Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam

Sơ bộ tiến trình hình thành và phát triển của công ty a. Sơ lược về công ty Tên công ty Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư việt nam Tên giao dịch: Contruction and invesment viet nam Jont stoct company Tên viết tắt: Cavico.vn.jsc Trụ sở chính: Tầng 6, toà nhà công ty Sông Đà 9, đường Phạm Hùng Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 7684020 – 7684000 Fax : 7684000 Email: cavicovn@hn.vnn.vn Website: cavicovn.com Ngành nghề kinh doanh: - Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi - Xây dựng công nghiệp, dân dụng - Xây dựng các công trình điện thế đến 110KV - Bốc xúc đất đá mỏ - Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị - Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng(phục vụ ngành xây dựng) - Buôn bán vật liệu xây dựng Vốn điều lệ: 21.770.000(Hai mốt tỷ bảy trăm bảy mươi triệu động Vn) b. Hình thành công ty - Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam (Cavico Việt Nam) được thành lập ngày 29 – 02 – 2000 theo giấy đăng ký kinh doanh số 0103000009 do sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. - Một số thông tin khái quát ngày đầu thành lập o Ngành nghề : Thi công công trình XD cơ bản o Nhân sự : 260 lao động o Tổ chức : 5 dự án trực thuộc o Vốn pháp định : 7,50 tỷ đồng VN o Doanh thu : 40,30 tỷ đồng VN o Doanh thu : 40,30 tỷ đồng VN o Địa bàn hoạt động : 3 tỉnh miền Bắc c. Phát triển - Trong bốn năm hoạt động, Cavico Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về doanh thu, quy mô tổ chức, địa bàn sản xuất, ngành nghề, thị trường, đối tác. o Ngành nghề : Thi công công trình XD cơ bản, đầu tư đô thị, du lịch sinh thái, đầu thi công NM thuỷ điện, sản xuất công nghiệp, thương mại. o Nhân sự : 1333 lao động o Tổ chức : 6 công ty thành viên, 4 công ty cổ phần có tham gia điều hành, 4 công ty cổ phần góp vốn, 4 ban quản lý dự án, 9 chi nhánh trưc thuộc, trên 20 dự án sản xuất. o Vốn pháp định : 21,77 tỷ đồng VN o Doanh thu : 262,63 tỷ đồng VN o Địa bàn hoạt động : Các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1781 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tæng quan vÒ c«ng ty S¬ bé tiÕn tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty S¬ l­îc vÒ c«ng ty Tªn c«ng ty Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ viÖt nam Tªn giao dÞch: Contruction and invesment viet nam Jont stoct company Tªn viÕt t¾t: Cavico.vn.jsc Trô së chÝnh: TÇng 6, toµ nhµ c«ng ty S«ng §µ 9, ®­êng Ph¹m Hïng X· Mü §×nh, HuyÖn Tõ Liªm, Thµnh phè Hµ Néi §iÖn tho¹i: 7684020 – 7684000 Fax : 7684000 Email: cavicovn@hn.vnn.vn Website: cavicovn.com Ngµnh nghÒ kinh doanh: X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi X©y dùng c«ng nghiÖp, d©n dông X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn thÕ ®Õn 110KV Bèc xóc ®Êt ®¸ má DÞch vô cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ Bu«n b¸n t­ liÖu s¶n xuÊt, t­ liÖu tiªu dïng(phôc vô ngµnh x©y dùng) Bu«n b¸n vËt liÖu x©y dùng Vèn ®iÒu lÖ: 21.770.000(Hai mèt tû b¶y tr¨m b¶y m­¬i triÖu ®éng Vn) H×nh thµnh c«ng ty C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ ViÖt Nam (Cavico ViÖt Nam) ®­îc thµnh lËp ngµy 29 – 02 – 2000 theo giÊy ®¨ng ký kinh doanh sè 0103000009 do së KÕ ho¹ch ®Çu t­ thµnh phè Hµ Néi cÊp. Mét sè th«ng tin kh¸i qu¸t ngµy ®Çu thµnh lËp Ngµnh nghÒ : Thi c«ng c«ng tr×nh XD c¬ b¶n Nh©n sù : 260 lao ®éng Tæ chøc : 5 dù ¸n trùc thuéc Vèn ph¸p ®Þnh : 7,50 tû ®ång VN Doanh thu : 40,30 tû ®ång VN Doanh thu : 40,30 tû ®ång VN §Þa bµn ho¹t ®éng : 3 tØnh miÒn B¾c Ph¸t triÓn Trong bèn n¨m ho¹t ®éng, Cavico ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¶ vÒ doanh thu, quy m« tæ chøc, ®Þa bµn s¶n xuÊt, ngµnh nghÒ, thÞ tr­êng, ®èi t¸c. Ngµnh nghÒ : Thi c«ng c«ng tr×nh XD c¬ b¶n, ®Çu t­ ®« thÞ, du lÞch sinh th¸i, ®Çu thi c«ng NM thuû ®iÖn, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i. Nh©n sù : 1333 lao ®éng Tæ chøc : 6 c«ng ty thµnh viªn, 4 c«ng ty cæ phÇn cã tham gia ®iÒu hµnh, 4 c«ng ty cæ phÇn gãp vèn, 4 ban qu¶n lý dù ¸n, 9 chi nh¸nh tr­c thuéc, trªn 20 dù ¸n s¶n xuÊt. Vèn ph¸p ®Þnh : 21,77 tû ®ång VN Doanh thu : 262,63 tû ®ång VN §Þa bµn ho¹t ®éng : C¸c tØnh miÒn B¾c, miÒn Trung vµ T©y Nguyªn B¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ tõng n¨m. B¶ng1: B¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ tõng n¨m. TT Néi dung §VT 2000 2001 2002 2003 2004(KH) 1 Gi¸ trÞ s¶n l­îng Tû ®ång 40,31 100,59 134,62 262,68 893,64 2 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Tû ®ång 3,02 18.00 21,40 26,20 50,00 3 Nép ng©n s¸ch Tû ®ång 0,33 0,82 8,38 13,92 47,35 4 Nh©n lùc Ng­êi 260 666 903 1.333 2.500 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi §ång/ng­êi/th¸ng 1.983.000 2.040.000 2.140.000 2.182.000 2.300.000 6 Vèn ph¸p ®Þnh Tû ®ång 7.50 13,98 18,50 21,77 25,00 7 Tµi s¶n cè ®Þnh Tû ®ång 40,00 79,30 151,40 306,46 500,00 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch – ThÞ tr­êng S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty (xem b¶ng 2) §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty Cavico ViÖt Nam T×nh h×nh chung Chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc lµ kiªn ®Þnh, kh«ng thay ®æi, tiÕp tôc x©y vµ ®æi míi dùa trªn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h­íng XHCN. Trong ®ã kinh tÕ t­ nh©n tiÕp tôc ®­îc hç trî vµ ®Èy m¹nh. TiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ diÔn ra m¹nh mÏ, t¹o ®iÒu kiÖn lín ch« c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh lµnh m¹nh, thÞ tr­êng më réng c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Nhu cÇu vÒ XDCB cña n­íc ta cßn rÊt lín, thùc tÕ vµo thêi ®iÓm nµy míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng m¹nh, dù b¸o sÏ bïng næ vµo nh÷ng n¨m tíi ®©y. Tæ chøc cña C«ng ty Cavico ViÖt Nam ®· ®i vµo æn ®Þnh. §éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®· tr¶i qua thêi gian thö th¸ch vµ ®· dÇn thÝch nghi víi m« h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty tuy r»ng lóc ban ®Çu cßn nhiÒu bì ngì vµ gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. Nh÷ng thuËn lîi §· t¹o dùng ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, qua ®ã ®· tiÕp cËn ®­îc víi c¸c Chñ ®Çu t­ vµ c¸c Tæng c«ng ty lín, ®iÒu nµy gióp C«ng ty Cavico ViÖt Nam më réng ®­îc thÞ tr­êng ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. ViÖc gia nhËp, trë thµnh viªn cña Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ sÏ gióp C«ng ty Cavico ViÖt Nam n©ng lªn mét tÇm qu¶n lý míi, më réng ®­îc thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc thi c«ng c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn – mét thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng rÊt lín víi c¸c hîp ®ång kinh tÕ gi¸ trÞ hµng tr¨m tû ®ång. Nh÷ng thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn sÏ lµ ®éng lùc to lín, t¹o ®µ cho C«ng ty v÷ng b­íc vµo giai ®o¹n míi. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng ®· rót ra ®­îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u tõ thùc tÕ ho¹t ®éng. N¨ng lùc trang bÞ cña C«ng ty hiÖn cã lµ m¹nh mÏ vµ sÏ liªn tôc ®­îc ®Çu t­, ®æi míi. §éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña C«ng ty hÇu hÕt cã tuæi ®êi cßn trÎ, giÇu nhiÖt huyÕt sÏ tiÕp tôc cã c¬ héi ®­îc thÓ hiÖn hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng s¸ng t¹o cña m×nh. Nh÷ng khã kh¨n ThÞ tr­êng XDCB ngµy cµng cã sù c¹nh tranh gay g¾t. §iÒu nµy ®ßi hái mäi c¸ nh©n ph¶i nç lùc nhiÒu h¬n n÷a vµ søc m¹nh tËp thÓ yªu cÇu cao h¬n bÊt kú lóc nµo. C¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, mü thuËt, chÊt l­îng vµ tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh ngµy cµng cao, bªn c¹nh ®ã c¸c ph­¬ng ¸n thi c«ng ngµy cµng ®­îc ®æi míi, yªu cÇu ®Çu t­ rÊt lín vÒ mÆt trÝ tuÖ còng nh­ vÒ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng. Nguån tµi chÝnh cña c«ng ty ch­a v÷ng m¹nh, dù tr÷ tµi chÝnh cßn h¹n chÕ. §Ó ®¸p øng cho tèc ®é ph¸t triÓn cao trong giai ®o¹n tíi th× cßn rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm. Lùc l­îng lao ®éng cßn thiÕu ch­a ®¸p øng kÞp nhu cÇu t¨ng tr­ëng cña c«ng ty c¶ vÒ chÊt vµ l­îng. C¬ cÊu ngµnh nghÒ: Trong nh÷ng n¨m qua, Cavico ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng më réng ngµnh nghÒ SXKD. Ngµy ®Çu thµnh lËp, c«ng ty chØ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc XDCB víi c¸c chuyªn ngµnh: Bèc xóc ®Êt ®¸ khai th¸c má, thi c«ng nÒn ®­êng. HiÖn nay trong lÜnh vùc XDCB, ngoµi viÖc ph¸t huy c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, C«ng ty cßn më réng thi c«ng mÆt ®­êng giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh cÇu, x©y dùng d©n dông, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn nh­ hè mãng, ®ª, ®Ëp ... §Æc biÖt n¨m 2003 Cavico ViÖt Nam ®· ®ét ph¸ vµo lÜnh vùc thi c«ng c«ng tr×nh ngÇm, ®©y lµ c«ng viÖc cùc kú khã kh¨n, ®ßi hái kü thuËt rÊt cao. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng XDCB t¹i ViÖt Nam chØ cã 3 ®¬n vÞ trong n­íc cã thÓ ®¶m nhËn ®­îc c«ng viÖc nµy, mµ Cavico ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh duy nhÊt. N¨m 2003 Cavico ViÖt Nam ®· më r«ng s¶n xuÊt sang lÜnh vùc ®Çu t­, c¸c néi dung ®Çu t­ còng rÊt ®a d¹ng: §Çu t­ khu ®« thÞ S¬n La, ®Çu t­ khu du lÞch sinh th¸i Hoµ B×nh, du lÞch b·i biÓn t¹i Thanh Ho¸, c¸c khu c«ng nghiÖp, ch¨n nu«i bß s÷a ... C¸c lÜnh vùc nµy t¹o thÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ l©u dµi cho c«ng ty. Ngoµi ra ®Ó gi¶m rñi ro cho SXKD vµ më réng th­¬ng hiÖu, Cavico ViÖt Nam cßn ®Çu t­ vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, trong ®ã cã c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng, nhµ m¸y thuû ®iÖn, ®­êng giao th«ng BOT ... Bªn c¹nh ®ã ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña C«ng ty, ho¹t ®éng th­¬ng m¹i còng ®­îc ®Èy m¹nh. Ngoµi viÖc gióp C«ng ty chñ ®éng nguån vËt t­ phô tïng, m¸y mãc phôc vô thi c«ng, ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cßn cung cÊp than cho nh÷ng ®èi t¸c kh¸c. §Þnh h­íng ph¸t triÓn: Trong kÕ ho¹ch 4 n¨m lÇn thø nhÊt 2000 – 2004, Cavico ViÖt Nam x¸c ®Þnh cho m×nh trë thµnh “Nhµ thÇu phô chuyªn nghiÖp ”. Trong giai ®o¹n ®Çu më réng quan hÖ víi c¸c C«ng ty vµ c¸c Tæng c«ng ty ®Ó khai th¸c nguån viÖc. Chñ yÕu ®Çu t­ trang thiÕt bÞ thi c«ng x©y l¾p, tranh thñ thêi gian x©y dùng vµ æn ®Þnh tæ chøc tæ chøc, t¹o dùng vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng. Giai ®o¹n nöa sau cña kÕ ho¹ch 4 n¨m më r«ng thÞ tr­êng, ngµnh nghÒ. §Çu t­ d©y chuyÒn s¶n xuÊt mang tÝnh “§ång bé, hiÖn ®¹i, c«ng suÊt cao”, ®Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé, më réng tæ chøc. TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi, n©ng cao th­¬ng hiÖu. Trong kÕ ho¹ch 4 n¨m lÇn thø hai 2004 – 2008, Cavico ViÖt Nam x¸c ®Þnh cho m×nh trë thµnh “Nhµ ®Çu t­ – Nhµ thÇu chuyªn nghiÖp”. TËp tring c¸c nguån lùc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm quèc gia. §©u t­ vµo c¸c dù ¸n cã quy m« lín, dµi h¹n. Më réng quan hÖ víi c¸c Chñ ®Çu t­ , Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ n­íc, UBND c¸c tØnh, hîp t¸c víi c¸c tËp ®oµn quèc tÕ lín. Më r«ng thÞ tr­êng ra n­íc ngoµi. Kh«ng ngõng ch¨m lo, n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng ng­êi lao ®éng c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. T¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt nhÊt cho ng­êi lao ®éng. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng x· héi trªn diÖn réng. X©y dùng nÐt v¨n ho¸ doanh nghiÖp mang ®Ëm b¶n s¾c Cavico ViÖt Nam. C¸c khÝa c¹nh thÓ hiÖn n¨ng lùc cña c«ng ty Nh©n lùc Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù t¨ng tr­ëng vÒ SXKD , ®éi ngò nh©n sù cña c«ng ty Cavico ViÖt Nam còng kh«ng ngõng lín m¹nh. Cavico ViÖt Nam cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý giµu kinh nghiÖm ®· qua thö th¸ch qua c¸c dù ¸n lín cÊp quèc gia. Ngoµi ra C«ng ty ®· ®Çu t­ ®µo t¹o vµ tuyÓn chän ®­îc ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, lu«n s½n sµng hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®­îc giao Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cô thÓ cho trong b¶ng sau: B¶ng 3 : C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é cña c«ng ty §¬n vÞ: ng­êi STT Tr×nh ®é Sè l­îng Tû lÖ(%) §¹i häc 333 25 Trung cÊp – kü thuËt viªn 84 6 Thî vËn hµnh 299 22 Thî söa ch÷a 196 15 Lao ®éng kü thuËt kh¸c 58 4 Lao ®éng phæ th«ng/thêi vô 366 27 Tæng 1.333 Nguån: Phßng kÕ ho¹ch – ThÞ tr­êng T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty B¶ng 4: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty (2000 – T6/2003) §¬n vÞ: tû ®ång STT DiÔn gi¶i 2000 2001 2002 T6/2003 1 Tæng tµi s¶n 74.29 128.81 364.49 421.5 2 Tµi s¶n l­u ®éng 27.05 72.57 234.43 282.56 3 Tµi s¶n cè ®Þnh 41.68 56.23 130.05 165.92 4 Tµi s¶n nî 59.95 95.87 311.34 389.86 5 Vèn ph¸p ®Þnh 7.5 13.06 13.06 19.87 6 Vèn chñ së h÷u 8.72 32.93 44.77 31.65 7 Doanh thu 18.64 69.08 138.98 73.55 Nguån: Phßng kÕ ho¹ch – ThÞ tr­êng N¬i thùc tËp N¬i thùc tËp: Phßng KÕ ho¹ch – ThÞ tr­êng cña C«ng ty Cavico ViÖt Nam Ng­êi h­íng dÉn: Chó NghÞ – Sè ®iÖn tho¹i: 0904018228 Néi dung cña chuyªn §Ò thùc tËp Tªn chuyªn ®Ò: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y dùng ë C«ng ty Cavico ViÖt Nam Kh¸i niÖm, môc tiªu ®Êu thÇu t¹i viÖt nam §Êu ThÇu ®­îc xem lµ ph­¬ng thøc ­u viÖt trong “mua – b¸n” hµng ho¸ vµ dÞch vô. Trong nÒn kinh tÕ thô tr­êng hiÖn nay, ho¹t ®éng ®­îc ph¸t triÓn ngµy cµng s©u réng vµ hoµn thiÖn h¬n. kh«ng chØ ë ViÖt nam mµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, ph­¬ng thøc §Êu ThÇu ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c ho¹t ®éng mua b¸n. T¹i ViÖt nam, tõ sau §¹i Héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI (1986), víi nh÷ng chñ tr­¬ng ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ, më cöa nÒn kinh tÕ thu hót vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi, ®Æec biÖt lµ tõ khi cã luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi ra ®êi, nÒn kinh tÕ n­íc ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn rÊt m¹nh. Ngoµi nh÷ng nguån vèn ®­îc trÝch tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc cßn cã c¸c nguån vèn ®Çu t­ ®­îc huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c, nh­: vay, viÖn trî cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ vµ chÝnh phñ, tõ ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ...®­îc ®Çu t­ vµo ViÖt nam ngµy cµng nhiÒu h¬n, nh­ ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh, nhÊt lµ lÜnh vùc XDCB. §èi víi c¸c sù ¸n thùc hiÖn b»ng vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi th× viÖc §Êu ThÇu lµ b¾t buéc. Nh÷ng n¨m qua, mét sè dù ¸n thùc hiÖn b»ng vèn ®Çu t­ trong n­íc còng th«ng qua viÖc tæ chøc §Êu ThÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu, song thÓ lÖ vµ quy chÕ cßn ch¾p v¸, ch­a chuÈn mùc, c¸c nhµ thÇu ®­îc lùa chän hoÆc tróng thÇu nhiÒu khi gh­a thùc sù kh¸ch quan, thËm chÝ cßn ch­a t­¬ng xøng víi dù ¸n. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®ã nh÷ng quy chÕ vµ quy ®Þnh ®Çu tiªn ra ®êi vµ ngµy ®ang dÇn hoµn thiÖn: - QuyÕt ®Þnh sè 91 TTG ngµy 13-11-1992 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh vÒ qui ®Þnh vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ. - QuyÕt ®Þnh sè 60 BXD – VKT ngµy 30-03-1994 cña Bé x©y dùng ban hµnh vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu” cña Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, c«ng nghiÖp, Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c tØnh, thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau nµy lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16-07-1996 cña ChÝnh phñ (®· ®­îc söa ®æi theo nghÞ ®Þnh sè 93/CP cña ChÝnh phñ ngµy 23-07-1997) vµ hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 01-09-1999 cña ChÝnh phñ, vµ nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 05-05-2000, th«ng t­ 04/TT h­íng dÉn thùc hiÖn quy chÕ §Êu ThÇu thay thÕ cho nghÞ ®Þnh 43/CP vµ nghÞ ®Þnh 93/CP. ViÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n b»ng c¸c ph­¬ng thøc §Êu ThÇu trªn c¬ së phÊp lÝ t­¬ng ®èi hoµn chØnh ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ hÕt søc to lín. C¸c dù ¸n ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ph­¬ng thøc §Êu ThÇu ®· tiÕt kiÖm ®¸ng kÓ c¸c nguån vèn ®Çu t­ , rót ng¾n thêi gian thi c«ng vµ tõng b­íc n©ng cao ®­îc chÊt l­îng c«ng tr×nh. §ång thêi qua ®ã, c¸c nhµ thÇu b¾t buéc xem l¹i chÝnh m×nh vµ tù hoµn thiÖn b»ng c¸ch ®Çu t­ t¨ng c­êng n¨ng lùc vÒ moÞ mÆt, ®Æc biÖt lµ thiÕt bÞ thi c«ng, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, tr×nh ®ä qu¶n lÝ còng nh­ tr×nh ®é kÜ thuËt,... Theo quy ®Þnh míi nhÊt, ®Êu thÇu ®­îc hiÓu lµ “qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c¸c bªn mêi thÇu”. Thùc chÊt lµ mét h×nh thøc giao dÞch “mua- b¸n” trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Th«ng qua §Êu ThÇu , ng­êi mua cã mét s¶n phÈm hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña m×nh. Ng­êi b¸n th«ng qua §Êu ThÇu thùc hiÖn ®­îc viÖc cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cña m×nh vµ qua ®ã bï ®¾p chi phÝ vµ thu vÒ lîi nhuËn. Trong ®ã, nhµ thÇu lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n tham gia ®Êu thÇu. Bªn mêi thÇu lµ chñ dù ¸n, chñ ®Êu thÇu hoÆc ph¸p nh©n ®¹i diÖn, hîp ph¸p cña chñ dù ¸n, chñ ®Çu t­ ®­îc giao tr¸ch nhiÖm, thùc hiÖn viÖc ®Êu thÇu. Tr­êng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn nhµ thÇu cã thÓ lµ c¸ nh©n. Theo tÝnh chÊt c«ng viÖc, ®Êu thÇu cã thÓ ¸p dông cho c«ng viÖc sau: §Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn. §Êu thÇu x©y l¾p §Êu thÇu mua s¾m hµng hãa. §Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c thùc hiÖn dù ¸n. Khi ®ã nhµ thÇu lµ nhµ x©y dùng trong ®Êu thÇu x©y l¾p, lµ nhµ cung cÊp trong ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa, lµ nhµ t­ vÊn ®Êu trong ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­. Quy chÕ ®Êu thÇu ¸p dông cho c¸c cuéc ®Êu thÇu ®­îc tæ chøc vµ thùc hiÖn ë ViÖt nam. Môc tiªu cña ®Êu thÇu lµ nh»m thùc hiÖn tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu phï hîp, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n. Mét sè kh¸i niÖm sö dông trong §Êu ThÇu §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c«ng t¸c §Êu ThÇu , chóng ta cÇn ph¶i hiÓu râ c¸c thuËt ng÷, tõ ®ã vËn dông mét c¸ch chÝnh x¸c: §Êu ThÇu trong n­íc: lµ §Êu ThÇu chØ cã c¸c nhµ thÇu trong n­íc tham dù. §Êu ThÇu quèc tÕ: lµ cuéc §Êu ThÇu cã c¸c nhµ thÇu trong vµ ngoµi n­íc tham dù. Bªn mêi thÇu: lµ chñ dù ¸n, chñ ®Çu t­ hoÆc phÊp nh©n ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ dù ¸n, chñ ®Çu t­ ®­îc giao tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn §Êu ThÇu. Nhµ thÇu: lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n tham gia §Êu ThÇu. Nhµ thÇu trong n­íc lµ nhµ thÇu cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ë ViÖt nam vaf ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt nam Gãi thÇu: lµ toµn bé dù ¸n hoÆc mét phÇn c«ng viÖc cña dù ¸n ®­îc chia theo tÝnh chÊt kÜ thuËt hoÆc tr×nh tù thùc hiÖn dù ¸n, cã quy m« hîp ph¸p vµ b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé cña dù ¸n. trong tr­êng hîp mua s¾m, gãi thÇu cã thÓ lµ mét hoÆc mét sè lo¹i ®å dïng, trang thiÕt bÞ hoÆc ph­¬ng tiÖn. Gãi thÇu ®­îc chia thµnh nhiÒu hîp ®ång ( khi gãi thÇu ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn ). T­ vÊn: lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®¸p øng yªu cÇu kiÕn thøc kinh nghiÖm, chuyªn m«n cho bªn mêi thÇu trong viÖc xem xÐt, quyÕt ®Þnh, kiÓm tra qu¸ tr×nh chuÈn bÞ thùc hiÖn dù ¸n X©y l¾p: lµ nh÷ng c«ng viÖc thuéc qu¸ tr×nh x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh Hµng hãa: lµ m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, thiÕt bÞ (toµn bé, ®ång bé hoÆc thiÕt bÞ lÎ), b¶n quyÒn së h­ò c«ng nghiÖp, b¶n quyÒn së h÷u c«ng nghÖ, nguyªn liÖu, vËt liÖu, hµng tiªu dïng (thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm). Hå s¬ mêi thÇu: lµ toµn bé tµi liÖu do bªn mêi thÇu lËp, bao gåm c¸c yªu cÇu cho mét gãi thÇu ®­îc dïng lµm c¨n cø ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ bªn mêi thÇu ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. Hå s¬ dù thÇu: lµ c¸c tµi liÖu do nhµ thÇu lËp theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi th©ï. Dù ¸n : lµ tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt ®Ó thùc hiÖn mét phÇn hay toµn bé c«ng viÖc, môc tiªu hoÆc yªu cÇu nµo ®ã. Dù ¸n bao gåm dù ¸n ®Çu t­ vµ dù ¸n kh«ng cã tÝnh chÊt ®Çu t­ . Më thÇu: lµ thêi ®iÓm tæ chøc c¸c hå s¬ dù thÇu ®­îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. Qu¸ tr×nh më thÇu ®­îc tr¶i qua c¸c b­íc sau: + ChuÈn bÞ më thÇu: bªn mêi thÇu mêi tõng ®¹i diÖn cña tõng nhµ thÇu vµ cã thÓ mêi c¸c ®¹i diÖn cña c¸c c¬ quan qu¶n lÝ cã liªn quan tíi tham dù më thÇu ®Ó chøng kiÕn. ViÖc më thÇu ®­îc tiÕn hµnh theo ®Þa ®iÓm, thêi gian ghi trong Hå s¬ mêi thÇu, kh«ng phô thuéc vµo sù cã mÆt hay v¾ng mÆt cña nhµ thÇu ®­îc mêi. + Tr×nh tù më thÇu: Th«ng b¸o thµnh phÇn tham dù Th«ng b¸o sè l­îng vµ tªn nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu KiÓm tra niªn phong c¸c Hå s¬ dù thÇu Më lÇn l­ît c¸c hå s¬ dù thÇu, ®äc vµ ghi l¹i c¸c th«ng tin chñ yÕu sau: Tªn nhµ thÇu, sè l­îng b¶n chÝnh, b¶n chôp Hå s¬ dù thÇu, gi¸ dù thÇu (trong ®ã gi¶m gi¸ ), b¶o l·nh dù thÇu nÕu cã, nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c. Th«ng qua biªn b¶n më thÇu. §¹i diÖn bªn mêi thÇu, ®¹i diÖn bªn thÇu vµ ®¹i diÖn c¸c c¬ quan qu¶n lÝ (nÕu cã mÆt) kÝ x¸c nhËn vµo biªn b¶n më thÇu. Tæ chuyªn gia hoÆc bªn mêi thÇu kÝ x¸c nhËn vµo biªn b¶n chÝnh Hå s¬ dù thÇu trong khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh. B¶n chÝnh cña Hå s¬ dù thÇu ®­îc b¶o qu¶n theo chÕ ®é mËt vµ ®¸nh gi¸ ®­îc tiÕn hµnh theo b¶n chôp. XÐt thÇu: lµ qu¸ tr×nh bªn mêi thÇu xem xÐt, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng Hå s¬ dù thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu. Gi¸ gãi thÇu: lµ ®­îc x¸c ®Þnh cho tõng gãi thÇu trong kÕ ho¹ch §Êu ThÇu cña dù ¸n trªn c¬ së tæng møc vèn ®Çu t­ hoÆc tæng dù to¸n, dù to¸n ®­îc duyÖt. Trong tr­êng hîp §Êu ThÇu tuyÓn chän t­ vÊn chuÈn bÞ dù ¸n, gi¸ gãi thÇu ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn chÊp thuËn tr­íc khi tæ chøc §Êu ThÇu. Gi¸ dù thÇu: lµ gi¸ ghi trong Hå s¬ dù thÇu sau khi trõ phÇn gi¶m gi¸ (nÕu cã) bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt thùc hiÖn gãi thÇu. Gi¸ ®¸nh gi¸: lµ gÝa dù thÇu ®· söa lçi vµ hiÖu chØnh c¸c sai lÖch (nÕu cã), ®­îc quy ®æi vµ cïng mét mÆt b»ng (kÜ thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, vµ c¸c néi dung kh¸c) ®Ó lµm c¬ së so s¸nh gi÷a c¸c Hå s¬ dù thÇu . Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu: lµ do bªn mêi thÇu ®Ò nghÞ trªn c¬ së gi¸ dù thÇu ®­îc ®Ò nghÞ tróng thÇu sau khi söa lçi vµ hiªô chØnh c¸c sai lÖch theo yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu. Gi¸ tróng thÇu: lµ gÝa ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÕt q­ña §Êu ThÇu lµm c¨n cø cho bªn mêi thÇu th­¬ng th¶o hoµn thiÖnvµ kÝ hîp ®ång víi nhµ thaµu tróng thÇu. Gi¸ tróng thÇu kh«ng ®­îc lín h¬n gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch §Êu ThÇu d· ®­îc duyÖt. Gi¸ kÝ hîp ®ång: lµ gi¸ bªn mêi thÇu vµ bªn nhµ tróng thÇu tho¶ thuËn víi nhau sau khi th­¬ng th¶o hoµn thiÖn h¬pj ®ång vµ phï hîp víi kÕt qu¶ tróng thÇu. KÕt qu¶ §Êu ThÇu : lµ néi dung phª duyÖt cña ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn vÒ tªn nhµ tróng thÇu, gi¸ tróng thÇu vµ laäi hîp ®ång. Th­¬ng th¶o hîp ®ång: lµ qu¸ tr×nh tiÕp tôc th­¬ng th¶o hoµn chØnh néi dung chi tiÕt hîp ®ång víi nhµ tróng thÇu ®Ó kÝ kÕt. B¶o l·nh dù thÇu: lµ viÖc nhµ thÇu ®Æt mét kho¶n tiÒn ( tiÒn mÆt, sÐc, b¶o l·nh cña ng©n hµng hoÆc h×nh thøc t­¬ng ®­¬ng) vµo mét ®Þa chØ víi mét thêi gian x¸c ®Þnh theo qquy ®Þnh Hå s¬ mêi thÇu ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu víi Hå s¬ dù thÇu B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång: lµ viÖc nhµ thÇu tróng thÇu ®Æt mét kho¶n tiÒn ( tiÒn mÆt, b·o l·nh ng©n hµng hoÆc h×nh thøc t­¬ng ®­¬ng, sÐc) vµo mét ®Þa chØ víi mét thêi gian x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trong Hå s¬ mêi thÇu vµ kÕt qu¶ §Êu ThÇu ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn hîp ®ång ®· kÝ. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ¸p dông. Quy chÕ §Êu ThÇu ë ViÖt nam ®­îc ban hµnh ®iÒu chØnh, h­íng dÉn cho c¸c §Êu ThÇu ®­îc tæ chøc ë ViÖt nam Kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng ph¶i ¸p dông quy chÕ §Êu ThÇu. Nhµ n­íc khuyÕn khÝch ®Êu thÇu ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc v¨n hãa x· héi, kh«ng ph©n biÖt nguån vèn nh­ng b¾t buéc ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu theo quy chÕ ®Êu thÇu trong nh÷ng tr­êng hîp sau : - C¸c dù ¸n cã chñ ®Çu t­ lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc hoÆc c¬ quan tæ chøc cña Nhµ n­íc cã sö dông vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Vèn tÝn dông do Nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc, vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Bao gåm: + C¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng míi, c¶i t¹o, søa ch÷a lín, n©ng cÊp c¸c dù ¸n ®· ®Çu t­ x©y dùng +C¸c dù ¸n ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n kÓ c¶ thiÕt bÞ,m¸y mãc kh«ng cÇn l¾p ®Æt vµ sÈn phÈm khoa häc c«ng nghÖ míi + C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Ó quy ho¹ch phÊt triÓn vïng, l·nh thæ, quy ho¹ch phÊt triÓn nghµnh, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ vµ n«ng th«n. - C¸c dù ¸n liªn doanh, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh hoÆc cæ phÇn cã sù tham gia cña c¸c tæ chøc kinh tÕ Nhµ n­íc (c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc) tõ 30% trë lªn vµo vèn ph¸p ®Þnh, vèn kinh doanh hoÆc vèn cæ phÇn. - C¸c dù ¸n cÇn lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn: + §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ tring n­íc: chØ thùc hiÖn khi cã hai nhµ thÇu trë lªn cïng muèn tham gia mét dù ¸n, bao gåm: C¸c dù ¸n liªn doanh C¸c dù ¸n thùc hiÖn theo hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh C¸c dù ¸n 100% vèn n­íc ngoµi C¸c dù ¸n BOT, BT, BTO C¸c dù ¸n kh¸c lùa cho¹n ®èi t¸c dt + §èi víi dù ¸n sö dông vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi: chØ tæ chøc §Êu ThÇu theo quy chÕ nµy khi cã hai nhµ ®Çu t­ trë lªn cïng mu«nd tham gia mét dù ¸n hoÆc Thñ t­íng chÝnh phñ cã yªu cÇu ph¶i §Êu ThÇu lùa chän ®èi t¸c thùc hiÖn dù ¸n - §Êu thÇu mua s¾m ®å dïng, vËt t­, trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, ®oµn thÓ DN Nhµ n­íc, ®å dïng vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc th«ng th­êng cña lùc l­îng vò trang. - Riªng c¸c dù ¸n sö dung vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña c¸c tæ chøc n­íc ngoµi thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung ®iÒu ­íc ®­îc c¸c bªn tµi trî vµ bªn ViÖt Nam ký kÕt. Tr­êng hîp cã nh÷ng néi dung trong dù th¶o ®iÒu ­íc kh¸c víi quy chÕ ®Êu thÇu th× c¬ quan ®­îc giao tr¸ch nhiÖm ®µm ph¸n ký kÕt, quyÕt ®Þnh tr­íc khi ký kÕt. §iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu chØ ®­îc thùc hiÖn khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÒu kiÖn chung: a. V¨n b¶n quyÕt ®Þnh ®Çu t­ hoÆc giÊy phÐp quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cña ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn. b. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®· ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. c. Hå s¬ mêi thÇu ®· ®­îc ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt. d. Bªn mêi thÇu kh«ng ®­îc tham gia víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu ®èi víi c¸c gãi thÇu do m×nh tæ chøc. Trong tr­êng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn thùc hiÖn c«ng viÖc chuÈn bÞ dù ¸n hoÆc ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn d­ ¸n, ®iÒu kiÖn tæ chøc ®Êu thÇu lµ cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn vµ hå s¬ mêi thÇu ®­îc duyÖt. §iÒu kiÖn víi bªn nhµ thÇu: a. Cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ phøc t¹p ®­îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ngoµi giÊy ®¨ng ký kinh doanh, ph¶i cã giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt. b. Cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu. c. ChØ ®­îc tham gia mét ®¬n vÞ dù thÇu trong mét gãi thÇu, dï lµ ®¬n ph­¬ng hay liªn doanh dù thÇu. Tr­êng hîp tæng c«ng ty ®øng ®¬n vÞ dù thÇu th× c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®­îc phÐp tham dù víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp trong cïng mét gãi thÇu. §èi víi bªn mêi thÇu: kh«ng ®­îc htam gia víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu ®èi v¬id gãi thÇu m×nh tæ chøc. §iÒu kiÖn §Êu ThÇu quèc tÕ vµ ­u ®·i ChØ ®­îc §Êu ThÇu quèc tÕ trong nh÷ng tr­êng hîp sau: §èi víi gãi thÇu mµ kh«ng cã nhµ thÇu nµo trong n­íc cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña n­íc ngoµi cã quy ®Þnh trong ®iÒu ­íc §Êu ThÇu quèc tÕ Nhµ thÇu n­íc ngoµi khi tham dù §Êu ThÇu quèc tÕ t¹i ViÖt nam vÒ x©y l¾p ph¶i liªn danh víi nhµ thÇu ViÖt nam hoÆc phaØ cam kÕt sö dông thÇu phô ViÖt nam, nh­ng ph¶i nªu râ sù ph©n chia gi÷a c¸c bªn ph¹m vi c«ng viÖc, khèi l­îng gi¸ t­¬ng øng. Nhµ thÇu n­íc ngoµi tróng thÇu ph¶i thùc hiÖn cam kÕt vÒ tû lÖ phÇn tr¨m khèi l­îng c«ng viÖc cïng víi ®¬n gi¸ t­¬ng øng dµnh cho phÝa ViÖt nam lµ liªn danh hoÆc thÇu phô nh­ ®· nªu râ trong Hå s¬ dù thÇu. Trong khi th­¬ng th¶o hîp ®ång, nÕu nhµ thÇu n­íc ngoµi trógn thÇu kh«ng thùc hiÖn c¸c cam kÕt nªu trong Hå s¬ dù thÇu th× kÕt qña §Êu ThÇu sÏ bÞ huû bá. C¸c nhµ thÇu tham gia §Êu ThÇu ë ViÖt nam ph¶i cam kÕt sö dông vµ mua c¸c vËt t­ thiÕt bÞ phï hîp vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶, ®ang s¶n xuÊt, gia c«ng hoÆc hiÖn cã t¹i ViÖt nam, Trong tr­êng hîp hai Hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu n­íc ngoµi ®­îc ®¸nh gÝa ngang nhau. Hå s¬ dù thÇu cã tû lÖ c«ng viÖc dµnh cho phÝa ViÖt nam (lµ liªn danh hoÆc thÇu phô) cao h¬n sÏ ®­îc chÊp thuËn. Nhµ thÇu trong n­íc tham gia dù thÇu quèc tÕ (®¬n ph­¬ng hoÆc liªn danh) ®­îc xÐt ­u tiªn khi Hå s¬ dù thÇu ®­îc ®¸nh gÝa t­¬ng ®­¬ng víi c¸c Hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu n­íc ngoµi. Tr­êng hîp hai tói hå s¬ ®­îc ®¸nh gi¸ ngang nhau, sÏ ­u tiªn Hå s¬ dù thÇu cã tû lÖ nh©n c«ngnhiÒu h¬n. Nhµ thÇu trong n­íc tham gia §Êu ThÇu quèc tÕ sÏ ®­îc h­ëng chÕ ®é ­u ®·i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu HiÖn nay ë n­íc ta, ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®­îc ¸p tiÕn hµnh ¸p dông theo mét trong ba ph­¬ng thøc sau : 3.1 §Êu thÇu mét tói Hå s¬ Lµ ph­¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu trong mét tói Hå s¬. Ph­¬ng thøc nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p. 3.2 §Êu thÇu hai tói Hå s¬ Lµ ph­¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh trong tõng tói Hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt sÏ ®­îc xem xÐt tr­íc ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c nhµ thÇu më tiÕp Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ ®Ó ®¸nh gi¸. Ph­¬ng thøc nµy chØ ®­îc ¸p dông víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn. 3.3 §Êu thÇu hai giai ®o¹n Ph­¬ng thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng tr­êng hîp sau : C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 500 tû ®ång trë lªn. C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa cã tÝnh chÊt lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ toµn bé, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p ®Æc biÖt phøc t¹p. Dù ¸n hîp ®ång thùc hiÖn theo hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph­¬ng thøc nµy nh­ sau: a. Giai ®o¹n thø nhÊt C¸c nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ph­¬ng ¸n tµi chÝnh (ch­a cã gi¸) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu, nh»m thèng nhÊt vÒ yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ nép Hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc cña m×nh. b. Giai ®o¹n thø hai Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép Hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc víi ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt chi tiÕt vÒ kinh tÕ víi ®Çy ®ñ néi dung vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång gi¸ dù thÇu. Më thÇu, xÐt thÇu, tr×nh duyÖt vµ c«ng bè kÕt qu¶ §Êu ThÇu . Më thÇu: Sau khi tiÕp nhËn nguyªn tr¹ng Hå s¬ dù thÇu nép ®óng h¹n vµ ®­îc qu¶n lÝ theo chÕ ®é qu¶n lÝ Hå s¬ mËt, viÖc më thÇu ®­îc tiÕn hµnh c«ng khai theo ngµy, giê vµ ®Þa ®iªmt ghi trong Hå s¬ dù thÇu vµ kh«ng ®­îc qu¸ 48 giê, kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu (trõ ngµy nghØ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt). Biªn b¶n më thÇu bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: Tªn gãi thÇu Ngµy, giê, ®Þa ®iÓm më thÇu Tªn vµ ®Þa chØ c¸c nhµ thÇu Gi¸ dù thÇu, b¶o l·nh dù thÇu vµ tiÕn ®é thùc hiÖn C¸c néi dung liªn quan kh¸c’ §¹i diÖn bªn mêi thÇu vµ c¸c nhµ thÇu ®­îc tham dù vµo biªn b¶n më thÇu. B¶n gèc Hå s¬ dù thÇu sau khi më thÇu ph¶i ®­îc bªn mêi thÇu kÝ x¸c nhËn tõng trang tr­íc khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lÝ theo chÕ ®é qu¶n lÝ Hå s¬ “mËt” ®Ó lµm c¬ së ph¸p lÝ cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt. XÐt thÇu: Bªn mêi thÇu tiÕn hµnh nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ chi tiÕt vµ xÕp h¹ng c¸c Hå s¬ dù thÇu ®· ®­îc më c¨n cø theo yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn hoÆc ng­êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt tr­íc khi më thÇu. ViÖc ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau: Sö dông ph­¬ng ph¸p chÊm ®iÓm ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu c¸c gãi thÇu t­ vÊn, gãi thÇu lùa chän ®èi t¸c, ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù tuyÓn, ®¸nh gÝa vÒ mÆt kÜ thuËt ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ hoÆc x©y l¾p. Sö dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®èi víi c¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ hoÆc x©y l¾p theo hai b­íc sau: B­íc mét: Sö dông thang ®iÓm ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kÜ thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n ( lµ danh s¸ch nhµ thÇu ®¸p øng c¬ b¶n Hå s¬ mêi thÇu c¨n cø theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸). B­íc hai: X¸c ®Þnh ®¸nh gi¸ ®èi víi Hå s¬ dù thÇu thuéc danh s¸ch ng¾n ®Ó xÕp h¹ng. kh«ng sö dông kÕt qu¶ xÐt thÇu, gi¸ sµn mµ sö dông goÝ thÇu trong kÕ ho¹ch §Êu thÇu ®­îc duyÖt Phª duyÖt vµ c«ng bè kÕt qu¶: KÕt qu¶ §Êu thÇu ph¶i do ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Bªn mêi thÇu chØ ®­îc c«ng bè kÕt qu¶ §Êu thÇu sau khi ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. C¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu. Chñ ®Çu t­ cã thÓ lùa chän nhµ thÇu theo c¸c h×nh thøc sau : 2.1 §Êu thÇu réng r·i Theo h×nh thøc nµy,viÖc gäi thÇu ®­îc phæ biÕn réng r·i th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng vµ kh«ng h¹n chÕ sè l­îng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian réng r·i tèi thiÓu lµ 10 ngµy tr­íc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ®­îc ¸p dông trong ®Êu thÇu. 2.2 §Êu thÇu h¹n chÕ §Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu mêi mét sè nhµ thÇu (tèi thiÓu lµ 5 nhµ thÇu) cã ®ñ n¨ng lùc tham gia. Danh s¸ch nhµ thÇu tham dù ph¶i ®­îc ng­êi ( hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. H×nh thøc nµy chØ ®­îc xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: + ChØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c¸c gãi thÇu. + C¸c nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ. + Do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ¸p dông ®Êu thÇu h¹n chÕ cã lîi thÕ. 2.3 ChØ ®Þnh thÇu ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc lùa chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th­¬ng th¶o hîp ®ång. H×nh thøc nµy chØ ¸p dông ®­îc trong c¸c h×nh thøc ®Æc biÖt sau : * Tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai, ®Þch häa sù cè cÇn kh¾c phôc ngay th× chñ dù ¸n ( ng­êi cã thÈm quyÒn giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ vµ thùc hiÖn dù ¸n ) ®­îc phÐp chØ ®Þnh ngay ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÞp thêi. Trong thêi gian 10 ngµy kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þng chØ ®Þnh thÇu, chñ dù ¸n ph¶i b¸o c¸o ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn vÒ néi dung chØ ®Þnh thÇu. Ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn ph¸t hiÖn chØ ®Þnh sai víi quy ®Þnh ph¶i xö lÝ kÞp thêi. * Gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu thö nghiÖm, bÝ mËt quèc gia, bÝ mËt an ninh, bÝ mËt quèc phßng do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. * Gãi thÇu cã gi¸ trÞ d­íi 1 tû ®ång ®èi víi mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p d­íi 500 triÖu ®ång ®èi víi t­ vÊn. C¸c gãi thÇu chØ ®Þnh thÇu thuéc dù ¸n nhãm A, Thñ t­íng ChÝnh Phñ ph©n cÊp cho Bé Tr­ëng, thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh Phñ , Héi ®ång qu¶n trÞ cña Tæng c«ng ty nhµ n­íc do thñ t­íng ChÝnh Phñ thµnh lËp ( Tæng c«ng ty 90,91), chñ tÞch UBND tØnh, Thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng cã dù ¸n quyÕt ®Þnh. Khi chØ ®Þnh thÇu, ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chØ ph¶i chÞu tr¹ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ quy ®Þnh cña m×nh. Trong tr­êng hîp thÊy kh«ng cÇn thiÕt chØ ®Þng thÇu th× §Êu thÇu theo quy ®Þnh. Nghiªm cÊm viÖc tuú tiÖn chia dù ¸n thµnh nhiÒu gãi thÇu ®Ó chØ ®Þnh thÇu. Bé tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ vÒ chØ ®Þnh thÇu mua s¾m ®å dïng, vËt t­ trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc th­êng xuyªn cña c¬ quan Nhµ n­íc, ®oµn thÓ, doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®å dïng, vËt t­ trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc th«n gth­êng cña lùc l­îng vò trang. * Gãi thÇu cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt kh¸c do yªu cÇu cña c¬ quan tµi trî vèn, do tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ mÆt kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ hoÆc do yªu cÇu ®ét xuÊt cña dù ¸n do ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ chØ ®Þnh trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn vµ c¸c c¬ quan liªn quan. Trong tr­êng hîp chØ ®Þnh thÇu c¸c môc tiªu trªn ph¶i x¸c ®Þng râ ba néi dung: lÝ do chØ ®Þng thÇu kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc kÜ thuËt, tµi chÝnh cña nhµ thÇu ®­îc ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu. Gi¸ trÞ vµ khèi l­îng ®· ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn cÊp hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt lµm c¨n cø cho chØ ®Þnh thÇu (riªng gãi thÇu x©y l¾p ph¶i cã thiÕt kÕ dù to¸n ®­îc duyÖt theo quy ®Þnh). Trong tr­êng hîp cÇn kh¾c phôc ngay hËu qu¶ thiªn tai, ®Þch ho¹, sù cè th× chñ dù ¸n cÇn x¸c ®Þng khèi l­îng vµ gi¸ trÞ t¹m tÝnh, sau ®ã lËp ®Çy ®ñ hå s¬, dù to¸n ®­îc duyÖt theo quy ®Þnh ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n. * PhÇn vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc dµnh cho chñ dù ¸n cña c¸c c¬ quan sù nghiÖp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, quy ho¹ch ph¸t triÓn nghµnh, quy ho¹ch chung x©y dùng ®o thÞ vµ n«ng th«n, ®· ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn giao nhiÖm vô thùc hiÖn th× kh«ng ph¶i §Êu thÇu nh­ng ph¶i cã hîp ®ång cô thÓ vµ giao nép s¶n phÈm theo ®óng quy ®Þnh. * Gãi thÇu t­ vÊn lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, cña dù ¸n ®Çu t­ kh«ng ph¶i §Êu thÇu, nh­ng chñ ®Çu t­ ph¶i chän nhµ t­ vÊn phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n. 2.4 Chµo hµng c¹nh tranh H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông cho nh÷ng gãi hµng mua s¾m hµng hãa cã gi¸ trÞ d­íi 2 tû ®ång. Mçi gãi thÇu ph¶i cã Ýt nhÊt 3 chµo hµng cña 3 nhµ thÇu kh¸c nhau trªn yªu cÇu chµo hµng bªn mêi thÇu. ViÖc göi chµo hµng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch göi trùc tiÕp, b»ng Fax, b»ng ®­êng b­u ®iÖn hoÆc b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c. 2.5 Mua s¾m trùc tiÕp H×nh thøc mua s¾m trùc tiÕp ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp bæ sung hîp ®ång cò ®· ®­îc thùc hiÖn xong (d­íi 1 n¨m) hoÆc hîp ®ång ®ang thùc hiÖn víi ®iÒu kiÖn chñ ®Çu t­ cã nhu cÇu t¨ng thªm sè l­îng hµng hãa hoÆc khèi l­îng c«ng viÖc mµ tr­íc ®ã ®· ®­îc tiÕn hµnh ®Êu thÇu, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ®­îc v­ît møc gi¸ hoÆc ®¬n gi¸ trong hîp ®ång ®· ký tr­íc ®ã. Tr­íc khi ký hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i chøng minh cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. 2.6 Tù thùc hiÖn H×nh thøc nµy chØ ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c gãi thÇu mµ chñ ®Çu t­ cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn trªn c¬ së tu©n thñ quy ®Þng vÒ chØ ®Þnh thÇu (ngoµi ph¹m vÞ t¹i ®iÒu 63 cña Quy chÕ qu¶n lÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng ). 2.7 Mua s¾m ®Æc biÖt H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c ngµnh hÕt søc ®Æc biÖt mµ nÕu kh«ng cã nh÷ng quy ®Þnh riªng th× kh«ng thÓ ¸p dông ®Êu thÇu ®­îc. C¬ quan qu¶n lÝ nghµnh ph¶i x©y dùng quy tr×nh thùc hiÖn ph¶i ®¶m b¶o c¸c môc tiªu cña quy chÕ §Êu thÇu vµ cã ý kiÕn tho¶ thuËn cña Bé KH&§T ®Ó tr×nh Thñ t­íng ChÝnh Phñ quyÕt ®Þnh. Hîp ®ång trong §Êu thÇu : Hîp ®ång lµ h×nh thøc b¾t buéc ®èi víi nhµ thÇu vµ bªn mêi thÇu. Bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i kÝ kÕt hîp ®ång b»ng v¨n b¶n. Hîp ®ång ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c sau: Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt n­íc c«ng hoµ x· héi xhñ nghÜa ViÖt nam vÒ hîp ®ång. Tr­êng hîp luËt ph¸p ViÖt nam ch­a cã quy ®Þnh th× ph¶i xin phÐp Thñ t­íng ChÝnh Phñ tr­íc khi kÝ kÕt hîp ®ång Néi dung hîp ®ång ph¶i ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ( chØ b¾t buéc ®ãi víi c¸c hîp ®ång sÏ kÝ víi nhµ thÇu do Thñ t­íng ChÝnh Phñ phª duyÖt). C¨n cø thêi h¹n vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu ®­îc quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch §Êu thÇu, hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn theo mét trong c¸c nguyªn t¾c sau: Hîp ®ång trän gãi: lµ hîp ®ång theo gi¸ kho¸n gãi, ®­îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu x¸c ®Þnh râ vÒ sè l­îng, yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ thêi gian. Tr­êng hîp cã nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nh­ng kh«ng do nhµ thÇu g©y ra th× sÏ ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay: lµ hîp ®ång bao gåm toµn bé c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ vµ x©y l¾p cña mét gãi thÇu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua mét nhµ thÇu. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm tham gia gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nghiÖm thu vµ nhËn bµn giao khi nhµ thÇu hoµn thµnh toµn bé c«ng tr×nh theo hîp ®ång ®· kÝ. Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸: lµ hîp ®ång ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mµ t¹i thêi ®iÓm kÝ kÕt hîp ®«ng sÏ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ khèi l­îng vµ sè l­îng hoÆc cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ do chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc thay ®æi vµ hîp ®ång cã thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. ViÖc thùc hiÖn hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh sau: + Trong Hå s¬ mêi thÇu ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt cã quy ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiªn, giíi h¹n c¸c phÇn viÖc hoÆc h¹ng môc c«ng ®­îc ®iÒu chØnh theo c«ng thøc ®iÒu chØnh gi¸ + §­îc c¸c bªn liªn quan x¸cc nhËn, ®­¬cj ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyªn cho phÐp, ¸p dông trong c¸c t­êng hîp sau: Khi cã nh÷ng khèi l­îng, sè l­îng ph¸t sinh ( t¨ng hoÆc gi¶m) kh«ng ph¶i do nhµ thÇu g©y ra, Khi cã biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ do chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc thay ®æi ®èi víi c¸c yÕu tè nh©n c«ng, nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ cña nh÷ng hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ víi thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. Tr­ît gi¸ chØ ®­îc tÝnh tõ th¸ng thø 13 kÓ tõ thêi ®iÓm b¾t ®µu thùc hiÖn hîp ®ßng. + Gi¸ trÞ cña hîp ®ång sau khi ®iÒu chØnh kh«ng ®­îc v­ît tæng dù to¸n, dù to¸n hoÆc gi¸ gãi thÇu x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch §Êu thÇu ®· ®­îc duyÖt. Tæng gi¸ trÞ ®iÒu chØnh vµ gi¸ trÞ c¸c hîp ®ång thuéc dù ¸n kh«ng ®­îc v­ît tæng møc ®Çu t­ ®­îc duyÖt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư việt nam.DOC
Luận văn liên quan