Bài thu hoạch bảo tàng Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH (Chi nhành TPHCM – Bến Nhà Rồng) I-Vài nét về bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TPHCM–Bến Nhà Rồng) Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM (còn được gọi là Bến Nhà Rồng) tọa lạc tại số 1 đường Nguyễn Tất Thành, phường 12 , quận 4. Đây là một đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thông Tin Thành Phố Hồ chí Minh và là chi nhánh trong hệ thống các bảo tàng và di tích lưu niệm về Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong cà nước. Trước đây là trụ sở của tổng công ty xây dựng Hoàng Đế (Messageries Impériales)-một trong những công trình đầu tiên được pháp xây dựng sau khi chiếm được Sài Gòn. Ngoi nhà được xây dựng từ giữa năm 1862 đến cuối năm 1863, được hoàn thành với lối kiến trúc phương Tây nhưng trên nóc nhà gắn hai con rồng châu đầu vào mặt trăng theo kiểu “ lưỡng long chầu nguyệt”, một kiểu trang trí quen thuộc của đền chùa Việt Nam. Với kiến trúc độc đáo đó tòa nhà được gọi là Nhà Rồng và bến cảng mang tên Bến Cảng Nhà Rồng, Năm 1955, sau khi thực dân Pháp thất bại, thương cảng Sài Gòng được chuyển giao cho chính quyền miền nam Việt Nam quản lý, họ đã tu sửa lại mái ngói của ngôi nhà thay thế hai con rồng cũ bằng hai con rồng mới với tư thế xoay đầu ra ngoài. Nơi đây, ngày 05/06/1911, người thanh niên Nguyển Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước.sau hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài Nguyễn Tất Thành đã trở thành nhà cách mạng lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lean làm cuộc cách mạng tháng 8, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.Người thanh niên ra đi tìm đường cứu nước năm xưa chính là Chủ Tịch Hồ Chí Minh sau này. Trong hơn 20 năm hoạt động, Bảo tàng Hố Chí Minh – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã noun tiếp hơn 20 triệu lượt khách từ khắp nơi trong nước và nước ngoài đến tham qua. Đặc biệt có hàng trăm đoàn nguyên thủ quốc gia và đoàn cao cấp của các nước đến viếng thăm, tìm hiểu và nghiên cứu về Chủ Tịch Hồ Chí Minh . từ 400 tư liệu, hiện vật ( năm 1890 ) đến nay đã có 11.372 tư liệu, hiện vật và 3300 đầu sách chuyên đề về chủ tịch Hồ Chí Minh.

docx13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 4050 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thu hoạch bảo tàng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM Lớp : 74 - K36 Giaûng vieân hướng dẫn : Thaày Haï Taán Bình Họ & Teân sinh vieân : Phạm Nữ Trinh Baøi thu hoaïch moân Tư Tưởng Hồ Chí Minh BẢO TAØNG HOÀ CHÍ MINH (Chi nhaønh TPHCM – Beán Nhaø Roàng) I-Vaøi neùt veà baûo taøng Hoà Chí Minh (chi nhaùnh TPHCM–Beán Nhaø Roàng) Bảo taøng Hoà Chí Minh – chi nhaùnh TP.HCM (coøn ñöôïc goïi laø Beán Nhaø Roàng) toïa laïc taïi soá 1 ñöôøng Nguyeãn Taát Thaønh, phöôøng 12 , quaän 4. Ñaây laø moät ñôn vò thuoäc Sôû Vaên hoùa Thoâng Tin Thaønh Phoá Hoà chí Minh vaø laø chi nhaùnh trong heä thoáng caùc baûo taøng vaø di tích löu nieäm veà Chuû Tòch Hoà Chí Minh trong caø nöôùc. Tröôùc ñaây laø truï