Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường tổng kho xăng dầu nhà bè - Công ty xăng dầu khu vực II

Kết luận của báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Tổng kho xăng dầu Nhà Bè - Công ty xăng dầu khu vực II gồm các điểm sau : 1- Tổng kho xăng dầu Nhà Bè là đầu mối trung tâm để tiếp nhận, dự trữ và cung cấp các loại xăng, dầu và một số nhiên liệu như gas (LPG), nhựa đường, hóa chất.cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nhu cầu quốc phòng và an ninh quốc gia của các tỉnh phía Nam. Sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đóng một vai trò quan trọng và hết sức cần thiết. 2- Trong những năm qua, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đã đạt được doanh thu ngày càng cao, góp phần làm tăng ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế (thuế doanh thu, thuế lợi tức.). 3- Các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè hoàn toàn có thể khắc phục được bằng các thiết kế trên cơ sở khoa học và lựa chọn công nghệ thích hợp, lắp đặt hệ thống xử lý và vận hành đúng kỹ thuật. Các chỉ tiêu môi trường ở đầu ra của các nguồn thải do hoạt động của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đều đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và ổn định kinh doanh. 4- Kết hợp với các khâu xử lý ô nhiễm, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đã áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ về vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa các chất thải, xây dựng các biện pháp an toàn lao động, kết hợp với các cơ quan chuyên môn và các cơ quan quản lý môi trường tại địa phương thực hiện chương trình giám sát các hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường.

doc59 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 1249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường tổng kho xăng dầu nhà bè - Công ty xăng dầu khu vực II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ận hành, giảm ồn. Ä Hiệu quả của biện pháp khống chế đang áp dụng : Kết quả đo đạc độ ồn tại khu vực cảng tiếp nhận xăng dầu - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đã được trình bày ở bảng 7, chương III của báo cáo cho thấy độ ồn tại khu vực còn rất thấp so với tiêu chuẩn cho phép. 5.2.2- Khống chế ô nhiễm do nước thải 5.2.2.1- Khống chế ô nhiễm do nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt từ các tàu nhập nhiên liệu sẽ được xử lý ngay trên tàu mà không được phép xả tại khu vực cảng. Ngoài ra, thời gian tàu hoạt động trên cảng rất ngắn (chỉ từ 1 - 2 ngày đêm), số lượng tàu hoạt động trong năm không nhiều. Vì vậy, các loại nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực cảng không phải là yếu tố gây ô nhiễm thủy vực. 5.2.2.2- Khống chế ô nhiễm do nước thải nhiễm dầu Nước thải nhiễm dầu từ cảng tiếp nhận chủ yếu phát sinh do quá trình vệ sinh, súc rửa các hầm chứa dầu. Đối với các tàu nhập dầu của nước ngoài, công tác này không được thực hiện ngay tại cảng. Riêng đối với các tàu nội địa của Công ty, nước vệ sinh xả cặn hầm chứa sẽ được dẫn vào các hệ thống xử lý đặt trong khu vực kho và xử lý cùng với lượng nước thải nhiễm dầu phát sinh tại khu vực kho chứa. Công nghệ xử lý nước thải đã được trình bày cụ thể ở mục 5.1.2.2. 5.2.3- Khống chế ô nhiễm do chất thải rắn Các loại chất thải rắn sinh hoạt từ các tàu nhập liệu phát sinh do hoạt động của các thủy thủ trên tàu sẽ được chứa trong các thùng có nắp đậy và không được phép thải bỏ vào khu vực cảng. Chất thải rắn công nghệ chỉ phát sinh từ quá trình làm vệ sinh tàu. Tuy nhiên, quá trình này không được thực hiện ngay tại khu vực cảng và cũng không thường xuyên. Do đó, ô nhiễm do chất thải rắn tại khu vực cảng từ các tàu nhập liệu là không xảy ra. 5.3- CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI KHO CHỨA VÀ CẢNG TIẾP NHẬN - TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ 5.3.1- Phòng chống cháy nổ và an toàn lao động 5.3.1.1- Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy Bảng 9 : Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè STT Tên thiết bị Số lượng STT Tên thiết bị Số lượng 1 Xe Zin chữa cháy 06 20 Chăn chữa cháy 80 2 Xe thuốc chữa cháy 03 21 Gầu thuyền 02 3 Máy bơm chữa cháy cố định 14 22 Thang hộp 03 4 Máy bơm chữa cháy di động 03 23 Thang ba 05 5 Vòi A chữa cháy 239 24 Kẻng báo cháy 41 6 Vòi B chữa cháy 39 25 7 Lăng A chữa cháy 43 26 Bảng cấm lửa 51 8 Lăng B chữa cháy 35 27 Bảng cấm hút thuốc 38 9 Thuốc Foam chữa cháy 345 28 Các bảng nội quy 32 10 Bình Alsun lớn 39 29 Tiêu lệnh cứu hỏa 33 11 Bình Alsun nhỏ 50 30 Quy trình vận hành máy các loại 17 12 Bình CO2 lớn 34 31 Trụ nước chữa cháy F110 123 13 Bình CO2 nhỏ 171 32 Họng nước chữa cháy F70 478 14 Xe phun suơng 04 33 Băng ca PCCC 04 15 Lắng tạo bọt 19 34 Vòi hút xe chữa cháy 16 16 Máy fun Foam kéo tay 02 35 Ba trục xe chữa cháy 10 17 Phuy cát PCCC 100 36 Lọc rác 09 18 Phuy nước PCCC 57 37 Áo chữa cháy 09 19 Xẻng chữa cháy 82 38 Đầu nới lấy nước F110 03 5.3.1.2- Bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå vaø an toaøn lao ñoäng Ñeå ñeà phoøng chaùy noå, Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø ñaõ tuaân thuû caùc quy ñònh sau : - Boá trí caùc haïng muïc coâng trình trong khuoân vieân Toång kho phuø hôïp vôùi yeâu caàu phoøng chaùy chöõa chaùy, sao cho xe cöùu hoûa coù theå ñeán ñöôïc gaàn taát caû caùc vò trí khi coù chaùy noå. - Boá trí hôïp lyù löïc löôïng PCCC khi coù chaùy, caùc löïc löôïng ñöôïc phaân coâng nhieäm vuï cuï theå nhö sau : . Ngöôøi ñang laøm nhieäm vuï (trong ca tröïc) baûo ñaûm vò trí, giöõ gìn traät töï löu thoâng trong khu vöïc vaø baùo caùo tình hình khi coù löïc löôïng chöõa chaùy chuyeân nghieäp ñeán chi vieän. . Löïc löôïng baûo veä coøn laïi trieån khai ñoäi hình chöõa chaùy theo chæ ñaïo cuûa ngöôøi chæ huy. . Nhaân vieân giao nhaän nhanh choùng caùch ly (nhö ñoùng van, sô taùn) xaêng, daàu hay nhöõng chaát chaùy khaùc gaàn ñaùm chaùy coù nguy cô bò chaùy lan. - Phoái hôïp chaët cheõ khi chöõa chaùy vôùi löïc löôïng chuyeân nghieäp. - Caùc maùy moùc, thieát bò duøng trong hoaït ñoäng vaø trong coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy phaûi coù lyù lòch keøm theo vaø phaûi ñöôïc ño ñaïc, theo doõi thöôøng xuyeân caùc thoâng soá kyõ thuaät. - Caùc maùy moùc, thieát bò laøm vieäc ôû nhieät ñoä vaø aùp suaát cao coù hoà sô, lyù lòch roõ raøng (ñöôïc söï kieåm tra ñònh kyø cuûa caùc cô quan chöùc naêng nhaø nöôùc) vôùi ñaày ñuû caùc ñoàng hoà ño nhieät ñoä, aùp suaát, möùc xaêng daàu... - Laép ñaët heä thoáng choáng seùt treân caùc boàn chöùa xaêng daàu (khu vöïc coù ñoä cao lôùn nhaát) vaø heä thoáng tieáp ñaát cuûa