Bản chất phương pháp đo điện trở đất đá dưới tác dụng nguồn điện nhân tạo ứng dụng vào Mỏ Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn phát triển của đất nước hiện nay, cùng với tốc độ phát triển của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, năng lượng là một cầu cấp bách, là một vấn đề mang tính sống còn nên nó chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Hiện nay đối với nước ta cũng như trên toàn thế giới một trong những ngành công nghiệp mang tính chiến lược và mũi nhọn đó là ngành công nghiệp dầu khí. Cùng với lịch sử phát triển của ngành công nghiệp dầu khí, ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam thực sự bắt đầu vào những năm 70. Ngày 26/6/1986 tấn dầu đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ và từ đó hàng loạt cấu tạo chứa đầu khí được phát hiện ở thềm luc địa Việt Nam như: Đại Hùng, Rạng Đông, Lan Tây, Lan Đỏ Trải dài trên toàn bộ thềm lục địa Việt nam đã có gần 30 Công ty dầu khí quốc tế đang hoạt động nhộn nhịp. Trong vòng từ năm 1986 đến nay sản lượng dầu thô khai thác được đạt trên 60 triệu tấn, chỉ tính riêng năm 2003 sản lượng dầu thô khai thác được là 17.134 triệu tấn, thêm vào đó nhiều công trình khác được thiết lập: 1 đường ống dẫn khí dài hơn 100km từ mỏ Bạch Hổ vào đất liền đến Bà Rịa cung cấp xấp xỉ 1 triệu m3/ ngày đêm cho nhà máy điện Bà Rịa có công suất 215 MW; dự án xây dựng nhà máy lọc dầu số 1 ở Dung Quất công suất 6 triệu tấn/ năm đã được chính phủ phê duyệt; dự án xây dựng nhà máy lọc dầu số 2 tại tỉnh Vũng Tàu cũng đang được chính phủ xem xét. Như vậy ngành công nghiệp dầu khí ở nước ta hiện nay đang ở giai đoạn phát triển nhất và chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế. Để có thể phát triển ngành công nghiệp dầu khí ngày càng mạnh hơn đòi hỏi phải có nhiều công trình nghiên cứu hơn nữa và việc áp dụng những công nghệ kỹ thuật hiện đại là một điều hết sức cần thiết. Việc xác định các thông số vỉa để từ đó đánh giá trữ lượng của mỏ là hết sức quan trọng, nó quyết định mỏ có giá trị thương mại hay không để từ đó có kế hoạch khai thác một cách hợp lý và hiệu quả cao nhất. Với đề tài “Bản chất phương pháp đo điện trở đất đá dưới tác dụng nguồn điện nhân tạo ứng dụng vào Mỏ Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long” tác giả hy vọng đóng góp một phần nào đó để sáng tỏ các vấn đề trên. Trong quá trình hoàn thành đề tài này, em đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của Thầy Phan Văn Kông, Đào Thanh Tùng, kỹ sư Hoành Mạnh Tấn, Nguyễn Hồng Minh, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), cũng như sự chỉ bảo giúp đỡ của các thầy, các cô khoa Địa Chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM và các bạn lớp Địa chất. Em xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô cùng bạn bè đã giúp đỡ em trong suốt quá trình làm khóa luận này. Do thời gian làm khóa luận ngắn, tài liệu nghiên cứu còn nhiều hạn chế và với trình độ của một sinh viên nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn cho đề tài được hoàn thiện.

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản chất phương pháp đo điện trở đất đá dưới tác dụng nguồn điện nhân tạo ứng dụng vào Mỏ Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aàn voû ñaïi döông ôû beå bieån Ñoâng coå. Trong thôøi kyø naøy, haøng loaït ñöùt gaõy höôùng Ñoâng Baéc - Taây Nam ñaõ ñöôïc thaønh taïo do suït luùn maïnh vaø caêng giaõn. Caùc ñöùt gaõy chính laø nhöõng ñöùt gaõy thuaän tröôøn thoaûi, caém veà Ñoâng Nam. Do keát quaû dòch chuyeån theo caùc ñöùt gaõy naøy maø caùc khoái thuoäc caùnh treo cuûa chuùng bò phaù huûy vaø xoay khoái maïnh meõ. Ñòa hình toång quan cuûa Nam Vieät Nam loä roõ caùc baäc ñòa hình (cao ôû Taây Baéc vaø thaáp daàn ôû Ñoâng Nam) ñöôïc phaân taùch qua caùc ñöùt gaõy chính höôùng Ñoâng Baéc - Taây Nam. Caùc ñòa hình goàm cao nguyeân Ñaø Laït, cao nguyeân Ñöùc Troïng, ñoàng baèng soâng Pha, ñoàng baèng ven bieån Phan Rang - Phan Thieát vaø vuøng ngoaøi khôi. Chuùng ñöôïc keát noái qua caùc ñeøo Pren, soâng Pha, ñöôøng bôø vaø beå ngoaøi khôi. Cöôøng ñoä phaù huûy (nöùt neû) cuõng taêng daàn veà Ñoâng Nam. Eoxen - Hieän taïi: Ñöôïc chia thaønh moät soá thôøi kyø: +) Eoxen: Do taùc ñoäng cuûa bieán coá caáu taïo neâu treân vôùi höôùng caêng giaõn chính laø Taây Baéc - Ñoâng Nam. Höôùng naøy cuõng bò laøm phöùc taïp bôûi caùc bieán coá caáu taïo khaùc. Khoái Ñoâng Nam AÙ bò ñaåy tuït veà phía Ñoâng Nam töø maûng Chaâu AÙ doïc theo caùc heä thoáng ñöùt gaõy coå vaø bò xoay phaûi do söï va chaïm cuûa maûng Aán Ñoä vôùi maûng Chaâu AÙ ôû thôøi ñieåm 50 trieäu naêm tröôùc. Caùc quaù trình naøy gôïi yù raèng caùc heä thoáng ñöùt gaõy trong caùc beå traàm tích coù höôùng giöõa Ñoâng Baéc vaø Taây Nam. +) Oligoxen: Trong thôøi kyø Oligoxen, ñôùi huùt chìm phía Nam beå bieån Ñoâng coå tieáp tuïc hoaït ñoäng. ÖÙng suaát caêng giaõn ôû phía tröôùc ñôùi luùn chìm laøm ñaùy bieån ôû beå bieån Ñoâng coå taùch giaõn theo höôùng Baéc Nam vaø taïo neân bieån Ñoâng. Truïc taùch giaõn ñaùy bieån phaùt trieån laán daàn veà phía Taây Nam vaø thay ñoåi höôùng töø Ñoâng Taây sang Taây Nam - Ñoâng Baéc. Khoái Ñoâng Döông tieáp tuïc bò ñaåy troài xuoáng Ñoâng Nam vaø tieáp tuïc xoay phaûi. Caùc quaù trình naøy ñaõ laøm taêng hoaït ñoäng taùch giaõn vaø ñöùt gaõy ôû beå Cöûu Long vaøo cuoái Oligoxen cuøng vôùi moät soá caáu taïo loài hình hoa. Nguyeân nhaân cuûa caùc quaù trình naøy coøn chöa ñöôïc laøm saùng toû nhöng coù leõ do söï phaùt trieån laán xuoáng Taây Nam cuûa truïc taùch giaõn ñaùy bieån Ñoâng vaøo thôøi gian naøy. +)Mioxen sôùm: Toác ñoä ñaåy troài xuoáng Ñoâng Nam cuøng vôùi toác ñoä xoay phaûi cuûa khoái Ñoâng Döông chaäm laïi. Quaù trình taùch giaõn ñaùy bieån tieáp tuïc taïo neân lôùp voû môùi ôû bieån Ñoâng. Trong khi ñoù phaàn voû bieån Ñoâng coå ôû phía Nam bò luùn chìm döôùi cung ñaûo Kalimanta. Quaù trình taùch giaõn ñaùy bieån theo phöông Taây Baéc - Ñoâng Nam ñaõ nhanh choùng môû roäng xuoáng Taây Nam vaø chaám döùt ôû cuoái Mioxen sôùm do bieån Ñoâng coå ngöøng hoaït ñoäng. Caùc quaù trình naøy ñaõ gaây ra hoaït ñoäng cuûa nuùi löûa ôû moät soá nôùi ( vaøo khoaûng 17 trieäu naêm tröôùc), taùi caêng giaõn, luùn chìm ôû beå Cöûu Long, Nam Coân Sôn laøm cho bieån tieán maïnh vaøo caùc beå naøy trong thôøi gian vaøo cuoái Mioxen sôùm. +) Mioxen giöõa: Luùn chìm khu vöïc tieáp tuïc taêng cöôøng vaø bieån ñaõ aûnh höôûng roäng lôùn ñeán caùc vuøng bieån Ñoâng. Veà cuoái thôøi kyø naøy coù moät pha naäng leân, ñöùt gaõy xoay khoái vaø möïc nöôùc ñaúng tónh toaøn caàu thaáp. Aûnh höôûng cuûa pha naøy leân caùc beå raát khaùc nhau. ÔÛ beå Nam Coân Sôn baát chænh hôïp goùc xoay khoái ñöùt gaõy, theàm