Báo cáo Thực tập tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương Hà Nội (Vietcombank Hà Nội)

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội (Vietcombank Hà nội) được thành lập ngày 01/03/1985 theo Quyết định số 177/ NH.QĐ của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Hà nội đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vị trí quan trọng của mình, trở thành một trong những chi nhánh hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Ngoại thương Việt nam và có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xà hội của Thủ đô Hà nội. Những ngày đầu thành lập, chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội có trụ sở tại số nhà 31 phố Ngô Thì Nhậm. Cơ sở vật chất ban đầu của Ngân hàng rất thiếu thốn, chật chội, trang thiết bị lạc hậu. đội ngũ cán bộ nhân viên lúc đó được điều chuyển từ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam từ một chi nhánh ngân hàng khác. Được thành lập với mục đích hỗ trợ phát triển kinh tế đối ngoại của Thủ đô, giai đoạn này, chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội được phân công phục vụ một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương du lịch và hoạt động của một số tổ chức quốc tế tại Hà nội và trong nước. Với số lượng khách hàng ban đầu rất khiêm tốn, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể cán bộ lãnh đạo và nhân viên chi nhánh đã cố gắng khắc phục khó khăn và phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Từ những năm 1986- 1987, nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế tậo trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trước yêu vầu đổi mới cấp bách đặt ra đối với hoạt động ngân hàng, để theo kịp Ngân hàng Ngoại thương Hà nội đã nhanh chóng chuyển đổi để thích nghi với những điều kiện kinh doanh mới. Thời gian đầu chuyển đổi, cán bộ nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội đã gặp không ít khó khăn bỡ ngỡ, lo lắng trước cơ chế mới. Toàn thể cán bộ nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội đẫ nỗ lực làm việc vượt qua khó khăn, chủ động tìm kiếm khách hàng, nghiên cứu cách thức kinh doanh, tổ chức hoạt động thanh toán và đáp ứng nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Từ con số khiêm tốn ban đầu chỉ có 20 doanh nghiệo khách hàng đầu tiên cuả Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội, anh chị em cán bộ nghiệp vụ đẫ dần dần tiếp cận và thu hút thêm nhiều khách hàng mới là các doanh nghiệp có tiềm năng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, vận tải của Thủ đô. Được sự quan tâm giúp đỡ của Ngân hàng Nhà nước Việt nam, của UBND TP Hà nội và của Ngân hàng Ngoai thương Việt Nam, năm 1992, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội chuyển trụ sở về 78 Phố Nguyễn Du, Hà nội. Với cơ sở vật chất rộng rãi và thuận tiện hơn cho cán bộ nhân viên được tiếp cận; phục vụ thêm nhiều khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng. Mục lục Lời mở đầu Quá trình thành lập và những kết quả chủ yếu 1 I. Lịch sử hình thành 1 II. Tổ chức bộ máy 3 1. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ theo mạng lưới 4 2. Chi nhánh cấp 2 Thành Công. 6 3. Chi nhánh cấp 2 Chương Dương. 6 4. Chi nhánh cấp 2 Ba Đình. 6 5.Tổ chức bộ máy 6 6. Các phòng Giao dịch 7 III. Những kết quả đạt được 7 1. Về huy động vốn 8 2. Về sử dụng vốn 9 3. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 10 3.1. Tín dụng 10 3.2. Công tác Thanh toán Xuất nhập khẩu 11 3.3. Kinh doanh ngoại tệ 12 3.4. Công tác Kế toán 13 3.5. Công tác ngân quỹ 14 3.6. Kinh doanh dịch vụ 15 3.7. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh 15 4. Các công tác khác15 4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh cấp 2 và Phòng Giao dịch 16 4.2. Công tác kiểm tra nội bộ 16 4.3. Công tác hành chính- nhân sự và xây dựng cơ bản 16 4.4. Công nghệ thông tin ngân hàng 17 4.5. Công tác phát triển mạng lưới 17 V. Một số khó khăn vướng mắc trong hoạt động ngân hàng năm 2005 18 V.Định hướng hoạt động của Vietcombank Hà nội từ 2005 đến năm 2010 19 kết luận

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1897 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương Hà Nội (Vietcombank Hà Nội), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tæng quan vÒ Vietcombank Hµ néi A/ Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu I. LÞch sö h×nh thµnh: Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi (Vietcombank Hµ néi) ®­îc thµnh lËp ngµy 01/03/1985 theo QuyÕt ®Þnh sè 177/ NH.Q§ cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam. Tr¶i qua 20 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, chi nh¸nh Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· kh«ng ngõng lín m¹nh, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ quan träng cña m×nh, trë thµnh mét trong nh÷ng chi nh¸nh hµng ®Çu trong hÖ thèng ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam vµ cã nhiÒu ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Thñ ®« Hµ néi. Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi cã trô së t¹i sè nhµ 31 phè Ng« Th× NhËm. C¬ së vËt chÊt ban ®Çu cña Ng©n hµng rÊt thiÕu thèn, chËt chéi, trang thiÕt bÞ l¹c hËu. ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn lóc ®ã ®­îc ®iÒu chuyÓn tõ Ng©n hµng Nhµ n­íc, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam tõ mét chi nh¸nh ng©n hµng kh¸c. §­îc thµnh lËp víi môc ®Ých hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i cña Thñ ®«, giai ®o¹n nµy, chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®­îc ph©n c«ng phôc vô mét sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ngo¹i th­¬ng du lÞch … vµ ho¹t ®éng cña mét sè tæ chøc quèc tÕ t¹i Hµ néi vµ trong n­íc. Víi sè l­îng kh¸ch hµng ban ®Çu rÊt khiªm tèn, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cßn nhiÒu khã kh¨n, nh­ng tËp thÓ c¸n bé l·nh ®¹o vµ nh©n viªn chi nh¸nh ®· cè g¾ng kh¾c phôc khã kh¨n vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Tõ nh÷ng n¨m 1986- 1987, nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ tËo trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa. Tr­íc yªu vÇu ®æi míi cÊp b¸ch ®Æt ra ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng, ®Ó theo kÞp Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· nhanh chãng chuyÓn ®æi ®Ó thÝch nghi víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh doanh míi. Thêi gian ®Çu chuyÓn ®æi, c¸n bé nh©n viªn Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n bì ngì, lo l¾ng tr­íc c¬ chÕ míi. Toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®É nç lùc lµm viÖc v­ît qua khã kh¨n, chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, nghiªn cøu c¸ch thøc kinh doanh, tæ chøc ho¹t ®éng thanh to¸n vµ ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp. Tõ con sè khiªm tèn ban ®Çu chØ cã 20 doanh nghiÖo kh¸ch hµng ®Çu tiªn cu¶ Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi, anh chÞ em c¸n bé nghiÖp vô ®É dÇn dÇn tiÕp cËn vµ thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi lµ c¸c doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, kinh doanh th­¬ng m¹i, vËn t¶i cña Thñ ®«. §­îc sù quan t©m gióp ®ì cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam, cña UBND TP Hµ néi vµ cña Ng©n hµng Ngoai th­¬ng ViÖt Nam, n¨m 1992, Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi chuyÓn trô së vÒ 78 Phè NguyÔn Du, Hµ néi. Víi c¬ së vËt chÊt réng r·i vµ thuËn tiÖn h¬n cho c¸n bé nh©n viªn ®­îc tiÕp cËn; phôc vô thªm nhiÒu kh¸ch hµng vµ n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng. Cïng víi b­íc chuyÓn kinh tÕ Thñ ®« tõ nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 90 ®Õn nay, Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· tõng b­íc më réng quy m« ho¹t ®éng, ¸p dông c«n nghÖ tiªn tiÕn trong ho¹t ®éng ng©n hµng, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng, më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô vµ ngµy cµng ®­îc quý kh¸ch hµng tin cËy, ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc tin t­ëng. Tr¶i qua chÆng ®­êng h¬n 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, v­ît qua nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch, ®Õn nay Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· cã nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong ho¹t ®éng ng©n hµng. Víi m¹ng l­íi hiÖn nay gåm cã chi nh¸nh cÊp 1; 4 chi nh¸nh cÊp 2 vµ 5 phßng giao dÞch trùc thuéc trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ néi, cô thÓ lµ: Chi nh¸nh cÊp 2: Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh c«ng: 30-32 L¸ng H¹ Chi nh¸nh cÊp 2 CÇu GiÊy 98 Hoµng Quèc ViÖt Chi nh¸nh cÊp 2 Ch­¬ng D­¬ng 564 NguyÔn V¨n Cõ Chi nh¸nh cÊp 2 Ba §×nh 39 §µo TÊn C¸c phßng giao dÞch PGD sè 1: 2 Hµng Bµi PGD sè 2: 14 TrÇn B×nh Träng PGD sè 3: 1 Hµng §ång PGD sè 4: 36 Hoµng CÇu PGD sè 5: Khu CC2 K§T B¾c Linh §µm QuÇy giao dÞch t¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi II. Tæ chøc bé m¸y Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam, thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖ- tÝn dông, dÞch vô Ng©n hµng vµ thùc hiÖn nhiÖm vô cña mét Ng©n hµng ®èi ngo¹i lµ phôc vô c¸c doanh nghiÖp lµm c«ng t¸c s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu vµ tiªu dïng trong n­íc t¹i Thñ ®« Hµ néi, c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ë ViÖt Nam, ViÖt kiÒu vÒ th¨m quª h­¬ng, c¸c ®oµn kh¸ch n­íc ngoµi vµo tham quan du lÞch t¹i ViÖt nam, huy ®éng tiÒn nhµn rçi cña d©n c­ (®ång ViÖt nam vµ ngo¹i tÖ). §Õn ngµy 31/12/2005 sè lao ®éng cña Chi nh¸nh thùc hiÖn lµ 322 ng­êi, trong ®ã n÷ 213 chiÕm 66%, c¸n bé trÎ trªn 30 tuæi cã 238 ng­êi chiÕm 74%. Tr×nh ®é lao ®éng nh­ sau: TiÕn sü:1 ng­êi Th¹c sü: 13 ng­êi trong ®ã ®ang nghiªn cøu sinh 2 ng­êi. §ang ®µo t¹o th¹c sü: 26 ng­êi Tr×nh ®é ®¹i häc:208 ng­êi Tr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp: 4 ng­êi Nh­ vËy tÝnh ®Õn 31/12/2005 Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi cã tæng sè 322 c¸n bé nh©n viªn víi m¹ng l­íi kinh doanh gåm: Chi nh¸nh cÊp 1 cã: Ban Gi¸m ®èc, 10 phßng vµ 1 tæ chuyªn m«n 04 Chi nh¸nh cÊp 2 + Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh C«ng gåm 3 phßng + Chi nh¸nh cÊp 2 CÇu GiÊy cã 3 phßng + Chi nh¸nh cÊp 2 Ch­¬ng D­¬ng cã 3 phßng + Chi nh¸nh cÊp 2 Ba §×nh cã 3 phßng 05 Phßng Giao dÞch Nh×n chung bé m¸y tæ chøc gän, c¸n bé cã tr×nh ®é kiÕn thøc cÇn thiÕt vµ phï hîp ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c chuyªn m«n. Kû luËt lao ®éng nghiªm tóc, phong c¸ch phôc vô kh¸ch hµng lu«n lu«n ®­îc chó träng n©ng cao. 1. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô theo m¹ng l­íi nh­ sau: 1.1.Ban Gi¸m ®èc: Cã 3 ng­êi, trong ®ã: 1 Gi¸m ®èc vµ 2 Phã Gi¸m ®èc 1.2. Phßng Quan hÖ kh¸ch hµng: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô: Ph¸t triÓn kinh doanh, cñng cè vµ më réng quan hÖ cã hiÖu qu¶ ®èi víi kh¸ch hµng lµ Doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn thuéc quyÒn qu¶n lý hiÖn t¹i cña Chi nh¸nh. 1.3. Phßng qu¶n lý rñi ro tÝn dông: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: Rµ so¸t vµ qu¶n lý rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông xuèng møc cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. 