caùc thieát bò trong khu vöïc. - Nhaân vieân laøm vieäc trong khu vöïc ñang xuaát, nhaäp seõ khoâng ñöôïc söû duïng caùc vaät duïng baèng kim loaïi, traùnh va ñaäp maïnh gaây neân söï coá chaùy, noå. - Caùc thieát bò ñieän seõ ñöôïc duy trì ôû ñieàu kieän an toaøn, ngaên ngöøa khaû naêng phaùt ra tia löûa ñieän cuûa caùc thieát bò, duïng cuï ñieän ôû khu vöïc nguy hieåm. Caùc loaïi ñeøn chieáu seõ laø caùc loaïi ñeøn choáng noå. Caùc maùy moùc duøng ñieän laø caùc thieát bò phoøng noå seõ ñöôïc noái ñaát choáng ñieän roø vaø choáng tích ñieän töø. - Naâng cao trình ñoä kyõ thuaät chuyeân ngaønh cho ñoäi nguõ coâng nhaân vieân, ñaëc bieät laø caùc quy ñònh an toaøn, phoøng chaùy chöõa chaùy. Thöôøng xuyeân kieåm tra, nhaéc nhôû caùc quy ñònh an toaøn veà moâi tröôøng vaø phoøng chaùy chöõa chaùy. Baûo ñaûm an ninh trong khu vöïc caàu caûng. Coâng nhaân baûo veä vaø ñoäi cöùu hoûa tröïc 24/24. - Phoái hôïp vôùi chính quyeàn ñòa phöông vaø caùc cô quan coù chöùc naêng thaønh laäp ban chæ huy thoáng nhaát trong vieäc laäp phöông aùn phoøng chaùy chöõa chaùy vaø toå chöùc dieãn taäp chöõa chaùy ñeå ñaûm baûo hieäu quaû öùng cöùu khi coù söï coá. Chi tieát phöông aùn phoøng chaùy chöõa chaùy taïi choã cuûa Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø ñöôïc trình baøy ôû phaàn phuï luïc. 5.3.2- Phoøng choáng roø ræ xaêng, daàu, gas, dung moâi, hoùa chaát 5.3.2.1- Caùc bieän phaùp ñeà phoøng - Kieåm tra ñònh kyø ñoä beàn, ñoä kín cuûa maët bích, van, oáng noái, phaûi thay theá vaø söûa chöõa ngay khi coù hieän töôïng roø ræ. - Ñaûm baûo an toaøn khi vaän haønh caùc phöông tieän vaän chuyeån : taøu chôû nhieân lieäu (xaêng, daàu, gas, dung moâi, hoùa chaát...), xaø lan, xe boàn,... - Tuaân thuû nghieâm ngaët quy taéc baûo trì ñöôøng oáng... 5.3.2.2- Caùc bieän phaùp xöû lyù khi coù söï coá - Ngöøng vaän haønh - Baùo caùo chính quyeàn ñòa phöông bieát ñeå hoã trôï coâng taùc baûo veä - Caém bieån, caêng daây quanh khu vöïc söï coá - Ñaøo ñaát tôùi ñieåm söï coá - Thu heát xaêng, daàu, dung moâi, hoùa chaát ôû oáng chaûy ra - Bòt loã roø ræ - Veä sinh saïch seõ moâi tröôøng - Haøn cheát mieäng oáp bòt loã roø baèng phöông phaùp baûo ñaûm an toaøn PCCC - Boïc laïi ñöôøng oáng - Laáp ñaát choã ñaøo - Boài thöôøng thieät haïi, caûi taïo ñaát - Cuøng vôùi ñòa phöông xaùc ñònh nguyeân nhaân söï coá Ä Hieäu quaû cuûa bieän phaùp khoáng cheá ñang aùp duïng : Vôùi bieän phaùp ñang aùp duïng hieän nay, hieän töôïng roø ræ xaêng, daàu, gas, dung moâi, hoùa chaát haàu nhö khoâng xaûy ra. 5.3.3- Phöông aùn öùng cöùu söï coá daàu traøn 5.3.3.1- Khaû naêng xaûy ra söï coá daàu traøn taïi khu vöïc Caên cöù vaøo ñieàu kieän thöïc teá : toaøn boä khu vöïc Caûng Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø coù taát caû 8 caàu taøu. Vaäy khi xaûy ra söï coá (oáng coâng ngheä taïi caàu taøu bò vôõ hay taøu bò thuûng), ít nhaát moät trong taùm caàu taøu naøy seõ naèm trong tình traïng öùng cöùu khaån caáp: - Taïi caàu taøu IA - Taïi caàu taøu IIA - Taïi caàu taøu IIIA - Taïi caàu taøu IB - Taïi caàu taøu IIB - Taïi caàu taøu IIIB - Taïi caàu taøu IVB - Taïi caàu taøu C Toaøn boä caùc caàu taøu phaân boá treân moät chieàu daøi khoaûng 1.700m. Khoaûng caùch giöõa 2 caàu taøu keá nhau xa nhaát laø 600m (giöõa caàu IVB vaø caàu C). Chu vi caàu taøu lôùn nhaát laø 260m, dieän tích laø 3.200m2 (caàu IVB). Nhö vaäy, vôùi chieàu daøi 360m, phaïm vi hoaït ñoäng khoaûng 10.000m2 thì phao quaây daàu Kepner neáu ñöôïc neo ôû moät vò trí coá ñònh naøo thì chæ coù khaû naêng phuïc vuï ñoù. Do ñoù, ñeå cô ñoäng trong vieäc öùng cöùu daàu traøn phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá khu vöïc, Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø seõ trang bò xaø lan vaø taøu keùo, keát hôïp vôùi phao quaây daàu ñeå coù theå di chuyeån heä thoáng phao naøy moät caùch linh hoaït nhaát ñeán baát cöù vò trí naøo cuûa cuïm caàu caûng, tham gia öùng cöùu khi coù söï coá. 5.3.3.2- Nguyeân taéc chung giaûi quyeát söï coá daàu traøn a) Nguyeân nhaân gaây ra söï coá traøn daàu - Buïc oáng coâng ngheä khi ñang xuaát, nhaäp xaêng, daàu - Thuûng taøu do söï va ñaäp cuûa taøu hoaëc xaø lan vaøo caàu taøu b) Nguyeân taéc giaûi quyeát - Thoâng baùo ñeán ban chæ huy môû roäng ñeå coù bieän phaùp hoã trôï vaø giuùp oån ñònh traät töï treân soâng ñeå öùng cöùu coù hieäu quaû. - Trieäu taäp ban chæ huy öùng cöùu daàu traøn noäi boä : Nhanh choùng toå chöùc thoâng baùo caùc böôùc thöïc hieän ñeán töøng thaønh vieân cuûa ban chæ huy. - Caùc böôùc thöïc hieän : . Thoâng baùo ngöøng khaån caáp bôm haøng vaøo kho ôû nôi xaûy ra söï coá, huï coøi baùo ñoäng treân toaøn Toång kho. . Ngaét toaøn boä heä thoáng ñieän daãn vaøo nôi xaûy ra söï coá. . Ñoùng van taïi caàu taøu hoaëc treân taøu nhaäp ñeå ngaên chaën khoâng cho xaêng daàu tieáp tuïc chaûy xuoáng soâng. . Ban chæ huy noäi boä ra leänh toå chöùc vaø trieån khai phao quaây ñeå quaây toaøn boä löôïng daàu traøn ra treân soâng. . Toå chöùc cöùu ngöôøi bò naïn taïi nôi xaûy ra söï coá. . Toå chöùc vaø trieån khai toaøn boä heä thoáng chöõa chaùy trong khu vöïc xaûy ra söï coá treân bôø vaø döôùi nöôùc. c) Bieän phaùp phoøng ngöøa Ñeå ngaên ngöøa söï coá traøn daàu, Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø ñaõ thöïc hieän caùc bieän phaùp phoøng ngöøa nhö sau : - Thöôøng xuyeân kieåm tra caùc phöông tieän xuaát nhaäp töø boàn ñeán caàu taøu, caùc heä thoáng oáng meàm taïi caùc caàu taøu, caùc van ñoùng môû taïi caàu taøu. - Yeâu caàu caùc taøu khi caäp vaøo caàu taøu phaûi tuaân theo caùc quy phaïm phoøng chaùy chöõa chaùy vaø quy phaïm caäp taøu hieän haønh. - Thöôøng xuyeân luyeän taäp ñoái vôùi caùc tình huoáng coù theå daãn ñeán söï coá traøn daàu theo ñònh kyø (1laàn/naêm). 