Báo cáo Phân tích các hoạt động kinh tế

Mục lục Lời mở đầu Phần I. Cơ sở lý luận chung về phân tích hoạt động kinh tế Đ1. Mục đích, ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh tế Đ2. Các phương pháp kỹ thuật dùng trong đánh giá chung tình hình sxkd và phân tích chỉ tiêu giá trị sx theo các chỉ tiêu sử dụng sức lao động Đ3. Các phương pháp phân tích Phần II. Phân tích chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Chương I - Đánh giá chung giá trị sản xuất Theo mặt hàng Đ1. Mục đích, ý nghĩa Đ2. Phân tích và đánh giá chung Đ3.Tiểu kết chương 1. Chương 2- Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu chi phí của dn Đ1. Mục đích, ý nghĩa Đ2. Phân tích và đánh giá chung Đ3.Tiểu kết chương 2. Phần III. Kết luận & kiến nghị Lời kết

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/05/2013 | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Phân tích các hoạt động kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc Lêi më ®Çu PhÇn I. C¬ së lý luËn chung vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ §1. Môc ®Ých, ý nghÜa cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ §2. C¸c ph­¬ng ph¸p kü thuËt dïng trong ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh sxkd vµ ph©n tÝch chØ tiªu gi¸ trÞ sx theo c¸c chØ tiªu sö dông søc lao ®éng §3. C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch PhÇn II. Ph©n tÝch chi tiÕt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Ch­¬ng I - §¸nh gi¸ chung gi¸ trÞ s¶n xuÊt Theo mÆt hµng §1. Môc ®Ých, ý nghÜa §2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ chung §3.TiÓu kÕt ch­¬ng 1. Ch­¬ng 2- Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu chi phÝ cña dn §1. Môc ®Ých, ý nghÜa §2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ chung §3.TiÓu kÕt ch­¬ng 2. PhÇn III. KÕt luËn & kiÕn nghÞ Lêi kÕt Lêi nãi ®Çu Trong x· héi thêi më cña hiÖn nay, rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp vµ c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× mçi c«ng ty hay doanh nghiÖp ®Òu ph¶i cã c¸c chiÕn l­îc ph­¬ng h­íng vµ c¸ch ph©n tÝch râ rµng cô thÓ. ChÝnh v× vËy viÖc h×nh thµnh bé m«n ph©n tÝch ho¹t ®éng kÕt qu¶ kinh doanh lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m, vµ ®ã còng chÝnh lµ vÊn ®Ò em muèn tr×nh bµy trong phÇn bµi tËp nµy. ThËt vËy, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay th× tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Muèn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc vÒ qu¶n lý, vÒ ®iÒu hµnh,vÒ s¶n xuÊt ®óng ®¾n, kÞp thêi ®iÒu chØnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo h­íng ph¸t triÓn tèt. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy ng­êi qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp ®ãng mét vai trß quan träng. §Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã chÊt l­îng cao th× nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n, s©u s¾c vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi, kü thuËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn ®¸nh gi¸, ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Tõ ®ã t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n g©y t¸c ®éng tiªu cùc, tÝch cùc; rót ra c¸c thiÕu sãt, tån t¹i, nh÷ng tiÒm n¨ng ch­a ®­îc khai th¸c hÕt vµ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. ChÝnh v× tÇm quan träng cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ mµ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o c¸c doanh nghiÖp ®·, ®ang vµ sÏ ph¶i kh«ng ngõng ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ doanh nghiÖp mét c¸c th­êng xuyªn, s©u s¾c vµ triÖt ®Ó. phÇn I c¬ së lý luËn cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ §1. Môc ®Ých, ý nghÜa cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ lµ viÖc ph©n chia, ph©n gi¶i c¸c qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh thµnh nhiÒu bé phËn hîp thµnh råi dïng c¸c ph­¬ng ph¸p liªn hÖ, so s¸nh ®èi chiÕu, vµ tæng hîp l¹i nh»m rót ra tÝnh quy luËt vµ xu h­íng vËn ®éng ph¸t triÓn cña hiÖn t­îng nghiªn cøu. I. Môc ®Ých cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ: Môc ®Ých cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ lµ nh»m x¸c ®Þnh tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m khai th¸c tèt nhÊt nh÷ng tiÒm n¨ng Êy. Nã bao gåm: §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ. X¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng vµ tÝnh to¸n c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tõng chØ tiªu ph©n tÝch. Ph©n tÝch chi tiÕt c¸c träng t©m, träng ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh tiÒm n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp vÒ c¸c vÊn ®Ò tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ sö dông c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt, tæ chøc ®Ó khai th¸c tèt tiÒm n¨ng trong doanh nghiÖp ¸p dông trong thêi gian tíi nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶, ®¶m b¶o c¸c lîi Ých cho doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng. Lµm c¬ së cho nh÷ng kÕ ho¹nh chiÕn l­îc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trong t­¬ng lai. II. ý nghÜa cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ: Lµ mét nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp, bao giê b¹n còng muèn doanh nghiÖp cña m×nh ho¹t ®éng mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc, hiÖu qu¶ vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Muèn vËy b¹n ph¶i th­êng xuyªn ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn, vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh víi chÊt l­îng cao. §Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cao Êy th× nh÷ng ng­êi qu¶n lý cÇn ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n, s©u s¾c vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi, kü thuËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ng­êi ta thÊy r»ng bé 3 biÖn chøng trong c¸c ho¹t ®éng nãi chung, ho¹t ®éng kinh tÕ nãi riªng lµ: nhËn thøc – quyÕt ®Þnh – hµnh ®éng th× nhËn thøc ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh.Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp lµ c«ng cô cña ho¹t ®éng nhËn thøc vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ doanh nghiÖp. Do vËy, nã cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸ nh©n nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp nãi riªng. §2. c¸c ph­¬ng ph¸p kü thuËt dïng trong ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh sxkd vµ ph©n tÝch chØ tiªu gi¸ trÞ sx theo c¸c chØ tiªu sö dông søc l® Ph©n tÝch bao giê còng ph¶i b¾t ®Çu tõ viÖc ph©n tÝch chung, ®¸nh gi¸ chung råi míi ®Õn ph©n tÝch chi tiÕt, cô thÓ. Ph©n tÝch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan. B¶n chÊt ph©n tÝch lµ mang tÝnh chñ quan nh­ng theo nguyªn t¾c nµy ph¶i tu©n thñ ph©n tÝch theo sù thùc kh¸ch quan. Ph©n tÝch ph¶i ®Æt hiÖn t­îng trong sù biÕn ®éng kh«ng ngõng. Ph©n tÝch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh s©u s¾c triÖt ®Ó vµ toµn diÖn. Ph©n tÝch ph¶i ®Æt hiÖn t­îng trong qu¸ tr×nh vËn ®éng lu«n cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c hiÖn t­îng vµ qu¸ tr×nh kh¸c. Ph©n tÝch ph¶i linh ho¹t trong viÖc lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch. §3. c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch I. Nhãm ph­¬ng ph¸p ph¶n ¸nh c¸ch thøc ph©n tÝch 1. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch chi tiÕt theo thêi gian: Néi dung: theo ph­¬ng ph¸p nµy chØ tiªu ph©n tÝch trong mét thêi kú dµi nhÊt ®Þnh sÏ ®­îc chia nhá theo tõng giai ®o¹n, tõng thµnh phÇn thêi gian nhá h¬n. ViÖc nghiªn cøu ph©n tÝch chØ tiªu ®­îc thùc hiÖn qua viÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c giai ®o¹n, thêi gian nhá h¬n. 2. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch chi tiÕt theo kh«ng gian, bé phËn, chñng lo¹i: Néi dung: theo ph­¬ng ph¸p nµy chØ tiªu ph©n tÝch sÏ ®­îc chia nhá thµnh c¸c bé phËn kh¸c nhau theo kh«ng gian, lÜnh vùc, chñng lo¹i… ViÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®­îc thùc hiÖn qua viÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn, bé phËn nhá h¬n theo kh«ng gian, chñng lo¹i lÜnh vùc. 3. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch chi tiÕt theo c¸c nh©n tè cÊu thµnh: Néi dung : theo ph­¬ng ph¸p nµy, chØ tiªu ph©n tÝch ®­îc ph¶n ¸nh b»ng mét ph­¬ng tr×nh kinh tÕ cã quan hÖ phøc t¹p víi hai hay nhiÒu h¬n c¸c nh©n tè kh¸c nhau. C¸c nh©n tè kh¸c nhau cã tªn gäi vµ ®¬n vÞ tÝnh kh¸c nhau. ViÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c nh©n tè trong ph­¬ng tr×nh kinh tÕ. II. Nhãm ph­¬ng ph¸p ph¶n ¸nh biÕn ®éng cña chØ tiªu vµ c¸c thµnh phÇn bé phËn nh©n tè 1. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi: M« h×nh: ΔA = A1 – A0 ΔA : chªnh lÖch cña chØ tiªu (nh©n tè) A. A1, A0: trÞ sè cña chØ tiªu (nh©n tè) A ë k× nghiªn cøu vµ k× gèc. 2. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh t­¬ng ®èi: 2.1. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh t­¬ng ®èi nh»m x¸c ®Þnh xu h­íng vµ tèc ®é biÕn ®éng cña chØ tiªu, nh©n tè: M« h×nh: 2.2. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh t­¬ng ®èi nh»m x¸c ®Þnh møc ®é biÕn ®éng t­¬ng ®èi: M« h×nh: δA = A1 – A0.k k: trÞ sè cña chØ tiªu cã liªn quan theo h­íng quyÕt ®Þnh qui m« cña A. III. Nhãm c¸c ph­¬ng ph¸p ph¶n ¸nh (tÝnh to¸n) møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c thµnh phÇn, bé phËn nh©n tè ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch 1. Ph­¬ng ph¸p c©n ®èi: M« h×nh: X = a + b + c – d +e Ta cã: X0 = a0 + b0 + c0 – d0 +e0 X1 = a1 + b1 + c1 – d1 +e1 Δa = a1 – a0 Δb = b1 – b0 Δe = e1 – e0 Δc = c1 – c0 Δd = d1 – d0 Δa,Δb,Δc,Δd,Δe,: chªnh lÖch tuyÖt ®èi cña a,b,c,d vµ e ΔX = X1 – X0 = (a1 + b1 + c1 – d1 +e1) – (a0 + b0 + c0 – d0 +e0) ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: ΔXa = Δa = a1 – a0 ΔXe = Δe = e1 – e0 ΔXb = Δb = b1 – b0 ΔXd = Δd = d1 – d0 ΔXc = Δc = c1 – c0 2. Ph­¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn: M« h×nh: X = a.b.c.d.e X0 = a0.b0.c0.d0.e0 X’ = a1. b0.c0.d0.e0 X’’’’ = a1. b1.c1.d1.e0 X1 = a1.b1.c1.d1.e1 X’’ = a1. b1.c0.d0.e0 X’’’’’ = a1. b1.c1.d1.e1 X’’’ = a1. b1.c1.d0.e0 ¶nh h­ëng tuyÖt ®èi cña c¸c nh©n tè ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: ΔXa = X’ – X0 = a1. b0.c0.d0.e0 – a0. b0.c0.d0.e0 ΔXb = X’’ – X’ = a1. b1.c0.d0.e0 – a1. b0.c0.d0.e0 ΔXc = X’’’ – X’’ = a1. b1.c1.d0.e0 – a1. b1.c0.d0.e0 ΔXd = X’’’’ – X’’’ = a1. b1.c1.d1.e0 – a1. b1.c1.d0.e0 ΔXe = X’’’’’ – X’’’’ = a1. b1.c1.d1.e1 – a1. b1.c1.d1.e0 ¶nh h­ëng t­¬ng ®èi cña c¸c nh©n tè ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: δXa = δXb = δXc = δXd = δXc = 3. Ph­¬ng ph¸p sè chªnh lÖch: BiÓu hiÖn mèi liªn hÖ gi÷a chØ tiªu ph©n tÝch víi c¸c nh©n tè b»ng mét ph­¬ng tr×nh kinh tÕ cã chó ý ®Õn trËt tù s¾p xÕp c¸c nh©n tè. Møc ®é ¶nh h­ëng tuyÖt ®èi ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy chªnh lÖch cña nh©n tè ®ã nh©n víi trÞ sè kú nghiªn cøu cña c¸c nh©n tè ®øng tr­íc vµ trÞ sè k× gèc cña c¸c nh©n tè ®øng sau nã trong ph­¬ng tr×nh kinh tÕ. 4. Ph­¬ng ph¸p hÖ thèng chØ sè: BiÓu hiÖn mèi liªn hÖ gi÷a chØ tiªu ph©n tÝch víi c¸c nh©n tè b»ng mét ph­¬ng tr×nh kinh tÕ. Møc ®é ¶nh h­ëng tuyÖt ®èi ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tö sè trõ ®i mÉu sè cña chØ sè nh©n tè. PhÇn ii: néi dung ph©n tÝch Ch­¬ng I - §¸nh gi¸ chung gi¸ trÞ s¶n xuÊt Theo mÆt hµng §1. Môc ®Ých, ý nghÜa §Ó ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ng­êi ta ph¶i dïng ®Õn rÊt nhiÒu chØ tiªu. Trong ®ã cã nh÷ng chØ tiªu mang tÝnh ph¸p lÖnh, cã nh÷ng chØ tiªu mang tÝnh h­íng dÉn, tù x©y dùng. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp hÇu nh­ chØ cã 1 chØ tiªu ph¸p lÖnh ®ã lµ chØ tiªu quan hÖ víi ng©n s¸ch. Cßn l¹i c¸c chØ tiªu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ nh÷ng chØ tiªu cã tÝnh h­íng dÉn hoÆc chØ tiªu tù x©y dùng. Th«ng th­êng ng­êi ta lùa chän ra mét sè chØ tiªu quan träng ®Ó ph©n tÝch. Cã nhiÒu chØ tiªu gióp ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh­ng nh×n chung c¸c chØ tiªu chñ yÕu cña doanh nghiÖp th­êng ®­îc chia lµm 4 nhãm chÝnh: Nhãm 1: Nhãm chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt. Nhãm 2: Nhãm chØ tiªu tµi chÝnh gåm doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn. Nhãm 3: Nhãm chØ tiªu quan hÖ ng©n s¸ch. Nhãm nµy th­êng ph¶n ¸nh c¸c chØ tiªu thÓ hiÖn viÖc thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Bao gåm thuÕ c¸c lo¹i vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c (vÝ dô: VAT, thuÕ TNDN, thuÕ sö dông vèn, thuÕ XNK). Ng­êi ta th­êng ®­a vµo nhãm nµy chØ tiªu nép BHXH. §©y lµ chØ tiªu kh«ng trùc thuéc quan hÖ víi ng©n s¸ch nh­ng nã ph¶n ¸nh nghÜa vô b¾t buéc cña doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi lao ®éng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngoµi ra doanh nghiÖp cßn cã nh÷ng kho¶n ph¶i nép kh¸c nh­ nép cÊp trªn, nép cho hiÖp héi. Nhãm 4: Lao ®éng tiÒn l­¬ng. Nhãm nµy gåm c¸c chØ tiªu sau: + Tæng sè lao ®éng. + Tæng quü l­¬ng. + NSL§ b×nh qu©n. + TiÒn l­¬ng b×nh qu©n. 1.Môc ®Ých: §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ. Ph¶n ¸nh tæng quan vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §¸nh gi¸ ®­îc viÖc thùc hiÖn nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ ®èi víi ng­êi lao ®éng. Nh×n nhËn d­íi nhiÒu gãc ®é ®Ó thÊy ®­îc mét c¸ch ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n, cô thÓ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tõ ®ã x¸c ®Þnh nguyªn nh©n t¸c ®éng lµm biÕn ®éng c¸c chØ tiªu ®ã. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m khai th¸c tèt nhÊt c¸c tiÒm n¨ng cña donh nghiÖp ®Ó ¸p dông trong thêi gian tíi nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o c¸c lîi Ých cho doanh nghiÖp. Lµm c¬ së ®Ó ®­a ra c¸c chiÕn l­îc vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. 2. ý nghÜa: §©y lµ c¸c chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh chung nhÊt, tæng quan nhÊt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã nãi lªn khèi l­îng vµ kÕt qu¶ c¸c c«ng viÖc mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn ®­îc trong k×, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n­íc, t×nh h×nh lao ®éng trong doanh nghiÖp. Nã gióp chóng ta nhËn ra nh÷ng mÆt tÝch cùc, tiªu cùc, nh÷ng mÆt cßn tån t¹i mµ tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p khai th¸c tèt nhÊt c¸c mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc gióp cho doanh nghiÖp cã kÕt qu¶ s¶n xuÊt cao h¬n trong t­¬ng lai. V× vËy mµ viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng vµ cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn. §2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ chung. NhËn xÐt chung qua b¶ng: Qua b¶ng t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c mÆt hµng cña doanh nghiÖp ta thÊy: Nh×n chung c¸c nhãm chØ tiªu mÆt hµng chñ yÕu kú nghiªn cøu cã xu h­íng t¨ng, t¨ng v­ît møc so víi kú gèc: MÆt hµng xi m¨ng ë kú nghiªn cøu so víi kú gèc t¨ng 129,2%, mÆt hµng m¸y mãc t¨ng 145,2%, mÆt hµng than ®¸ t¨ng 121.6%, mÆt hµng ph©n bãn t¨ng 108,2%, mÆt hµng l­¬ng thùc t¨ng 120,2%, mÆt hµng s¾t thÐp t¨ng 127,3 %, vµ c¸c mÆt hµng kh¸c lµ 101,6 % duy chØ cã hai mÆt hµng kh«ng ®¹t chØ tiªu ®Ò ra lµ mÆt hµng ho¸ chÊt lµ 93,5% quy m« kÐm h¬n so víi kú gèc lµ 278.958.600®. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ë kú nghiªn cøu t¨ng so víi kú gèc lµ 3.850.030.000 ® t­¬ng øng víi 114,8%. II. C¸c nguyªn nh©n chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn sù biÕn ®éng c¸c chØ tiªu: C¸c mÆt hµng: 1- MÆt hµng xi m¨ng ë kú nghiªn cøu so víi kú gèc t¨ng 129,2%, t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 545.115.700® . MÆt hµng xi m¨ng lµ t¨ng do rÊt nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng ®Õn, yÕu tè chñ quan vµ kh¸c quan. Tuy nhiªn mÆt hµng nµy còng lµ mÆt hµng chñ ®¹o cña c«ng ty trong n¨m qua, gãp phÇn t¨ng doanh thu cña c«ng ty. §ã lµ sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña doanh nghiÖp vµ còng lµ sù phÊn ®Êu nhiÖt t×nh cña tËp thÓ c«ng nh©n lao ®éng, b»ng sù nhiÖt huyÕt lao ®éng h¨ng say, c«ng nh©n ph¶i lµm thªm giê, ®Ó kh«ng nh÷ng hoµn thµnh møc chØ tiªu ®Ò ra thËm chÝ cßn v­ît møc kÕ ho¹ch, nh­ng ®ã kh«ng hoµn toµn lµ nguyªn nh©n chÝnh, cßn cã nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn s¶n l­îng xi m¨ng s¶n xuÊt t¨ng nh­ vËy nh­: -Sè l­îng c«ng nh©n nghØ phÐp, nghØ èm lµ kh«ng cã, c«ng nh©n n÷ thai s¶n còng kh«ng cã, khiÕn cho bé m¸y d©y chuyÒn s¶n xuÊt lu«n lu«n ho¹t ®éng. - Do anh em c«ng nh©n kü thuËt lu«n gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y mãc, b¶o d­ìng b¶o tr× hîp lý khiÕn m¸y mãc ho¹t ®éng tèt, kh«ng háng hãc lµm ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt lµm viÖc. - Bªn c¹nh ®ã nguyªn nh©n sè m¸y mãc gi¸m ®èc cho trang bÞ thªm ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt còng t¨ng, khiÕn sè l­îng s¶n phÈm xi m¨ng t¨ng.... Do nhu cÇu d©n trÝ t¨ng, tèc ®é ®« thÞ ho¸ ngµy cµng cao, nhu cÇu söa sang nhµ cöa, x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë t¨ng, c¸c c«ng tr×nh x· héi t¨ng, nhu cÇu cung cÊp xi m¨ng t¨ng. Do c«ng ty cã chiÕn l­îc qu¶ng c¸o qu¶ng b¸ réng, liªn tôc, søc thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm xi m¨ng c«ng ty cao, c«ng ty ®· t¹o ®­îc th­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm vµ t¹o ®­îc chç ®øng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. C¸c ®¹i lý cña c«ng ty ®­îc më réng trªn c¸c tØnh thµnh trªn c¶ n­íc, cã nh÷ng chuyªn gia vÒ thÞ tr­êng, chuyªn gia vÒ marketing ®Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng míi, më réng thÞ tr­êng. Gi¸ c¶ c¹nh tranh h¬n so víi c¸c c«ng ty kh¸c. 2- MÆt hµng m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng 145,2% so víi kú gèc t¨ng 797.629.200 ® ®©y lµ mÆt hµng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn tæng GTSX, ¶nh h­ëng nµy cho thÊy sù ®Çu t­ s¶n xuÊt cho mÆt hµng m¸y mãc thiÕt bÞ rÊt quy m«, gãp phÇn rÊt lín vµo gia t¨ng GTSX. C¸c nguyªn nh©n lµm GTSX m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng nh­ vËy lµ: *Nguyªn nh©n kh¸ch quan: + Do nhu cÇu c¬ giíi ho¸ trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh­ sinh ho¹t, nhiÒu lao ®éng thñ c«ng ®­îc thay b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhu cÇu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng m¹nh. + Gi¸ Nguyªn liÖu ®Çu vµo gi¶m + Do doanh nghiÖp n©ng cao tÝnh n¨ng, c«ng dông, chÊt l­îng ... ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dông cña kh¸ch hµng. +Do doanh nghiÖp t×m kiÕm ®­îc nguån nguyªn liÖu rÎ h¬n lµm gi¸ c¶ cña mÆt hµng nµy gi¶m, dù kiÕn tiªu thô nhiÒu. MÆt hµng than ®¸ t¨ng 121,6% so víi kú gèc, t­¬ng øng víi 666.530.800®, GTSX mÆt hµng nµy t¨ng t­¬ng ®èi lín so víi c¸c mÆt hµng kh¸c, t¨ng thø 4 so víi c¸c mÆt hµng trªn, ®iÒu ®ã nãi lªn r»ng mÆt hµng nµy c«ng ty cÇn ph¶i chó t©m h¬n trong nh÷ng n¨m tíi, tuy r»ng do x· héi ngµy nay nhu cÇu vÒ than ®¸ gi¶m, ng­êi d©n chuyÓn sang dïng c¸c nguyªn liÖu kh¸c ®Ó phôc vô trong cuéc sèng, nh­ng s¶n l­îng vÉn t¨ng do: - C«ng ty më réng thÞ tr­êng ra c¸c tØnh thµnh mµ cã nhu cÇu cao, kh¶ n¨ng tiªu thô than lín, ch¼ng h¹n c¸c vïng s¶n xuÊt, c¸c khu c«ng nghiÖp lín sö dông ®Õn nguån n¨ng l­îng nµy. - Kh¶ n¨ng nhiªn cøu thÞ tr­êng míi n©ng cao, gi¸ c¶ gi¶m h¬n so víi c¸c nguån n¨ng l­îng kh¸c. Ph©n bãn lµ lo¹i mÆt hµng t¨ng cao lµ 108,2% so víi kú gèc, t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 376.073.500®, t¨ng do c¸c nguyªn nh©n sau: *Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Nhu cÇu ph©n bãn trªn thÞ tr­êng t¨ng Do Nhµ N­íc b¶o hé nÒn s¶n xuÊt ph©n bãn trong n­íc nªn t¨ng thuÕ nhËp khÈu ®èi víi ph©n bãn ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Gi¸ b¸n cña ph©n bãn nhËp khÈu sÏ t¨ng, ng­êi n«ng d©n cã xu h­íng thay thÕ b»ng s¶n phÈm trong n­íc. *Nguyªn nh©n chñ quan: C«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ, t×m kiÕm ®­îc nhiÒu hîp ®ång míi Lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng ph©n bãn, s¶n phÈm ngµy cµng uy tÝn trªn thÞ tr­êng. L­¬ng thùc lµ lo¹i s¶n phÈm t¨ng thø 2 so víi c¸c mÆt hµng ë kú gèc, t¨ng 120,2%, t­¬ng øng víi 778.181.700®. l­¬ng thùc lµ lo¹i s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng tiªu thô lín nhÊt bëi ng­êi d©n ai còng cã nhu cÇu vÒ l­¬ng thùc, ®­îc lîi thÕ rÊt nhiÒu nh­ vËy nh­ng GTSX mÆt hµng nµy còng t­¬ng ®èi cao Nguyªn nh©n cña sù t¨ng gi¶m nµy: L­¬ng thùc hiÖn nay cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i phôc vô cho nhu cÇu cung cÊp l­¬ng thùc cho thÞ tr­êng trong n­íc, Gi¸ c¶ rÎ, chÊt l­îng cao. NhiÒu ®¹i lý trªn kh¾p tØnh thµnh ®¶m b¶o cung cÊp ngay gÇn ng­êi d©n. DÞch vô kh¸ch hµng ®­îc ®­a lªn hµng ®Çu, cã dÞch vô chuyÓn ®Õn tËn n¬i cã nhu cÇu. MÆt hµng s¾t thÐp t¨ng 127,3 %, t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 913.408.400 ®. Tuy gi¸ ph«i thÐp trªn thÞ tr­êng ®ang cã ¶nh h­ëng lín, cã xu h­íng t¨ng cao do ¶nh h­ëng gi¸ ph«i thÐp trªn thÕ giíi, nh­ng GTSX s¾t thÐp cña c«ng ty vÉn t¨ng, bao gåm c¸c nguyªn nh©n sau: *Nguyªn nh©n kh¸ch quan: + Do nhu cÇu d©n trÝ t¨ng, tèc ®é ®« thÞ ho¸ ngµy cµng cao, nhu cÇu söa sang nhµ cöa, x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë t¨ng, c¸c c«ng tr×nh x· héi t¨ng, nhu cÇu cung cÊp s¾t thÐp t¨ng. *Nguyªn nh©n chñ quan: + Do c«ng ty cã chiÕn l­îc qu¶ng c¸o qu¶ng b¸ réng, liªn tôc, søc thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm xi m¨ng c«ng ty cao, c«ng ty ®· t¹o ®­îc th­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm vµ t¹o ®­îc chç ®øng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. + C¸c ®¹i lý cña c«ng ty ®­îc më réng trªn c¸c tØnh thµnh trªn c¶ n­íc, cã nh÷ng chuyªn gia vÒ thÞ tr­êng, chuyªn gia vÒ marketing ®Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng míi, më réng thÞ tr­êng. + Gi¸ c¶ c¹nh tranh h¬n so víi c¸c c«ng ty kh¸c. Ho¸ chÊt lµ lo¹i mÆt hµng kh«ng hoµn thµnh kª ho¹ch, ®¹t 93,5% so víi kú nghiªn cøu, gi¶m xuèng 279.858.600®. con sè gi¶m nhiÒu khiÕn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn doanh thu cña c«ng ty, tÊt nhiªn cã rÊt nhiÒu yÕu tè khiÕn mÆt hµng ho¸ chÊt nµy gi¶m. - C«ng t¸c tiÕp cËn thÞ tr­êng cã nhu cÇu vÒ ho¸ chÊt kh«ng ®­îc tèt. Lùc l­îng ®­îc ®µo t¹o vÒ ho¸ chÊt cßn yÕu kÐm, trong viÖc b¶o qu¶n còng nh­ tiªu thô. Doanh nghiÖp ch­a chó t©m vµo thÞ tr­êng ho¸ chÊt nµy do thÞ tr­êng vÒ mÆt hµng nµy cßn thÊp. Doanh nghiÖp ch­a tù chÕ t¹o, ch­a tù b¶o qu¶n tèt, nguån ho¸ chÊt ®Çu vµo cßn cao,vÒ mÆt chÊt l­îng ch­a cao. 8 - C¸c lo¹i hµng kh¸c: §©y lµ c¸c lo¹i hµng ho¸ kh«ng ®­îc doanh nghiÖp tËp chung, kh«ng ph¶i lµ lo¹i mÆt hµng chñ yÕu nªn GTSX cña nã t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ chØ t¨ng so víi kú gèc lµ 101,6% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ : 52.949.100® l­îng t¨ng tuy kh«ng ®¸ng kÓ nh­ng nã còng ®ãng gãp kh«ng nhá cho doanh nghiÖp. Bªn c¹nh dã cã nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu sau : Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vÒ c¸c mÆt hµng nµy trë nªn gay g¾t do cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. Gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu dïng trong s¶n xuÊt t¨ng. Nguyªn nh©n chñ quan: Doanh nghiÖp kh«ng cã chuyÓn m«n s©u vÒ c¸c lo¹i mÆt hµng nµy. TÝnh æn ®Þnh vÒ gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng cña c¸c mÆt hµng nµy kh«ng cao nªn doanh nghiÖp kh«ng tËp trung vµo s¶n xuÊt. §3.TiÓu kÕt ch­¬ng 1. Qua viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ s¬ bé t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu chñ yÕu cña doanh nghiÖp ë kú nghiªn cøu so víi kú gèc ta thÊy doanh nghiÖp ®· cã sù t¨ng tr­ëng râ rÖt. Tuy nhiªn vÉn cßn lo¹i hµng gi¶m ®i nh­ng ®iÒu nµy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ë møc cao ®· t¹o ®µ thóc ®Èy, khÝch lÖ toµn thÓ CBCNV toµn doanh nghiÖp v÷ng b­íc ®i lªn, h­íng tíi tÇm cao míi vµ t­¬ng lai ngµy cµng v÷ng m¹nh, doanh nghiÖp lu«n trong t×nh tr¹ng kinh doanh ®Çy hiÖu qu¶, ®Çy søc m¹nh trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao cña doanh nghiÖp cßn thÓ hiÖn ë viÖc ®· thùc hiÖn tèt vµ ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc trong kú nghiªn cøu, ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc v­ît h¬n 1 tû ®ång tiÒn thuÕ. Nép BHXH ®Çy ®ñ, gãp phÇn lµm t¨ng ng©n s¸ch cña thµnh phè nãi riªng vµ nhµ n­íc nãi chung. Doanh thu t¨ng kÐo theo ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng ®­îc ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vµ ngµy cµng ®­îc n©ng cao, t¹o ra ®éng lùc khuyÕn khÝch mäi ng­êi lao ®éng v× lîi Ých chung toµn doanh nghiÖp. Nhê nh÷ng kÕt qu¶ nµy mµ vÞ thÕ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. KÕt qu¶ trªn ®¹t ®­îc lµ do nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh sau: * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Do vµo kú nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ mét sè mÆt hµng mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt t¨ng nhanh, chÊt l­îng cao, mÉu m· c¶i tiÕn v× vËy tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm thÓ hiÖn sù v­ît tréi so víi ®èi thñ cïng ngµnh, nªn viÖc gi¸ thµnh s¶n phÈm cã t¨ng lªn còng kh«ng lµm kh¸ch hµng ph¶i suy tÝnh nhiÒu. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng ®èi t¸c th­¬ng m¹i lu«n ñng hé vµ t¹o ®iÒu kiÖn nh­: cung cÊp vËt t­, tiÒn vèn, nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh, chÊp thuËn, sö dông s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp víi sè l­îng ®¸ng kÓ. Còng cã thÓ ph¶i kÓ ®Õn sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ, chÝnh quyÒn c¸c cÊp ®· ®éng viªn khÝch lÖ kÞp thêi cho doanh nghiÖp ë thêi kú ®æi míi vµ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn vÒ kh¸ch quan doanh nghiÖp vÉn cßn tån t¹i nh÷ng khã kh¨n ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh SXKD nh­: T×nh tr¹ng sù cè ®iÖn l­íi trong khu vùc, t×nh h×nh thêi tiÕt theo mïa * Nguyªn nh©n chñ quan: Trong kú doanh nghiÖp ®Çu t­ mua s¾m thªm mét sè m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cã n¨ng suÊt cao do ®ã s¶n l­îng hµng ho¸ t¨ng lªn. - Do doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh më réng quy m« s¶n xuÊt lµm t¨ng doanh thu. - Sù nh¹y bÐn cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh doanh. - Doanh nghiÖp më réng qui m«, c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh lµm t¨ng doanh thu do ®ã quÜ l­¬ng trong doanh nghiÖp t¨ng. * §Ó thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¬n trong thêi gian tíi, doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau :  - Bè trÝ c¸c ph­¬ng ¸n lµm viÖc hiÖu qu¶, hîp lý, tËn dông, ph¸t huy tèt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n n÷a, t¨ng chÊt l­îng phôc vô. TiÕp tôc khai th¸c tèt c¸c nguån hµng, kh¸ch hµng quen thuéc, gi÷ v÷ng uy tÝn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó më réng ®­îc quan hÖ víi ngµy cµng nhiÒu c¸c b¹n hµng míi, gia t¨ng l­îng hµng ho¸ míi TiÕp tôc ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Nghiªn cøu xu h­íng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®Ó cã nh÷ng kÕ ho¹ch ®Çu t­, më réng s¶n xuÊt phï hîp. Cã nh­ vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ gi÷ ®­îc ®µ t¨ng tr­ëng hiÖn nay vµ ngµy cµng ph¸t triÓn ®i lªn theo h­íng l©u dµi vµ æn ®Þnh. Ch­¬ng 2 Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu chi phÝ cña doanh nghiÖp §1. môc ®Ých - ý nghÜa 1. Môc ®Ých: - §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - X¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng vµ tÝnh to¸n ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Qua ph©n tÝch chi tiÕt chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo c¸c chØ tiªu sö dông søc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp vÒ lao ®éng tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phï hîp nh»m khai th¸c tèt nhÊt nh÷ng tiÒm n¨ng. - Lµm c¬ së dù b¸o dù ®o¸n trong t­¬ng lai ®ång thêi lµm c¬ së cho viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn vµ x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n kh¸c. 2. ý nghÜa: ChØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña c«ng t¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nãi lªn khèi l­îng vµ kÕt qu¶ mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn ®­îc trong kú. Qua ®ã ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh viÖc sö dông c¸c yÕu tè lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu s¶n l­îng cã ý nghÜa rÊt quan träng trong c«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ cña doanh nghiÖp. NÕu ph©n tÝch ®¹t yªu cÇu sÏ gióp doanh nghiÖp nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ t×nh h×nh lao ®éng, qua ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, kÕt qu¶ hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt, ph¸t triÓn vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n xuÊt. Trªn c¬ së ®ã t¨ng lîi nhuËn kh«ng ngõng cho doanh nghiÖp. Ph­¬ng tr×nh kinh tÕ: Gs = N . T. t . Ph (®) Trong ®ã: N : Sè c«ng nh©n cã b×nh qu©n trong kú (ng­êi) T : Sè ngµy lµm viÖc b×nh qu©n (ngµy /ng­êi) t : Sè giê lµm viÖc b×nh qu©n (giê/ngµy) Ph : N¨ng suÊt giê b×nh qu©n (®/giê) §2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ chung. (NhËn xÐt chung qua b¶ng, ph©n tÝch c¸c yÕu tè chi phÝ) Tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp t¨ng so víi kú gèc 119,6%, víi sè tiÒn lµ 3.512.000.000®. Møc t¨ng nh­ vËy tuy cã t¨ng nh­ng møc t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. Nh­ng ta vÉn ph¶i ®i vµo ph©n tÝch cô thÓ tõng chi tiªu chi phÝ tuyÖt ®èi ®Ó xÐt xem nguyªn nh©n t¨ng gi¶m do yÕu tè nµo, yÕu tè nµo quan träng, yÕu tè nµo kh«ng quan träng ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc, vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh. ®Çu tiªn ta xÐt ®Õn chi phÝ nh©n c«ng * Nguyªn nh©n chñ quan: Chi phÝ nh©n c«ng t¨ng m¹nh so víi kú nghiªn cøu lµ 133,8 %, t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ , víi con sè1.524.356.200 ® víi con sè lín nh­ vËy chøng tá n¨m nay doanh nghiÖp ®· tr¶ mét kho¶n chi phÝ nh©n c«ng rÊt lín. nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng nh­ vËy lµ do nh÷ng nguyªn nh©n sau. Sè lao ®éng lµm thªm giê ®Ó phôc vô kÞp tiÕn ®é s¶n xuÊt, sè c«ng nh©n b¸n hµng thay nhau lµm ca ®¶m b¶o liªn tôc cã hµng phôc vô cho nh©n d©n. L­îng c«ng nh©n míi tuyÓn thªm vµo ®Ó ®¸p øng ®ñ cho c¸c kh©u s¶n xuÊt. Chi phÝ thªm cho nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn bæ tóc thªm kiÕn thøc chuyªn m«n. Do yªu cÇu cña mét sè mÆt hµng míi, nªn doanh nghiÖp ph¶i t¨ng sè c«ng nh©n Sx trùc tiÕp ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Do møc l­¬ng tèi thiÓu Nhµ n­íc quy ®Þnh t¨ng lªn cho mçi lao ®éng. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi kú gèc lµ 114,7%, víi sè tiÒn 593.834.800® Do gi¸ x¨ng dÇu t¨ng theo nh­ng so víi lîi nhuËn nã kh«ng cã møc ®é ¶nh h­ëng lín . Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè nguyªn nh©n nh­: - Sè lao ®éng t¨ng, giê lµm viÖc t¨ng ®Ó phôc vô æn nhu cÇu kh¸ch hµng, do vËy sù hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ lµ kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc, kÐo theo ®ã lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu phôc vô cho m¸y mãc t¨ng. Doanh nghiÖp cÇn cã bÞªn ph¸p kh¾c phôc ®Õn møc tèi thiÓu vÒ chi phÝ lµm t¨ng thªm lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 3. Chi phÝ c«ng cô, dông cô t¨ng so víi kú gèc lµ 129,5 %, víi sè tiÒn lµ 127.144.300 ®. ®©y lµ nguån chi phÝ cÇn ph¶i ®iÒu chØnh hîp lý, tiÕt kiÖm tèi ®a nh÷ng c¸i cã thÓ. Doanh nghiÖp ®· gia t¨ng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸p øng s¶n xuÊt, ®¸p øng sè l­îng c«ng nh©n míi. Thay thÕ nh÷ng m¸y mãc, dông cô ®· hÕt ®¸t, kh«ng cßn tiªu chuÈn lµm viÖc. Trang bÞ thªm mét sè m¸y tÝnh cho c¸c phßng ban ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý. Chi phÝ tr¶ l¹i tiÒn vay t¨ng 145,3 %, øng víi sè tiÒn lµ 414.821.500, ®©y lµ kho¶n chi phÝ bÊt ®¾c dÜ hµng n¨m c«ng ty ph¶i chi tr¶ c¸c kho¶n nî, c¸c kho¶n tiÒn ®Çu t­ kh¸c, nªn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ vay ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®· qu¸ ®¸t. ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt. Chi tr¶ c¸c kho¶n nî cña cæ ®«ng gãp vèn, c¸c c¸ nh©n cho vay tiÒn . C¸c kho¶n nî nguyªn vËt liÖu cña kú tr­íc ch­a thanh to¸n. 5. KhÊu hao tµi s¶n t¨ng 131,3 % so víi kú gèc, øng víi sè tiÒn lµ 1.028.402.500 ®, n¨m nay lµ n¨m trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®Çu t­ m¹nh, nªn sè tµi s¶n m¸y mãc cò hÕt ®¸t b¸n ®i, thanh lý còng t¨ng, 6. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi t¨ng m¹nh nhÊt trong c¸c chi phÝ ë trªn b¶ng, t¨ng 162,7%, øng víi sè tiÒn lµ 685.651.100®. con sè rÊt lín, nh÷ng chÝ phÝ nµy c«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt nghiªn cøu ®Ó nh»m h¹n chÕ sù gia t¨ng cña chi phÝ nµy, nguyªn nh©n chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn sù t¨ng m¹nh cña chi phÝ nµy. - RÊt nhiÒu c¸c hµng ho¸ doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng, ph¶i lÊy nguån tõ ngoµi ®Ó gi÷ nguån cho doanh nghiÖp. - Sè l­îng lao ®éng c«ng ty ph¶i thuª thªm ®Ó ®¸p øng s¶n xuÊt. - Doanh nghiÖp kh«ng ®ñ m¸y mãc vËn chuyÓn n©ng hµng , nªn còng ph¶i thuª ngoµi ®Ó kÞp thêi s¶n xuÊt. C¸c nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo t¨ng 7.Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn gi¶m ®¸ng kÓ, ®©y lµ ®iÓm ®¸ng mõng khi doanh nghiÖp ®· h¹n chÕ ®­îc nguån chi phÝ nµy. chÝ phÝ gi¶m tèi ®a so víi kú gèc lµ 76,6%, t­¬ng ®­¬ng víi sè tiÒn rÊt lín lµ 862.210.400®. nguyªn nh©n gi¶m ®­îc sè l­îng chi phÝ nh­ vËy lµ do C«ng ty ®· h¹n chÕ ®­îc mét sè m¸y mãc háng, söa ch÷a kÞp thêi. Kh«ng ph¶i thay m¸y míi. Sè c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹o kü thuËt söa ch÷a ®· hoµn thµnh kho¸ häc, vµ vÒ phôc vô cho c«ng ty, gi¶m ®­îc sè tiÒn rÊt lín cho söa ch÷a m¸y mãc. C«ng ty n¨m nay Ýt ph¶i bá ra c¸c chi phÝ cho qu¶ng c¸o. TËn dông ®­îc c¸c s¶n phÈm háng, ®­a vµo s¶n xuÊt l¹i. Doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh söa ch÷a th­êng xuyªn m¸y mãc thiÕt bÞ tr­íc khi vµo chu kú s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho m¸y mãc thiÕt bÞ lu«n trong ®iªï kiÖn kÜ thuËt tèt, lu«n lu«n b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch liÒn m¹ch .T¹o cho m¸y mãc thiÕt bi lu«n ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tèt . - Doanh nghiÖp biÕt c¾t bít nh÷ng c«ng ®o¹n thõa trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , dÉn ®Õn nh÷ng thao t¸c cña c«ng nh©n kh«ng cßn thõa trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - BiÕt s¾p ®Æt nh÷ng dông cô phôc vô s¶n xuÊt ®óng chç, ®óng n¬I t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n dÔ vµ nhanh thao t¸c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . §3 - TiÓu kÕt ch­¬ng 2 Qua ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ cña doanh nghiÖp, ta thÊy ë kú nghiªn cøu, t¨ng ®¸ng kÓ so víi kú gèc, bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng chi phÝ gi¶m xuèng râ rÖt vµ rÊt ®¸ng hoan nghªnh, ®©y lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu cô thÓ h¬n n÷a vµ còng lµ chuyªn ®Ò ph¶i ®Ò xuÊt lªn ban l·nh ®¹o, ®Ó gi¶m chi phÝ xuèng møc thÊp nhÊt cã thÓ. PhÇn iii: kÕt luËn - KiÕn nghÞ I - kÕt luËn: Qua ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn mét sè chØ tiªu hµng ho¸ chñ yÕu vµ chi phÝ, ta thÊy tÊt c¶ c¸c chØ tiªu cña doanh nghiÖp ®Òu t¨ng so víi k× gèc, vµ c¸c chØ tiªu chi phÝ t¨ng chËm, ®Æc biÖt gi¶m tèi ®a. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vÉn ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn tèt, vµ cã triÒu h­íng æn ®Þnh. Do ®ã ®êi sèng, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng còng ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. Së dÜ cã ®­îc nh÷ng ®iÒu trªn lµ do nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh sau: 1. VÒ mÆt kh¸ch quan: Do gi¸ c¶ mét sè lo¹i hµng t¨ng lªn lµm t¨ng doanh thu mét c¸ch ®¸ng kÓ, ®em l¹i lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp. Do sù can thiÖp, thay ®æi cña Nhµ n­íc víi ng­êi lao ®éng. Sù ñng hé, gióp ®ì cña c¸c ®èi t¸c th­¬ng m¹i còng nh­ c¸c ban ngµnh liªn quan. 2. VÒ mÆt chñ quan: Do doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh ®Çu t­ míi trang thiÕt bÞ më réng quy m« s¶n xuÊt lµm t¨ng doanh thu. Doanh nghiÖp ®· s¾p xÕp x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hîp lý. Doanh nghiÖp cã chÕ ®é ®·i ngé hîp lý nªn khuyÕn khÝch c«ng nh©n lµm viÖc h¨ng say h¬n, t¨ng s¶n l­îng, doanh thu vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Do doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh ph©n c«ng lao ®éng hîp lý, lao ®éng phï hîp víi tr×nh ®é nªn n¨ng suÊt lao ®éng ®¹t ®­îc cao h¬n so víi k× gèc. Do doanh nghiÖp ch­a chó träng thùc hiÖn tèt mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng trong còng nh­ ngoµi n­íc. II. KiÕn nghÞ: Trªn ®©y lµ mét sè nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu nghiªn cøu. §Ó ph¸t huy nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc ®ång thêi h¹n chÕ vµ lo¹i bá nh÷ng tån t¹i, doanh nghiÖp cÇn cã mét sè biÖn ph¸p sau: TiÕp tôc ®Çu t­ trang bÞ, hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®ång bé ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Lµm tèt c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, qu¶n lý lao ®éng, duy tr× trËt tù trong doanh nghiÖp. Quan t©m ®Õn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp, ®éng viªn khen th­ëng kÞp thêi ®Ó cæ vò tinh thÇn lµm viÖc cho hä. C¶i tiÕn c«ng t¸c ph©n c«ng lao ®éng cho hîp lý, sö dông ®óng ng­êi ®óng viÖc, t¹o mèi liªn hÖ, phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn ®Ó cã kÕt qu¶ lao ®éng cao nhÊt. Lu«n quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o båi d­ìng c«ng nh©n, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho hä, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n, gãp phÇn t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp. T¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c c¶ trong vµ ngoµi n­íc t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. CÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ trong viÖc duy tu, söa ch÷a, b¶o d­ìng thiÕt bÞ vµ nh÷ng c«ng tr×nh c¬ b¶n, tr¸nh kÐo dµi lµm ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt. Ph¸t huy tinh thÇn x©y dùng cña c«ng nh©n viªn lao ®éng, trao gi¶i s¸ng kiÕn s¸ng t¹o. Kh«ng ngõng qu¶ng c¸o s¶n phÈm, ®¸nh bãng c«ng ty, n©ng cao th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty. Kh«ng ngõng cã nh÷ng biÖn ph¸p lµm gi¶m chi phÝ ho doanh nghiÖp bëi cã gi¶m chi phÝ th× lîi nhuËn míi cao, vµ c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng c«ng nh©n viªn ngµy cµng cao. Ngoµi ra, doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng l©u dµi, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, t¨ng c­êng uy tÝn, kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng ra khu vùc vµ quèc tÕ, gãp phÇn ph¸t triÓn tiÒm n¨ng kinh tÕ n­íc nhµ. Vµ tr­íc nhÊt lµ ph¶i x©y dùng ®­îc mét tËp thÓ ®oµn kÕt, v÷ng m¹nh, cã tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ tæ chøc giái, tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho toµn thÓ ®éi ngò c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp lµm ®óng vµ tu©n thñ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc. Lêi kÕt Ho¹t ®éng ph©n tÝch lµ ho¹t ®éng cÇn thiÕt cho bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. chÝnh v× vËy l­îng c¸n bé cung cÊp th«ng tin cÇn ph¶i chÝnh x¸c, chuyªn nghiÖp, vµ nhanh nh¹y. ®Ó c«ng t¸c ph©n tÝch ®­îc chÝnh x¸c vµ gióp cho viÖc ®­a ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c h¬n. Qua bµi tËp lín m«n häc nµy em ®· hiÓu ®­îc nhiÒu vÒ c«ng t¸c ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ do rÊt nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng t¹o nªn, cã nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng cïng chiÒu, cã nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ng­îc chiÒu. Vµ ph¶i nhËn thøc râ ®èi t­îng ph©n tÝch vµ gãc ®é cña ng­êi ph©n tÝch. §Ó cã thÓ ®i ®Õn ®­îc kÕt luËn vÒ sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu vµ cã biÖn ph¸p hîp lý gi¶i quyÕt tËn gèc vÊn ®Ò. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn Lan H­¬ng ®· tËn t×nh gióp chóng em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Do tr×nh ®é vµ hiÓu biÕt cßn nhiÒu h¹n nªn bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt, mong c« gi¸o gióp ®ì. Sinh viªn : Ph¹m Quèc TuÊn Líp : QTK44-§HT1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo môn học- Phân tích các hoạt động kinh tế.doc
Luận văn liên quan