Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Long Đại Phát

Qua gần 8 tuần thực tập trong môi trƣờng doanh nghiệp là một thử thách, trải nghiệm mới đối với bản thân tôi. Ban đầu tôi rất bỡ ngỡ vì những kiến thức căn bản tôi đã học trong 2 năm chƣa áp dụng đƣợc nhiều, có sự chênh lệch giữa kiến thức và thực tế. Nhờ sự hƣớng dẫn nhiệt tình của các nhân viên trong công ty tôi đã tiếp xúc và hiểu biết thêm về công việc thực tế của một nhân viên kế toán là nhƣ thế nào, tác phong làm việc của một nhân viên: luôn đi làm đúng giờ, ăn mặc lịch sự, gọn gàng, giao tiếp hòa đồng vui vẻ, cũng nhƣ các đức tính cần có của một kế toán viên là sự cẩn thận, chính xác, nhanh nhẹn. Kỳ thực tập nhận thức này cung cấp cho tôi những kinh nghiệm, tác phong làm việc trong một môi trƣờng làm việc tập thể, mà tôi chƣa có điều kiện đƣợc học ở sách vở, trƣờng lớp. Đồng thời, tôi cũng hiểu đƣợc nhiệm vụ và chức năng của từng phòng ban trong công ty.

pdf36 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 1439 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Long Đại Phát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
..................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Chữ ký của ngƣời hƣớng dẫn …….., ngày…...tháng….. năm……. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ ii ~ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Chữ ký của giảng viên hƣớng dẫn ………, ngày……tháng……năm……. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ iii ~ NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Chữ ký của ngƣời chấm báo cáo ……….., ngày……tháng……năm……. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ iv ~ TRÍCH YẾU Thực tập nhận thức là một môn học của trƣờng Đại học Hoa Sen, giúp sinh viên có điều kiện tiếp xúc với môi trƣờng doanh nghiệp, rút ngắn đƣợc khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đồng thời, đây cũng là bƣớc đệm cho đợt thực tập tốt nghiệp, giảm đƣợc những khó khăn cơ bản khi tiếp xúc với doanh nghiệp. Nhờ vào đó sinh viên vừa có thể ứng dụng đƣợc những kiến thức đã học vào thực tế, vừa tích lũy đƣợc những kinh nghiệm cho công việc và cuộc sống trong tƣơng lai. Với báo cáo thực tập nhận thức này, tôi muốn trình bày những điều mình đã tìm hiểu và học đƣợc tại Công ty TNHH TM DV Long Đại Phát. Trong quá trình thực tập, thông qua việc sử dụng các website cũng nhƣ tài liệu đƣợc cung cấp và công việc thực tế, tôi đã đúc kết đƣợc nhiều kinh nghiệm, từ những kiến thức đại cƣơng, chuyên môn đến những kỹ năng làm việc trong môi trƣờng doanh nghiệp. Khi thực tập tại doanh nghiệp, tôi cũng tự đặt ra cho mình những mục tiêu sau:  Mục tiêu 1: Hoàn thành tốt kì thực tập nhận thức và báo cáo theo đúng chuẩn ISO 5966.  Mục tiêu 2: Làm quen với môi trƣờng doanh nghiệp, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đƣợc giao với trách nhiệm và tinh thần làm việc cao.  Mục tiêu 3: Tạo mối quan hệ tốt với các nhân viên trong công ty và rèn luyện tác phong làm việc nghiêm chỉnh cũng nhƣ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.  Mục tiêu 4: Rút ra đƣợc nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực tập tại công ty. Sau kì thực tập này, tôi hy vọng sẽ tạo đƣợc mối quan hệ tốt đẹp giữa trƣờng Đại học Hoa Sen và Công ty TNHH TM DV Long Đại Phát, tạo cơ hội cho các sinh viên thực tập và làm việc tại công ty. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ v ~ MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP .................................................................... i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ........................................................ ii NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO ........................................................... iii TRÍCH YẾU .................................................................................................................. iv MỤC LỤC ...................................................................................................................... v LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH ................................................................... viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ................................................... ix Chƣơng I: Giới thiệu về công ty TNHH TM DV Long Đại Phát .................................. 1 1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty : ..................................................... 1 1.1Tổng quan về công ty: .................................................................................... 1 1.2.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: ............................................... 2 1.2.1.Quá trình thành lập công ty: ................................................................... 2 1.2.2.Mục tiêu và định hƣớng phát triển: ........................................................ 2 2.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH TM DV Long Đại Phát: .................. 4 2.1Sơ đồ tổ chức: ................................................................................................. 4 2.2.Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban: ........................................................... 5 2.2.1.Giám đốc: ................................................................................................ 5 2.2.2.Phòng Kinh Doanh: ................................................................................ 