Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi để ổn định bờ lòng dẫn sông Đồng Nai khu vực thành phố Biên Hòa

Sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa tính từ cuối cù lao Rùa đến cù lao Ba Sang (hạ du cầu Đồng Nai) là đoạn sông hơi cong và phân lạch, chiều dài tính theo đường lạch sâu dòng chính khoảng 14,2km và nếu xét cả lạch phụ khoảng 20km. Chế độ thủy văn dòng chảy của sông Đồng Nai khu vực thành phố Biên Hòa chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều của biển Đông và trên thực tế cũng chịu ảnh hưởng các tác động từ các hoạt động của con người: - Chế độ điều tiết dòng chảy thượng nguồn của Nhà máy Thủy điện Trị An, Thác Mơ. - Tác động việc khai thác cát làm vật liệu xây dựng, với qui mô lớn trên đoạn sông (đặc biệt ở khu vực thượng lưu cầu Hóa An). - Hàng loạt các công trình bến bãi, công trình chống xói bảo vệ bờ, các bãi thải vật liệu sành, sứ, gạch ngói dọc theo hai bên bờ sông.

pdf82 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 1682 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi để ổn định bờ lòng dẫn sông Đồng Nai khu vực thành phố Biên Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, coïc BTCT 1.100 GIAI Beán, caûng vaät lieäu BD1-BD3 Beán ñöùng: 3 beán, 70 m/beán 210 ÑOAÏN Gia coá bôø loaïi G2 GK6 Keø maùi ñöùng töôøng goùc baûn choáng, coïc BTCT 1.720 II Gia coá bôø loaïi G2 GK9 Keø maùi ñöùng töôøng goùc baûn choáng, coïc BTCT 660 Gia coá bôø loaïi G2 GK10 Keø maùi ñöùng töôøng goùc baûn choáng, coïc BTCT 900 Gia coá bôø loaïi G1 GT5 Keø bôø maùi nghieâng maùi laùt taám BTCT 2.060 Gia coá bôø loaïi G1 GT6 Keø bôø maùi nghieâng maùi laùt taám BTCT 3.200 IV.3.4 – Phöông aùn II: IV.3.4.1- Chieán löôïc chung: • Duy trì hình daïng soâng, theá soâng ôû möùc cao nhaát trong ñieàu kieän töï nhieân ñeå traùnh coù nhöõng xaùo troän lôùn haï taàng cô sôû thaønh phoá Bieân Hoøa. Chæ taäp trung chænh trò laïch phaûi cuø lao Phoá. Töøng böôùc duøng bieän phaùp coâng trình ñeå chænh trò caùc ñoaïn soâng theo moät qui hoaïch toång theå, baûo veä bôø choáng saït lôû keát hôïp toân taïo caûnh quan moâi tröôøng ñoâ thò. Tröôùc maét: • Phaù gheành ñaù haï löu caàu Geành, taêng khaû naêng giao thoâng thuûy, thöïc hieän cuïm coâng trình ñieàu chænh ñöôøng bôø. • Thöïc hieän coâng trình gia coá bôø ñaàu cuø lao Phoá nhaèm giöõ theá soâng. • Coá ñònh caùc khu vöïc nhö taïi ngaõ ba Böûu Long, caàu Ñoàng Nai baèng coâng trình baûo veä bôø tröïc tieáp. • Trong laïch traùi cuø lao Phoá chæ gia coá ñoaïn saït lôû, khoâng duøng bieän phaùp coâng trình coù ñieàu chænh doøng chaûy. 47 • Xaây döïng coâng trình keø gia coá bôø taïi caùc khu vöïc ñoâng daân cö: phöôøng Taân Mai, phöôøng Tam Hieäp thöôïng löu caàu Hoùa An (xaõ Hoùa An, phöôøng Böûu Long), ñuoâi cuø lao Phoá, khu vöïc caàu Ñoàng Nai. Veà laâu daøi: • Trong töông lai khi nhu caàu giao thoâng vaän taûi taêng thì vieäc naâng caáp tuyeán ñöôøng saét quoác gia, cuõng nhö tuyeán quoác loä 1A cho pheùp môû roäng caàu Geành, caàu Raïch caùt, caàu Ñoàng Nai ñeàu coù theå thöïc hieän, ñoàng thôøi maët caét ngang ñeå thoaùt luõ ñöôïc taêng theâm. • Vieäc boá trí haønh lang an toaøn doïc ven soâng seõ laøm thaønh phoá trôû thaønh moät trong nhöõng thaønh phoá hieän ñaïi trong khu vöïc, giao thoâng thuûy boä ñöôïc keát hôïp phuïc vuï cho caùc ngaønh kinh teá quoác daân, phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. IV.3.4.2 Boá trí coâng trình: A. Khu vöïc Bieân Hoøa: • Töø caàu Hoùa An ñeán caàu Geành: bôø ñöôïc gia coá baèng coâng trình keø loaïi G2 keát hôïp chænh trang toân taïo maët tieàn ñoâ thò. • Boá trí moät beán nghieâng taïi khu vöïc chôï Bieân Hoøa. B. Khu vöïc cuø lao Phoá: • Phaù gheành ñaù, caûi taïo tuyeán luoàng giao thoâng thuûy. • Gia coá bôø ñaàu cuø lao Phoá vaø ñöôøng vieàn hai beân bôø soâng khu vöïc cöûa vaøo laïch traùi nhaèm giöõ theá soâng. • Ñieàu chænh ñöôøng bôø, naén laïi ñöôøng bôø aáp Nhò Hoøa, xaõ Hieäp Hoøa baèng heä thoáng keø moû haøn T. C. Khu vöïc ñoaïn soâng co heïp: ngaõ ba Böûu Long, caàu Ñoàng Nai thöïc hieän gia coá bôø. Bình ñoà quy hoaïch toång theå vaø boá trí coâng trình cuûa phöông aùn II ñöôïc trình baøy treân hình IV – 5. Toång hôïp caùc haïng muïc coâng trình cuûa phöông aùn ñöôïc neâu trong baûng IV-3. 48 Baûng IV-3: BAÛNG TOÅNG HÔÏP CAÙC HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH CUÛA P.A II GIAI ÑOAÏN COÂNG TRÌNH KÍ HIEÄU HÌNH THÖÙC – KEÁT CAÁU CHIEÀU DAØI (m) Gia coá bôø GK1 Ñaõ ñaàu tö xaây döïng 1440 Gia coá bôø loaïi G2 GT2 Keø coïc BTCT-USTr 1.330 GIAI Beán chuyeân duøng, khaùch BC1-BK1 Beán maùi nghieâng 120 ÑOAÏN Gia coá bôø loaïi G2 GK2 Keø maùi ñöùng töôøng goùc baûn choáng, coïc BTCT 700 I Gia coá bôø loaïi G2 GK3 Keø maùi ñöùng töôøng goùc baûn choáng, coïc BTCT 590 Gia coá bôø loaïi G2 GK4 Keø maùi ñöùng töôøng goùc baûn choáng, coïc BTCT 500 Keø höôùng doøng & ñieàu chænh bôø T1-T2 Döï aùn thuoäc ngaønh giao thoâng quaûn lyù - Phaù gheành ñaù khôi luoàng Döï aùn thuoäc ngaønh giao thoâng quaûn lyù Gia coá bôø loaïi G2 GK5 Keø coïc BTCT-USTr 900 Gia coá bôø loaïi G1 GT3 Keø bôø maùi nghieâng maùi laùt taám BTCT 1.000 Gia coá bôø loaïi G1 GT4 Keø bôø maùi nghieâng maùi laùt taám BTCT 950 Gia coá bôø loaïi G2 GK7 Keø maùi ñöùng töôøng goùc baûn choáng, coïc BTCT 1.600 Gia coá bôø loaïi G2 GT1 Keø maùi ñöùng töôøng goùc baûn choáng, coïc BTCT 1.100 GIAI Beán, caûng vaät lieäu BD1-BD3 Beán ñöùng: 3 beán, 70 m/beán 210 ÑOAÏN Gia coá bôø loaïi G2 GK6 Keø maùi ñöùng töôøng goùc baûn choáng, coïc BTCT 1.720 II Gia coá bôø loaïi G2 GK9 Keø maùi ñöùng töôøng goùc baûn choáng, coïc BTCT 660 Keø moû haøn gaây boài F1-F3 Keø moû haøn coïc BTCT + thaûm ñaù 940 Gia coá bôø loaïi G1 GT5 Keø bôø maùi nghieâng maùi laùt taám BTCT 2.060 Gia coá bôø loaïi G1 GT6 Keø bôø maùi nghieâng maùi laùt taám BTCT 3.200 49 CHÖÔNG V THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Caùc ñoaïn keø cuõ, töôøng ñaù xaây, coïc baûn BTCT qua khaûo saùt thöïc teá cho thaáy chaân bò moi roãng, töôøng keø bò ñöùt gaõy, luùn suït, khoâng cho pheùp söû duïng laâu daøi. Trong baùo caùo naøy khoâng ñaët vaán ñeà söûa chöõa maø sau naøy ôû giai ñoaïn nghieân cöùu khaû thi cho töøng tieåu vuøng döï aùn seõ nghieân cöùu kyõ hôn. V.1 – COÂNG TRÌNH GIA COÁ BÔØ V.1.1 - Coâng trình gia coá bôø loaïi 1 (G1): Hình thöùc - keát caáu: keø töôøng ñaù xaây maùi nghieâng, chaân keø baûo veä baèng coïc