Báo cáo Quản trị thương hiệu - Thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Trong bối cảnh hiện nay và tương lai, thị trường TpHCM, cả nước và xa hơn nửa là thị trường khu vực và thế giới, mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt; trong ngành công nghiệp bán lẻ, công nghệ thông tin cũng như trong lĩnh vực điện - điện tử gia dụng đã, đang và sẽ xuất hiện những nhà sản xuất kinh doanh trong nước, liên doanh, cho ra những sản phẩm cùng loại mang rất nhiều những nhãn hiệu khác nhau . 1. Công ty viễn thông Viettel 2.Siêu thị Big C 3.Công ty cổ phần sữa Vinamilk 4. Samsung Vina 5.Tập đoàn Nokia

pdf38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1651 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Quản trị thương hiệu - Thương hiệu hàng đầu Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
…ệ ể Qua nh ng ch ng trình có tính c ng đ ng cao, Viettel đã t o nên trong tâm tríữ ươ ộ ồ ạ khách hàng m t hình nh Viettel g n gũi, thân thu c nh ng m nh m , v ng vàng.ộ ả ầ ộ ư ạ ẽ ữ - Viettel đ a đi n tho i v nông thôn, vì nông thôn còn ít đi n tho i.ư ệ ạ ề ệ ạ Viettel làm r t t t, m i ngày đ a đ c kho ng m y nghìn máy v . Chính phấ ố ỗ ư ượ ả ấ ề ủ cho Viettel 2 năm đ đ a đ c 5 tri u máy v nông thôn ể ư ượ ệ ề K t khi hoàn thành vi c xây d ng t m nhìn th ng hi u, slogan và logo,ể ừ ệ ự ầ ươ ệ Viettel d ng nh b t đ u 1 cu c s ng m i. Trong s các công ty vi n thôngườ ư ắ ầ ộ ố ớ ố ễ m i ho t đ ng, Viettel là công ty duy nh t đi vào tâm trí khách hàng v i 1 ýớ ạ ộ ấ ớ t ng r t khác bi t v cá th hóa vi c ph c v các d ch v vi n thông và v sưở ấ ệ ề ể ệ ụ ụ ị ụ ễ ề ự l ng nghe nhu c u c a t ng khách hàng t i Vi t Nam. Theo nh n đ nh c a cácắ ầ ủ ừ ạ ệ ậ ị ủ chuyên gia v nhãn hi u, Viettel có t m nhìn v nhãn hi u và 1 slogan t t h n soề ệ ầ ề ệ ố ơ v i các công ty vi n thông khác t i Vi t Namớ ễ ạ ệ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 9 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Siêu Th BIG Cị Thông tin s l c.ơ ượ - H th ng siêu th Big C ho t đ ng kinh doanh theo mô hình “Trung tâmệ ố ị ạ ộ th ng m i” hay “Đ i siêu th ”, là hình th c kinh doanh bán l hi n đ i đangươ ạ ạ ị ứ ẻ ệ ạ đ c T p đoàn Casino (T p đoàn m c a Big C) tri n khai. Casino là m tượ ậ ậ ẹ ủ ể ộ trong nh ng t p đoàn bán l hàng đ u th gi i, v i h n 200.000 nhân viênữ ậ ẻ ầ ế ớ ớ ơ làm vi c t i h n 11.000 chi nhánh, t i Vi t Nam, Thái Lan, Argentina,ệ ạ ơ ạ ệ Uruguay, Brazil, Columbia, Pháp, Madagascar và Mauritius. - Hi n t i, Big C Vi t Nam có t ng c ng 11 c a hàng trên toàn qu c.ệ ạ ệ ổ ộ ử ố I. Logo : Th ng hi uươ ệ « Big C » th hi n hai tiêu chí quan tr ngể ệ ọ nh t trong đinh h ng kinh doanh và chi n l c đ thànhấ ướ ế ượ ể công c a chúng tôi.ủ « Big » có nghĩa ti ng Vi t là “To l n”, đi u đó th hi nế ệ ớ ề ể ệ quy mô l n c a các c a hàng và s l a ch n rông l n vớ ủ ử ự ự ọ ớ ề hàng hóa mà chung tôi cung c p. Hi n t i, m i Big C cóấ ệ ạ ỗ kho ng h n 40.000 m t hàng đ đáp ng cho nhu c u c aả ơ ặ ể ứ ầ ủ Khách hàng. « C » là cách vi t t t c a ch “Customer” (Ti ng Anh), có nghĩa ti ng Vi t làế ắ ủ ữ ế ế ệ “Khách hàng”, Ch “C” đ c p đ n nh ng Khách hàng thân thi t c a chúng tôi,ữ ề ậ ế ữ ế ủ h là chìa khóa d n đ n thành công trong chi n l c kinh doanh c a Big C.ọ ẫ ế ế ượ ủ II.Slogan. Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 10 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị V trí hàng đ u c a BIG C.ị ầ ủ • Phát tri n mô hình h p tác thành công v i các doanh nghi p đ a ph ng:ể ợ ớ ệ ị ươ DONATABA (T ng công ty Công nghi p Th c ph m Đ ng Nai), BCCIổ ệ ự ẩ ồ (Công ty C ph n Đ u t Xây d ng Bình Chánh), GTC (Công ty TNHHổ ầ ầ ư ự Nhà n c M t thành viên Thăng Long GTC)…ướ ộ • Tích c c h tr c ng đ ng thông qua vi c đóng thu đ a ph ng: nămự ỗ ợ ộ ồ ệ ế ị ươ 2009, Big C chi h n 40 t đ ng cho các thành ph mà Big C đ t c a hàng.ơ ỉ ồ ố ặ ử • Tham gia tích c c vào các ho t đ ng đ a ph ng nh : Tháng bán hàngự ạ ộ ị ươ ư khuy n mãi, các ch ng trình l h i…ế ươ ễ ộ • H ng ng các chính sách bình n giá c a Chính ph qua vi c bán hàngưở ứ ổ ủ ủ ệ giá r m i ngày.ẻ ỗ • Đ y m nh qu ng bá cho hàng Vi t trong các ch ng trình khuy n mãi.ẩ ạ ả ệ ươ ế • Xu t kh u hàng Vi t ra th tr ng th gi i (h n 1.000 công-ten-n vàoấ ẩ ệ ị ườ ế ớ ơ ơ năm 2009). • Tích c c phát đ ng nhi u ho t đ ng xã h i, chia s v i c ng đ ng.ự ộ ề ạ ộ ộ ẻ ớ ộ ồ • B o v môi tr ng thông qua ý t ng Lohas (túi Lohas, thu gom pin đã sả ệ ườ ưở ử d ng, đ u t c s h t ng đ ti t ki m năng l ng,…)ụ ầ ư ơ ở ạ ầ ể ế ệ ượ Chính sách Đ i ngũ qu n lý v sinh an toàn th c ph m c a Big C:ộ ả ệ ự ẩ ủ B ph n qu n lý v sinh an toàn th c ph m c a Big C có s m nh quan tr ngộ ậ ả ệ ự ẩ ủ ứ ệ ọ nh t chính là b o v s c kh e c a ng i tiêu dùng thông qua b n m c tiêu:ấ ả ệ ứ ỏ ủ ườ ố ụ • Đ m b o t t c s n ph m đ c bày bán t i Big C ph i tuân theo các quyả ả ấ ả ả ẩ ượ ạ ả đ nh c a pháp lu t Vi t Nam.ị ủ ậ ệ • Ki m soát ch t ch các nhà máy s n xu t v i s h tr c a đ i tác làể ặ ẽ ả ấ ớ ự ỗ ợ ủ ố công ty hàng đ u trong vi c ki m tra, th m đ nh, ki m nghi m, và ch ngầ ệ ể ẩ ị ể ệ ứ nh n.ậ • Áp d ng các tiêu chu n v v sinh an toàn th c ph m vào các quy trìnhụ ẩ ề ệ ự ẩ ho t đ ng.ạ ộ • T ch c các khóa hu n luy n cho nhân viên Big C.ố ứ ấ ệ Quy trình Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 11 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị 1H t ng – C sạ ầ ơ ở ► Thi t k c a hàng thông thoáng, hi n đ i. ế ế ử ệ ạ ► Khu v c th c ph m t i s ng đ c b o qu n trong các hự ự ẩ ươ ố ượ ả ả ệ th ng gi l nh đ c bi t, đi u ch nh nhi t đ phù h p.ố ữ ạ ặ ệ ề ỉ ở ệ ộ ợ ► Trang thi t b s n xu t chuyên d ng nh p kh u t Pháp vàế ị ả ấ ụ ậ ẩ ừ đ c b o trì đ nh kỳ. ượ ả ị 2Đào t oạ ► Đ nh kỳ khám s c kh e nhân viên => đ m b o đ đi u ki n s cị ứ ỏ ả ả ủ ề ệ ứ kh e đ s n xu t th c ph m ỏ ể ả ấ ự ẩ ► Ch ng trình đào t o đa d ng phù h p các c p đ nhân viênươ ạ ạ ợ ấ ộ khác nhau nh m nâng cao nh n th c v VSATTP ằ ậ ứ ề 3 Quy Trình ► Quy trình v sinh-di t khu n đ c thi t l p và áp d ng t i t tệ ệ ẩ ượ ế ậ ụ ạ ấ c các khâu trong khu v c ch bi n th c ph m nh m đ m b o môiả ự ế ế ự ẩ ằ ả ả tr ng s n xu t hi n đ i và an toàn. ườ ả ấ ệ ạ ► V sinh cá nhân, v sinh n i ch bi n th c ph m, v sinh-di tệ ệ ơ ế ế ự ẩ ệ ệ khu n thi t b .ẩ ế ị ► Tuân th quy trình b o qu n th c ph m, quy trình ki m tra ch tủ ả ả ự ẩ ể ấ l ng đ u vào, quy trình s d ng hóa ch t an toàn. ượ ầ ử ụ ấ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 12 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị 4 S ph mả ẩ ► Big C luôn đ t ra các yêu c u c n thi t nh m đ m b o ch tặ ầ ầ ế ằ ả ả ấ l ng đ i v i nhi u lo i m t hàng khác nhau. ượ ố ớ ề ạ ặ ► Th c ph m t i s ng: nhà cung c p ph i đ t các yêu c u vự ẩ ươ ố ấ ả ạ ầ ề ch t l ng, đóng gói, b o qu n, v n chuy n. ấ ượ ả ả ậ ể ► Hàng công nghi p: t t c các s n ph m đ u ph i có h s côngệ ấ ả ả ẩ ề ả ồ ơ b ch t l ng, các yêu c u v nhãn mác và đi u ki n b o qu n,ố ấ ượ ầ ề ề ệ ả ả v n chuy n. ậ ể ► Hàng hóa-m ph m: m i s n ph m đ u ph i có h s công bỹ ẩ ỗ ả ẩ ề ả ồ ơ ố ch t l ng (ch tiêu ch t l ng, an toàn…), đáp ng các yêu c u vấ ượ ỉ ấ ượ ứ ầ ề nhãn mác. 5 Th m đ nh – Th m tra ẩ ị ẩ ► Đ nh kỳ g i s n ph m đ n các phòng thí nghi m đ c l p nh mị ở ả ẩ ế ệ ộ ậ ằ ki m tra s phù h p c a s n ph m so v i các tiêu chu n công b . ể ự ợ ủ ả ẩ ớ ẩ ố ► Đánh giá th ng xuyên các môi tr ng s n xu t th c ph m nhườ ườ ả ấ ự ẩ ư ngu n n c, không khí, các b m t ti p xúc th c ph m… ồ ướ ề ặ ế ự ẩ - Ngày 12/11/2008 Trung tâm đào t o và s n xu t th c ph m t i s ng Big Cạ ả ấ ự ẩ ươ ố vinh d nh n đ c Ch ng nh n HACCP. Vi c trang b HACCP cho phép đ mự ậ ượ ứ ậ ệ ị ả b o an toàn v sinh cho các m t hàng th c ph m t i s ng do Big C s n xu tả ệ ặ ự ẩ ươ ố ả ấ d i s giám sát th ng xuyên c a chuyên gia trong lĩnh v c, đ m b o đem l iướ ự ườ ủ ự ả ả ạ th c ph m an toàn v sinh cho ng i tiêu dùng.ự ẩ ệ ườ - Ngày 18/08/2010, t i Tòa nhà Y n ti c & H i ngh Gala Royale, Big C đãạ ế ệ ộ ị vinh d nh n đ c gi i th ng ự ậ ượ ả ưở Th ng Hi u Vi t Yêu Thích Nh t nămươ ệ ệ ấ 2010. Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 13 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Gi i th ng do báo Sài Gòn Gi i Phóng t ch c hàng năm nh m tôn vinhả ưở ả ổ ứ ằ nh ng n l c xây d ng th ng hi u c a các doanh nghi p trong th i kỳ h iữ ỗ ự ự ươ ệ ủ ệ ờ ộ nh p đ c b n đ c báo Sài Gòn Gi i Phóng bình ch n trên c ậ ượ ạ ọ ả ọ ả n c. Trong sướ ố 61 doanh nghi p đo t gi i trên các lĩnh v c: duệ ạ ả ự l ch, nhà hàng, khách s n, resort,ị ạ siêu th , trung tâm th ng m i, d ch v v n chuy n, …, ị ươ ạ ị ụ ậ ể Big C thu c Top 5 Siêuộ th đ c bình ch n nhi u nh t, đây cũng là l n th 4 liên ti p k t nămị ượ ọ ề ấ ầ ứ ế ể ừ 2007, Big C đ c trao gi i th ng vinh d này.ượ ả ưở ự Ch ong Trình LOHASư Chúng tôi cam k t vi c h tr và khuy n khích khách hàng b o v môi tr ngế ệ ỗ ợ ế ả ệ ườ xanh. M c tiêu c a chúng tôi là thúc đ y và kêu g i các ho t đ ng c a khách hàng vàụ ủ ẩ ọ ạ ộ ủ đ i tác ng h vi c b o v môi tr ng và ch ng l i s bi n đ i khí h u toànố ủ ộ ệ ả ệ ườ ố ạ ự ế ổ ậ c u.ầ Sau đây là nh ng ý t ng c a chúng tôi:ữ ưở ủ Túi Xách LOHAS Thu gom pin Electricity bill Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 14 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 15 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 1. Chúng tôi thi t k tem giá khuy n mãi màu vàng đ Khách hàng luôn dế ế ế ể ễ dàng nh n ra nh ng m t hàng đang đ c khuy n mãi t i Big C. Nh ngậ ữ ặ ượ ế ạ ữ tem giá này đ ng th i thông báo ngày k t thúc c a ch ng trình khuy nồ ờ ế ủ ươ ế mãi. 3. Giá c a chúng tôi luôn luôn th p h n giá bán l do nhà s n xu t niêmủ ấ ơ ẻ ả ấ y t trên s n ph m.ế ả ẩ 4. Chúng tôi th ng xuyên kh o sát giá đ đ m b o Khách hàng luôn ti tườ ả ể ả ả ế ki m h n khi mua s m t i Big C.ệ ơ ắ ạ 5. Chúng tôi cung c p nhãn hàng WOW v i giá r h n t 10% đ n 70% soấ ớ ẻ ơ ừ ế v i các nhãn hàng n i đ aớ ộ ị 16 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị n t ng manh m mà BIG C mang đ n cho khách hàng.Ấ ượ ẽ ế - n t ng đ u tiên mà khách hang nh đ n BIG C làẤ ượ ầ ớ ế S n ph m n i ti ngả ẩ ổ ế nh t t i "ấ ạ Bakery by Big C" là bánh mì baguette, đ c s n xu t theo tiêuượ ả ấ chu n Pháp, v i b t mì ch t l ng cao và h n h t là tâm huy t c a các thẩ ớ ộ ấ ượ ơ ế ế ủ ợ là bánh chuyên nghi p.ệ - V i s n l c không ng ng c a t p th trên 3.600 thành viên, Big C t hàoớ ự ỗ ự ừ ủ ậ ể ự gi i thi u đ n ng i tiêu dùng trên toàn qu c nh ng không gian mua s mớ ệ ế ườ ố ữ ắ hi n đ i, thoáng mát, tho i mái v i ch ng lo i hàng hóa đa d ng, phong phú,ệ ạ ả ớ ủ ạ ạ ch t l ng ki m soát và giá c h p lý, đi cùng v i nh ng d ch v khách hàngấ ượ ể ả ợ ớ ữ ị ụ th t hi u qu . Bên c nh đó, t t c các c a hàng Big C trên toàn qu c đ uậ ệ ả ạ ấ ả ử ố ề cung c p nh ng kinh nghi m mua s m v i nhi u d ch v ti n ích cho Kháchấ ữ ệ ắ ớ ề ị ụ ệ hàng H th ng Siêu th Big Cệ ố ị T i các trung tâm th ng m i và đ i siêu th Big C, ph n l n không gianạ ươ ạ ạ ị ầ ớ đ c dành cho hàng tiêu dùng và th c ph m v i giá r và ch t l ng cao. S nượ ự ẩ ớ ẻ ấ ượ ả ph m kinh doanh t i các c a hàng Big C có th đ c chia ra thành 5 ngành chính,ẩ ạ ử ể ượ nh sau:ư • Th c ph m t i s ng:ự ẩ ươ ố th t, h i s n, trái cây và rau c , th c ph m chị ả ả ủ ự ẩ ế bi n, th c ph m đông l nh, th c ph m b s a, bánh mì.ế ự ẩ ạ ự ẩ ơ ữ • Th c ph m khô:ự ẩ Gia v , n c gi i khát, n c ng t, r u, bánh snack,ị ướ ả ướ ọ ượ hóa ph m, m ph m, th c ph m cho thú c ng và nh ng ph ki n.ẩ ỹ ẩ ự ẩ ư ữ ụ ệ • Hàng may m c và ph ki n: ặ ụ ệ th i trang nam, n , tr em và tr s sinh,ờ ữ ẻ ẻ ơ giày dép và túi xách. • Hàng đi n gia d ng:ệ ụ các s n ph m đi n gia d ng đa d ng bao g m thi tả ẩ ệ ụ ạ ồ ế b trong nhà b p, thi t b gi i trí t i gia, máy vi tính, các d ng c và cácị ế ế ị ả ạ ụ ụ thi t b tin h c.ế ị ọ • V t d ng trang trí n i th t: ậ ụ ộ ấ bàn gh , d ng c b p, đ nh a, đ dùngế ụ ụ ế ồ ự ồ trong nhà, nh ng v t d ng trang trí, v t d ng nâng c p, b o trì và s aữ ậ ụ ậ ụ ấ ả ử ch a, ph ki n di đ ng, xe g n máy, đ dùng th thao và đ ch i.ữ ụ ệ ộ ắ ồ ể ồ ơ Hành lang th ng m i Big Cươ ạ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 17 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Ho t đ ng kinh doanh t i các Hành lang th ng m i Big C có th chia raạ ộ ạ ươ ạ ể thành 4 nhóm chính: • Ăn – u ng:ố nhà hàng, khu th c ăn nhanh, khu m th c.ứ ẩ ự • Gi i trí:ả r p chi u phim, qu y karaoke, và sân ch i dành cho thi u nhi.ạ ế ầ ơ ế • Nh ng c a hàng khác:ữ ử nhà sách, c a hàng qu n áo, c a hàng đi n tho i,ử ầ ử ệ ạ đi n t .ệ ử • D ch v :ị ụ Máy rút ti n t đ ng (ATM)...