5 2.2.3.Phòng Kế Toán: ...................................................................................... 5 3.Tổ chức công tác kế toán: .................................................................................... 6 3.1.Cơ cấu phòng kế toán: ................................................................................... 6 3.2.Kế toán trƣởng: .............................................................................................. 6 3.3.Kế toán tổng hợp: .......................................................................................... 7 3.4.Kế toán viên: .................................................................................................. 8 3.5. Thủ quỹ: ........................................................................................................ 8 4.Chính sách kế toán áp dụng tại công ty: .............................................................. 8 5.Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: ................................................................ 9 6. Quy trình thực hiện nghiệp vụ kế toán tại công ty: ........................................... 10 6.1.Kế toán tiền mặt: ......................................................................................... 10 6.1.1.Chứng từ sử dụng: ................................................................................ 10 6.1.2.Tài khoản sử dụng: ............................................................................... 10 6.1.3.Sổ kế toán: ............................................................................................ 10 6.1.4.Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt: ...................................................... 10 6.1.5.Sơ đồ hạch toán: ................................................................................... 11 6.2.Kế toán tiền gửi Ngân hàng: ........................................................................ 11 6.2.1. Chứng từ sử dụng: ............................................................................... 11 6.2.2.Tài khoản sử dụng: ............................................................................... 12 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ vi ~ 6.2.3.Sổ kế toán: ............................................................................................ 12 6.2.4.Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi Ngân hàng: ..................................... 12 6.2.5.Sơ đồ hạch toán: ................................................................................... 12 6.3. Kế toán phải thu khách hàng: ..................................................................... 13 6.3.1.Chứng từ sử dụng: ................................................................................ 13 6.3.2.Tài khoản sử dụng: ............................................................................... 13 6.3.3.Sổ kế toán: ............................................................................................ 13 6.3.4.Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khách hàng: ................................... 13 6.3.5.Sơ đồ hạch toán: ................................................................................... 14 6.4.Kế toán tiền lƣơng: ...................................................................................... 14 6.4.1.Tài khoản sử dụng: ............................................................................... 14 6.4.2.Chứng từ kế toán sử dụng: .................................................................... 14 6.4.3.Sổ kế toán sử dụng: ............................................................................... 14 6.4.4.Tóm tắt quy trình kế toán tiền lƣơng: ................................................... 15 Chƣơng II: Công việc thực tập tại công ty TNHH TM DV Long Đại Phát ................. 16 7.Công việc thực tập tại công ty: .......................................................................... 16 7.1. Sắp xếp phiếu thu, phiếu chi: ..................................................................... 16 7.2. Sắp xếp, phân loại hóa đơn GTGT: ............................................................ 16 7.3. Phân loại theo tên, số thứ tự phiếu thu, chi về các khoản tạm ứng: ........... 17 7.4. Photo,tài liệu, chứng từ: ............................................................................. 17 8.Kinh nghiệm rút ra sau kỳ thực tập nhận thức ................................................... 18 8.1. Về môi trƣờng làm việc .............................................................................. 18 8.2. Về các kỹ năng: .......................................................................................... 18 8.2.1. Tác phong làm việc: ............................................................................. 18 8.2.2. Kỹ năng giao tiếp ................................................................................. 19 9. Nhận xét: ........................................................................................................... 20 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 22 PHỤ LỤC ..................................................................................................................... 