BTCT vaø thaûm ñaù. Keát caáu chi tieát töøng phaàn nhö sau: • Phaàn chaân keø baûo veä töø cao trình –0.40 trôû xuoáng, goàm caùc keát caáu sau: - Baäc cô roäng 1 m baèng roï ñaù kích thöôùc (5x1x0.5)m - Phía meùp ngoaøi cuûa baäc cô laø 1 haøng coïc BTCT kích thöôùc (25x25x600)cm, khoaûng caùch giöõa caùc coïc laø 1.0 m - Tieáp giaùp baäc cô ôû cao trình –0.50 ra phía ngoaøi loøng soâng ñöôïc baûo veä baèng thaûm ñaù cho tôùi maùi loøng soâng ñaït m = (3÷4), roï ñaù coù kích thöôùc (5x2x0.3)m - Döôùi thaûm ñaù ñeán cao trình –1.50 laø lôùp ñaù 4x6cm daøy 15 cm - Döôùi lôùp ñaù 4x6cm vaø thaûm ñaù laø 1 lôùp vaûi loïc TS65 - Töø cao trình –0.40 taïo maùi m = 2,5 baèng bao taûi caùt tröôùc traûi vaûi loïc vaø thaûm ñaù. • Phaàn maùi keø töø cao trình –0.40m trôû leân ñeán cao trình +1.70m coù maùi doác m=2, goàm caùc keát caáu sau: - Treân cuøng laø taám BTCT ñuùc saün kích thöôùc (1x1.1x0.15)m. - Tieáp theo laø lôùp ñaù 1x2cm daøy 15cm. - Döôùi cuøng laø 1 lôùp vaûi loïc TS65. • Phaàn ñænh keø coù cao trình +2.20, goàm caùc keát caáu sau: - Töôøng ñaù xaây: cao trình ñænh töôøng laøø +2.20, cao trình ñaùy töôøng laø +1.20. Töôøng daøy 50cm, ñaùy töôøng roäng 100cm. Cöù 10 m treân töôøng ñaù xaây boá trí 1 khe luùn baèng 3 lôùp bao taûi taåm nhöïa ñöôøng. - Döôùi töôøng laø lôùp ñaù 4x6cm daøy 15cm vaø coïc traøm Þ(8÷10)cm, L=4.5m vôùi maät ñoä 12coïc/m² - Treân ñænh töôøng laø lan can: Truï lan can coù kích thöôùc (30x30x100)cm, khoaûng caùch giöõa caùc truï laø 2m, 3song lan can baèng oáng theùp traùng keõm goàm 1 oáng Þ80 vaø 2 oáng Þ50. Caùc truï lan can ñöôïc caáy xuoáng töôøng ñaù xaây vaø lieân keát vôùi nhau baèng daàm BTCT kích thöôùc (20x25)cm. 50 - Saøn ñænh keø tieáp giaùp vôùi ñænh keø ôû cao trình +2.20 roäng 3.0m: Treân cuøng laø maët saøn beâ toâng ñaù 1x2cm maùc 200 daøy 10cm, phía döôùi laø lôùp beâ toâng loùt ñaù 4x6cm maùc 100 daøy 10 cm. Döôùi cuøng laø lôùp caùt ñaép ñaàm neùn chaët. - Boù væa heø baûo veä meùp ngoaøi cuûa saøn ñænh keø coù kích thöôùc (20x70)cm baèng beâ toâng maùc 200. Baûn veõ chi tieát cuûa keø töôøng ñaù xaây maùi nghieâng loaïi G1 ñöôïc theå hieän treân hình V-2a. V.1.2 - Coâng trình gia coá bôø loaïi 2 (G2) : gia coá bôø maùi ñöùng – töôøng goùc Hình thöùc - keát caáu: keø töôøng goùc baûn choáng BTCT, chaân keø gia coá baèng thaûm ñaù. Keát caáu chi tieát töøng phaàn nhö sau: • Phaàn chaân keø: Baûo veä töø cao trình +0.00 trôû xuoáng tôùi khi maùi loøng soâng ñaït ñoä doác m = (3÷4), goàm caùc keát caáu sau: - Loøng soâng ñöôïc baûo veä baèng lôùp thaûm ñaù kích thöôùc (5x2x0.3)m. - Döôùi thaûm ñaù ñeán cao trình –1.50 laø lôùp ñaù 4x6cm daøy 15cm. - Döôùi lôùp ñaù 4x6cm vaø thaûm ñaù laø 1 lôùp vaûi loïc TS65. - Töø cao trình +0.00 taïo maùi m = 2,5 baèng bao taûi caùt tröôùc khi thi coâng caùc phaàn tieáp theo. • Phaàn thaân keø: Coù keát caáu daïng töôøng goùc baûn choáng, treân neàn moùng coïc traøm, goàm caùc keát caáu sau: - Töôøng goùc BTCT maùc 300 daøy töø 25 – 30 cm, cao ñoä ñænh töôøng laø +2.20, cao ñoä ñaùy töôøng laø –0.30m. Döôùi ñaùy töôøng boá trí 2 haøng oáng thoaùt nöôùc nhöïa PVC Þ50 ñaët so le nhau. - Baûn choáng BTCT maùc 300 daøy 25 cm, khoaûng caùch giöõa caùc baûn chaén laø 4m. - Taàng loïc goàm 3 lôùp: Trong cuøng laø laêng theå ñaù hoäc 10x20cm xeáp cheøn chaët, tieáp theo laø lôùp ñaù 4x6cm daøy 15cm, trong cuøng laø lôùp vaûi loïc TS65. - Loùt döôùi baûn ñaùy laø lôùp beâ toâng ñaù 4x6 maùc 100 daøy 15cm. - Hoá moùng ñöôïc gia coá baèng coïc traøm Þ(8-10)cm, L=4.0m, maät ñoä 12coïc/m² • Phaàn ñænh keø: Coù keát caáu töông töï nhö ñænh keø cuûa loaïi keø G1. Keø ñöôïc chia thaønh nhieàu phaân ñoaïn, moãi phaân ñoaïn daøi 20m, khe luùn giöõa caùc phaân ñoaïn ñöôïc caáu taïo baèng 3 lôùp bao taûi taåm nhöïa ñöôøng. Baûn veõ chi tieát cuûa keø töôøng goùc BTCT loaïi G2 ñöôïc theå hieän treân hình V-3b. V.1.3 - Coâng trình gia coá bôø loaïi 3: Gia coá bôø maùi ñöùng - Coïc BTCT DUL Hình thöùc - keát caáu: keø töôøng ñöùng coïc BTCT – döï öùng löïc, chaân keø gia coá baèng thaûm ñaù. Keát caáu chi tieát töøng phaàn nhö sau: 51 • Phaàn chaân keø: Baûo veä baèng thaûm ñaù daøy 30cm, kích thöôùc 0.3x2x5m. Cô roäng 2m naèm saùt haøng coïc, cao trình +0.20 sau ñoù taïo maùi m=2.5 baèng 1 thaûm ñaù. Phía döôùi thaûm ñaù laø ñaù daêm loùt 4x6cm daøy 15cm vaø vaûi loïc TS65. • Phaàn thaân keø: Thaân keø coù keát caáu cöø beâ toâng coát theùp döï öùng löïc, caùc coïc ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng daàm muõ. Töôøng cöø coù ñaëc ñieåm oån ñònh cao, laøm vieäc ñoäc laäp vôùi maùi keø vì vaäy ñoä oån ñònh toång theå cuûa coâng trình laø raát toát. Phía trong thaân keø laø laêng theå ñaù hoäc giaûm taûi vaø taàng loïc ngöôïc. • Phaàn ñænh keø: Ñænh keø coù keát caáu töông töï nhö keát caáu cuûa 2 loïai keø treân. Baûn veõ chi tieát cuûa keø töôøng ñöùng BTCT - DUL ñöôïc theå hieän treân hình V-3. V.2 – COÂNG TRÌNH HÖÔÙNG DOØNG – PHAÂN DOØNG V.2.1 - Keø moû haøn gaây boài B1÷B3, F1÷F3: Hình thöùc - keát caáu: Xöông soáng cuûa keø moû haøn gaây boài B1÷B3 vaø F1÷F3 laø haøng coïc BTCT M300. Caùc coïc ñöôïc lieân keát bôûi daàm muõ BTCT M250 tieát dieän (45x45)cm hoaëc (50x50)cm. Ñænh daàm muõ ôû cao trình +1.60 m. Caùc coïc BTCT coù tieát dieän (30x30)cm, (35x35)cm vaø (40x40)cm vôùi chieàu daøi thay ñoåi theo ñòa hình töï nhieân: 7m, 12.5m, 18m, 27m, 35m. Caùc coïc caùch nhau 1,00m vaø cöù 5m thì coù moät coïc taêng theâm vaø ñöôïc ñoùng xieân 1:5. Chaân caùc moû haøn ñöôïc baûo veä baèng thaûm ñaù (2x6x0.3)m hoaëc (2x6x0.5)m ôû caû phía thöôïng vaø haï löu moû haøn cuõng nhö ôû phía ñaàu cuûa caùc moû haøn. Tröôøng hôïp ñòa hình loøng soâng thaáp hôn –10.0m, phaàn baûo veä chaân caùc moû haøn ñöôïc naâng leân cao trình -10.0 m baèng bieän phaùp thaû caùc bao caùt, sau ñoù phía treân laø vaûi loïc vaø thaûm ñaù. Keát caáu theå hieän treân hình V–19, V-20, V-21. V.2.2 - Keø moû haøn hoaøn löu H1÷H4: Hình thöùc - keát caáu: Xöông soáng cuûa keø hoaøn löu laø haøng coïc BTCT M300. Caùc coïc ñöôïc lieân keát bôûi daàm muõ BTCT M250 tieát dieän (45x45)cm hoaëc (50x50)cm. Caùc coïc BTCT coù tieát dieän (30x30)cm, (35x35)cm vaø (40x40)cm vôùi chieàu daøi thay ñoåi theo ñòa hình töï nhieân: 7m, 12.5m, 18m, 27m, 35m. Caùc coïc caùch nhau 1,00m vaø cöù 5 m thì coù moät coïc taêng theâm vaø ñöôïc ñoùng xieân 1:5. Ñænh daàm muõ ôû cao trình +1.60m. Töø cao trình + 1.1m xuoáng –1.5m giöõa caùc coïc laø baûn chaén baèng BTCT. Phaàn caùnh moû haøn taïo vôùi phaàn thaân moät goùc 135o. Chaân caùc moû haøn ñöôïc baûo veä baèng thaûm ñaù (2x5x0.3)m hoaëc (2x5x0.5)m ôû caû phía thöôïng vaø haï löu moû haøn cuõng nhö ôû phía ñaàu cuûa caùc moû haøn. Keát caáu theå hieän treân hình V – 22, V-23. V.2.3 - Keø ñieàu chænh ñöôøng bôø K1÷K5: Hình thöùc - keát caáu: keø moû haøn ñaù ñoå vôùi lôùp baûo veä phía ngoaøi laø thaûm ñaù. Caùc keø moû haøn ñaù ñoå coù chieàu daøi vaø khoaûng caùch giöõa chuùng ñaõ ñöôïc trình baøy ôû chöông IV. Goác cuûa chuùng ñöôïc noái vôùi bôø vaø ñaàu moû haøn ra tôùi tuyeán chænh trò. Moû haøn coù tieát dieän laø hình thang, loõi ñöôïc caáu taïo bôûi ñaù hoäc ñoå taïo maùi phía thöôïng vaø haï löu ñeàu coù m = 2, maùi phía ñaàu moû haøn coù m = 3. Cao trình ñaàu moû haøn ôû +1.00, cao trình goác ôû +2.00m. Lôùp baûo veä choáng xoùi ñaàu moû haøn laø lôùp thaûm ñaù 52 kích thöôùc (2x5x0.5)m, lôùp baûo veä phía ngoaøi cuûa maùi laø thaûm ñaù (2x5 x0.5)m vaø treân ñænh laø thaûm ñaù (5x3x0.5)m. Keát caáu theå hieän treân hình V – 24. V.2.4 - Keø höôùng doøng & ñieàu chænh ñöôøng bôø T1÷T2: Hình thöùc - keát caáu: keø moû haøn ñaù ñoå vôùi lôùp baûo veä phía ngoaøi laø thaûm ñaù. Moû haøn coù tieát dieän hình thang, loõi ñöôïc caáu taïo bôûi ñaù hoäc ñoå taïo maùi phía thöôïng vaø haï löu ñeàu coù m = 2, maùi phía ñaàu moû haøn coù m = 3. Cao trình ñaàu moû haøn ôû +1.00, cao trình goác ôû +2.00. Phía ngoaøi cuûa caùc moû haøn laø lôùp thaûm ñaù, kích thöôùc caùc thaûm ñaù: (2x5x0.5)m. Thaûm ñaù ñöôïc baûo veä roäng theâm ôû phaàn ñaàu caùc moû haøn vaø ôû hai beân chaân maùi. Ngaønh giao thoâng ñang thöïc hieän döï aùn chi tieát cho khu vöïc naøy nhaèm caûi taïo, naâng caáp tuyeán ñöôøng thuûy vaø khaéc phuïc xoùi lôû bôø. Keát caáu theå hieän treân hình V – 26. V.2.5 - Keø phaân doøng ñieàu chænh löu löôïng PD Hình thöùc - keát caáu: gioáng keø moû haøn ñaù ñoå loïai C Keát caáu theå hieän treân hình V – 25. V.3 – COÂNG TRÌNH BEÁN V.3.1 – Beán vaät lieäu (kí hieäu BD) Caùc beán BD1, BD2, BD3 ñöôïc boá trí beân bôø höõu, ôû thöôïng löu caàu Hoùa An. Hình thöùc - keát caáu: moät beán BD goàm 2 ñoaïn, moãi ñoaïn 35m cho caùc phöông aùn. + Cao trình ñænh beán ôû +2.00m, cao trình ñaùy beán ôû cao trình –2.50m. + Chieàu roäng beán tính töø meùp bôø laán ra soâng 9m. + Beán coù 3 haøng coïc BTCT M300 ñöôïc ñan noái vôùi nhau baèng daàm doïc vaø daàm ngang, khoaûng caùch giöõa caùc haøng coïc laø 3,5m: - Haøng coïc thöù nhaát BTCT M300 (40x40x2000)cm phía trong laø haøng cöø LarxenV, L=10m, khoaûng caùch caùc coïc laø 3m/coïc. - Haøng coïc thöù hai BTCT M300 (40x40x2000)cm. - Haøng coïc thöù ba BTCT M300 (40x40x2000)cm goàm 2 coïc xieân, xieân theo phöông ñöùng 6:1, vaø phöông ngang 12:1. + Treân ñænh caùc haøng coïc laø daàm ngang BTCT M300 coù kích thöôùc (60x80x900)cm vaø daàm doïc BTCT M300, kích thöôùc (60x80x3500)cm. Treân daàm doïc vaø daàm ngang laø saøn BTCT M250 daøy 20 cm, treân maët beán laø lôùp beâ toâng at phan daøy 10cm. + Phía trong haøng cöø Larxenv laø lôùp ñaù hoäc giaûm taûi, taàng loïc ngöôïc goàm lôùp ñaù 6x8 daøy 20 cm, lôùp ñaù 2x4 vaø lôùp caùt thoâ daøy 15 cm, treân maët laø lôùp beâ toâng at phan daøy 20 cm vaø lôùp ñeäm ñaù daêm daøy 20 cm. 53 + Phía soâng ñöôïc ñaët ñeäm taøu D400, L=200 ñöôïc treo nghieâng moät goùc 30o. + Bích neo D=40, H=50cm, moät beán coù 4 bích neo. Keát caáu beán caäp taøu theå hieän treân hình V-27. V.3.2 – Beán caäp taøu, thuyeàn < 10 taán (beán haønh khaùch) Beán neo ñaäu thuyeàn, ghe < 10 taán daïng beán nghieâng, chieàu daøi beán L = 60 m ñöôïc boá trí ôû trung taâm thaønh phoá Bieân Hoøa vaø khu du lòch Böûu Long. Beán coù chöùc naêng chuyeân chôû haønh khaùch, caùc loïai haøng hoùa vaø vaät lieän nheï, phuïc vuï cho nhu caàu di chuyeån nhoû cuûa ngöôøi daân trong khu vöïc vaø cho du lòch. Hình thöùc - keát caáu: Ñænh beán: Ñænh beán ôû cao trình +1.80m vôùi ñoä doác 2% töø trong ra, meùp ngoaøi ñænh beán laø khoái beâ toâng M200 ñoå taïi choã, kích thöôùc (200x200x40) cm treân lôùp beâ toâng M100 ñaù 4x6 vaø lôùp ñeäm ñaù daêm. Phaàn coøn laïi cuûa maët beán laø taám beâ toâng M200 ñoå taïi choã, kích thöôùc (200x200x20) cm treân lôùp beâ toâng ñaù 4x6. Phía trong cuøng maët beán ñöôïc giöõ bôûi beâ toâng keø meùp beán tieát dieän (20x50) cm. Maùi beán: Töø cao trình +1.80 xuoáng –1.00 laø phaàn maùi beán, coù ñoä doác m = 2, goàm caùc baäc thang leân xuoáng cao 20 cm, roäng 40 cm ñöôïc ñoå baèng beâ toâng ñaù 1x2 M200, daøy 50 cm treân lôùp beâ toâng loùt ñaù 4x6 daøy 15 cm vaø lôùp ñeäm ñaù daêm daøy 15 cm. Boá trí hai haøng beä neo caùch nhau 10 m. Treân maùi beán cöù 1 m daøi, roäng boá trí oáng thoaùt nöôùc Φ15 mm. Khoái ñaát bôø ñöôïc thay baèng caùt ñaàm neùn chaët ñaït γ=1,8T/m3 vaø moùng ñöôïc gia coá baèng coïc traøm Φ8-10 cm, L = 5m vôùi maät ñoä 16coïc/1m2. Chaân maùi beán töïa treân haøng coïc BTCT M300 chöõ T, L=15 m, böôùc coïc 1,5 md/coïc. Caùc coïc ñöôïc lieân keát bôûi daàm muõ tieát dieän (50x60) cm töø cao trình (–1.0)÷(- 1.6), giöõa caùc coïc laø 2 haøng baûn chaén BTCT (75x125x15) cm, phía sau baûn chaén laø laêng theå ñaù hoäc giaûm taûi vaø taàng loïc. Ñaùy beán ñöôïc phuû moät lôùp thaûm ñaù boïc PVC, kích thöôùc (6x2x0.3) m, cöù 20 m chieàu daøi beán boá trí 1 khe luùn. Keát caáu theå hieän treân hình V – 28. V.3.3 – Beán chuyeân duøng cho caùc xí nghieäp, nhaø maùy: Caùc beán chuyeân duøng cho caùc nhaø maùy, xí nghieäp coù nhu caàu boác dôõ nguyeân vaät lieäu rieâng. Keát caáu beán chuyeân duïng cho caùc nhaø maùy, xí nghieäp. V . 4 – CAÙC GIAÛI PHAÙP THI COÂNG: V.4.1 – Nguoàn vaät lieäu + Vaät lieäu caùt, ñaù, coïc traøm ñeàu ñöôïc khai thaùc khu vöïc tænh Ñoàng Nai. + Xi maêng, saét ñöôïc chuyeån töø thaønh phoá Hoà Chí Minh. + Thaûm ñaù, vaûi loïc (vaûi ñòa kyõ thuaät) ñeàu coù theå mua töø caùc ñaïi lyù, coâng ty thöông maïi trong vaø ngoaøi nöôùc. Toùm laïi, nguoàn vaät lieäu ñòa phöông phong phuù, ña daïng, coù theå phuïc vuï cho xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình. 54 V.4.2 – ÖÙng duïng coâng ngheä môùi Trong caùc phöông aùn ñeà xuaát chænh trò soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa coù söû duïng moät soá vaät lieäu môùi vaø coù nhieàu haïng muïc coâng vieäc phaûi söû duïng coâng ngheä thi coâng tieân tieán. V.4.3 – Phöông phaùp thi coâng: 1- Caùc phöông phaùp thi coâng truyeàn thoáng: - Ñoùng coïc: ñoùng baèng buùa maùy 1,8÷2,5T treân phao noåi, trong khi ñoùng söû duïng saøn ñaïo ñeå ñoùng ñuùng vò trí. - Laép ñaët caùc caáu kieän beâ toâng. - Ñaøo ñaát, ñoùng coïc traøm baèng thuû coâng, vaän chuyeån ñaát ñeán baõi ñoå hôïp lyù baèng oâ toâ. - Ñoå beâ toâng, gia coâng coïc beâ toâng baèng maùy troän, ñoå thuû coâng, ñaàm rung. - Ñaù hoäc ñöôïc chuyeân chôû baèng saø lan thaû xuoáng soâng baèng thuû coâng, coù thôï laën kieåm tra san phaúng. 