1.4. Phßng dÞch vô kh¸ch hµng: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Huy ®éng tiÕt kiÖm ®ång VN§ vµ ngo¹i tÖ Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu VN§ vµ ngo¹i tÖ Tr¶ tiÒn kiÒu hèi, Moneygram Mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch v·ng lai, b¸n ngo¹i tÖ theo hé chiÕu, chuyÓn tiÒn ®i n­íc ngoµi. NhËn göi vµ thanh to¸n sÐc nhê thu c¸ nh©n Qu¶n lý ®¹i lý thu ®æi ngo¹i tÖ Trùc tiÕp thu chi tiÒn mÆt cña kh¸ch hµng göi, rót tiÒn tiÕt kiÖm VN§, ngo¹i tÖ, kú phiÕu ngo¹i tÖ, tµi kho¶n ngo¹i tÖ c¸ nh©n. 1.5. Phßng thanh to¸n thÎ: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ Vietcombank theo thÓ lÖ quy ®Þnh. Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ®¹i lý thanh to¸n thÎ do n­íc ngoµi ph¸t hµnh. Thùc hiÖn chøc n¨ng marketing kh¸ch hµng vÒ thÎ. Ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ, qu¶n lý c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ®­îc giao. 1.6. Phßng Ng©n quü: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Thu, chi kiÓm ®Õm toµn bé ®ång ViÖt nam, ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng cã më tµi kho¶n ho¹t ®éng t¹i Chi nh¸nh. Gióp c¸c ®¬n vÞ nhËn biÕt ngo¹i tÖ thËt, gi¶. Tham gia qu¶n lý quü ATM. Qu¶n lý kho quü cña Chi nh¸nh. 1.7. Phßng Thanh to¸n XuÊt NhËp khÈu: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, bao gåm: Më L/C vµ thanh to¸n hµng xuÊt, nhËp khÈu. ChuyÓn tiÒn ®i n­íc ngoµi. Nhê thu hµng nhËp khÈu. Th«ng b¸o L/C xuÊt khÈu. KiÓm tra chøng tõ L/C hµng xuÊt. Thanh to¸n L/C hµng xuÊt. NhËn vµ xö lý nhê thu hµng xuÊt. Qu¶n lý mÉu ch÷ ký cña Ng©n hµng n­íc ngoµi. Lµm b¸o c¸o thanh to¸n hµng xuÊt vµ nhËp. Gi÷ tµi kho¶n ký quü më L/C hµng nhËp. Gi÷ tµi kho¶n ngo¹i b¶ng L/C nhËp khÈu, xuÊt khÈu. Gi÷ tµi kho¶n ngo¹i b¶ng nhê thu nhËp khÈu, xuÊt khÈu. Gi÷ tµi kho¶n trung gian tµi trî th­¬ng m¹i. Gi÷ tµi kho¶n cho vay chiÕt khÊu. Gi÷ tµi kho¶n ngo¹i b¶ng b¶o l·nh trong n­íc, n­íc ngoµi. 1.8. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Xö lý nghiÖp vô chuyÓn tiÒn, qu¶n lý tµi kho¶n kh¸ch hµng lµ tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp, qu¶n lý chi tiªu néi bé … 1.9. Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Theo dâi c«ng t¸c nh©n sù vµ c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ cña chi nh¸nh. 1.10. Phßng Tin häc: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Qu¶n trÞ toµn bé hÖ thèng m¹ng cña Chi nh¸nh. Cµi ®Æt c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm hÖ thèng mang, thiÕt lËp hÖ thèng b¶o mËt cña hÖ thèng m¹ng theo sù chØ ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc. TiÕp nhËn, cµi ®Æt vµ h­íng dÉn triÓn khai ch­¬ng tr×nh khi cã c¸c quy tr×nh nghiÖp vô míi. Thay ®æi nÕu c¸c ch­¬ng tr×nh ch¹y cã lçi hoÆc khi cã c¸c thay ®æi vÒ mÆt nghiÖp vô, VIÕt mét sè ch­¬ng tr×nh trî gióp cho c¸c nghiÖp vô t¹i Chi nh¸nh NhËn, truyÒn d÷ liÖu gi÷a Trung ­¬ng vµ Chi nh¸nh. Back up (sao l­u dù phßng) d÷ liÖu. KiÓm tra hÖ thèng truyÒn th«ng gi÷a Chi nh¸nh cÊp 1 víi c¸c Chi nh¸nh cÊp 2, phßng Giao dÞch. Lµ ®Çu mèi quan hÖ víi phßng tin häc Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam, lµ Ng©n hµng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ Tin häc. 1.11. Phßng KiÓm to¸n néi bé. Biªn chÕ cã 6 ng­êi: KiÓm tra tr­ëng chôi tr¸ch nhiÖm chung, trùc tiÕp tham gia kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông – b¶o l·nh. 2 kiÓm tra viªn chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ho¹t ®éng tÝnh dông – b¶o l·nh. 1 c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ho¹t ®éng huy ®éng vèn, ph¸t hµnh thÎ vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ng©n hµng kh¸c. 1 c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ho¹t ®éng kÕ to¸n – ng©n quü. 1 c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt, nhËp khÈu. 1.12. Tæ TÝn dông thÓ nh©n: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Thùc hiÖn cÊp tÝn dông cho ®èi t­îng lµ kh¸ch hµng thÓ nh©n. 2. Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh C«ng. 3. Chi nh¸nh cÊp 2 Ch­¬ng D­¬ng. 4. Chi nh¸nh cÊp 2 Ba §×nh. 5.Tæ chøc bé m¸y: 5.2.1. Ban Gi¸m ®èc 5.2.2. Phßng Quan hÖ kh¸ch hµng 5.2.3. Phßng KÕ to¸n vµ DÞch vô Ng©n hµng 5.2.4. Phßng Hµnh chÝnh – Ng©n quü 6. C¸c phßng Giao dÞch Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Huy ®éng tiÕt kiÖm ®ång VN§ vµ ngo¹i tÖ Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu VN§ vµ ngo¹i tÖ DÞch vô thu ®æi ngo¹i tÖ vµ tr¶ tiÒn kiÒu hèi. DÞch vô ph¸t hµnh, thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ, Vietcombank Card, thÎ ATM … NhËn göi vµ thanh to¸n sÐc nhê thu cña c¸ nh©n Qu¶n lý c¸c tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n VN§ vµ ngo¹i tÖ Cho vay thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n. III. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: N¨m 2005, n¨m cuèi cïng cña kÕ ho¹ch 5 n¨m (2001- 2005), nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung vµ Hµ néi nãi riªng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n ¶nh h­ëng tõ biÕn ®éng cña gi¸ dÇu má, vµng vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh víi biªn ®é cao trong n¨m, dÞch cóm gia cÇm diÔn biÕn phøc t¹p … Hµ néi hiÖn lµ ®Þa ph­¬ng cã chØ sè t¨ng gi¸ cao nhÊt toµn quèc, CPI th¸ng 12 cña Hµ néi t¨ng 9.55% so víi chØ sè gi¸ th¸ng 12 n¨m 2004. Bªn c¹nh ®ã, Hµ néi cã thªm nhiÒu kªnh huy ®éng vèn míi nh­ ho¹t ®éng cua Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ néi, tr¸i phiÕu x©y dùng Thñ ®« lÇn thø nhÊt, mét sè Tæng C«ng ty ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp … khiÕn c¹nh tranh thu hót vèn ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt. Ngoµi ra, tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cßn chËm, nhiÒu ch­¬ng tr×nh dù ¸n cña ChÝnh phñ, thµnh phè triÓn khai chËm, g©y ¸ch t¾c vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp, qua ®ã còng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng vµ chÊt l­îng tÝn dông cña Ng©n hµng. Tuy vËy ®èi