BÀI TẬP LỚN QUY HOẠCH CELL CHO MẠNG GSM

MS lớp 4,lớp 5 có công suất phát =0.8W=29 dbm và độ nhạy S=-104 dbm BTS 2106 có công suất phát =45.2 dbm và độ nhạy S=-110.5 dbm Giả sử chiều cao an ten cao 30m suy ra chiều dài feeder=30m và chiều cao của MS=2m

docx11 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 1226 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu BÀI TẬP LỚN QUY HOẠCH CELL CHO MẠNG GSM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP LỚN QUY HOẠCH CELL CHO MẠNG GSM GVHD:TẠ TRÍ NGHĨA THÀNH VIÊN NHÓM: TÔN TẤT ĐẠT 41100758 NGUYỄN PHÚ VIỆT ANH 41100107 TRẦN TUẤN ANH 41100155 SOLUTION: THÔNG SỐ CHUNG: KHU VỰC DIỆN TÍCH (Km2) MẬT ĐỘ Người/km2 SỐ NGƯỜI PHỤC VỤ(NGƯỜI) 1 32 8800 253440 50688 2 10 18500 166500 33300 3 210 1900 359100 71820 4 736 160 105984 21197 +Lưu lượng 1 người sử dụng: δu=α.h=1.120/3600=1/30 (erl) +Tổng băng thông được phép dung :BW=8.2 MHZ +d2 carier=200 Khz Suy ra có 8,2.106/200. 103=41 cariers Xét khu vực 1: Theo đề ta có tỉ số: CI=(3K)nx ≥12 DB=101.2=15.8 Khu vực này ta dùng sector 120 độ,vậy x=2 và ta có n=3 CI=(3K)32 ≥15.8 => K≥3.33 Chọn k=4 Mặt khác ta có số carrier trên 1 cell ≤ 41 carierK=4 =10.25 Ta có 10 carrier/cell = 10.8=80 chanel/cell Với 10 carrier ta cần 4 TS để báo hiệu Có nc=80-4=76 channel/cell +Tính toán số cell và bán kính cell: nsector=nc3=763=25 channel/sector Theo yêu cầu đề là GOS max=2% Tra bảng ta được tổng lưu lượng trên 1 sector =δs=17.51 (erl) Số user/sector Us=δsδu=525 Số user/cell=Uc=3Us=1575 Tổng số cell cần thiết cho khu vực 3= 50688 userUc =50688 user1575 user/cell =33 cell Diện tích khu vực 3 S=33x2.6xR2= 32 Km2 Bán kính cell Rc=0.611 km +Tính toán khoảng cách uplink và downlink MS lớp 4,lớp 5 có công suất phát =0.8W=29 dbm và độ nhạy S=-104 dbm BTS 2106 có công suất phát =45.2 dbm và độ nhạy S=-110.5 dbm Giả sử chiều cao an ten cao 30m suy ra chiều dài feeder=30m và chiều cao của MS=2m Ta có: Pt+gain-loss≥S Lul=PinMS-Sbs-LFBTS+Lbody+LBltg+MFFM+GdBTS+GABTS =29+110.5-(0.065.30+3+10+3)+3+16=140.55 DB Ldl=PinBtS-Sms-LFBTS+Lbody+LBltg+MFFM+LcBTS+GABTS =45.2+104-0.065.30+3+10+3+3+16=144.25 DB áp dụng mô hình hata cho bài toán: L50=69.55+26.16.logfc-13.82.loghte-ahre+44.9-6.55.loghtelogd Với ahre=1.1.logfc-0.7hre-(1.56.logfc-0.8)= 1.29 Lul=140.5=69.55+26.16.log900-13.82.log30-1.29+44.9-6.55.log30logd dul=2.74 km Ldl=144.25=69.55+26.16.log900-13.82.log30-1.29+44.9-6.55.log30logd ddl=3.49 km mindul,ddl=dul=2.74 <Rc=0.611 km Vậy bán kính cell tính toán =Rc=0.611 km +Bây giờ xét có thỏa xác suất phủ song tối thiểu tại biên cell=95% hay chưa: PrRc=Prdo+10.n.log⁡(doRc) chọn điểm tham khảo do=ddl suy ra Prdo=Sms=-104 dbm Ta có: P(PrRc>γ)=Qγ-PrRcσ=QSms-(Sms+10.n.log⁡(doRc)σ= Q-10.n.log⁡(doRc)σ= = 1-Q10.n.logdoRcσ=1-Q10.3.log3.490.6116=99% >95% +Tính toán chi phí: Chi phí nhà cung cấp dịch vụ phải trả=(6000+15000+9sóngmangx3000+2000+1000)x33cell=1683000 USD Xét khu vực 3: Theo đề ta có tỉ số: CI=(3K)nx ≥12 DB=101.2=15.8 Khu vực này ta dùng sector 120 độ,vậy x=2 và ta có n=3 CI=(3K)32 ≥15.8 => K≥3.33 Chọn k=4 Mặt khác ta có số carrier trên 1 cell ≤ 41 carierK=4 =10.25 có 10 carrier/cell = 10.8=80 chanel/cell Với 10 carrier ta cần 4 TS để báo hiệu Có nc=80-3=77channel/cell +Tính toán số cell và bán kính cell: nsector=nc3=773=25 channel/sector Theo yêu cầu đề là GOS max=2% Tra bảng ta được tổng lưu lượng trên 1 sector =δs=17.51 (erl) Số user/sector Us=δsδu=525 Số user/cell=Uc=3Us=1575 Tổng số cell cần thiết cho khu vực 3= 71820 userUc =71820 user1575 user/cell =46cell Diện tích khu vực 3 S=46x2.6xR2= 210 Km2 Bán kính cell Rc=1.32 km +Tính toán khoảng cách uplink và downlink MS lớp 4,lớp 5 có công suất phát =0.8W=29 dbm và độ nhạy S=-104 dbm BTS 2106 có công suất phát =45.2 dbm và độ nhạy S=-110.5 dbm Giả sử chiều cao an ten cao 30m suy ra chiều dài feeder=30m và chiều cao của MS=2m Ta có: Pt+gain-loss≥S Lul=PinMS-Sbs-LFBTS+Lbody+LBltg+MFFM+GdBTS+GABTS =29+110.5-(0.065.30+3+10+3)+3+16=140.55 DB Ldl=PinBtS-Sms-LFBTS+Lbody+LBltg+MFFM+LcBTS+GABTS =45.2+104-0.065.30+3+10+3+3+16=144.25 DB áp dụng mô hình hata cho bài toán: L50=69.55+26.16.logfc-13.82.loghte-ahre+44.9-6.55.loghtelogd Với ahre=1.1.logfc-0.7hre-(1.56.logfc-0.8)= 1.29 Lul=140.5=69.55+26.16.log900-13.82.log30-1.29+44.9-6.55.log30logd dul=2.74 km Ldl=144.25=69.55+26.16.log900-13.82.log30-1.29+44.9-6.55.log30logd ddl=3.49 km mindul,ddl=dul=2.74 >Rc=1.32 km Vậy bán kính cell tính toán =Rc=1.32 km +Bây giờ xét có thỏa xác suất phủ song tối thiểu tại biên cell=95% hay chưa: PrRc=Prdo+10.n.log⁡(doRc) chọn điểm tham khảo do=ddl suy ra Prdo=Sms=-104 dbm Ta có: P(PrRc>γ)=Qγ-PrRcσ=QSms-(Sms+10.n.log⁡(doRc)σ= Q-10.n.log⁡(doRc)σ= = 1-Q10.n.logdoRcσ=1-Q10.3.log3.491.326=99% >95% +Tính toán chi phí: Chi phí nhà cung cấp dịch vụ phải trả=(6000+15000+9sóngmangx3000+2000+1000)x46cell=2346000 USD Xét khu vực 2: Theo đề ta có tỉ số: CI=(3K)nx ≥12 DB=101.2=15.8 Khu vực này ta dùng sector 120 độ,vậy x=2 và ta có n=3.5 CI=(3K)3.52 ≥15.8 => K≥2.39 Chọn k=4 Mặt khác ta có số carrier trên 1 cell ≤ 41 carierK=4 =10.25 Ta có 10carrier/cell = 10.8=80 chanel/cell Với 10 carrier ta cần 4 TS để báo hiệu Có nc=80-4=76 channel/cell +Tính toán số cell và bán kính cell: nsector=nc3=763=25 channel/sector Theo yêu cầu đề là GOS max=2% Tra bảng ta được tổng lưu lượng trên 1 sector =δs=17.51 (erl) Số user/sector Us=δsδu=525 Số user/cell=Uc=3Us=1575 Tổng số cell cần thiết cho khu vực 2= 33300 userUc =33300 user1575 user/cell =22cell Diện tích khu vực 3 S=22x2.6xR2= 10 Km2 Bán kính cell Rc=0.418km +Tính toán khoảng cách uplink và downlink MS lớp 4,lớp 5 có công suất phát =0.8W=29 dbm và độ nhạy S=-104 dbm BTS 2106 có công suất phát =45.2 dbm và độ nhạy S=-110.5 dbm Giả sử chiều cao an ten cao 30m suy ra chiều dài feeder=30m và chiều cao của MS=2m Ta có: Pt+gain-loss≥S Lul=PinMS-Sbs-LFBTS+Lbody+LBltg+MFFM+GdBTS+GABTS =29+110.5-(0.065.30+3+10+3)+3+16=140.55 DB Ldl=PinBtS-Sms-LFBTS+Lbody+LBltg+MFFM+LcBTS+GABTS =45.2+104-0.065.30+3+10+3+3+16=144.25 DB áp dụng mô hình hata cho bài toán: L50=69.55+26.16.logfc-13.82.loghte-ahre+44.9-6.55.loghtelogd Với ahre=1.1.logfc-0.7hre-(1.56.logfc-0.8)= 1.29 Lul=140.5=69.55+26.16.log900-13.82.log30-1.29+44.9-6.55.log30logd dul=2.74 km Ldl=144.25=69.55+26.16.log900-13.82.log30-1.29+44.9-6.55.log30logd ddl=3.49 km mindul,ddl=dul=2.74 >Rc=0.418 km Vậy bán kính cell tính toán =Rc=0.418 km +Bây giờ xét có thỏa xác suất phủ song tối thiểu tại biên cell=95% hay chưa: PrRc=Prdo+10.n.log⁡(doRc) chọn điểm tham khảo do=ddl suy ra Prdo=Sms=-104 dbm Ta có: P(PrRc>γ)=Qγ-PrRcσ=QSms-(Sms+10.n.log⁡(doRc)σ= Q-10.n.log⁡(doRc)σ= = 1-Q10.n.logdoRcσ=1-Q10.3.log3.490.4188=99% >95% +Tính toán chi phí: Chi phí nhà cung cấp dịch vụ phải trả=(6000+15000+9sóngmangx3000+2000+1000)x22cell=1122000 USD Khu vực 4: Theo đề ta có tỉ số: CI=(3K)nx ≥12 DB=101.2=15.8 Khu vực này ta dùng sector 120 độ,vậy x=2 và ta có n=2 CI=(3K)22 ≥15.8 => K≥10.5 Chọn k=12 Mặt khác ta có số carrier trên 1 cell ≤ 41 carierK=12 =3.4 có 3 carrier/cell = 3.8=24 chanel/cell Với3 carrier ta cần 2 TS để báo hiệu Có nc=24-2=22 channel/cell +Tính toán số cell và bán kính cell: nsector=nc3=223=7 channel/sector Theo yêu cầu đề là GOS max=2% Tra bảng ta được tổng lưu lượng trên 1 sector =δs=2.935 (erl) Số user/sector Us=δsδu=88 Số user/cell=Uc=3Us=264 Tổng số cell cần thiết cho khu vực 4= 21197 userUc =21197 user264 user/cell =80cell Diện tích khu vực 3 S=80x2.6xR2= 736 Km2 Bán kính cell Rc=1.88 km +Tính toán khoảng cách uplink và downlink MS lớp 4,lớp 5 có công suất phát =0.8W=29 dbm và độ nhạy S=-104 dbm BTS 2106 có công suất phát =45.2 dbm và độ nhạy S=-110.5 dbm Giả sử chiều cao an ten cao 30m suy ra chiều dài feeder=30m và chiều cao của MS=2m Ta có: Pt+gain-loss≥S Lul=PinMS-Sbs-LFBTS+Lbody+LBltg+MFFM+GdBTS+GABTS =29+110.5-(0.065.30+3+10+3)+3+16=140.55 DB Ldl=PinBtS-Sms-LFBTS+Lbody+LBltg+MFFM+LcBTS+GABTS =45.2+104-0.065.30+3+10+3+3+16=144.25 DB áp dụng mô hình hata cho bài toán: L50=69.55+26.16.logfc-13.82.loghte-ahre+44.9-6.55.loghtelogd Với ahre=1.1.logfc-0.7hre-(1.56.logfc-0.8)= 1.29 Lul=140.5=69.55+26.16.log900-13.82.log30-1.29+44.9-6.55.log30logd dul=2.74 km Ldl=144.25=69.55+26.16.log900-13.82.log30-1.29+44.9-6.55.log30logd ddl=3.49 km mindul,ddl=dul=2.74 >Rc=1.88 km Vậy bán kính cell tính toán =Rc=1.88 km +Bây giờ xét có thỏa xác suất phủ song tối thiểu tại biên cell=95% hay chưa: PrRc=Prdo+10.n.log⁡(doRc) chọn điểm tham khảo do=ddl suy ra Prdo=Sms=-104 dbm Ta có: P(PrRc>γ)=Qγ-PrRcσ=QSms-(Sms+10.n.log⁡(doRc)σ= Q-10.n.log⁡(doRc)σ= = 1-Q10.n.logdoRcσ=1-Q10.3.log3.491.883=99% >95% +Tính toán chi phí: Chi phí nhà cung cấp dịch vụ phải trả=(6000+15000+2sóngmangx3000+2000+1000)x80cell=2400000 USD

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxbt_lon_qui_hoach_cell_1766.docx
Luận văn liên quan