sôû cuûa toång coâng ty xaây döïng Hoaøng Ñeá (Messageries Impeùriales)-moät trong nhöõng coâng trình ñaàu tieân ñöôïc phaùp xaây döïng sau khi chieám ñöôïc Saøi Goøn. Ngoi nhaø ñöôïc xaây döïng töø giöõa naêm 1862 ñeán cuoái naêm 1863, ñöôïc hoaøn thaønh vôùi loái kieán truùc phöông Taây nhöng treân noùc nhaø gaén hai con roàng chaâu ñaàu vaøo maët traêng theo kieåu “ löôõng long chaàu nguyeät”, moät kieåu trang trí quen thuoäc cuûa ñeàn chuøa Vieät Nam. Vôùi kieán truùc ñoäc ñaùo ñoù toøa nhaø ñöôïc goïi laø Nhaø Roàng vaø beán caûng mang teân Beán Caûng Nhaø Roàng, Naêm 1955, sau khi thöïc daân Phaùp thaát baïi, thöông caûng Saøi Goøng ñöôïc chuyeån giao cho chính quyeàn mieàn nam Vieät Nam quaûn lyù, hoï ñaõ tu söûa laïi maùi ngoùi cuûa ngoâi nhaø thay theá hai con roàng cũ baèng hai con roàng môùi vôùi tö theá xoay ñaàu ra ngoaøi. Nôi ñaây, ngaøy 05/06â/1911, ngöôøi thanh nieân Nguyeån Taát Thaønh ñaõ ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc.sau hôn 30 naêm boân ba ôû nöôùc ngoaøi Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ trôû thaønh nhaø caùch maïng laõnh ñaïo nhaân daân Vieät Nam ñöùng lean laøm cuoäc caùch maïng thaùng 8, laäp ra nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa.Ngöôøi thanh nieân ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc naêm xöa chính laø Chuû Tòch Hoà Chí Minh sau naøy. Trong hôn 20 naêm hoaït ñoäng, Baûo taøng Hoá Chí Minh – chi nhaùnh TP.Hoà Chí Minh ñaõ noun tieáp hôn 20 trieäu löôït khaùch töø khaép nôi trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi ñeán tham qua. Ñaëc bieät coù haøng traêm ñoaøn nguyeân thuû quoác gia vaø ñoaøn cao caáp cuûa caùc nöôùc ñeán vieáng thaêm, tìm hieåu vaø nghieân cöùu veà Chuû Tòch Hoà Chí Minh . töø 400 tö lieäu, hieän vaät ( naêm 1890 ) ñeán nay ñaõ coù 11.372 tö lieäu, hieän vaät vaø 3300 ñaàu saùch chuyeân ñeà veà chuû tòch Hoà Chí Minh. II-Sô löôïc veà gia ñình chuû tòch Hoà Chí Minh Chuû tòch Hoà Chí Minh sinh ngaøy 19 thaùng 5 nam 1890 taïi queâ ngoaïi laøng Hoaøng Truù, xaõ Kim Lieân,huyeän Nam Ñaøn, tænh Ngheä An, trong moät gia ñình nhaø nho yeâu nöôùc. Thaân phuï chuû tòch Hoà Chí Minh laø cuïï Nguyeãn Sinh Saéc, sinh naêm 1862 taïi Kim Lieân, Nam Ñaøn, Ngheä An. Moà coâi cha meï töø nhoû nhöng oâng ñaõ sôùm coù yù chí töï laäp, thoâng minh, ham hoïc. Naêm 1901 oâng thi hoäi vaø ñaäu phoù baûng. Tuy ñoã cao nhöng oâng vaãn soáng raát thanh baïch, khieâm toán, gheùt thoùi xu nònh, cam phaän cuûa caùc quan laïi trieàu ñình Hueá. OÂng ñaõ ñi nhieàu nôi, lieân laïc vôùi nhieàu nôi, lieân laïc vôùi nhieàu ngöôøi yeâu nöôùc , tuyeân truyeàn ñoaøn keát, keâu goïi nhaân daân soáng coù tình nghóa thuûy chung. Tö töôûng tieán boä, nhaân caùch cao thöôïng cuûa oâng ñaõ aûnh höôûng saâu saéc ñeán nhieàu ngöôøi. OÂng qua ñôøi taïi xaõ Cao laõnh ( Ñoàng Thaùp ) vaøo naêm 1929, thoï 67 tuoåi Thaân maãu chuû ṭòch Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan sinh naêm 1868 trong moät gia ñình nho hoïc, baø laø moät phuï nöõ thoâng minh, caàn cuø, chòu khoù, thöông yeâu choàng con