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 25 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ vii ~ LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn:  Công ty TNHH TM DV Long Đại Phát  Giám đốc công ty TNHH TM DV Long Đại Phát  Trƣởng phòng Kế toán  Kế toán tổng hợp-Ngƣời hƣớng dẫn-chị Hồ Thị Thu đã nhận tôi vào thực tập và tạo cho tôi cơ hội tiếp xúc với môi trƣờng doanh nghiệp thực tế và ứng dụng những kỹ năng đã học tại trƣờng. Ngoài ra tôi cũng xin chân thành cảm ơn mọi ngƣời tại công ty đã phân công công việc, tận tình hƣớng dẫn, và giúp đỡ tôi trong công việc cũng nhƣ cung cấp những thông tin cần thiết để hoàn thành báo cáo này. Bên cạnh đó, tôi cũng chân thành cảm ơn:  Trƣờng đại học Hoa Sen.  Giảng viên hƣớng dẫn, cô Bùi Phƣơng Uyên. đã tạo điều kiện cho tôi trong đợt thực tập nhận thức này và hƣớng dẫn tôi về cách thức trình bày báo cáo đúng chuẩn và phù hợp với những yêu cầu của báo cáo trong kỳ thực tập này. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ viii ~ DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Hình 1: Công ty TNHH TM DV Long Đại Phát Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức công ty Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức phòng kế toán Sơ đồ 3: Phƣơng pháp hạch toán Nhật ký chung Sơ đồ 4: Quy trình kế toán phải thu khách hàng TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ ix ~ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU GIẢI THÍCH TNHH Trách nhiệm hữu hạn TM Thƣơng mại DV Dịch vụ NKCT Nhật ký chứng từ BĐS Bất động sản TSCĐ Tài sản cố định QĐ Quyết định BTC Bộ tài chính GTGT Gía trị gia tăng TK Tài khoản VND Việt Nam đồng NH Ngân hàng TGNH Tiền gửi ngân hàng SDĐK Số dƣ đầu kỳ SDCK Số dƣ cuối kỳ CB-CNV Cán bộ-công nhân viên TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 1 ~ Chƣơng I: Giới thiệu về công ty TNHH TM DV Long Đại Phát 1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty : 1.1Tổng quan về công ty:  Tên cơ quan: Công ty TNHH TM DV Long Đại Phát  Tên tiếng anh: LONG DAI PHAT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED  Năm thành lập: 2009  Địa chỉ: 555 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phƣớc, Q.Thủ Đức, TPHCM  Điện thoại: +84.8.66786068 - +84.8.37273333  Fax: +84.8.37273649  Email: tonypham@longdaiphat.com  Website: www.vesinhmoitruong.vn  Lĩnh vực kinh doanh: Thiết bị vệ sinh môi trƣờng  Logo công ty: TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 2 ~ 1.2.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 1.2.1.Quá trình thành lập công ty:  Công ty TNHH TM DV Long Đại Phát ( LONG DAI PHAT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED ) giấy phép kinh doanh số: 0310070462 do Sở Kế Hoạch Đầu Tƣ Thành Phố Hồ Chí Minh cấp. Với số vốn điều lệ là 3.000.000.000 VNĐ.  Đƣợc đào tạo rèn luyện đi lên trong môi trƣờng chuyên nghiệp cùng với những kinh nghiệm tích luỹ đƣợc trong quá trình công tác nên khi thành lập Công Ty TNHH TM DV Long Đại Phát xác định kinh doanh thƣơng mại, kinh doanh công nghệ cao, đa ngành - đa nghề, đa lĩnh vực song song với việc mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, ổn định nhất có thể.  Với kiến thức đƣợc học cùng kinh nghiệm kinh doanh, sự am hiểu thị trƣờng, ngành hàng cùng mối quan hệ hữu hảo với các nhà cung cấp trong và ngoài nƣớc, với các hãng sản xuất lớn…, mạng lƣới tiêu thụ rộng khắp, Công Ty TNHH TM DV Long Đại Phát đã phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh đa ngành - đa lĩnh vực trong đó chú trọng phát triển mảng Vệ Sinh Môi Trƣờng.  Đƣợc sự ủng hộ nhiệt tình của các công ty đối tác, các hãng cung cấp cũng nhƣ sự hợp tác của mạng lƣới khách hàng, hiện nay Công Ty TNHH TM DV Long Đại Phát đã, đang và sẽ trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực hoạt động. Hƣớng tới trở thành tập đoàn đa ngành, đa nghề, đa quốc gia.  Ngay từ khi thành lập Công Ty TNHH TM DV Long Đại Phát không ngừng vƣơn lên hoàn thiện về mặt tổ chức, chất lƣợng dịch vụ và hàng hoá. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có trình độ học vấn và chuyên môn cao, đƣợc đào tạo chu đáo bài bản chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho quý khách hàng sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ tốt nhất, cạnh tranh nhất. 1.2.2.Mục tiêu và định hƣớng phát triển:  Mục tiêu:  Trở thành công ty hàng đầu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trở thành 1 tập đoàn lớn mạnh phát triển bền vững, là lựa chọn số 1 đối với TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 3 ~ ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ các chủ đầu tƣ nhờ uy tín và khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ.  Xây dựng công ty thành một tổ chức chuyên nghiệp, tạo dựng công ăn việc làm ổn định, môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, năng động, thu nhập cao cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty.  Long Đại Phát còn đặt ra 5 mục tiêu chất lƣợng trong hoạt động kinh doanh của mình: Chất lƣợng cho Cuộc Sống; Chất lƣợng Doanh Nghiệp; Chất lƣợng Sản Phẩm; Chất lƣợng Dịch Vụ và Chất lƣợng cho Ngƣời Tiêu Dùng. Cùng với những mục tiêu này Long Đại Phát mong muốn góp phần trong công cuộc bảo vệ môi trƣờng của toàn xã hội, của quốc gia và đem lại môi trƣờng sống tốt nhất cho con ngƣời.  Định hƣớng phát triển:  Lấy tiêu chí " TẬN - TÂM - TÍN - NGHĨA" làm nền tảng phát triển bền vững, Công Ty TNHH TM DV Long Đại Phát đã, đang và sẽ vƣợt qua mọi khó khăn để đến đƣợc cái đích của mình.  Công Ty TNHH TM DV Long Đại Phát hƣớng tới thành công bằng việc cung cấp cho khách hàng những gói sản phẩm và dịch vụ đa dạng, hoàn hảo. Sự hài lòng và lợi ích của khách hàng là động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của Công Ty TNHH TM DV Long Đại Phát.  