víi Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi, cïng víi nç lùc chung cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam trong n¨m 2005 ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. Tæng kÕt ho¹t ®éng n¨m 2005 cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi (Quy ®æi ngo¹i tÖ theo tû gi¸ b¸o c¸o 15.875 VN§/ USD) 1. VÒ huy ®éng vèn: Tæng nguån vèn Vietcombank Hµ néi 2001-2005 §¬n vÞ: tû ®ång C«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi (Vietcombank Hµ néi) vÉn duy tr× kÕt qu¶ tèt, n¨m 2005 ®¹t 8.254 tû ®ång, t¨ng 28.8% so víi n¨m 2004, trong khi tû lÖ nµy tÝnh trung b×nh chung cho toµn hÖ thèng Vietcombank ®¹t 15.8%. Trªn ®Þa bµn Hµ néi, møc t¨ng tr­ëng tæng vèn huy ®éng cña c¸c TCTD t¨ng 19.2% so víi n¨m 2004. TÝnh hÕt n¨m 2005, thÞ phÇn huy ®éng vèn cña Vietcombank Hµ néi chiÕm 3.65% trªn ®Þa bµn Hµ néi. Huy ®éng tõ khu vùc d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ chiÕm 90% tæng nguån vèn, cßn l¹i lµ tõ c¸c TCTD n­íc ngoµi vµ Kho b¹c Nhµ n­íc. Huy ®éng ngo¹i tÖ chiÕm tû lÖ cao h¬n so víi ®ång ViÖt nam (chiÕm 51%), mét phÇn do t¸c ®éng tÝch cùc cña quyÕt ®Þnh t¨ng l·i suÊt ®Çu t­ ®Çu n¨m cña Chi nh¸nh theo l·i suÊt ®iÒu chØnh cña Côc Dù tr÷ Liªn Bang Mü (FED) lµ chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a VN§ vµ USD ngµy cµng thu hÑp, mét phÇn do t©m lý ng­êi d©n lo ng¹i l¹m ph¸t gia t¨ng, khi chØ sè gi¸ tiªu dïng hiÖn nay ®ang ë møc cao. Tõ n¨m 2004 ®Õn cuèi n¨m 2005, FED liªn tôc t¨ng l·i suÊt 13 lÇn tõ 1.25% lªn tíi 4.25%/ n¨m trong khi chØ sè gi¸ tiªu dïng (CPI) cña ViÖt nam n¨m 2005 t¨ng 8.4%. Møc huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh ph©n lo¹i theo lo¹i tiÒn huy ®éng n¨m 2005 nh­ sau: Huy ®éng USD ®¹t 364 triÖu USD, t¨ng 17.2% so víi n¨m 2004 Huy ®éng USD ®¹t 4.063 tû ®ång, t¨ng 43.3% so víi n¨m 2004 VÒ c¬ cÊu nguån vèn, do nguån tiÕt kiÖm tiÒn göi tiÕt kiÖm lu«n chiÕm tû träng lín nªn nguån vèn huy ®éng bÞ ¶nh h­ëng bëi diÔn biÕn l·i suÊt trªn thÞ tr­êng, nhÊt lµ víi chiÒu h­íng l·i suÊt gia t¨ng trong c¶ n¨m 2005. Bªn c¹nh ®ã, nguån tiÒn göi thanh to¸n vÉn duy tr× t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, ®¹t 1.739 tû vµo cuèi n¨m 2005. C¸c ®ît huy ®éng kú phiÕu cña Ng©n hµng còng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan, gãp phÇn t¨ng cao nguån vèn huy ®éng. 2. VÒ sö dông vèn Tæng d­ nî t¹i Vietcombank Hµ néi 2001-2005 §¬n vÞ: tû ®ång C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña Chi nh¸nh ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ch©m an toµn vµ hiÖu qu¶ nh»m võa ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi võa ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh kho¶n cho ®ång vèn cña Ng©n hµng. Tæng møc sö dông vèn sinh lêi chiÕm 98.6% tæng vèn huy ®éng cña Chi nh¸nh, trong ®ã ®Çu t­ tÝn dông chiÕm 43%, phÇn cßn l¹i lµ thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn vèn néi bé, t¨ng n¨ng lùc nguån vèn cho hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng. Nguån vèn lín ®· ®¸p øng tèt nhu cÇu vèn l­u ®éng vµ vèn cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. C«ng t¸c sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cña Chi nh¸nh ®· gãp phÇn thóc ®Èy tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña Thñ ®«. KÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng 1: Sè liÖu vÒ sö dông vèn n¨m 2005 ChØ tiªu N¨m 2005 % so víi 2004 Tæng sö dông vèn a/ §ång ViÖt nam - Tæng d­ nî cho vay Trong ®ã: + D­ nî vèn Ng¾n h¹n + D­ nî vèn Trung vµ Dµi h¹n + Nî qu¸ h¹n - TiÒn göi t¹i VCBTW - C¸c kho¶n kh¸c B/ Ngo¹i tÖ (quy VN§) - Tæng d­ nî cho vay Trong ®ã: + D­ nî vèn Ng¾n h¹n + D­ nî vèn Trung vµ Dµi h¹n + Nî qu¸ h¹n - TiÒn göi t¹i VCBTW - TSC§, TSL§ vµ kh¸c 8.253.940 4.063.480 1.710.532 1.202.154 425.649 82.730 2.044.963 307.985 4.190.460 1.807.496 1.319.117 474.599 13.780 2.336.721 46.243 128.77 143.33 107.62 95.56 135.62 - 199.56 139.42 117.23 110.24 107.48 117.23 - 135.86 21.50 3. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu: 3.1. TÝn dông N¨m 2005 ho¹t ®éng tÝn dông cña Chi nh¸nh tiÕp tôc ®­îc më réng víi ph­¬ng ch©m kiÓm so¸t rñi ro chÆt chÏ h¬n. §Õn cuèi n¨m 2005, d­ nî tÝn dông ®¹t 3.518 tû ®ång, t¨ng 8.95% so víi n¨m 2004. Møc t¨ng tr­ëng nµy cña toµn hÖ thèng Vietcombank lµ 15.7%. Trong khi ®ã, d­ nî cho vay cña c¸c TCTD trªn ®Þa bµn Hµ néi t¨ng 20.6% so víi cuèi n¨m 2004; thÞ phÇn cho vay cña Vietcombank Hµ néi chiÕm 3.34% trªn ®Þa bµn Hµ néi. Tõ 08/08/2005, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi b¾t ®Çu thùc hiÖn triÓn khai thÝ ®iÓm m« h×nh qu¶n lý tÝn dông míi ¸p dông cho kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp, ph©n t¸ch râ chøc n¨ng, nhiÖm vô gi÷a c«ng t¸c Quan hÖ kh¸ch hµng vµ c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro, tõ ®ã gióp n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông cña Chi nh¸nh, kiÓm so¸t tèt h¬n rñi ro cho Ng©n hµng vµ t¨ng c­êng qu¶n trÞ rñi ro trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng theo tiªu chuÈn quèc tÕ. Do vËy, trong giai ®o¹n nµy, môc tiªu t¨ng tr­ëng d­ nî tÝn dông t¹m thêi ch­a ph¶i lµ môc tiªu hµng ®Çu cña Chi nh¸nh. VÒ c¬ cÊu tÝn dông, cho vay USD chiÕm tû träng cao h¬n so víi cho vay VN§. §©y lµ xu h­íng tõ n¨m 2003 khi Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi cã chÝnh s¸ch cho vay ngo¹i tÖ hç trî xuÊt khÈu cña Thµnh phè Hµ néi, cô thÓ: D­ nî cho vay b»ng ngo¹i tÖ n¨m 2005 ®¹t 1.807 tû ®ång (quy VN§), chiÕm 51.38% tæng d­ nî. D­ nî cho vay b»ng VN§ n¨m 2005 ®¹t 1.711 tû ®ång, chiÕm 48.62% tæng d­ nî. §Ó më réng quan hÖ kh¸ch hµng vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tÝn dông, ®éi ngò c¸n bé VCBHN ®· chñ ®éng t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, c¸c dù ¸n, c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi, t¹o ®iÒu kiÖn hç trî kÞp thêi nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi lu«n quan t©m duy tr× vµ cñng cè ®éi ngò kh¸ch hµng truyÒn thèng. Phong c¸ch giao dÞch cña c¸n bé tÝn dông vµ chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm tÝn dông cña Chi nh¸nh ®· t¹o niÒm tin vµ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, t¹o ®iÒu kiÖn cïng kh¸ch hµng kinh doanh hiÖu qu¶. Tõ ngµy 8/2005, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· thµnh lËp riªng Tæ tÝn dông thÓ nh©n, c¸c nghiÖp vô cho vay c¸ nh©n ®· ®­îc bµn giao tõ phßng DÞch vô Ng©n hµng vµ Phßng TÝn dông – Tæng hîp tr­íc ®©y sang cho Tæ chøc tÝn dông thÓ nh©n. Nî qu¸ h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n n¨m 2005 lµ 2.74%, t­¬ng ®­¬ng víi møc d­ nî qu¸ h¹n lµ 96.5 tû ®ång. D­ nî qu¸ h¹n nµy chñ yÕu tËp trung vµo c¸c c«ng ty x©y dùng cÇu ®­êng vµ giao th«ng do ®¬n vÞ chËm tr¶ l·i vµ gèc vµ bÞ chuyÓn sang nî qu¸ h¹n. Th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng thùc sù lµ vÊn ®Ò lín hiÖn nay cÇn ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi. ChÊt l­îng tÝn dông ®· ®­îc ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n sau khi ¸p dông m« h×nh qu¶n lý tÝn dông míi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh cã chÝnh s¸ch qu¶n lý tÝn dông kÞp thêi, duy tr× nî qu¸ h¹n d­íi 5% ®Ó duy tr× ®­îc kÕt qu¶ xÕp h¹ng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng theo Th«ng t­ sè 49/2004/TT – BTC cña Bé Tµi chÝnh lµ AAA. 3.2. C«ng t¸c Thanh to¸n XuÊt nhËp khÈu N¨m 2005, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña n­íc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n: m«i tr­êng ca¹h tranh ngµy cµng gay g¾t, c¸c quy ®Þnh rµo c¶n vÒ xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng chÆt chÏ, gi¸ mét thÞ sè vËt t­ vµ dÞch vô ®Çu vµo t¨ng lµm h¹n chÕ søc c¹nh tranh cña hµng hãa trªn thÞ thr­êng quèc tÕ… Tuy nhiªn, víi nhiÒu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thuËn lîi cña ChÝnh phñ, tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2005 ®¹t 69,11 tû USD, t¨ng 18,2% so víi n¨m 2004. T¹i VCBHN doanh sè thanh to¸n XNK n¨m 2005 còng t¨ng m¹nh. Kim ng¹ch thanh to¸n XNK qua Chi nh¸nh n¨m 2005 ®¹t 482,77 triÖu USD, t¨ng 15,9% so víi n¨m 2004. Kim ng¹ch thanh to¸n NhËp khÈu: ®¹t 328,9 triÖu USD, t¨ng 9,2% so víi n¨m 2004. Trong ®ã: Thanh to¸n L/C: 253,37 triÖu USD, t¨ng 14,7% so víi 2004 Nhê thu vµ chuyÓn tiÒn: 75,53 triÖu USD, gi¶m 5,9% so víi 2004 Kim ng¹ch thanh to¸n XuÊt khÈu: ®¹t 153,87 triÖu USD, t¨ng 33,63% so víi 2004 Trong ®ã: Thanh to¸n L/C: 46,27% triÖu USD, t¨ng 52,7% so víi 2004 Nhê thu & chuyÓn tiÒn: 107,6 triÖu USD, t¨ng 26,7% so víi 2004 B¶o l·nh: Ph¸t hµnh b¶o l·nh: 40 tû ®ång Gi¶i táa b¶o l·nh: 52 tû ®ång D­ nî b¶o l·nh: 145 tû ®ång N¨m 2005 kh«ng cã ph¸t sinh rñi ro trong thanh to¸n XNK vµ b¶o l·nh. Cã ®­¬c kÕt qu¶ nh­ trªn lµ do uy tÝn, chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò ®­îc ®Æt lªn hµnh ®Çu trong c«ng t¸c thanh to¸n XNK t¹i chi nh¸nh. Do lµm tèt c«ng t¸c phôc vô kh¸ch hµng, c«ng t¸c ph¸t triÓn mµng l­íi vµ sù phèi hîp, hç trî cã hiÖu qu¶ cña c¸c bé phËn nghiÖp vô cã liªn quan cña Chi nh¸nh nh­ TÝn dông, kinh doanh ngo¹i tÖ, kÕ to¸n tµi chÝnh… 3.3. Kinh doanh ngo¹i tÖ Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ Néi n¨m 2005 ®¹t 861 triÖu USD, t¨ng 15,06% so víi n¨m 2004. L·i kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2005 ®¹t 11,56 tû ®ång, gÊp 5 lÇn so víi n¨m 2004. Nhu cÇu ngo¹i tÖ kh¸ch hµng mua ®Ó tr¶ nî, nhËn nî vay vµ thanh to¸n víi n­íc ngoµi rÊt lín, trong khi ®ã, l­îng ngo¹i tÖ mua vµo tõ nguån cña NHNTVN kh«ng thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho c¸c nhu cÇu cÊp thiÕt ®ã. V× vËy Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ Néi ®· ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu trong viÖc tù lo t×m nguån mua ngo¹i tÖ, kÓ c¶ tõ c¸c nguån gi¸ cao, ¸p dông chÝnh s¸ch ­u ®·i tû gi¸ mua chuyÓn kho¶n b»ng tû gi¸ b¸n ra cña Ng©n hµng ®Ó khuyÕn khÝch doanh nghiÖp, c¸ nh©n b¸n ngoÞa tÖ cho ng©n hµng ®¶m b¶o cho t¨ng tr­ëng tÝn dông vµ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, ®ång thêi ®Ó t¨ng thªm doanh thu cho ng©n hµng. B¶ng 2: Sè liÖu ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2005 §¬n vÞ: ngh×n USD ChØ tiªu N¨m 2005 % so víi n¨m 2004 - Doanh sè mua vµo 430.933 115,19 + Mua cña Tæ chøc K.tÕ 270.521 152,65 + Mua cña VCB TW 66.195 119,02 + Mua cña TCTD 76.380 73,44 - Doanh sè b¸n ra 429.823 114,93 + B¸n cho tæ chøc K.tÕ 280.675 132,68 + B¸n cho VCBTW 66.960 214,94 + B¸n cho TCTD 76.358 76,86 MÆc dï khèi l­îng vµ doanh sè ngo¹i tÖ t¨ng cao nh­ng c«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh lu«n ®­îc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é Qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Nhµ n­íc. 3.4. C«ng t¸c KÕ to¸n Víi viÖc ¸p dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i, c«ng t¸c thanh to¸n cña ng©n hµng ®· ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi cho c¸c giao dÞch chuyÓn vèn cña kh¸ch hµng víi thêi gian ng¾n nhÊt vµ chÊt l­îng tèt nhÊt nh»m t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn cña ®ång vèn ng©n hµng. Nhê ®ã, sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch ngµy cµng ®«ng, sè l­îng kh¸ch hµng më míi tµi kho¶n n¨m 2005 t¨ng 22,43 % so víi n¨m 2004, ®­a tæng sè tµi kho¶n doanh nghiÖp t¹i Chi nh¸nh dù kiÕn cuèi n¨m 2005 lªn 1.310 tµi kho¶n, kh«ng cã sù phµn nµn hoÆc khiÕu n¹i cña bÊt cø kh¸ch hµng nµo vÒ th¸i ®é phôc vô vµ chÊt l­îng phôc vu t¹i kh©u thanh to¸n, kÕ to¸n ng©n hµng. C«ng t¸c thanh to¸n ®iÖn tö liªn ngan hµng vµ thanh to¸n IBT ONLINE ®¹t kÕt qu¶ cao vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Cô