Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính

Chương 7 báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính i.khái quát chung về bckt về bctc ii.nội dung của bckt về báo cáo tài chính iii. ý kiến của ktv trình bày trên bckt chương 7

pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1821 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1I.KHÁI QUÁT CHUNG V BCKT V BCTC Ề Ề II.N I DUNG C A BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỘ Ủ Ề III. Ý KI N C A KTV TRÌNH BÀY TRÊN BCKTẾ Ủ CH NG 7ƯƠ BÁO CÁO KI M TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỂ Ề 2I.KHÁI QUÁT CHUNG BÁO CÁO Ki M TOÁN V Ể Ề BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. BÁO CÁO KI M TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỂ Ề 2. VAI TRÒ, Ý NGHĨA C A BÁO CÁO KI M TOÁN V Ủ Ể Ề BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3. YÊU C U L P, TRÌNH BÀY, G I BÁO CÁO KI M Ầ Ậ Ử Ể TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỀ 3I.1.BÁO CÁO KI M TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỂ Ề Khái ni m:ệ Báo cáo ki m toán v báo cáo tài chính là ể ề lo i báo cáo b ng ạ ằ văn b n do ki m toán viên l p và công b đ nêu rõ ý ả ể ậ ố ể ki n chính th c c a mình v báo cáo taì chính c a m t ế ứ ủ ề ủ ộ đ n v (t ch c ho c doanh nghi p) đã đ c ki m toán.ơ ị ổ ứ ặ ệ ượ ể 4I.2.VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA C A BÁO CÁO Ki M TOÁN Ủ Ể V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỀ • Đ i v i ho t đ ng ki m toán: báo cáo ki m toán v báo cáo ố ớ ạ ộ ể ể ề tài chính là khâu cu i cùng trong quá trình th c hi n cu c ố ự ệ ộ ki m toán báo cáo tài chính đ trình bày k t qu c a cu c ể ể ế ả ủ ộ ki m toán b ng nh ng ể ằ ữ ý ki n đánh giá c a ki m toán viên ế ủ ể v thông tin đ nh l ng và trình bày báo cáo tài chính theo ề ị ượ quy đ nh c a chu n m c ho c ch đ k toán hi n hànhị ủ ẩ ự ặ ế ộ ế ệ • Đ i v i ng i s d ng báo cáo tài chính: giúp cho ng i ố ớ ườ ử ụ ườ s d ng đánh giá đ c ử ụ ượ đ tin c y c a các thông tin đ nh ộ ậ ủ ị l ngượ trên báo cáo tài chính trên c s đó mà đ a ra các ơ ở ư quy t đ nh kinh t đúng đ n, hi u quế ị ế ắ ệ ả trong m i quan ố h kinh t v i t ch c ho c doanh nghi p có báo cáo tài ệ ế ớ ổ ứ ặ ệ chính 5I.3.YÊU C U L P, TRÌNH BÀY, G I BÁO CÁO Ki M Ầ Ậ Ử Ể TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỀ - Khi k t thúc cu c ki m toán báo cáo tài chính, ki m ế ộ ể ể toán viên ph i l p báo cáo ki m toán v báo cáo tài chính ả ậ ể ề trình bày ý ki n v tính trung th c, h p lí c a các thông ế ề ự ợ ủ tin đ nh l ng và s trình bày các thông tin đ nh l ng ị ượ ự ị ượ này trên báo cáo tài chính do các đ n v m i ki m toán đã ơ ị ờ ể l pậ - Ph i đ c trình bày theo chu n m c ki m toán quy ả ượ ẩ ự ể đ nh c v n i dung, k t c u và hình th c.ị ả ề ộ ế ấ ứ - Báo cáo ki m toán v báo cáo tài chính ph i đ c đính ể ề ả ượ kèm v i báo cáo tài chính đ c ki m toánớ ượ ể 6II.N I DUNG BÁO CÁO KI M TOÁN Ộ Ể V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỀ II.1.CÁC Y U T C B N C A BCKT V BÁO Ế Ố Ơ Ả Ủ Ề CÁO TÀI CHÍNH II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ B N C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHẢ Ủ Ộ Ề 7II.1.CÁC Y U T C B N C A BCKT V Ế Ố Ơ Ả Ủ Ề BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo ki m toán v báo cáo