vaø giaøu loøng nhaân aùi. Cuoäc ñôøi cuûa baø tuy ngaén nguûi nhöng ñaõ ñeå laïi hình aûnh veà ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam soáng coù tình nghóa vaø coù aûnh höôûng lôùn ñeán nhaân caùch cuûa caùc con mình. Baø Hoaøng Thò Loan qua ñôøi taïi Hueá naêm 1901, luùc 33 tuoåi Chò gaùi Chuû Tòch Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Thò Thanh, sinh naêm 1884, Chò ñaõ tham gia nhieàu phong traøo yeâu nöôùc, nhieàu laàn bò Thöïc daân Phaùp vaø trieàu ñình Phong Kieán baét giam. Nguyeãn Thò Thanh qua ñôøi taïi queâ höông naêm 1954, thoï 70 tuoåi, Chuû tòch Hoà Chí Minh coøn coù moät anh trai laø Nguyeãn Sinh Khieâm, sinh nam 1888. Töø tuoåi thanh nieân, Nguyeãn Sinh Khieâm ñaõ ñi nhieàu nôi truyeàn thuï kieán thöùc, môû mang vaên hoùa, Do tham gia nhöõng hoaït ñoäng yeâu nöôùc choáng Thöïc daân vaø Phong Kieán neân oâng ñaõ bò tuø ñaøy nhieàu naêm. Nguyeãn Sinh Khieâm qua ñôøi naêm 1950, thoï 62 tuoåi, III-Chuû Tòch Hoà Chí Minh vaø thôøi nieân thieáu (1890 – 1911) Từ lúc ra đời đến tuổi lên 5, Chủ Tịch Hồ Chí Minh sống ở quê nhà trong sự chăm sóc đầy tình yêu thương của ông bà ngoại và cha mẹ, lớn lên trong truyền thống tốt đẹp của quê hương, hiếu học cần cù trong lao động, tình nghĩa trong cuộc sống và bất khuất trước kẻ thù. Tại quê nhà Hồ Chủ Tịch được gửi đến học chữ Hán với một số nho sĩ yêu nước. Người nghe được nhiều chuyện qua các buổi bàn luận thời cuộc giữa các thầy và sĩ phu yêu nước.Hồ Chí Minh dần dần hiểu được thời cuộc và sự day dứt của các bậc cha chú trước cảnh nước mất nhà tan.trong những người mà cụ Sắc thường gặp gỡ có ông Phan Bội Châu. Giống như các nhà nho yêu nước lúc bấy giờ, Phan Bội Châu cũng day dứt trước hiện trạng đất nước và số phận dân tộc. Con người nhiệt huyết ấy trong lúc say rượu thường ngâm hai câu thơ của Viên Mai: “Mỗi phận bất vong duy trúc bạch, Lập thân tối hạ thị văn chương”. Nghĩa là: “Mỗi bữa (ăn) không quên ghi sách sử, Lập thân hèn nhát ấy (là) văn chương”. Câu thơ đã tác động nhiều đến Chủ Tịch Hồ Chí Minh và góp phần định hướng cho người thanh niên sớm có hoài bão đánh đuổi Thực Dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào. Nhìn lại những phong trào yêu nước như phong trào Cần Vương, mà tiêu biểu là khởi nghĩa Yên khê do cụ Phan Đình Phùng lãnh đạo; phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu ; phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục; cuộc khởi nghĩa Yên Thế do cụ Hoàng Hoa Thám lãnh đạo; cuộc Vận Động Cải cách của cụ Phan Châu Trinh và phong tròa Chống Thuế của nhân dân Trung Kỳ, Hồ Chủ tịch rất khâm phục và coi trọng các bậc tiền bối nhưng người không đi theo con đường đó. Thực tiễn thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX đã đặt ra nhiều câu hỏi và tác động đến chí hướng của Hồ Chí Minh, để rồi người có một quyết định chính xác và táo bạo là xuất dương tìm đường cứu nước. “ Nhân dân Việt Nam, trong đó có cụ thân sinh ra tôi lúc này thường hỏi nhau ai là người thường hỏi nhau ai là nguời giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Nhật, người khác nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. tôi thấy phải ra nước ngoài để xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi “ IV-Hoạt ở nước ngoài (1911-1946) Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, người lấy tên Văn Ba, lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô Đốc Lautouche-Tréville, với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ của các nước phương tây. Sau khi ở Hoa Kỳ một năm (cuối 1912 – đầu 1913), người quay trở lại nước Anh làm nghề cào tuyết, đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn. Cuối năm 1917, người trở lại nước Pháp sống và hoạt động. Ngày 19 tháng 6 năm 1919, thay mặt những người An Nam yêu nước, Nguyễn Tất Thành đã mang tới hội nghị hòa bình Versailles bản yêu sách của nhân dân An Nam gồm 8 điều để kêu gọi lãnh đạo các nước Đồng Minh áp dụng các lý tưởng của tổng thống Wilson cho các lãnh thổ thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á. Dưới sự ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự hội nghị lần thứ XVIII Đảng Xã Hội Pháp và Người bỏ phiếu tán thành Đảng gia nhập Quốc Tế III, Quốc Tế Cộng Sản và trở thành một trong những người sang lập Đảng Cộng Sản Pháp. Đây là hành động đánh dấu sự trưởng thành trong quá trình chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Lênin, từ một người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản. Người đã khẳng định một chân lý: “Đảng phài tuyên truyền chù nghĩa xă hội trong tất cả các nước thuộc địa .chúng tôi thấy rằng việc Đảng Xã Hội gia nhập Quốc Tế III có nghĩa là Đảng hứa một cách cụ thể rằng từ nay Đảng sẽ đánh giá đúng tầm quan trông của vấn đề”. Năm 1921, Nguyễn Tất Thành (lúc này có tên Nguyễn Ái Quốc) cùng một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp thành lập Hội Liên Hiệp thuộc địa nhằm tập hợp các dân tộc bị áp bức đứng lên chống chủ nghĩa Đế Quốc. Năm 1992, người cùng một số nhà cách mạng thuộc địa lập ra báo Le Paria (người cùng khô, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, nhằm tố cáo chính sách đàn áp, bóc lột của chủ nghĩa Đế Quốc nói chung và thực dân Pháp nói riêng. Năm 1923 tại Liên Xô, người hoạt động trong quốc tế cộng sản,tham gia nhiều hội nghị quan trọng, tìm hiểu xã hoäi Xoâ Viết, nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức Đảng kiểu mới của Lênin, tiếp tục tuyên truyền các quan điểm của Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Ñaëc biệt trong báo cáo trong đại hội Quốc Tế Cộng Sản lần thứ V, người đã phác họa phương hướng chiến lược trong cách mạng giải phóng dân tộc Naêm 1924 ,ngöôøi ñöôïc cöû laøm UÛy vieân Boä Phöông Ñoâng, phuï traùch Cuïc Phöông Nam, höôùng daãn vaø xaây döïng phong traøo caùch maïng vaø phong traøo coäng saûn ôû caùc nöôùc Ñoâng – Nam AÙ. Naêm 1925 , ngöôøi thaønh laäp Hoäi Lieân Hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc AÙ Ñoâng. Thaùng 6/1925, Nguyeãn AÙi Quoác toå chöùc Vieät Nam Thanh nieân Caùch maïng Ñoàng chí Hoäi, maø haït nhaân laø Coäng Saûn Ñoaøn, ñoàng thôøi ra baùo Thanh nieân vaø môû lôùp huaán luyeän ñaøo taïo