cacbonat vaø aùm tieâu treân caùc ñôùi cao raát phaùt trieån. ÔÛ beå Cöûu Long trong thôøi gian naøy, ñieàu kieän moâi tröôøng loøng soâng ñaõ taùi thieát laäp ôû cuøng truõng Taây Nam, coøn ôû phaàn truõng Ñoâng Baéc laø moâi tröôøng ven bôø. +) Mioxen muoän - Hieän taïi: Thôøi kyø naøy ñöôïc ñaùnh daáu baèng söï luùn chìm maïnh ôû bieån Ñoâng vaø phaàn rìa cuûa noù maø coù leõ do keát quaû giaûi toûa nhieät. Caùc nuùi löûa vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng ôû phaàn Baéc cuûa beå Cöûu Long, Nam Coân Sôn, Ñaø Naüng vaø phaàn treân ñaát lieàn cuûa Nam Vieät Nam. Plioxen laø thôøi gian bieån tieán roäng lôùn vaø coù leõ ñaáy laø laàn ñaàu tieân toaøn boä vuøng bieån Ñoâng hieän taïi naèm döôùi möïc nöôùc bieån. Töø Mioxen muoän - hieän taïi, beå Cöûu Long ñaõ hoaøn toaøn thoâng vôùi beå Nam Coân Sôn. Hình 3. CAÙC YEÁU TOÁ CAÁU TRUÙC CHÍNH BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG PHUÏ BOÀN ÑOÂNG NAM PHUÏ BOÀN TAÂY NAM ÑÔÙI NAÂNG TRUNG TAÂM PHUÏ BOÀN PHÍA BAÉC 0 1 0 2 0 3 0 SCALE: 1/100.000 0 9 -2 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0-3.5 3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 > 5.0 THEO TAØI LIEÄU PHOØNG THAÊM DOØ COÂNG TY PVEP III. CAÁU TRUÙC CUÛA BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG: (hình 3, 4) Hình 4. CAÙC YEÁU TOÁ CAÁU TRUÙCPHUÏ BOÀN TRUÕNG BAÉC CÖÛU LONG Á CHIEÀU SAÂU TÔÙI ÑÆNH MOÙNG Ki l o me t e rs < 2 Km 2 - 4 Km 4 - 6 Km 4 - 6 Km > 6 Km ÑÔ N NG HIE ÂNG TAÂ Y BA ÉC 15 - 1 0 3 0 2 0 9 1 6 15 - 2 0 1 1 0 9 0 0 0 1 0 8 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 MAËT DOÁC TRAØ TAÂN ÑÒA HAØO SOÂNG BA KHOÁI NHOÂ EMERALD ÑÔ ÙI NA ÂN G COÂ N SÔN MAËT DOÁC COÂN SÔN HÖÔÙNG ÑOÂNG-BAÉC MAËT DOÁC COÂN SÔN HÖÔÙNG TAÂY-BAÉC PHÍA BAÉC B EÅ N AM C OÂ N SÔ N ÑÒA HAØO TAÂ Y BAÏ CH HOÅ ÑÒA HAØO ÑOÂ NG BAÏ CH HOÅ 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 6 6 2 2 4 6 4 2 4 2 6 6 4 4 4 4 2 4 4 6 1 0 0 0 0 ÑÒA H AØO ÑOÂNG -BAÉC 01-E -1X Ñaû o Ph uù Q uyù 01 -A-1 Xù 15-G-1Xù 01- B-1Xù 01-P-1Xù 02 -C-1 Xù 15.2 -PD -1Xù 15.2-RD-1Xù 15 -C-1 Xù 15- B-1Xù 15 -A-1 Xù 15.2-VD-1Xù BACH HO-1Xù 02-M-1Xù 02-D-1Xù KHOÁ I NHOÂ BA ÏCH H OÅ THEO TAØI LIEÄU PHOØNG THAÊM DOØ COÂNG TY PVEP Caùc yeáu toá caáu truùc: Caùc ñôùi caáu truùc chính: Caùc yeáu toá kieán taïo ôû boàn truõng Cöûu Long ñöôïc minh hoïa trong hình veõ. Boàn truõng Cöûu Long naèm ôû rìa Ñoâng Nam cuûa maûng Ñoâng Döông. Veà phía Nam, maûng Ñoâng Döông ñöôïc phaân taùch vôùi maûng Sunda qua heä thoáng ñöùt gaõy baèng lôùn (ñöùt gaõy Three Pagoda vaø ñôùi caét eùp Natuna). Veà phía Ñoâng Baéc noù ñöôïc phaân taùch vôùi maûng Trung Quoác qua heä thoáng ñöùt gaõy soâng Hoàng vaø veà phía Ñoâng noù ñöôïc phaân taùch vôùi bieån Ñoâng bôûi heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Vieät Nam vaø Taây Baram. Nhieàu vi maûng phöùc taïp hôn hình thaønh do maûng Ñoâng Nam Aù bò ñaåy troài leân veà phía Ñoâng Nam, trong quaù trình va chaïm giöõa maûng Aán Doä vôùi maûng Chaâu AÙ vaøo Ñeä Tam sôùm. Vaøo Kainozoi quaù trình laéng ñoïng traàm tích laáp ñaày caùc truõng saâu treân beà maët ñòa hình coå tröôùc Kainozoi, boàn truõng Cöûu Long hình thaønh sau ñoù tieáp tuïc phaùt trieån roài môû roäng daàn trong suoát Paleogen - Neogen taïo ra moät beå traàm tích coù daïng ovan keùo daøi theo höôùng Ñoâng Baéc - Taây Nam. Cuøng vôùi tieán trình ñoù, döôùi taùc ñoäng cuûa caùc vaän ñoäng kieán taïo keùo theo söï hình thaønh caùc ñöùt gaõy phaân caùch boàn truõng Cöûu Long ra ñôøi caùc caáu truùc khaùc nhau; trong ñoù heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc - Taây Nam vaø Ñoâng Taây ñoùng vai troø chính yeáu. Caùc quaù trình kieán taïo hoaït ñoäng khaù maïnh vaøo caùc thôøi kyø Oligoxen sau ñoù suy yeáu daàn vaøo thôøi kyø Mioxen. Do ñaëc ñieåm phuû choàng goái treân moùng tröôùc Paleogen - Neogen vaø chòu söï chi phoái cuûa caùc hoaït ñoäng kieán taïo. Trong suoát lòch söû hình thaønh, boàn truõng Cöûu Long ñöôïc phaân ra laøm caùc ñôn vò caáu truùc chính sau ñaây: Caùc ñôn nghieâng, caùc ñôùi truõng, caùc ñôùi naâng vaø ñôùi phaân dò. Caùc ñôn nghieâng: Ñôn nghieâng Taây Baéc: Hay coøn goïi laø ñòa luõy Vuõng Taøu - Phan Rang naèm ôû rìa Taây Baéc cuûa beå. Do söï phaân caùch cuûa caùc ñöùt gaõy Taây Baéc - Ñoâng Nam vaø Ñoâng Taây neân ñôn nghieâng naøy coù daïng baäc thang. Ñôn nghieâng Ñoâng Nam: Naèm ôû phía Nam - Ñoâng Nam cuûa beå vaø keà aùp vôùi ñôùi naâng Coân Sôn. So vôùi ñôn nghieâng Taây Baéc thì ñôn nghieâng naøy ít bò phaân dò hôn vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi ñôùi nghieâng trung taâm bôûi ñöùt gaõy chính coù höôùng Ñoâng Baéc - Taây Nam. Caùc ñôùi truõng: Caùc ñôùi truõng quan troïng laø caùc caáu taïo loõm keá thöøa töø maët moùng tröôùc Kainozoi vaø sau ñoù môû roäng trong quaù trình kieán taïo vaøo thôøi kyø Oligoxen, roài tieáp tuïc bò oaèn voõng trong Mioxen. Coù 4 truõng chuû yeáu sau ñaây: +) Ñôùi truõng Taây Baïch Hoå: naèm ôû phía Taây cuûa caáu taïo Baïch Hoå vaø laø moät trong nhöõng truõng saâu cuûa beå Cöûu Long vôùi ñoä daøy cuûa traàm tích Paleoxen - Neogen tôùi 700m. Caáu truùc naøy phaùt trieån theo höôùng cuûa heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc - Taây Nam vaø bò phöùc taïp hoùa do söï chi phoái cuûa heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Taây. +) Ñôùi truõng Ñoâng Baïch Hoå: Naèm ôû phía Ñoâng cuûa caáu taïo Baïch Hoå vaø cuõng phaùt trieån theo heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc - Taây Nam. Phaàn döôùi cuûa ñôùi naøy phaùt trieån theo kieåu rift vaø phaàn treân theo kieåu oaèn voõng. +) Ñôùi truõng Baéc Baïch Hoå: Ñaây laø ñôùi truõng saâu nhaát (lôùn hôn 8km) vaø lôùn nhaát laø 80 * 20km keùo daøi theo höôùng Taây Baéc vaø Ñoâng Nam so vôùi caùc truõng khaùc thì truõng naøy phöùc taïp hôn bôûi söï phaân caét cuûa caùc ñöùt gaõy vaø caùc daûi nhoâ cuïc boä. +) Ñôùi truõng Baéc Tam Ñaûo: Naèm ôû phía Baéc cuûa caáu taïo Tam Ñaûo vaø laø nhaùnh keùo daøi cuûa truõng Trung Taâm vôùi beà daøy traàm tích tôùi 5000km. * Caùc ñôùi naâng: Ña phaàn caùc ñôùi naâng cuûa beå Cöûu Long laø caáu taïo keá thöøa caùc khoái nhoâ cuûa moùng tröôùc kainozoi vaø taäp trung chuû yeáu ôû phaàn trung taâm cuûa beå. Caùc ñôùi naâng goàm coù: +) Ñôùi naâng Roàng - Baïch Hoå - Cöûu Long: Coøn goïi laø ñoùi naâng trung taâm coù phöông keùo daøi theo höôùng Ñoâng Baéc - Taây Nam. Ñôùi naâng naøy bò phaân taùch vôùi caùc truõng keà caän bôùi caùc ñöùt gaõy lôùn, ñaëc bieät laø heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc - Taây Nam. +) Ñôùi naâng Traø Taân - Ñoàng Nai: Naèm ôû phía Baéc - Ñoâng Baéc cuûa beå vaø phaùt trieån theo höôùng Ñoâng Baéc - Taây Nam vaø