tài chính g m các y u t c b n sau ể ề ồ ế ố ơ ả đây và đ c trình báy theo th t sau đây:ượ ứ ự 1.Tên và đ a ch công ty ki m toánị ỉ ể 2.S hi u báo cáo ki m toán v báo cáo tài chínhố ệ ể ề 3.Tiêu đ báo cáo ki m toán v báo cáo tài chínhề ể ề 4.Ng i nh n báo cáo ki m toán v báo cáo tài chínhườ ậ ể ề 5.M đ u c a báo cáo ki m toán v báo cáo tài chínhở ầ ủ ể ề 6.Ph m vi và căn c th c hi n cu c ki m toánạ ứ ự ệ ộ ể 7. Ý ki n c a KTV và công ty ki m toán v các báo cáo tài chính đã ế ủ ể ề đ c ki m toánượ ể 8. Đ a đi m và th i gian l p báo cáo ki m toán v báo cáo tài chínhị ể ờ ậ ể ề 9.Ch kí và đóng d uữ ấ 8II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C B N Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ Ả C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỦ Ộ Ề 1.Tên và đ a ch công ty ki m toánị ỉ ể Trong BCKT v BCTC,c n nêu rõ tên, bi u t ng , đ a ch ề ầ ể ượ ị ỉ giao d ch,s đi n tho i ,s fax và các s hi u liên l c khác c a ị ố ệ ạ ố ố ệ ạ ủ công ty (ho c chi nhánh)phát hành BCKT v BCTC.ặ ề 2.S hi u BCKT v BCTCố ệ ề Là s hi u phát hành BCKT v BCTC c a công ty ki m ố ệ ề ủ ể toán.S hi u này c n ph i đăng kí chính th c trên h th ng ố ệ ầ ả ứ ệ ố văn b n c a công ty ki m toánả ủ ể . 9II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C B N Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ Ả C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỦ Ộ Ề 3.Tiêu đ BCKT v BCTCề ề Tiêu đ ph i rõ ràng,thích h p đ phân bi t v i các lo i báo cáo khác.ề ả ợ ể ệ ớ ạ 4.Ng i nh n BCKT v BCTCườ ậ ề Là ng i kí h p đ ng v i ng i th c hi n ki m toán.Ng i nh n ườ ợ ồ ớ ườ ự ệ ể ườ ậ BCKT v BCTC có th là H i đ ng qu n tr ,Giám đ c ho c các c ề ể ộ ồ ả ị ố ặ ổ đông c a đ n v đ c ki m toán.ủ ơ ị ượ ể 10 5.M đ u c a BCKT v BCTC: ở ầ ủ ề Ph i ghi rõ các BCTC là đ i t ng c a ả ố ượ ủ cu c ki m toán,ghi rõ ngày, niên đ l p BCKT v BCTC …ộ ể ộ ậ ề 6.Ph m vi và căn c th c hi n cu c ki m toánạ ứ ự ệ ộ ể - Chu n m c ki m toán và k ho ch ki m toán đã áp d ng trong cu c ki m ẩ ự ể ế ạ ể ụ ộ ể toán - Ph i nêu nh ng công vi c và th t c ki m to nm KTV đã th c hi nả ữ ệ ủ ụ ể ầ ự ệ 7. Ý ki n c a KTV trình bày trên BCKT v BCTC ế ủ ề - Có 4 lo i ý ki n tuỳ thu c và k t qu cu c ki m toán:ạ ế ộ ế ả ộ ể + ý ki n ch p nh n toàn ph n ế ấ ậ ầ + ý ki n ch p nh n t ng ph nế ấ ậ ừ ầ + ý ki n t ch i ế ừ ố + ý ki n không ch p nh n (ý ki n trái ng c)ế ấ ậ ế ượ II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C B N Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ Ả C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỦ Ộ Ề 11 II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ B N C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHẢ Ủ Ộ Ề -Th qu n líư ả KTV g i th qu n lí cho giám đ c đ n v ki m toán ho c g i ử ư ả ố ơ ị ể ặ ử cho H i đ ng qu n tr đ giúp doanh nghi p ch n ch nh công ộ ồ ả ị ể ệ ấ ỉ tác qu n lí tài chính,k toán và hoàn thi n h th ng k toán và ả ế ệ ệ ố ế h th ng ki m soát n i bệ ố ể ộ ộ -Ph l c BCKT v BCTCụ ụ ề Đ b sung thêm v k t qu c a cu c ki m toán đã đ c trình ể ổ ề ế ả ủ ộ ể ượ bày trên BCKT v BCTCề . 