Bản chất và chức năng của ngân hàng. vai trò của ngân hàng trong việc thực thi chính sách tiền tệ - sự cụ thể hoá của chính sách tiền tệ trong quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦUchiến lợc phát triển kinh tế Việt Nam từ nay đến 2020 đợc khẳng định là "tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy tối đa nội lực,đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, ra sức cần kiệm để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nên kinh tế ". để thực hiện đợc mục tiêu này, điều kiện tiên quyết đó là phải có một môi trờng kinh tế vĩ mô ổn định, trong đó các chính sách kinh tế phải đợc kết hợp với nhau một cách đồng bộ , có hiệu quả nhằm thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra. Trong đó chính sách tiền tệ do NHTW soạn thảo và chỉ đạo việc thực thi là một chính sách có tầm quan trọng bậc nhất, có tác dụng ổn định tiền tệ, kiếm chế lạm phát và góp phần tăng trởng kinh tế. Với vai trò quan trọng đó hệ thống ngân hàng đã trở thành trụ cột của hệ thống tiền tệ, trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Dù ở bất kỳ quốc gia nào nớc đang phát triển, kém phát triển hay là nớc phát triển thì ngân hàng ngay từ khi ra đời đã có mối quan hệ hữu cơ mật thiết với nền kinh tế và là "mạch máu lu thông của nền kinh tế". Cơ cấu kinh tế có thể thiếu bộ phận này hay bộ phận khác nhng ngân hàng là chỉnh thể không thể thiếu của nền kinh tế quốc gia. chính vì tầm quan trọng của ngân hàng và chính sách tiền tệ do nó thực thi , đợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trong bộ môn em đã mạnh dạn tìm hiểu vê bản chất, chức năng, hoạt đông của ngân hàng cũng nh vai trò của nó trong việc thực thi chính sách tiền tệ. đề tài tiểu luận của em có tên là : "bản chất và chức năng của ngân hàng. vai trò của ngân hàng trong việc thực thi chính sách tiền tệ .sự cụ thể hoá của chính sách tiền tệ trong quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam ". Do trình độ hiểu biết có hạn và thời gian nghiên cứu có hạn nên bài tiểu luận của em không thể tránh khỏi những sai sót em rất mong đợc sự góp ý của các thầy cô. em xin chân thành cảm ơn các thầy cô. thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1699 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản chất và chức năng của ngân hàng. vai trò của ngân hàng trong việc thực thi chính sách tiền tệ - sự cụ thể hoá của chính sách tiền tệ trong quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kh¸c nh­ lµm sai lÖch c¸c biÕn sè kinh tÕ vÜ m«, c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång danh nghÜa ban ®Çu trong lÜnh vùc mua hoÆc b¸n, cho vay hoÆc ®i vay ®Òu tÝnh tíi yÕu tè l¹m ph¸t th«ng th­êng nh­ng kh«ng thÓ tÝnh tíi yÕu tè l¹m ph¸t bÊt th­êng. Cßn khi l¹m ph¸t ë møc ®é võa ph¶i (l¹m ph¸t dù tÝnh ) th­êng lµ d­íi 10% th× nã kh«ng cã t¸c ®éng tiªu cùc mµ theo nhiÒu nhµ kinh tÕ nã cßn lµ mét liÒu thuèc bæ t¨ng tr­ëng kinh tÕ bëi lÏ l¹m ph¸t chÝnh lµ viÖc ®­a mét khèi l­îng tiÒn ra l­u th«ng qua ®ã më mang ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Çu t­ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Do ®ã thu hót nhiÒu lao ®éng, thÊt nghiÖp gi¶m nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng cao h¬n tr­íc. Nh­ vËy nhiÖm vô cña NHTW lµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t, æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång néi tÖ t¹o kiÖn ®Ó cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn b×nh th­êng ®¶m b¶o cho ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn thùc chÊt cña viÖc kiÓm so¸t lµ chÊp nhËn sù biÕn ®éng víi mét biªn ®é cho phÐp (l¹m ph¸t mét con sè ). Cßn khi l¹m ph¸t ë møc ®é cao th× NHTW sÏ sö dông chÝnh s¸ch tiÒn tÖ th¾t chÆt ®Ó lµm gi¶m møc cung tiÒn, gi¶m møc l¹m ph¸t. Ngoµi viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ cßn bao gåm c¶ viÖc chèng t×nh tr¹ng thiÓu ph¸t. §ång thêi viÖc æn ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i cã t¸c ®éng tèt ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Khi tû gi¸ hèi ®o¸i biÕn ®éng qu¸ møc ®Òu kÐo theo nh÷ng t¸c ®éng kÐp tÝch cùc vµ tiªu cùc. Do ®ã nhiÖm vô cña NHTW lµ sö dông nh÷ng c«ng cô, chÝnh s¸ch cña m×nh can thiÖp, gi÷ cho tû gi¸ kh«ng th¨ng trÇm qu¸ ®¸ng, lµm dÞu bít nh÷ng t×nh tr¹ng bÊt æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n trong n­íc, gióp c¸c h·ng vµ c¸ nh©n mua hoÆc b¸n hµng ho¸ ë n­íc ngoµi dÔ dµng h¬n trong viÖc lËp kÕ ho¹ch cho t­¬ng lai. 1.2.T¹o viÖc lµm,gi¶m bít thÊt nghiÖp Nh÷ng ng­êi trong lùc l­îng lao ®éng khi kh«ng cã viÖc lµm sÏ trë thµnh nh÷ng ng­êi thÊt nghiÖp. N¹n thÊt nghiÖp lµ mét thùc tÕ nan gi¶i cña mäi quèc gia cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng,cho dï quèc gia ®ã lµ ph¸t triÓn, ®ang ph¸t triÓn hay kÐm ph¸t triÓn. Nã ®­îc xem nh­ lµ mét c¨n bÖnh kinh niªn ®èi víi tÊt c¶ c¸c x· héi, n¬i mµ søc lao ®éng ®­îc coi lµ hµng ho¸ . Khi thÊt nghiÖp ë møc cao, s¶n xuÊt sót kÐm,c¸c nguån lùc kh«ng ®­îc sö dông hÕt , thu nhËp cña d©n c­ gi¶m sót. Khã kh¨n kinh tÕ trµn sang lÜnh vùc x· héi, nhiÒu hiÖn t­îng tiªu cùc ph¸t triÓn, t¸c h¹i cña thÊt nghiÖp lµ rÊt râ rµng. Ng­êi ta cã thÓ tÝnh to¸n ®uîc sù thiÖt h¹i kinh tÕ. §ã lµ sù gi¶m sót to lín vÒ s¶n l­îng vµ ®«i khi cßn kÐo theo n¹n l¹m ph¸t to lín. Sù thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ do thÊt nghiÖp mang l¹i ë nhiÒu n­íc lín ®Õn møc kh«ng thÓ so s¸nh víi thiÖt h¹i do tÝnh kh«ng hiÖu qu¶ cña bÊt cø ho¹t ®éng kinh tÕ vÜ m« nµo kh¸c. Nh÷ng kÕt qu¶ ®iÒu tra x· héi còng cho thÊy thÊt nghiÖp còng lu«n g¾n víi tÖ n¹n x· héi nh­ cê b¹c, trém c¾p, tæn th­¬ng vÒ mÆt t©m lý vµ niÒm tin cña nhiªu ng­êi, cã thÓ ph¸ vì nhiÒu mèi quan hÖ truyÒn thèng lµm xãi mßn nÕp sèng lµnh m¹nh ...vµ cßn cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn c¶ chÝnh trÞ nh­ biÓu t×nh .. . Tuy nhiªn, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, viÖc kh«ng cã thÊt nghiÖp lµ ®iÒu khã x¶y ra. Môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ t¹o viÖc lµm, gi¶m bít thÊt nhiÖp chø kh«ng ph¶i lµ lµm cho thÊt nghiÖp b»ng kh«ng, mµ lµ duy tr× ë møc tû lÖ thÊt nghiÖp tù nhiªn khi nÒn kinh tÕ toµn dông nh©n c«ng . Chóng ta cã thÓ thÊy r»ng gi÷a æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ thÊt nghiÖp cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× c«ng ¨n viÖc lµm ®­îc t¹o ra nhiÒu h¬n, thÊt nghiÖp gi¶m ®i vµ ng­îc l¹i khi nÒn kinh tÕ tr× trÖ th× c«ng ¨n viÖc lµm bÞ gi¶m, thÊt nghiÖp t¨ng lªn. Mèi quan hÖ nµy ®­îc OKUN ph¸t biÓu thµnh quy luËt : khi GNP thùc tÕ gi¶m 2% so víi GNP tiÒm n¨ng th× møc thÊt nghiÖp t¨ng 1%, ®Þnh luËt OKUN cã thÓ ®­îc coi lµ ch×a kho¸ ®Ó c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý vÒ gia t¨ng ®Çu t­, gia t¨ng s¶n l­îng ... Nh­ vËy, ®Ó t¹o thªm viÖc lµm gi¶m bít thÊt nghiÖp, NHTW sÏ sö dông chÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng, t¨ng l­îng cung tiÒn, gi¶m l·i suÊt vµ tõ ®ã kÝch thÝch ®Çu t­ . 1.3.æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ Môc ®Ých cao nhÊt cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, gia t¨ng s¶n l­îng cña nÒn kinh tÕ. Khi nÒn kinh tÕ cã møc t¨ng tr­ëng cao sÏ n©ng cao thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®¶m b¶o c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®­îc tho¶ m·n, trªn c¬ së ®ã æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ vµ x· héi. Thùc hiÖn môc tiªu nµy NHTW th­êng sö dông chÝnh s¸ch tiÒn tÖ níi láng, t¸c ®éng ®ã th«ng qua hai chiÒu : Mét lµ : khi khèi l­îng tiÒn tÖ t¨ng sÏ lµm gi¶m l·i suÊt vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ lµm t¨ng tæng s¶n phÈm quèc d©n. khi NHTW n©ng møc cung tiÒn tÖ tõ MS1 lªn MS2 th× l·i suÊt sÏ gi¶m tõ i1 xuèng i2 vµ møc cÇn ®Çu t­ sÏ t¨ng t­ I1 lªn I2 v× chi phÝ ®Çu t­ gi¶m, chi phÝ c¬ héi cho viªc göi tiÒn vµo ng©n hµng gi¶m khi ®Çu t­ t¨ng tõ I1 lªn I2 sÏ lµm cho tæng s¶n phÈm quèc d©n t¨ng tõ GNP1 lªn GNP2, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn ë h×nh 2: MÆt kh¸c, khi møc cung tiÒn t¨ng c¸c thµnh phÇn d©n c­ cã tiÒn nhiÒu h¬n sÏ t¨ng søc cÇu tiªu thô. C¶ hai søc cÇu vÒ s¶n phÈm tiªu dïng vµ ®Çu t­ ®Òu t¨ng,tõ ®ã tæng s¶n phÈm x· héi sÏ t¨ng. NÕu møc gia t¨ng ®ã lín h¬n nhÞp gia t¨ng d©n sè sÏ cã t¨ng tr­ëng kinh tÕ. 1.4.C¸c môc tiªu trung gian Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng,NHTW ph¶i x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu trung gian cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, nh»m ®¹t ®Õn môc tiªu cuèi cïng cña chÝnh s¸ch nµy. Bëi lÏ, NHTW sö dông c¸c môc tiªu trung gian ®Ó cã thÓ xÐt ®o¸n nhanh chãng t×nh h×nh thùc tiÔn ho¹t ®éng cña m×nh phôc vô cho c¸c môc tiªu cuèi cïng h¬n lµ chê cho ®Õn khi nh×n thÊy kÕt qu¶ cuèi cïng cña c¸c môc tiªu ®ã. C¸c môc tiªu trung gian cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ c¸c khèi tiÒn tÖ M1, M2, M3, vµ l·i suÊt. §©y lµ nh÷ng môc tiªu mang tÝnh ®Þnh h­íng, chóng cã thÓ ®o l­êng kiÓm so¸t ®­îc vµ cã thÓ ®o¸n tr­íc ®­îc t¸c ®éng cña chóng víi viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cu«Ý cïng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. B»ng viÖc t¨ng gi¶m c¸c khèi l­îng tiÒn,NHTW gãp phÇn t¸c ®éng ®Õn t¨ng gi¶m tæng cung vµ tæng cÇu tiÒn tÖ cña x· héi. §ång thêi NHTW còng cã thÓ sö dông c«ng cô l·i suÊt ®Ó t¸c ®éng ®Õn sù t¨ng gi¶m khèi l­îng tiÒn tÖ tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn tæng cung vµ tæng cÇu cña x· héi. Tuy nhiªn thùc tiÔn thi hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë nhiÒu møc cho phÐp ng­êi ta thiªn vÒ h­íng lùa chän c¸c khèi tiÒn tÖ lµm môc tiªu trung gian h¬n lµ lùa chän l·i suÊt. Trong c¸c khèi tiÒn tÖ tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng n­íc, NHTW cã thÓ lùa chän M1, M2, hoÆc M3 lµm môc tiªu trung gian ­u tiªn. Nh­ vËy th«ng qua môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ do m×nh ®Æt ra NHTW ®· chøng tá ®­îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh trong viÖc h­íng cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo nh÷ng môc tiªu ®· ®Æt ra, ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng kinh tÕ kh«ng t¸ch rêi khái nh÷ng môc tiªu ®ã. Tuy nhiªn mét thö th¸ch lín ®èi víi NHTW vµ c¶ hÖ thèng ng©n hµng lµ kh«ng ph¶i cïng mét lóc c¶ 3 môc tiªu ®ã ®Òu cã thÓ thùc hiÖn ®­îc mµ kh«ng cã sù m©u thuÉn. §iÒu nµy ®ßi hái NHTW ph¶i linh ho¹t, nh¹y bÐn, kÞp thêi n¾m b¾t ®­îc thùc tÕ diÔn biÕn cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh chóng khi cÇn thiÕt víi nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp, s¾p xÕp thø tù ­u tiªn c¸c môc tiªu theo mét tr×nh tù hîp lý, ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ lu«n ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh. 2. C«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ §Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ®Æt ra, NHTW cã mét hÖ thèng c¸c c«ng cô h÷u hiÖu, bao gåm c¶ c«ng cô trùc tiÕp vµ c«ng cô gi¸n tiÕp 2.1. NghiÖp vô thÞ t­êng më NghiÖp vô thÞ tr­êng më lµ ho¹t ®éng NHTW mua b¸n c¸c giÊy tê cã gi¸ víi môc ®Ých t¸c ®éng ®Õn thÞ tr­êng tiÒn tÖ, ®iÒu hoµ cung vµ cÇu vÒ giÊy tê cã gi¸, g©y ¶nh h­ëng ®Õn khèi dù tr÷ cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i t¹i NHTW, tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng cung øng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng nµy tõ ®ã lµm thay ®æi møc cung tiÒn . Trªn thÞ tr­êng më NHTW chñ yÕu mua b¸n tr¸i phiÕu cña chÝnh phñ . B»ng c¸ch mua tr¸i phiÕu NHTW lµm t¨ng khèi dù tr÷ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. Khi ®ã, ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ më réng kh¶ n¨ng cho vay gÊp béi lÇn tuú theo møc gi¸ trÞ b¾t buéc. H¬n n÷a viÖc NHTW mua tr¸i phiÕu víi l·i suÊt thÊp gãp phÇn t¨ng cung øng dông tõ ®ã lµm l·i suÊt tÝn dông h¹ thÊp , kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp ®i vay. §©y còng lµ mét c¸ch gia t¨ng khèi tiÒn tÖ . Ng­îc l¹i, b»ng c¸ch b¸n tr¸i phiÕu trªn thÞ tr­êng më cho bÊt kú ®èi t­îng nµo, NHTW thu hót tiÒn vµo lµm gi¶m bít khèi tiÒn tÖ. KÕt qu¶ lµm cho dù tr÷ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i t¹i NHTW bÞ gi¶m, tõ ®ã h¹n chÕ khèi l­îng cÊp ph¸t tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. NghiÖp vô thÞ tr­êng më lµ c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quan träng nhÊt bëi v× nh÷ng nghiÖp vô nµy lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh quan träng nhÊt ®èi víi nh÷ng thay ®æi trong c¬ sè tiÒn tÖ vµ lµ nguån chÝnh g©y nªn nh÷ng biÕn ®éng trong cung øng tiÒn tÖ . NghiÖp vô thÞ tr­êng më cã nh÷ng ­u ®iÓm lµ: Thø nhÊt,nghiÖp vô thÞ tr­êng më linh ho¹t vµ chÝnh x¸c, cã thÓ ®­îc sö dông ë bÊt cø møc ®é nµo. Thø hai, nghiÖp vô thÞ tr­êng më dÔ dµng ®¶o ng­îc l¹i.Khi cã mét sai lÇm x¶y ra trong lóc tiÕn hµnh nghiÖp vô thÞ tr­êng më,NHTW cã thÓ lËp tøc ®¶o ng­îc l¹i viÖc sö dông c«ng cô ®ã. NÕu NHTW thÊy r»ng cung øng tiÒn tÖ qu¸ nhanh do mua qu¸ nhiÒu trªn thÞ tr­êng më, th× lËp tøc nã cã thÓ söa ch÷a ngay b»ng c¸ch tiÕn hµnh nghiÖp vô b¸n. Thø ba, nghiÖp vô thÞ tr­êng më cã nh­îc ®iÓm lµ ®ßi hái ph¶i cã thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ chØ ¸p dông trong ®iÒu kiÖn mµ hÇu hÕt tiÒn trong l­u th«ng ®Òu n»m ë tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. 2.2. Dù tr÷ b¾t buéc ë phÇn tr­íc ta ®· biÕt NHTW ®­îc giao quyÒn b¾t buéc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i ký göi t¹i NHTW mét phÇn cña tæng sè tiÒn göi mµ ng©n hµng th­¬ng m¹i nhËn ®­îc tõ d©n c­ vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. PhÇn b¾t buéc ký göi ®ã ®­îc gäi lµ d÷ tr÷ b¾t buéc vµ tû lÖ % mµ NHTW quy ®Þnh nh­ trªn gäi lµ tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc. TiÒn dù tr÷ b¾t buéc = tæng sè tiÒn göi ph¶i >< Tû lÖ dù tr÷ b¾t tÝnh dù tr÷ b¾t buéc buéc Môc ®Ých cña viÖc thùc hiÖn dù tr÷ b¾t buéc lµ nh»m: giíi h¹n kh¶ n¨ng th­¬ng m¹i cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, tr¸nh ®­îc tr­êng hîp ng©n hµng nµy qu¸ ham kiÕm lîi nhuËn b»ng c¸ch cho vay qu¸ møc, cã thÓ ph­¬ng h¹i ®Õn quyÒn lîi cña ng­êi ký göi tiÒn ë ng©n hµng; viÖc tËp trung dù tr÷ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i ë NHTW cßn lµ mét ph­¬ng tiÖn ®Ó NHTW cã thªm quyÒn lùc ®iÒu khiÓn hÖ thèng ng©n hµng; ®ång thêi duy tr× kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong tr­êng hîp kh¸ch hµng ®æ x« ®Õn rót tiÒn. VÒ nguyªn t¾c, khi Ên ®Þnh mét dù tr÷ b¾t buéc thÊp, NHTW ®· gia t¨ng khèi l­îng tiÒn tÖ, tõ ®ã kÝch thÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, thÓ hiÖn mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ níi láng. Ng­îc l¹i, khi n©ng cao møc dù tr÷ b¾t buéc, NHTW muèn giíi h¹n kh¶ n¨ng cho vay cña ng©n hµng th­¬ng m¹i b¸o hiÖu mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ th¾t chÆt. Nh­ vËy, th«ng qua viÖc quy ®Þnh dù tr÷ b¾t buéc, NHTW ®· t¸c ®éng ®Õn khèi l­îng tiÒn cung øng. §Ó ng©n hµng th­¬ng m¹i kh«ng bÞ lç vµ céng t¸c víi NHTW trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, NHTW cã thÓ tr¶ l·i cho møc dù tr÷ thÆng d­ nµo ®ã cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, kÌm theo mét chÝnh s¸ch l·i suÊt thÝch hîp. Tuy nhiªn ®iÓm h¹n chÕ trong c«ng cô nµy lµ chØ cÇn mét sù thay ®æi nhá tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc sÏ t¹o ra mét sù thay ®æi lín cña l­îng tiÒn cung øng, cã thÓ g©y ra có sèc ®èi víi nÒn kinh tÕ. V× vËy khi sö dông biÖn ph¸p nµy, NHTW cÇn thùc hiÖn mét c¸ch thËn träng vµ cÇn ph¶i ®i kÌm víi nh÷ng biÖn ph¸p kh¸c. 2.3. ChiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu NHTW sÏ cÊp tÝn dông cho ng©n hµng th­¬ng m¹i qua nhiÒu h×nh thøc, th«ng dông nhÊt lµ t¸i cÊp vèn d­íi h×nh thøc chiÕt khÊu (t¸i chiÕt khÊu ) c¸c th­¬ng phiÕu. Khi chÊp nhËn chiÕt khÊu tøc lµ NHTW ®· lµm t¨ng khèi tiÒn tÖ. §©y lµ h×nh thøc ph¸t hµnh tiÒn ®­îc xem lµ lµnh m¹nh do ®­îc ®¶m b¶o b»ng c¸c giÊy tê cã gi¸, vµ khi c¸c chøng kho¸n ®Õn h¹n NHTW sÏ ®ßi c¸c mãn nî cho vay. Bªn c¹nh ®ã, viÖc cho vay nµy lu«n g¾n liªn víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ do sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña quy luËt cung cÇu. Th«ng qua l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu, NHTW cã thÓ khuyÕn khÝch gi¶m hoÆc t¨ng møc cung øng tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ, ®ång thêi t¨ng hoÆc gi¶m møc cung øng tiÒn. Khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¾t chÆt tiÒn tÖ, NHTW sÏ n©ng l·i suÊt chiÕt khÊu lªn. Khi ®ã c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i sÏ n©ng l·i suÊt cho vay hoÆc h¹n chÕ bít nh÷ng c¬ héi cho vay. Vµ ng­îc l¹i khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch níi láng, NHTW h¹ thÊp l·i suÊt chiÕt khÊu, ng©n hµng th­¬ng m¹i trong tr­êng hîp nµy ®i vay rÎ nªn cã khuynh h­íng gi¶m bít l·i suÊt cho vay dÉn ®Õn nhu cÇu vay gia t¨ng. Ngoµi ra, chÝnh s¸ch chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu cßn lµ c«ng cô ®¾c lùc trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ. §èi víi chÝnh s¸ch kÝch thÝch xuÊt khÈu, NHTW sÏ ­u tiªn t¸i chiÕt khÊu c¸c th­¬ng phiÕu xuÊt khÈu hoÆc n©ng h¹n møc t¸i chiÕt khÊu ®èi víi c¸c th­¬ng phiÕu ®ã. Nh­ vËy, chiÕt khÊu vµ t¸i chiÕt khÊu lµ hµnh ®éng mua c¸c th­¬ng phiÕu cña NHTW nh»m ®iÒu chØnh møc cung øng tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ, ®ång thêi qua ®ã ®iÒu chØnh cung øng tiÒn tÖ. 2.4.ChÝnh s¸ch l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt tiÒn g­Ø. L·i suÊt ®­îc xem lµ c«ng cô gi¸n tiÕp thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖc cung øng tiÒn vµo l­u th«ng hoÆc rót bít tiÒn khái l­u th«ng. Bëi lÏ l·i suÊt kh«ng trùc tiÕp lµm t¨ng hay gi¶m tiÒn trong l­u th«ng. ë c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, phÇn lín c¸c NHTW theo chÝnh s¸ch t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt cho vay. Ýt khi NHTW ¸p dông biÖn ph¸p Ên ®Þnh l·i suÊt. Tuy nhiªn, trong nhiÒu tr­êng hîp, NHTW còng Ên ®Þnh mét “trÇn” l·i suÊt tèi ®a ¸p dông cho tiÒn göi. HiÖn mét sè n­íc cßn ®ang ¸p dông biÖn ph¸p Ên ®Þnh l·i suÊt ®èi víi c¸c ng©n hµng trung gian, kh«ng ®­îc c¹nh tranh víi nhau vÒ l·i suÊt. Theo h­íng nµy, th«ng th­êng NHTW quy ®Þnh l·i suÊt trÇn tèi ®a ®èi víi tiÒn göi vµ l·i suÊt sµn ®èi víi tiÒn cho vay. Tuy nhiªn, nh÷ng cuéc nghiªn cøu cña ng©n hµng thÕ giíi cho thÊy nh÷ng “trÇn” cøng nh¾c ®· lµm c¶n trë sù t¨ng tr­ëng vÒ tiÕt kiÖm tµi chÝnh vµ gi¶m thiÓu hiÖu n¨ng cña ®Çu t­. ChÝnh phñ ë nhiÒu n­íc ®ang ph¸t triÓn ngµy cµng thõa nhËn l·i suÊt chÞu sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc cã thÓ cã h¹i, hä cã khuynh h­íng ®Ó cho thÞ tr­êng cã tiÕng nãi lín h¬n. Song, trong ®iÒu kiÖn sù æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« ch­a ®­îc thiÕt lËp. Nhµ n­íc cã thÓ tiÕp tôc qu¶n lý l·i suÊt. Tãm l¹i, c«ng cô l·i suÊt trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHTW lµ c«ng cô cùc kú lîi h¹i, cã søc ph¶n c«ng rÊt ghª gím, mét nhµ kinh tÕ Mü ®· nãi, nã lµ mét c«ng cô ®Ó k×m h·m s¶n xuÊt, tuú thuéc vµo sù kh«n ngoan hay khê d¹i cña nh÷ng ng­êi sö dông c«ng cô nµy. 2.5.Cung øng tiÒn mÆt ph¸p ®Þnh NHTW cã thÓ trùc tiÕp lµm t¨ng,gi¶m dù tr÷ vµ cung øng tiÒn, b»ng c¸c nghiÖp vô trªn thÞ tr­êng hèi ®o¸i vµ nghiÖp vô cho vay víi chÝnh phñ, ngoµi nghiÖp vô thÞ tr­êng më vµ cho vay chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu. Khi NHTW ®­a tiÒn mÆt ra mua ngo¹i tÖ, lËp tøc sÏ lµm gia t¨ng l­îng tiÒn trong l­u th«ng, dÉn ®Õn tû gi¸ ngo¹i tÖ lªn cao, nghÜa lµ ph¸ gi¸ ®ång b¶n tÖ. Ng­îc l¹i, khi NHTW ®em ngo¹i tÖ ra b¸n, lµm gi¶m nhanh cung øng tiÒn, l­îng tiÒn trong l­u th«ng gi¶m ®i, tû gi¸ ngo¹i tÖ h¹ thÊp xuèng, tøc lµ n©ng gi¸ ®ång b¶n tÖ. Khi ng©n s¸ch chÝnh phñ th©m hôt nhu cÇu vay mù¬n cña chÝnh phñ sÏ ph¸t sinh, NHTW th­êng ph¶i cho chÝnh phñ vay tiÒn. L­îng tiÒn cho vay nµy sÏ lµm t¨ng cung øng tiÒn trong nÒn kinh tÕ th«ng qua viÖc chi tiªu cña chÝnh phñ. Ng­îc l¹i, ®Õn khi ng©n s¸ch chÝnh phñ thÆng d­, NHTW ®ßi nî vµ chÝnh phñ tr¶ nî, l­îng tiÒn mÆt cña chÝnh phñ bÞ NHTW rót vÒ, lµm cho cung øng tiÒn trong l­u th«ng gi¶m theo. 2.6. KiÓm so¸t tÝn dông chän läc vµ Ên ®Þnh h¹n møc tÝn dông ChÝnh s¸ch kiÓm so¸t tÝn dông chän läc sÏ giíi h¹n møc tÝn dông tèi ®a cÊp cho nh÷ng ngµnh mµ Nhµ n­íc kh«ng muèn ph¸t triÓn n÷a. Ng­îc l¹i, ­u ®·i nh÷ng ngµnh ho¹t ®éng ®­îc coi nh­ lµ ­u tiªn, cÇn yÓm trî tÝn dông m¹nh h¬n. NÕu kh«ng cã chÝnh s¸ch kiÓm so¸t tÝn dông chän läc, ng©n hµng th­¬ng m¹i sÏ chØ h­íng tÝn dông vµo nh÷ng ngµnh kinh doanh lín, xÝ nghiÖp n­íc ngoµi, mua b¸n chøng kho¸n, Ýt chó träng vµo nh÷ng ngµnh ho¹t ®éng cã lîi Ých cho x· héi. §Ó chÝnh s¸ch nµy ho¹t ®éng thùc sù h÷u hiÖu, NHTW cÇn ph¶i th­êng xuyªn n©ng cao chÊt l­îng kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. Ên ®Þnh h¹n møc tÝn dông lµ viÖc NHTW quy ®Þnh mét khèi l­îng tÝn dông ph¶i cung cÊp cho nÒn kinh tÕ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông lµ dùa vµo tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, chØ sè l¹m ph¸t, c¸c chØ tiªu kh¸c vÒ tû gi¸, c«ng ¨n viÖc lµm, tû lÖ th©m hôt ng©n s¸ch Nhµ n­íc... Khi NHTW muèn bµnh tr­íng khèi tiÒn tÖ th× sÏ më réng h¹n møc tÝn dông, ng­îc l¹i sÏ thu hÑp h¹n møc tÝn dông. BiÖn ph¸p nµy gióp NHTW qu¶n lý, ®iÒu tiÕt ®­îc l­îng tiÒn cung øng trong nÒn kinh tÕ khi c¸c c«ng cô truyÒn thèng kh«ng hiÖu qu¶. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi sù biÕn ®éng th­êng xuyªn cña cung vµ cÇu tiÒn vay biÖn ph¸p nµy tá ra kh«ng cßn phï hîp v× kh«ng ®iÒu chØnh kÞp thêi víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ. Trªn ®©y em ®· tr×nh bµy nh÷ng c«ng cô c¬ b¶n cña NHTW trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Ngoµi nh÷ng c«ng cô ®­îc tr×nh bµy trªn cßn cã c¸c c«ng cô kh¸c nh­ chÝnh s¸ch tû gi¸, chÝnh s¸ch ngo¹i hèi, dù tr÷ ngo¹i hèi... gióp cho NHTW linh ho¹t h¬n trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Vµ cã thÓ nãi r»ng, ë bÊt kú quèc gia nµo, kÓ c¶ ë nh÷ng n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cã hÖ thèng c¸c tæ chøc tÝn dông rÊt lín m¹nh nhung NHTW vÉn lu«n lu«n gi÷ vai trß chñ ®¹o ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. §iÒu nµy ®­îc quyÕt ®Þnh bëi tÇm quan träng chiÕn l­îc cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ do NHTW hoach ®Þnh vµ thùc thi. Mét nÒn kinh tÕ muèn ph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ bÒn v÷ng th× ph¶i æn ®Þnh ®­îc m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m«. NHTW víi c¸c c«ng cô, biÖn ph¸p nghiÖp vô cña m×nh phÇn III: sù cô thÓ ho¸ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖc qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cña viÖt nam I.Thùc tr¹ng ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë viÖt nam 1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh tÕ tiÒn tÖ ë viÖt nam §øng vÒ ph­¬ng diÖn æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« thêi kú 1986-1997 cã thÓ ®­îc chia lµm ba giai ®o¹n: 1.1. G iai ®o¹n 1986-1988: §©y lµ giai ®o¹n ®Æc tr­ng cña nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, tæng cÇu lu«n lu«n v­ît tæng cung,hµng ho¸ bÞ khan hiÕm ®Õn møc nghiªm träng. nÒn kinh tÕ l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng nÆng nÒ mµ ®Æc tr­ng næi bËt lµ l¹m ph¸t phi m· (774,7% n¨m 1986) vµ mÊt c©n ®èi nghiªm träng c¶ vÒ ®èi néi vµ ®èi ngo¹i . Trong vßng xo¸y bÊt æn ®Þnh l¹m ph¸t cµng gia t¨ng , lßng tin cña d©n chóng vµo ®ång tiÒn cµng gi¶m sót .Tõ thùc tr¹ng ®ã chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®­a môc tiªu chèng l¹m ph¸t lªn hµng ®Çu , trë thµnh nhiÖm vô trung t©m cña giai ®o¹n nµy .Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy la do sù tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng mét cÊp ®· lµm cho chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong giai ®o¹n nµy ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ . MÆc dï vËy chÝnh s¸ch l·i suÊt-mét chÝnh s¸ch c¬ b¶n vµ cã tÇm quan träng chiÕn l­îc cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ – cïng víi chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· tõng b­íc gãp phÇn chèng l¹m ph¸t, kh«i phôc lßng tin cña nh©n d©n trong giai do¹n nµy hÖ thèng ng©n hµng ®· cã hai thay ®æi quan träng : mét lµ ®­a tû gi¸ hèi ®o¸i lªn ngang møc gi¸ thÞ tr­êng ; hai lµ thi hµnh chÕ ®é l·i suÊt thùc d­¬ng . §Õn ngµy 16/3/1988 nghÞ ®Þnh sè 53/H§BT vÒ viÖc tæ chøc l¹i hÖ thèng ng©n hµng viÖt nam thµnh hai cÊp, tõ ®ã tõng b­íc ®­a ng©n hµng cïng víi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ang dÇn h×nh thµnh ë n­íc ta. 1.2. Giai ®o¹n 1989-1991: B»ng næ lùc cña toµn nghµnh ng©n hµng , c¬n sèt l¹m ph¸t cao ®· bÞ ®Èy lïi: tèc ®é t¨ng gi¸ b×nh qu©n tõ 14,2%/th¸ng n¨m 1988 xuèng 2,8%/th¸ng n¨m 1989; sè thu ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 1991 so víi n¨m 1990 ®· t¨ng 32,4% . Cã ®ù¬c kÕt qu¶ ®ã lµ nhê hÖ thèng ng©n hµng ®· cã mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p caØ tæ nh­: n©ng l·i suÊt huy ®éng vèn lªn møc cao (12%/th¸ng ®µu n¨m 1989) ®Ó thu hót khèi l­îng tiÒn mÆt rÊt lín ®ang n»m ®äng trong l­u th«ng, xo¸ bá c¬ b¶n chÕ ®ä tû gi¸, ¸p dông tû gi¸ th¶ næi cã ®iÒu tiÕt linh ho¹t, ®i ®«i víi diÒu chØnh dÇn l·i suÊt xuèng theo kÕt qu¶ k×m chÕ l¹m ph¸t, kÝch thÝch xuÊt khÈu h­íng nhËp khÈu vµo c¸c mÆt hµng phôc vô s¶n xuÊt trong n­íc . Tuy nhiªn t×nh h×nh ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông cña ngµnh ®ang ®øng tr­íc t×nh thÕ hÕt søc khã kh¨n: d­ nî tiÕp tôc t¨ng víi tèc ®é lín nh­ng n¨ng suÊt vµ s¶n phÈm hµng ho¸ t¨ng kh«ng t­¬ng xøng, vßng quay vèn tÝn dông chem. l¹i , nî qu¸ h¹n vµ khã ®ßi t¨ng nhanh trong khi ®ã nguån vèn gi¶m…, l¹m ph¸t vÉn ë møc hai con sè (67,4% n¨m 1991 ). khã kh¨n ®ã lµ mét ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái bëi v× toµn nÒn kinh tÕ níc ta ®ang ë trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi thÝch nghi h­íng theo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, hÖ thèng ng©n hµng ®ang trong qu¸ tr×nh ®ái míi vµ cñng cè nªn ho¹t ®éng ch­a xøng víi vai trß chñ ®¹o cña hÖ thèng tiÒn tÖ vµ nÒn kinh tÕ. 1.3. Giai ®o¹n 1992-1997: Nhê cã mét qu¸ tr×nh tÝch luü kinh nghiÖm ®iÒu hµnh, hÖ thèng ng©n hµng ®· tá râ vai trß ­u viÖt cña m×nh trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®¹t tèc ®é cao :8,8% n¨m 1994 vµ 9,5% n¨m 1997 (cao thø hai thÕ giíi ). c¶i c¸ch vÒ hÖ thèng thuÕ ®a thay ®æi c¬ b¶n thu chi ng©n s¸ch nhµ n­íc, sè thu ng©n s¸ch nhµ n­íc liªn tôc t¨ng n¨m 1992 t¨ng 48% so víi n¨m1991, n¨m 1994 t¨ng 33,6% so víi 1993 ,n¨m 1997 t¨ng 42,5% so víi 1996 nguån thu trong n­íc kh«ng nh÷ng ®¸p øng yªu cÇu chi th­êng xuyªn ngµy cµng cao cña ng©n s¸ch nhµ n­íc mµ cßn dµnh ra mét phÇn tÝch luü ®Ó chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ tr¶ nî. Tõ n¨m 1994 nhµ n­íc kh«ng cßn ph¸t hanh tiÒn ®Ó bï ®¾p béi chi ng©n s¸ch nhµ n­íc . Tuy nhiªn, viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« , ®Æc biÖt lµ thùc thi chÝnh s¸ch tiªn tÖ vÉn ë d¹ng th« nªn nÒn kinh tÕ vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng dao ®éng vÒ l¹m ph¸t : L¹m ph¸t tõ 64,7% n¨m 1991 xuèng cßn 17,4% n¨m 1992 ;5,2%n¨m 1993 nh­ng ®Õn n¨m 1995 t¨ng lªn 12,7% ; n¨m 1997 l¹i gi¶m xuèng 4% 2. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë viÖt nam trong giai ®o¹n hiÖn nay: 2.1. T×nh h×nh kinh tÕ tiÒn tÖ: 2.1.1 T×nh h×nh tû gi¸ ThÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng ®ùoc thµnh lËp n¨m 1994 ®· ®Æt ng©n hµng nhµ n­íc vµo vai trß ng­êi mua b¸n cuèi cïng trong ngµy. Nh×n chung, tõ ®Çu n¨m 1997 tû gi¸ USD/VND liªn tôc t¨ng lªn, kh«ng cßn æn ®Þnh nh­ thêi gian 1993-1996. Ngµy2/7/1997, cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ ch©u ¸ xuÊt ph¸t tõ th¸i lan còng lµm ¶nh h­ëng ®Õn bu«n b¸n, thanh to¸n vµ c¶ t©m lý cña ng­êi viÖt nam ng©n hµng nhµ n­íc ®· c«ng bè quÕt ®Þnh níi láng biªn ®ä tû gi¸ vµ mua b¸n ngo¹i tÖ lªn 10% so víi tû gi¸ chÝnh thøc cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ truêng tiÒn tÖ rÊt cao nªn hÇu nh­ viÖc mua b¸n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i th­êng xuyªn b¸m s¸t møc trªn cho phÐp .MÆc dï vËy trªn thÞ tr­êng gi¸ trÞ ®ã cßn cao h¬n nhiÒu cã luc lªn ®Õn 14000 USD. §©y chÝnh lµ hËu qu¶ cña ng©n hµng v× lo l¾ng vÒ mét cuéc khñng ho¶ng VND nªn d· n¾m gi÷ ngo¹i tÖ. Tr­íc t×nh h×nh ®ã , n¨m 1998 NHNN ®· ®­a ra hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p nh»m æn ®Þnh thÞ tr­êng nh­ quy m« vÒ giao ®Þnh ngo¹i hèi, c¸c ngiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ míi , c¸c quy ®Þnh vÒ tr¹ng th¸i tiÒn tÖ , cho phÐp c¸c NHTM ®­îc kinh doanh ngo¹i tÖ … ®Æc biÖt lµ hai lÇn ®iÒu chØnh tû gi¸ ®· thu hÑp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tû gi¸ trªn thi tr­êng tù do vµ tû gi¸ cña c¸c NHTM . B¾t ®Çu tõ 16/2/1999 mét c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ míi ®· ®­îc ®iÒu hµnh t¹i ViÖt Nam. th«ng qua viÖc can thiÖp vµ c«ng bè tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ truêng ngaäi tÖ liªn ng©n hµng , NHNN ®· ®iÒu chØnh t¨ng tû gi¸ gi÷a ®ång ViÖt Nam vµ ®ßng ®« la Mü (USD)dÇn dÇn ,®Òu ®Æn qua c¸c phiªn giao dÞch kh«ng g©y ra c¸c có sèc vÒ t¨ng ®ét biÕn tû gi¸, g©y bÊt lîi cho c¸c doanh nghiÖp vµ thÞ tr­êng . §Õn cuèi n¨m 2000 tû gi¸ trªn c¶ 3 thÞ tr­êng ®· t¨ng so víi ®Çu n¨m nh­ sau : thi tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng t¨ng 3,5%; thi tr­êng mua b¸n cña c¸c NHTM t¨ng 3,4% ; thÞ tr­êng tù do t¨ng 3,3% . MÆc dï t¨ng nh­ vËy nh­ng møc mÊt gi¸ cña ®ång ViÖt Nam vÉn thÊp h¬n møc mÊt gi¸ cña ®ång tiÒn kh¸c trong khu vùc so víi ®« la Mü. ®iÒu ®ã chøng tá c«ng cô tû gi¸ hèi ®o¸i ®· ®­îc NHNN ®iÒu hµnh mét c¸ch hîp lý kh¸ hiÖu qu¶, chñ ®éng linh ho¹t, thÝch øng víi diÔn biÕn vÜ m« cña nÒn kinh tÕ. 2.1.2. T×nh h×nh l¹m ph¸t thÊt nghiÖp : Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tû lÖ l¹m ph¸t biÕn ®éng kh«ng ®Òu. tû lÖ l¹m ph¸t ë n­íc ta thÊp ë møc kû lôc vµ n­íc ta cã thÓ r¬i vµo vßng xo¸y l¹m ph¸t. hiÖn t­îng gi¶m trong n¨m 1999 ®­îc coi lµ chÊm døt víi viÖc chØ sè gi¸ hµng tiªu dïng t¨ng trë l¹i d­¬ng lµ 0,5% th¸ng 12 n¨m 1999, tÝnh chung cho c¶ n¨m lµ 0,1%. nh­ng ®Õn n¨m 2000, tû lÖ l¹m ph¸t l¹i gi¶m xuèng -0,6% vµ vÉn cßn nguy c¬ gi¶m ph¸t trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. vÒ thÊt nghiÖp, tû lÖ thÊt nghiÖp cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay ®a lªn møc b¸o ®éng. theo tÝnh to¸n kh«ng chÝnh thøc th× giai ®o¹n hÞÖn nay tû lÖ thÊt nghiÖp cña viÖt Nam xÊp xØ 7%, lao ®äng qua d¹y nghÒ chiÕm tû träng kh«ng lín trong tæng sè lao ®éng, theo tÝnh to¸n cña bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi th× tû träng nµy chØ ®¹t 12,2%(theo thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam sè 70 ) ®©y chÝnh lµ mét khã kh¨n g©y søc Ðp nÆng nÒ ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. 