haøng traêm caùn boä ñöa veà nöôùc hoaït ñoäng. Ngaøy 3 thaùng 2 naêm 1930, ngöôøi trieäu taäp hoäi nghò hôïp nhaát taïi Cöûu Long (Höông Caûng) ñeå thoáng nhaát caùc nhoùm coäng saûn trong nöôùc thaønh Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Hoäi nghò ñaõ thoâng qua chính cöông vaén taét, saùch löôïc vaén taét, dieàu leä vaén taét cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam – Ñoäi tieân phong cuûa giai caáp coâng nhaân vaø toaøn theå daân toäc Vieät Nam. “ Hôõi coâng nhaân, noâng daân, binh lính , thanh nieân, hoïc sinh, anh chò em bò aùp böùc, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ thaønh laäp, ñoù laø Ñaûng cuûa giai caáp voâ saûn, Ñaûng seõ dìu daét giai caáp voâ saûn, laõnh ñaïo caùch maïng Vieät Nam ñaáu tranh giaûi phoùng cho toaøn theå anh chò em bò aùp böùc boùc loät “. 1930 laø coät moác ñaùnh daáu quaù trình ra nöôùc ngoaøi tìm ñöôøng cöùu nöôùc cho daân toäc Vieät Nam ñaõ böôùc ñaàu thaønh coâng. Ñeán luùc naøy, Baùc ñaõ tìm ra caâu traû lôøi ñuùng ñaén nhaát cho caâu hoûi thôøi nieân thieáu cuûa mình veàø caùch thöùc giuùp ñaát nöôùc thoaùt khoûi thaân phaän thuoäc ñòa. Ngöôøi ñaõ töøng khaúng ñònh trong “Ñöôøng kaùch meänh” : “Baây giôø hoïc thuyeát nhieàu, chuû nghóa nhieàu, nhöng chuû nghóa chaân chính nhaát, chaéc chaén nhaát vaø caùch maïng nhaát laø chuû nghóa Maùc – Leânin”. Con ñöôøng ñi theo chuû nghóa Maùc-Leânin chính laø con ñöôøng duy nhaát ñeå mang laïi cho Vieät Nam söï ñoäc laäp, töï do. Thaùng 3 naêm 1930 , ngöôøi trôû laïi Xieâm La trong moät thôøi gian ngaén, sau ñoù trôû laïi Trung Quoác Naêm 1931, döôùi teân giaû laø Toáng Vaên Sô, Nguyeãn AÙi Quoác bò nhaø caàm quyeàn Höông Caûng baét giam vôùi yù ñònh trao cho chính quyeàn Phaùp ôû Ñoâng Döông. Tôø L’Humaniteù soá ra ngaøy 9 thaùng 8 naêm 1932 ñöa tin Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ cheát vì beänh lao phoåi trong traïm xaù nhaø tuø Hoàng Koâng ñoàng thôøi toá caùo ñaây laø aâm möu cuûa Thöïc daân Phaùp caâu keát vôùi Thöïc daân Anh nhaèm aùm saùt ngöôøi laõnh ñaïo cuûa Ñaûng coäng saûn Ñoâng Döông. Nhöng sau ñoù nhôø söï bieän hoä vaø giuùp ñôõ taän tình cuûa luaät sö Frank Loseby, Toáng Vaên Sô ñöôïc thaû ngaøy 28 thaùng 12 naêm 1932. Ngöôøi ñi Thöôïng Haûi roài bí maät quay trôû laïi Lieân Xoâ. Nguyeãn AÙi Quoác ñeán Moskva vaøo muøa xuaân naêm 1934, vôùi bí danh Lin, Ngöôøi hoïc ôû tröôøng quoác teá Leânin (1934-1935). OÂng döï ñaïi hoäi laàn thöù VII Ñeä Tam Quoác vôùi vai troø quan saùt vieân cuûa ban thö kyù Dalburo vôùi teân Linov. Ngöôøi bò buoäc ôû Lieân Xoâ cho ñeán naêm 1938 vaø bò giam loûng ôû ñoù do bò nghi ngôø veà lyù do ngöôøi ñöôïc nhaø caàm quyeàn Höông Caûng traû töï do. Trong nhöõng naêm 1931-1935, ngöôøi ñaõ bò Traàn Phuù vaø sau ñoù laø Haø Huy Taäp pheâ phaùn veà ñöôøng loái caûi long “lieân minh vôùi tö saûn vaø ñòa chuû vöøa vaø nhoû”, khoâng gioáng ñöôøng loái ñaáu tranh cuûa Ñeä Tam Quoác Teá. Naêm 1938, Nguyeãn AÙi Quoác trôûlaïi Trung Quoác trong vai thieáu taù Baùt Loâ quaân Hoà Quang, ngöôøi ñeán coâng taùc taïi vaên phoøng Baùt