2- Thi coâng thaûm ñaù ñuùng vò trí, coù ñoä saâu lôùn: Do aûnh höôûng tröïc tieáp baùn nhaät trieàu bieån Ñoâng, vieäc thi coâng lôùp baûo veä ñuùng vò trí thieát keá trong ñieàu kieän doøng chaûy 2 chieàu, ñoä saâu lôùn ñoøi hoûi phaûi coù thieát bò thaû chuyeân duøng. Vieäc thaû thaûm ñaù caên cöù vaøo yeâu caàu thieát keá seõ thaû theo phöông song song hoaëc vuoâng goùc vôùi doøng chaûy, tuøy vaøo töøng tröôøng hôïp ta boá trí thieát bò thaû thaûm ñaù thích hôïp. 3- Thieát bò traûi vaûi ñòa kyõ thuaät döôùi nöôùc Ñeå traûi vaûi ñòa kyõ thuaät döôùi nöôùc ñaûm baûo kyõ thuaät caàn phaûi söû duïng thieát bò chuyeân duøng. Öu ñieåm cuûa thieát bò: - Traûi ñöôïc vaûi döôùi nöôùc ñuùng vò trí. - Giöõa caùc meùp vaûi choàng leân nhau 1m. Gaén chaët vaûi xuoáng loøng soâng baèng caùc ghim saét do thôï laën thöïc hieän 4- Ñoùng coïc BTCT-DUL Phöông phaùp naøy haï coïc baèng buùa rung keát hôïp xoái nöôùc aùp löïc cao ôû ñaàu coïc. Ñaây laø bieän phaùp môùi ñeå haï coïc coù kích thöôùc lôùn, hình daïng phöùc taïp maø caùc bieän phaùp thi coâng thoâng thöôøng khoâng thöïc hieän ñöôïc. Bieän phaùp haï coïc naøy coù nhieàu öu ñieåm, thi coâng nhanh vaø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán caùc coâng trình xung quanh. V.4.4 – Trình töï thi coâng: - Trình töï thi coâng caùc haïng muïc phaûi tuaân thuû theo ñuùng yeâu caàu thieát keá vaø theo nguyeân taéc: caùc coâng trình chænh trò tröôùc, sau ñoù ñeán caùc coâng trình chænh trang. - Ñoái vôùi 1 haïng muïc: + Thi coâng töø ngoaøi vaøo trong + Thi coâng töø döôùi leân treân. 55 CHÖÔNG VI ÑAÙNH GIAÙ SÔ BOÄ TAÙC ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG VAØ CAÙC NGAØNH KINH TEÁ XAÕ HOÄI KHAÙC CUÛA KHU VÖÏC Döï aùn choáng saït lôû, oån ñònh 2 beân bôø soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai töø cuø lao Ruøa ñeán cuø lao Ba Xeâ - Ba Sang vôùiù nhieäm vuï choáng saït lôû, baûo veä oån ñònh caùc khu daân cö, kinh teá quan troïng, taïo caûnh quan moâi tröôøng cuûa maët tieàn ñoâ thò, phaùt trieån tieàm naêng du lòch cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa. - Tính chaát cuûa coâng trình: xaây döïng môùi. - Coâng trình söû duïng caùc loaïi vaät lieäu chuû yeáu laø: ñaát, ñaù caùc loaïi, caùt, xi maêng, saét theùp, vaûi ñòa kyõ thuaät (geotextile), coïc traøm ... ñaây laø caùc loaïi vaät lieäu khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Coâng trình khoâng thaûi chaát raén, khoùi, khoâng gaây ñoäc haïi. - Hieän traïng khu vöïc cuûa döï aùn laø nôi taäp trung daân cö ñoâng ñuùc, vôùi caùc daõy phoá, khu chôï taäp trung cuûa thaønh phoá, beán caûng, caùc khu cô sôû kinh teá, cô quan chính trò, haønh chính cuûa tænh Ñoàng Nai. Hieän taïi, nöôùc thaûi cuûa haøng loaït caùc nhaø maùy doïc theo soâng Ñoàng Nai khoâng ñöôïc xöû lyù trieät ñeå nhö: Coâng ty Cao su maøu Ñoàng Nai, Nhaø maùy Hoùa chaát, Xí nghieäp cheá bieán goã, Thöùc aên gia suùc Con Coø . . . ñaõ laøm giaûm chaát löôïng nöôùc soâng Ñoàng Nai. Töø keát quaû ñieàu tra, khaûo saùt thöïc ñòa doïc theo tuyeán soâng Ñoàng Nai, ñaëc bieät khu vöïc chôï, khu vöïc daân cö doïc theo 2 beân bôø soâng, vaø ôû khu vöïc Taân Mai cuø lao Phoá cho pheùp chuùng ta coù nhöõng ñaùnh giaù sô boä böôùc ñaàu veà caùc taùc ñoäng ñeán taøi nguyeân, moâi tröôøng khi thöïc hieän döï aùn choáng saït lôû, oån ñònh 2 beân bôø soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai nhö sau: VI . 1 - MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ, MOÂI TRÖÔØNG NÖÔÙC, MOÂI TRÖÔØNG ÑAÁT, CHAÁT THAÛI RAÉN VAØ TIEÁNG OÀN. Hieän taïi, doïc theo tuyeán soâng taïi caùc khu vöïc döï ñònh xaây döïng coâng trình nhö: khu vöïc chôï Bieân Hoøa ñeán caàu Hoùa An, khu vöïc bôø höõu gaàn caàu Geành, khu Taân Mai, Taân Hieäp … cho thaáy coù nhieàu nhaø daân laán chieám ra caû maët soâng, coù nhieàu nhaø noåi treân maët soâng (xem hình). Hieän töôïng xaû raùc vaø caùc chaát thaûi khaùc, cuõng nhö vieäc phoùng ueá böøa baõi cuûa ngöôøi vaø gia suùc tröïc tieáp xuoáng soâng, laïi chöa coù ñöôøng tieâu thoaùt nöôùc, muøi hoâi thoái ... ñaõ laøm cho moâi tröôøng nöôùc, moâi tröôøng khoâng khí ôû caùc khu vöïc naøy bò oâ nhieãm naëng. Trong quaù trình xaây döïng coâng trình seõ laøm cho nöôùc soâng bò vaån ñuïc, buïi baëm, tieáng maùy ñoùng coïc, maùy troän beâ toâng seõ coù söï oàn aøo... Nhö vaäy, moâi tröôøng nöôùc, moâi tröôøng khoâng khí seõ bò oâ nhieãm moät phaàn. Nhöng sau khi coâng trình ñöôïc xaây döïng xong, cuøng vôùi vieäc giaûi toûa caùc khu daân cö ven soâng, cuøng vôùi vieäc qui hoaïch laïi caùc khu daân cö, khu vöïc chôï, beán baõi, caàu 56 caûng ... thì hieän töôïng xaû raùc, ñoå xaø baàn, phoùng ueá böøa baõi, khu vöïc thaûi nöôùc phaân cuûa ngöôøi vaø suùc vaät ñöôïc qui hoaïch laïi khoâng coøn böøa baõi nhö tröôùc, maët khaùc khoâng coøn tieáng oàn nhö trong quaù trình xaây döïng, ít buïi baëm...Töø ñoù laøm cho moâi tröôøng nöôùc, moâi tröôøng khoâng khí ñöôïc caûi thieän trong saïch hôn nhieàu. Ñaëc bieät chaát löôïng nöôùc seõ ngaøy caøng toát leân, phuïc vuï thieát thöïc cho nhu caàu caáp nöôùc sinh hoaït vaø noâng nghieäp cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa noùi rieâng vaø tænh Ñoàng Nai noùi chung. Moâi tröôøng ñaát tröôùc vaø sau khi xaây döïng coâng trình khoâng coù gì thay ñoåi, tuy muïc ñích söû duïng ñaát vuøng naøy coù söï thay ñoåi theo quy hoaïch cuûa thaønh phoá. Ñaëc bieät taøi nguyeân ñaát ñöôïc baûo veä khoâng coøn xaûy ra hieän töôïng saït lôû nöõa. VI . 2 - HEÄ SINH THAÙI CAÛNH QUAN: Taøi nguyeân sinh vaät ôû trong nöôùc, taøi nguyeân sinh vaät ôû treân caïn tröôùc vaø sau khi xaây döïng coâng trình keø baûo veä bôø seõ khoâng coù söï thay ñoåi lôùn. Tröôùc khi xaây döïng coâng trình baûo veä bôø, caûnh quan loän xoän, böøa baõi, baån thæu, ñaëc bieät laø khu vöïc chôï vaø caùc khu daân cö ven soâng. Sau khi döï aùn ñöôïc thöïc hieän thaønh phoá seõ coù caûnh quan thay ñoåi, naâng cao vaø toân veû ñeïp soâng nöôùc cho thaønh phoá coâng nghieäp. VI . 