2.1.3. t¨ng tr­ëng kinh tÕ : trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ nh÷ng n¨m võa qua, chóng ta ®· thu ®­îc kÕt qu¶ b­íc ®Çu rÊt kh¶ quan. NÒn kinh tÕ ®· ®¹t ®ù¬c kÕt qu¶ t­¬ng ®èi cao vµ b¾t ®Çu cã tÝch lòy tõ néi bé nÒn kinh tÕ , ®Çu t­ ®­îc më réng, s¶n xuÊt l­u th«ng ph¸t triÓn; n¨m 1995 chóng ta ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ 9,5%(cao thø hai thÕ giíi ).Tuy nhiªn kÓ tõ th¸ng 9/1997 ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ tµi chÝnh trong khu vùc nªn tõ chç cã møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao, nÒn kinh tÕ n­íc ta cã chiÒu h­íng ch÷ng l¹i, møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 1999 chØ cßn 4,8% n¨m 2000 nÒn kinh tÕ l¹i ®uäc phôc håi vµ ®¹t tèc ®é 6,75%; chi tr¶ nî ®¹t 12,6%. 2.2. sö dông c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ 2.2.1. Dù tr÷ b¾t buéc: tõ ngµy 5/7/1999 NHTW ®· quy ®Þnh tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi tiÒn göi kú h¹n d­íi 12 th¸ng cña NHTM vµ c¸c c«ng ty tµi chÝnh lµ 5%, cña NHTM cæ phÇn n«ng th«n, quü tÝn dông trung ­¬ng vµ quü tÝn dông khu vùc lµ 1%. nh­ng do t×nh h×nh thiÓu ph¸t x¶y ra trong hai n¨m 1999-2000 vµ l¹i tiÕp tôc xuÊt hiÖn ë nhiÒu th¸ng trong n¨m 2001, NHNN ViÖt Nam ®· ®iÒu chØnh tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc b»ng ngo¹i tÖ tõ 5% ®ang thùc hiÖn trong th¸ng 10/2000 lªn 8% vµo th¸ng 11vµ 12% vµo th¸ng 12/2000.viÖc lµm nay nh»m môc ®Ých ng¨n chÆn lµn sãng c«ng chóng dÞch chuyÓn tiÕt kiÖm b»ng VND sang USD , t¨ng c­êng nguån vèn cho ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. ®ång thêi NHNN Viªt Nam nhiÒu lÇn h¹ tû lÖ tiÒn göi dù tr÷ b¾t buéc, ®Õn nay chØ cßn 3% ®èi víi c¸c NHTM , riªng ®èi víi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam lµ 2%. nhê ®ã ®· h¹n chÕ ®ùoc viÖc t¹o tiÒn göi míi ë ng©n hµng nh­ng còng g©y ra hiÖu øng kh«ng tèt vÒ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña NHTM. 2.2.2. NghiÖp vô thÞ truêng më : n¨m 2000 lµ n¨m ®¸nh dÊu sù chuyÓn biÕn trong lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n hµng víi hai ®Æc thï lµ thÞ tr­êng më vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· chÝnh thøc ho¹t ®éng. thÞ tr­êng më ®­îc NHNN chÝnh thøc khai tr­¬ng vµ ®­a vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 7/7/2000. ®Õn hÕt n¨m 2000, sau 6 th¸ng ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®· ®i vµo æn ®Þnh, ®¹t ®ùoc môc tiªu ®Ò ra cña viÖc sö dông mét c«ng cô gi¸n tiÕp trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ theo th«ng lÖ quèc tÕ vµ cã t¸c ®éng nhÊt ®Þnh ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n. thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam sau nhiÒu n¨m chuÈn bÞ chê ®îi ®· ®i vµo ho¹t ®éng, ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. tuy nhiªn ®©y lµ mét lÜnh vùc cßn rÊt míi mÎ ®èi víi n­íc ta, c«ng chóng ch­a thËt sù tin vµo chøng kho¸n, hÖ thèng c¸c c«ng cô diÒu hµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a ®­îc hoµn thiÖn nªn khi ®i vµo ho¹t ®éng, ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái bì ngì vµ cã nhiÒu sai sãt. dï sao ®©y còng lµ mét cè g¾ng rÊt lín cña nÒn tµi chÝnh n­íc ta, ®Æc biÖt lµ ngµnh ng©n hµng. 2.2.3. Qu¶n lý l·i suÊt cña NHTM tõ n¨m 1995 ®Õn nay : ChÝnh s¸ch l·i suÊt lµ mét chÝnh s¸ch c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . Quèc héi kho¸ IX trong kú häp thø 8, th¸ng 8/1995 cïng víi nghÞ quyÕt bá thuÕ doanh thu trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng, ®· yªu cÇu ng©n hµng khèng chÕ møc l·i suÊt huy ®éng vèn vµ cho vay b×nh qu©n lµ 0,35% th¸ng . do quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng kh¸c nhau, nhu cÇu vèn kh¸c nhau, chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c nhau nªn NHNN ®· quy ®inh trÇn l·i suÊt cã ph©n biÖt víi bèn trÇn kh¸c nhau. §Õn kú häp thø hai cña Quèc héi kho¸ X (12/1997) cho phÐp bá møc chªnh lÖch 0,35%/th¸ng ®ång thêi ®Ó thu hÑp møc c¸ch biÖt gi÷a møc l·i suÊt cho vay gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, NHNN ®· quy ®Þnh c¸c møc l·i suÊt míi, rót tõ 4 trÇn xuèng cßn ba trÇn l·i suÊt. N¨m 1999 tr­íc t×nh h×nh thiÓu ph¸t, tèc ®é t¨ng truëng cã xu h­íng chËm l¹i, NHNN ®· h¹ trÇn l·i suÊt cho vay n¨m lÇn. TiÕp tôc xu h­íng ®ã, n¨m 2000 l·i suÊt c¬ b¶n ®èi víi tiÒn ®ång ViÖt Nam vÉn liªn tôc ®ù¬c gi÷ nguyªn ë møc 0,75%/th¸ng (thÊp h¬n møc trÇn l·i suÊt NHNN quy ®Þnh lµ 0,85%/th¸ng ). nÕu so s¸nh l·i suÊt cïng kú h¹n 12 th¸ng cña mét sè ®ång tiÒn trªn khu vùc vµ trªn thÕ giíi th× cã thÓ thÊy l·i suÊt tiÒn göi ë ViÖt Nam kh«ng qu¸ cao vµ còng kh«ng qu¸ thÊp. ®ã râ rµng lµ mét ­u viÖt cña c¬ chÕ míi vÒ ®iÒu hµnh l·i suÊt cã lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi t¹o sù lùa chän tèi ­u cho ng­êi göi tiÒn. II. §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHTW. ViÖc cho ra ®êi vµ vËn hµnh mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ theo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ho¹t ®äng tiÒn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét b­íc ngoÆt trong lÞch sö ®iÒu hµnh cña hÖ thèng ng©n hµng. 1.Nh÷ng mÆt tÝch cùc: Thø nhÊt, vÒ ho¹t ®éng cung øng tiÒn : N¨m 1990 c¬ chÕ x¸c ®Þnh l­îng tiÒn cung øng mét c¸ch hµnh chÝnh bÞ b·i bá, thay vµo ®ã lµ l­îng tiÒn cung øng hµng n¨m ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¸c c¨n cø t­¬ng ®èi hîp lý ®ã lµ tèc ®é tr¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ l¹m ph¸t dù tÝnh, ®¶m b¶o cho viÖc cung øng tiÒn ph¶n ¸nh ®óng sù kh¸ch quan cña ph¸t triÓn kinh tÕ. Víi chøc n¨ng ®iÒu tiÕt l­u th«ng tiÒn tÖ kÓ tõ n¨m 1993 NHTW ®· ®­îc trao quyªn chñ ®éng h¬n vµ rót tiÒn khái l­u th«ng trªn c¬ së chØ tiªu n¨m ®· ®­îc duyÖt. thø hai, vÒ chÝnh s¸ch l·i suÊt : NhËn thøc râ ®­îc tÇm quan träng cña l·i suÊt- lµ c«ng cô cã vÞ trÝ quan träng sè mét trong hÖ thèng c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia, khi ®iÒu tiÕt l·i suÊt NHTW ®· kÕt hîp 2 yªu cÇu ®ã lµ : l·i suÊt d­¬ng vµ tõng b­íc thÞ tr­êng ho¸ viÖc ®iÒu tiÕt l·i suÊt, t¹o m«i tr­êng tù chñ cho c¸c tæ chøc tËn dông còng nh­ khu vùc kh¸ch hµng. Tõ chç Ên ®Þnh cô thÓ møc l·i suÊt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vµ cho vay cña hÖ thèng ng©n hµng, ®Õn nay NHTW chØ qu¶n lý trÇn l·i suÊt, th¶ næi hoµn toµn l·i suÊt ®Çu vµo còng trong thêi gian ®ã, møc l·i suÊt ®Çu vµo còng trong thêi gian ®ã, møc l·i suÊt liªn tôc ®iÒu chØnh gi¶m 4-5 lÇn/ n¨m vµo c¸c n¨m 96 – 99, ®iÒu nµy ®· thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vay vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, kho¶ng c¸ch gi÷a l·i suÊt cho vay b»ng néi tÖ vµ l·i suÊt cho vay b»ng ngo¹i tÖ rót ng¾n l¹i: t¹o sù b×nh ®¼ng h¬n gi÷a néi tÖ vµ ngo¹i tÖ. Thø ba, vÒ chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi: Quan ®iÓm chñ ®¹o trong chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n ®æi míi lµ: tõng b­íc ®¶m b¶o nhµ n­íc n¾m ®­îc ngo¹i tÖ phôc vô cho nhËp khÈu vµ æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång néi tÖ. §Þnh h­íng l©u dµi cu¶ chÝnh s¸ch ngo¹i hèi lµ t¨ng c­êng dù tr÷ ngo¹i hèi cñng cè n©ng cao gi¸ trÞ VND vµ ®­a VND thµnh ®ång tiÒn tù do chuyÓn ®æi, c¸c giao dÞch ngo¹i hèi mang tÝnh thÞ tr­êng nh­ giao dÞch kú h¹n, giao dÞch ho¸n ®æi …®· ®­îc chó ý ph¸t triÓn. §©y cã thÓ coi lµ nh÷ng b­íc ®ét ph¸ trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi, phÇn nµo gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n cho nÒn kinh tÕ ®ang trong qu¸ tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i. Thø t­: Tû lÖ d÷ tr÷ b¾t buéc NHNN ®· liªn tôc gi¶m tû lÖ d÷ tr÷ b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông ®©y lµ mét gi¶i ph¸p kÞp thêi, linh ho¹t vµ ®ång bé cña NHNN, gãp phÇn lµm dÞu ®i nh÷ng khã kh¨n cña c¸c tæ chøc tÝn dông gi¶m l·i suÊt cho vay, t¨ng kh¶ n¨ng cung øng vèn ®èi víi nÒn kinh tÕ vµ gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn t¨ng tr­ëng kinh tÕ. 2. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc : ë c¸c n­íc kh¸c nhau, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Æt ra c¸c môc tiªu kh¸c nhau, ë ViÖt Nam môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t. Thùc hiÖn môc tiªu ®ã, trong nh÷ng n¨m qua NHTW ®· vËn dông chÝnh s¸ch tiÒn tÖ mét c¸ch hîp lý, ®­a l¹i hiªu qu¶ cao cho nÒn kinh tÕ: -VÒ l¹m ph¸t: N­íc ta tõ chç l¹m ph¸t 3 con sè (774,7%) xuèng chØ cßn 4%n¨m 1997 vµ ®Õn n¨m 1999 lµ 0,1%. Nh­ vËy l¹m ph¸t ®· ®­îc kiÒm chÕ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ lµ t¨ng tr­ëng cao, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 1995 lµ 9,5%/n¨m (cao thø hai thÕ giíi). -Giê ®· ®­îc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, æn ®Þnh tû gi¸, ®iÒu chØnh l·i suÊt phï hîp ®Ó ®¸p øng cho ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng. Nhê cã c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ hèi ®o¸i ngo¹i tÖ phï hîp mµ nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc ngµy cµng t¨ng nhanh. -NHTW ®· thùc hiÖn rÊt tèt chiÕn l­îc huy ®éng vèn, ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån vèn phôc vô cho c«ng nghÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®¹i ho¸, ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn nh­ lµ : tiÒn göi tiÕt kiÖm, x©y dùng nhµ ë, ph¸t hµnh chøng kho¸n nî…®ång thêi tËp trung thu hót vèn tõ n­íc ngoµi (vèn ®Çu t­ trùc tiÕp FDI, gi¶i ODA, c¸c kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i…) -NHTW ®· chÊn chØnh vµ t¨ng c­êng mét b­íc viÖc qu¶n lý ngo¹i hèi, võa b»ng c¸c gi¶ ph¸p kinh tÕ, võa b»ng c¸c biÖn ph¸p qu¶n ký hµnh chÝnh. NHTW ®· më 2 trung t©m giao dÞch ngo¹i tÖ ë Hµ Néi vµ TPHCM nh»m kiÓm so¸t viÖc cung øng ngo¹i tÖ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. §ång thêi víi c¸c biÖn ph¸p ®ång bé kh¸c (chèng bu«n lËu qua biªn giíi, h×nh thµnh quü ngo¹i tÖ ®Ó ­u tiªn cho viÖc nhËp nh÷ng vËt t­ hµng ho¸ thiÕt yÕu, cã gi¶i ph¸p ®¶m b¶o c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ…) NHTW ®· tÝch cùc can thiÖp vµo thÞ tr­êng vµng vµ ®« la trong n­íc, nhê vËy ®· h¹ ®­îc c¬n sèt vµng & ®« la, t¹o nªn xu h­íng æn ®Þnh thÞ tr­êng ngo¹i hèi vµ gi¸ v¶ hµng ho¸. 3. Nh÷ng h¹n chÕ cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ : 3.1 H¹n chÕ -Tû lÖ l¹m ph¸t biÕn ®éng kh«ng ®Òu, thêi gian gÇn ®©y l¹m ph¸t ë n­íc ta thÊp ë møc kû kôc (N¨m 2000 tû lÖ l¹m ph¸t lµ- 0,6%) vµ trong thêi gian tíi chóng ta cã thÓ r¬i vµo vßng xo¸y l¹m ph¸t, g©y ra nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn t¨ng tr­ëng kinh tÕ. -Tû lÖ thÊt nghiÖp trong giai ®o¹n hiÖn nay ®· lín ®Õn møc b¸o ®éng, ®¹t xÊp xØ 7%, g©y l·ng phÝ vÒ nguån lùc, g©y ¸p lùc lªn x· héi. -Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng, tõ 5,8% n¨m 1998 xuèng 4,8% n¨m 1999, n¨m 2000 l¹i t¨ng lªn 6.75%. -§Çu t­ cña nÒn kinh tÕ ®ang cã nhiÒu gi¶m sót, chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc ®· gi¶m tõ 31% xuèng cßn 24%n¨m 2000. T×nh h×nh tÝn dông ®ang cã xu h­íng xÊu ®i, l·i suÊt liªn tôc gi¶m nh÷ng nhu cÇu tÝn dông l¹i kh«ng t¨ng. Huy ®«ng vèn t¨ng cao gÊp ®«i møc t¨ng d­ nî tÝn dông, vèn huy ®éng chñ yÕu lµ ng¾n h¹n. GÇn ®©y NHTW l¹i quy ®Þnh møc trÇn l·i suÊt thèng nhÊt cho tÝn dông ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n, do ®ã kh«ng khuyÕn khÝch cho vay dµi h¹n, huy ®éng vèn dµi h¹n. -Tû lÖ nî cña c¸c NHTM cßn qu¸ cao tíi møc b¸o ®éng, quan hÖ gi÷a l·i suÊt huy ®éng cho vay ngo¹i tÖ vµ VND cßn ch­a hîp lý g©y ra t×nh tr¹ng vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ t¨ng nh÷ng d­ nî cho vay ngo¹i tÖ l¹i gi¶m. 3.2 Nguyªn nh©n chñ quan. -Nguyªn nh©n c¬ b¶n nhÊt lµ b¾t nguån tõ h¹n chÕ cña c¬ chÕ ®iÒu hµnh trùc tiÕp, hay nãi c¸ch kh¸c lµ c«ng cô ®iÒu hµnh trùc tiÕp trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Nam. +C¸c c«ng cô trùc tiÕp (l·i suÊt, tû gi¸, h¹n møc tÝn dông) kh«ng cho phÐp NHTW cã thÓ ®iÒu chØnh linh ho¹t l­îng vèn trong ®iÒu kiÖn vèn ø ®äng. NHTW kh«ng cã c«ng cô ®Ó hÊp thô vèn kh¶ dông thõa mét c¸ch chñ ®éng ngoµi d÷ tr÷ b¾t buéc (nh­ng rÊt chËm ch¹p), thùc tÕ n¨m 1996, NHNN ®· thÝ ®iÓm ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó ®¹t môc ®Ých nµy nh­ng v× nhiÒu lý do mµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. +C«ng cô trùc tiÕp ngµy cµng tá ra thiÕu chñ ®éng trong viÖc ®iÒu chØnh l­îng tiÒn cung øng vµ do ®ã lµm gi¶m hiÖu lùc cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, ®iÒu nµy thÓ hiÖn rÊt râ trong 2 n¨m 1998-1999, khi trÇn l·i suÊt – c«ng cô chñ chèt cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ – gi¶m liªn tôc nh­ng gi¸ c¶ vµ s¶n l­îng kh«ng nh÷ng kh«ng t¨ng mµ cßn tiÕp tôc gi¶m. +ViÖc sö dông c¸c c«ng cô trùc tiÕp vµ c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh nh­ hiÖn nay chØ cho phÐp chÝnh s¸ch tiÒn tÖ t¸c ®éng ®Õn c¸c biÕn sè vÜ m« th«ng qua kªnh trùc tiÕp. +C¸c c«ng cô ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ hiÖn cã ch­a ph¸t huy tèt t¸c dông trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, thËm chÝ cã c«ng cô vÉn cßn ë d¹ng s¬ khai. +NHNN ViÖt Nam chØ sö dông tû lÖ d÷ tr÷ b¾t buéc lµ chÝnh nh­ng c«ng cô nµy rÊt khã sö dông, rÊt dÔ bÞ lì tayvµ trong thùc tÕ nã vÉn ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt t¸c dông. Trong khi ®ã nghiÖp vô thi tr­êng më rÊt linh ho¹t, chñ ®éng vµ dÔ dµng ®¶o ng­îc viÖc mua l¹i th× NHTW l¹i ch­a sö dông. NghiÖp vô thÞ tr­êng më vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ®ang cßn qu¸ míi mÎ víi chóng ta nªn trong c¸ch vËn hµnh gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n, c¸c giao dÞch trªn c¶ hai thÞ tr­êng nµy ®ang cßn qu¸ tÎ nh¹t, ch­a s«i ®éng … +ChÝnh s¸ch l·i suÊt-c«ng cô c¬ b¶n vµ trô cét cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong qu¸ tr×nh ¸p dông ®· gÆp ph¶i rÊt nhiÒu sai lÇm. Cô thÓ: Thø nhÊt, qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt cho vay ch­a ®ång bé g©y ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh huy ®éng vµ cho vay vèn. Khi h¹ l·i suÊt tiÒn göi nh­ng kh«ng ®ång thêi h¹ l·i suÊt cho vay hoÆc ®ång thêi h¹ nh­ng tèc dä tiÒn göi nhanh h¬n dÉn ®Òn t×nh tr¹ng vèn ng¾n h¹n t¹m thêi ø ®äng, c¸c ng©n hµng ®èi phã b»ng c¸ch huy ®éng vèn cÇm chõng, c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn cßn kho tiÒn cña d©n th× ®ang chÊt ®Çy. Thø hai, møc l·i suÊt cho vay tuy ®· gi¶m nh­ng so víi tèc ®é thiÓu ph¸t