Loä quaân Queá Laâm, sau ñoù ñi Quyù Döông, Coân Minh roài ñeán Dieân An, caên cöù ñaàu naõo cuûa Ñaûng Coäng saûn Trung Quoác vaø Hoàng Quaân Trung Quoác muøa ñoâng 1938, nhaèm baét lieân laïc vôùi toå chöùc Ñaûng chuaån bò veà nöôùc. V- Cuoäc ñaâu tranh giaûi phoùng daân toäc Ngaøy 28 thaùng 1 naêm 1941, ngöôøi veà nöôùc laàn ñaàu tieân sau hôn 3o naêm xa toå quoác. Trieäu taäp hoäi nghò laàn thöù VIII cuûa Ban chaáp haønh trung öông Ñaûng, quyeát ñònh ñöôøng loái ñaùnh Phaùp, ñuoåi Nhaät, thaønh laäp maët traän daân toäc thoáng nhaát laáy teân laø Vieät Nam ñoäc laäp ñoàng minh (Vieät Minh), gaáp ruùt xaây döïng löïc löôïng, day maïnh phong traøo ñaáu tranh caùch maïng cuûa quaàn chuùng, chuaån bò khôûi nghóa giaønh chính quyeàn caû nöôùc. Ngaøy 13 thaùng 8 naêm 1942,ngöôøi laáy teân Hoà Chí Minh, sang Trung Quoác vôùi danh nghóa ñaïi dieän cuûa caû Vieät Minh vaø hoäi nghò quoác teá phaûn xaâm löôïc Vieät Nam ñeå tranh thuû söï uûng hoä cuûa cuûa Trung Hoa Daân Quoác. Ngöôøi bò chính quyeàn ñòa phöông Trung Hoa Daân Quoác baét ngaøy 29 thaùng 8 khi ñang ñi cuøng moät ngöôøi Trung Quoác daãn ñöôøng vaø bò giam hôn 1 naêm, traûi qua hom 30 nhaø tuø. Sau khi ñöôïc traû töï do ngaøy 10 thang1 9 naêm 1943, Hoà Chí Minh tham gia ban chaáp haønh trung öông Vieät Nam caùch meänh ñoàng minh hoäi. Cuoái thaùng 9 naêm 1944, ngöôøi trôû veà Vieät Nam toå chöùc löïc löôïng vuõ trang vaø caên cöù ñòa chaët cheõvaø hieäu quaû hôn. Ngöôøi tröïc tieáp ra chæ thò thaønh laäp moät ñoäi quan mang tính chính thoáng vaø chính quy laø Ñoäi Vieät Nam Tuyeân truyeàn Giaûi phoùng quaân. Ngayø 16 thaùng 8 naêm 1945, toång boä Vieät Minh trieäu taäp ñaïi hoäi quoác daân taïi Taân Traøo (Tuyeân Quang), cöû ra uûy ban daân toäc giaûi phoùng töùc chính phuû laâm thôøi, do Hoà Chí Minh lamø chuû tòch. Ngöôøi phaùt leänh toång khôûi nghóa giaønh chính quyeàn trong caû nöôùc. Sau caùch maïng thaùng Taùm thaéng lôïi, ngaøy 2 thaùng 9 naêm 1945 taïi Quaûng tröôøng Ba Ñình lòch söû Baùc Hoàñoïc baûn Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp tuyeân boá vôùi theá giôùi vaø nhaân daân tronmg caû nöôùc quyeàn doäc laäp cuûa daân toäc Vieät Nam , khai sinh ra nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa – nhaø nöôùc coâng noâng ñaàu tieân ôû Ñoâng Nam AÙ. Ngöôøi trôû thaønh vò chuû tòch ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam ñoäc laäp. Trong nhöõng ngaøy ñaàu cuûa caùch maïng, nöôùc ta coù nhieàu khoù khaên choàng chaát vaø bò bao vaây boán phía. Naïn ñoùi do Phaùt xít Nhaät – Phaùp gaây ra ñaõ gieát haïi hôn hai trieäu ngöôøi Vieät Nam. Thaùng 9 naêm 1945 caâu keát vôùi Ñeá quoác Myõ, Anh vaø boïn phaûn ñoäng Quoác daân Ñaûng Trung Quoác, Thöïc daân Phaùp trôû laïi xaâm löôïc nöôùc ta moät laàn nöõa, aâm möu xoùa boû moïi thaønh quaû cuûa caùch maïng ta. Tröôùc naïn ngoaïi xaâm, chuû tòch HoàChí Minh keâu goïi caû nöôùc ñöùng leân baûo veä ñoäc laäp, töï do cuûa toå quoác vôùi tinh thaàn: “Chuùng ta thaø hy sinh taát caû, chöù nhaát ñònh khoâng chòu maát nöôùc, nhaát ñònh khoâng chòu laøm noâ leä”. Ngöôøi ñaõ khôûi xöôùng phong traøo thi ñua yeâu nöôùc , cuøng Trung Öông Ñaûng laõnh ñaïo nhaân daân Vieät Nam tieán haønh cuoäc khaùng chieán toaøn daân, toøan dieân, laâu daøi, döïa vaøo söùc mình laø chính, töøng böôùc daønh thaéng lôïi. Hieäp ñònh sô boä ngaøy 6 thaùng 3 naêm 1946 ñöôïc kyù keát giöõa Vieät Nam daân chuû coäng hoøa vaø Phaùp. Quaân Töôûng Giôùi Thaïch ruùt khoûi mieàn Baéc Vieät Nam. Quaân ñoäi Phaùp môû roäng ñaùnh chieám mieàn Nam, keùo ra mieàn Baéc vaø laán daàn töøng böôùc ôû mieàn baéc, aâm möu tieán tôùi xoùa boû Nhaø nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng hoøa. Tröôùc tình hình aáy, thaùng 12 naêm 1946, Chuû tòch Hoà Chí Minh keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán vaø cuøng ban chaáp haønh trung öông Ñaûng laõnh ñaïo cuoäc khaùng chieán toaøn daân, toaøn dieän vaø laâu daøi choáng Thöïc daân Phaùp ñeán thaéng lôïi lòch söû Ñieän Bieân Phuû (1954) Thaùng 7/1960, hieäp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát. Mieàn Baéc Vieät Nam ñöôïc giaûi phoùng, nhöng moät nöûa nöôùc ôû mieàn Nam bò Ñeá quoác Myõ bieán thaønh thuoäc ñòa kieåu môùi cuûa chuùng. Ngöôøi cuøng vôùi trung öông Ñaûng laõnh ñaïo nhaân daân caû nöôùc thöïc hieän 2 nhieäm vuï chieán löôïc: caùch maïng Xaõ Hoäi Chuû Nghóa ôû mieàn Baéc vaø caùch maïng daân toäc daân chuû ôû mieàn Nam. VI-Giai ñoaïn Chuû Tòch Hoà Chí Minh qua ñôøi Töø khoaûng nöûa ñaàu thaäp nieân 1960, Hoà Chí Minh ñöôïc coi nhö chæ coøn name vai troø bieåu töôïng cho caùch maïng. Ngöôøi daønh nhieàu thôøi gian ñeåñi thaêm hoûi ñoàng baøo. Quyeàn löïc khi naøy daàn daàn taäp trung vaøo tay toång bí thö thöù nhaát Leâ Duaån vaø moät soá nhaân vaät gaàn guõi trong Ñaûng Lao Ñoäng Vieät Nam, nhöõng ngöôøi naøy chuû tröông tích cöïc thuùc ñaåy quaù trình thoáng nhaát ñaát nöôùc baèng caùch ñaåy maïnh cuoäc chieán tranh ôû Mieàn Nam. Hoà Chí Minh lieân tuïc oám naëng trong khoaûng 3 naêm cuoái ñôøi. Trong thôøi gian quanh söï kieân Teát Maäu Thaân 1968, ngöôøi ñang trong ñôït döôõng beänh daøi ngaøy taïi Coäng Hoøa Daân Chuû Nhaân daân Trung Hoa vaø chæ quay veà Vieät Nam ít ngaøy vaøo thaùng 12 naêm 1967 ñeå pheâ duyeät quyeát ñònh toång taán coâng. Chuû tòch Hoà Chí Minh baét ñaàu vieát di chuùc vaøo dip sinh nhaät thöù 75 cuûa ngöôøi . trong di chuùc ngöôøi coù vieát: “ñieàu mong muoán nhaát cuûa toâi laø: Toaøn Ñaûng toaøn daân ta ñoaøn keát phaán ñaáu, xaây döïng moät nöôùc Vieät Nam hoøa bình, thoáng nhaát, ñoäc laäp, daân chuû vaø giaøu maïnh, vaø goùp phaàn xöùng daùng vaùo söï nghieäp caùch maïng theá giôùi”. Ñeán luùc saép ra ñi ngöôøi vaãn ñeå laïi taám göông lôùn cho caùn boä ñaûng vieân, quaân vaø daân caû nöôùc baèng ñöùc tính Caàn, Kieäm, Lieâm, Chính cuûa mình. Ngöôøi caên daën: “Sau khi toâi ñaõ qua ñôøi, chôù neân phuùng ñieáu linh ñình, ñeå khoûi laõng phí thì giôø vaø tieàn baïc cuûa nhaân daân”. Chuû tòch Hoà Chí Minh qua ñôøi vaøo luùc 9 giôø 47 phuùt saùng ngaøy 2 thaùng 9 naêm 1969 taïi thuû ñoâ Haø Noäi, höôûng thoï 79 tuoåi. VII-Chuû tòch Hoà Chí Minh–Anh huøng giaûi