coù xu theá noái vôùi caáu taïo Ba Vì qua söôøn doác nghieâng Taây Baéc. Ñaëc ñieåm caáu truùc cuûa ñôùi naøy theå hieän khaù roõ treân beà maët moùng vaø trong thaønh taïo tröôùc Mioxen. Toaøn boä ñôùi naâng Traø Taân - Ñoàng Nai bò khoáng cheá bôûi heä thoáng Ñoâng Baéc - Taây Nam vaø bò phaân caét bôûi caùc ñöùt gaõy Taây Baéc - Ñoâng Nam, sau ñoù bò chaën laïi phía Taây Nam bôûi ñöùt gaõy coù höôùng Ñoâng Taây. +) Ñôùi naâng Tam Ñaûo - Baø Ñen: phaùt trieån keá thöøa treân caùc khoái nhoâ cuûa moùng tröôùc Paleogen - Neogen vaø phaùt trieån lieân tuïc tôùi ñaàu Mioxen. Döôùi taùc ñoäng phaân caét cuûa caùc ñöùt gaõy Ñoâng Taây taïo ra moät soá caáu taïo nhoû, cuïc boä vaø laøm phöùc taïp theâm ñaëc tính caáu truùc cuûa ñôùi. +) Ñôùi phaân dò caáu truùc Taây Nam: caùc ñôùi phaân dò caáu truùc Taây Nam goàm moät loaït caùc caáu truùc ñòa phöông bò khoáng cheá bôûi heä thôùng ñöùt gaõy höôùng Ñoâng Taây vaø bò phaân caùch bôûi caùc ñöùt gaõy ñòa phöông coù höôùng Ñoâng Baéc - Taây Nam vaø Taây Baéc - Ñoâng Nam taïo ra caùc khoái naâng, khoái suït cuïc boä vaø phaân dò veà phía trung taâm beå. Lòch söû phaùt trieån caáu truùc: Beå Cöûu Long laø moät beå taùch giaõn, lòch söû phaùt trieån beå trong moái lieân quan vôùi lòch söû kieán taïo khu vöïc coù theå chia laøm 3 thôøi kyø chính: Thôøi kyø tröôùc taïo rift: Töø Jura muoän tôùi Paleoxen laø thôøi gian thaønh taïo macma maø ngaøy nay loä ra ôû mieàn Nam Vieät Nam vaø naèm döôùi caùc traàm tích Kainozoi ôû beå Cöûu Long vaø Nam Coân Sôn. Thôøi kyø ñoàng taïo rift: Caùc hoaït ñoäng ñöùt gaõy töø Eoxen tôùi Oligoxen coù lieân quan tôùi quaù trình taùch giaõn ñaõ taïo neân caùc khoái ñöùt gaõy vaø caùc truõng trong beå Cöûu Long. Coù nhieàu ñöùt gaõy ñònh höôùng theo phöông Ñoâng Taây, Baéc Nam vaø Ñoâng Baéc - Taây Nam. Nhö ñaõ ñeà caäp treân, caùc ñöùt gaõy chính laø caùc ñöùt gaõy thuaän tröôøn thoaûi, caém veà Ñoâng Nam. Do keát quaû cuûa caùc chuyeån ñoäng theo caùc ñöùt gaõy chính naøy. Caùc khoái caùnh treo (khoái beå Cöûu Long) ñaõ bò phaù huûy maïnh meõ vaø bò xoay khoái vôùi nhau.Quaù trình naøy ñaõ taïo ra nhieàu ñòa haøo bò laáp ñaày bôûi caùc traàm tích cuûa taäp E1,+taäp E2 tuoåi Eoxen - Oligoxen sôùm. Quaù trình taùch giaõn tieáp tuïc phaùt trieån laøm cho beå luùn chìm saâu hôn vaø taïo neân hoá saâu trong ñoù tích tuï caùc taàng traàm tích seùt hoà roäng lôùn thuoäc taäp D. Caùc traàm tích giaøu caùt hôn cuûa taäp C ñöôïc tích tuï sau ñoù. ÔÛ vuøng trung taâm beå, nôi coù caùc taàng seùt hoà daøy, maët caùc ñöùt gaõy trôû neân cong hôn vaø keùo xoay caùc traàm tích Oligoxen. Vaøo cuoái Oligoxen, phaàm Baéc cuûa beå Cöûu Long bò nghòch ñaûo ñoâi nôi vaø taïo neân moät soá caáu taïo döông hình hoa môùi chæ tìm thaáy ôû doïc theo hai caùnh cuûa phuï beå Baéc. Söï keát thuùc hoaït ñoäng cuûa phaàn lôùn caùc ñöùt gaõy vaø baát chænh hôïp ôû noùc Oligoxen ñaõ ñaùnh daáu söï keát thuùc thôøi kyø ñoàng taïo rift. Traàm tích Eoxen - Oligoxen trong caùc truõng chính coù theå ñaït ñeán 5000m. Thôøi kyø sau taïo rift: Quaù trình taùch giaõn keát thuùc vaø quaù trình nguoäi laïnh dieãn ra tieáp theo. Caùc hoaït ñoäng ñöùt gaõy yeáu vaãn coøn xaûy ra. Caùc traàm tích Mioxen döôùi ñaõ phuû chôøm leân ñòa hình Oligoxen. Hoaït ñoäng bieån tieán ñaõ taùc ñoäng leân phaàn Ñoâng Baéc beå, trong khi ñoù ôû phaàn Taây beå vaãn ôû ñieàu kieän loøng soâng vaø chaâu thoå. Taàng ñaù nuùi löûa daøy vaø phaân boá roäng trong Mioxen ô döôùi phaàn Ñoâng phuï beå baéc coù leõ lieân quan ñeán söï taùch giaõn ñaùy bieån ôû bieån Ñoâng. Vaøo cuoái Nioxen sôùm, treân phaàn dieän tích cuûa boàn truõng Cöûu Long, noùc traàm tích Mioxen haï. Heä taàng Baïch Hoå ñöôïc ñaùnh daáu baèng bieán coá chìm saâu vôùi söï thaønh taïo taàng seùt bieån chöùa Rotalia roäng khaép vaø taïo neân taàng ñaùnh daáu ñòa taàng vaø taàng chaén khu vöïc tuyeät vôøi cho toaøn beå. Vaøo Mioxen giöõa, moâi tröôøng bieån ñaõ aûnh höôûng ít hôn leân beå Cöûu Long. Trong thôøi gian naøy moâi tröôøng loøng soâng taùi thieát laäp ôû phaàn Taây Nam beå, ôû phaàn Ñoâng Baéc beå caùc traàm tích bò tích tuï trong ñieàu kieän ven bôø. Töø Mioxen muoän ñeán hieän taïi, boàn truõng Cöûu Long ñaõ hoaøn toaøn thoâng vôùi beå Nam Coân Sôn vaø soâng Cöûu Long trôû thaønh nguoàn cung caáp traàm tích cho caû hai beå. Caùc traàm tích haït thoâ ñöôïc tích tuï ôû moâi tröôøng ven bôø ôû phaàn Nam beå vaø ôû moâi tröôøng bieån noâng, ôû phaàn Ñoâng Baéc beå. Caùc traàm tích haït mòn hôn ñöôïc chuyeån vaøo vuøng bieån Nam Coân Sôn vaø tích tuï taïi ñaây trong ñieàu kieän nöôùc saâu hôn. 2) Lòch söû phaùt trieån caùc hoaït ñoäng ñöùt gaõy vaø uoán neáp: Caùc heä thoáng ñöùt gaõy ôû boàn truõng Cöûu Long coù theå nhoùm laïi thaønh boán heä thoáng chính döïa treân ñöôøng phöông cuûa chuùng: Ñoâng - Taây, Ñoâng Baéc - Taây Nam, Baéc - Nam vaø nhoùm caùc ñöùt gaõy khaùc. Heä ñöùt gaõy Ñoâng - Taây, Ñoâng Baéc - Taây Nam, Baéc - Nam coù vai troø quan troïng hôn caû. Caùc ñöùt gaõy hoaït ñoäng maïnh trong moùng vaø traàm tích Oligoxen. Chæ coù raát ít ñöùt gaõy hoaït ñoäng trong traàm tích Mioxen döôùi. Caùc neáp uoán ôû trong beå Cöûu Long chæ gaén vôùi caùc traàm tích Oligoxen vôùi 4 cô cheá: Neáp uoán gaén vôùi ñöùt gaõy caêng giaõn ñöôïc phaùt trieån ôû caùnh suït cuûa caùc ñöùt gaõy chính vaø ñöôïc thaáy ôû phía Nam moû Raïng Ñoâng, rìa Taây Baéc cuûa phuï beå Baéc. Chuùng thöôøng coù lieân quan ñeán moùng vaø thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån caùc nöùt neû phaù huûy treân caùnh treo cuûa ñöùt gaõy. Caùc neáp uoán neùn eùp caáu taïo hình hoa ñöôïc thaønh taïo vaøo cuoái Oligoxen vaø chæ ñöôïc phaùt hieän trong caùc ñòa haøo chính. Caùc caáu taïo gioù Ñoâng, soâng Ba laø nhöõng ví duï ñieån hình. Caùc neáp uoán naøy ñöôïc phaân boá ôû trong hoaëc gaàn vôùi vuøng taâm beå nôi maø moùng traàm tích luoân luoân chìm saâu. Phuû chôøm cuûa traàm tích Oligoxen leân treân caùc khoái cao moùng coå laø ñaëc ñieåm phoå bieán nhaát ôû beå Cöûu Long, caùc caáu taïo Baïch Hoå, Roàng, Raïng Ñoâng, Ruby,v.v … thuoäc kieåu naøy. Caùc neáp loài gaén vôùi nghòch ñaûo traàm tích seõ coù theå tìm thaáy neáu caên cöù vaøo lòch söû kieán taïo vaø söï coù maët cuûa caùc caáu taïo hình hoa. 3) Caùc hoaït ñoäng macma: Hình 5 SÔ ÑOÀ PHAÂN BOÁ ÑAÙ MAGMA, BIEÁN CHAÁT BEÅ CÖÛU LONG THEO TAØI LIEÄU PHOØNG THAÊM DOØ COÂNG TY PVEP Caùc ñaù macma ñaõ ñöôïc phaùt hieän trong haøng loaït caùc gieáng khoan ôû beå Cöûu Long. Chuùng thuoäc hai kieåu: caùc ñaù phun traøo (nuùi löûa) vaø caùc ñaù xaâm nhaäp. Caùc ñaù xaâm nhaäp: Caùc ñaù xaâm nhaäp (caùc ñai vaø maïch) ñöôïc phaùt hieän trong traàm tích Oligoxen döôùi, Oligoxen treân vaø phaàn thaáp cuûa