hiÖn nay th× kh«ng kÝch thÝch ®­îc s¶n xuÊt kinh doanh v× l·i suÊt thùc cña ng©n hµng vÉn cao so víi lîi nhuËn mµ hä thu ®­îc. Thø ba, hiÖn nay møc l·i suÊt ­u ®·i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ch­a hîp lý. Møc l·i suÊt cho vay ­u ®·i xuÊt khÈu th­êng gi¶m rÊt chËm vµ thÊp h¬n so víi møc ®é gi¶m cña l·i suÊt cho vay theo quy ®Þnh cña NHNN. Thªm vao ®ã víi møc l·i suÊt ­u ®·i xuÊt khÈu hiÖn nay ch­a cã sù quy ®Þnh mét c¸ch cô thÓ ®èi víi c¸c mÆt hµng vµ nghµnh nghÒ kh¸c nhau. HiÖn nay chóng ta ®ang thùc hiÖn chiÕn l­îc “h­íng vÒ xuÊt khÈu”, ®Ó ®Èy m¹nh chiÕn l­îc ®ã th× ngay tr­íc m¾t chóng ta cÇn cã mét biÓu l·i suÊt cho vay hîp lý ®Ó ®Çu t­ vèn cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng mµ tr­íc hÕt lµ c¬ së h¹ tÇng phôc vô xuÊt khÈu. Thø t­, chÝnh s¸ch l·i suÊt cßn ch­a hîp lý trong viÖc quy ®Þnh tû lÖ chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ trong mét kho¶ng thêi gian dµi t¹o kÏ hë cho viÖc chuyÓn c¸c nguån vèn tõ thµnh thÞ vÒ néng th«n ®Ó h­ëng chªnh lÖch l·i suÊt. §Õn n¨m 1999 th× vÊn ®Ò nµy míi ®­îc gi¶i quyÕt. Thø n¨m, chÊt l­îng tÝn dông cã chiÒu h­íng thay ®æi xÊu ®i, l·i suÊt cho vay b»ng néi tÖ vÉn cao h¬n nhiÒu l·i suÊt ngo¹i tÖ trong khi tû gi¸ hèi ®o¸i æn ®Þnh. Thø sau, c¸c c«ng cô ®iÒu chØnh l·i suÊt hiÖn nay ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶. TÝnh ®Õn nay, hÖ thèng ng©n hµng ®· ph¸t triÓn ®Õn giai ®o¹n cao nhÊt vÒ sè l­îng, c¬ cÊu vµ c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng:6 NHTM quèc doanh víi 1200 chi nh¸nh, 46 NHTM cæ phÇn, 26 chi nh¸nh ng©n hµng ë n­íc ngoµi… song chØ cã 50% sè tæ chøc tÝn dông nµy tham gia vµo thÞ tr­êng néi tÖ liªn ng©n hµng lµm cho thÞ tr­êng nµy ho¹t ®éng kh«ng th­êng xuyªn, ch­a trë thµnh n¬i mua b¸n vèn gi÷a c¸c thµnh viªn. L·i suÊt trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng vÉn ch­a cã t¸c dông h×nh thµnh nªn l·i suÊt cho vay b×nh qu©n trong nÒn kinh tÕ, c¸c ng©n hµng vÉn trùc tiÕp vay vèn lÉn nhau. Tãm l¹i, c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt míi hiÖn nay ch­a hîp lý. Biªn ®é l·i suÊt qu¸ réng g©y ra sù chªnh lÖch l·i suÊt qu¸ lín gi÷a c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng. C¸c DNNN cã quy m« lín, ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i, l¹i ®ùoc nhµ n­íc b¶o hé nªn ®­îc c¸c NHTM c¹nh tranh víi nhau ®Ó thu hót, ®­a ra c¸c møc l·i suÊt cho vay thÊp, thËm chÝ d­íi 0,6%/th¸ng, cßn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ph¶i vay víi l·i suÊt cao, tíi 0,75%/th¸ng (n¨m2000), ®Æc biÖt lµ c¸c hé n«ng d©n ph¶i vay víi l·i suÊt tíi 1%-1,25%/th¸ng,gÊp hai lÇn doanh nghiÖp nhµ n­íc… -bªn c¹nh ®ã, sù bÊt cËp vÒ thñ tôc ph¸p lý, hµnh chÝnh, sù yÕu kÐm cña bé m¸y hµnh chÝnh trong hÖ thèng ng©n hµng còng lµ c¶n trë cho viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. HÖ thèng ng©n hµng ch­a tho¸t khái c¬ chÕ quan liªu bao cÊp, ch­a b¸m thÞ tr­êng, ch­a b¸m kh¸ch hµng, ch­a ®ñ n¨ng ®éng vµ phÇn n¸o ®ã cßn cã sù co côm l¹i do viÖc sö lý nh÷ng yÕu kÐm vµ søc Ðp cña ph¸p luËt, c«ng luËn, do ®ã ®Ò ra thñ tôc nhiªu khª phiÒn hµ. c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t cña ng©n hµng ch­a hiÖu qu¶. C¸c NHTM cã n¨ng lùc tµi chÝnh thÊp, kü n¨ng qu¶n lý cßn nhiÒu h¹n chÕ. Tr×nh ®é c¸n bé ng©n hµng nh×n chung cßn nhiÒu bÊt cËp, mét bé phËn c¸n bé tho¸i ho¸ bÞ biÕn chÊt, cã nhiÒu vô tiªu cùc vi ph¹m ph¸p luËt g©y tæn thÊt lín vÒ tµi chÝnh cña ®Êt n­íc vµ uy tÝn cña ngµnh. -c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nãi riªng vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ nãi chung ch­a thùc sù ®ång bé nhiÒu khi cßn k×m h·m nhau, nhÊt lµ trong thêi kú dµi h¹n. 3.2.2. nguyªn nh©n kh¸ch quan : - Cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ n¨m 1997 vµ n¨m 2000 ë ch©u ¸ ®· g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c¸c n­íc trong khu vùc, trong ®ã cã ViÖt Nam. Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña chóng ta chËm l¹i. -do n­íc ta míi tõ ®ªm tr­êng cña chÕ ®é quan liªu bao cÊp, kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung ®i ra nªn kinh nghiÖm qu¶n lý cña NHTW cßn phÇn nµo h¹n chÕ. ViÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®o ®ã cßn ch­a ®¹t kÕt qu¶ nh­ mong muèn. -mét nguyªn nh©n kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn lµ trong nhiÒu n¨m liÒn lò lôt liªn tôc x¶y ra g©y tæn thÊt lín vÒ c¶ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. III.Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ : 1. Mét sè gi¶i ph¸p sö dông nghiÖp vô thÞ tr­êng më vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n: ë ViÖt Nam hiªn nay thÞ tr­êng më vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng nh­ng ch­a thùc sù trë thµnh c«ng cô ®ãng vai trß quan träng ®Ó NHNN ®iÒu tiÕt møc cung øng tiÒn tÖ. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn thÞ tr­êng më vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n: 1.1. hoµn thiÖn c¬ chÕ tæ chøc, diÒu kiÖn c«ng nghÖ nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nghiÖp vô thÞ tr­êng më vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. §Ó thùc hiÖn tèt nghiÖp vô thÞ tr­êng më NHNN cÇn cã bé m¸y gåm c¸c chuyªn gia tµi chÝnh tiÒn tÖ giái chuyªn m«n, theo dâi ph©n tÝch ®¸nh gi¸ diÔn biÕn t×nh h×nh tiÒn tÖ, l¹m ph¸t…®Ó ®­a ra nh­ng quyªt ®Þnh can thiÖp vµo thÞ tr­êng mét c¸ch kÞp thêi, cïng víi c¸c c«ng cô kh¸c thùc thi cã hiÖu qu¶ môc tiªu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Bé m¸y nµy cã nhiÖm vô: -Theo dâi tÝnh to¸n dù to¸n vèn kh¶ dông cña c¸c ng©n hµng ®Î tõ ®ã cã thÓ ra quyÕt ®Þnh cÇn ph¶i thay ®æi vèn kh¶ dông cña c¸c NHTM ë møc ®é cµn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc yªu cÇu cung øng tiÒn tÖ. -Theo dâi diÔn biÕn, xu h­íng vËn ®éng cña t×nh h×nh l¹m ph¸t, l·i suÊt ®Çu t­, cïng kÕt qu¶ ph©n tÝch ë trªn ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n mua hoÆc b¸n, khèi l­îng mua, b¸n tõng ®ît l·i suÊt, tr×nh thèng ®èc ng©n hµng quyÕt ®Þnh. -Ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng, bao gåm ®µo t¹o con ng­êi vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i. 1.2. NHNN cµn cã biÖn ph¸p can thiÖp kÞp thêi vµo thÞ tr­êng më. -NHNN cÇn quy ®Þnh râ c¸c c«ng cô ®­îc mua b¸n ë trªn thÞ tr­êng më, quy ®Þnh cô thÓ ph¹m vi ®èi t­îng th¹m gia thÞ tr­êng më. -NHNN còng cÇn thùc hiÖn linh ho¹t c¬ chÕ mua b¸n t¹i thÞ tr­êng më, gi¶ sö nÕu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Æt träng t©m vµo viÖc ®iÒu tiÕt l·i suÊt th× NHNN nªn ¸p dông gi¸ cè ®Þnh. Khi cÇn t¨ng l·i suÊt trªn thÞ tr­êng hoÆc khèng chÕ khèi l­îng tiÒn tÖ trong l­u th«ng, NHNN dÆt mua l¹i c¸c tÝn phiÕu trªn thÞ tr­êng më víi møc l·i suÊt cao, møc l·i suÊt ®ã sÏ t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt thÞ tr­êng nãi chung, ®ång thêi gióp NHNN nhanh chãng thu hÑp ®­îc khèi tiÒn tÖ ngoµi l­u th«ng nh­ dù ®Þnh. 1.3. C¸c biÖn ph¸p kh¸c: -CÇn ph¶i tiÕp tôc ban hµnh c¸c quy ®Þnh, quy chÕ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n, tõng b­íc hoµn thiÖn thÞ tr­êng chøng kho¸n, ®¶m b¶o cho nã ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n, g©y dông niÒm tin cña c«ng chóng vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n.Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy cÇn ph¶i cã thêi gian vµ c«ng søc bëi v× hiÖn nay ng­êi d©n ViÖt Nam cßn nhiÒu e ng¹i víi thÞ tr­êng chøng kho¸n. -NHNN cÇn tiÕp tôc cñng cè hoµn thiÖn thÞ tr­êng tiÒn tÖ liªn ng©n hµng ho¹t ®éng thùc sù s«i næi, lµnh m¹nh vµ thùc hiÖn ®óng vai trß ng­êi cho vay cuèi cïng. -HÖ thèng NHTM cÇn tiÕp tôc ®æi míi c«ng nghÖ thanh to¸n, tiÕn tíi thùc hiÖn x· h«i ho¸ viÖc më tµi kho¶n thanh to¸n cho c¸c chñ thÓ trong x· héi. Cã nh­ vËy khi c¸c chñ thÓ nµy tham gia mua b¸n tÝn phiÕu t¹i thÞ tr­êng më, nã sÏ nhanh chãng t¸c ®éng ngay ®Õn kh¶ n¨ng tÝn dông cña c¸c NHNN vµ c«ng cô thÞ tr­êng më míi cã thÓ ph¸t huy hÕt c¸c ­u thÕ vèn cã cña nã. 2.c¸c gi¶i ph¸p ®èi víi chÝnh s¸ch l·i suÊt : Lµ chÝnh s¸ch gi÷ vai trß trô cét trong hÖ thèng c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cña NHTW, khi thiÕt kÕ chÝnh s¸ch l·i suÊt NHTW cÇn n¾m v÷ng hai nguyªn t¾c: Mét lµ, l·i suÊt ph¶i thùc d­¬ng (cã tÝnh ®Õn tr­ît gi¸ vµ l¹m ph¸t );hai lµ,nã ph¶i lµ gi¸ c¶ cña tÝn dông th«ng qua quan hÖ cung cÇu vèn trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh mµ h×nh thµnh.NHTW kh«ng ®­îc ¸p ®Æt l·i suÊt b»ng ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh mµ sö dông c«ng cô l·i suÊt cña m×nh ( l·i suÊt t¸i cÊp vèn, t¸i chiÕt khÊu )®Ó ®iÒu tiÕt l·i suÊt thÞ tr­êng.NHTW ph¶i x©y dùng mét chÝnh s¸ch l·i suÊt ®ång bé, tiÒn l·i suÊt cho vay b»ng néi tÖ cÇn ph¶i dùa trªn c¸c c¨n cø thùc tiÔn nh­ tû lÖ l¹m ph¸t, tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n, c¬ cÊu rñi ro. Trong c¬ chÕ ®iÒu hµnh, NHTW ph¶i lµm sao ®Ó l·i suÊt cho vay b»ng ngo¹i tÖ vµ néi tÖ ph¶i c©n xøng víi nhau. Tãm l¹i, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë ViÖt Nam cÇn ¸p dông c¬ chÕ l·i suÊt linh ho¹t trªn c¬ së l·i suÊt c¬ b¶n ( l·i suÊt trÇn ) do NHNN ViÖt Nam c«ng bè mét c¸ch hîp lý, ®ång thêi tõng b­íc hoµn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó h×nh thµnh nªn tù do ho¸ l·i suÊt ë n­íc ta nh­: chñ ®éng kiÓm so¸t l¹m ph¸t, c©n ®èi ng©n s¸ch, æn ®Þnh tèc ®é t¨ng tr­ëng…Khi c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ®· ®­îc ®¸p øng th× chóng ta sÏ chuyÓn sang c¬ chÕ tù do ho¸ l·i suÊt nh­ng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch thËn träng, cã c©n nh¾c ®Ó lo¹i bá nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ x· héi. 3. CÇn cã c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp ®Ó ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ: c¸c c«ng cô trùc tiÕp ngµy cµng béc lé nh÷ng yÕu ®iÓm vµ ngµy cµng kÐm hiÖu lùc trong mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng. §Ó cã mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ mÒm dÎo, linh ho¹t hÖ thèng ng©n hµng cÇn hoµn thiÖn nghiÖp vô cña m×nh trªn thÞ tr­êng më vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n, t¨ng c­êng sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp ( dù tr÷ b¾t buéc, chÝnh s¸ch t¸i cÊp vèn ). NHTW cÇn ph¶i tiÕn hµnh hoµn chØnh c¸ch tÝnh møc tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc vµ ph¶i th­êng xuyªn ®iÒu chØnh nã cho phï hîp víi t­ng thßi kú ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng lµnh m¹nh trong c¬ chÕ c¹nh tranh vµ mét thÞ tr­êng tiÒn tÖ thø cÊp häat ®éng tÝch cùc vµ ®­îc diÒu tiÕt hiÖu qu¶. 4. VÒ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, bé m¸y hµnh chÝnh: C¸c thñ tôc hµnh chÝnh vÉn cßn r¾c rèi, kÐm hiÖu qu¶, nhiÒu chç cßn ch­a râ rµng, cã khi cßn chång chÐo ch­a hîp lý. Do ®ã cÇn ph¶i cã mét c¬ chÕ th«ng tho¸ng h¬n, hîp lý h¬n, cÇn cã c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn viÖc thi hµnh ph¸p luËt mét c¸ch râ rµng cô thÓ. §¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc ph¸p lý ®Ó cho c¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n mét c¸ch dÔ dµng. YÕu tè con ng­êi la cùc kú quan träng do ®ã cÇn ph¶i ®µo t¹o, båi d­ìng ®Ó cã nh÷ng c¸n bé tÝn dông cã kiÕn thøc tr×nh ®é, cã ®¹o ®øc vµ ph¶i cã b¶n lÜnh, kinh nghiªm nghÒ nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i gi¶m biªn chÕ bÖ m¸y hµnh chÝnh, t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ theo chiÒu ngang. TiÕp tôc thùc hiÖn mét c¸ch m¹nh mÏ døt ®iÓm viÖc cñng cè, s¾p xÕp c¸c tæ chøc tÝn dông, kiÖn toµn l¹i c¬ cÊu NHTM. Ngoµi ra cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng cña th«ng tin, bao gåm c¶ th«ng tin tµi chÝnh vµ th«ng tin phi tµi chÝnh, hiªn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng mµ träng t©m lµ nghiÖp vô thanh to¸n qua ng©n hµng. Ph¸t triÓn c¸c c«ng cô vµ dÞch vô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®Ó dÓ dµng h¬n trong viÖc kiÓm so¸t kh«Ý l­îng tiÒn cung øng. 5. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ cÇn ®­îc sö dông mét c¸ch ®ång bé cïng víi c¸c chÝnh s¸ch kh¸c. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi quan träng cña quèc gia, nã cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c chÝnh s¸ch kh¸c nhÊt lµ chÝnh s¸ch tµi kho¸ quèc gia. Do ®ã khi ®iÒu hanh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cÇn ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ víi c¸c chÝnh s¸ch kh¸c, trong mét tæng thÓ vÜ m«. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã cÇn cã sù phèi hîp gi÷a c¸c bé ngµnh cã liªn quan, ®Æc biÖt cÇn t¨ng c­êng sù phèi hîp gi÷a NHNN vµ bé tµi chÝnh trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ KÕt luËn Chóng ta d· biÕt r»ng bÊt kú mét ho¹t ®éng kinh tÕ nµo cung liªn quan ®Õn ng©n hµng dï lµ gi¸n tiÕp hay trùc tiÕp;nh­ vËy khu vùc ng©n hµng ph¶i ®­îc dÆt ë vÞ trÝ hµng ®Çu, ®Æc biÖt lµ NHTW cung víi c¸c c«ng cô cña nã ®· gióp cho toµn hÖ thèng kh«ng ®i chÖch khái môc tiªu ®· ®Þnh. Mét khu vùc ng©n hµng lín m¹nh sÏ lµ hËu thuÉn cho c¸c thµnh phÇn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ æn ®Þnh. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN lµ mét c«ng viÖc cßn míi mÎ ®èi víi ViÖt Nam. §¶ng vµ chÝnh phñ ®· x¸c ®Þnh ®óng ®¾n nhiÖm vô cña ®Êt n­íc lµ ph¶i ®æi míi c¨n b¶n hÖ thèng ta× chÝnh tiÒn tÖ; ng©n hµng ph¶i thùc sù trë thµnh trung t©m tiÒn tÖ tÝn dông cña c¶ n­íc. Trong thêi gian qua, bé m¸y ho¹t ®éng c¸c lo¹i h×nh kinh doanh cña khu vùc nµy ®· ®­îc ®æi míi vµ ®ang tõng b­íc ®­îc hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó theo kÞp tr×nh ®é c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §¶ng vµ chÝnh phñ còng cÇn quan t©m h¬n n÷a b»ng c¸ch nhanh chãng hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, bæ sung c¸c ®iÒu luËt cÇn thiÕt phôc vô cho ho¹t ®éng trong lÜnh nµy. Hoµn thiÖn hÖ thèng ng©n hµng vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ c¬ së v÷ng ch¾c vµ tiÒn ®Ò quan träng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o kinh tÕ vÜ m«-§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n kinh tÕ vÜ m«- häc viÖn tµi chÝnh kinh tÕ häc – David Begg, Stanley Fishcher, Ruchger Dornbush tiÒn tÖ, ng©n hµng , thÞ tr­êng tµi chÝnh-F.Mishkin tiÒn tÖ vµ ng©n hµng –th¹c sü NguyÔn v¨n Ng©n lý thuyÕt tiÒn tÖ –ng©n hµng –ts.NguyÔn thÞ Mïi ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng – PTS.NguyÔn §øc Th¶o tiÒn vµ ho¹t ®éng ng©n hµng- Lª Vinh Danh c¸c nghiÖp vô cña NHTM –Lª V¨n L­ ng©n hµng víi qóa tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ViÖt Nam -PTS.NguyÔn Quèc ViÖt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông vµ ng©n hµng trong b­íc ®Çu ®æi míi ë ViÖt Nam t¹p chÝ ng©n hµng sè 7+9+14+16+17 n¨m 1999; sè 1+2+3 n¨m 2000;sè 3 n¨m 2001 t¹p chÝ tµi chÝnh sè 9+11n¨m 1999 sè 2 n¨m 2000 T¹p chÝ th«ng tin tµi chÝnh sè 9,11 n¨m 1999, sè 1 n¨m 2000 ; sè 2 n¨m 2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBản chất và chức năng của ngân hàng vai trò của ngân hàng trong việc thực thi chính sách tiền tệ sự cụ thể hoá của chính sách tiền tệ trong quản lý ki.DOC