5.3.3.3- Boá trí löïc löôïng tham gia öùng cöùu daàu traøn a) Toå chöùc nhaân söï * Ban chæ huy öùng cöùu daàu traøn - Ban chæ huy môû roäng : Bao goàm Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø, chính quyeàn ñòa phöông vaø caùc ban ngaønh coù lieân quan (Sôû Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng thaønh phoá Hoà Chí Minh, PC 23, caûng vuï...). - Ban chæ huy noäi boä : . Tröôûng ban : Giaùm ñoác Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø chòu traùch nhieäm chæ huy chung khi coù söï coá xaûy ra. . Phoù ban : Tröôûng phoøng baûo veä Toång kho chòu traùch nhieäm ñieàu ñoäng löïc löôïng phoøng chaùy, löïc löôïng baûo veä khi coù söï coá xaûy ra. . UÛy vieân : Chuû nhieäm caùc kho A, B, C chòu traùch nhieäm duy trì, ñieàu ñoäng löïc löôïng y teá, thôï söûa chöõa caùc loaïi vaø theo leänh cuûa tröôûng ban, phoù ban khi coù söï coá xaûy ra. . Toå tröôûng xaø lan vaø taøu keùo : Nhaän leänh tröïc tieáp töø tröôûng ban hoaëc phoù ban khi coù söï coá traøn daàu vaø ra leänh trieån khai cuï theå ñeán töøng thuyeàn vieân. * Löïc löôïng tröïc tieáp tham gia öùng cöùu - Döôùi soâng : . ÔÛ xaø lan : Goàm 06 ngöôøi, trong ñoù coù 01 toå tröôûng coù nhieäm vuï trieån khai phao quaây vaø keùo phao khi hoaøn taát coâng vieäc, ñaët phao neo vaø söû duïng thieát bò “oil skimmer” ñeå bôm huùt daàu. . ÔÛ taøu keùo : Goàm 04 ngöôøi, trong ñoù coù 01 toå tröôûng coù nhieäm vuï ñieàu haønh vaø trieån khai phao quaây, bôm nöôùc cöùu hoûa khi coù söï coá chaùy noå. - Treân bôø : . Löïc löôïng baûo veä : Huy ñoäng toaøn boä löïc löôïng baûo veä cuûa kho nôi xaûy ra söï coá vaø cuûa caùc kho khaùc ñeå giöõ gìn traät töï vaø hoã trôï cho caùc löïc löôïng khaùc. . Löïc löôïng phoøng chaùy : Bao goàm löïc löôïng phoøng chaùy taïi caàu taøu, caùc hoïng cöùu hoûa doïc theo tuyeán oáng, xe cöùu hoûa cuûa kho, bao goàm : . Kho A : 02 xe . Kho B : 03 xe . Kho C : 02 xe . Löïc löôïng haäu caàn : Caùc loaïi thôï söûa chöõa, nhaân vieân y teá phaûi tuùc tröïc thöôøng xuyeân ñeå söûa chöõa vaø vaän haønh caùc thieát bò khi caàn thieát, caáp cöùu kòp thôøi caùc ngöôøi bò naïn. b) Trang thieát bò Khi coù söï coá traøn daàu xaûy ra, daàu loang ra soâng vaø coù khuynh höôùng di chuyeån theo doøng nöôùc, neáu khoâng coù caùc bieän phaùp öùng cöùu kòp thôøi, soá löôïng daàu treân seõ lan nhanh vaø laøm oâ nhieãm khu vöïc xung quanh, aûnh höôûng ñeán heä sinh thaùi cuûa toaøn vuøng. Thöïc teá ñaõ coù raát nhieàu bieän phaùp ñöôïc aùp duïng ñeå ngaên chaën daàu loang nhö duøng phao quaây daàu, maùy thu goùp daàu, maùy thaám, maùy phaân taùn...Tuy nhieân, nhö ñaõ phaân tích ôû caùc phaàn treân, bieän phaùp ñaët heä thoáng phao quaây daàu treân xaø lan seõ ñöôïc löïa choïn ñeå öùng cöùu daàu traøn trong tröôøng hôïp coù söï coá taïi Caûng Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø. Heä thoáng trang thieát bò tham gia öùng cöùu daàu traøn bao goàm : * Xaø lan - Soá löôïng : 01 - Taûi troïng : 200 taán - Kích thöôùc : 20m x 7m * Haàm chöùa daàu (ñaët treân xaø lan) - Soá löôïng : 01 - Dung tích : 150 taán - Coâng duïng : Chöùa daàu traøn khi ñöôïc huùt töø soâng leân * Taøu keùo - Soá löôïng : 01 - Coâng suaát 160CV - Coâng duïng : Keùo xaø lan coù chöùa phao quaây vaø trieån khai phao quaây khi coù söï coá xaûy ra. * Phao neo - Soá löôïng : 02 - Coâng duïng : Duøng ñeå neo xaø lan taïi nôi xaûy ra söï coá ñeå trieån khai phao quaây * Phao quaây daàu Kepner loaïi xoáp noåi beân trong - Moãi ñoaïn daøi 60m, phaàn noåi phao 12 inch, phaàn chìm (vaùy phao) 16 inch, lôùp boïc baèng polyvinil 18oz/sq.yd vôùi 100% caùc meùp vieàn ñöôïc haøn taêng cöôøng ñeå baûo ñaûm ñoä beàn caàn thieát. - Cuoän boït xoáp baèng polyetylene ñöôïc may kín beân trong, thuoân 2 ñaàu - ÔÛ cuoái moãi ñoaïn coù caùc caàu noái nhanh baèng nhoâm coù khaû naêng chòu löïc khoûe - Coù xích chòu löïc côõ 5/16 laøm baèng theùp maï keõm ñaët ôû döôùi cuøng cuûa vaùy phao - Toång löïc caêng laø 18.000 pound, löïc caêng cuûa xích laø 1.600 pound, löïc caêng cuûa ñaàu noái laø 240 pound, löïc caêng cuûa khoùa noái vaø voû phao laø laø 100 pound. - Chòu ñöôïc nhieät ñoä baát thöôøng 2000F, hoaït ñoäng bình thöôøng ôû 1800F - Coù khaû naêng choáng vi khuaån, coù khaû naêng choáng naám. - Coù khaû naêng choáng raùch daøi, khoâng thaám nöôùc - Coù khaû naêng choáng muïc vaø moác - Coù khaû naêng choáng laõo hoùa do tia töû ngoaïi - Ñoä noåi 15 : 1 - Khaû naêng choáng chaùy theo ñuùng tieâu chuaån phoøng chaùy chöõa chaùy cuûa California * Boä ñaàu noái phao vaø daây keùo phao Chuyeân duøng coù keùo phao, dai vaø chòu löïc caêng lôùn. Coù moùc noái nhanh ôû ñaàu cho pheùp thao taùc noái, thaùo deã daøng * Bôm huùt daàu traøn Seavac Delta Heavyduty Skimmer Laø loaïi bôm daàu chuyeân duïng ñöôïc thieát keá ñeå huùt daàu loang treân bieån goàm coù 2 phaàn : Phaàn keát caáu huùt daàu noåi treân maët nöôùc vaø phaàn bôm coâng suaát 330 gpm (xaáp xæ 75m3/giôø). Quy caùch (moãi boä) - 01 cuïm huùt daàu #SV330 cho Skimmer, coâng suaát 330 galon/phuùt - 06 ñoaïn oáng huùt daàu kyù hieäu #KH325 daøi 7,5m; F7,6 cm - 18 phao treo oáng F7,6 cm kyù hieäu #KHF3S - 01 thanh ñònh vò bôm huùt kyù hieäu KW8DS - 01 bôm huùt daàu kieåu xaùch tay kyù hieäu #KP3TD, ñoäng cô diesel Yanmar (Nhaät) - 01 quyeån höôùng daãn vaän haønh - 01 boä phuï tuøng cho moãi boä bao goàm . 01 khôùp noái kyù hieäu #KLC/M3” . 01 khôùp noái kyù hieäu #KLC/F3” . 01 ñeäm khôùp noái kyù hieäu #KLC/G3” . 01 cuoän baêng dính laøm kín ren oáng . 04 phao treo oáng kyù hieäu #KHFS . 01 loïc khí cho bôm . 01 loïc daàu cho bôm . 01 loïc nhieân lieäu cho bôm * Chaát thaám daàu SPC - Loaïi taám : 43cm x 48cm x 0,5cm (daøi, roäng, cao) - 200 taám/hoäp - Coâng suaát huùt daàu : toái ña ñeán 25 laàn troïng löôïng baûn thaân * Heä thoáng maùy bôm nöôùc cöùu hoûa - Soá löôïng : 01 - Coâng duïng : söû duïng trong tröôøng hôïp xaûy ra söï coá chaùy noå Xaø lan vaø taøu keùo seõ ñöôïc neo taïi khu vöïc thöôïng löu caàu taøu IA, thuaän tieän cho vieäc trieån khai phao quaây vaø khoâng bò vöôùng bôûi caùc taøu nhaäp haøng khaùc khi neo, nôi ñaây phaûi laøm moät soá caùc coïc neo vaø caàu daãn ra xaø lan vaø taøu keùo. 5.3.3.4- Giaû ñònh caùc tình huoáng vaø phöông aùn öùng cöùu söï coá daàu traøn Qua khaûo saùt thöïc teá cho thaáy khu vöïc caûng Nhaø Beø coù 2 caàu taøu taïi raïch Phuù Xuaân vaø 6 caàu taøu treân soâng Nhaø Beø, do ñoù trong phöông aùn öùng cöùu daàu traøn naøy, chuùng toâi ñöa ra 2 tình huoáng giaû ñònh : - Söï coá xaûy ra ôû trong raïch Phuù Xuaân (taïi caàu taøu IIA) - Söï coá xaûy ra treân soâng Nhaø Beø (taïi caàu taøu C) a) Tình huoáng traøn daàu xaûy ra taïi caàu taøu IIA ( söï coá xaûy ra ñoái vôùi caàu taøu) - Tình huoáng : Caên cöù vaøo tình hình thöïc teá khi xuaát, nhaäp xaêng daàu vaø ñaëc ñieåm thuûy vaên, ñòa hình cuûa khu vöïc, söï coá traøn daàu taïi caàu IIA ñöôïc giaû thieát nhö sau : . Thuûy trieàu ñang leân . OÁng meàm bò vôõ . Ñang xuaát haøng (xaêng) . Löu löôïng xuaát laø 200 m3/giôø . Khoaûng caùch töø choã neo xaø lan ñeán nôi xaûy ra söï coá 600 m. - Bieän phaùp giaûi quyeát : Ngay khi xaûy ra söï coá vôõ oáng meàm, coâng nhaân vaän haønh taïi caàu taøu coù nhieäm vuï khoùa van oáng xuaát, cuùp caàu dao ñieän. Baûo veä caàu taøu coù nhieäm vuï thoâng baùo cho ban chuû nhieäm kho vaø ban chæ huy öùng cöùu daàu traøn cuûa Toång kho. Khi oáng meàm bò vôõ, xaêng daàu chaûy xuoáng soâng ñeán khi maùy bôm ñöôïc ngaét giaû ñònh khoaûng 5 phuùt, soá löôïng xaêng daàu traøn ra soâng laø : 