Mioxen döôùi. Caùc ñaù phun traøo (nuùi löûa): Caùc ñaù phun traøo ñöôïc baét gaëp trong maët caét traàm tích Mioxen döôùi. Chuùng goàm moät lôùp ñaù bazan phun traøo vaø vuïn nuùi löûa bò phong hoùa nheï töøng phaàn cho ñeán gaàn nhö hoaøn toaøn ôû moät soá nôùi. Beà daøy cuûa lôùp ñaù nuùi löûa naøy thay ñoåi töø vaøi meùt ñeán 250m (xaùc ñònh taïi gieáng khoan) ñeán hôn 400m ôû moät soá nôi (coù leõ laø trung taâm nuùi löû - xaùc ñònh theo taøi lieäu ñòa chaán). Pha hoaït ñoäng nuùi löûa naøy phaùt trieån treân moät vuøng roäng lôùn cuøng vôùi caùc vuïn nuùi löûa cuûa noù ñaõ taïo neân moät taàng phaûn xaï ñòa chaán maïnh trong traàm tích Mioxen döôùi ôû phaàn Taâây phuï beå Baéc. Pha nuùi löûa naøy ñöôïc cho laø coù lieân quan ñeán söï keát thuùc taùch giaõn ñaùy bieån ôû beå bieån Ñoâng (17 trieäu naêm tröôùc). Caùc ñaù nuùi löûa Mioxen treân, Plioxen - Ñeä Töù vaø hieän taïi phaân boá raát roäng raõi ôû beå Nam Coân Sôn, phaàn ñuoâi phía Baéc cuûa ñôùi naâng Coân Sôn, beå Cöûu Long vaø treân luïc ñòa Nam Vieät Nam. Chuùng goàm chuû yeáu laø ñaù bazan vaø caùc vuïn nuùi löûa cuûa noù. Caùc ñaù nuùi löûa naøy ñöôïc thaáy raát roõ treân maët caét ñòa chaán vaø chuùng cuõng ñaõ ñöôïc baét gaëp ôû moät soá gieáng khoan ôû beå Nam Coân Sôn. Pha nuùi löûa naøy coù leõ lieân quan tôùi söï taêng cao dò thöôøng nhieät ñoä manti. III. TIEÀM NAÊNG DAÀU KHÍ: Boàn truõng Cöûu Long ñöôïc ñaùnh giaù laø coù tieàm naêng daàu khí lôùn nhaát Vieät Nam vôùi 700 - 800 trieäu meùt khoái daàu. Vieäc môû ñaàu phaùt hieän daàu trong ñaù moùng phong hoùa nöùt neû trong moû Baïch Hoå laø söï kieän noåi baät nhaát, khoâng nhöõng laøm thay ñoåi phaân boá tröõ löôïng vaø ñoái töôïng khai thaùc maø coøn taïo ra moät quan nieäm ñòa chaát môùi cho vieäc thaêm doø daàu khí ôû theàm luïc ñòa Vieät Nam. Ñaëc ñieåm taàng sinh: Traàm tích Kainozoi ôû boàn truõng Cöûu Long coù beà daày khaù lôùn vaø phaùt trieån lieân tuïc. Töôùng traàm tích chuû yeáu laø töôùng caùt boät seùt tam giaùc chaâu vaø ven bieån. Traàm tích Eoxen ña phaàn laø loaïi molas ñöôïc tích luõy trong caùc ñòa haøo heïp doïc theo heä thoáng ñöùt gaõy saâu ôû phaàn trung taâm. Caùc traàm tích naøy ngheøo vaät lieäu höõu cô vaø chuû yeáu ñöôïc baûo toàn trong moâi tröôøng khöû yeáu vaø oxy hoùa. Traàm tích Oligoxen ña phaàn tích luõy trong ñieàu kieän nöôùc lôï, vuõng vònh vaø hoãn hôïp. Dieän phaân boá roäng hôn song cuõng taäp trung chuû yeáu ôû caùc ñòa haøo, hoá saâu ñaõ ñöôïc hình thaønh tröôùc ñoù. Cacbon höõu cô chung cho caû traàm tích Eoxen vaø Oligoxen ñaït 0,9 - 207% (phoå bieán 1 - 1,5%) vaät lieäu höõu cô thuoäc kerogen loaïi II laø chính, phaàn coøn laïi thuoäc loaïi I vaø moät phaàn nhoû thuoäc loaïi III. Caùc thaønh taïo Mioxen chöùa nhieàu vaät lieäu traàm tích nuùi löûa phuû baát chænh hôïp leân treân caùc traàm tích coå hôn, coù dieän phaân boá roäng hôn. Traàm tích laéng ñoïng trong moâi tröôøng cöûa soâng, vuõng vònh ñoái vôùi Mioxen haï; ven bôø, bieån noâng ñoái vôùi Mioxen trung vaø thöôïng. Tuy nhieân caùc traàm tích naøy cuõng khoâng phong phuù vaät lieäu höõu cô, 0,37 - 1,25% (trung bình 0,37 - 0,87%). Möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät lieäu höõu cô: Vaät lieäu höõu cô trong traàm tích Eoxen vaø Oligoxen haï ñaõ qua pha chuû yeáu sinh daàu hoaëc ñang naèm trong pha tröôûng thaønh muoän. Vì vaäy löôïng daàu khí ñöôïc tích luõy ôû caùc baãy chöùa ña phaàn ñöôïc ñöa ñeán töø ñôùi tröôûng thaønh muoän cuûa vaät lieäu höõu cô. Coøn phaàn lôùn vaät lieäu höõu cô trong traàm tích Oligoxen thöôïng ñang trong giai ñoaïn sinh daàu maïnh, nhöng chæ môùi giaûi phoùng moät phaàn hydrocacbon vaøo ñaù chöùa. Coøn vaät lieäu höõu cô trong traàm tích Mioxen haï chöa naèm trong ñieàu kieän sinh daàu, chæ coù moät phaàn nhoû ôû ñaùy Mioxen haï ñaït tôùi ngöôõng tröôûng thaønh. Ñaëc ñieåm ñaù chöùa: Ñaù moùng keát tinh tröôùc Kainozoi laø ñoái töôïng chöùa daàu khí raát quan troïng ôû boàn truõng Cöûu Long. Haàu heát caùc ñaù naøy ñeàu cöùng, doøn vaø ñoä roãng nguyeân sinh thöôøng nhoû, daàu chuû yeáu ñöôïc taøng tröõ trong caùc loã roãng nöùt neû thöù sinh. Quaù trình hình thaønh tính thaám chöùa trong ñaù moùng laø do taùc ñoäng ñoàng thôøi cuûa nhieàu yeáu toá ñòa chaát khaùc nhau. Ñoä roãng thay ñoåi töø 1 - 5%, ñoä thaám coù theå cao tôùi 1 Darcy. Ñaëc tính thaám chöùa nguyeân sinh cuûa caùc ñaù chöùa Oligoxen haï laø khoâng cao do chuùng ñöôïc hình thaønh trong moâi tröôøng luïc ñòa, vôùi dieän phaân boá haïn cheá, beà daøy khoâng oån ñònh, haït vuïn coù ñoä löïa choïn, maøi troøn keùm, ximaêng coù tyû leä cao. Tuy nhieân söï bieán ñoåi thöù sinh cao cuûa ñaù laø yeáu toá aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán ñaëc tính thaám chöùa cuõng nhö caáu truùc khoâng gian roãng cuûa ñaù. Ñaëc tính thaám chöùa nguyeân sinh cuûa caùc ñaù caùt keát Mioxen haï thuoäc loaïi toát do chuùng ñöôïc thaønh taïo trong moâi tröôøng bieån, bieån ven bôø vôùi ñaëc ñieåm phaân boá roäng vaø oån ñònh, caùc haït vuïn coù ñoä löïa choïn vaø maøi troøn toát, bò bieán ñoåi thöù sinh chöa cao. Ñoä roãng thay ñoåi töø 12 - 24%. Coøn caùt boät keát Mioxen haï thöôøng coù kích thöôùc haït nhoû vôùi tyõ leä cao cuûa matric seùt chöùa nhieàu khoaùng vaät montmorilonit neân ñoä roãng thaáp ít khi vöôït quaù 10%. Ñaëc ñieåm taàng chaén: Taäp seùt rotalid laø moät taàng chaén khu vöïc raát toát, vôùi haøm löôïng seùt 90 - 95%, kieàn truùc phaân taùn vôùi côõ haït < 0,001mm. Thaønh phaàn khoaùng seùt chuû yeáu laø montmorilonit. Ñaây laø taàng chaén toát cho caû daàu vaø khí. Ngoaøi ra coøn coù caùc taàng chaén ñòa phöông khaù toát: Taàng chaén I: naèm trong phaàn seùt taïp cuûa ñieäp Baïch Hoå (Mioxen haï), phuû tröïc tieáp leân caùc væa saûn phaåm 22, 23,24. Taàng chaén II: laø phaàn noùc cuûa ñieäp Traø Taân (Oligoxen thöôïng). Ñaây laø taàng chaén ñòa phöông lôùn nhaát. Taàng chaén III: naèm ôû noùc ñieäp Traø Cuù (Oligoxen haï). Ñaây laø taàng agilit. Haøm löôïng seùt 70 -80%, khoaùng vaät chuû yeáu laø hydromica. CHÖÔNG IV ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA CHAÁT MOÛ BAÏCH HOÅ 1. Khaùi quaùt veà moû Baïch Hoå Moû Baïch Hoå naèm trong loâ soá 9, caùch Vuõng Taøu 110-115km veà phía Ñoâng Nam. Laø moät boä phaän quan troïng cuûa khoái naâng trung taâm cuûa boàn truõng Cöûu Long vaø coù hình daïng keùo daøi theo höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam, ñaõ ñöôïc Lieân doanh Daàu khí Vietsovpetro thaêm doø vaø khai thaùc vôùi tröõ löôïng cho tôùi ngaøy 01/10/1991 nhö sau: * Trong ñoù moùng tröõ löôïng: C1 laø 228.550 ngaøn taán. C2 laø 162.174 ngaøn taán. * Trong Oligoxen döôùi, tröõ löôïng: C1 laø 108.939 ngaøn taán. C2 laø 43.884 ngaøn taán. * Trong Mioxen döôùi, tröõ löôïng: C1 laø 21.939 ngaøn taán. C2 laø 6.244 ngaøn taán. Tôùi ngaøy 01/01/1997 ôû moû Baïch Hoå ñaõ khai thaùc 42.468 ngaøn taán daàu thoâ. Trong ñoù: 36.849 ngaøn taán (86,7%) töø ñaù noùng. 