ề ự ộ WOW! Giá h p d nấ ẫ là nhãn hi u đ c quy n c a Big C do nh ng nhàệ ộ ề ủ ữ cung c p hàng đ u Vi t Nam s n xu t trên tinh th n t c hi n nghiêm ng tấ ầ ệ ả ấ ầ ụự ệ ặ nh ng tiêu chu n ch t l ng và giá c đã cam k t v i Big C. S n ph m "WOW!ữ ẩ ấ ượ ả ế ớ ả ẩ Giá h p d n" th ng r h n t 10% đ n 70% so v i nh ng th ng hi u hàngấ ẫ ườ ẻ ơ ừ ế ớ ữ ươ ệ đ u khác.ầ Hàng tri u Khách hàng đã và đang tin dùng s n ph m "WOW! Giá h p d n", thệ ả ẩ ấ ẫ ể hi n sệ ự hài lòng đ i v i giá thành ti t ki m và ch t l ng c a s n ph m.ố ớ ế ệ ấ ượ ủ ả ẩ - Các d ch v t i BIG C.ị ụ ạ Xe buýt Big C mi n phíễ Đ a vào s d ng thí đi m vào tháng 11/2007 t i H i Phòng. Đ c s ng h vàư ử ụ ể ạ ả ượ ự ủ ộ đ ng viên c a Khách hàng, đ n nay mô hình xe buýt mi n phí Big C đã đ cộ ủ ế ễ ượ nhân r ng trên h th ng Big C và không ng ng phát tri n trong th i gian t iộ ệ ố ừ ể ờ ớ • 14 tuy n xe buýt Big C mi n phí n i các huy n ngo i thành và Big Cế ễ ố ệ ạ (tính đ n th i đi m cu i năm 2009).ế ờ ể ố • Đ t hi u qu kinh t cao, tr thành m t gi i pháp giao thông đi l i choạ ệ ả ế ở ộ ả ạ ng i tiêu dùng các vùng xa trung tâmườ ở • T o đi u ki n cho Khách hàng đi tham quan mua s m giá r t i cácạ ề ệ ắ ẻ ạ trung tâm th ng m i Big C .ươ ạ Hi n h th ng Big C đang có các tuy n xe buýt mi n phí ph c v t i cácệ ệ ố ế ễ ụ ụ ạ c a hàng Big C H i Phòng, Big C Đ ng Nai, Big C Hu , Big C Đà N ng và Big Cử ả ồ ế ẵ An L c. Đ bi t l trình ho t đ ng c a các tuy n xe buýt mi n phí,ạ ể ế ộ ạ ộ ủ ế ễ Quý khách có th tham kh o t i m c c a hàng g n nh t theo danh sách c a hàng.ể ả ạ ụ ử ầ ấ ử Bên c nh d ch v tuy n xe buýt mi n phí, đ t o thêm nhi u đi u ki nạ ị ụ ế ễ ể ạ ề ề ệ thu n l i cho Quý khách, Big C s hoàn ti n vé l t đi xe buýt công c ng khiậ ợ ẽ ề ượ ộ Quý khách đ n Big C An L c, Big C Đ ng Nai,… (Vui lòng xem thông tin chi ti tế ạ ồ ế t i c a hàng).ạ ử Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 18 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Phi u mua hàngế Phi u mua hàng cá nhân: quà t ng thi t th c cho ng i mà b n yêu quý !ế ặ ế ự ườ ạ Hãy mua phi u mua hàng Big C t ng cho ng i yêu quý ế ặ ườ và đ cho ng i y tể ườ ấ ự ch n b t kỳ th gì h thích trong 40.000 m t hàng t i các c a hàng Big C trên cọ ấ ứ ọ ặ ạ ử ả n c!ướ Nhi u lo i m nh giá khác nhau ề ạ ệ t 50.000 VNĐ đ n 1.000.000 VNĐ.ừ ế Phi u mua hàng công ty: Quà t ng thi t th c cho nhân viên c a b n!ế ặ ế ự ủ ạ Nhi u lo i m nh giá khác nhau ề ạ ệ t 50.000 VNĐ đ n 1.000.000 VNĐừ ế . Các m c chi t kh u h p d n:ứ ế ấ ấ ẫ STT Giá trị (tri u đ ng)ệ ồ Chi t kh uế ấ (%) 1 10-50 1 % 2 50-100 2 % 3 >100 3 % Ngoài ra còn có các d ch v khác nh :s a qu n áo,giao hang mi n phí,muaị ụ ư ữ ầ ễ hàng tr góp,đ i tr hàng máy rút ti n……….ả ổ ả ề Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 19 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị - “NI M TIN VI T NAM”Ề Ệ Công ty C ph n S a Vi t Nam (VINAMILK)ổ ầ ữ ệ Gi i thi u chung ớ ệ Đ c hình thành t năm 1976, Công ty C ph n S a Vi t Namượ ừ ổ ầ ữ ệ (VINAMILK) đã l n m nh và tr thành doanh nghi p hàng đ u c a ngành côngớ ạ ở ệ ầ ủ nghi p ch bi n s a, hi n chi m lĩnh 75% th ph n s a t i Vi t Nam. ệ ế ế ữ ệ ế ị ầ ữ ạ ệ Ngoài vi c phân ph i m nh trong n c v i m ngệ ố ạ ướ ớ ạ l i 183 nhà phân ph i và g n 94.000 đi m bánướ ố ầ ể hàng ph đ u 64/64 t nh thành, s n ph m Vinamilkủ ề ỉ ả ẩ còn đ c xu t kh u sang nhi u n c M , Pháp,ượ ấ ẩ ề ướ ỹ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 20 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Canada, Ba Lan, Đ c, khu v c Trung Đông, Đông Nam Á…VINAMILK luônứ ự mang đ n cho b n nh ng s n ph m ch t l ng, b d ng và ngon mi ng nh tế ạ ữ ả ẩ ấ ượ ổ ưỡ ệ ấ cho s c kho c a b n. B n s không ph i lo l ng khi dùng s n ph m c aứ ẻ ủ ạ ạ ẽ ả ắ ả ẩ ủ Vinamilk. M i l a tu i, đ i t ng đ u phù h p v i Vinamilk.ọ ứ ổ ố ượ ề ợ ớ Trang thi t b hàng đ u, phòng thí nghi m hi n đ i b c nh t, Vinamilk tế ị ầ ệ ệ ạ ậ ấ ự hào cùng các chuyên gia danh ti ng trong và ngoài n c đ ng tâm h p l c làmế ướ ồ ợ ự h t s c mình đ mang l i nh ng s n ph m dinh d ng t t nh t, hoàn h o nh t.ế ứ ể ạ ữ ả ẩ ưỡ ố ấ ả ấ Bi t bao con ng i làm vi c ngày đêm. Bi t bao tâm huy t và trách nhi m ch tế ườ ệ ế ế ệ ắ chiu, g i g m trong t ng s n ph m. T t c vì c nguy n chăm sóc s c kh eử ắ ừ ả ẩ ấ ả ướ ệ ứ ỏ c ng đ ng, cho t ng lai th h mai sau, b ng t t c t m lòng. Đó cũng là camộ ồ ươ ế ệ ằ ấ ả ấ k t c a Vinamilk.ế ủ Sau 30 năm ra m t ng i tiêu dùng, đ n nay Vinamilk đã xây d ng đ c 8ắ ườ ế ự ượ nhà máy, 1 xí nghi p và đang xây d ng thêm 3 nhà máy m i, v i s đa d ng vệ ự ớ ớ ự ạ ề s n ph m, Vinamilk hi n có trên 200 m t hàng s a và các s n ph m t s a.ả ẩ ệ ặ ữ ả ẩ ừ ữ Các s n ph mả ẩ Đ c hình thành t năm 1976,ượ ừ Công ty S a Vi t Nam (VINAMILK)ữ ệ đã l n m nh và tr thành doanhớ ạ ở nghi p hàng đ u c a ngành côngệ ầ ủ nghi p ch bi n s a, hi n chi m lĩnhệ ế ế ữ ệ ế 75% th ph n s a t i Vi t Nam. ị ầ ữ ạ ệ V i s đa d ng v s n ph m,ớ ự ạ ề ả ẩ Vinamilk hi n có trên 200 m t hàng s a và các s n ph m t s a g m: S a đ c,ệ ặ ữ ả ẩ ừ ữ ồ ữ ặ s a b t, b t dinh d ng, s a t i, Kem, s a chua, Phô – mai. Và các s n ph mữ ộ ộ ưỡ ữ ươ ữ ả ẩ khác nh : s a đ u nành, n c ép trái cây, bánh, cà Cà phê hòa tan, n c u ngư ữ ậ ướ ướ ố đóng chai, trà, chocolate hòa tan ... Các s n ph m c a Vinamilk không ch đ c ng i tiêu dùng Vi t Nam tínả ẩ ủ ỉ ượ ườ ệ nhi m mà còn có uy tín đ i v i c th tr ng ngoài n c. Đ n nay, s n ph mệ ố ớ ả ị ườ ướ ế ả ẩ s a Vinamilk đã đ c xu t kh u sang th tr ng nhi u n c trên th gi i: M ,ữ ượ ấ ẩ ị ườ ề ướ ế ớ ỹ Canada, Pháp, Nga, Đ c, CH Séc, Balan, Trung Qu c, khu v c Trung Đông, khuứ ố ự v c Châu Á, Lào, Campuchia …ự Trong th i gian qua, Vinamilk đã không ng ng đ i m i công ngh , đ u tờ ừ ổ ớ ệ ầ ư dây chuy n máy móc thi t b hi n đ i nâng cao công tác qu n lý và ch t l ngề ế ị ệ ạ ả ấ ượ s n ph m đ đáp ng nhu c u ngày càng cao c a ng i tiêu dùng.ả ẩ ể ứ ầ ủ ườ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 21 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Th tr ng ị ườ Vinamilk là doanh nghi p hàng đ u t i Vi t Nam v s n xu t s a và cácệ ầ ạ ệ ề ả ấ ữ s n ph m t s a. Hi n nay, Vinamilk chi m kho ng 75% th ph n toàn qu c.