thÓ nh­ sau: Doanh sè thanh to¸n IBPS ®¹t 21.561 tû ®ång, t¨ng 59% so víi n¨m 2004 Doanh sè thanh to¸n IBPS online ®¹t 21.153 tû ®ång, t¨ng 29% so víi n¨m 2004 Doanh sè thanh to¸n bï trõ ®¹t 6.271 tû ®ång, t¨ng 6,5% so víi n¨m 2004 Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ Néi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, nép ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c kho¶n thuÕ víi Nhµ n­íc. 3.5. C«ng t¸c ng©n quü Doanh sè thu chi VND vµ ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ Néi, cña c¸c Chi nh¸nh cÊp 2 vµ Phßng Giao dÞch trùc thuéc 2005 t¨ng 28% so víi n¨m 2004. Víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc, c«ng t¸c Ng©n quü cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ Néi lu«n ®¶m b¶o an toµn, kiÓm ®Õm, ph©n lo¹i, ®ãng bã tiÒn theo ®óng quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc. Riªng doanh sè thu chi cña Phßng Ng©n quü Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ Néi ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ (chiÕm 78%) vµo tæng doanh sè thu chi cña toµn chi nh¸nh. B¶ng 3: Sè liÖu ho¹t ®éng ng©n quü n¨m 2005 §¬n vÞ: triÖu ®ång ngh×n USD ChØ tiªu Chi nh¸nh N¨m 2005 % so víi n¨m 2004 - §ång ViÖt Nam + Tæng thu 14.089.600 128% + Tæng chi 14.097.600 128% - USD + Tæng thu 422.941 115% + Tæng chi 422.506 115% HiÖn nay, tiÒn gi¶ ®ång ViÖt Nam còng nh­ ngo¹i tÖ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng rÊt nhiÒu, ®Æc biÖt lo¹i 100.000, 50.000, 20.000 cotton cò kh«ng thÓ kiÓm tra b»ng m¸y, hÇu hÕt ph¶i kiÓm ®Õm thñ c«ng, m©t kh¸ nhiÒu thêi gian. §Æc biÖt trong thêi gian gÇn ®©y trªn thÞ tr­êng xuÊt hiÖn lo¹i 100.000® vµ 50.000 polyme gi¶, g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸n bé lµm c«ng t¸c kho quü. Sè l­îng tiÒn gi¶ ®· ®­îc ph¸t hiÖn vµ tÞch thu nh­ sau: + VND 118.925000 + USD 2.950 + EUR 1.000 + GBP 40 Bªn c¹nh ®ã, víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ trung thùc cao trong c«ng viÖc, trong n¨m 2005, c¸n bé lµm c«ng t¸c Ng©n quü cña Chi nh¸nh ®· ph¸t hiÖn vµ tr¶ l¹i cho kh¸ch tæng sè tiÒn thõa lµ VN§ 496.410.000 vµ USD 3.000. Mãn lín nhÊt trÞ gi¸ 150 triÖu ®ång do anh Lª §¾c Ph­¬ng – Chi nh¸nh cÊp 2 CÇu GiÊy tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng. 3.6. Kinh doanh dÞch vô: C«ng t¸c dÞch vô Ng©n hµng cña Chi nh¸nh lu«n ®­îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o kÞp thêi cña Ban gi¸m ®èc. Víi chÝnh s¸ch ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng vµ tõng b­íc ®­a c¸c s¶n phÈm ng©n hµng hiÖn ®¹i vµo tiÕp cËn cuéc sèng. Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c khuyÕch tr­¬ng c¸c tiÖn Ých dÞch vô Ng©n hµng, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng nh»m thu hót ®­îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng Thñ ®« vµ c¸c tØnh l©n cËn ®Õn sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng. C«ng t¸c dÞch vô ng©n hµng ph¸t triÓn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn tèc ®é t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng cña Chi nh¸nh. Chi tr¶ kiÒu hèi: Doanh sè thanh to¸n dÞch vô kiÒu hèi n¨m 2005 cña toµn Chi nh¸nh ®¹t 4.05 triÖu USD, t¨ng 55% so víi n¨m 2004. Sè l­îng tµi kho¶n c¸ nh©n më t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi liªn tôc t¨ng, gãp phÇn thóc ®Èy thanh to¸n b»ng c¸c ph­¬ng thøc nh­ ñy nhiÖm thu, ñy nhiÖm chi, chuyÓn tiÒn, tr¶ l­¬ng tù ®éng … ®· t¹o thªm nhiÒu tiÖn Ých trong thanh to¸n cho kh¸ch hµng, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng, gãp phÇn më réng viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005, sè l­îng tµi kho¶n c¸ nh©n më t¹i Chi nh¸nh ®¹t: 64.646 tµi kho¶n, t¨ng 224% so víi n¨m 2004. Thanh tãan thÎ (USD) + Sè l­îng thÎ ATM ph¸t hµnh míi 24.485 thÎ, n©ng tæng sè thÎ ATM do VCBHN ph¸t hµnh tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005 lµ 58.417 thÎ, t¨ng 72% so víi n¨m 2004. + Sè l­îng ph¸t hµnh thÎ tÝn dông míi lµ 1.065 thÎ, n©ng tæng sè thÎ tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005 lµ 3.250, t¨ng 49% so víi n¨m 2004. 3.7. KÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh - Tæng thu: 437.396.479.861 ®ång, t¨ng 37% so víi n¨m 2004 - Tæng chi: 370.760.561.209 ®ång, t¨ng 55% so víi n¨m 2004 - Lîi nhuËn: 66.635.818.652 ®ång Tæng lîi nhuËn cña Chi nh¸nh n¨m 2005 gi¶m so víi n¨m 2004 lµ do tõ ®Çu n¨m 2005, Chi nh¸nh ®· trÝch lËp dù phßng rñi ro 67.7 tû ®ång theo QuyÕt ®Þnh 493/2005/Q§- NHNN ngµy 22/04/2005 Do ®ã, nÕu tÝnh gép c¶ kho¶n 67.7 tû ®ång rñi ro nÕu trªn th× lîi nhuËn cña Chi nh¸nh ­íc ®¹t 134.3 tû, t¨ng 70% so víi n¨m 2004 4. C¸c c«ng t¸c kh¸c 4.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh cÊp 2 vµ Phßng Giao dÞch HiÖn nay, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc VCBHN bao gåm: 04 Chi nh¸nh cÊp 2, 04 phßng Giao dÞch vµ quÇy thu ®æi ngo¹i tÖ Néi Bµ. Phßng Giao dÞch sè 4 tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng nh­ng ®· khÈn tr­¬ng ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p nh»m qu¶ng b¸ vµ ®­a c¸c tiÖn Ých cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®Õn kh¸ch hµng t¹i ®Þa bµn vµ c¸c vïng l©n cËn. KÕt qña kinh doanh cña c¸c Chi nh¸nh cÊp 2 vµ Phßng Giao dÞch vô thÓ trong b¶ng b¸o c¸o ®Ýnh kÌm. 4.2. C«ng t¸c kiÓm tra néi bé: Ho¹t ®éng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé ®­îc duy tr× th­êng xuyªn t¹i Chi nh¸nh nh»m ®«n ®èc c¸c phßng nghiÖp vô thùc hiÖn vµ tu©n thñ c¸c quy tr×nh nghiÖp vô, c¸c chÕ ®é qu¶n lý cña ngµnh vµ cña Nhµ n­íc. Trong n¨m 2005, Phßng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé tiÕn hµnh kiÓm tra hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2004, rµ so¸t l¹i ®Ó ®¶m b¶o theo yªu cÇu cña NHNN. KiÓm tra nghiÖp vô cho vay mua xe « t« cña Phßng Quan hÖ Kh¸ch hµng vµ Tæ TÝn dông ThÓ Nh©n KiÓm tra ho¹t ®éng b¶o l·nh më L/C vµ chuyÓn tiÒn thanh to¸n n­íc ngoµi cña P.TTXNK.KiÓm tra toµn diÖn c¸c mÆt ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh C«ng, CÇu GiÊy, Ba §×nh, Phßng Giao dÞch sè 2. Lµm ®Çu mèi cho §oµn Thanh tra Ng©n hµng Nhµ n­íc TP. Hµ néi thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra t¹i Chi nh¸nh. Hoµn tÊt c«ng t¸c xö lý tµi s¶n cña Ng©n hµng TMCP Vòng Tµu (Nhµ 43 Ch©u Long) ®Ó thu håi vèn Nhµ n­íc cho VCSB vay ®Æc biÖt; tiÕp tôc tham gia thanh lý tµi s¶n trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt thñ tôc ph¸ s¶n cña C«ng ty DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈ Seaprodex. Bªn c¹nh ®ã, KTNB cßn phèi hîp víi c¸c phßng kh¸c kiÓm kª kho quü, qu¶n lý thanh lý tµi s¶n, nghiÖm thu, xÐt chuyÓn ®æi l­¬ng … 4.3. C«ng t¸c hµnh chÝnh- nh©n sù vµ x©y dùng c¬ b¶n: Nh»m ®¶m b¶o cho c¸c bé phËn nghiÖp vô cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt vµ con ng­êi thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kinh doanh, n¨m 2005 c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ tËp trung vµo viÖc c¶i t¹o, söa ch÷a toµ nhµ 344 Bµ TriÖu, dù kiÕn ®Çu Quý 1/2006 sÏ ®­a vµo sö dông, c¶i t¹o Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh C«ng vµ Ba §×nh, c¶i t¹o ®Þa ®iÓm thuª cho PGD sè 4 Hoµng CÇu, chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt cho Phßng Giao dÞch Linh §µm … §ång thêi, thùc hiÖn tèt vai trß tham m­u, ®ãng gãp ý kiÕn cho Ban Gi¸m ®èc qua viÖc lu©n chuyÓn c¸n bé trong c¸c nghiÖp vô ®Ó mçi c¸n bé cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nhiÒu nghiÖp vô, n©ng cao kü n¨ng trong c«ng viÖc vµ ®ãng gãp vµo hiÖu qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh. Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi cã 263 c¸n bé lµm viÖc. Trong n¨m 2005. Chi nh¸nh ®· tæ chøc 02 ®ît thi tuyÓn ®Ó bæ sung ®¸p øng nhu cÇu lµm viÖc ngµy cµng cao cho c¸c Phßng ban. Sau ®ît tuyÓn dông cuèi n¨m 2005, sè c¸n bé míi ®­îc tuyÓn dông lµ 59 ng­êi, n©ng tæng sè c¸n bé lµm viÖc t¹i Chi nh¸nh lªn 322 ng­êi. 4.4. C«ng nghÖ th«ng tin ng©n hµng: Chi nh¸nh lu«n quan t©m n©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c m¸y mãc, trang thiÕt bÞ víi c¸c ch­¬ng tr×nh thuËn tiÖn cho ng­êi sö dông, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c giao dÞch phôc vô kh¸ch hµng, gãp phÇn gi¶i phãng kh¸ch hµng nhanh, ®ång thêi ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ®iÒu chuyÓn vèn vµ thanh to¸n mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn. Trong Quý 3 n¨m 2005, Phßng Tin häc Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· khÈn tr­¬ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®Ó ®­a Phßng Giao dÞch sè 04 ®i vµo ho¹t ®éng ®óng thêi gian ®­îc dù kiÕn. §Õn Quý 4 n¨m 2005, hÖ thèng thiÕt bÞ, m¸y mãc cña Phßng Giao dÞch sè 05 còng ®· ®­îc hoµn tÊt ®Ó phôc vô cho lÔ khai tr­¬ng diÔn ra vµo ®Çu n¨m 2006. §ång thêi Chi nh¸nh còng tiÕp tôc triÓn khai ch­¬ng tr×nh E- Banking cho c¸c doanh nghiÖp Cuèi n¨m 2005, Chi nh¸nh ®· triÓn khai Ch­¬ng tr×nh Moneygram – ch­¬ng tr×nh thanh to¸n chuyÓn tiÒn n­íc ngoµi kiÒu hèi, kÞp thêi phôc vô cho dÞp TÕt ©m lÞch th­êng cã l­îng kiÒu hèi t¨ng lªn kh¸ cao Th¸ng 12/2005 võa qua, theo kÕ ho¹ch triÓn khai ch­¬ng tr×nh chuyÓn tiÒn ®i/ ®Õn n­íc ngoµi theo c¬ chÕ tËp trung (Module CPS) cña Trung ­¬ng, Phßng Tin häc ®· update ch­¬ng tr×nh Mosaie vµ Tracer cho c¸c phßng nghiÖp vô cã liªn quan. Bªn c¹nh ®ã, Phßng còng ®· triÓn khai m¹ng LAN cho toµ nhµ 344 Bµ TriÖu míi dù kiÕn ®­a vµo sö dông trong Quý 1/2006. 4.5. C«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng l­íi: Thùc hiÖn ®Ò ¸n c¬ cÊu l¹i Ng©n hµng theo chñ tr­¬ng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­­¬ng ViÖt nam, Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· chó träng c«ng t¸c t×m kiÕm, lùa chän ®Þa bµn thuËn lîi ®Ó lËp c¸c ®iÓm giao dÞch míi. N¨m 2005, Chi nh¸nh ®· hoµn tÊt c«ng t¸c chuÈn bÞ cho Phßng giao dÞch sè 5 t¹i khu Linh §µm ®i vµo ho¹t ®éng ®Çu n¨m 2006. §Ó thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc ph¸t triÓn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, Chi nh¸nh lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c khuyÕch tr­¬ng, qu¶ng b¸ nh¨m ®­a c¸c tiÖn Ých dÞch vô s¶n phÈm ng©n hµng tíi tõng kh¸ch hµng. Chi nh¸nh ®· tiÕn hµnh ®Õn ®¸nh gi¸ chÊm ®iÓm vµ ph©n lo¹i doanh nghiÖp cã c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i kh¸ch hµng linh ho¹t vµ thÝch hîp. C¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i kh¸ch hµng còng ®­îc ¸p dông ë c¸c m¶ng dÞch vô nh­ chÝnh s¸ch l·i suÊt ­u ®·i vµ c¸c møc phÝ hÊp dÉn. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cao trong hÖ thèng Ng©n hµng Thñ ®«. V. Mét sè khã kh¨n v­íng m¾c trong ho¹t ®éng ng©n hµng n¨m 2005 - MÆt b»ng l·i suÊt chung trªn thÞ tr­êng hiÖn ®ang ë møc cao, g©y khã kh¨n trong viÖc huy ®éng nguån vèn tõ tiÕt d©n c­, ®Æc biÖt trªn ®Þa bµn Hµ néi lµ n¬i cã c¹nh tranh cao trªn 100 TCTD. MÆt kh¸c, l·i suÊt ®Çu vµo cao còng kÐo theo l·i suÊt ®Çu ra t¨ng t­¬ng øng. Møc chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi tuy ®· t¨ng lªn nh­ng vÉn thÊp h¬n so víi toµn hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam. - Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· tËp trung dµnh vèn ®iÒu chuyÓn vµ göi cã kú h¹n VCBTW, t¨ng n¨ng lùc vÒ vèn cho hÖ thèng vµ sö dông ®Õn tèi ®a vµ cã hiÖu qu¶ nguån vèn cña Chi nh¸nh. Tuy nhiªn, do møc l·i suÊt ®iÒu chuyÓn néi bé ch­a hîp lý vµ kh«ng tÝnh ®Õn l·i suÊt huy ®éng ®Çu vµo cña Chi nh¸nh nªn Chi nh¸nh ®ang gÆp khã kh¨n rÊt lín ®Õn doanh lîi, lµm ¶nh h­ëng ®Õn ­u thÕ huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh. Tuy nhiªn, víi môc tiªu më réng thÞ phÇn vµ phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt, Chi nh¸nh vÉn ph¶i duy tr× møc l·i suÊt hÊp dÉn ®ang ¸p dông trong thêi gian qua. - ViÖc ¸p dông m« h×nh qu¶n lý tÝn dông míi lµ b­íc ®ét ph¸ vÒ ¸p dông m« h×nh qu¶n lý míi cña Ng©n hµng hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn do vÉn ®ang trong giai ®o¹n thÝ ®iÓm nªn cßn gÆp mét sè khã kh¨n trong quy tr×nh thùc hiÖn còng nh­ qu¶n lý hå s¬ tµi liÖu. Bªn c¹nh ®ã, viÖc phª duyÖt giíi h¹n tÝn dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ v­ît h¹n møc ph¸n quyÕt cña Chi nh¸nh cßn chËm, g©y khã kh¨n vÒ vèn cña Doanh nghiÖp trong viÖc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh. - Kinh tÕ Thñ ®« trong thêi gian qua cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, song viÖc huy ®éng vµ gi¶i ng©n c¸c nguån vèn ®Çu t­ cña Hµ néi cßn thÊp so víi nhu cÇu vµ tiÒm n¨ng cã thÓ khai th¸c ®­îc. Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· më réng vÒ quy m« vµ ®a d¹ng h¬n vÒ ngµnh nghÒ nh­ng vÉn khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn c¸c nguån vèn, trong ®ã cã vèn tÝn dông ng©n hµng. ViÖc thanh quyÕt to¸n vµ gi¶i ng©n cña c¸c c«ng tr×nh XDCB hiÖn nay ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n, ¶nh h­ëng ®Õn tr¶ nî vay ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c Tæng C«ng ty x©y dùng vµ giao th«ng. V.§Þnh h­íng ho¹t ®éng cña Vietcombank Hµ néi tõ 2005 ®Õn n¨m 2010 Ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc vµ ®Ó tiÕp tôc x©y dùng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ngµy cµng lín m¹nh, xøng ®¸ng víi c¸c danh hiÖu thi ®ua ®­îc trao tÆng, toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi quyÕt t©m thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c môc tiªu vµ ®Þnh h­íng cu¶ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam giao cho §Þnh h­íng ph¸t triÓn Trë thµnh tËp ®oµn tµi chÝnh ®a n¨ng: Ng©n hµng th­¬ng m¹i Ng©n hµng ®Çu t­ Qu¶n lý quü ®Çu t­ DÞch vô tµi chÝnh vµ chuyÓn tiÒn Cho thuª tµi chÝnh B¶o hiÓm nh©n thä §¹t tr×nh ®é trung b×nh tiªn tiÕn trong khu vùc: XÕp trong sè 100 ®Þnh chÕ tµi chÝnh hµng ®Çu trong khu vùc Ch©u ¸. Quy m« tµi s¶n C¸c tû lÖ ROE (Lîi nhuËn/Vèn chñ së h÷u) vµ ROA (Lîi nhuËn/Tæng tµi s¶n) M« thøc qu¶n lý hiÖn ®¹i => NhiÖm vô tõ 2005-2010 lµ: 1. TriÓn khai ¸p dông m« h×nh qu¶n lý h­íng tíi kh¸ch hµng theo chuÈn mùc cña Ng©n hµng hiÖn ®¹i. Lµnh m¹nh ho¸ hÖ thèng tµi chÝnh vµ tiÕn tíi ®¹t c¸c chØ tiªu theo th«ng lÖ quèc tÕ vÒ Ng©n hµng. 2. §a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng, bao gåm c¶ ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n bu«n vµ ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n lÎ. Më réng quan hÖ kh¸ch hµng ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ. 3. TiÕp tôc më réng m¹ng l­íi vµ kªnh ho¹t ®éng ng©n hµng trªn ®Þa bµn Hµ néi. Ph¸t triÓn nhanh c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng dùa trªn nÒn t¶ng cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. 4. Ph¸t huy vai trß chñ ®¹o trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ, kinh doanh ngo¹i tÖ vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trªn ®Þa bµn Hµ néi. 5. T¨ng c­êng ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i vµ tuyÓn dông míi c¸n bé víi chÊt l­îng ®¹o ®øc nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña kinh doanh ng©n hµng. 6. X©y dùng trô së vµ t¹o lËp kh«ng gian giao dÞch ng©n hµng hiÖn ®¹i, khang trang, kh«ng ngõng n©ng cao vµ hoµn thiÖn øng dông c«ng nghÖ trong qu¶n lý vµ kinh doanh ng©n hµng nh»m ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Môc lôc Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu 1 I. LÞch sö h×nh thµnh 1 II. Tæ chøc bé m¸y 3 1. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô theo m¹ng l­íi 4 2. Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh C«ng. 6 3. Chi nh¸nh cÊp 2 Ch­¬ng D­¬ng. 6 4. Chi nh¸nh cÊp 2 Ba §×nh. 6 5.Tæ chøc bé m¸y 6 6. C¸c phßng Giao dÞch 7 III. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 7 1. VÒ huy ®éng vèn 8 2. VÒ sö dông vèn 9 3. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu 10 3.1. TÝn dông 10 3.2. C«ng t¸c Thanh to¸n XuÊt nhËp khÈu 11 3.3. Kinh doanh ngo¹i tÖ 12 3.4. C«ng t¸c KÕ to¸n 13 3.5. C«ng t¸c ng©n quü 14 3.6. Kinh doanh dÞch vô 15 3.7. KÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh 15 4. C¸c c«ng t¸c kh¸c15 4.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh cÊp 2 vµ Phßng Giao dÞch 16 4.2. C«ng t¸c kiÓm tra néi bé 16 4.3. C«ng t¸c hµnh chÝnh- nh©n sù vµ x©y dùng c¬ b¶n 16 4.4. C«ng nghÖ th«ng tin ng©n hµng 17 4.5. C«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng l­íi 17 V. Mét sè khã kh¨n v­íng m¾c trong ho¹t ®éng ng©n hµng n¨m 2005 18 V.§Þnh h­íng ho¹t ®éng cña Vietcombank Hµ néi tõ 2005 ®Õn n¨m 2010 19 kÕt luËn Sơ đồ tổ chức Vietcombank Hà Nội Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Cn cÊp 2 Thµnh c«ng Cn cÊp 2 Ch­¬ng d­¬ng Cn cÊp 2 CÇu giÊy Cn cÊp 2 Ba ®×nh P.Quan hÖ kh¸ch hµng P.Hµnh chÝnh ng©n quü P.kÕ to¸n vµ dÞch vô Ng©n hµng P.Quan hÖ kh¸ch hµng P.DÞch vô ng©n hµng p. kiÓm tra néi bé P.Quan hÖ kh¸ch hµng P.Thanh toan xu©t nhËp khÈu P.Thanh to¸n thÎ P.Ng©n quü P.Qu¶n lý rñi ro P.Hµnh chÝnh p. tin häc Tæ tÝn dông thÓ nh©n P.kÕ to¸n tµi chÝnh P.Hµnh chÝnh ng©n quü P.KÕ toan vµ dÞch vô Ng©n hµng P.Quan hÖ kh¸ch hµng P.Hµnh chÝnh ng©n quü P.KÕ toan vµ dÞch vô Ng©n hµng P.Quan hÖ kh¸ch hµng P.Hµnh chÝnh ng©n quü P.KÕ toan vµ dÞch vô Ng©n hµng Phã Gi¸m §èc PGD Sè 1 PGD Sè 2 PGD Sè 3 PGD Sè 4 PGD Sè 5 Tæ qu¶n lý vèn Tæ qu¶n lý nî

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội (Vietcombank Hà nội).DOC
Luận văn liên quan