3.384 ngaøn taán (8%) töø Oligoxen döôùi. 2.361 ngaøn taán (5%) töø Mioxen döôùi. 2. Ñòa taàng toång hôïp moû Baïch Hoå Moû Baïch Hoå ñöôïc phaân boá treân ñôùi naâng trung taâm cuûa boàn truõng Cöûu Long, coù caáu truùc heát söùc phöùc taïp, bò chia caét thaønh nhieàu khoái rieâng bieät bôûi caùc heä thoáng ñöùt gaõy theo nhieàu phöông vaø bieân ñoä khaùc nhau. Keát quaû nghieân cöùu coù theå phaân chia ra hai taàng caáu truùc roõ reät: taàng moùng coù tuoåi tröôùc Ñeä Tam vaø traàm tích phuû coù tuoåi töø Oligoxen cho ñeán nay. Caû hai taàng ñeàu coù tính khoâng ñoàng nhaát raát cao theo maët caét vaø dieän tích. Döïa vaøo caùc ñaëc ñieåm thaïch hoïc, coå sinh, taøi lieäu carota cuûa caùc gieáng khoan, taøi lieäu veà ñòa chaán vaø ñeå thuaän tieän trong coâng taùc thaêm doø vaø khai thaùc daàu khí caùc nhaø ñòa chaát daàu khí cuûa Lieân doanh Vietso petro ñaõ phaân chia vaø goïi teân caùc phaân vò ñòa taàng theo teân ñòa phöông cho caáu taïo naøy. Qua caùc gieáng khoan cho thaáy ñòa taàng moû Baïch Hoå goàm caùc thaønh taïo ñaù moùng tröôùc Kainozoi vaø caùc thaønh taïo traàm tích Kainozoi. (Baûng II-1) 2.1. Ñaù moùng tröôùc Kainozoi Taàng moùng ñöôïc taïo thaønh bôûi ñaù macma keát tinh chuû yeáu laø caùc macma axit goàm caùc theå xaâm nhaäp granitoit, ña soá laø granit biotit, granit 2 mica, granodiorit coù tuoåi tuyeät ñoái töø 245 ± 7 trieäu naêm (Trias sôùm) ñeán 89 ± 3 trieäu naêm (Creta). Ñaù bò thay ñoåi ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau bôûi quaù trình bieán ñoåi thöù sinh. Caùc beà maët phong hoùa khoâng ñeàu, khoâng lieân tuïc. Beà daøy lôùp phong hoùa coù theå leân tôùi 160m. Ñoä roãng vaø ñoä nöùt neû phaân boá khoâng ñeàu vaø phöùc taïp. Lôùp ñaù moùng bò phong hoùa vaø ñôùi nöùt neû laø nôi chöùa daàu khí, cung caáp saûn löôïng daàu thoâ quan troïng cuûa moû (hôn nöûa tröõ löôïng). 2.2. Caùc thaønh taïo Kainozoi Phuû treân ñaù moùng khoâng ñoàng nhaát laø caùc traàm tích coù tuoåi töø Paleogen ñeán Ñeä Töù. a. Traàm tích Paleogen (P) Traàm tích Oligoxen (P3) goàm hai taäp: * Oligoxen haï – Ñieäp Traø Cuù (P31 tr.c): goàm seùt boät vaø caùt keát xen lôùp, coù caùc væa moûng soûi keát, than vaø ñaù nuùi löûa coù thaønh phaàn bazô. Coù beà daøy lôùn nhaát laø 750m ôû caùnh caáu taïo vaø khoâng coù ôû ñænh Voøm Trung Taâm vaø phaàn voøm Baéc. Töôùng soâng hoà ñaàm laày. Caùc taàng saûn phaåm ñaõ ñöôïc xaùc ñònh töø treân xuoáng VI, VII, VIII, IX, Xô gan chöùa daàu coâng nghieäp. ñoù laø caùc taäp caùt keát coù daïng thaáu kính phöùc taïp goàm caùt keát maøu xaùm, haït ñoä töø trung bình ñeán mòn, ñoä choïn löïa toát, ñoä roãng bieán ñoåi töø 10-20%, taàng phaûn xaï 11 truøng vôùi noùc Ñieäp Traø Cuù. * Oligoxen thöông – Ñieäp Traø Taân (P32 tt): chia thaønh hai phuï ñieäp theo ñaëc tính thaïch hoïc. Phuï Ñieäp Traø Taân döôùi: daøy töø 0 ñeán 801m, seùt keát (40-70%) boät keát vaø caùt keát, naèm giöõa taàng phaûn xaï 11 vaø 10. Phuï Ñieäp Traø Taân treân: daøy 50 ñeán 1000m chuû yeáu laø seùt keát coù maøu ñen chöùa nhieàu vaät chaát höõu cô (1-10%), ñaây laø taàng sinh daàu cuõng nhö taàng chaén cuûa moû, naèm giöõa taàng phaûn xaï 7 vaø 10. ÔÛ nhieàu gieáng coù caùc væa vaø ñai cô ñaù bazô goác nuùi löûa: tuff, bazan, andesit… coù chieàu daøy tôùi 20m coù caùc væa than moûng. Caùc lôùp chöùa daàu phaân boá khoâng ñeàu vaø khoâng lieân tuïc, ñöôïc ñònh danh töø IA, IB, II, III, IV vaø V. ÔÛ voøm Baéc vaø trung taâm coù caùc taàng saûn phaåm 23 vaø 24. Phía Nam coù caùc thaáu kính caùt keát 25, 26 vaø 27. b. Traàm tích Neogen (N) * Mioxen haï – ñieäp Baïch Hoå (N11 bh), goàm hai phuï ñieäp: Phuï ñieäp Baïch Hoå döôùi: caùt keát xen keõ seùt keát vôùi löôïng caùt taêng daàn leân treân. Phuï ñieäp Baïch Hoå treân: seùt chieám ña phaàn. Traàm tích cuûa ñieäp laø söï xen keõ caùc lôùp caùt keát seùt keát vaø boät keát. Caùt keát maøu xaùm saùng, xaùm, xaùm saãm, seùt keát maøu saëc sôõ loang loå keát dính deûo, ñaëc bieät laø taàng seùt Rotalit daøy trung bình 200m, ñaây laø taàng chaén khu vöïc raát toát. Phaàn döôùi cuûa ñieäp goàm caùt keát vôùi chieàu daøy taêng leân lieân quan ñeán caùc taàng saûn phaåm chöùa daàu. BAÛNG II-1: ÑÒA TAÀNG MOÛ BAÏCH HOÅ Baûng II-1 Giôùi Heä Thoáng Phuï thoáng Ñieäp Taàng phaûn xaï Beà daøy (m) Ñeä töù Pleixtocen Bieån ñoâng (N2-Qhñ) CG1 600-700 Neogen (N) Pliocen (N2) Miocen (N1) Treân – (N13) Ñoàng Nai (N13 ñn) CG2 500-600 Giöõa (N12) Coân Sôn (N12 cs) CG3 850-900 Döôùi (N11) Baïch Hoå (N11 bh) CG4 600-700 CG5 CG7 Paleogen (P) Oligocen (P3) P32 Traø Taân (P32 tt) CG8 50-1000 CG10 CG11 0-801 P31 Traø Cuù (P31 tr.c) Af 750 TRÖÔÙC K A I N O Z O I * Mioxen trung – ñieäp Coân Sôn (N12 cs): Goàm chuû yeáu caùc lôùp caùt keát acco xen khoâng ñeàu vaø seùt boät keát, coøn coù caùc lôùp moûng soûi, seùt voâi keïp caùc lôùp than naâu. Beà daøy töø 850-900m, traàm tích bieån noâng ven bieån, khoâng gaëp daàu khí. * Mioxen thöông – ñieäp Ñoàng Nai (N31 ñn): Goàm caùt keát thaïch anh xen lôùp soûi vaø seùt, seùt boä keát caùc lôùp moûng voâi, thaáu kính than thuoäc moâi tröôøng bieån noâng, ven bôø. Daøy töø 500-600m, khoâng chöùa daàu. c. Caùc traàm tích Plioxen – Ñeä Töù – ñieäp Bieån Ñoâng (N2 – Qbñ): Phuû baát chænh hôïp treân traàm tích Mioxen. Thaønh phaàn thaïch hoïc chuû yeáu laø caùt thoâ, soûi xen keõ caùc lôùp moûng boät nhieàu Foraminifera, moâi tröôøng bieån noâng, daøy töø 650-700m, khoâng chöùa daàu khí. 3. Lòch söû phaùt trieån cuûa moû Baïch Hoå Moû Baïch Hoå töø khi ñöôïc hình thaønh ñaõ traûi qua caùc thôøi kyø thaêng traàm khaùc nhau do taùc ñoäng kieán taïo khu vöïc, caùc hoaït ñoäng ñòa phöông: naâng, suïp, tích tuï… 3.1. Giai ñoaïn Mezozoi muoän – ñaàu Kainozoi Trong thôøi kyø naøy, döôùi aûnh höôûng cuûa caùc pha hoaït ñoäng kieán taïo maïnh meõ xaûy ra ôû boàn truõng Cöûu Long, laø thôøi kyø taïo rift aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa quaù trình hình thaønh Bieån Ñoâng caùc thaønh taïo tröôùc Kainozoi bò phaân caét thaønh nhieàu khoái coù kích thöôùc vaø bieân ñoä suït luùn khoâng ñoàng nhaát taïo neân daïng ñòa luõy, ñòa haøo. Moû Baïch Hoå laø moät boä phaän cuûa ñòa luõy trung taâm cuûa boàn, bò khoáng cheá bôûi caùc ñöùt gaõy saâu ôû hai beân söôøn Ñoâng vaø Taây. Coù caáu taïo phöùc taïp vôùi caùc hoaït ñoäng macma xaâm nhaäp vaø phun traøo. 