3 - CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG, GIAO THOÂNG... Trong quaù trình thöïc hieän, döï aùn ñaõ ñöôïc caäp nhaät nhöõng thoâng tin môùi nhaát veà quy hoïach cuûa thaønh phoá ñeán naêm 2020. Nhöõng döõ lieäu heä thoáng veà giao thoâng, xaây döïng, heä thoáng ñöôøng oáng … ñaõ ñöôïc söû duïng ñeå laøm cô sôû cho vieäc quy hoïach vaø keát caáu caùc coâng trình ven soâng: - Ñoái vôùi caùc coâng trình caàu qua soâng: Keát caáu cuûa caùc coâng trình keø baûo veä bôø trong döï aùn laø caùc keát caáu lieàn bôø, coù cao trình ñænh ngang vôùi cao trình maët ñaát töï nhieân cuûa khu vöïc cuõng nhö coát 0.00 cuûa caùc coâng trình xaây döïng, giao thoâng khaùc trong khi ñoù keát caáu caàu qua soâng coù daïng caàu vöôït, ñoä tònh khoâng lôùn vì vaäy taïi vò trí giao nhau vôùi caàu, caùc coâng trình khoâng laøm aûnh höôûng laãn nhau trong quaù trình söû duïng. - Ñoái vôùi caùc coâng trình xaây döïng vaø ñöôøng giao thoâng ven soâng: Sau khi döï aùn choáng saït lôû, oån ñònh 2 beân bôø soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa ñöôïc thöïc hieän, theo sau ñoù caùc cô sôû haï taàng, ñöôøng giao thoâng... khoâng nhöõng khoâng bò phaù hoaïi maø coøn ñöôïc chænh trang, toân taïo vaø xaây döïng laïi theo quy hoaïch ñeå phaùt trieån chung . Heä thoáng ñieän, aùnh saùng, nöôùc, coáng raõnh thoaùt nöôùc, beán ñoø, beán caûng ... ñöôïc xaây döïng laïi vaø chænh trang laïi beàn vöõng vaø myõ quan hôn. Ñænh keø seõ laø tuyeán giao thoâng boä toát. Caùc beán taàu ñöôïc quy hoaïch vaø xaây döïng laïi seõ phuïc vuï ñaéc löïc cho nhieàu ngaønh kinh teá- xaõ hoäi. Doïc theo tuyeán keø gia coá bôø seõ coù caùc khu vöïc dòch vuï, vaên hoùa, du lòch, vui chôi, giaûi trí, khu coâng vieân ñöôïc xaây döïng vaø chænh trang laïi. - Ñoái vôùi heä thoáng caáp thoùat nöôùc, caùc heä thoáng ñöôøng oáng ngaàm, heä thoáng ñöôøng daây ñieän … : Trong döï aùn ñöôïc caäp nhaät ñaàu ñuû caùc thoâng soá veà möïc nöôùc, nhö vaäy hoøan toøan ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu caáp thoùat nöôùc cho thaønh phoá Bieân Hoøa. Heä thoáng keø baûo veä bôø tröïc tieáp seõ laøm oån ñònh hôn cho caùc cöûa caáp cuõng nhö thoùat nöôùc cuûa caùc nhaø maùy nöôùc ven soâng. Cuõng nhö vaäy, ñoái vôùi caùc heä thoáng ñöôøng oáng ngaàm khaùc, caùc heä 57 thoáng ñöôøng daây taûi ñieän, döï aùn hoøan toøan phuø hôïp vôùi nhöõng quy hoïach veà cô sôû haï taàng cuûa thaønh phoá vaø hôn nöõa coøn baûo veä vöõng chaéc cho caùc coâng trình laân caän khaùc. Toùm laïi, Döï aùn choáng saït lôû, oån ñònh 2 beân bôø soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa ñöôïc thöïc hieän laø hoøan toøan phuø hôïp vôùi quy hoaïch toång theå cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa ñeán naêm 2020. Döï aùn mang tính toång quaùt cao, phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc ngaønh coù lieân quan ôû khía caïnh phuø hôïp vaø phaùt trieån. VI . 4 - SÖÙC KHOÛE COÄNG ÑOÀNG: Döï aùn choáng saït lôû, oån ñònh 2 beân bôø soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa seõ taïo ñieàu kieän oån ñònh phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi, naâng cao ñôøi soáng vaät chaát, vaên hoùa, thaåm myõ. Coâng trình cuõng seõ laø nôi vui chôi giaûi trí cuûa thaønh phoá. Caùc ñieàu kieän caûnh quan, moâi tröôøng coù söï bieán ñoåi toát seõ coù yù nghóa raát lôùn ñoái vôùi vieäc naâng cao söùc khoûe coäng ñoàng. Nhö vaäy aûnh höôûng cuûa döï aùn choáng saït lôû, oån ñònh 2 beân bôø soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa ñoái vôùi moâi tröôøng laø theo höôùng toát ñaùp öùng vôùi nguyeän voïng cuûa laõnh ñaïo tænh Ñoàng Nai, laõnh ñaïo TP Bieân Hoøa vaø cuûa moïi taàng lôùp nhaân daân. 58 CHÖÔNG VII KHAÙI TOAÙN KINH PHÍ ÑAÀU TÖ COÂNG TRÌNH VII.1 - CÔ SÔÛ VEÀ KHOÁI LÖÔÏNG Cô sôû tính toaùn khoái löôïng caùc caùc haïng muïc coâng trình trong töøng khu vöïc cuûa töøng phöông aùn ñöôïc döïa treân caùc baûn veõ thieát keá sô boä. VII.1.1 - Khoái löôïng toaøn phöông aùn VII.1.2 - Khoái löôïng giai ñoaïn I Khoái löôïng chi tieát töøng haïng muïc coâng trình ñöôïc theå hieän trong phaàn phuï luïc. TT Vaät lieäu Ñôn vò PA I PA Ia PAII 1 Ñaát ñaøo m³ 104.313,6 130.937,4 121.973,4 2 Ñaát, caùt ñaép m³ 116.982,5 122.107,5 133.314,5 3 Ñaù xaây laùt caùc loaïi m³ 168.679,5 129.684,4 133.507,9 4 Beâ toâng caùc loaïi m³ 48.611,6 45.513,7 48.025,5 5 Theùp caùc loaïi taán 6.678,8 5.419,5 6.499,2 6 Roï, thaûm ñaù thaûm 30.471,0 27.047,0 27.719,0 7 Vaûi loïc m² 287.342,5 308.315,0 315.134,0 8 Coïc traøm caây 371.472,0 417.552,0 382.992,0 9 Ca thôï laën ca 3.389,0 2.678,0 2.902,0 10 Cöø BTCT-DUL md 10.800,0 26.760,0 26.760,0 TT Vaät lieäu Ñôn vò PA I PA Ia PAII 1 Ñaát ñaøo m³ 45.811,6 59.499,4 59.499,4 2 Ñaát, caùt ñaép m³ 38.905,9 52.471,9 52.471,9 3 Ñaù xaây laùt caùc loaïi m³ 52.102,0 52.045,7 52.045,7 4 Beâ toâng caùc loaïi m³ 13.930,3 13.434,1 13.434,1 5 Theùp caùc loaïi taán 1.598,9 1.495,6 1.495,6 6 Roï, thaûm ñaù thaûm 9.504,0 9.495,0 9.495,0 7 Vaûi loïc m² 84.999,5 107.676,0 107.676,0 8 Coïc traøm caây 112.176,0 112.176,0 112.176,0 9 Ca thôï laën ca 1.153,0 951,5 951,5 10 Cöø BTCT-DUL md 10.800,0 26.760,0 26.760,0 59 VII . 2 – BIEÄN PHAÙP THI COÂNG: Thuû coâng keát hôïp cô giôùi. VII . 3 – CÔ SÔÛ LAÄP DÖÏ TOAÙN: 1. “Ñôn giaù xaây döïng cô baûn tænh Ñoàng Nai” ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 2111/QÑ-UBT ngaøy 08/6/1999 cuûa Chuû tòch UBND tænh Ñoàng Nai. 2. “Ñònh möùc döï toaùn xaây döïng cô baûn” ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 1242/1998/QÑ-BXD ngaøy 25/11/1998 cuûa Boä tröôûng Boä Xaây döïng. 3. Thoâng tö höôùng daãn vieäc laäp vaø quaûn lyù chi phí xaây döïng coâng trình thuoäc caùc döï aùn ñaàu tö soá 09/2000/TT-BXD ngaøy 17/7/2000 cuaû Boä Xaây Döïng. Thoâng tö soá 07/2003/TT-BXD ngaøy 17/6/2003 4. Quyeát ñònh cuûa Boä tröôûng Boä Xaây döïng veà vieäc ban haønh ñònh möùc chi phí thieát keá coâng trình xaây döïng soá 12/2001/QÑ-BXD ngaøy 20/7/2001 cuûa Boä Xaây döïng 5. Quyeát ñònh cuûa Boä tröôûng Boä Xaây döïng veà vieäc ban haønh ñònh möùc chi phí tö vaán ñaàu tö vaø xaây döïng 15/2001/QÑ-BXD ngaøy 20/7/2001 cuûa Boä Xaây döïng. 