ả ẩ ừ ữ ệ ế ả ị ầ ố M ng l i phân ph i c a Vinamilk r t m nh trong n c v i 183 nhà phân ph iạ ướ ố ủ ấ ạ ướ ớ ố và g n 94.000 đi m bán hàng ph đ u 64/64 t nh thành.S n ph m Vinamilk cònầ ể ủ ề ỉ ả ẩ đ c xu t kh u sang nhi u n c: M , Canada,ượ ấ ẩ ề ướ ỹ Pháp, Nga, CH Séc,Ba Lan, Đ c,ứ Trung Qu c,ố Khu v c Trung Đông, Khu v c Châu Á,ự ự Lào, Campuchi ... Cam k t cho t ng laiế ươ Trang thi t b hàng đ u, phòng thí nghi m hi n đ i b c nh t, Vinamilk tế ị ầ ệ ệ ạ ậ ấ ự hào cùng các chuyên gia danh ti ng trong và ngoài n c đ ng tâm h p l c làmế ướ ồ ợ ự h t s c mình đ mang l i nh ng s n ph m dinh d ng t t nh t, hoàn h o nh t.ế ứ ể ạ ữ ả ẩ ưỡ ố ấ ả ấ Bi t bao con ng i làm vi c ngày đêm. Bi t bao tâm huy t và trách nhi mế ườ ệ ế ế ệ ch t chiu, g i g m trong t ng s n ph m. T t c vì c nguy n chăm sóc s cắ ử ắ ừ ả ẩ ấ ả ướ ệ ứ kh e c ng đ ng, cho t ng lai th h mai sau, b ng t t c t m lòng.ỏ ộ ồ ươ ế ệ ằ ấ ả ấ Đó cũng là cam k t c a Vinamilk ế ủ Hình nh các s n ph mả ả ẩ 1/s a t i: ữ ươ 2/s aữ chua: 3/s a b t:ữ ộ 4/s a đ c:ữ ặ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 22 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị 5/kem: 6/n c gi i khát:ướ ả 7/s n ph m khác:ả ẩ Vì sao là th ng hi u hàng đ u:ươ ệ ầ 1/ Vinamilk có đ c t m nhìn th ng hi uượ ầ ươ ệ :chi n l c phát tri n th ng hi uế ượ ể ươ ệ c a vinamilk t p trung ch y u vào th tr ng trong n c.vinamilk đã đ aủ ậ ủ ế ị ườ ướ ư th ng hi u c a mình ăn sâu vào ti m th c c a ng i dân và tr thành m t thóiươ ệ ủ ề ứ ủ ườ ở ộ quen tiêu dùng. Sau khi đã th c thành công và đ ng v ng th tr ng trong n c vinamilk m iự ứ ữ ở ị ườ ướ ớ b t đ u h ng đ n vi c xu t kh u và phát tri n th ng hi u ngoài n c.trhắ ầ ướ ế ệ ấ ẩ ể ươ ệ ở ướ ị tr ng trong n c đã tr thành bàn đ p cho vinamilk phát tri n th tr ngườ ướ ở ạ ể ở ị ườ ngoài n c.ướ 2/ Ni m tin c a khách hàng:ề ủ Vinamilk ra đ i năm 1976 cho đ n nay đã h n 30 năm ho t đ ng và phátờ ế ơ ạ ộ tri n.V i ch t l ng luôn đ c đ m b o và các s n ph m ngày càng đa d ngể ớ ấ ượ ượ ả ả ả ẩ ạ giúp khách hàng có thêm nhi u s l a ch n nên vinamilk đã chi m đ c ni m tinề ự ự ọ ế ượ ề l n c a khách hàng trong n c.s ki n s a nhi m milamine không gây nhớ ủ ướ ự ệ ữ ễ ả h ng cho vinamilk mà ng c l i càng kh ng đ nh v th c a vinamilk vìưở ượ ạ ẳ ị ị ế ủ vinamilk luôn đ cao vi c đem lai nh ng giá tr cao nh t cho khách hàng.ề ệ ữ ị ấ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 23 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị 3/luôn có s g n bó ch t ch v i khách hàngự ắ ặ ẽ ớ : Trong m i ho t đ ng t thi nọ ạ ộ ừ ệ và ho t đ ng xã h i luôn có s góp m t r t tích c c.qu h tr cho tr em nghèoạ ộ ộ ự ặ ấ ự ỹ ỗ ợ ẻ m t ho t đông r t thi t th c nh n đ c s ng h nhi t tình c a khách hàng.ộ ạ ấ ế ự ậ ượ ự ủ ộ ệ ủ Vinamilk đã khi n khách hàng có nh ng c m nh n r t khác v th ng hi u c aế ữ ả ậ ấ ề ươ ệ ủ minh;không ch là s n xu t s a mà còn là m t t ch c v i các ho t đông t thi nỉ ả ấ ữ ộ ổ ứ ớ ạ ừ ệ xã h i đi kh p đ t n c đem đ n cho khach hàng m t ni m tin và s hài lòng.ộ ắ ấ ướ ế ộ ề ự 4/ Luôn h ng đ n ch t l ng cao nh t v i giá tr t ng x ng v i mongướ ế ấ ượ ấ ớ ị ươ ứ ớ đ i c a khách hàngợ ủ : Không ng ng c i thi n ch t l ng luôn là m c tiêu h ngừ ả ệ ấ ượ ụ ướ đ n c a vinamilk.Vinamilk có s đ u t r t nhi u v trang thi t bi cũng nhế ủ ự ầ ư ấ ề ề ế ư ch t l ng s a làm sao đ mang đ n cho khách hàng giá tr cao nh t.ấ ượ ữ ể ế ị ấ 5/ Giá tr th ng hi u luôn tăngị ươ ệ : Vinamilk là m t trong s ít nh ng doanh nghi p ch bi n th c ph m đ t giá trộ ố ữ ệ ế ế ự ẩ ạ ị th ng hi u 1t USD. Không ch th g n đây vinamilk còn đ c l t vào 200ươ ệ ỷ ỉ ế ầ ượ ọ doanh nghi p Châu Á xu t s c nh t do t p chí Forbes x p h ng.ệ ấ ắ ấ ạ ế ạ n t ng m nh nh t mang l i cho ng i tiêu dùng vi t nam:Ấ ượ ạ ấ ạ ườ ệ - Các s n ph m luôn đáp ng đ c nhu c u khách hàng(100% S a t i nguyênả ẩ ứ ượ ầ ữ ươ ch t).ấ - Đ c bi t m t n t ng sâu s c t ph ng châm kinh doanh c a VINAMILK:ặ ệ ộ ấ ượ ắ ừ ươ ủ “Ch t l ng cao, giá c h p lý, khách hàng là trung tâm”,tuy ch t l ng c aấ ượ ả ợ ấ ượ ủ vinamilk ch ng thua kém các lo i s a khác nh ng giá luôn h p lí, luôn quan tâmẳ ạ ữ ư ợ v vi c an toàn s c kh e cho ng i tiêu dùng.ề ệ ứ ỏ ườ - T ch c nhi u ch ng trình mang đ n nhi u thi n c m cho khách hàng nh : ổ ứ ề ươ ế ề ệ ả ư “Vinamilk v n t m tài năng tr ” (2009-2010)ươ ầ ẻ Ngày 31/07/2010, ch ng trình “v n cao Vi t Nam” cũng đ c di n ra s i n iươ ươ ệ ươ ể ổ ổ t i t nh Bình Thu n.ạ ỉ ậ - Các ho t đông t thi n xã h i liên t c r t có ý nghĩa mang đ m tính nhân vănạ ừ ệ ộ ụ ấ ậ c a ng i Vi t.ủ ườ ệ - Ho t đ ng t thi n thi t cho tr em nghèo đã làm nên m t hình nhạ ộ ừ ệ ế ẻ ộ ả VINAMILK đ y màu s c, đ p h n trong m t m i ng i, đ a s a VINAMILKầ ắ ẹ ơ ắ ọ ườ ư ữ đ n nh ng vùng sâu, vùng xa, tr c h t giúp tr em có ngu n dinh d ng ng tế ữ ướ ế ẻ ồ ưỡ ọ ngào, sau n a th ng hi u VINAMILK cũng s đ c m i ng i bi t đ n r ngữ ươ ệ ẽ ượ ọ ườ ế ế ộ rãi h n.ơ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 24 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị “ TURN ON TOMORROW” SAMSUNG Vina Gi i thi u:ớ ệ T khi ra đ i là m t doanh nghi p xu t kh u nh t i Teagu Hàn qu c Samsung d nừ ờ ộ ệ ấ ẩ ỏ ạ ố ầ tr thành m t trong nh ng công ty hàng đ u th gi i chuyên kinh doanh các lo i thi tở ộ ữ ầ ế ớ ạ ế b và ị Ph ng ti n k thu t s ,ch t bán d n,b nh và gi i pháp tích h p h th ng.Ngàyươ ệ ỹ ậ ố ấ ẫ ộ ớ ả ợ ệ ố nay các s n ph m và quy trình tiên ti n hàng đ u c a Samsung đã đ c th gi i côngả ẩ ế ầ ủ ượ ế ớ nh n.ậ Tình hình kinh doanh T i Vi t Nam, SAMSUNG Vina s n xu t và kinh doanh các m t hàng Nghe nhìn: tiviạ ệ ả ấ ặ LCD, TV Plasma, TV SlimFit, TV CRT, h th ng âm thanh Home Theatre, đ u đĩaệ ố ầ DVD, máy gi t, t l nh và máy đi u hòa nhi t đ , màn hình máy tính CRT, LCD, đi nặ ủ ạ ề ệ ộ ệ tho i di đ ng, máy in, đĩa c ng, đĩa quang… Nhà máy c a SAMSUNG Vina khôngạ ộ ổ ứ ổ ủ ch s n xu t cho nhu c u c a th tr ng trong n c, mà còn xu t kh u s n ph m ph cỉ ả ấ ầ ủ ị ườ ướ ấ ẩ ả ẩ ụ v cho th tr ng châu Phi, Trung Đông và Philippines.ụ ị ườ V i th m nh đi đ u v công ngh k thu t s , và s am hi u sâu s c nhu c u c aớ ế ạ ầ ề ệ ỹ ậ ố ự ể ắ ầ ủ ng i tiêu dùng, các s n ph m c a SAMSUNG luôn tích h p công ngh hi n đ i nh tườ ả ẩ ủ ợ ệ ệ ạ ấ và thi t k đ y th m m mang l i phong cách s ng phong phú h n cho ng i tiêuế ế ầ ẩ ỹ ạ ố ơ ườ dùng. Th ph n s 1 v TV LCD, TV ph ng, Màn hình máy tính và đ ng th 2 trên th tr ngị ầ ố ề ẳ ứ ứ ị ườ v đi n tho i di đ ng.