Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Câu 3: Vì sao trên Trái Đất có hiện tượng mùa, ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ? a. Trái Đất tự quay quanh trục b.Trái Đất quay quanh MặtTrời c. TrụccủaTráiĐấtluôn nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một góc và không đổi phương. d.Tất cả ý trên

pdf22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 2157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM Phương pháp dạy học Địa Lý 10 Bài 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT GVHD: T.S Nguyễn Văn Luyện SVTH: Nhóm 4 ( Địa 3B) I. CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN HẰNG NĂM CỦA MẶT TRỜI • - Hiện tượng mặt trời nằm trên đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa là hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh. Có phải lúc nào mặt trời cũng lên thiên đỉnh lúc 12 giờ trưa không??? • chuyển động không có thật của mặt trời được gọi là chuyển động biểu kiến của mặt trời. II. CÁC MÙA TRONG NĂM • 1. KHÁI NIỆM •  Mùa là một phần thời gian của năm, nhưng có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Mỗi bức tranh tượng trưng mùa nào? II. CÁC MÙA TRONG NĂM II. CÁC MÙA TRONG NĂM • 2. NGUYÊN NHÂN • - Trục TĐ luôn nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo của TĐ một góc 23027’. • - Trục TĐ không đổi phương trong không gian. •  Hai nửa bán cầu thay nhau ngả về phía MT thời gian chiếu sáng và sự thu nhận lượng BXMT ở mỗi bán cầu đều thay đổi trong năm. II. CÁC MÙA TRONG NĂM MUØA DÖÔNG LÒCH AÂM DÖÔNG LÒCH XUAÂN HAÏ THU ÑOÂNG 3. NGÀY BẮT ĐẦU CÁC MÙA TRONG NĂM 21/3 Xuaân Phaân 4,5/2 Laäp Xuaân 22/6 Haï Chí 5,6/5 Laäp Haï 23/9 Thu Phaân 7,8/8 Laäp Thu 22/12 Ñoâng Chí 7,8/11 Laäp Ñoâng BTVN: Lập bảng Ngày bắt đầu các mùa trong năm đối với bán cầu Nam. III. NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA VÀ THEO VĨ ĐỘ So sánh độ dài ngày đêm? Tại vi trí điểm đang xét thì độ dài ngày đêm có gì đặc biệt? Vị trí của trục Trái Đất so với Mặt Trời? Nơi nào nhận được tia sáng Mặt Trời vuông góc? MUØA HAÏ MùUØA ÑOÂNG Ngaøy daøi hôn ñeâm Ngaøy ngaén hôn ñeâm Taïi ngaøy 22/6 thôøi gian ban ngaøy daøi nhaát, ban ñeâm ngaén nhaát trong naêm Taïi ngaøy 22/12 thôøi gian ban ngaøy ngaén nhaát, ban ñeâm daøi nhaát trong naêm Truïc Traùi Ñaát höớng veà phía Maët Trôøi -> tia saùng Maët Trôøi vuoâng goùc vôùi chí tuyeán Bắc Truïc Traùi Ñaát höôùng ra xa Maët Trôøi - > tia saùng Maët trôùi vuoâng goùc vôùi chí tuyeán Nam MUØA XUAÂN MUØA THU Ngaøy daøi hôn ñeâm Ngaøy ngaén hôn ñeâm Taïi ngaøy 21/3 thôøi gian ngaøy – ñeâm baèng nhau ôû moïi nôi Taïi ngaøy 23/9 thôøi gian ngaøy – ñeâm baèng nhau ôû moïi nôi Truïc Traùi Ñaát truøng vôùi ñöôøng phaân chia saùng toái -> tia saùng Maët Trôøi vuoâng goùc vôùi xích ñaïo Truïc Traùi Ñaát truøng vôùi ñöôøng phaân chia saùng toái -> tia saùng Maët Trôøi vuoâng goùc vôùi xích ñaïo Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương nên tùy vị trí Trái Đất mà trên quỹ đạo ngày đêm có sự thay đổi theo mùa và theo vĩ độ Sự chênh lệch ngày – đêm theo vĩ độ? KV xích đạo KV nội chí tuyến KV vòng cực KV ôn đới “ĐÊM THÁNG NĂM CHƯA NẰM ĐÃ SÁNG NGÀY THÁNG MƯỜI CHƯA CƯỜI ĐÃ TỐI” IV. ĐÁNH GIÁ Chọn ý đúng nhất trong câu trả lời sau: Câu 1. Có 2 ngày mà mọi địa điểm trên Trái Đất có ngày và đêm dài bằng nhau là: a. 21/3; 23/9 c. 22/6; 22/12 b. 23/9; 22/12 d. 22/6; 23/9 Câu 2: Khu vực nào trên TĐ có hiện tượng ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ? a. Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam b. Từ vòng cực về phía cực c. Từ chí tuyến đến vòng cực d. Ở xích đạo Câu 3: Vì sao trên Trái Đất có hiện tượng mùa, ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ? a. Trái Đất tự quay quanh trục b. Trái Đất quay quanh Mặt Trời c. Trục của Trái Đất luôn nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một góc và không đổi phương. d. Tất cả ý trên 1. Mùa trên TĐ trái ngược nhau về…..………, nếu BBC là mùa….., thì NBC là mùa……… thời gian 2. Tại……..…………..luôn có độ dài ban ngày bằng độ dài ban đêm. Xích đạo (00) 3. Càng xa ……………. Chênh lệch độ dài ……………càng lớn. Xích đạo ngày đêm 4. Tại ………của TĐ có độ dài ngày hoặc đêm kéo dài tới…..tháng. cực 6 hè đông Câu 4: Điền vào chỗ trống các câu sau: V. Hoạt động nối tiếp: Xem trước bài 7 (SGK)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhang_3686.pdf
Luận văn liên quan