6. Thoâng tö soá 05/2003/TT-BXD ngaøy 14/3/2003 veà höôùng daãn ñieàu chænh döï toaùn coâng trình xaây döïng cô baûn cuûa Boä Xaây döïng vaø höôùng daãn soá 254/SXD ngaøy 18/4/2003 cuûa Sôû Xaây döïng Ñoàng Nai 7. Höôùng daãn thöïc hieän boä ñôn giaù XDCB tænh Ñoàng Nai soá 300/HD-SXD ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 2111/QÑ-UBT ngaøy 08/6/1999 cuûa Chuû tòch UBND tænh Ñoàng Nai. 8. Thoâng tö höôùng daãn cöôùc vaän chuyeån soá 36/VGCP-CNTDDV ngaøy 08/5/1997 vaø ngaøy 06/7/1995 cuûa Ban Vaät giaù Chính phuû. 9. Thoâng baùo giaù VLXD thaùng 3/2000 cuûa Lieân Sôû Taøi chính Vaät giaù vôùi Sôû Xaây döïng soá 254 /TB-LS ngaøy 04/04/2000. 10. Giaù bao taûi ñöïng caùt laáy theo baùo giaù cuûa Coâng ty Lieân doanh Lucky Star Plast. 11. Caùc Quyeát ñònh cuûa Chuû tòch UBND tænh Ñoàng Nai: • Quyeát ñònh soá 2963/QÑ.UBT cuûa UBND tænh Ñoàng Nai V/v söûa ñoåi Baûn quy ñònh veà giaù caùc loaïi ñaát ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 1915/QÑ.UBT ngaøy 19/6/2001 cuûa UBND Tænh Ñoàng Nai. • Thoâng baùo giaù VLXD thaùng 1 – 2004. • Höôùng daãn laäp toång döï toaùn coâng trình XDCB treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai (thaùng 4/2003) 12. Chi phí baûo hieåm theo QÑ 107TC/QÑ-TCNH quyeát ñònh cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính veà vieäc söûa ñoåi boå xung quyeát ñònh soá 663TC/QÑ-TCNH ngaøy 24/6/1995 cuûa boä Taøi chính. 13. Thoâng tö 136/1999/TT-BTC veà vieäc höôùng daãn quyeát toaùn voán ñaàu tö ngaøy 19/11/1999. 14. Caùc heä soá Kvl = 1x1.055x1.05x1.02= 1.13 Knc = 1.64x1.055x1.1x2.01x1.02 = 3.902 Km = 1.13x1.055x1.05x1.02 = 1.277 60 VII . 4 – TOÅNG HÔÏP KINH PHÍ CAÙC PHÖÔNG AÙN VII . 5 – TOÅNG HÔÏP KINH PHÍ CAÙC PHÖÔNG AÙN GIAI ÑOAÏN I: HAÏNG MUÏC PA I PAI A PA II 1, Voán xaây laép 93.440.000.000 99.569.000.000 99.569.000.000 2, Chi phí khaùc 28.692.315.700 29.035.662.889 29.005.024.701 + Giai ñoaïn chuaån bò ñaàu tö 524.334.590 579.769.727 577.117.124 + Giai ñoaïn thöïc hieän ñaàu tö 27.955.176.387 28.226.724.326 28.200.294.069 + GÑ ñöa coâng trình vaøo söû duïng 212.804.722 229.168.835 227.613.508 3, Döï phoøng 10% (1+2) 12.213.231.570 12.860.466.289 12.857.402.470 Toång giaù thaønh (VNÑ) 134.346.000.000 141.465.000.000 141.431.000.000 HAÏNG MUÏC PA I PAI A PA II 1, Voán xaây laép 283.319.430.233 257.078.000.000 274.044.000.000 2, Chi phí khaùc 76.254.587.519 77.153.120.913 75.938.689.832 + Giai ñoaïn chuaån bò ñaàu tö 1.645.159.812 1.593.180.334 1.626.959.810 + Giai ñoaïn thöïc hieän ñaàu tö 73.964.182.494 74.968.247.724 73.685.268.812 + GÑ ñöa coâng trình vaøo söû duïng 645.245.213 591.692.855 626.461.210 3, Döï phoøng 10% (1+2) 35.957.401.775 33.423.112.091 34.998.268.983 Toång giaù thaønh (VNÑ) 395.531.000.000 367.654.000.000 384.981.000.000 61 CHÖÔNG VIII PHAÂN TÍCH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN VIII.1 – CÔ SÔÛ PHAÂN TÍCH Döï aùn choáng saït lôû oån ñònh 2 beân bôø soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa (ñoaïn töø cuø lao Ruøa ñeán cuø lao Ba Xeâ, Ba Sang) tænh Ñoàng Nai bao goàm nhieàu cuïm coâng trình cuûa phöông aùn qui hoaïch chænh trò soâng Ñoàng Nai. Ñaây cuõng laø moät boä phaän trong toaøn boä döï aùn qui hoaïch chænh trò heä thoáng soâng Ñoàng Nai – Saøi Goøn. Töø caùc keát quaû nghieân cöùu quaù trình dieãn bieán loøng soâng, ñaëc tröng hình thaùi soâng, phaân tích caùc nguyeân nhaân gaây xoùi lôû bôø, caùc ñieàu kieän kinh teá, xaõ hoäi, moâi tröôøng cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa baùo caùo trình baøy 3 phöông aùn qui hoaïch vaø boá trí coâng trình chænh trò soâng treân ñoaïn soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa. Phöông aùn I: Xaây döïng vaø caûi taïo gaàn nhö caû ñoaïn soâng theo moät tuyeán chænh trò vaïch ra baèng caùc coâng trình höôùng doøng, phaân löu, oån ñònh ñöôøng bôø. Phöông aùn IA: Giöõ theá soâng hieän traïng ñoaïn töø cuø lao Ruøa ñeán caàu Geành, ñieàu chænh löu löôïng vaøo ra hai laïch cuø lao Phoá vaø chænh trò laïch phaûi soâng Ñoàng Nai khu vöïc haï löu caàu Geành. Phöông aùn II: Giöõ theá soâng hieän traïng ñoaïn soâng töø cuø lao Ruøa ñeán caàu Geành vaø chænh trò laïch phaûi soâng Ñoàng Nai qua cuø lao Phoá. Cô sôû ñeå phaân tích vaø löïa choïn phöông aùn döï aùn choáng saït lôû, oån ñònh 2 beân bôø soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa toái öu laø: xuaát phaùt töø muïc tieâu döï aùn treân goùc ñoä: • Kyõ thuaät, oån ñònh coâng trình. • Voán ñaàu tö xaây döïng. • Toân taïo caûnh quan moâi tröôøng – Chænh trang ñoâ thò. • Ñieàu kieän vaø khaû naêng thi coâng cho pheùp. VIII.2 – PHAÂN TÍCH CAÙC ÖU NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA TÖØNG PHÖÔNG AÙN Phöông aùn I: Phöông aùn choáng saït lôû theo tuyeán chænh trò. Öu ñieåm: - Ñaây laø phöông aùn tích cöïc chuû ñoäng taùc ñoäng tröïc tieáp vaøo doøng chaûy, ñieàu chænh doøng chaûy ñi theo tuyeán chænh trò ñaõ xaùc ñònh. - Phöông aùn coù nhieàu chuûng loaïi coâng trình: Keø baûo veä bôø, moû haøn oån ñònh ñöôøng bôø, keø hoaøn löu, keø gaây boài laéng … Ñaây laø phöông aùn coâng trình coù qui moâ lôùn, coù khaû naêng choáng saït lôû, oån ñònh ñöôøng bôø moät caùch coù hieäu quaû, ñaûm baûo söï oån ñònh beàn vöõng cuûa bôø soâng Ñoàng Nai, oån ñònh khu ñoâ thò, cô sôû haï taàng cuûa thaønh phoá vaø caùc coâng trình quan troïng khaùc. 62 - Phöông aùn khoâng coù gì maâu thuaãn lôùn ñeán qui hoaïch chænh trò chung cuûa soâng. - Phöông aùn coù voán ñaàu tö xaây döïng ít nhaát. Nhöôïc ñieåm: - Coâng trình keø höôùng doøng hoaøn löu ít nhieàu coù aûnh höôûng ñeán Nhaø maùy nöôùc Bieân Hoøa vaø laøm thay ñoåi moät phaàn caûnh quan, moâi tröôøng töø caàu Raïch Caùt ñeán UÛy ban Tænh. - Phöông aùn laøm thay ñoåi cheá ñoä thuûy löïc doøng chaûy trong ñoaïn soâng, coù khaû naêng laøm quaù trình dieãn bieán loøng soâng dieãn ra nhanh. - Laøm thay ñoåi caûnh quan moâi tröôøng töï nhieân cuûa ñoaïn soâng. - Phöông aùn coù aûnh höôûng ñaùng keå ñeán vaán ñeå giao thoâng thuûy. - Ñieàu kieän thi coâng töông ñoái phöùc taïp. - Phöông aùn naøy ñaõ coi caùc nuùt caàu Geành, caàu raïch Caùt, caàu Ñoàng Nai laø coá ñònh khoâng thay ñoåi. Phöông aùn IA: Giöõ nguyeân hieän traïng ñoaïn soâng trong phaïm vi thaønh phoá Bieân Hoøa. Öu ñieåm: - Khoáng cheá hình daïng soâng, theá soâng ôû möùc cao nhaát trong ñieàu kieän töï nhieân. - Phöông aùn ít can thieäp vaøo doøng chaûy ngoaïi tröø vieäc ñieàu chænh löôïng nöôùc hai laïch qua cuø lao Phoá. - Vôùi bieän phaùp phaù gheành ñaù, ñieàu chænh laïi ñöôøng bôø ôû haï löu caàu Geành