ề ệ ạ ộ Hi n nay, SAMSUNG Vina chi m ệ ế Trong 11 năm qua, doanh thu bán hàng trong n c c a SAMSUNG Vina tăng t 9 tri uướ ủ ừ ệ USD năm 1996 lên 330 tri u USD năm 2006; doanh thu xu t kh u tăng t 2 tri u USDệ ấ ẩ ừ ệ năm 1996 lên 69 tri u USD năm 2006. Trung bình hàng năm, SAMSUNG Vina đã đóngệ góp cho ngân sách Nhà n c trên 13 tri u USD.ướ ệ CÁC C T M C PHÁT TRI N C A SAMSUNG VINAỘ Ố Ể Ủ 1996: Xu t x ng chi c TV màu đ u tiên t i Vi t Namấ ưở ế ầ ạ ệ 1997: Xu t kh u lô TV màu đ u tiên sang Singaporeấ ẩ ầ B t đ u s n xu t đ u máy video (VCR) t i th tr ng Vi t Namắ ầ ả ấ ầ ạ ị ườ ệ T ng doanh thu lên đ n 26 tri u đô la Mổ ế ệ ỹ 1998: Đ t ch ng ch ISO 9002ạ ứ ỉ Năng su t s n xu t tăng g p 2 l n so v i th i kỳ đ uấ ả ấ ấ ầ ớ ờ ầ 1999: Năng su t s n xu t tăng 5 l n so v i năm đ u tiênấ ả ấ ầ ớ ầ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 25 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị B t đ u s n xu t máy gi t t i th tr ng Vi t Namắ ầ ả ấ ặ ạ ị ườ ệ 2000: Danh hi u “Công ty s n xu t ph n c ng hàng đ u” (do t p chí PC World Vi tệ ả ấ ầ ứ ầ ạ ệ nam bình ch n)ọ Gi i th ng SAMSUNG Guinness cho k l c tăng năng su t 6 l n th i kỳ đ uả ưở ỷ ụ ấ ầ ờ ầ (gi i th ng c a t pả ưở ủ ậ đoàn SAMSUNG trao t ng)ặ B t đ u s n xu t t l nh t i th tr ng Vi t Namắ ầ ả ấ ủ ạ ạ ị ườ ệ 2001: B t đ u s n xu t màn hình vi tính t i th tr ng Vi t Namắ ầ ả ấ ạ ị ườ ệ Đ t ch ng ch ISO 14001ạ ứ ỉ 2002: Đi n tho i di đ ng chi m th ph n th 2 t i Vi t Namệ ạ ộ ế ị ầ ứ ạ ệ 2003: Danh hi u “Công ty s n xu t ph n c ng hàng đ u” (do t p chí PC World Vi tệ ả ấ ầ ứ ầ ạ ệ nam bình ch n)ọ Màn hình vi tính đ c a thích nh t (t p chí PC World Vi t nam bình ch n)ượ ư ấ ạ ệ ọ trong su t 5 nămố 2004: Doanh thu đ t 237 tri u đô la Mạ ệ ỹ 2004: Ch ng nh n “Th ng hi u s 1” t i Vi t Nam cho các s n ph m TV CRTứ ậ ươ ệ ố ạ ệ ả ẩ màn hình ph ng; màn hìnhẳ vi tính CRT và màn hình vi tính LCD (Công ty nghiên c u th tr ng GFK Asia)ứ ị ườ Danh hi u “Công ty s n xu t ph n c ng hàng đ u” (do t p chí PC World Vi tệ ả ấ ầ ứ ầ ạ ệ nam bình ch n)ọ Màn hình vi tính đ c a thích nh t (do t p chí PC World Vi t nam bình ch n)ượ ư ấ ạ ệ ọ 2005: Doanh thu đ t 290 tri u USDạ ệ Ch ng nh n “Th ng hi u s 1” t i Vi t Nam cho các s n ph m TV màu vàứ ậ ươ ệ ố ạ ệ ả ẩ màn hình vi tính LCD. 2006: Doanh thu đ t 230 - 330 tri u USDạ ệ Gi i vàng ch t l ng Vi t Namả ấ ượ ệ D n đ u th tr ng TV LCDẫ ầ ị ườ Ch ng nh n “Th ng hi u s 1” t i Vi t Nam cho TV LCD, TV Ph ng vàứ ậ ươ ệ ố ạ ệ ẳ màn hình vi tính LCD. (Công ty nghiên c u th tr ng GFK Asia)ứ ị ườ Màn hình vi tính đ c a chu ng nh t (do t p chí PC World Vi t nam bìnhượ ư ộ ấ ạ ệ ch n)ọ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 26 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Lý do l a ch n th ng hi u:ự ọ ươ ệ B ng nh ng thay đ i h p lý trong qu n lý và ti p th , Samsung đã b t pháằ ữ ổ ợ ả ế ị ứ ngo n m c khi d n v n lên tr thành m t trong nh ng th ng hi u hàng đ u thạ ụ ầ ươ ở ộ ữ ươ ệ ầ ế gi i k t năm 1997, th i đi m mà các n c trong khu v c nh Philippines, Hongớ ể ừ ờ ể ướ ự ư Kong, Indonesia, Malaysia... nói chung và Hàn Qu c nói riêng đ u b nh h ng n ngố ề ị ả ưở ặ n b i cu c kh ng ho ng ti n t , d n đ n ph i thu nh quy mô. ề ở ộ ủ ả ề ệ ẫ ế ả ỏ Thành tích này đ c coi là đi u khó tin đ c v i m t công ty v a m i thànhượ ề ượ ớ ộ ừ ớ l p năm 1969 (Siemens l p năm 1847, Hewlett-Packard năm 1939). Samsung cũng trậ ậ ở thành m t trong nh ng công ty có giá tr th ng hi u tăng nhanh nh t th gi i. Nămộ ữ ị ươ ệ ấ ế ớ 2000, th ng hi u Samsung đ c Interbrand đ nh giá là 5,2 t đô la, x p h ng 43 trênươ ệ ượ ị ỉ ế ạ th gi i. ế ớ Đ n năm 2005, theo báo cáo c a Interbrand, Samsung đã tr thành th ng hi uế ủ ở ươ ệ hàng đi n t tiêu dùng hàng đ u và đ c bi t đ n nhi u nh t trên toàn c u, thay th vệ ử ầ ượ ế ế ề ấ ầ ế ị trí mà tr c đó do Sony n m gi nhi u năm li n. ướ ắ ữ ề ề Năm 2006, t p chí Business Week x p Samsung h ng 20 trong 100 th ng hi uạ ế ạ ươ ệ hàng đ u th gi i và h ng nhì trong ngành công nghi p đi n t . Trong danh sách 100ầ ế ớ ạ ệ ệ ử công ty sáng t o nh t cũng do Business Week đ a ra, Samsung x p h ng 20.ạ ấ ư ế ạ Năm 2007, đi n tho i di đ ng Samsung l i ti p t c qua m t công ty đi n tho iệ ạ ộ ạ ế ụ ặ ệ ạ di đ ng hàng đ u c a M là Motorola đ tr thành hãng s n xu t đi n tho i di đ ngộ ầ ủ ỹ ể ở ả ấ ệ ạ ộ th nhì trên th gi i. ứ ế ớ Cu i năm 2007, l n đ u tiên, doanh s năm c a Samsung v t qua con s 100ố ầ ầ ố ủ ượ ố t USD. Tr c đó ch có hai công ty đ dùng đi n và đi n t v t qua đ c ng ngỉ ướ ỉ ồ ệ ệ ử ượ ượ ưỡ 100 t USD, là Siemens c a Đ c và Hewlett-Packard c a M . ỉ ủ ứ ủ ỹ S n ph m :ả ẩ Công ty Đi n t Samsung (Samsung Electronics) là công ty hàng đ u th gi iệ ử ầ ế ớ trong lĩnh v c thi t b bán d n, vi n thông, linh ki n và s n ph m k thu t s v iự ế ị ẫ ễ ệ ả ẩ ỹ ậ ố ớ t ng doanh s năm 2009 đ t 116,8 t USD. Samsung Electronics cũng là nhà s n xu tổ ố ạ ỷ ả ấ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 27 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị TV k thu t s , chíp b nh , đi n tho i di đ ng và màn hình tinh th l ng hàng đ uỹ ậ ố ộ ớ ệ ạ ộ ể ỏ ầ th gi i.ế ớ Samsung d n đ u th tr ng th gi i v i h n 60 s n ph m thu c các lĩnh v c:ẫ ầ ị ườ ế ớ ớ ơ ả ẩ ộ ự màn hình k thu t s ( LCD, plasma, OLED), đi n tho i di đ ng, thi t b nghe nhìn (tiỹ ậ ố ệ ạ ộ ế ị vi, đ u DVD, đ u Blu-ray, h th ng r p hát t i gia, máy chi u…), các s n ph m viầ ầ ệ ố ạ ạ ế ả ẩ tính (màn hình, laptop, đ u CD và DVD cho máy tính, máy in laser…), đ đi n t giaầ ồ ệ ử đình (t l nh, máy gi t, lò vi sóng…) và chip bán d n (DRAM, SRAM, b nh flash,ủ ạ ặ ẫ ộ ớ đĩa c ng)...ứ V i vi c tuân th theo tiêu chí World’s Best, 13 s n ph m c a Samsung đ tớ ệ ủ ả ẩ ủ ạ đ c th ph n l n nh t th gi i (bao g m chip bán d n, màn hình LCD, màn hình máyượ ị ầ ớ ấ ế ớ ồ ẫ tính, đi n tho i công ngh CDMA…). Công ty này đang đ t m c tiêu thêm các s nệ ạ ệ ặ ụ ả ph m m i nh máy in… vào danh sách các s n ph m hàng đ u th gi i hi n t i.ẩ ớ ư ả ẩ ầ ế ớ ệ ạ Đ th c hi n chi n l c m r ng toàn c u hoá s n ph m, Samsung r t chúể ự ệ ế ượ ở ộ ầ ả ẩ ấ tr ng đ n vi c phát tri n s n ph m. Samsung luôn n m trong top 10 công ty có nhi uọ ế ệ ể ả ẩ ằ ề b ng sáng ch nh t M trong b n năm liên t c.ằ ế ấ ở ỹ ố ụ D ch v :ị ụ Samsung tăng c ng h tr d ch v b o hành s n ph m Samsung t i nhà:Côngườ ỗ ợ ị ụ ả ả ẩ ạ ty Đi n t Samsung Vina v a gi i thi u ch ng trình h tr d ch v b o hành t i nhàệ ử ừ ớ ệ ươ ỗ ợ ị ụ ả ạ dành cho các Trung tâm chăm sóc khách hàng c a Samsung trong n l c nâng cao ch tủ ỗ ự ấ l ng c a d ch v h u mãi dành cho khách hàng. Theo đó, Samsung s h tr ph ngượ ủ ị ụ ậ ẽ ỗ ợ ươ ti n xe t i c nh nh m ph c v nhu c u di chuy n c a nhân viên và k thu t viênệ ả ỡ ỏ ằ ụ ụ ầ ể ủ ỹ ậ đ n nhà khách hàng đ th c hi n b o hành và s a ch a các s n ph m Samsung.ế ể ự ệ ả ử ữ ả ẩ Bên c nh vi c m r ng h th ng Trung tâm chăm sóc khách hàng c a Samsung trongạ ệ ở ộ ệ ố ủ nh ng năm g n đây, ch ng trình h tr d ch v b o hành t i nhà cũng th hi n nữ ầ ươ ỗ ợ ị ụ ả ạ ể ệ ỗ l c c a Samsung trong vi c mang đ n nh ng d ch v h u mãi t t nh t cho khách hàngự ủ ệ ế ữ ị ụ ậ ố ấ n t ng c a Samsung mang đ n ng i tiêu dùng :Ấ ượ ủ ế ườ T p đoàn Sony đã quy t đ nh đóng c a nhà máy l p ráp hàng đi n t duy nh tậ ế ị ử ắ ệ ử ấ c a mình Vi tủ ở ệ Nam và s p t i có th s có thêm m t s doanh nghi p khác cũng n iắ ớ ể ẽ ộ ố ệ ố gót Sony ra đi. Trong khi đó, m t t p đoàn đi n t khác là Samsung l i quy t đ nh ng c l i.ộ ậ ệ ử ạ ế ị ượ ạ Ngoài nhà máy s n xu t TPHCM, Samsung còn đ u t thêm 670 tri u đô la M đả ấ ở ầ ư ệ ỹ ể xây d ng t nh B c Ninh m t trong nh ng nhà máy s n xu t đi n tho i di đ ng l nự ở ỉ ắ ộ ữ ả ấ ệ ạ ộ ớ nh t th gi i, v i công su t d ki n 120 tri u s n ph m m i năm.ấ ế ớ ớ ấ ự ế ệ ả ẩ ỗ Nhà máy s n xu t đi n tho i di đ ng c a Samsung t i B c Ninh d ki n sả ấ ệ ạ ộ ủ ạ ắ ự ế ẽ ho t đ ng vào tháng 4-2009 v i s n l ng trong năm đ u tiên là 30 tri u s n ph m.ạ ộ ớ ả ượ ầ ệ ả ẩ Đ n năm 2012, nhà máy này s cung c p cho th tr ng th gi i 10 tri u chi c đi nế ẽ ấ ị ườ ế ớ ệ ế ệ tho i m i tháng và thu hút h n 25.000 lao đ ng.ạ ỗ ơ ộ Khi Samsung Vina đã t o l p v trí v ng ch c trên th tr ng và là m t trongạ ậ ị ữ ắ ị ườ ộ nh ng th ng hi u đ c yêu thích t i VN. Có th kh ng đ nh r ng Samsung Vina đãữ ươ ệ ượ ạ ể ẳ ị ằ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 28 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị t o ra nh ng thành công l n cho trong các lĩnh v c CTV, đi n tho i di đ ng và IT. Doạ ữ ớ ự ệ ạ ộ đó, Samsung ph i ti p t c phát huy thành công to l n này và đ a đ n m t giai đo nả ế ụ ớ ư ế ộ ạ phát tri n m i v chi n l c th ng hi u và nhân s nh m h ng t i s tăng tr ngể ớ ề ế ượ ươ ệ ự ằ ướ ớ ự ưở b n v ng.ề ữ Samsung Vina là m t công ty hàng đ u đ c yêu thích, đó các nhân viên luônộ ầ ượ ở hài lòng v i môi tr ng làm vi c, chính sách phúc l i và c h i thăng ti n.ớ ườ ệ ợ ơ ộ ế Samsung Vina là m t th ng hi u cao c p đ i v i ng i tiêu dùng và là m tộ ươ ệ ấ ố ớ ườ ộ công ty đ c yêu thích v i nhân viên. V i t c đ tăng tr ng nhanh v giá tr th ngượ ớ ớ ố ộ ưở ề ị ươ hi u và các s n ph m đ t phá v truy n thông, thi t b nghe nhìn, đi n t gia d ng vàệ ả ẩ ộ ề ề ế ị ệ ử ụ công ngh thông tin.ệ Các ho t đ ng c ng đ ngạ ộ ộ ồ Cùng v i nh ng n l c trong kinh doanh, SAMSUNG Vina luôn đ t m c tiêuớ ữ ỗ ự ặ ụ tham gia vào các ho t đ ng có ích cho c ng đ ng nh th thao, văn hoá và xã h i ạ ộ ộ ồ ư ể ộ ở Vi t Nam lên hàng đ u, vì m t cu c s ng t t đ p h n cho c ng đ ng, đ ng hành cùngệ ầ ộ ộ ố ố ẹ ơ ộ ồ ồ c ng đ ng và vì c ng đ ng phát tri n.ộ ồ ộ ồ ể Ch ng trình SAMSUNG Digital Hope sau 4 năm th c hi n đã tài tr h nươ ự ệ ợ ơ 260,000 USD cho các d án tin h c c ng đ ng giúp c i thi n đ i s ng thanh thi u niênự ọ ộ ồ ả ệ ờ ố ế và ng i tàn t t qua ng d ng công ngh thông tin.ườ ậ ứ ụ ệ Ch ng trình “T Trái tim đ n Trái tim” ph i h p v i Trung tâm Y tươ ừ ế ố ợ ớ ế SAMSUNG Hàn Qu c đã tài tr h n 550,000 USD, giúp B nh vi n Nhi Trung ngở ố ợ ơ ệ ệ ươ đào tào bác s và ti p nh n k thu t m tim cho tr em b nh tim, giúp ch a tr choỹ ế ậ ỹ ậ ổ ẻ ệ ữ ị hàng ngàn b nh nhi tim b m sinh Vi t Nam. Cũng trong ch ng trình này, nhi uệ ẩ ở ệ ươ ề b nh nhi tim hi m nghèo đã đ c đ a sang Hàn QU c đ ch a tr .ệ ể ượ ư ố ể ữ ị Trong sáu năm qua, “Cu c đi b t thi n đ ng hành cùng SAMSUNG” đã thuộ ộ ừ ệ ồ hút kho ng 100,000 l t ng i tham gia, quyên góp đ c g n 1,15 t đ ng, giúp đả ượ ườ ượ ầ ỷ ồ ỡ tr em b nh h ng ch t đ c màu da cam, đ ng bào b bão l t và c p h c b ng choẻ ị ả ưở ấ ộ ồ ị ụ ấ ọ ổ tr em nghèo v t khó.ẻ ượ Thành tích v đóng góp xã h i, nhà n cề ộ ướ Trong 10 năm ho t đ ng và phát tri n t i Vi t nam, SAMSUNG Vina luôn hoànạ ộ ể ạ ệ thành t t các nghĩa v thu đ i v i Nhà n c và đóng góp cho qu t thi n. Trungố ụ ế ố ớ ướ ỹ ừ ệ bình m i năm, công ty đã n p ngân sách 200 t đ ng, chi t thi n xã h i kho ng 4-6 tỗ ộ ỷ ồ ừ ệ ộ ả ỷ đ ng. Ngoài ra, vi c đ u t dây chuy n s n xu t hi n đ i cho nhà máy, các h th ngồ ệ ầ ư ề ả ấ ệ ạ ệ ố x lý ch t th i... là m t cam k t c a SAMSUNG nh m b o đ m môi tr ng xanh vàử ấ ả ộ ế ủ ằ ả ả ườ s ch. Công ty đã đ c các c quan ch c năng Thành ph H Chí Minh t ng B ngạ ượ ơ ứ ố ồ ặ ằ khen “Công ty có môi tr ng xanh và s ch nh t”.ườ ạ ấ SAMSUNG Vina còn là m t trong nh ng công ty th c hi n các chính sách phúcộ ữ ự ệ l i xã h i cho nhân viên t t nh t Vi t Nam. Ghi nh n nh ng đóng góp tích c c này,ợ ộ ố ấ ệ ậ ữ ự trong nhi u năm li n SAMSUNG đã vinh d nh n b ng khen c a B o hi m Xã h iề ề ự ậ ằ ủ ả ể ộ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 29 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Thành ph H Chí Minh v thành tích “Công ty th c hi n t t ch đ chính sách b oố ồ ề ự ệ ố ế ộ ả hi m Xã h i đ i v i ng i lao đ ng”.ể ộ ố ớ ườ ộ T p đoàn Nokia :ậ Th tr ng đi n th ai di đ ng hi n nay g n nh t ngị ườ ệ ọ ộ ệ ầ ư ươ đ ng nhau v giá c và ch t l ng. Ch y u là do các nhà s nồ ề ả ấ ượ ủ ế ả xu t liên t c đ a ra nhi u ch ng lo i s n ph m t đ n gi n đ nấ ụ ư ề ủ ạ ả ẩ ừ ơ ả ế ph c t p. Th nh ng đi u h th t s mong mu n là gi i thi uứ ạ ế ư ề ọ ậ ự ố ớ ệ đ n v i ng i tiêu dùng các tính năng m i nh t m i c a riêngế ớ ườ ớ ấ ớ ủ h . ọ Tuy v y, ta có th đ a ra nh ng d đoán v th tr ngậ ể ư ữ ự ề ị ườ m t cách t ng quátộ ổ . Đ u tiên m c đích cu c chi n c nh tranh gi a Nokia,ầ ụ ộ ế ạ ữ Motorola và Ericsson là nh m lo i b đ i th ra kh i v trí d nằ ạ ỏ ố ủ ỏ ị ẫ đ u. K đ n v i nh ng th ng hi u ít n i ti ng h n nhầ ế ế ớ ữ ươ ệ ổ ế ơ ư Samsung, Philips, Siemens và Panasonic, h đang n l c đ ti nọ ỗ ự ể ế vào th ph n c a nh ng ng i d n đ u.