3.2. Giai ñoaïn Oligoxen sôùm Doïc theo caùc ñôùi ñöùt gaõy hình thaønh caùc ñòa haøo laáp ñaày traàm tích ñieäp Traø Cuù coù töôùng luïc ñòa vôùi beà daøy lôùn, do quaù trình taùch giaõn gaây suït luùn maïnh. Bieân ñoä suït luùn thay ñoåi theo chieàu daøy ôû phía Ñoâng lôùn hôn phaàn phía Taây cuûa moû. Rieâng phaàn nhoâ cao cuûa khu vöïc trung taâm vaéng maët traàm tích Oligoxen sôùm. 3.3. Giai ñoaïn Oligoxen muoän Hoaït ñoäng cuûa rift keá thöøa giai ñoaïn tröôùc keùo daøi ñeán cuoái Oligoxen taïo caùc traàm tích ñieäp Traø Taân mòn haït vaø maøu ñen vôùi nhieàu chaát höõu cô thuoäc moâi tröôøng ñaàm hoà, chaâu thoå laáp ñaày phaàn treân cuûa ñòa haøo. Hoaït ñoäng kieán taïo ôû phía Taây maïnh hôn phía Ñoâng vaø mang tính chaát neùn eùp. Heä thoáng ñöùt gaõy phía Taây coù höôùng chuû yeáu veà phía suït luùn cuûa moùng, ñaây laø con ñöôøng daãn hydrocacbon vaøo baãy sau naøy. 3.4. Giai ñoaïn Mioxen Tieáp sau thôøi kyø taùch giaõn Oligoxen laø giai ñoaïn suït luùn oaèn voõng mang tính chaát khu vöïc xaûy ra treân toaøn boä boàn traàm tích trong ñoù coù moû Baïch Hoå. Hoaït ñoäng ñöùt gaõy giaûm daàn, bieån tieán theo höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam thaønh taïo caùc taäp seùt haït mòn, ñieån hình laø taäp seùt Rotalid taïo taàng chaén cuûa moû. Hieän töôïng taùi hoaït ñoäng trong quaù trình oaèn voõng ôû thôøi kyø naøy cuûa caùc ñöùt gaõy laø nguyeân nhaân cô baûn thuùc ñaåy quaù trình dòch chuyeån hydrocacbon vaøo baãy. 3.5. Giai ñoaïn Plioxen – Ñeä töù Do aûnh höôûng cuûa quaù trình bieån tieán vaøo toaøn boä khu vöïc, taïo traàm tích coù chieàu daøy lôùn, coù tính oån ñònh gaàn nhö naèm ngang treân caùc thaønh taïo nöôùc. 4. Caùc heä thoáng ñöùt gaõy kieán taïo Moû Baïch Hoå naèm ôû giöõa phaàn naâng trung taâm truõng Cöûu Long, chia ra laøm 3 vuøng coù teân goïi laø voøm Baéc, voøm Trung taâm vaø voøm Nam. Ranh giôùi phaân caùch giöõa caùc voøm coøn giaû ñònh do caùc vuøng truõng cuûa chuùng phaân chia khoâng roõ raøng vaø bò laãn vôùi caùc ñöùt gaõy phaù huûy. Voøm Trung taâm: laø phaàn cao nhaát cuûa caáu taïo moû Baïch Hoå, ñoù laø nhöõng moûm ñòa luõy lôùn cuûa phaàn moùng, ñöôïc naâng cao hôn so vôùi voøm Baéc vaø voøm Nam. Voøm Baéc: laø phaàn phöùc taïp nhaát cuûa khoái naâng, ñöôïc chia caét bôûi heä thoáng ñöùt gaõy chính cuûa moû, taïo ra caùc baäc thang cuûa voøm caáu taïo. Voøm Nam: ñaây laø vuøng luùn saâu nhaát cuûa caáu taïo. ¯ Ñaëc ñieåm cuûa caùc heä thoáng ñöùt gaõy: Theo baùo caùo môùi ñaây (“Tính laïi tröõ löôïng daàu vaø khí hoøa tan moû Baïch Hoå ñeán thôøi ñieåm 1/1/1997”), nhìn chung caáu taïo cuûa moû Baïch Hoå bò phaù huûy bôûi nhieàu ñöùt gaõy. Soá löôïng ñöùt gaõy, phaù huûy kieán taïo nhieàu nhaát ñöôïc thaáy ôû taàng moùng, thöù nhì laø ôû Oligoxen vaø thöù ba laø beân treân Oligoxen. Theo möùc ñoä taét daàn töø döôùi leân treân cuûa ñöùt gaõy, ngöôøi ta chia ra thaønh: ñöùt gaõy tröôùc Kainozoi, Paleogen (Oligoxen) vaø Neogen. Yeáu toá quan troïng nhaát taïo thaønh caáu truùc laø caùc phaù huûy Oligoxen phaùt trieån khoâng chæ trong traàm tích Oligoxen maø caû trong ñaù moùng. Theo yù kieán cuûa nhieàu nhaø nghieân cöùu thì chuùng giöõ vai troø chuû ñaïo trong söï hình thaønh caáu truùc hieän nay cuûa moû maëc duø cô cheá hình thaønh caùc ñöùt gaõy ñeán nay vaãn coøn baøn caõi. Caùc ñöùt gaõy chính tuoåi Oligoxen coù ñöôøng phöông theo höôùng Ñoâng Baéc, coù ñoä daøi ñaùng keå vaø coù bieân ñoä lôùn. Taát caû caùc ñöùt gaõy naøy ñeàu xuyeân vaøo moùng. Treân bình ñoà caáu taïo (Hình II-1) quan saùt thaáy chuùng phaân boá gaàn nhö song song vaø cheùo caùnh gaø, moät soá noái vôùi nhau vaø sau ñoù bò phöùc taïp hoùa bôûi caùc ñöùt gaõy phaân nhaùnh. Bieân ñoä cuûa caùc ñöùt gaõy phaân nhaùnh ít khi vöôït quaù töø 150-200m. Caùnh Taây cuûa caáu taïo khu vöïc voøm Trung taâm vaø voøm Baéc bò phöùc taïp bôûi caùc ñöùt gaõy nghòch loùn, nôi maø caùc thaønh taïo moùng tröôït leân treân traàm tích Oligocen vaø trong gieáng khoan cho thaáy maët caét bò laëp laïi theo höôùng töø Nam leân Baéc. Ñoái vôùi caùc ñöùt gaõy naøy coù söï taêng ñoä doác cuûa maët tröôït ñoàng thôøi vôùi söï giaûm bieân ñoä cuûa chuùng. Caùc ñöùt gaõy phaù huûy tuoåi Neogen khoâng ñaùng keå, chuùng coù ñöôøng phöông theo höôùng aù vó tuyeán vaø Ñoâng Baéc, bieân ñoä cuûa chuùng khoâng vöôït quaù 100m vaø chaïy daøi khoaûng 3-4km. Nhö vaäy heä thoáng cuûa moû Baïch Hoå ñaõ theå hieän khaù roõ treân maët moùng vaø Oligocen döôùi. Soá löôïng ñöùt gaõy, bieân ñoä vaø möùc ñoä lieân tuïc cuûa chuùng giaûm daàn töø döôùi leân treân vaø haàu nhö maát ñi ôû Miogen thöôïng. Quan troïng nhaát laø caùc ñöùt gaõy hình thaønh caáu taïo Oligoce nvaø ñöôïc keá thöøa töø moùng. ¯ Lyù giaûi veà nguyeân nhaân hình thaønh caùc ñöùt gaõy: Theo caùc nhaø nghieân cöùu (baùo caùo “Tính laïi tröõ löôïng daàu vaø khí hoøa tan moû Baïch Hoå ñeán thôøi ñieåm 1/1/1997”) coù ba cô cheá hình thaønh: 1. Ñöùt gaõy thuaän doác ñöùng, ñöôïc hình thaønh trong giai ñoaïn taïo rift trong Oligocen. Khi ñoù caùc ñôùi yeáu ñi ñaõ chòu löïc taùch giaõn, caùc khoái ñaù tröôït theo caùc ñöùt gaõy thuaän phaân nhaùnh ñang phaùt trieån, hình thaønh caùc khoái naâng bò choân vuøi kieåu Baïch Hoå vaø Ñaïi Huøng. 2. Döôùi taùc duïng cuûa löïc neùn ngang sinh ra caùc ñöùt gaõy ngang phaûi, ñi theo chuùng laø caùc ñöùt gaõy nghòch vaø nöùt neû. 3. Caùc ñöùt gaõy nghòch coù lieân quan ñeán söï va chaïm maûng ôû ñôùi huùt chìm vôùi caùc hieän töôïng quan saùt ñöôïc nhö sau: a. Coù söï hieän dieän cuûa caùc vaät chaát nuùi löûa andezit trong caùt caét Oligocen ôû caùc gieáng moû Baïch Hoå vaø moû Roàng. b. Söï ñoåi höôùng chuyeån ñoäng ôû thôøi kyø cuoái Paleogen (caùch ñaây 27 trieäu naêm) cuûa maûng Thaùi Bình Döông töø Baéc sang Taây ñöôïc ghi nhaän baèng söï ñoåi höôùng cuûa daõy nuùi ngaàm Hoaøng Ñeá vaø Hawai. Treân cô sôû phaân tích söï phaân boá caùc ñöùt gaõy trong khoâng gian ôû moû Baïch Hoå, bieân ñoä cuûa chuùng vaø chieàu daøy traàm tích Oligocen, ñaõ ñöa ñeán vieäc chaáp nhaän luaän ñieåm veà vai troø quyeát ñònh cuûa caùc chuyeån ñoäng thaúng ñöùng ñoàng traàm tích trong thôøi kyø Oligocne, cuøng vôùi söï keát hôïp cuûa caùc öùng suaát ngang töø Ñoâng sang Taây trong Oligocen muoän ñaõ daãn tôùi söï xuaát hieän cuûa caùc ñöùt gaõy choàm nghòch. Döôùi taùc duïng cuûa toång löïc thaúng ñöùng vaø dòch chuyeån ngang ñaõ taïo thaønh hai heä thoáng nöùt neû chính caét cheùo nhau moät goùc khoaûng 60-700. Caùnh phía Taây cuûa caáu taïo voøm Trung taâm vaø voøm Baéc bò phöùc taïp boûi ñöùt gaõy nghòch lôùn. Gieáng 450 cho laùt caét ñaëc tröng loaïi ñöùt gaõy nghòch cho thaáy quan nieäm môùi veà caáu truùc caùnh Taây. ¯ Vôùi taøi lieäu phaân tích veà ñòa chaán môùi ñaây cho thaáy: Caùnh Taây, voøm Trung Taâm vaø voøm Baéc coù haøng loaït ñöùt gaõy nghòch caém veà Ñoâng