Sử dụng những phƣơng thức quảng cáo hiệu quả nhất để quảng bá hình ảnh và sản phẩm công ty đến với khách hàng.  Giữ vững và phát huy tốc độ phát triển của công ty về doanh số, thị phần, thị trƣờng, uy tín và trình độ nhân lực.  Quan hệ chặt chẽ, gắn bó hai bên cùng có lợi với các đối tác chiến lƣợc, đối tác truyền thống.  Tăng cƣờng đào tạo, phát huy tính sáng tạo trong đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm tăng hàm lƣợng công nghệ, nâng cao hiệu quả công việc.  Củng cố, hoàn thiện và mở rộng mạng lƣới tiêu thụ, xây dựng các đại lý then chốt làm nền tảng cho sự phát triển. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 4 ~ Hình 1: Công ty TNHH TM DV Long Đại Phát 2.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH TM DV Long Đại Phát: 2.1Sơ đồ tổ chức: Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức công ty GIÁM ĐỐC P. KẾ TOÁN P. KINH DOANH Kế toán trƣởng Kế toán viên Trƣởng phòng KD Bộ phận bán hàng TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 5 ~ 2.2.Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban: 2.2.1.Giám đốc:  Là ngƣời lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm về tổ chức và điều hành mọi hoạt động của công ty, thực hiện kế hoạch của công ty và các nghĩa vụ của công ty với Nhà nƣớc  Trực tiếp quản lý các phòng ban, phân công bổ nhiệm cho cấp dƣới  Chỉ đạo phƣơng hƣớng kinh doanh  Trực tiếp kí các báo cáo, văn bản, hợp đồng. 2.2.2.Phòng Kinh Doanh: Do trƣởng phòng kinh doanh điều hành có nhiệm vụ:  Tiếp nhận, triển khai những kế hoạch và phƣơng án kinh doanh trong năm, quý, tháng do cấp trên giao phó, từ đó tạo mối quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác trong đơn vị nhất là phòng kế toán  Tổ chức, tiếp thị, quảng cáo, thu nhập thông tin về giá cả và nhu cầu của thị trƣờng nhằm mở rộng thị phần, từ đó chiếm lĩnh thị trƣờng và thu hút khách hàng  Có trách nhiệm nghiên cứu thị trƣờng để xúc tiến và đẩy mạnh việc cung cấp sản phẩm. Tổ chức, kiểm tra theo dõi tình hình tiêu thụ, đảm bảo nhu cầu kinh doanh của công ty. Tổ chức quan hệ, đàm phán, ký kết các hợp đồng với các đối tác  Tổ chức theo dõi, quản lý hàng hóa và báo cáo kịp thời cho cấp trên theo đúng quy định  Tổ chức tiếp cận, điều chỉnh và lập kế hoạch sản xuất cho các mặt hang, hợp đồng mua bán. 2.2.3.Phòng Kế Toán: Do kế toán trƣởng điều hành có nhiệm vụ  Tổ chức, thống nhất công tác kế toán theo đúng chế độ kế toán ban hành và đúng pháp luật  Tính toán, trích nộp đầy đủ các khoản nộp ngân sách Nhà nƣớc TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 6 ~  Theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả, thanh toán đúng hạn các khoản nợ vay  Lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo tài chính theo quy định  Cung cấp số liệu và tài liệu đúng lúc kịp thời cho việc ra quyết định của Giám đốc  Tổ chức quản lý hàng hóa, tài sản, vốn trong công ty. 3.Tổ chức công tác kế toán: 3.1.Cơ cấu phòng kế toán: Hình thức tổ chức kế toán tại công ty: Công ty tổ chức thực hiện kế toán tập trung (tức là toàn bộ công việc xử lý thông tin trong công ty đƣợc thực hiện tập trung ở phòng kế toán từ việc phân loại chứng từ, kiểm tra chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ tổng hợp, lập báo cáo...đều tập trung tại phòng kế toán) nên các chứng từ đều gởi về cho phòng kế toán. Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức phòng kế toán 3.2.Kế toán trƣởng:  Là ngƣời chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức công tác kế toán, phân công và chỉ đạo trực tiếp các bộ phận kế toán trong công ty theo Luật kế toán  Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán tài chính trong đơn vị  Xem xét, ký duyệt các chứng từ, các tài liệu có liên quan đến thanh toán, các báo cáo kế toán KẾ TOÁN TRƢỞNG Kế toán tổng hợp Thủ quỹ ( kiêm thủ kho) Kế toán viên TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 7 ~  Tổ chức ghi chép đầy đủ và phản ánh chính xác, trung thực tất cả tài sản và tổng kết phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty  Ngoài ra kế toán trƣởng còn làm tƣ vấn cho Giám Đốc về hoạt động kinh doanh thông qua việc phân tích báo cáo tài chính, chi phí, lợi nhuận...  Lập báo cáo tài chính theo đúng thời gian và mẫu biểu qui định  Lập báo cáo nhanh kết quả kinh doanh vào ngày 15 m i tháng nhằm giúp ban giám đốc biết đƣợc kết quả hoạt động kinh doanh của công ty để có định hƣớng chỉ đạo kịp thời cho tháng sau  Có ý kiến văn bản với ban Giám Đốc công ty về việc tuyển dụng, thuyên chuyển nhân viên, tăng lƣơng, khen thƣởng, k luật  Yêu cầu các bộ phận có liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của Kế toán trƣởng  Báo cáo bằng văn bản cho ngƣời đại diện pháp luật, Ban tổng giám đốc công ty khi phát hiện có các hành vi vi phạm pháp luật và tài chính kế toán trong công ty. 3.3.Kế toán tổng h p:  Căn cứ vào chứng từ gốc có liên quan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi sổ kế toán  Kiểm tra đối chiếu số liệu trên các sổ sách hàng tháng, điều chỉnh sai sót nếu có  Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ và khóa sổ cuối kỳ  Lập và phân tích đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định  Thanh toán qua ngân hàng, lập các thủ tục chi bằng chuyển khoản, ủy nhiệm chi  Theo dõi và phản ánh các khoản thuế phát sinh trong kỳ  Làm các thủ tục liên quan đến kê khai thuế  Theo dõi các khoản thanh toán với ngƣời bán và ngƣời mua theo từng hóa đơn, hợp đồng  Ghi chép phản ánh kịp thời tình hình xuất, nhập, tồn hàng hóa  Lập các báo cáo xuất-nhập-tồn