seõ laøm thay ñoåi keát caáu doøng chaûy, taêng khaû naêng giao thoâng thuûy. - Phöông aùn khoâng aûnh höôûng lôùn ñeán vaán ñeà giao thoâng thuûy. - Phöông aùn coù ñieàu kieän thi coâng ôû möùc ñoä vöøa phaûi. - Phöông aùn khoâng gaây aûnh höôûng ñeán vaán ñeà laáy nöôùc cuûa caùc nhaø maùy nöôùc. - Baèng bieän phaùp gia coá bôø tröïc tieáp baèng keø laùt maùi (daïng maùi nghieâng hoaëc maùi ñöùng) seõ goùp phaàn toân taïo caûnh quan moâi tröôøng ñoâ thò cuûa thaønh phoá. Veà laâu daøi: Phöông aùn coù qui hoaïch mang tính chaát toång theå, toaøn dieän, vieäc boá trí haønh lang an toaøn doïc ven soâng vôùi möùc ñoä toân taïo caûnh quan moâi tröôøng ñoâ thò cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa ôû möùc cao nhaát seõ ñöa thaønh phoá trôû thaønh moät trong nhöõng thaønh phoá hieän ñaïi trong khu vöïc. Nhöôïc ñieåm: - Laø phöông aùn bò ñoäng, taùc ñoäng vaøo doøng chaûy haïn cheá hôn phöông aùn I. - Kinh phí ñeàn buø, di dôøi giaûi toûa taùi ñònh cö cuûa phöông aùn laø raát lôùn. Phöông aùn II: Giöõ theá soâng hieän traïng ñoaïn soâng töø cuø lao Ruøa ñeán caàu Geành vaø chænh trò laïch phaûi soâng Ñoàng Nai qua cuø lao Phoá Öu ñieåm: 63 - Khoáng cheá hình daïng soâng, theá soâng ôû möùc cao nhaát trong ñieàu kieän töï nhieân, tieán haønh chænh trò laïch phaûi cuoái cuø lao Phoá. - Vôùi bieän phaùp phaù geành ñaù, ñieàu chænh laïi ñöôøng bôø ôû haï löu caàu Geành seõ laøm thay ñoåi keát caáu doøng chaûy, taêng khaû naêng giao thoâng thuûy. - Phöông aùn khoâng gaây aûnh höôûng ñeán vaán ñeà laáy nöôùc cuûa caùc nhaø maùy nöôùc. - Bieän phaùp gia coá bôø tröïc tieáp baèng keø laùt maùi (daïng maùi nghieâng hoaëc maùi ñöùng) seõ goùp phaàn toân taïo caûnh quan moâi tröôøng ñoâ thò cuûa thaønh phoá. Veà laâu daøi: - Phöông aùn coù qui hoaïch mang tính chaát toång theå, toaøn dieän, vieäc boá trí haønh lang an toaøn ven soâng vôùi möùc ñoä toân taïo caûnh quan moâi tröôøng ñoâ thò cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa ôû möùc cao nhaát seõ ñöa thaønh phoá trôû thaønh moät trong nhöõng thaønh phoá hieän ñaïi trong khu vöïc. - Tuyeán ñöôøng saét Quoác gia, tuyeán Quoác loä 1A seõ ñöôïc naâng caáp ñeå ñaùp öùng nhu caàu giao thoâng vaän taûi trong töông lai, khi ñoù vieäc xaây döïng naâng caáp caùc caàu Geành, Raïch Caùt, Ñoàng Nai, ñaøo môû roäng maët caét thoaùt luõ seõ ñöôïc thöïc hieän. Nhöôïc ñieåm: - Laø phöông aùn bò ñoäng, taùc ñoäng vaøo doøng chaûy haïn cheá hôn phöông aùn I. - Phöông aùn coù can thieäp vaøo doøng chaûy khu vöïc hôïp löu cuoái cuø lao Phoá. - Phöông aùn coù aûnh höôûng lôùn ñeán vaán ñeà giao thoâng thuûy. - Phöông aùn coù ñieàu kieän thi coâng ôû möùc ñoä töông ñoái khoù. - Phöông aùn coù voán ñaàu tö xaây döïng lôùn nhaát. - Kinh phí ñeàn buø, di dôøi giai toûa taùi ñònh cö cuûa phöông aùn lôùn. Töø caùc keát quaû phaân tích öu nhöôïc ñieåm cuûa töøng phöông aùn cho thaáy caùc phöông aùn ñeàu ñaûm baûo kyõ thuaät oån ñònh nhöng xeùt töøng goùc ñoä khaùc nhau treân quan ñieåm phaùt trieån laâu daøi cuûa thaønh phoá lôùn, nhanh choùng caûi thieän boä maët ñoâ thò, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi trong vieäc thöïc hieän caùc böôùc qui hoaïch, chuùng toâi ñeà nghò: Choïn phöông aùn IA cho döï aùn choáng saït lôû oån ñònh 2 beân bôø soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa. VIII.3 – PHAÂN KYØ ÑAÀU TÖ VIII.3.1 – Kieán nghò nguoàn voán ñaàu tö Döï aùn choáng saït lôû, oån ñònh 2 beân bôø soâng Ñoàng Nai khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa vôùi chieàu daøi 20 km töø cuø lao Ruøa ñeán cuø lao Ba Xeâ laø moät döï aùn lôùn coù theå chia ra laøm nhieàu tieåu vuøng döï aùn vaø seõ thöïc hieän trong thôøi gian daøi. Ñeå ñaûm baûo ñuû nguoàn voán cho xaây döïng vaø ñeàn buø trong thôøi gian 4 naêm (döï aùn nhoùm B) ñeà nghò keát hôïp phöông aùn Nhaø nöôùc vaø nhaân daân cuøng laøm, Trung öông vaø ñòa phöông cuøng laøm, voán caûi taïo ñoâ thò, moâi tröôøng, giao thoâng, noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân. Bieän phaùp cuï theå ñeå huy ñoäng nguoàn voán coù theå döïa theo caùc höôùng sau: 64 - Ñaêng kyù tìm nguoàn voán ODA: Göûi hoà sô cuûa döï aùn leân Boä Noâng nghieäp vaø PTNT xin ñaêng kyù hoã trôï voán ODA thoâng qua ngaønh ñoái vôùi chöông trình naøy. - Voán cho cuïm coâng trình trong giai ñoïan caáp baùch ñöôïc trích töø ngaân saùch ñaàu tö moät phaàn cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa (taäp trung vaøo caùc coâng vieäc coù tính caáp baùch) - Kieán nghò Uûy ban Nhaân daân tænh thu phí taøi nguyeân ñoái vôùi caùc doanh nghieäp khai thaùc caùt treân ñoïan soâng vuøng döï aùn ñeå boå sung vaøo nguoàn voán döï aùn, vì moät trong nhöõng nguyeân nhaân chính gaây saït lôû bôø soâng Ñoàng Nai laø do khai thaùc caùt khoâng ñuùng quy ñònh. - Ñoái vôùi khu vöïc bôø soâng thuoäc vò trí ñaát cuûa doanh nghieäp naøo thì yeâu caàu doanh nghieäp ñoù töï ñaàu tö xaây döïng coâng trình hoaëc ñoùng goùp moät phaàn kinh phí ñeå xaây döïng. VIII.3.2 – Phaân kyø – phaân ñoaïn ñaàu tö xaây döïng • Thôøi gian thöïc hieän döï aùn: Döï aùn coù möùc ñaàu tö trong nhoùm B, thôøi gian thöïc hieän laø 04 naêm. • Toaøn boä döï aùn ñöôïc chia ra 2 giai ñoaïn theo möùc ñoä öu tieân: - Giai ñoaïn I: Thöïc hieän trong thôøi gian 2004-2006 - Giai ñoaïn II: Thöïc hieän trong thôøi gian 2006-2008 Phöông aùn IA: * Trong giai ñoaïn I (2002-2004): COÂNG TRÌNH KÍ HIEÄU KEÁT CAÁU L (m) GIAÙ THAØNH Gia coá bôø loaïi G3 GT2 Keø coïc BTCT-UST 1.330 27.219.000.000 Beán khaùch, beán CD BC1-BK1 Beán nghieâng 120 3.204.000.000 Gia coá bôø loaïi G2 GK2 Keø maùi ñöùng 700 11.000.000.000 Gia coá bôø loaïi G2 GK3 Keø maùi ñöùng 590 9.657.000.000 Gia coá bôø loaïi G2 GK4 Keø maùi ñöùng 500 6.675.000.000 Keø phaân doøng PD Moû haøn ñaù ñoå 80 2.473.000.000 Gia coá bôø loaïi G3 GK5 Keø coïc BTCT-UST 900 18.628.000.000 Gia coá bôø loaïi G1 GT3 Keø maùi nghieâng 1.000 10.631.000.000 Gia coá bôø loaïi G1 GT4 Keø maùi nghieâng 950 10.082.000.000 6.170 99.569.000.000Toång kinh phí PA IA- GÑ1 65 CHÖÔNG IX KEÁT LUAÄN & KIEÁN NGHÒ 1. Ñoaïn soâng Ñoàng Nai töø cuø lao Ruøa ñeán cuø lao Ba Xeâ chaûy qua thaønh phoá Bieân Hoøa coù taàm quan troïng ñaëc bieät trong söï hình thaønh vaø phaùt trieån ñoâ thò thaønh phoá Bieân Hoøa trong lòch söû, hieän taïi vaø töông lai. Hieän nay döôùi taùc ñoäng caùc coâng trình nhaân taïo ôû ñaàu nguoàn (Trò An, Thaùc Mô) vaø taïi choã (coâng trình caàu vöôït soâng, beán, baõi, keø hoä bôø …) ñoaïn soâng naøy caàn thieát phaûi coù bieän phaùp caûi taïo, ñieàu chænh ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cuûa caùc ngaønh kinh teá quoác daân vaø xaõ hoäi. 2. Ñoaïn soâng nghieân cöùu chòu aûnh höôûng lôùn cuûa cheá ñoä thuûy vaên thöôïng nguoàn soâng Ñoàng Nai (ñaõ ñöôïc ñieàu tieát qua Nhaø maùy thuûy ñieän Trò An vaø Nhaø maùy thuûy ñieän Thaùc Mô), ñoàng thôøi chòu aûnh höôûng cuûa cheá ñoä thuûy trieàu bieån Ñoâng (sau khi coù aûnh höôûng cuûa hoà Daàu Tieáng treân soâng Saøi Goøn). 