200 x 5’ 60’ » 17 m3 Ngay sau khi ñöôïc thoâng baùo coù söï coá traøn daàu xaûy ra, ban chæ huy öùng cöùu laäp töùc thoâng baùo ñeán toå tröôûng xaø lan vaø taøu keùo. Sau ñoù 3 phuùt, trieån khai ngay xaø lan ñeán khu vöïc traøn daàu. Trong thôøi gian naøy, tröôûng ban öùng cöùu Toång kho coù traùch nhieäm thoâng baùo söï kieän ñeán caùc thaønh vieân ban chæ huy öùng cöùu noäi boä, chuû nhieäm kho A vaø caùc kho coøn laïi. Söï vieäc seõ ñöôïc thoâng baùo cho ban chæ huy öùng cöùu môû roäng ñeå coù bieän phaùp trôï giuùp trong quaù trình öùng cöùu traøn daàu. Xe cöùu hoûa cuûa kho A seõ coù maët taïi nôi xaûy ra söï coá ôû treân bôø, caùc heä thoáng cöùu hoûa coá ñònh ngay caàu taøu vaø trong kho saün saøng tröïc chieán khi caàn thieát. Toaøn boä thôï söûa chöõa caùc loaïi vaø nhaân vieân y teá Toång kho coù maët taïi choã ñeå coù bieän phaùp söûa chöõa vaø cöùu ngöôøi bò naïn kòp thôøi. Tính toaùn thôøi gian töø luùc xaûy ra tai naïn ñeán luùc taøu keùo ñuoåi kòp veát daàu loang. - Trieàu ñang leân : xaø lan vaø taøu keùo ñi xuoâi theo doøng chaûy. Vaän toác cuûa xaø lan vaø taøu keùo öôùc tính 16 km/giôø (4,44 m/s) - Khi daàu loang ra soâng seõ bò aûnh höôûng cuûa doøng nöôùc cuoán troâi. Vaän toác khi doøng trieàu leân laø 1,2 m/s. Vôùi ñaëc tính cuûa daàu vaø xaêng coù ñoä nhôùt vaø coù khuynh höôùng tieán vaøo bôø do soùng khi chuyeån ñoäng neân vaän toác troâi cuûa xaêng daàu treân thöïc teá baèng nöûa vaän toác doøng chaûy hoaëc nhoû hôn moät ít (khoaûng 0,5 m/s). - Caên cöù vaøo caùc thoâng soá treân, coù theå tính ñöôïc khoaûng thôøi gian taøu keùo vaø xaø lan baét kòp veät daàu loang ñeå trieån khai phao quaây daàu nhö sau : L 90 m 600 m Nơi xà lan bắt kịp dầu loang quãng đường di chuyển của dầu sau 3 phút triển khai xà lan B (nơi xảy ra sự cố) A (vị trí xà lan) C D L = 600 + 90 (khoaûng di chuyeån cuûa daàu sau 3 phuùt trieån khai xaø lan) + 0,5 t = 690 + 0,5 t L = 4,44 m/s (vaän toác cuûa xaø lan vaø taøu keùo) x t Þ 690 + 0,5 t = 4,44 t Þ t = 175” = 2’55” - Toång coäng thôøi gian töø luùc xaûy ra söï coá ñeán luùc taøu keùo vaø xaø lan baét kòp veät daàu loang ñeå trieån khai phao quaây laø : 3’ + 2’55” = 5’55” Sau khi xaø lan vaø taøu keùo ñeán khu vöïc daàu loang, toå tröôûng taøu - xaø lan ra leänh thaû phao neo ñeå neo xaø lan vaø baét ñaàu duøng taøu keùo ñeå trieån khai phao quaây daàu, thu gom daàu vaøo khu vöïc saùt bôø. Tieáp theo, xaø lan thaû thieát bò bôm huùt daàu (oil skimmer) xuoáng vaø huùt daàu vaøo haàm chöùa daàu cuûa xaø lan, löu löôïng bôm huùt cuûa oil skimmer laø 50 m3/giôø. Nhö vaäy, soá löôïng daàu traøn seõ ñöôïc xöû lyù trong voøng 01 giôø. Khi khoâng theå duøng maùy bôm ñöôïc nöõa, toå tröôûng xaø lan cho ra leänh cho thaû chaát giaáy thaám daàu xuoáng soâng ñeå huùt vaø laøm saïch daàu treân maët soâng, giaáy thaám coù daàu ñöôïc vaét saïch vaøo haàm chöùa cuûa xaø lan. Trong quaù trình öùng cöùu daàu traøn, taát caû caùc phöông tieän chöõa chaùy taïi caàu taøu, phöông tieän chöõa chaùy di ñoäng (caùc xe cöùu hoûa) vaø thieát bò chöõa chaùy ñaët treân xaø lan ñeàu ôû tình traïng tröïc chieán, saün saøng öùng cöùu. Trong tröôøng hôïp naøy, neáu khoâng coù söï coá chaùy noå xaûy ra, ngay sau khi ñaõ laøm saïch daàu treân soâng, Phoøng coâng ngheä ñaàu tö cuûa Coâng ty xaêng daàu khu vöïc II seõ keát hôïp vôùi Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø kieåm tra vaø thay caùc oáng meàm bò hö hoûng, kieåm tra hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñieän vaø caùc maùy bôm vaän haønh bôm huùt xaêng daàu. Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø coù theå cho xuaát nhaäp bình thöôøng sau khi ñaûm baûo an toaøn cho caùc heä thoáng thieát bò treân. b) Tình huoáng traøn daàu xaûy ra taïi caàu taøu C (Söï coá xaûy ra ñoái vôùi taøu chöùa daàu) - Tình huoáng : Caên cöù vaøo tình hình thöïc teá khi xuaát, nhaäp xaêng daàu vaø ñaëc ñieåm thuûy vaên, ñòa hình cuûa khu vöïc, söï coá traøn daàu taïi caàu C ñöôïc giaû thieát nhö sau : . Thuûy trieàu xuoáng, vaän toác doøng 2,2 m/s . Thuûng moät haàm daàu 1.000 m3 do va ñaäp giöõa taøu 5.000 m3 (taøu chöùa 5 haàm daàu) vaø caàu taøu kho C. . Khoaûng caùch töø choã neo xaø lan ñeán nôi xaûy ra söï coá laø 1.300 m - Bieän phaùp giaûi quyeát : Ngay khi coù söï coá xaûy ra, trong caùc khoang chöùa daàu coù heä thoáng bôm lieân hoaøn ñeå ruùt bôùt daàu töø ngaên bò thuûng ñeán caùc ngaên coøn laïi. Vì vaäy, soá löôïng daàu loang ra soâng öôùc tính khoaûng 200 m3. Cuøng vôùi caùch trieån khai vaø thôøi gian baét daàu hoaït ñoäng cuûa xaø lan vaø taøu keùo nhö tình huoáng 1, ta coù theå tính ñöôïc thôøi gian baét ñaàu xaûy ra söï coá ñeán khi trieån khai quaây daàu nhö sau : - Vaän toác xaø lan vaø taøu keùo : 16 km/giôø (4,44 m/s) - Vaän toác daàu loang khoaûng :1,2 m/s A (vị trí xà lan) 1300 m vị trí dầu tràn B C L 216 m (quãng đường di chuyển của dầu sau 3 phút triển khai xà lan) nơi bắt kịp vệt dầu loang L = 1.300 + 216 (khoaûng di chuyeån cuûa daàu sau 3 phuùt trieån khai xaø lan) + 1,2 t = 1516 + 1,2 t L = 4,44 (vaän toác cuûa xaø lan vaø taøu keùo) x t Þ 1516 + 1,2 t = 4,44 t Þ t = 467” = 7’47” Toång coäng thôøi gian töø luùc khôûi haønh taøu - xaø lan ñeán vò trí trieån khai phao quaây laø 3’ + 7’47” = 10’47” Trong tröôøng hôïp naøy, vì bò va ñaäp maïnh, aûnh höôûng ñeán keát caáu. Coâng ty xaêng daàu khu vöïc II seõ nhôø caùc cô quan chöùc naêng kieåm tra ñeå xaùc ñònh möùc ñoä hö hoûng cuûa taøu vaø caàu taøu ñeå quy traùch nhieäm cuï theå cho caùc beân. Sau quaù trình xaûy ra söï coá, khi caûng ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng laïi bình thöôøng, Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø seõ coâng boá nguyeân nhaân xaûy ra söï coá vaø quaù trình öùng cöùu daàu traøn ñeán caùc ñôn vò lieân quan vaø treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, ñoàng thôøi xaùc ñònh ñaõ khaéc phuïc caùc haäu quaû do söï coá traøn daàu xaûy ra vaø tranh thuû söï ñoàng tình cuûa ñoâng ñaûo dö luaän vôùi höôùng xöû lyù maø Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø ñaõ thöïc hieän. * Kinh phí thöïc hieän : 2,8 tyû ñoàng 5.3.4- Phoøng choáng traøn nhöïa ñöôøng Nhöïa ñöôøng laø moät loaïi saûn phaåm khoâng gaây taùc haïi moâi tröôøng. Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø ñaõ thieát keá, laép ñaët heä thoáng thieát bò nhaän vaø phaân phoái ñöôøng nhöïa loûng vôùi tieâu chuaån an toaøn vaø baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng cao nhaát. Nhöïa ñöôøng loûng maø Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø tieáp nhaän coù ñieåm boác chaùy ôû nhieät ñoä 2300C. Daàu taûi nhieät söû duïng trong heä thoáng gia nhieät cuõng khoâng phaûi laø loaïi saûn phaåm ñöôïc lieät keâ vaøo danh muïc nguy hieåm vôùi ñieåm boác chaùy ôû nhieät ñoä treân 2000C. Quaù trình toàn tröõ, giao nhaän nhöïa ñöôøng cuõng khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Trong tröôøng hôïp traøn khoûi boàn chöùa, nhöïa ñöôøng loûng cuõng khoâng gaây ñoäc haïi cho moâi tröôøng chung quanh. Tuy nhieân, Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø ñaõ aùp duïng heä thoáng an toaøn, van töï ñoäng ñeå khoâng xaûy ra hieän töôïng traøn nhöïa ñöôøng loûng. Nhöïa ñöôøng loûng khoâng hoøa tan trong nöôùc, khi gaëp nhieät ñoä bình thöôøng noù seõ bò ñoâng laïi. Ñieàu naøy laøm giaûm raát nhieàu khaû naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø raát deã cho vieäc thu gom. Söï coá traøn nhöïa ñöôøng loûng thaät ra raát hy höõu vaø khaû naêng roø ræ nhöïa ñöôøng do ñöôøng oáng bò aên moøn beân trong ñaõ bò loaïi tröø. Neáu khoâng may coù söï coá thì chæ caàn laøm laïnh vaø thu gom. Ñeå ñeà phoøng vaø kieåm soaùt ñöôïc söï coá traøn nhöïa ñöôøng loûng, Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø ñaõ thieát keá vaø xaây döïng heä thoáng xöû lyù ôû nhieàu caáp ñoä khaùc nhau : - Heä thoáng coâ laäp khu traøn nhöïa ñöôøng. - Heä thoáng ngöng hoaït ñoäng khaån caáp. - Heä thoáng phun nöôùc. - Heä thoáng phoøng chaùy, chöõa chaùy an toaøn Coâng ty coù keá hoaïch phoái hôïp haønh ñoäng vôùi cô quan PCCC thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå ñöa ra nhöõng phöông aùn toái öu nhaát trong vieäc thöôøng xuyeân luyeän taäp thöïc haønh caùc phöông aùn PCCC khi coù söï coá hoûa hoaïn. Ñoái vôùi trang thieát bò, Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø ñaõ thieát keá theo phöông chaâm haïn cheá caùc ñieàu kieän gaây noå. Caùc van, aùp keá, caùi ngaét boä gia nhieät ñieän töû vaø caùc boä ñieàu khieån aùp suaát khoâng theå thieáu ñöôïc ñoái vôùi boä gia nhieät daàu noùng. Heä thoáng ñoùng thuøng vaø bôm vaøo xe taûi cuõng hoaït ñoäng töï ñoäng coù boä phaän ngaét an toaøn cho moãi laàn laøm vieäc theo chöông trình ñaõ thieát keá. Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø ñaõ thieát laäp caùc khoaûng caùch an toaøn giöõa caùc boàn chöùa vaø caùc coâng trình phuï caän ñeå giôùi haïn vaø giaûm thieåu taùc haïi do söï coá traøn nhöïa ñöôøng gaây ra. Vieäc baûo quaûn, toàn tröõ vaø chuyeân chôû cuõng ñöôïc tieán haønh theo bieän phaùp heát söùc nghieâm ngaët. Nhöïa ñöôøng loûng ñöôïc toàn tröõ trong caùc boàn kín coù gaén caùc thieát bò an toaøn. Caùc boàn cuõng ñöôïc thieát keá theo tieâu chuaån rieâng vaø an toaøn tuyeät ñoái. 5.4- CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ AN TOAØN LAO ÑOÄNG ÑÖÔÏC AÙP DUÏNG TAÏI KHO CHÖÙA VAØ CAÛNG TIEÁP NHAÄN XAÊNG DAÀU - TOÅNG KHO XAÊNG DAÀU NHAØ BEØ 5.4.1- Veä sinh an toaøn lao ñoäng Ngoaøi caùc phöông aùn khoáng cheá oâ nhieãm neâu treân, Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø cuõng ñaõ trieån khai caùc bieän phaùp sau nhaèm giaûm thieåu aûnh höôûng cuûa caùc taùc nhaân oâ nhieãm ñeán ngöôøi lao ñoäng. - Tuaân thuû trieät ñeå caùc ñieàu khoaûn veà veä sinh an toaøn lao ñoäng ñoái vôùi coâng nhaân vieân laøm vieäc taïi Toång Kho xaêng daàu Nhaø Beø do Boä Y Teá vaø Toång Coâng ty xaêng daàu Vieät Nam ban haønh. - Coù chöông trình kieåm tra vieäc thi haønh an toaøn lao ñoäng taïi khu vöïc saûn xuaát (quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng, caùc cheá ñoä baûo hieåm, boài döôõng...). - Ñònh kyø kieåm tra vaø giaùm saùt söùc khoûe cho caùn boä coâng nhaân vieân, kòp thôøi phaùt hieän caùc beänh do ngheà nghieäp - Coù chöông trình giaùm saùt oâ nhieãm - Coù bieän phaùp khoáng cheá noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm vaø caùc yeáu toá vi khí haäu ñaït döôùi tieâu chuaån moâi tröôøng. - Giaùo duïc yù thöùc veà veä sinh an toaøn vaø an toaøn cho caùn boä coâng nhaân vieân. Sau ñaây laø moät soá ñieàu leä veà veä sinh an toaøn lao ñoäng ñaõ ñöôïc Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø aùp duïng : 5.4.1.1- Ñieàu leä an toaøn lao ñoäng taïi khu vöïc kho Taïi khu vöïc Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø, theo nguyeân taéc chung trieät ñeå caám: - Huùt thuoác laù trong voøng raøo kho - Ñoát löûa hay thöïc hieän caùc coâng vieäc gaây phaùt sinh tia löûa ñieän - Söû duïng ñeøn baám khoâng thuoäc loaïi “an toaøn” - Mang vaøo kho caùc duïng cuï hay vaät lieäu khoâng cho pheùp - Söû duïng khí oxy ñeå noå maùy - Söûa chöõa maùy moùc ñang vaän haønh - Maëc quaàn aùo dính daàu hay baèng sôïi nhaân taïo ñeå laøm vieäc - Laøm vieäc ôû traàn hay maëc quaàn aùo ngaén khoâng baûo veä ñöôïc cô theå. - Söûa chöõa moät boä phaän maø khoâng thoâng baùo cho taát caû caùc boä phaän khaùc ñeå bieát. - Thaùo gôõ maùy moùc, oáng daãn, van...tröôùc khi baûo ñaûm caùc boä phaän treân ñaõ ñöôïc caùch ly vaø duy trì ôû aùp suaát khoâng khí. - Ñi xuoáng caùc hoá hay vaøo caùc boàn chöùa, maëc duø boàn ñaõ ñöôïc huûy hôi daàu vaø suùc röûa maø khoâng coù giaáy pheùp. - Ñeå caùc duïng cuï treân cao (treân noùc boàn, treân thang) coù theå rôi xuoáng gaây tai naïn lao ñoäng. Coâng nhaân vieân laøm vieäc trong khu vöïc kho chöùa vaø caàu caûng ñaõ thöïc hieän caùc quy ñònh sau : - Taát caû coâng nhaân vieân ñöôïc trang bò quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng. Nhaân vieân ñaëc traùch ñieàu khieån maùy moùc ñoäi noùn, mang giaøy vaø bao tay an toaøn lao ñoäng. - Taïi caùc khaâu coù daàu baén ra, nhaân vieân ñöôïc trang bò quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng khoâng thaám nöôùc vaø kính baûo hoä lao ñoäng. ÔÛ nhöõng nôi coù khaû naêng khoâng khí bò oâ nhieãm ñöôïc trang bò duïng cuï phaùt hieän khí ñoäc vaø maët naï thích hôïp. - Thöôøng xuyeân doïn veä sinh vaø duy trì caùc “vuøng nguy hieåm” luoân saïch, khoâng ñeå rôi rôùt gieû, caây vuïn...caùc vaät naøy seõ ñöôïc thu gom vaø boû vaøo nhöõng thuøng raùc baèng kim loaïi coù naép ñaäy. - Ñöôøng ñi ñöôïc doïn deïp saïch seõ, khoâng coù chöôùng ngaïi vaät. - Khu vöïc caùc boàn chöùa ñöôïc chieáu saùng ñaày ñuû. 5.4.1.2- Ñieàu leä veä sinh an toaøn lao ñoäng taïi beán xuaát nhaäp Caùc ñieàu leä chung taïi nôi caàu taøu xuaát, nhaäp vaø khu xuaát cho xe boàn goàm : a) Ñieàu leä chung luùc phaân phoái nhieân lieäu - Tröôùc khi xaø lan ñeán tieáp nhaän nhieân lieäu, maët baèng nôi phaân phoái ñöôïc doïn deïp saïch seõ. Raùc, gieû vuïn vaø taát caû caùc vaät duïng khoâng caàn thieát cho coâng taùc ñöôïc mang ñi nôi khaùc. - Khi coâng taùc sang chuyeån nhieân lieäu ñöôïc tieán haønh, neáu phaùt hieän roø ræ ôû oáng sang chuyeån, seõ coù bieän phaùp söûa chöõa trong thôøi haïn nhanh nhaát. - Tuyeät ñoái khoâng ñeå thuøng chöùa xaêng, daàu, gas, hoùa chaát treân caùc truïc loä giao thoâng. - Khi xaêng, daàu, hoùa chaát...rôi rôùt ra ngoaøi, seõ ñöôïc thu gom trôû laïi hoaëc thieâu huûy theo ñieàu leä. Gieû taåm daàu ñöôïc thu gom laïi vaø boû vaøo thuøng raùc baèng kim loaïi coù naép ñaäy. - Tuyeät ñoái khoâng huùt thuoác hay söû duïng nguoàn caùc saùng khoâng cho pheùp. Ñieàu leä naøy seõ ñöôïc ghi treân baûng vaø baûng döïng ôû nôi deã chaùy vaø deã ñoïc. - Khi ñaàu oáng sang chuyeån xaêng, daàu chöa tieáp xuùc vôùi beà maët lôùp xaêng, daàu trong boàn, vaän toác cuûa daàu vaän chuyeån trong oáng khoâng ñöôïc quaù nhanh treân 1 m/s. Khi ñaàu oáng naèm döôùi maët ñaát, vaän toác coù theå laø 4,5 m/s - Trong khi tieán haønh coâng taùc sang chuyeån nhieân lieäu vaøo boàn, neáu coù möa hay saép coù gioâng baõo, töùc khaéc ngöng ngay coâng taùc, ñaäy kín naép boàn. - Sau khi coâng taùc sang chuyeån xaêng, daàu hoaøn taát, caùc coâng vieäc nhö laáy oáng daãn xaêng, daàu ra khoûi boàn; laáy maãu xaêng, daàu; ño nhieät ñoä xaêng, daàu; ño möùc xaêng, daàu trong boàn khoâng ñöôïc thöïc hieän ngay. Coâng vieäc treân chæ coù theå thöïc hieän sau thôøi gian 2 phuùt, keå töø luùc xaêng, daàu ngöøng chaûy vaøo boàn. - Thöïc hieän moïi bieän phaùp ñeå traùnh hoaëc giôùi haïn toái ña vieäc ñeå xaêng, daàu rôi rôùt treân maët ñaát hay maët nöôùc trong luùc laáy oáng ra khoûi boàn. - Sau khi coâng taùc sang chuyeån nhieân lieäu hoaøn taát, seõ tieán haønh kieåm tra boàn chöùa, caùc oáng daãn ñeå coù theå phaùt hieän, neáu coù, caùc nôi xaêng, daàu, hoùa chaát...coù theå traøn ra ngoaøi. Caùc naép ñaäy cuõng ñöôïc kieåm tra ñoä kín. b) Ñieàu leä rieâng cho xe boàn Ñoái vôùi caùc xe boàn chôû nhieân lieäu, taøi xeá seõ thöïc hieän caùc quy ñònh chung sau ñaây: - Ñaäu xe ôû vò trí thích hôïp ñeå coù theå saün saøng vaø deã daøng chaïy ra ngoaøi trong tröôøng hôïp coù bieán coá khaån caáp. - Taét maùy xe tröôùc khi coâng vieäc sang chuyeån xaêng, daàu baét ñaàu vaø chæ cho maùy chaïy laïi khi oáng sang chuyeån laáy ñi. - Trong thôøi gian chuyeån nhieân lieäu, laùi xe khoâng ñöôïc söûa chöõa, lau chuøi xe hay maùy xe. - Taát caû caùc xe boàn vaøo traïm seõ ñöôïc trang bò ít nhaát hai bình daäp löûa trong tình traïng söû duïng toát. Neáu xe coù keùo theo boàn chöùa phuï, seõ trang bò theâm bình daäp löûa phuï. Taøi xeá xe boàn seõ ñöôïc taäp huaán ñeå söû duïng caùc bình daäp löûa naøy. - Moãi ngaên chöùa xaêng, daàu sau khi ñöôïc ñoå ñaày, seõ ñöôïc ñaäy naép thaät kyõ tröôùc khi chuyeån sang ngaên khaùc. c) Ñieàu leä rieâng cho xaø lan vaø taøu chôû xaêng, daàu - Xaø lan chôû xaêng, daàu seõ ñöôïc neo vaøo bôø baèng daây gai hoaëc sôïi nhaân taïo. - Moät caàu thang ñöôïc baéc töø caàu caûng qua xaø lan ñöôïc duy trì ôû trong suoát thôøi gian sang chuyeån xaêng, daàu. - Caùc nguoàn löûa treân xaø lan seõ ñöôïc taét trong suoát thôøi gian chuyeån xaêng, daàu. - Taát caû caùc nhaân vieân phuï traùch coâng vieäc sang chuyeån xaêng, daàu ñeàu seõ mang phao caáp cöùu. Vaän toác xaêng, daàu trong oáng ñöôïc duy trì ôû möùc thaáp, ñeán khi xaêng daàu trong boàn vöôït khoûi ñaàu oáng sang chuyeån 0,6 m. - Caùc taøu chôû xaêng, daàu khi caäp caûng phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh moâi tröôøng chung. Taøu coù caáu taïo maùy ñoâi hoaëc maïn keùp. Treân taøu phaûi coù caùc haàm chöùa chaát thaûi. Moïi pheá thaûi phaûi ñöôïc thu gom vaø xöû lyù. Taát caû caùc loaïi chaát thaûi ñeàu khoâng ñöôïc xaû vaøo moâi tröôøng trong khu vöïc caûng. - Caùc xaø lan, taøu chôû xaêng, daàu noäi ñòa phaûi ñöôïc trang bò caùc phöông tieän phoøng choáng traøn daàu, PCCC vaø ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ. Caûng chæ cung caáp daàu cho caùc taøu, xaø lan ñuû ñieàu kieän kyõ thuaät, veä sinh moâi tröôøng, an toaøn PCCC...sau khi ñaõ ñöôïc kieåm ñònh taïi traïm kieåm ñònh xaø lan. Heä thoáng xuaát xaêng, daàu cho xaø lan ôû kho C ñaõ ñöôïc töï ñoäng hoùa. - Caùc ñöôøng oáng meàm noái oáng ñaåy bôm xaêng, daàu töø taøu ñeàu ñöôïc kieåm tra thöôøng xuyeân. Ñeå choáng roø ræ daàu ra ngoaøi, khi noái oáng bôm xaêng, daàu, moïi thao taùc ñeàu ñöôïc thöïc hieän treân khoang taøu. Caùc thieát bò laép gheùp, noái oáng ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät : kín, chòu aùp löïc. Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø coù moät ñoäi thôï laën chuyeân kieåm tra tình traïng oáng cao su khi taøu vaøo. - Tröôùc ñaây, taøu chôû xaêng, daàu vaøo caûng phaàn lôùn laø taøu Lieân Xoâ cuõ, thôøi gian nhaäp daàu keùo daøi. Hieän nay, Toång coâng ty xaêng daàu thueâ caùc taøu coù söùc taûi lôùn, troïng taûi töø 20.000 - 30.000 DWT, trang bò hieän ñaïi hôn, maïng keùp, thôøi gian nhaäp daàu ngaén (thöôøng laø trong moät ngaøy ñeâm) cuûa Xingapo vaø caùc nöôùc khaùc. Vieäc thay ñoåi loaïi taøu chôû xaêng, daàu laøm giaûm ñaùng keå taûi löôïng oâ nhieãm khu vöïc caûng. Tính an toaøn cuûa caùc taøu naøy cao hôn caùc taøu cuûa Lieân Xoâ cuõ raát nhieàu. 5.4.1.3- Veä sinh an toaøn lao ñoäng khi suùc röûa caùc boàn chöùa Moät trong nhöõng coâng vieäc nguy hieåm deã gaây tai naïn trong kho chöùa xaêng daàu laø “suùc röûa caùc boàn chöùa xaêng, daàu” : Taát caû caùc coâng vieäc treân thöïc hieän treân boàn hay beân trong boàn ñang chöùa daàu hay ñaõ ñöôïc duøng ñeå chöùa daàu, ñeàu phaûi aùp duïng moät soá ñieàu leä “Veä sinh an toaøn lao ñoäng” ñeå baûo veä söùc khoûe coâng nhaân vaø traùnh xaûy ra tai naïn chaùy noå. Theo thoáng keâ cuûa moät soá cô quan phoøng chaùy, chöõa chaùy ôû Myõ, trong 242 ñaùm chaùy xaûy ra ôû cô sôû chöùa daàu coù 114 laàn do nguyeân nhaân noå boàn chöùa (47%) vaø trong 114 laàn naøy coù 40 laàn xaûy ra trong luùc coâng nhaân suùc röûa boàn chöùa. Do ñoù moät soá ñieàu leä chung veà veä sinh an toaøn lao ñoäng caàn ñöôïc thöïc hieän trong khi suùc röûa boàn nhö sau : a) Giai ñoaïn huûy hôi daàu : Toåâng kho xaêng daàu Nhaø Beø ñaõ trieät ñeå tuaân theo caùc quy ñònh sau ñaây : - Khoâng ñöôïc môû cöûa vaøo phía döôùi cuûa boàn khi chöa ñoùng caùc loã thoaùt treân noùc boàn hay khi noàng ñoä hôi daàu trong boàn coøn 50% giôùi haïn chaùy döôùi (ño caùch noùc khoaûng 3 m). - Ngöng ngay coâng vieäc huùt khí trong boàn vaø ñoùng taát caû caùc loã thoaùt hôi cuûa boàn khi trôøi doâng baõo. - Coâng nhaân phuï traùch môû cöûa döôùi cuûa boàn phaûi mang maët naï coù hoäp thôû choáng laïi khí ñoäc vaø coâng vieäc môû caùc loã thoaùt ra phaûi ñöôïc thöïc hieän tuaàn töï. - Coâng taùc huûy hôi daàu trong boàn chöùa ñöôïc thöïc hieän tuaàn töï nhö treân vaø chæ ñöôïc xem nhö hoaøn taát khi noàng ñoä hôi daàu trong hoãn hôïp vôùi khoâng khí nhoû hôn 20% giôùi haïn chaùy döôùi. b) Giai ñoaïn röûa boàn chöùa daàu Giai ñoaïn naøy ñöôïc thöïc hieän tieáp theo sau giai ñoaïn loaïi boû hôi daàu. Coâng taùc naøy caàn phaûi aùp duïng moät soá bieän phaùp an toaøn ñaëc bieät nhö sau : - Tröôùc khi baét ñaàu coâng vieäc röûa boàn chöùa, phaûi kieåm tra khoâng khí trong boàn ñeå xaùc ñònh noàng ñoä hôi daàu phaûi thaáp hôn 20% giôùi haïn chaùy döôùi. - Trong suoát thôøi gian thöïc hieän coâng vieäc röûa boàn phaûi : . Ñaûm baûo thoâng thoaùng ñaày ñuû. . Kieåm tra thöôøng xuyeân noàng ñoä hôi daàu trong boàn. Noàng ñoä naøy phaûi luoân ôû döôùi möùc 20% giôùi haïn chaùy döôùi. Neáu noàng ñoä naøy vöôït quaù möùc cho pheùp, phaûi ngöng ngay coâng taùc vaø tieáp tuïc tìm bieän phaùp thoâng thoaùng. . Trong suoát thôøi gian röûa boàn, moät coâng nhaân ñöôïc phaân coâng theo doõi beân ngoaøi trong khi caùc coâng nhaân khaùc thao taùc trong boàn. Moãi coâng nhaân thao taùc trong boàn phaûi mang daây nòt. Daây nòt naøy noái lieàn vôùi beân ngoaøi baèng moät sôïi daây qua cöûa boàn. Coâng nhaân theo doõi beân ngoaøi cuõng phaûi ñeo maët naï phoøng choáng hôi khí ñoäc. - Coâng taùc suùc röûa boàn: Tuøy loaïi daàu ñaõ chöùa maø coâng taùc röûa boàn khaùc nhau : . Ñoái vôùi boàn ñaõ chöùa daàu loaïi B (coù ñieåm chôùp döôùi 550C), phaàn caën ñoùng trong boàn coù theå sinh ra hôi daàu, noàng ñoä hôi daàu trong boàn coù theå thay ñoåi ñoät ngoät vì theá phaûi heát söùc traùnh gaây tia löûa ñieän. Trong luùc caïo röûa boàn, tuyeät ñoái khoâng duøng vaät lieäu baèng kim loaïi (baøn chaûi saét). . Ñoái vôùi boàn ñaõ chöùa daàu loaïi C (coù ñieåm chôùp baèng hay lôùn hôn 550C). Nguy hieåm töông ñoái ít hôn vì loaïi daàu C coù ñieåm chaùy raát cao. Coù theå duøng vaät lieäu baèng kim loaïi neáu caàn. Bieän phaùp baûo hoä lao ñoäng trong coâng taùc suùc röûa boàn chöùa seõ ñöôïc thöïc hieän nhö sau : - Taát caû caùc coâng nhaân coù traùch nhieäm suùc, röûa boàn chöùa ñaõ chöùa daàu coù pha chì khi suùc röûa trong boàn chöùa hay phaûi trang bò : . Boä quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng baèng vinyl clorua . Giaøy cao baèng neopren hay vinyl clorua (khoâng ñoän vaûi) . Bao tay baèng vinyl clorua khoâng ñoän vaûi . Quaàn aùo loùt tuøy theo khí haäu. . Maët naï : ñoái vôùi coâng nhaân vieân laøm vieäc trong boàn seõ söû duïng loaïi maët naï coù oáng daãn khoâng khí. Ñoái vôùi coâng nhaân laøm vieäc beân ngoaøi boàn, söû duïng maët naï coù heä thoáng loïc khí ñoäc. Maët naï choáng buïi ñoái vôùi coâng nhaân caïo seùt thaønh boàn. . Daây nòt vaø daây an toaøn cho coâng nhaân laøm vieäc trong boàn. - Taát caû caùc vaät duïng caù nhaân, keå caû khaên tay seõ do Toång kho cung caáp ñeå döï phoøng nguy hieåm coù theå xaûy ra. - Ngoaøi trang bò baûo hoä lao ñoäng, coâng nhaân vieân Kho xaêng daàu seõ giöõ gìn veä sinh caù nhaân nhö sau : . Tröôùc khi aên, coâng nhaân côûi boû trang bò baûo hoä lao ñoäng, quaàn aùo loùt, taém röûa tröôùc khi maëc quaàn aùo caù nhaân. . Sau giôø laøm vieäc, coâng nhaân vieân seõ ñöôïc röûa tay vôùi baøn chaûi ñaùnh moùng tay. Trang bò baûo hoä lao ñoäng seõ ñöôïc giaët moãi ngaøy. 5.5- MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP HOÃ TRÔÏ Ngoaøi caùc bieän phaùp kyõ thuaät vaø coâng ngheä laø chuû yeáu vaø coù tính chaát quyeát ñònh ñeå laøm giaûm nheï caùc oâ nhieãm gaây ra cho con ngöôøi vaø moâi tröôøng, caùc bieän phaùp hoã trôï cuõng goùp phaàn laøm haïn cheá oâ nhieãm vaø caûi taïo moâi tröôøng - Giaùo duïc yù thöùc veä sinh moâi tröôøng vaø veä sinh coâng nghieäp cho caùn boä coâng nhaân trong vaø ngoaøi Toång kho xaêng daàu Nhaø Beø. Thöïc hieän thöôøng xuyeân vaø coù khoa hoïc caùc chöông trình veä sinh, quaûn lyù chaát thaûi. - Cuøng vôùi caùc boä phaän khaùc trong khu vöïc, tham gia thöïc hieän caùc keá hoaïch haïn cheá toái ña caùc oâ nhieãm, baûo veä moâi tröôøng theo caùc qui ñònh vaø höôùng daãn chung cuûa caùc caáp chuyeân moân vaø coù thaåm quyeàn cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Ñoân ñoác vaø giaùo duïc caùc caùn boä coâng nhaân vieân thöïc hieän caùc qui ñònh veà an toaøn lao ñoäng, phoøng choáng chaùy noå ñoàng thôøi toå chöùc thöïc hieän vieäc kieåm tra y teá ñònh kyø. * Taùc duïng cuûa caây xanh Caây xanh coù taùc duïng raát coù ích ñoái vôùi khí haäu vaø moâi tröôøng. Caây xanh coù taùc duïng che naéng, huùt bôùt böùc xaï maët trôøi, huùt vaø giöõ buïi, loïc saïch khoâng khí, huùt tieáng oàn vaø che chaén tieáng oàn, maët khaùc noù coøn taïo thaåm myõ caûnh quan, taïo ra caûm giaùc eâm dòu veà maøu saéc cho moâi tröôøng . Heä soá phaûn böùc xaï cuûa caây xanh thöôøng nhoû hôn heä soá phaûn böùc xaï cuûa maët beâ-toâng vaø maët töôøng. Trong thôøi gian ban ngaøy, caây xanh haáp thuï böùc xaï maët trôøi vaø huùt nöôùc töø ñaát leân ñeå tieán haønh dieäp luïc hoùa theo caùc phaûn öùng : 6CO2 + 5H2O Û C6H10O5 + 6O2 ± 674 calo hay 6CO2 + 6H2O Û C6H12O6 + 6O2 ± 674 calo Nhö vaäy, ban ngaøy caây xanh huùt böùc xaï nhieät, huùt CO2 vaø nhaû khí O2, coøn ban ñeâm thì ngöôïc laïi, nhaû nhieät vaø khí CO2, nhöng quaù trình hoaït ñoäng sinh lyù cuûa caây xanh vaøo ban ñeâm raát yeáu, do ñoù, löôïng nhieät vaø CO2 do caây thaûi ra vaøo ban ñeâm laø khoâng ñaùng keå. Vì vaäy, nhieät ñoä khoâng khí trong caùc vöôøn caây thöôøng thaáp hôn caùc choã troáng traûi 2 - 3 0C, nhieät ñoä maët saân coû thöôøng thaáp hôn nhieät ñoä maët ñaát troáng 3 - 60C. Khoâng khí chöùa buïi khi thoåi qua caùc luøm caây thì các hạt bụi sẽ bám vào mặt lá do lực ma sát và lực rơi trọng lượng. Các luồng không khí thổi qua tán lá sẽ bị lực cản làm cho tốc độ luồng không khí giảm và loãng đi, một phần hạt sẽ ngưng đọng trên lá cây. Vì vậy, có thể nói cây xanh có tác dụng lọc sạch không khí. Các dãy cây xanh trồng dọc hai bên đường còn có tác dụng làm giảm sự nhiễu động của không khí trên đường, do đó, giảm bớt tình trạng bụi từ mặt đường tung bay vào khu vực Tổng kho. Cây xanh còn có tác dụng làm giảm tiếng ồn. Sóng âm truyền qua các dải cây xanh sẽ bị suy giảm năng lượng, mức cường độ âm thanh bị giảm nhiều hay ít phụ thuộc vào mật độ lá, kiểu lá, kích thước lùm cây và chiều rộng dải đất trồng cây. Các dải cây xanh sẽ có tác dụng làm phản xạ âm, do đó, làm giảm bớt mức ồn trong khuôn viên Tổng kho. Để hạn chế các tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên, đồng thời làm tăng thêm vẻ mỹ quan, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè sẽ quan tâm tới việc quy hoạch hàng rào cây xanh và tăng số lượng cây trồng trong khuôn viên. Cây xanh, thảm cỏ của Tổng kho chiếm diện tích ³ 15% so với