hàng hóa vào cuối tháng TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 8 ~  Ngoài ra, kế toán tổng hợp còn kiêm phụ trách tài sản cố định, ghi chép sổ sách, tính và trích khấu hao theo quy định. 3.4.Kế toán viên:  Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại công ty 3.5. Thủ quỹ:  Thu chi tiền mặt tại quỹ của công ty căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi có đầy đủ chữ ký của Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trƣởng  Phải ghi chép đầy đủ các khoản thu chi vào sổ quỹ tiền mặt, đảm bảo đúng nguyên tắc ghi chép. Mọi chỉnh sửa trên sổ quỹ do ghi chép sai phải đƣợc sửa chữa theo đúng nguyên tắc sửa sai quy định. Cuối m i tháng tiến hành kiểm tra, cân đối tồn quỹ có đối chiếu với sổ quỹ và NKCT, bảng kê của kế toán quỹ  Quản lí các tài sản khác của công ty nhƣ:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc hàng hóa BĐS, TSCĐ, BĐS đầu tƣ  Hóa đơn trắng đặt in của công ty  Các tài sản tƣơng đƣơng tiền khác  Quản lí, nhập xuất các tài sản đƣợc thực hiện nhƣ đối vớí tiền mặt của công ty, khi nhập xuất phải căn cứ vào phiếu nhập, xuất có đầy đủ chữ ký của kế toán trƣởng và phải có báo cáo xuất nhập tồn về các tài sản định kì hàng quí, năm  Chi trả lƣơng cho cán bộ công nhân viên. 4.Chính sách kế toán áp dụng tại công ty: Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc ngày 31/12 hằng năm Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán Việt Nam Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung Phƣơng pháp kế toán hàng tồn kho:  Phƣơng pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền cuối kỳ  Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thƣờng xuyên TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 9 ~  Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ: theo phƣơng pháp đƣờng thẳng Hệ thống tài khoản: áp dụng theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006. 5.Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: Sơ đồ 3: Phƣơng pháp hạch toán Nhật ký chung Ghi chú: : Ghi hàng tháng ( định kỳ) : Ghi vào cuối tháng : Đối chiếu, kiểm tra Diễn giải:  Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ dựa trên chứng từ phát sinh để ghi sổ. Ghi những nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chun, căn cứ số liệu trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái. Đơn vị mở sổ kế toán chi tiết đồng thời với việc ghi sổ cái, các nghiệp vụ phát sinh đƣợc ghi vào sổ kế toán chi tiết có liên quan. Sổ Nhật ký kế toán Sổ Nhật ký chung Sổ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chi tiết Chứng từ kế toán TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 10 ~  Từ sổ Nhật ký chung ghi vảo sổ cái đến cuối tháng chốt sổ chi tiết và sổ cái, sau đó cộng số phát sinh rút ra số dƣ cuối kỳ trên sổ cái, căn cứ vào sổ cái kế toán lập Bảng cân đối số phát sinh. Tổng số phát sinh và số dƣ của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối sẽ khớp đúng với số phát sinh và số dƣ trên sổ Nhật ký chung.  Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp với số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết dùng để lập Bảng cân đối kế toán rồi đƣa vào báo cáo tài chính 6. Quy trình thực hiện nghiệp vụ kế toán tại công ty: 6.1.Kế toán tiền mặt: 6.1.1.Chứng từ sử dụng:  Chứng từ gốc: Hóa đơn GTGT  Chứng từ dung để ghi sổ: Phiếu thu Phiếu chi 6.1.2.Tài khoản sử dụng: Tài khoản cấp 1: TK 111-“Tiền mặt” Tài khoàn cấp 2: TK 1111-“Tiền VND” 6.1.3.Sổ kế toán:  Sổ nhật ký chung  Sổ cái tổng hợp TK 1111; Bút toán tổng hợp TK 1111  Sổ chi tiết các TK 1111 6.1.4.Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt: Từ chứng từ gốc là phiếu thu, phiếu chi, căn cứ vào đó kế toán đơn vị nhập ( hạch toán) vào máy tính, phần mềm kế toán. Từ phần mềm kế toán này có thể in ra các sổ cái, sổ chi tiết TK 111 và nhật ký chung. Thủ tục chi tiền: Kế toán thanh toán sẽ kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ rồi lập phiếu chi và chuyển cho kế toán trƣởng hay giám đốc ký duyệt. Khi TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 11 ~ phiếu chi đã đƣợc ký duyệt sẽ chuyển đến cho thủ quỹ để thủ quỹ làm thủ tục chi tiền. Sau đó kế toán thanh toán lƣu phiếu chi này. Thủ tục thu tiền: Dựa vào hóa đơn bán hàng, kế toán lập phiếu thu (2 liên). Sau khi nhận đủ số tiền, phiếu thu sẽ đƣợc trình kế toán trƣởng ký rồi lƣu ở kế toán tiền mặt 1 liên và khách hàng sẽ giữ 1 liên. Căn cứ vào phiếu thu và phiếu chi đã lập trong ngày, thủ quỹ kiểm tra số tiền mặt thực tế, đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán. Nếu có chênh lệch, phải kiểm tra để xác định nguyên nhân và xử lý. 6.1.5.Sơ đồ hạch toán: TK 111(1111)- Tiền mặt SDĐK: XXX 112 112 Gửi tiền mặt vào ngân hàng Rút tiền gửi 141 NH về quỹ tiền mặt 131 Chi tiền tạm ứng Thu hồi nợ KH 311 334,331 Cho vay ngắn hạn Thanh toán các khoản nợ khác 3334,33311 Nộp các khoản thuế 811 Chi phí phát sinh SDCK: XXX 6.2.Kế toán tiền gửi Ngân hàng: 6.2.1. Chứng từ sử dụng:  Phiếu nhập kho  Ủy nhiệm chi  Giấy báo nợ TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 12 ~  Giấy báo có 6.2.2.Tài khoản sử dụng: Tài khoản cấp 1: TK 112-“Tiền gừi NH” Tài khoản cấp 2: TK 1121-AC: TGNH-VND (NH Á Châu) TK 1121-TE: TGNH-VND (NH Techcombank) 6.2.3.Sổ kế toán: Sổ nhật ký chung Sổ cái tổng hợp TK 1121; Bút toán tổng hợp TK 1121 Sổ chi tiết TK 1121 6.2.4.Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi Ngân hàng: Căn cứ vào phiếu nhập kho, đã có đầy đủ chữ ký của cấp trên, kế toán sẽ lập ủy nhiệm chi , chuyển lên cho giám đốc hay kế toán trƣởng duyệt. Sau đó kế toán sẽ gửi ủy nhiệm chi này cho ngân hàng để ngân hàng thanh toán tiền cho ngƣời bán, sau đó ngân hàng sẽ gửi giấy báo nợ về cho công ty. Căn cứ vào giấy báo nợ, kế toán sẽ nhập vào phần mềm kế toán va in sổ chi tiết TK 112 để theo dõi. Tƣơng tự khi khách hàng thanh toán tiền nợ cho công ty, ngân hàng sẽ gửi giấy báo có, kế toán sẽ hạch toán và ghi vào sổ chi tiết 112. Khi nhận đƣợc chứng từ của ngân hàng, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo. Trƣờng hợp có chênh lệch với sổ sách kế toán phải thong báo cho ngân hàng để cùng đối chiếu và giải quyết kịp thời. 6.2.5.Sơ đồ hạch toán: 112 (1121)-TGNH 1111 1111 Nộp tiền vào tài khoản NH Rút tiền gửi NH nhập quỹ 131 642 KH thanh toán tiền hàng Chi phí phát sinh 141 311 Chi tiền tạm ứng Trả tiền vay ngắn hạn 515 331 Thu tiền lãi tiền gửi NH Trả tiền hàng 635 Trả tiền vay TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 13 ~ 6.3. Kế toán phải thu khách hàng: 6.3.1.Chứng từ sử dụng:  Phiếu thu  Phiếu chi  Hóa đơn GTGT (Hóa đơn bán hàng)  Giấy báo có 6.3.2.Tài khoản sử dụng: Tài khoản cấp 1: TK 131-“Phải thu khách hàng” 6.3.3.Sổ kế toán:  Sổ nhật ký chung  Sổ cái tổng hợp TK 131; Bút toán tổng hợp TK 131  Sổ chi tiết khách hàng 6.3.4.Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khách hàng: Sau khi hợp đồng đƣợc ký kết, dựa vào các điều khoản trong hợp đồng phòng kinh doanh sẽ lập hóa đơn kiêm phiếu xuất kho (phiếu xuất kho gồm 3 liên: liên 1 (liên trắng)-lệnh xuất hàng chuyển cho kế toán hàng hóa; liên 2 (liên đỏ)-chuyển cho khách hàng; liên 3 (liên xanh)-thủ kho giữ lại để ghi chép lên thẻ kho. Sau đó công ty sẽ vận chuyển hàng đến kho cho ngƣời mua và bên mua đã nhận hàng. Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, đơn đặt hàng của ngƣời mua, kế toán viên phản ánh doanh thu và nợ phải thu (nhập liệu vào sổ nhật ký chung và sổ chi tiết TK 131). Hóa đơn GTGT gồm 3 liên: liên 1 (liên trắng)- giữ lại để chuyển cho bộ phận quản lý hóa đơn làm căn cứ kê khai thuế; liên 2 (liên đỏ)-chuyển cho khách hàng; liên 3 (liên xanh)-chuyển cho kế toán lƣu lại. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 14 ~ Sơ đồ 4: Quy trình kế toán phải thu khách hàng 6.3.5.Sơ đồ hạch toán: 131-Phải thu KH 5111 1111,1121 Doanh thu bán hàng hóa Thu tiền bán hàng 33311 331 Cấn trừ công nợ với KH 6.4.Kế toán tiền lƣơng: 6.4.1.Tài khoản sử dụng:  Tài khoản cấp 1: 334 –Phải trả ngƣời lao động  Tài khoản cấp 2: 3341-Lƣơng CB-CNV 6.4.2.Chứng từ kế toán sử dụng:  Bảng lƣơng  Phiếu chi 6.4.3.Sổ kế toán sử dụng:  Sổ nhật ký chung Hợp đồng, đơn đặt hàng (ký kết với khách hàng) Hợp đồng, đơn đặt hang (giám đốc ký duyệt) Hợp đồng, đơn đặt hang (phòng kinh doanh lập hóa đơn kiêm phiếu xuất kho) Hợp đồng, đơn đặt hàng Hóa đơn bán hàng Hồ sơ giao hàng Phiếu xuất kho (Phòng kế toán) Phần mềm kế toán Nhật ký chung Sổ cái TK 131 Sổ chi tiết TK 131 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 15 ~  Sổ cái tổng hợp TK 334, bút toán tổng hợp TK 3341 6.4.4.Tóm tắt quy trình kế toán tiền lƣơng: Hàng tháng kế toán chốt ngày công vào cuối tháng, dựa trên phiếu chấm công, giấy báo tăng ca, đơn xin nghỉ phép trong tháng để nhập ngày công thực tế để tính lƣơng cho CB-CNV công ty. Để tính lƣơng cho nhân viên, ngoài bảng chấm công dựa vào các quyết định điều chỉnh mức lƣơng, tăng lƣơng, quyết định bổ nhiệm, quyết định tăng phụ cấp, điều chỉnh mức lƣơng cho phù hợp. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 16 ~ Chƣơng II: Công việc thực tập tại công ty TNHH TM DV Long Đại Phát 7.Công việc thực tập tại công ty: 7.1. Sắp ếp phiếu thu, phiếu chi:  Công việc này ban đầu tuy nhìn rất đơn giản, nhƣng khi bắt đầu làm tôi cũng một ít khó khăn trong quá trình làm việc. Việc sắp xếp phiếu thu, phiếu chi phải đảm các phiếu yêu cầu phải đảm bảo đƣợc sắp xếp theo: số thứ tự phiếu, ngày, tháng.  Do lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều chứng từ nên tôi còn rất lúng túng, việc sắp xếp cũng gặp khó khăn do trong tháng có 30 ngày, m i ngày có rất nhiều phiếu thu, phiếu chi, vì vậy tôi mất thời gian khá lâu để hoàn thành xong công việc.  Tuy nhiên đến lần thứ hai công việc của tôi đã suôn sẽ hơn, tôi chỉ mất khoản nửa buổi để hoàn thành xong công việc này.  Kinh nghiệm: Qua công việc này, tôi rèn luyện đƣợc tính tỉ mỉ và cẩn thận. Vì phải kiểm tra từng phiếu thu, phiếu chi theo thứ tự ngày, tháng cho thật chính xác, tránh sai sót. Đồng thời tôi cũng đƣợc biết công việc trƣớc khi đóng sổ nhật kí chứng từ và lƣu trữ là phải sắp xếp chứng từ theo yêu cầu, đảm bảo các số thứ tự của các phiếu thu – chi một cách liên tục (nếu dƣ phải thông báo với kế toán tổng hợp để kiểm tra và hủy phiếu. Nếu thiếu thì phải ghi chú số phiếu để kế toán tổng hợp kiểm tra và bổ sung cho đầy đủ). 7.2. Sắp ếp, phân loại hóa đơn GTGT: Hóa đơn phải xếp theo số thứ tự hóa đơn, theo tháng, theo năm, theo tên của từng khách hàng. Công việc này không khó, nhƣng rất cần sự cẩn thận và tập trung vì hóa đơn GTGT rất mỏng vì vậy rất dễ bị dính và bị thiếu sót. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của chị Thu nên tôi cũng đã hoàn thành công việc này dễ dàng.  Kinh nghiệm: do đã sắp xếp phiếu thu, phiếu chi nên công việc này đối với tôi dễ dàng hơn. Qua công việc tôi thấy đƣợc tầm quan trọng của tính tỉ mỉ trong m i công việc, và công việc kế toán dù là những việc TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 17 ~ nhỏ nhất cũng cần sự cẩn thận, chính xác và nhanh nhẹn. 7.3. Phân loại theo tên, số thứ tự phiếu thu, chi về các khoản tạm ứng: Nội dung của các phiếu thu, phiếu chi là tạm ứng cho các nhân viên trong công ty. Tôi phân loại theo tên của từng nhân viên dựa trên bảng tổng hợp mà chị Thu đã tổng hợp.  