cghöù khoâng phaûi ñöùt gaõy thuaän caém ñöùng. Khoâng coù caùc phaù huûy kieán taïo aù vó tuyeán. Treân baûn ñoà taàng phaûn xaï moùng ñaõ phaân chia ñöôïc caùc ñôùi nöùt neû maïnh. Nhö vaäy caáu truùc beân trong moùng, söï phaân boá nöùt neû theo laùt caét vaø ranh giôùi vaãn chöa ñöôïc giaûi quyeát. BAÛN ÑOÀ CAÁU TAÏO TAÀNG MOÙNG MOÛ BAÏCH HOÅ Hình II-1 b bbbbb bbb b öqewsw PHAÀN CHUYEÂN ÑEÀ CHÖÔNG V : CAÙC PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH MAÃU I/. ÑOÄ ROÃNG 1. Ñònh nghóa Ñoä roãng laø tyû soá giöõa theå tích caùc khoaûng troáng trong ñaát ñaù vaø theå tích toaøn phaàn cuûa ñaát ñaùù F – ñoä roãng, % Vp – theå tích caùc khoaûng troáng, cm3 Vt – theå tích toaøn phaàn,cm3 Vg – theå tích phaàn haït,cm3 2. Phaân loaïi ñoä roãng : a. Theo daïng loã roãng Ñoä roãng toaøn phaàn Ñoä roãng hieäu duïng Ñoä roãng kín b. Theo thôøi gian thaønh taïo Ñoä roãng nguyeân sinh Ñoä roãng thöù sinh 3. Caùc phöông phaùp xaùc ñònh theå tích toaøn phaàn : Phöông phaùp nhaán chìm maãu trong chaát loûng khoâng dính öôùt vôùi maãu (Ñònh luaät Aùcsimet) Phöông phaùp baõo hoøa chaát loûng Phöông phaùp ño tröïc tieáp baèng thöôùc Phöông phaùp bôm thuyû ngaân Phöông phaùp boïc maãu baèng chaát khoâng thaám 4. Caùc phöông phaùp xaùc ñònh theå tích ñoä roãng : Phöông phaùp giaõn nôû khí Heli (keát hôïp vôùi Hassler core holder) Phöông phaùp bôm giaõn theå tích loã roãng baèng bôm thuyû ngaân. Phöông phaùp taùi baõo hoaø chaát loûng Ño theå tích chaát löu coù trong loã roãng (summation method) 5. Caùc phöông phaùp xaùc ñònh theå tích haït : a.Phöông phaùp giaõn nôû khí Heli (keát hôïp vôùi Matrix cup) b.Xaùc ñònh tæ troïng cuûa ñaù II/. ÑOÄ THAÁM : 1. Ñònh nghóa : Laø khaû naêng ñaát ñaù cho pheùp caùc chaát löu chaûy qua döôùi taùc duïng cheânh leäch aùp suaát. * Caùc loaïi ñoä thaám : Ñoä thaám tuyeät ñoái Ñoä thaám töông ñoái * Coâng thöùc tính toaùn theo ñònh luaät Darcy : Trong ñoù K – Ñoä thaám, darcies Q – Löu löôïng doøng chaûy, cc/sec L – Chieàu daøi, cm ma – Ñoä nhôùt cuûa chaát löu, cp DP – Ñoä cheânh aùp, atm S – Dieän tích maãu, cm2 * Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoä thaám cuûa caùt keát Phaân lôùp cuûa ñaát ñaù Söï phaân boáõ haït Daïng haït Ñònh höôùng haït Xi maêng Söï hieän dieän cuûa khoaùng vaät seùt * Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoä thaám cuûa ñaù carbonate Möùc ñoä thay ñoåi khoaùng vaät Söï phaân boá caùc nöùt neû trong ñaù 2. Xaùc ñònh ñoä thaám theo phöông phaùp doøng chaûy oån ñònh: Theo ñònh luaät Darcy Trong ñoù Ka – Ñoää thaám khí, md Qa – Löu löôïng doøng chaûy, cc/sec L – Chieàu daøi cuûa maãu, cm ma – Ñoä nhôùt cuûa chaát löu, cp P1, P2 – AÙp suaát ñaàu vaøo vaø ra, atm S – Tieát dieän maãu, cm2 Pa – AÙp suaát khí quyeån, atm 3. Xaùc ñònh ñoä thaám theo phöông phaùp doøng chaûy khoâng oån ñònh : Phöông trình Forchheimer Trong ñoù P – AÙp suaát tuyeät ñoái Ka – Ñoä thaám khí L – Chieàu daøi maãu, cm m– Ñoä nhôùt, cp V – Theå tích chuaån v – Toác ñoä chaát löu b – Heä soá Forchheimer, ft-1 r – Maät ñoä khí III/. ÑOÄ BAÕO HOAØ CHAÁT LÖU : Sw = x 100 Trong ñoù So, Sw - ñoä baõo hoùa daàu, nöôùc, % Vo, Vw - theå tích daàu, nöôùc, cm3 Vp - theå tích loã roãng, cm3 Xaùc ñònh daïng hydrocarbon Xaùc ñònh theå tích caùc chaát löu coù trong khoâng gian loã roãng Chæ ra vuøng ranh giôùi chuyeån tieáp khí-daàu, khí-nöôùc, daàu-nöôùc CAÙC THOÂNG SOÁ ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA CAÙC MAÃU Ñaëc tröng cho khaû naêng daãn ñieän cuûa væa Khí, daàu vaø khung ñaù khoâng daãn ñieän. Khaû naêng daãn ñieän phuï thuoäc vaøo möùc ñoä baõo hoøa vaø noàng ñoä khoaùng hoùa cuûa chaát löu Thí nghieäm naøy ñöa ra caùc thoâng soá a, n, m cho coâng thöùc tính toaùn ñoä baõo hoøa nöôùc væa 1758 1760 1762 1764 1766 1768 1770 1772 1774 0 10 20 30 40 Ñoä roãng (%) 0 20 40 60 80 100 Ñoä baõo hoøa nöôùc (%) 100 80 60 40 20 0 Ñoä baõo hoøa daàu (%) 0.01 1 100 10000 Ñoä thaám(md) ÖÙNG DUÏNG C.E.C CEC duøng ñeå hieäu chænh aûnh höôûng cuûa thaønh phaàn seùt ñeán keát quaû ño ñieän cuûa maãu Coâng thöùc tính : Ñoä thaám Ñoä roãng Coâng thöùc tính trung bình caùc thoâng soá cô lyù ÖÙng duïng cho moät soá maãu Daàu Nöôùc Ñoä thaám Beà daøy Ñoä roãng % % Soá hieäu maãu Ñoä roãng trung bình Ñoä thaám trung bình Ñoä baõo hoøa daàu Ñoä baõo hoøa nöôùc Coâng thöùc tính trung bình ñoä baõo hoøa nöôùc, daàu Ñoä baõo hoøa daàu trung bình Ñoä baõo hoøa nöôùc trung bình CHÖÔNG VI : BAÛN CHAÁT PHÖÔNG PHAÙP ÑO ÑIEÄN TRÔÛ ÑAÁT ÑAÙ DÖÔÙI TAÙC DUÏNG NGUOÀN ÑIEÄN NHAÂN TAÏO Phöông phaùp ño ñieän trôû ñaát ñaù döôùi taùc duïng nguoàn ñieän nhaân taïo laø phöông phaùp söû duïng nguoàn ñieän phoùng vaøo trong ñaát ñaù ñeå ño ñieän trôû suaát rieâng ñaát ñaù. Giaû söû coù 1 daây daãn ñoàng chaát coù ñoä daøi laø l, tieát dieän laø S thì ñieän trôû daây daãn coù theå xaùc ñònh nhö sau: R’: ñieän trôû suaát rieâng (Wm). Ñieän trôû suaát rieâng tyû leä nghòch vôùi ñoä daãn ñieän. Ñieän trôû suaát rieâng cuûa moät vaøi loaïi ñaát ñaù vaø khoaùng quaëng: Anhydrite Canxit (CaCO3) Thaïch anh (SiO3) Fenslpast 107-1010 107-1014 1012-1014 1011-1012 Mica Daàu thoâ Manheâtit 1014-1015 109-1016 10-4-10-2 Trong ñaát ñaù traàm tích ôû traïng thaùi töï nhieân bao giôø cuõng toàn taïi moät löôïng nöôùc ñöôïc goïi laø nöôùc væa (formation water). Trong nöôùc væa toàn taïi nhieàu loaïi muoái khaùc nhau coù goác Cl-, SO42-, CO32-. Noàng ñoä muoái cuûa nöôùc væa hay coøn goïi laø ñoä khoaùng nöôùc væa (salinity) laø khoái löôïng cuûa taát caû caùc muoái coù trong moät ñôn vò theå tích cuûa nöôùc væa. Kyù hieäu: S (g/l hoaëc ppm). Ñeå ñôn giaûn hoùa ñieän trôû suaát rieâng cuûa ñaát ñaù ñöôïc goïi laø ñieän trôû ñaát. Ñieän trôû cuûa ñaát ñaù phuï thuoäc vaøo: ñieän trôû cuûa nöôùc væa baõo hoøa trong caùc loã nhoû cuûa ñaát ñaù vaø thaønh phaàn khoaùng vaät coù trong ñaát ñaù. Ñieän trôû cuûa nöôùc væa phuï thuoäc vaøo ñoä khoaùng hoùa cuûa nhieät ñoä væa. Ñieän trôû cuûa ñaát ñaù coøn phuï thuoäc vaøo giaù trò ñoä roãng cuûa ñaât ñaù, ñoä roãng caøng lôùn thì theå tích dung dòch chöùa trong loã roãng caøng lôùn daãn ñeán söï bieán ñoåi ñieän trôû. Heä soá thaønh heä F: (formation factor). Khi nghieân cöùu söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû loã roãng (loaïi tröø aûnh höôûng cuûa ñoä khoaùng hoùa nöôùc væa) thoâng thöôøng ngöôøi ta söû duïng giaù trò töông ñoái cuûa ñieän trôû khi nhöõng loã hoång cuûa ñaát ñaù ñöôïc baõo hoøa 100% nöôùc væa, ta coù: Rt: ñieän trôû cuûa væa (ñaõ baõo hoøa 100% nöôùc væa) Rw: ñieän trôû cuûa nöôùc væa F: thoâng soá cuûa loã roãng hay heä soá thaønh heä Baèng thöïc nghieäm ngöôøi ta ñöa ra töông quan giöõa F vaø ñoä roãng nhö sau: a: Heä soá thoâng cuûa ñaát ñaù m: heä soá keát dính (phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn xi maêng coù trong ñaát ñaù) Heä soá thaønh heä Heä soá thaønh heä ohm.m Rw = 0.160 Saturant = 30000 ppm 100 FORMATION RESISTIVITY FACTOR Ñoä roãng (%) 100 10 1 10 1 ÔÛ moãi vuøng ñeàu coù giaù trò a, m khaùc nhau, phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn, tính chaát cuûa ñaát ñaù ôû vuøng ñoù. a, m ñöôïc xaùc ñònh trong phoøng thí nghieäm. Thoâng thöôøng a = 1, m = 2. Heä soá taêng ñieän trôû Q: Ñeå nghieân cöùu söï aûnh höôûng cuûa ñoä baõo hoøa daàu leân ñieän trôû ngöôøi ta söû duïng tyû soá giöõa dieän trôû cuûa væa chöùa daàu Rt hay khí Rt vaø ñieän trôû cuûa chính væa ñoù ñöôïc baõo hoøa 1005 nöôùc Rt (nöôùc). Ñoái vôùi væa daàu hay khí, giaù trò Q chæ raèng væa chöùa bao nhieâu % daàu vaø khí thì Q taêng leân baáy nhieâu laàn so vôùi væa nöôùc. Baèng thöïc nghieäm ngöôøi ta ñöa ra moái quan heä nhö sau: hoaëc Vôùi n: heä soá baõo hoùa (saturation exponent). Cuõng gioáng vôùi m, a heä soá n ñaëc tröng töøng loaïi ñaát ñaù vaø cuõng ñöôïc xaùc ñònh trong phoøng thí nghieäm. Khi væa coù nhieàu seùt n < 1,5 thoâng thöôøng n = 2. Coâng thöùc Archie: Rt(100% nöôùc) = F.Rw = Þ Coâng thöùc Archie duøng cho væa caùt saïch. Vôùi a = 1, m = n = 2, ta coù: Ñieän trôû suaát bieåu kieán laø ñieän trôû ño ñöôïc trong væa nhöng chöa laø ñieän trôû thöïc cuûa væa do aûnh höôûng cuûa nhöõng yeáu toá khaùc nhau nhö moâi tröôøng gieáng khoan, noàng ñoä khaùong hoùa dung dòch gieáng khoan, thieát bò ño… Ñeå ño ñieän trôû cuûa ñaát ñaù trong gieáng khoan, ngöôøi ta thaû doïc theo gieáng moät thieát bò ño vaø ño baét ñaàu töø ñaùy leân ñænh. Maùy naøy ñöôïc noái vôùi maët ñaát baèng daây caùp, daây caùp coù vai troø vöøa laø daây keùo, daây truyeàn ñieän töø maët ñaát xuoáng maùy vaø ngöôïc laïi. Thieát bò ño ñieän nhaân taïo ñôn giaûn ñöôïc caáu taïo töø 4 ñieän cöïc A, B, M, N; ñieän cöïc B naèm treân maët AMN naèm ôû thieát bò ño ñöôïc thaû theo gieáng vaø phoùng nguoàn ñieän vaøo dung dòch (ñaát ñaù töï nhieân) (dung dòch goác nöôùc). Ñieän cöïc A, B ñeå phoùng ra, nguoàn ñieän M, N ñeå ño hieäu ñieän theá giöõa 2 ñieåm cuûa gieáng khoaûng ôû thôøi ñieåm doøng ñieän ñi qua khi di chuyeån maùy ño doïc theo thaønh gieáng thì hieäu ñeán theá ñöôïc ghi bôûi M, N seõ bieán ñoåi phuï thuoäc vaøo ñieän trôû suaát cuûa ñaát ñaù xung quanh. Ta coù: R: ñieän trôû cuûa ñaát ñaù DU: hieäu ñieän theá giöõa 2 cöïc M, N I: cöôøng ñoä doøng ñieän ñi qua K: heä soá ñaëc tröng cuûa maùy (phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch M, N) Caùc daïng boá trí ñieän cöïc: Ñieän cöïc theá hay doân theá: laø ñieän cöïc maø khoaûng caùch giöõa moät caëp ñieän cöïc cuøng loaïi A, B hoaëc M, N lôùn hôn khoaûng cach töø 1 trong 2 ñieän cöïc ñoù ñeán ñieän cöïc khoâng cuøng caáp gaàn nhaát. Khoaûng caùch A, M ñöôïc goïi laø ñoä daøi cuûa doân. Theo ñoä daøi cuûa toân ngöôøi ta chia ra laøm caùc loaïi: ño söôøn, ño vi ñieän cöïc. Ño söôøn ñònh höôùng ñoâi goàm coù: ño saâu (LLD) (Deep); Ño noâng (LLS) (Slow) duøng ñeå nghieân cöùu: Ñieän trôû thöïc cuûa væa. Ñieän trôû cuûa vuøng thaám. Ñöôøng kính vuøng thaám. Phaân loaïi ñaát ñaù, ranh giôùi væa. * Ño vi ñieän cöïc (Micro): Phöông phaùp naøy duøng ñeå phaân væa thaám vaø khoâng thaám, phaùt hieän væa moûng xaùc ñònh ñieän trôû cuûa ñôùi ngaàm ñeå hieäu chænh ñieän trôû thöïc cuûa væa vaø ñoä baõo hoøa cuûa ñôùi ngaàm. Baûng soá lieäu phaân tích maãu : CÔNG TY: AMORO GIẾNG: B-16X Rw @ 25 oC, Ohm-meter : 0,273 Rt = 12 M( hệ số kết dính : 1,72 trung bình ) = Mẫu Độ sâu Độ thấm Độ rỗng Hệ số a n SW thành hệ m mD % F 1 3112,1 8,4 12,1 14,72 0,3893 1,93 0,5673 2 3113,8 115 18,1 19,75 1,0442 1,67 0,6607 3 3114,35 1681 23,9 12,37 1,0549 1,51 0,5184 4 3115,4 1618 24,1 14,25 1,2328 1,49 0,5579 5 3115,6 547 22,2 13,23 0,9938 1,62 0,5368 6 3122,4 12 13,7 14,41 0,4719 1,81 0,5611 7 3122,65 42 16,8 14,17 0,659 1,85 0,5562 8 3122,8 18 14 8,66 0,2943 1,9 0,4309 9 3123,4 759 21,2 21,79 1,512 1,58 0,6952 10 3124,35 499 25,2 14,63 1,3666 1,52 0,5655 11 3125,4 612 26,3 17,44 1,7534 1,55 0,6194 12 3126,45 375 20,8 36,19 2,4303 1,55 0,9042 13 3159,2 190 24,1 21,51 1,8608 1,66 0,6905 14 3556,65 0,11 7,9 43,09 0,5474 2,02 0,9898 15 3557,65 458 21,7 22,17 1,6013 1,52 0,7014 16 3557,75 51 17,3 21,23 1,0385 1,76 0,6859 17 3558,9 4,2 14,9 18,48 0,6992 2,12 0,6383 18 3560,3 331 18,8 20,17 1,1383 1,57 0,6679 19 3560,5 34 12,1 13,8 0,365 1,88 0,5487 20 3560,9 847 18,7 18,2 1,0177 1,56 0,6332 21 3561,25 504 19,2 16,91 0,9895 1,51 0,6096 22 3562,7 1676 19,6 12,99 0,7876 1,55 0,5317 23 3562,75 1941 19,6 12,05 0,7306 1,57 0,5114 NHAÄN XEÙT Qua keát quaû nghieân cöùu gieáng khoan B–16X, cho thaáy söï phaân boá ñoä roãng trong gieáng khoan ñöôïc ñaùnh giaù chaát löôïng toát, chuû yeáu treân 17%; ñoä thaám thay ñoåi töø ñaëc tính thoâ ñeán cöïc toát nhöng phoå bieán laø cöïc toát. Ngoaøi ra, ta cuõng nhaän thaáy ñoä roãng taêng thì ñoä thaám cuõng taêng theo. Töø moái quan heä giöõa ñoä roãng vaø ñoä thaám coù theå nhaän ñònh taàng traàm tích caùt keát ôû ñoä saâu ñaõ phaân tích coù khaû naêng chöùa daàu toát. KEÁT LUAÄN Ngoaøi ra, töø nhöõng keát quaû nghieân cöùu tröôùc ñaây cuõng cho thaáy moû Baïch Hoå laø moät trong caùc moû coù doøng daàu trong ñaù moùng nöùt neû, phong hoaù, doøng daàu naøy cung caáp phaàn lôùn löu löôïng daàu khai thaùc ñöôïc trong taàng moùng boàn Cöûu Long. Daàu cuûa moû ñöôïc khai thaùc trong moùng granit tuoåi Kreta. Ñaù taïo daàu chính laø seùt neùn töôùng hoà cuûa taäp traàm tích D, chuû yeáu ñaõ tröôûng thaønh trong phaàn trung taâm boàn truõng Cöûu Long. Trong khi daàu ñöôïc tìm thaáy trong moùng, caùc taäp E, C, BI. Nhöõng væa saûn phaåm chính laø moùng nöùt neû vaø caùt keát taäp BI. DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Luaän aùn thaïc só cuûa giaûng vieân NGUYEÃN NGOÏC THUÛY Giaùo trình ñòa lyù gieáng khoan cuûa giaûng vieân NGUYEÃN QUOÁC QUAÂN Phaân tích taøi lieäu ñòa vaät lyù gieáng khoan phuïc vuï tính toaùn tröõ löôïng moõ daàu khí cuûa TRUNG LEÂ GIANG khoaù 1991 – 1995. Ñaëc ñieåm thaém chöùa cuûa ñaù traàn tích MIOXEN haï Moû Baïch Hoå cuûa NGUYEÃN QUOÁC CÖÔØNG NGUYEÅN HAÛI LONG, 1999, Ñaëc ñieåm taàng ñaù meï sinh daàu - khoùa luaän toát nghieäp. PHAN VAÊN KOÂNG, 1997, Ñaùnh giaù tính chaát cô lyù ñaù moùng moû Baïch Hoå -luaän vaên toát nghieäp. Petroleum geology, F.K.North. LEÂ TUYEÁT VAÂN, 2000, Caùc moû daáu khí ôû Vieät Nam – khoùa luaän toát nghieäp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBản chất phương pháp đo điện trở đất đá dưới tác dụng nguồn điện nhân tạo ứng dụng vào Mỏ Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long.doc
Luận văn liên quan