tổng diện tích mặt bằng, đạt tiêu chuẩn quy định về diện tích cây xanh đối với khu vực sản xuất. Chương VI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Việc giám sát chất lượng môi trường là một trong những chức năng quan trọng của công tác quản lý chất lượng môi trường và cũng là một trong những phần rất quan trọng của công tác đánh giá tác động môi trường. Để đảm bảo cho các hoạt động của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm, chương trình giám sát chất lượng môi trường tự đề xuất sau đây sẽ được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động : - Giám sát chất lượng môi trường không khí và tác động của nó đến khí hậu. - Đánh giá mức độ ô nhiễm của các chất thải tới hệ sinh vật. - Giám sát chất lượng vi khí hậu - Giám sát hiệu quả làm việc của các hệ thống xử lý chất thải (sau khi đã lắp đặt). - Kiểm tra sức khỏe của con người định kỳ. 6.1- ĐỐI VỚI KHO CHỨA XĂNG DẦU 6.1.1- Giám sát môi trường không khí và vi khí hậu - Các chỉ tiêu giám sát : Bụi, SO2, NO2, CO, Hydrocacbon, hơi chì, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn trong và ngoài khu vực kho chứa. - Vị trí giám sát : Tại các kho A, kho B, kho C . Khu vực văn phòng . Khu vực bồn chứa . Khu trạm bơm . Khu vực cấp dầu cho xe bồn . Khu vực nhà dân nằm gần Tổng kho xăng dầu - Tần suất thu mẫu và phân tích : 04 lần/năm 6.1.2- Giám sát môi trường nước * Nước mặt : - Các chỉ tiêu giám sát : pH, DO, BOD, COD, SS, dầu khoáng, Pb, S2-. - Vị trí giám sát : . Rạch Dơi, về phía thượng nguồn, cách khu vực kho A từ 100 ¸ 200 m . Rạch Dơi, ngay khu vực kho A . Rạch kho B, về phía thượng nguồn, cách khu vực kho B từ 100 ¸ 200m . Rạch kho B, ngay khu vực kho B . Rạch Ông Luông, về phía thượng nguồn, cách khu vực kho C từ 100¸200m . Rạch Ông Luông, ngay khu vực kho C . Sông Sài Gòn, cách bờ phải 20 ¸ 30m, ngay khu vực tổng kho 150 ¸ 200 m về phía thượng nguồn . Sông Sài Gòn, cách bờ phải 20 ¸ 30m, ngay khu vực kho A . Sông Sài Gòn, cách bờ phải 20 ¸ 30 m, ngay khu vực kho B . Sông Sài Gòn, cách bờ phải 20 ¸ 30 m, ngay khu vực kho C . Sông Sài Gòn, cách bờ phải 20 ¸ 30 m, cách khu vực Tổng kho 150 ¸ 200m về phía hạ nguồn . Sông Sài Gòn, giữa dòng, cách khu vực Tổng kho 150 ¸ 200 m về phía thượng nguồn . Sông Sài Gòn, giữa dòng, khu vực kho A . Sông Sài Gòn, giữa dòng, khu vực kho B . Sông Sài Gòn, giữa dòng, cách khu vực tổng kho 150 ¸ 200 m về phía thượng nguồn - Tần suất thu mẫu và phân tích : 4 lần/năm * Nước thải - Vị trí giám sát : Nước đầu ra của hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu - Chỉ tiêu giám sát : Dầu khoáng - Tần suất thu mẫu và phân tích : 4 lần/năm * Nước ngầm - Các chỉ tiêu giám sát : pH, TDS, độ cứng, độ kiềm, Fe, Cl-, N-NO3-. - Vị trí giám sát : Nước giếng khoan - Tần suất thu mẫu và phân tích : 4 lần/năm 6.1.3- Giám sát nguồn chất thải rắn Kiểm tra giám sát việc thu gom, xử lý chất thải rắn công nghệ và sinh hoạt phát sinh trong khu vực kho chứa - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Đối với mẫu bùn cặn : - Các chỉ tiêu giám sát : dầu khoáng, Pb - Vị trí giám sát : . Bùn cặn từ việc súc rửa bồn . Bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu - Tần suất giám sát : 02 lần/năm 6.2- ĐỐI VỚI CẢNG TIẾP NHẬN XĂNG DẦU 6.2.1- Giám sát môi trường không khí và vi khí hậu - Các chỉ tiêu giám sát : Bụi, SO2, NO2, CO, Hydrocacbon, hơi chì, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn tại khu vực cảng. - Vị trí giám sát : Tại các cầu cảng của kho A, kho B, kho C - Tần suất thu mẫu và phân tích : 04 lần/năm 6.2.2- Giám sát chất lượng nước mặt - Các chỉ tiêu giám sát : pH, DO, BOD, COD, SS, dầu khoáng, Pb, S2-. - Vị trí giám sát : . Mặt cắt 1 : Sông Sài Gòn, đoạn ngay khi vừa chảy vào địa phận Tổng kho . Mặt cắt 2 : Sông Sài Gòn, đoạn vừa ra khỏi khu vực kho A . Mặt cắt 3 : Sông Sài Gòn, đoạn bắt đầu vào khu vực kho B . Mặt cắt 4 : Sông Sài Gòn, đoạn vừa ra khỏi khu vực kho B . Mặt cắt 5 : Sông Sài Gòn, đoạn giữa khu vực kho C . Mặt cắt 6 : Sông Sài Gòn, đoạn chảy ra khỏi địa phận tổng kho, cách ranh giới Tổng kho 100¸150m về phía hạ nguồn - Tần suất thu mẫu và phân tích : 4 lần/năm 6.2.3- Giám sát nguồn chất thải rắn Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu chứa các loại chất thải rắn công nghệ và sinh hoạt phát sinh tại khu vực cảng. Các số liệu trên sẽ thường xuyên được cập nhật hóa, đánh giá và ghi nhận kết quả. Nếu có phát sinh ô nhiễm, lãnh đạo Tổng kho xăng dầu Nhà Bè sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. * Kinh phí giám sát môi trường hàng năm : 70.000.000 đồng Chương VII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ] KẾT LUẬN : Kết luận của báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Tổng kho xăng dầu Nhà Bè - Công ty xăng dầu khu vực II gồm các điểm sau : 1- Tổng kho xăng dầu Nhà Bè là đầu mối trung tâm để tiếp nhận, dự trữ và cung cấp các loại xăng, dầu và một số nhiên liệu như gas (LPG), nhựa đường, hóa chất...cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nhu cầu quốc phòng và an ninh quốc gia của các tỉnh phía Nam. Sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đóng một vai trò quan trọng và hết sức cần thiết. 2- Trong những năm qua, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đã đạt được doanh thu ngày càng cao, góp phần làm tăng ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế (thuế doanh thu, thuế lợi tức...). 3- Các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè hoàn toàn có thể khắc phục được bằng các thiết kế trên cơ sở khoa học và lựa chọn công nghệ thích hợp, lắp đặt hệ thống xử lý và vận hành đúng kỹ thuật. Các chỉ tiêu môi trường ở đầu ra của các nguồn thải do hoạt động của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đều đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và ổn định kinh doanh. 4- Kết hợp với các khâu xử lý ô nhiễm, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đã áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ về vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa các chất thải, xây dựng các biện pháp an toàn lao động, kết hợp với các cơ quan chuyên môn và các cơ quan quản lý môi trường tại địa phương thực hiện chương trình giám sát các hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường. ] KIẾN NGHỊ Công ty xăng dầu khu vực II kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Nhà Nước Việt Nam xem xét và chấp thuận cho Tổng kho xăng dầu Nhà Bè của Công ty được tiếp tục hoạt động. TP. Hồ Chí Minh, tháng năm 1999 Đơn vị thực hiện báo cáo TUQ. Giám đốc Ths. Trần Ứng Long

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdtm-xang-dau-nha-be-9655_2074265.doc