3. Baõi ñaù goác sau caàu Geành ñaõ laøm cho doøng chuû löu ñi leäch sang bôø traùi cuø lao Phoá – gaây xoùi lôû bieán ñoäng ñöôøng bôø, uy hieáp tröïc tieáp ñeán söï an toaøn cuûa tuyeán ñöôøng daây dieän quoác gia 220KV vaø 110KV cuõng nhö söï toàn taïi cuûa cuø lao Phoá neáu khoâng coù bieän phaùp coâng trình caáp baùch. 4. Nhieäm vuï cuûa coâng trình chænh trò soâng laø laøm cho ñoaïn soâng naøy oån ñònh, khoâng saït lôû, nhaát laø ñoaïn bôø coù nhöõng ñieåm daân cö quan troïng hoaëc caùc coâng trình xaây döïng troïng ñieåm. Ñaûm baûo tuyeán luoàng, laïch, cöûa laáy nöôùc khoâng bò boài laáp, oån ñònh vaø duy trì, taêng cöôøng löu löôïng cho laïch traùi cuø lao Phoá. Caùc coâng trình chænh trò vöøa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu kyõ thuaät vöøa ñaûm baûo myõ quan caûi thieän moâi tröôøng ñoâ thò, giaûi phoùng caùc vuøng gaây oâ nhieãm hoaëc khoâng phuø hôïp vôùi caûnh quan, boá trí caùc ñieåm neo ñaäu thuyeàn moät caùch khoa hoïc, hôïp lí. Coøn caùc coâng trình thieát keá phaûi khaû thi, kinh teá, coù theå phaùt huy hieäu quaû kinh teá laâu daøi, phuø hôïp vôùi qui hoaïch chung cuûa Thaønh phoá. 5. Coâng trình chænh trò ñoaïn soâng naøy goàm 3 loaïi: - Coâng trình gia coá bôø ñeå choáng saït lôû, chænh trang ñoâ thò vaø caûi taïo moâi tröôøng. - Coâng trình höôùng doøng, phaân doøng: bao goàm caùc loaïi moû haøn ñeå khoáng cheá theá soâng. - Coâng trình beán: nhaèm taïo ñieàu kieän qui hoaïch caùc beán baõi moät caùch hôïp lyù vaø khaû thi. 6. Phöông aùn ñeà nghò ñöôïc choïn laø phöông aùn IA bao goàm: - Coâng trình gia coá bôø: - Coâng trình höôùng doøng, phaân doøng: - Coâng trình beán baõi: 3 beán boác dôõ 210 m, 2 beán caäp taøu thuyeàn 120 m. 66 7. Toång kinh phí khaùi toaùn cho vieäc xaây döïng coâng trình theo phöông aùn IA trong giai ñoaïn I laø: 141,465,000,000 ñoàng. Trong ñoù: Ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu cuûa döï aùn coù theå chia laøm nhieàu tieåu vuøng tieåu döï aùn töông öùng vôùi thôøi gian vaø ñieàu kieän khaû naêng kinh teá cho pheùp. Trình töï xaây döïng theo thöù töï öu tieân sau: - Khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa vaø cuø lao Phoá. - Khu vöïc ngaõ ba Böûu Long. - Khu vöïc caàu Ñoàng nai. 8. Dieãn bieán thuûy löïc, thuûy vaên, bieán hình loøng soâng treân ñoaïn soâng nghieân cöùu raát phöùc taïp. Khi thöïc hieän giai ñoaïn chuaån bò ñaàu tö cho caùc tieåu vuøng döï aùn caàn thieát phaûi coù kieåm nghieäm treân moâ hình vaät lí ñeå xaùc ñònh qui moâ vaø kích thöôùc coâng trình cho phuø hôïp. Ñeà nghò neân tieáp tuïc khaûo saùt, ño ñaïc ñòa hình, thuûy vaên ñeå tieáp tuïc theo doõi dieãn bieán. Töøng coâng trình moät caàn laøm luaän chöùng KTKT rieâng bieät vaø keâu goïi ñaàu tö cuûa nhieàu ngaønh, keå caû ñaàu tö nöôùc ngoaøi. 9 . Baùo caùo boå sung vaø ñieàu chænh nghieân cöùu tieàn khaû thi döï aùn “Choáng saït lôû oån ñònh 2 beân bôø soâng Ñoàng Nai ñoaïn töø cuø lao Ruøa ñeán cuø lao Ba Xeâ khu vöïc thaønh phoá Bieân Hoøa Ñoàng Nai” ñöôïc hoaøn thaønh vôùi söï giuùp ñôõ thieát thöïc cuûa Sôû Noâng nghieäp & PTNT, Ban Quaûn lyù Döï aùn chuyeân ngaønh NN-PTNT vaø caùc ban ngaønh khaùc trong tænh vaø thaønh phoá Bieân Hoøa. Vieän Khoa hoïc Thuûy lôïi mieàn Nam kính trình UBND Tænh Ñoàng Nai xem xeùt ñeå döï aùn sôùm ñöôïc thöïc hieän. Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2004. Voán xaây laép- PA IA 99.569.000.000 Chi phí khaùc 29.035.662.889 + Giai ñoaïn chuaån bò ñaàu tö 579.769.727 + Giai ñoaïn thöïc hieän ñaàu tö 28.226.724.326 + Giai ñoaïn ñöa coâng trình vaøo söû duïng, khai thaùc 229.168.835 Döï phoøng 10% (1+2) 12.860.466.289 Hình 1: Xaây nhaø laán soâng phöôøng Taân Mai Hình 2: Saït lôû ñöôøng bôø phöôøng Taân Mai Hình 3: Saït lôû bôø cuø lao Coû Hình 4: Muõi cuø lao Coû bò saït lôû haøng chuïc meùt moãi naêm Hình 5: Bôø keø xi maêng bò saït lôû – phöôøng Thoáng Nhaát Hình 6: Keø taïm baèng cöø traøm – phöôøng Thoáng Nhaát Hình 7: Baûo veä cuïc boä moá caàu Raïch Caùt Hình 8: Nhaø xaây laán soâng taïi khu vöïc phöôøng Quyeát Thaéng Hình 9: Khu vöïc nhaø maùy nöôùc Ñoàng Nai Hình 10: Saït lôû bôø keø ñaù khu vöïc phöôøng Hoøa Bình Hình 11: Saït lôû keø ñaù khu vöïc coâng vieân Tp. Bieân Hoøa Hình 12: Xaây nhaø laán soâng phöôøng Hoøa Bình. Hình 13: Baõi boài – khu vöïc phöôøng Böûu Long Hình 14: Keø taïm baèng cöø traøm phöôøng Böûu long Hình 15: Saït lôû bôø soâng phöôøng Böûu Long Hình 16: Keø taïm baèng cöø traøm phöôøng Böûu Long Hình 17: Khai caùt caùt khu vöïc giöõa soâng – xaõ Taân Haïnh Hình 18: Khai thaùc caùt khu vöïc xaõ Taân Haïnh Hình 19: Keø taïm baèng cöø traøm – Xaõ Taân Haïnh Hình 20: Keø ñaõ xaây döïng taïi nhaø maùy nöôùc Hoùa An Hình 21: Ñoå gaïch vuïn laán soâng – xaõ Hoùa An Hình 22: Saït lôû bôø keø ñaù taïi haï löu caàu Geành Hình 23: Saït lôû bôø soâng khu vöïc xaõ Hieäp Hoøa Hình 24: Saït lôû bôø keø ñaù – Aáp Nhò Hoøa, xaõ Hieäp Hoøa Hình 25: Saït lôû bôø khu vöïc xaõ Hieäp Hoøa Hình 26: Khu vöïc coù doøng xoaùy raát maïnh – cuø lao Phoá Hình 27: Saït lôû saùt chaân truï ñieän cao theá Hình 28: Saït lôû taïi khu vöïc xaõ Hieäp Hoaø – Cuø lao Phoá Hình 29: Saït lôû taïi khu vöïc phöôøng Taân Vaïn Hình 30: Keø taïm baèng ñaù hoäc – phöôøng Long Bình Taây Hình 31: Khai thaùc caùt taïi khu vöïc phöôøng An Bình Hình 32: Nöôùc thaûi chöa xöû lyù cuûa nhaø maùy boät ngoït Ajinomoto Hình 33: Saït lôû bôø khu vöïc phöôøng An Bình Hình 2-1: ÑOAÏN SOÂNG NGHIEÂN CÖÙU VAØ THAØNH PHOÁ BIEÂN HOØA TRONG VUØNG KINH TEÁ TROÏNG ÑIEÅM PHÍA NAM Hình 2-1: ÑOAÏN SOÂNG NGHIEÂN CÖÙU VAØ THAØNH PHOÁ BIEÂN HOØA TRONG VUØNG KINH TEÁ TROÏNG ÑIEÅM PHÍA NAM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcac_giai_phap_khcn_de_on_dinh_long_dan_ha_du_he_thong_song_dong_nai_sai_gon_phuc_vu_phat_trien_kinh_te_xa_hoi_vung_dong_nam_bo_1249.pdf