phoùng daân toäc, nhaø vaên hoùa kieät xuaát Chuû tòch Hoà Chí Minh laø vò laõnh tuï vó ñaïi cuûa khoâng chæ rieâng daân toäc Vieät Nam maø coøn laø cuûa caûø daân toäc bò aùp böùc vaø giai caáp coâng nhaân treû theá giôùi. Ngöôøi ñaõ vaän duïng vaø phaùt trieån saùng taïo chuû nghóa Maùc-leânin ôû Vieät Nam, saùng laäp maët traän daân toäc thoáng nhaát Vieät Nam, saùng laäp löïc löôïng vuõ trang nhaân daân Vieät Nam vaø saùng laäp nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa (nay laø Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam). Ngöôøi luoân gaén caùch maïng Vieät Nam vôùi ñaáu tranh chung cuûa nhaân daân theá giôùi vì hoøa bình, ñoäc laäp daân toäc, daân chuû vaø tieán boä xaõ hoäi. Ngöôøi laø taám göông ñaïo ñöùc cao caû, caàn, kieäm, lieâm, chính, chí coâng voâ tö, voâ cuøng khieâm toán vaø giaûn dò. Caû cuoäc ñôøi vó ñaïi cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh laø taám göông saùng ngôøi chí khí caùch maïng kieân cöôøng, tinh thaàn daân toäc töï do, loøng yeâu nöôùc thöông daân thaém thieát, ñaïo ñöùc, chí coâng voâ tö, taùc phong khieâm toán, giaûn dò.Ngöôøi laø töôïng tröng cao ñeïp cuûa chuû nghóa yeâu nöôùc chaân chính keát hôïp vôùi chuû nghóa quoác teá voâ saûn. Chuû Tòch Hoà Chí Minh khoâng nhöõng laø moät nhaø chính trò loãi laïc maø coøn laø nhaø giaùo duïc, nhaø vaên hoùa lôùn. Vì vaäy naêm 1990 nhaân kyû nieäm 100 naêm ngaøy sinh Chuû tòch Hoà Chí Minh, toå chöùc Giaùo duïc vaø Vaên hoùa Lieân Hieäp Quoác (UNESCO) ñaõ ghi nhaän vaø suy toân ngöôøi laø “Anh huøng giaûi phoùng daân toäc, nhaø vaên hoùa kieät xuaát”. VIII-Baûo taøng Hoà Chí Minh-haønh trình theo chaân Baùc Lòch söû ñöôïc vieát neân baèng maùu vaø nöôùc maét, laø baøi hoïc quyù giaù ñöôïc ñaùnh ñoåi baèng sinh maïng cuûa bieát bao theá heä con ngöôøi Vieät Nam. Lòch söû laø thöù maø moãi chuùng ta phaûi bieát traân troïng vaø gìn giöõ nhöng ñeán tröôùc ngaøy hoâm nay em chöa bao giôø yeâu thích lòch söû caû, bôûi ñoù laø nhöõng moác thôøi gian khoù nhôù, nhöõng baøi hoïc khoâ khan treân saùch vôû. Nhöng ñeán vôùi baûo taøng Hoà Chí Minh laïi cho em moät caûm nhaän khaùc bieät.böôùc vaøo ñaây nhö böôùc vaøo moät caûnh phim quay chaäm, taùi hieän troïn veïn cuoäc ñôøi cuûa ngöôøi Anh huøng daân toäc, ngöôøi ñaõ daønh caû cuoäc ñôøi cho söï nghieäp ñaáu tranh giaû phong daân toäc. Chuû tòch Hoà Chí Minh moät trong nhöõng chieán só ñaàu tieân cuûa theá giôùi thöù 3, cuûa daân toäc ngheøo ñoùi vaø khaùt khao cuoäc soáng cho con ngöôøi. Vôùi haønh trình tìm theo chaân baùc ngaøy hoâm nay ñaõ moät laàn nöõa nhaéc nhôû em khoâng ñöôïc laõng queân quaù khöù vì ñoù laø moät phaàn cuûa töông lai. Laø söùc maïnh vaø nieàm tin vöõng chaéc ñeå theá heä chuùng em vaø caû nhöõng theá heä mai sau coù ñuû nghò löïc, khoân ngoan ñeå tieáp tuïc vieát tieáp vaøo trang söû haøo huøng cuûa daân toäc, thöïc hieän tieáp nhöõng lyù töôûng maø Hoà Chuû Tòch kính yeâu vaø theá heä tröôùc coøn ñang dang dôû.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBài thu hoạch bảo tàng Hồ Chí Minh.docx
Luận văn liên quan