12 II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C B N Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ Ả C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỦ Ộ Ề 8. Đ a đi m và th i gian l p báo cáo ki m toán v ị ể ờ ậ ể ề bctc -BCKT v BCTC ph i ghi rõ ngày tháng,năm k t thúc toàn b cu c ki m ề ả ế ộ ộ ể toán -BCKT v BCTC ph i ghi rõ đ a đi m c a công ty ho c chi nhánh công ty ề ả ị ể ủ ặ ki m toán chiu trách nhi m phát hành BCKT v BCTCể ệ ề 9.Ch kí và đóng d uữ ấ . 13 -BCKT v BCTC ph i kí rõ tên c a KTV là ng i ch u trách ề ả ủ ườ ị nhi m ki m toán,và ghi rõ tên c a Giám đ c ho c ng i đ c ệ ể ủ ố ặ ườ ượ u quy n c a công ty ki m toán ch u trách nhi m phát hành ỷ ề ủ ể ị ệ BCKT v BCTCề -D i m i ch kí ph i ghi rõ h tên,trên ch kí c a Giám đ c ướ ỗ ữ ả ọ ữ ủ ố ph i đóng d u c a công tych trách nhi m phát hành BCKT v ả ấ ủ ệ ề BCTC. -Gi a các trang c a BCKT v BCTC ph i đ c đóng d u giáp ữ ủ ề ả ượ ấ lai -Phù h p v i thông l chung c a Qu c t ,Giám đ c đ c phép ợ ớ ệ ủ ố ế ố ượ kí b ng tên c a mình và đóng d u công ty ki m toán.ằ ủ ấ ể II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ B N C A M T BCKT V BCTCẢ Ủ Ộ Ề 14 III.Ý KI N C A KTV TRÌNH BÀY TRÊN BCKT Ế Ủ V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỀ 1. Ý ki n ch p nh n toàn ph nế ấ ậ ầ 2. Ý ki n ch p nh n t ng ph nế ấ ậ ừ ầ 3. Ý ki n t ch iế ừ ố 4. Ý ki n không ch p nh nế ấ ậ 15 III.1.Ý KI N CH P NH N TOÀN PH NẾ Ấ Ậ Ầ Đ c đ a ra trong tr ng h p:ượ ư ườ ợ KTV và công ty ki m toán cho r ng BCTC ph n ể ằ ả ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng ự ợ ạ ọ y u và phù h p v i chu n m c và ch đ k toán ế ợ ớ ẩ ự ế ộ ế Vi t Namệ L u ý:ư  BCTC đ c ki m toán có nh ng sai sót , đã đ c KTV phát ượ ể ữ ượ hi n, đ c đi u ch nh theo ý KTV và đ c KTV ch p nh nệ ượ ề ỉ ượ ấ ậ  Ý ki n ch p nh n toàn ph n không có nghĩa là BCTC đ c ế ấ ậ ầ ượ ki m toán là hoàn toàn đúng, mà có th có sai sót nh ng không ể ể ư tr ng y u ọ ế  Báo cáo ki m toán có m t đo n nh n xét đ làm sáng t m t ể ộ ạ ậ ể ỏ ộ s y u t nh h ng không tr ng y u đ n BCTC,nh ng không ố ế ố ả ưở ọ ế ế ư có nh h ng đ n Báo cáo ki m toánả ưở ế ể 16 III.2 Ý KI N CH P NH N T NG PH NẾ Ấ Ậ Ừ Ầ Ý ki n ch p nh n t ng ph n đ c đ a ra trong tr ng ế ấ ậ ừ ầ ượ ư ườ h p KTV và Công ty ki m toán cho r ng BCTC ch ph n ợ ể ằ ỉ ả ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u tình ự ợ ạ ọ ế hình tài chính c a đ n v ,n u không b nh h ng b i các ủ ơ ị ế ị ả ưở ở y u t ngo i tr và y u t tuỳ thu cế ố ạ ừ ế ố ộ mà KTV đã nêu ra trong Báo cáo ki m toán v BCTCể ề  Ý ki nế tuỳ thu cộ là ý ki n tr ng y u mà không ch c ch n ế ọ ế ắ ắ th ng liên quan đ n các s ki n có th x y ra trong t ng lai ườ ế ự ệ ể ả ươ  Ý ki n ch p nh n t ng ph n cế ấ ậ ừ ầ ó y u t ngo i trế ố ạ ừ đ c đ a ra ượ ư do KTV b t đòng v i BGĐ hay do công vi c ki m toán b gi i h nấ ớ ệ ể ị ớ ạ 17 III.3 Ý KI N T CH IẾ Ừ Ố Đ c đ a ra trong tr ng h p:ượ ư ườ ợ  KTV không thu th p đ b ng ch ng đ đ a ra k t lu n ậ ủ ằ ứ ể ư ế ậ ki m toánể  H u qu c a vi c gi i h n ph m vi ki m toán là quan ậ ả ủ ệ ớ ạ ạ ể tr ngọ 18 III.4 Ý KI N KHÔNG CH P NH NẾ Ấ Ậ ý ki n không ch p nh n (ý ki n trái ng cế ấ ậ ế ượ ) đ c s d ng:ượ ử ụ  Ph m vi công vi c ki m toán b gi i h n là nghiêm tr ng ạ ệ ể ị ớ ạ ọ  Không nh t trí v i BGĐ đ n v đ c ki m toán v vi c l a ch n ấ ớ ơ ị ượ ể ề ệ ự ọ và áp d ng chu n m c và ch đ k toánụ ẩ ự ế ộ ế  Các thông tin ghi trong BCTC ho c thuy t minh BCTC là không phù ặ ế h pợ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.pdf
Luận văn liên quan