ị ầ ủ ữ ườ ẫ ầ Nokia Group là nhà s n su t đi n th ai di đ ng Ph n Lan l nả ấ ệ ọ ộ ầ ớ nh t và h u nh ai cũng bi t. Nh ng năm g n đây h đã kinhấ ầ ư ế ữ ầ ọ doanh b ng chính tên th ng hi u c a t p đòan và ch đ ngằ ươ ệ ủ ậ ủ ộ đ nh h ng quan ni m khách hàng. Ph n th ng x ng đáng choị ướ ệ ầ ưở ứ Nokia là danh hi u ệ “th ng hi u s 1”ươ ệ ố nhi u th tr ng trênở ề ị ườ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 30 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị th gi i, đánh b t Motorola ra kh i v trí đó. Nokia đã thành côngế ớ ậ ỏ ị khi t o cho s n ph m m t tính cách mà không đ t cho nó m t cáiạ ả ẩ ộ ặ ộ tên. Nói cách khác Nokia không t o ra b t kì th ng hi u nàoạ ấ ươ ệ tr c đó, ch t p trung vào th ng hi u t p đòan, đ a tính cáchướ ỉ ậ ươ ệ ậ ư chung c a th ng hi u vào s n ph m cá nhân. ủ ươ ệ ả ẩ 1. GI I THI U:Ớ Ệ Nokia nh chúng ta đã bi t là công ty hàng đ u trong lĩnh v cư ế ầ ự truy n thông di đ ng trên th gi i.Trong su t quá trình thành l pề ộ ế ớ ố ậ và phát tri n, Nokia t m t hãng s n xu t gi y đã tr thành m tể ừ ộ ả ấ ấ ở ộ t ng công ty cung ng nhi u s n ph m công nghi p và m tổ ứ ề ả ẩ ệ ộ trong nh ng doanh nghi p hàng đ u trên th gi i v truy nữ ệ ầ ế ớ ề ề thông di đ ng.ộ Năm 1966, t p đoàn Nokia đ c thành l p t s sáp nh pậ ượ ậ ừ ự ậ c a 3 công ty Ph n Lan: Nokia Company, nhà máy s n xu t b tủ ầ ả ấ ộ g làm gi y thành l p năm 1865, Finnish Rubber Works Ltd., nhàỗ ấ ậ s n xu t ng cao su, l p xe và các s n ph m cao su công nghi pả ấ ủ ố ả ẩ ệ và tiêu dùng khác thành l p năm 1898, và Finnish Cable works,ậ nhà cung c p dây cáp cho các m ng truy n t i đi n, đi n tín vàấ ạ ề ả ệ ệ đi n tho i thành l p năm 1912,ệ ạ ậ và ng i đ ng đ u là ông Jormaườ ứ ầ Ollila. Nokia đ c thành l p t n m 1865 và lúc đó chuyênượ ậ ừ ǎ s nả xu t gi y, đ nh a, cao su và ch t d o. M t hàng n i ti ng nh tấ ấ ồ ự ấ ẻ ặ ổ ế ấ c a Nokia trong th i kỳ này là nh ng đôi ng cao su, giày điủ ờ ữ ủ trong tuy t v i đ các màu s c s c s nh t.ế ớ ủ ắ ặ ỡ ấ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 31 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị N m 1960, Nokia có thêm vi c làm là m phân x ng đǎ ệ ở ưở ồ đi n chuyên s n xu t các lo i dây đi n, cáp đi n tho i. Đ uệ ả ấ ạ ệ ệ ạ ầ nh ng n m 80, khi công ngh đi n t , máy tính b t đ u bùng nữ ǎ ệ ệ ử ắ ầ ổ thì Nokia tham gia s n xu t các chi ti t, ph ki n cho máy tính,ả ấ ế ụ ệ màn hình, modem, t ng đài đi n tho i...ổ ệ ạ N m 1987, chi c máy đi n tho i di đ ng đ u tiên c aǎ ế ệ ạ ộ ầ ủ Nokia xu t hi n trên th tr ng. Thành công đ u tiên v i đi nấ ệ ị ườ ầ ớ ệ tho i di đ ng Nokia đã kh ng đ nhạ ộ ẳ ị t m nhìn xa đúng đ n c aầ ắ ủ nhà qu n lý Jorma Ollila. ả Nhà qu n lý có t m nhìn quy t đoán Jorma Ollila đã t pả ầ ế ậ trung m i ngu n l c c a t p đoàn vào lĩnh v c đi n tho i diọ ồ ự ủ ậ ự ệ ạ đ ng. Các trung tâm nghiên c u và phát tri n do ông xây d ngộ ứ ể ự cũng đ c t ng c ng đ u t và ch chuyên v các s n ph m,ượ ǎ ườ ầ ư ỉ ề ả ẩ thi t b , linh ki n cho đi n tho i di đ ng. Nokia hi n nay đã cóế ị ệ ệ ạ ộ ệ t ng s nhân viên g n g p r i th i ch a c i t nh ng v n làổ ố ầ ấ ưỡ ờ ư ả ổ ư ẫ m t b máy g n nh và làm vi c hi u qu . Nokia ngày nay d iộ ộ ọ ẹ ệ ệ ả ướ th i Ollila đã tr thành m t th ng hi u g n nh ch cho s nờ ở ộ ươ ệ ầ ư ỉ ả ph m duy nh t là đi n tho i di đ ng.ẩ ấ ệ ạ ộ T i khu v c châu Á - Thái Bình D ng, Nokia b t đ uạ ự ươ ắ ầ ho t đ ng t i khu v c vào đ u nh ng năm 80. T đó, Nokia đãạ ộ ạ ự ầ ữ ừ thi t l p m t nhãn hi u hàng đ u t i nhi u th tr ng đ aế ậ ộ ệ ầ ạ ề ị ườ ị ph ng và công vi c kinh doanh cũng đ c m r ng đáng k t iươ ệ ượ ở ộ ể ạ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 32 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị t t c các khu v c đ h tr nhu c u khách hàng và s phát tri nấ ả ự ể ỗ ợ ầ ự ể c a công ngh truy n thông trong khu v củ ệ ề ự T tháng 1 năm 2004, Nokia đã s p x p l i c u trúc từ ắ ế ạ ấ ổ ch c toàn c u nh m t p trung vào tính h i t , các th tr ng diứ ầ ằ ậ ộ ụ ị ườ đ ng m i và đang tăng tr ng. Đ ph c v các lãnh v c kinhộ ớ ưở ể ụ ụ ự doanh m i trong th i đ i di đ ng trong khi v n c ng c đ c vớ ờ ạ ộ ẫ ủ ố ượ ị trí hàng đ u trong lĩnh v c truy n thông tho i di đ ng, Nokia đãầ ự ề ạ ộ có 4 b ph n kinh doanh đ đáp ng t t nh t nh ng yêu c u c aộ ậ ể ứ ố ấ ữ ầ ủ m i lĩnh v c.ỗ ự Mobile Phones cung c p nhi u s n ph m đi n tho i di đ ng cóấ ề ả ẩ ệ ạ ộ tính c nh tranh cao trên toàn c u cho các phân khúc khách hàngạ ầ l n và phát tri n đi n tho i di đ ng cho t t c các chu n chínhớ ể ệ ạ ộ ấ ả ẩ và các phân khúc khách hàng t i h n 130 qu c gia. B ph n nàyạ ơ ố ộ ậ ch u trách nhi m kinh doanh đi n tho i di đ ng chính, ch y uị ệ ệ ạ ộ ủ ế d a trên các công ngh WCDMA, GSM, CDMA và TDMA.ự ệ Mobile Phones t p trung cung c p nh ng s n ph m đi n tho iậ ấ ữ ả ẩ ệ ạ giàu tính năng cho t t c các phân khúc trên th tr ng toàn c u.ấ ả ị ườ ầ Multimedia cung c p đa truy n thông di đ ng cho khách hàng quaấ ề ộ các thi t b di đ ng và ng d ng tiên ti n. Các s n ph m có tínhế ị ộ ứ ụ ế ả ẩ năng và ch c năng nh hình nh, trò ch i, âm nh c, truy n thôngứ ư ả ơ ạ ề và m t lo t các n i dung h p d n khác cũng nh các ph ki n diộ ạ ộ ấ ẫ ư ụ ệ đ ng và gi i pháp sáng t o.ộ ả ạ LÝ DO CH N TH NG HI U NOKIAỌ ƯƠ Ệ Nokia là 1 trong nh ng t p đòan vi n thông hàng đ u trên thữ ậ ễ ầ ế gi i.V i doanh s hàng năm lên đ n hàng ch c t Euro, g nớ ớ ố ế ụ ỉ ầ 60.000 nhân viên làm vi c t i 17 nhà máy trên toàn c u. Nokia đãệ ạ ầ đ c t t c ng i dân c a đ t n c Ph n Lan coi nh là m tượ ấ ả ườ ủ ấ ướ ầ ư ộ "t ng đài" c a mình. Ch riêng t p đoàn này đã t o raượ ủ ỉ ậ ạ vi cệ làm cho h n 1% ng i lao đ ng Ph n Lan, đóng góp h n 25%ơ ườ ộ ầ ơ t ng kim ng ch xu t kh u và làm ra h n 4% GDP c a qu c giaổ ạ ấ ẩ ơ ủ ố này. Th t là không quá khi nói Nokia là bi u t ng c a đ t n cậ ể ượ ủ ấ ướ Ph n Lan.ầ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 33 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Theo b ng x p h ng uy tín hàng năm c a t ch c th ng kêả ế ạ ủ ổ ứ ố hàng đ u Interbrand (Anh), Nokia luôn n m trong top nh ngầ ằ ữ th ng hi u đ t giá nh t th gi i . Và trong năm nay Nokia đ ngươ ệ ắ ấ ế ớ ứ v trí th 8. ở ị ứ Tính cách th ng hi u Nokiaươ ệ Khi th tr ng có quá đông đ i th c nh tranh, Nokia đ nh vị ườ ố ủ ạ ị ị b ng cách s d ng thông đi p k t h p rõ ràng hai m t côngằ ử ụ ệ ế ợ ặ ngh và nhân b n. “Ch công ngh nhân b n c a Nokia m i cóệ ả ỉ ệ ả ủ ớ th giúp b n nh n đ c nhi u h n, ngoài cu c s ng.”