØ sö dông mét vµi bøc tranh minh häa th× hiÖu qu¶ cña tiÕt häc sÏ kh«ng cao, häc sinh sÏ cã Ên t­îng mê nh¹t sau tiÕt häc. Ng­îc l¹i nÕu khai th¸c tèt th× ®©y lµ mét d¹ng bµi häc sinh rÊt høng thó bëi tÝnh tß mß, muèn t×m hiÓu thÕ giíi xung quanh lµ ®Æc ®iÓm cña løa tuæi. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng trong c¸c tiÕt häc mµ mäi th«ng tin còng nh­ c¸c kiÕn thøc liªn quan mµ gÝao viªn biÕt khai th¸c trªn m¹ng Internet sÏ ®em ®Õn hiÖu qu¶ rÊt cao trong viÖc t¹o Ên t­îng vµ g©y ®­îc sù høng thó cao trong häc tËp cña häc sinh VÝ dô: Bµi giíi thiÖu c¸c nh¹c cô d©n téc ViÖt Nam Ngoµi h×nh ¶nh cña c¸c nh¹c cô sÏ cã h×nh ¶nh minh häa t­ thÕ ch¬i ®µn vµ ©m thanh thùc minh häa th«ng qua c¸c Video clip biÓu diÔn, thËm chÝ trong c¸c tiÕt ©m nh¹c t¨ng c­êng gi¸o viªn cßn cã thÓ giíi thiÖu cho häc sinh lÞch sö ra ®êi vµ cÊu t¹o cô thÓ cña c¸c nh¹c cô nµy, tuy nhiªn tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ng­êi gi¸o viªn chØ d¹y häc sinh ë møc ®é mang tÝnh giíi thiÖu v× víi häc sinh tiÓu häc ch­a thÓ ghi nhí mét c¸ch cô thÓ c¸c kiÕn thøc nªu trªn, nh­ng víi tinh thÇn gîi më, khuyÕn khÝch t×m hiÓu sÏ cã t¸c dông tÝch cùc cho häc sinh: … Hay bµi giíi thiÖu vÒ c¸c nh¹c cô n­íc ngoµi: … (Giíi thiÖu mét sè nh¹c cô n­íc ngoµi - ¢m nh¹c líp 5) Víi c¸ch giíi thiÖu nµy häc sinh ngoµi viÖc ®­îc quan s¸t, nghe giíi thiÖu cßn cã thÓ ghi nhí ®­îc ngay ©m s¾c cô thÓ cña tõng lo¹i nh¹c cô. Vµ cuèi cïng lµ phÇn kÓ chuyÖn ©m nh¹c, c¸c c©u chuyÖn vÒ c¸c nh¹c sÜ næi tiÕng trªn thÕ giíi còng cã thÓ biÕn thµnh mét tiÕt häc ©m nh¹c th­êng thøc rÊt bæ Ých, ®Æc biÖt lµ hiÖn nay hÇu hÕt c¸c tr­êng tiÓu häc ®Òu cã tiÕt ©m nh¹c t¨ng c­êng. Ng­êi gi¸o viªn cã thÓ thay v× c¸ch ®äc hoÆc kÓ cho häc sinh nghe c©u chuyÖn ©m nh¹c b»ng viÖc cho häc sinh biÕt chi tiÕt h¬n vÒ ch©n dung, ngµy sinh, ngµy mÊt cña nh¹c sÜ: (KÓ chuyÖn ¢m nh¹c: Khóc nh¹c d­íi tr¨ng - ¢m nh¹c líp 5) Vµ c¸c th«ng tin c¬ b¶n vÒ cuéc ®êi, sù nghiÖp s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ: Sau khi nghe giíi thiÖu nh¹c sÜ th× viÖc gi¸o viªn cho häc sinh nghe nh¹c, hoÆc giíi thiÖu c¸c t¸c phÈm næi tiÕng cña c¸c nh¹c sÜ (Th«ng qua c¸c trang Web vÒ ©m nh¹c cña ThÕ giíi vµ ViÖt Nam) lµ v« cïng cã ý nghÜa. Trong bÊt kú thêi gian nµo vÒ sau nµy, hÔ cø nghe thÊy nÐt nh¹c nµo ®· ®­îc nghe, häc sinh ®Òu cã thÓ tr¶ lêi ®­îc ngay tªn nh¹c sÜ s¸ng t¸c mét c¸ch rÊt chÝnh x¸c, hay khi nh×n thÊy tÊm ch©n dung cña nh¹c sÜ nµo th× c¸c em còng nãi ngay ®­îc tªn nh¹c sÜ ®ã, bëi v× trong t©m trÝ cña c¸c em ®· cã mét Ên t­îng s©u s¾c, nhê nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc thay ®æi c¸ch thøc truyÒn ®¹t mµ c«ng nghÖ th«ng tin lµ c«ng cô h÷u Ých nhÊt ®Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã. C. kÕt luËn _______________________________________________________ Trªn ®©y lµ mét sè c«ng viÖc ®· th­êng xuyªn ®­îc thùc hiÖn trong c¸c giê d¹y ©m nh¹c t¹i tr­êng tiÓu häc C¸t Linh, b»ng c¸ch lµm nµy hiÖu qu¶ c¸c tiÕt d¹y ©m nh¹c ®· ®­îc n©ng lªn râ rÖt, häc sinh rÊt høng thó häc tËp vµ tiÕp thu bµi mét c¸ch chñ ®éng, nhanh chãng. TÝnh chuyªn nghiÖp trong c¸c tiÕt häc ©m nh¹c dÇn ®­îc kh¼ng ®Þnh, tõng b­íc v­ît ra khái viÖc d¹y vµ häc ©m nh¹c mét c¸ch ®¬n ®iÖu, tÎ nh¹t. Sù hiÓu biÕt ©m nh¹c cña häc sinh ®­îc n©ng cao râ rÖt, gãp phÇn gi¸o dôc thÈm mü ©m nh¹c vµ ®Þnh h­íng tèt cho viÖc c¶m thô vµ th­ëng thøc ©m nh¹c cña häc sinh vÒ sau nµy. Cuèi cïng rÊt mong ®­îc sù chØ dÉn, gãp ý kiÕn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Tµi liÖu tham kh¶o:  LÞch sö ¢m nh¹c thÕ giíi toµn tËp - GS. NguyÔn Xinh Nh¹c ViÖn Hµ Néi. Website www.classicalarchives.com - ¢m nh¹c thÕ giíi (Giíi thiÖu ch©n dung, t¸c phÈm ©m nh¹c cña c¸c nh¹c sÜ næi tiÕng thÕ giíi) Website www.vnstyle.vdc.com.vn - ViÖn ¢m nh¹c (Giíi thiÖu c¸c nh¹c cô d©n téc ViÖt Nam) Website www.nhacvienhanoi.vn - Nh¹c viÖn Hµ Néi PhÇn t×m kiÕm h×nh ¶nh trong Website: www.google.com.vn Môc lôc: PhÇn më ®Çu: §Æt vÊn ®Ò …………………………………..Trang 2 Môc tiªu cña ®Ò tµi ……………………………… 3 §èi t­îng vµ ph­¬ng thøc thùc hiÖn ………………3 PhÇn néi dung: C¬ së lý luËn ……………………………………… 4 C¬ së thùc tiÔn …………………………………… 4 Mét sè phÇn mÒm h÷u Ých ®Ó øng dông vµo viÖc thiÕt kÕ bµi gi¶ng m«n ©m nh¹c……………………6 BiÖn ph¸p cô thÓ …………………………………...7 KÕt luËn ……………………………………….21 Tµi liÖu tham kh¶o ………………………………………22 Môc lôc ………………………………………………….23

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSKKN.doc