Kinh nghiệm: Do tôi đã quen dần với công việc phân loại, sắp xếp các chứng từ, cho nên công việc này không gây khó khăn cho tôi, tôi hoàn thành công việc nhanh chóng. Thông qua công việc này tôi đƣợc biết 1 bộ chứng từ tạm ứng mà kế toán sử dụng bao gồm: phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT. Việc phân loại, sắp xếp chứng từ tạm ứng này giúp cho việc lƣu giữ các phiếu thu, chi về khoản tạm ứng dễ dàng hơn hay khi kế toán đơn vị nhập vào máy tính, phần mềm kế toán sẽ ít xảy ra sai sót, nhầm lẫn hơn, và công việc này còn giúp ích cho việc đóng sổ chi tiết, theo dõi số dƣ chi tiết từng khoản tạm ứng 1 cách chính xác nhất. 7.4. Photo,tài liệu, chứng từ: Photo tài liệu: Trong thời gian thực tập tôi đã photo các tài liệu, chứng từ sau:  Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho  Phiếu đánh giá cán bộ công nhân viên  Ủy nhiệm chi của Ngân hàng Á Châu  Hóa đơn GTGT và biên bản điều chỉnh hóa đơn  Kinh nghiệm: Tôi gặp một chút khó khăn trong việc photo.Ban đầu là do tôi không biết cách sử dụng máy photo nhƣng sau vài lần quan sát và đƣợc hƣớng dẫn, tôi đã có thể tự photo đƣợc nhƣ : tôi không biết cách photo hai mặt, do hết giấy A4, nên chạy ra giấy A3, bị kẹt giấy trong khi photo. Nhờ sự hƣớng dẫn của các anh chị, tôi đã biết cách photo hai mặt giấy, biết cách photo ra khổ giấy A3, hết giấy phải thay giấy để tránh chạy giấy A3 cho lần photo tiếp theo. Tránh lãng phí giấy. M i lần photo với số lƣợng lớn xong phải trả lại số lƣợng photo là 1 tờ, để tránh ngƣời tiếp theo photo quá nhiều so với cần thiết.Tôi đã rút ra kinh nghiệm rằng không có việc gì khó, chỉ cần chú ý quan sát và cần cù, siêng năng luyện tập thì có thể làm đƣợc. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 18 ~ 8.Kinh nghiệm rút ra sau kỳ thực tập nhận thức Sau 2 tháng thực tập, tôi đã phần nào nhận thức đƣợc rằng lý thuyết và thực tiễn có một khoảng cách khá lớn. Việc ứng dụng đƣợc những gì đã học vào thực tế còn tùy thuộc vào công việc đƣợc giao tại công ty. Đồng thời, tôi cũng đúc kết đƣợc một số kinh nghiệm nhƣ sau: 8.1. Về môi trƣờng làm việc Môi trƣờng làm việc là một yếu tố quan trọng góp phần tạo chất lƣợng công việc. Sau gần 8 tuần thực tập tại công ty, đặc biệt là phòng Kế toán, tôi cảm nhận đƣợc môi trƣờng làm việc tại đây:  Thoải mái:Với khối lƣợng công việc lớn, nhƣng Phòng Kế Toán luôn có một môi trƣờng làm việc thoải mái, không hề có áp lực, không gian làm việc thoáng đãng, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Điều này đã góp phần làm tinh thần của các nhân viên thoải mái, vì vậy nhân viên sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.  Thân thiện: Các nhân viên luôn hòa đồng, vui vẻ, làm cho môi trƣờng làm việc cởi mở, thân thiện. Bàn làm việc đƣợc xếp liền kề, các nhân viên trong phòng có thể trao đổi thông tin công việc dễ dàng.  Tại đây, tôi đã nhận ra một số điều:  Thứ nhất, công việc dù dễ hay khó chỉ cần siêng năng, chịu khó tập trung và cùng với sự giúp đỡ của các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ sẽ hoàn thành một cách xuất sắc (đúng thời hạn, đúng theo yêu cầu công việc đƣợc giao).  Thứ hai, công việc có yêu cầu càng cao thì áp lực hoàn thành công việc sẽ càng nặng. Vì vậy, để hoàn thành công việc vừa đúng hạn, vừa hoàn chỉnh thì ngƣời nhận công việc ấy phải biết sáng tạo cách giảm áp lực cho bản thân,luôn biết cách tạo không khí làm việc vui vẻ, hòa nhã giúp cho công việc giảm bớt căng thẳng. 8.2. Về các kỹ năng: 8.2.1. Tác phong làm việc: TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 19 ~ Tác phong làm việc có thể đƣợc định nghĩa là cách làm việc, cách ứng xử, cách giao tiếp...trong môi trƣờng làm việc. Hai tháng thực tập tại công ty cho tôi những trải nghiệm về cách tuân thủ những quy định, cách làm việc đạt hiệu quả tốt. Đồng thời, anh chị cũng hƣớng dẫn cho tôi một số điều nên tránh trong công việc.  Tuân thủ những quy định của công ty:  Cán bộ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (thứ 7, chủ nhật nghỉ)  Đi làm đúng giờ: Sáng từ 8h đến 11h30 Chiều từ 13h30 đến 17h  Tác phong ăn mặc: Thứ hai, thứ tƣ, thứ sáu phải mặc áo sơ mi trắng Thứ ba, thứ năm có thể mặc đồng phục tự do nhƣng phải lịch sự và trang trọng.  Để đạt hiệu quả tốt trong công việc, phải biết cách tạo không khí làm việc và giao tiếp với các cán bộ khác trong phòng bằng thái độ vui vẻ, thân thiện, tạo mối quan hệ tốt đối với mọi ngƣời trong công ty.  Một số điều nên tránh trong lúc làm việc:  Không tập trung vào công việc dẫn đến sai sót.  Không lắng nghe những hƣớng dẫn và lời khuyên của các anh chị trong công ty.  Tỏ thái độ không tốt đối với mọi ngƣời trong công ty khi gặp những vấn đề cá nhân. Làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng công việc của công ty. 8.2.2. Kỹ năng giao tiếp Tuy đã học môn Kỹ năng giao tiếp tại trƣờng Đại học Hoa Sen nhƣng khi bƣớc vào môi trƣờng thực tế, tôi vẫn không tránh khỏi sự ngỡ ngàng trƣớc cách ứng xử, giao tiếp của các nhân viên trong công ty với nhau và với khách hàng.  Giao tiếp với các nhân viên trong phòng-trong công ty: phải thể hiện thái độ vừa kính trọng, vừa thân thiện, cởi mở, luôn sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần thiết, luôn cố gắng hoàn thành công việc đƣợc giao với sự vui vẻ, thoải mái, không tỏ ra khó chịu khi nhận việc. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 20 ~  Giao tiếp với khách hàng: do khách hàng thuộc nhiều trình độ nên cách họ cƣ xử cũng khác nhau vì vậy phải tỏ ra thân thiện, tạo cho họ cảm giác thoải mái, truyền đạt đến khách hàng những thông tin họ cần một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Ngoài ra, tôi cũng chú ý quan sát đến cách giao tiếp của các nhân viên ở các cấp bậc khác nhau trong công ty:  Khi giao tiếp với cấp trên: cần phải giao tiếp một cách ngắn gọn, nêu rõ các ý tƣởng trong lời nói (vì thƣờng họ thƣờng không có nhiều thời gian), lắng nghe, tiếp thu và thực hiện những nhận xét của cấp trên.  Khi giao tiếp với cấp dƣới hay những ngƣời cùng cấp: cần giao tiếp thân thiện, phải là ngƣời luôn biết lắng nghe và cùng giúp đỡ giải quyết các vấn đề mọi ngƣời gặp phải. 9. Nhận ét: Ƣu điểm:  Hiện nay công ty TNHH TM DV Long Đại Phát đang áp dụng mô hình kế toán một cấp, thống nhất và hoạt động hiệu quả. Nhìn chung, hình thức bộ máy kế toán tập trung tại công ty tƣơng đối phù hợp, bộ máy kế toán đƣợc tổ chức gọn nhẹ, trang thiết bị tính toán khá đầy đủ, đồng thời công ty đang áp dụng phần mềm kế toán giúp cho nhân viên tính toán một cách thuận tiện và giảm bớt thời gian cũng nhƣ công việc ghi chép sổ sách.  Chứng từ đƣợc luân chuyển hợp lệ và đƣợc bảo quản chặt chẽ  Tóm lại, công ty đã áp dụng một mô hình kế toán đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với mô hình, đặc điểm và tình hình hoạt động của công ty, sẽ giúp cho công ty tiết kiệm đƣợc chi phí kinh doanh. Đồng thời công tác kế toán đƣợc thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Từ đó, bộ phận kế toán có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác đến nhà lãnh đạo, góp phần thúc đẩy sự tăng trƣởng, phát triển cho công ty.  Mặt khác, bộ máy kế toán đơn giản đòi hỏi cả bộ phận kế toán phải thực sự có năng lực, có chuyên môn vững vàng, phải biết nắm bắt thông tƣ, chế độ, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 21 ~ tình hình kinh tế, thị trƣờng để áp dụng cho phù hợp với công ty mình. Phải không ngừng học tập để tự nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân. Nhƣợc điểm:  Bộ phận kế toán của công ty đơn giản, nếu hàng ngày công ty có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chứng từ nhiều có thể dẫn đến công việc quá tải và dễ dẫn đến sai sót khi phân loại, nhập liệu...làm tiến độ công việc bị chậm lại.  Công ty thực hiện tất cả các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán nên khi gặp sai sót sẽ dẫn đến việc chỉnh sửa khó khăn hơn. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 22 ~ KẾT LUẬN Qua gần 8 tuần thực tập trong môi trƣờng doanh nghiệp là một thử thách, trải nghiệm mới đối với bản thân tôi. Ban đầu tôi rất bỡ ngỡ vì những kiến thức căn bản tôi đã học trong 2 năm chƣa áp dụng đƣợc nhiều, có sự chênh lệch giữa kiến thức và thực tế. Nhờ sự hƣớng dẫn nhiệt tình của các nhân viên trong công ty tôi đã tiếp xúc và hiểu biết thêm về công việc thực tế của một nhân viên kế toán là nhƣ thế nào, tác phong làm việc của một nhân viên: luôn đi làm đúng giờ, ăn mặc lịch sự, gọn gàng, giao tiếp hòa đồng vui vẻ, cũng nhƣ các đức tính cần có của một kế toán viên là sự cẩn thận, chính xác, nhanh nhẹn. Kỳ thực tập nhận thức này cung cấp cho tôi những kinh nghiệm, tác phong làm việc trong một môi trƣờng làm việc tập thể, mà tôi chƣa có điều kiện đƣợc học ở sách vở, trƣờng lớp. Đồng thời, tôi cũng hiểu đƣợc nhiệm vụ và chức năng của từng phòng ban trong công ty. Sau hai tháng, tôi đã hoàn thành tốt công việc của mình và đã đạt đƣợc các mục tiêu đặt ra trong phần lời mở đầu:  Mục tiêu 1: Hoàn thành tốt kì thực tập nhận thức và báo cáo theo đúng chuẩn ISO 5966.  Mục tiêu 2: Làm quen với môi trƣờng doanh nghiệp, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đƣợc giao với trách nhiệm và tinh thần làm việc cao.  Mục tiêu 3: Tạo mối quan hệ tốt với các nhân viên trong công ty và rèn luyện tác phong làm việc nghiêm chỉnh cũng nhƣ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.  Mục tiêu 4: Rút ra đƣợc nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực tập tại công ty. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 23 ~ PHỤ LỤC Danh Mục Sản Phẩm của công ty TNHH TM DV Long Đại Phát: MÁY H T BỤI  Máy hút bụi không ồn  Máy hút bụi công nghiệp  Máy hút bụi công nghiệp 3 pha MÁY CHÀ SÀN  Máy chà sàn đơn  Máy đánh bóng sàn tốc độ cao  Máy chà sàn tạ  Máy chà sàn có ngƣời lái  Máy chà sàn liên hợp MÁY GI T GHẾ SOPA, THẢM MÁY CHÀ CẦU THANG CU N MÁY PHUN ÁP LỰC  Máy phun áp lực CN nƣớc lạnh  Máy phun áp lực dân dụng  Máy phun áp lực CN nƣớc nóng  Máy phun áp lực siêu cao áp MÁY QUÉT RÁC  Máy quét rác dùng cơ  Máy quét rác dùng động cơ  Xe quét rác MÁY ÉP RÁC TH NG RÁC  Thùng rác văn phòng  Thùng rác công cộng DỤNG CỤ VỆ SINH H A CHẤT VỆ SINH H A CHẤT BẢO DƢỠNG SÀN ĐÁ H A CHẤT ĐÁNH B NG BÊ TÔNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 24 ~ MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG  Máy mài nền  Máy băm nền  Máy bắn bi sơn Epoxy ACQUY CHUYÊN D NG  Acquy Trojan  Acquy US Battery  Acquy Rocket  Acquy Việt Nam TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ~ 25 ~ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 www.vesinhmoitruong.vn 2 Nguyễn Hữu Sáu-5/2010, Báo cáo thực tập tốt nghiệp, TPHCM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_cao_thuc_tap_phan_thi_thuy_phuong_7254.pdf
Luận văn liên quan