ể ạ ậ ượ ề ơ ộ ố nhi u n i b n có th th y dòng ch : ”Chúng tôi g i đây làỞ ề ơ ạ ể ấ ữ ọ công ngh nhân b n”. Thông qua kh u hi u, công ty mong mu nệ ả ẩ ệ ố t o d ng lòng tin t khách hàng vào th ng hi u Nokia. Nokiaạ ự ừ ươ ệ hi u và bi t cách làm sao giúp khách hàng th c hi n đ c nh ngể ế ự ệ ượ ữ mong mu n c a b n thân trong cu c s ng. Và Nokia cũng hi uố ủ ả ộ ố ể công ngh ch là kh năng đem l i cho b n - nh ng khách hàng -ệ ỉ ả ạ ạ ữ m t cu c s ng t t đ p h n. Do v y chi n l c đ nh v c aộ ộ ố ố ẹ ơ ậ ế ượ ị ị ủ Nokia là s k t h p nh ng hình t ng gây c m xúc, d a trên l iự ế ợ ữ ượ ả ự ợ ích, khát v ng và tính c nh tranh. Nokia s h u ý nghĩa “nhânọ ạ ở ữ b n” đ i v i truy n thông di đ ng, t ch n cho mình v trí t tả ố ớ ề ộ ự ọ ị ố nh t, tách bi t v i các đ i th khác đang cân nh c nên s h uấ ệ ớ ố ủ ắ ở ữ đi u gì, c tìm m t cách đ nh v cho riêng mình.ề ố ộ ị ị 10 th ng hi u hàng đ u theo x p h ng c aươ ệ ầ ế ạ ủ Interbrand Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 34 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị Hi n nay theo đánh giá c a các chuyên gia Interbrand, t ng giá trệ ủ ổ ị c a Nokia vào kho ng 29,495 t USD.ủ ả ỷ N T NG M NH Đ I V I NG I TIÊU DÙNG:Ấ ƯỢ Ạ Ố Ớ ƯỜ Slogan : - Nokia s h u m t câu slogan r t ti m năngở ữ ộ ấ ề “Connecting people”- (k t n i m i ng i). Mang nó vào th cế ố ọ ườ ự ti n qua thông đi p có tính t ng tác, qua s hi u bi t c aễ ệ ươ ự ể ế ủ ng i tiêu dùng, và c s ho t hóa và xúc ti n th ng hi u, làmườ ả ự ạ ế ươ ệ đ c đi u này có th t o ra cho Nokia m t đi m khác bi t r tượ ề ể ạ ộ ể ệ ấ l n (l i th khác bi t). (theo Marie Oldham, tr ng b ph nớ ợ ế ệ ưở ộ ậ chi n l c MPG).ế ượ Thi t k s n ph m c a Nokiaế ế ả ẩ ủ Nokia là th ng hi u vĩ đ i vì tính ch t th ng hi u ph nươ ệ ạ ấ ươ ệ ả nh m i đi u công ty làm, đ c bi t nh ng đi u đó tác đ ng đ nả ọ ề ặ ệ ữ ề ộ ế ng i tiêu dùng. Thi t k c a s n ph m quy t đ nh r t l n đ nườ ế ế ủ ả ẩ ế ị ấ ớ ế thành công c a th ng hi u. Nh ng làm sao Nokia có th ph nủ ươ ệ ư ể ả nh đ c tính cách c a m t con ng i trong s n ph m? Đ làmả ượ ủ ộ ườ ả ẩ ể đ c v y, Nokia đã hi u r t rõ v quá trình tr i nghi m th ngượ ậ ể ấ ề ả ệ ươ hi u c a khách hàng s d ng đi n th ai, và làm th nào đ sệ ủ ử ụ ệ ọ ế ể ự tr i nghi m ph n chi u đ c tính cách th ng hi u c a Nokiaả ệ ả ế ượ ươ ệ ủ (brand character). S n ph m : đa d ng nhi u ch ng l ai, phù h p v i m iả ẩ ạ ề ủ ọ ợ ớ ọ đ i t ng , m i t ng l p. t bình dân cho d n các dòng cao c p.ố ượ ọ ầ ớ ừ ế ấ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 35 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị D ch v : ị ụ -Nokia đã và đang m thêm r t nhi u trung tâm chăm sócở ấ ề khách hàng. Có th nói nokia làm r t t t khâu chăm sóc kháchể ấ ố hàng sau khi h mua s n ph m. Và do đó ngu i tiêu dung r t hàiọ ả ẩ ờ ấ lòng v ch t lu ng v c kĩ thu t l n d ch v c a nokia..ề ấ ợ ề ả ậ ẫ ị ụ ủ Nokia hi n đã tri n khai m ng l i các trung tâm chăm sócệ ể ạ ướ khách hàng l n nh t Vi t Nam. D ki n trong năm nay, Nokia sớ ấ ệ ự ế ẽ ph i h p v i đ i tác chi n l c là Công ty Công ngh ACACIAố ợ ớ ố ế ượ ệ Vi t Nam, nâng t ng s Trung tâm chăm sóc khách hàng c aệ ổ ố ủ Nokia lên đ n 25 Trung tâm trên toàn qu c. ế ố Nokia đã ti n hành chi n l c Chăm Sóc Khách Hàng – đ uế ế ượ ầ tiên là kh i x ng trong vi c cung c p nh ng d ch v t t h nở ướ ệ ấ ữ ị ụ ố ơ b t đ u t tháng 3 năm 2010. H n th n a, v i vi c m thêmắ ầ ừ ơ ế ữ ớ ệ ở nhi u TTCSKH nhi u đ a đi m xuyên su t Vi t Nam, chúngề ở ề ị ể ố ệ tôi đang n l c hi n th c hóa chi n l c c a mình, đó là mangỗ ự ệ ự ế ượ ủ d ch v c a mình t i t t c m i ng i cũng nh cung c p nh ngị ụ ủ ớ ấ ả ọ ườ ư ấ ữ d ch v khách hàng đáng tin c y h n, nhanh chóng h n, và thu nị ụ ậ ơ ơ ậ ti n h n.”ệ ơ Trong d p này, Nokia cũng gi i thi u ch ng trình chăm sócị ớ ệ ươ khách hàng Blue Carpet. Ch ng trình này s đ c tri n khai t iươ ẽ ượ ể ạ các Trung tâm chăm sóc khách hàng Hà N i và Thành ph Hở ộ ố ồ Chí Minh cu i tháng 3 và trên toàn qu c cu i tháng 4/2010. Cùngố ố ố Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 36 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị v i d ch v Blue Carpet, khách hàng s đ c t v n và cài đ tớ ị ụ ẽ ượ ư ấ ặ mi n phí các ng d ng c a Ovi t i các Trung tâm chăm sócễ ứ ụ ủ ạ khách hàng c a Nokia.ủ Rõ ràng, trong cu c chi n công ngh , ch a h n càng m i,ộ ế ệ ư ẳ ớ càng hi n đ i m i đ c lòng khách hàng. Các doanh nghi p cũngệ ạ ớ ượ ệ c n ph i quan tâm đ n nh ng ch ng trình chăm sóc khách hàngầ ả ế ữ ươ tr c và sau bán hàng. Vì nói cho cùng, thái đ ph c v t n tình,ướ ộ ụ ụ ậ bi t l ng nghe, ân c n chăm sóc v n là vũ khí không bao gi l iế ắ ầ ẫ ờ ỗ th i. Tuy nhiên, làm nh th nào đ đ t đ c s tin yêu c aờ ư ế ể ạ ượ ự ủ khách hàng v n c n m t cái tâm và n l c r t l n t các nhàẫ ầ ộ ỗ ự ấ ớ ừ doanh nghi p không ch trong lĩnh v c công ngh mà còn trongệ ỉ ự ệ t t c nh ng lĩnh v c khác.ấ ả ữ ự T ng k t:ổ ế Qua quá trình tìm hi u và phân tích nh ng th ng hi u hàng đ u vi t nam hi nể ữ ươ ệ ầ ệ ệ nay đã và đang xu th trên đà phát tri n khác bi t hóa v th ng hi u. ế ể ệ ề ươ ệ Doanh nghi pệ t o ra giá tr th ng hi u d a trên nh ng kinh nghi m c a h . Ng i tiêu dùng đánhạ ị ươ ệ ự ữ ệ ủ ọ ườ giá th ng hi u thông qua nh ng kinh nghi m tr c đây, s hi u bi t v th ngươ ệ ữ ệ ướ ự ể ế ề ươ hi u, t các ho t đ ng c a c a th ng hi u trên th tr ng, t nh ng thông đi p vệ ừ ạ ộ ủ ủ ươ ệ ị ườ ừ ữ ệ ề th ng hi u. T t c nh ng s ti p xúc này s t o nên giá tr c m nh n v th ngươ ệ ấ ả ữ ự ế ẽ ạ ị ả ậ ề ươ hi u. M i ng i tiêu dùng đ u đánh giá khác nhau nên khi xác đ nh giá tr th ng hi uệ ọ ườ ề ị ị ươ ệ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 37 Qu n Tr Th ng Hi uả ị ươ ệ GVHD : Nguy n Th Thanh Hàễ ị thì nhà qu n lý c n ph i nhóm l i nh ng ng i có nh ng ni m tin, c m xúc và c mả ầ ả ạ ữ ườ ữ ề ả ả nh n t ng đ ng nhau.ậ ươ ồ Nh ng c m nh n c a ng i tiêu dùng v th ng hi u s xác đ nh giá tr c aữ ả ậ ủ ườ ề ươ ệ ẽ ị ị ủ th ng hi u. Đó là nh ng gì mà m t doanh nghi p mu n thành công ph i tuân th .ươ ệ ữ ộ ệ ố ả ủ Nh ng th ng hi u hàng đ u vi t namữ ươ ệ ầ ệ 38

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo Quản trị thương hiệu Thương hiệu hàng đầu Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan