Báo cáo Thực tập tại công ty cp đầu tư và bê - Tông thịnh liệt

MỤC LỤC Tang Trang I> Cơ cấu tổ chức của cơ sở: . 1 1. Quá trình phát triển của công ty qua từng thời kỳ 1 2. Cơ cấu tổ chức của công ty . 4 II> Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 6 1. Các tổ chức quản lý kỹ thuật máy móc . 6 2. Cách điều hành máy móc trong công ty 7 III> Các yếu tố “đầu vào”, “đầu ra” và phương pháp tổ chức bảo quản vận chuyển và sữa chữa 8 1. Năng lực sản xuất hiện nay của công ty . 8 2. Nhu cầu về máy móc của công ty 9 3. Công nghệ sản xuất và phương pháp tổ chức, bảo quản, vận chuyển, bảo dưỡng và sửa chữa máy . 10 ã Về bảo quản 10 ã Về vấn để bảo dưỡng sửa chữa máy móc 10 ã Về việc vận chuyển máy móc 11 IV> Quy trình công nghệ sản xuất . 12 A. Về tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp . 14 1. Về tổ chức . 14 2. Về quản lý 16 3. Về việc điều hành 17 4. Về vấn đề xử lý kỹ thuật . 17 B. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 18 C. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 19 1.Môi trường kinh tế vĩ mô 19 a) Môi trường kinh tế . 19 b) Môi trường công nghệ 19 c) Môi trường văn hoá - xã hội 19 d) Môi trường pháp luật 20 2. Mội trường ngành . 20 a) Đối thủ cạnh tranh 20 b) Áp lực khách hàng 20 c) Áp lực nhà cung ứng . 20 d) Sản phẩm thay thế 21 V/.Thu hoạch sau đợt thực tập tổng quan 21 1.Kết luận . 21 2.Cảm tưởng sau đợt thực tập 22 Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1516 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cp đầu tư và bê - Tông thịnh liệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Néi dung b¸o c¸o Tæng quan c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ së: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty qua tõng thêi kú: §¬n vÞ thùc tËp lµ c«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ Bª-t«ng ThÞnh LiÖt vµ ®©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ N­íc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. Tªn giao dÞch: ChuyÓn ®æi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh sè 2315/Q§_UBND ngµy 17/05/2006 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi (GiÊy chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh Doanh nghiÖp nhµ n­íc sè111545 cÊp ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 1997 t¹i Hµ Néi). Tªn giao dÞch tiÕng Anh: ThÞnh LiÖt Concrete and investment jointstock company. §Þa chØ trô së: Ngâ 1 CÇu Tiªn, ph­êng ThÞnh LiÖt, quËn Hoµng Mai. §iÖn tho¹i: 04. 8614509 Fax: 04. 8615289 Email: betongthinhliet@fpt.vn Sè §KKD: 0103012817 Ngµy cÊp: 20/06/2006 T×nh tr¹ng ho¹t ®éng: §ang ho¹t ®éng Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt: Tæng gi¸m ®èc c«ng ty §ç Hång Qu©n Vèn ®iÒu lÖ: 20.000.000.000VN§ Ngµnh nghÒ kinh doanh: - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª-t«ng ®óc s½n, bª-t«ng th­¬ng phÈm vµ c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng; - LËp, qu¶n lý, tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë, khu c«ng nghiÖp, ®Çu t­ h¹ tÇng vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n; - X©y dùng vµ trang trÝ néi ngo¹i thÊt, c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, h¹ tÇng kü thuËt vµ l¾p ®iÖn; - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c thiÕt bÞ, c«ng cô, s¶n phÈm c¬ khÝ phôc vô cho x©y dùng; - ChuyÓn giao c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm bª-t«ng, vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng; - Kinh doanh vµ vËn chuyÓn hµng ho¸; (Doanh nghiÖp chØ kinh doanh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn cña ph¸p luËt) Thµnh viªn: Tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ Ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý phÇn vèn gãp: Tæng gi¸m ®èc §ç Hång Qu©n + 231 cæ ®«ng kh¸c; * NhiÖm vô cña doanh nghiÖp: lµ s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n phôc vô cho c¸c ®¬n vÞ trong së vµ Thµnh phè Hµ néi : Panel , cäc mãng , g¹ch l¸t hÌ … Thêi kú ®Çu thµnh lËp, trong c¬ chÕ bao cÊp ®¬n vÞ chñ yÕu s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch vµ cung cÊp theo chØ tiªu ph©n phèi . Trong giai ®o¹n qu¸ ®é tõ c¬ chÕ bao cÊp sang qu¶n lý theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®¬n vÞ ®· ®øng v÷ng tr­íc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch ban ®Çu tõng b­íc tr­ëng thµnh . s¶n phÈm ®­îc ®a d¹ng hãa , thÞ tr­êng tiªu thô më réng ra c¸c tØnh thµnh phè l©n cËn . S¶n phÈm s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng . Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, ®¬n vÞ ®· cung cÊp s¶n phÈm cho nhiÒu c«ng tr×nh: C¸c bÖnh viÖn vµ nhiÒu nhµ hµng, kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn thµnh phè; Trô së H§ND thµnh phè; C¸c khu chung c­ , tr­êng häc míi cña Thñ ®« §øng tr­íc ng­ìng cöa héi nhËp kinh tÕ cña Nhµ n­íc, cïng víi xu h­íng toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, cïng víi sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña ®¬n vÞ trong thêi gian qua, nªn ngµy 17/05/2006 theo quyÕt ®Þnh sè 2315/Q§_UBND c«ng ty ®· chuyÓn ®æi tõ m« h×nh doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. Tr­íc sù c¹nh tranh ngµy cµng m¹nh mÏ cña ngµnh, ®¬n vÞ ®· ®Çu t­ mét d©y truyÒn tr¹m trén bª t«ng th­¬ng phÈm (TEKA – CHLB §øc) c«ng suÊt 30 m3/h vµ 4 xe vËn chuyÓn bªt«ng KAMAZ. Nhê ®ã nhÞp ®é ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ ngµy cµng t¨ng nhanh n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc t­ 10 – 20 % , s¶n phÈm ®a d¹ng hãa, chÊt l­îng s¶n phÈm n©ng cao , uy tÝn cña ®¬n vÞ ®­îc cñng cè v÷ng ch¾c. Trong thêi gian nµy ®¬n vÞ ®· cung cÊp s¶n phÈm chÝnh cho nhiÒu c«ng tr×nh : - Nhµ kh¸ch chÝnh phñ, v¨n phßng Quèc héi , chî ®ång Xu©n, Chî H«m , Kho b¹c L¹ng S¬n , kho b¹c Lµo Cai - CÊu kiÖn bÓ n­íc PhÇn Lan : Nhµ m¸y n­íc Mai DÞch , Ngäc Hµ , Yªn phô. Toµn bé cÊu kiÖn tÊm sµn, phµo, bån hoa, tÊm ®an, c«ng tr×nh Hµ néi Opera Hilton. Bªt«ng th­¬ng phÈm: c«ng tr×nh chî §ång Xu©n, 24 Trang TiÒn, 44 Lý Th­êng KiÖt, 2 Ng« QuyÒn, Nhµ m¸y phô tïng xe m¸y « t« Nh­ Quúnh, kh¸ch s¹n Hµ néi vµng. *Tõ sau khi cæ phÇn ho¸ : C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ bª-t«ng ThÞnh LiÖt ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô : S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng bao gåm: CÊu kiÖn bª-t«ng ®Þnh h×nh ®óc s½n, bª-t«ng trén s½n vËt liÖu nung vµ kh«ng nung ... Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông, giao th«ng , thñy lîi , c«ng nghiÖp võa vµ nhá , s¶n xuÊt gia c«ng c¸c cÊu kiÖn thÐp trong x©y dùng , l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ néi ngo¹i thÊt . Kinh doanh vËn t¶i hµng hãa ®­êng bé . §­îc phÐp liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt ®Þnh hiÖn hµnh . Tr­íc nhiÖm vô míi , c«ng ty ®· x¾p xÕp l¹i tæ chøc s¶n xuÊt vµ liªn tôc ®Çu t­ n©ng cao c«ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm . Thµnh lËp c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn : XÝ nghiÖp bªt«ng th­¬ng phÈm XÝ nghiÖp bªt«ng ®óc s½n 1 vµ 2 XÝ nghiÖp x©y dùng XÝ nghiÖp c¬ khi vËn t¶i Trong thêi gian gÇn ®©y, C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t­ chiÒu s©u ®æi míi c«ng nghÖ d©y truyÒn thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao c«ng suÊt vµ chÊt l­îng bª t«ng th­¬ng phÈm, èng cèng ly t©m vµ cÊu kiÖn bª t«ng kh¸c. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c¬ së lµ c«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ Bª-t«ng ThÞnh LiÖt. Em thÊy r»ng sau kho¶ng h¬n mét n¨m trë l¹i ®©y víi sù ®iÒu hµnh cña vÞ Tæng Gi¸m ®èc lµ ¤ng §ç Hång Qu©n, bé mÆt qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña c«ng ty d· cã sù thay ®æi v­ît bËc, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn râ trong s¬ ®å d­íi ®©y. Tæng Gi¸m ®èc §ç Hång Qu©n Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp Bª t«ng ®óc s½n 1 Phßng Kü ThuËt Phßng Tæ Chøc Tæ Cèng va rung Tæ Panel Tæ cäc Ðp Tæ Cèng ly t©m Phßng Tµi Vô Phßng Kinh Doanh XÝ nghiÖp Bª t«ng ®óc s½n 2 XÝ nghiÖp Th­¬ng phÈm XÝ nghiÖp X©y dùng XÝ nghiÖp C¬ khÝ Tæ Hµn Tæ S¾t Tæ söa ch÷a Tæ C¬ khÝ II. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: C¸c tæ chøc qu¶n lý kü thuËt m¸y mãc: C«ng ty gåm cã c¸c gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc qu¶n lý kü thuËt m¸y mãc trong tõng xÝ nghiÖp thµnh viªn cña c«ng ty. C«ng ty ®­îc chia ra lµm n¨m xÝ nghiÖp, mçi xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mét sè l­îng m¸y mãc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp nãi riªng vµ cña c«ng ty nãi chung cô thÓ: XÝ nghiÖp Bª-t«ng th­¬ng phÈm lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm lµ nh÷ng khèi bª-t«ng ®· ®­îc trén sau ®ã ®­îc vËn chuyÓn ®Õn phôc vô cho c¸c xÝ nghiÖp bª-t«ng ®óc s½n vµ vËn chuyÓn ®Õn nh÷ng ®¬n vÞ c¬ së h¹ tÇng ®· ®­îc hîp ®ång tr­íc. §Ó phôc vô cho viÖc lao ®éng s¶n xuÊt ®ã th× xÝ nghiÖp Bª-t«ng th­¬ng phÈm qu¶n lý l­îng m¸y mãc gåm cã: Mét tr¹m trén bª-t«ng th­¬ng phÈm n¨ng suÊt 30m3/h . Mét tr¹m trén bª-t«ng th­¬ng phÈm n¨ng suÊt 60m3/h . Mét tr¹m trén bª-t«ng th­¬ng phÈm n¨ng suÊt 100m3/h, b¾t ®Çu ®i vµo vËn hµnh. XÝ nghiÖp bª-t«ng ®óc s½n lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm Bª-t«ng phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng tõ kh©u nÒn mãng ®Õn kh©u x©y dùng. Cô thÓ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra nh÷ng lo¹i cäc bª-t«ng dïng ®Ó thi c«ng nÒn mãng, cäc nèi, c¸c lo¹i tÊm Panel sö dông cho nhµ l¾p ghÐp, c¸c lo¹i tÊm läc n­íc, èng cèng d¹ng khèi, vµ ®Æc biÖt c¸c lo¹i èng trßn cã ®­êng kÝnh lín ®óc theo ph­¬ng ph¸p Va Rung vµ c¸c lo¹i èng cèng dµi ®óc theo ph­¬ng ph¸p ly t©m. HiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang qu¶n lý vµ sö dông mét l­îng m¸y mãc gåm cã: M¸y ®óc èng cèng ly t©m. M¸y Va Rung ®Ó ®óc èng cèng trßn ng¾n cã ®­êng kÝnh lín. NhiÖm vô cho viÖc vËn chuyÓn thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt xÝ nghiÖp cÇn qu¶n lý vµ sö dông hai cÇn trôc vµ hai cæng trôc. XÝ nghiÖp c¬ khÝ lµ xÝ nghiÖp lµm ra rÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm phôc vô cho c¸c xÝ nghiÖp bª t«n g ®óc s½n vµ cho viÖc x©y dùng cña c«ng ty nh­ : T¹o cèt thÐp ®Þnh h×nh cho c¸c lo¹i cäc bª t«ng cã kÝch cì kh¸c nhau. T¹o cèt thÐp ®Þnh h×nh cho c¸c lo¹i cèng bª t«ng d¹ng khèi vµ trô cã kÝch cì kh¸c nhau, c¸c lo¹i khu«n ®óc bª t«ng phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt Panel vµ tÊm läc n­íc... S¶n xuÊt c¸c lo¹i v¸n khu«n phôc vô cho x©y dùng. C¸c lo¹i m¸y mãc thuéc sù qu¶n lý cña xÝ nghiÖp gåm cã: Mét m¸y c¾t t«n 20mm víi hÖ thèng dÉn ®éng b»ng c¬ khÝ. Mét m¸y c¾t t«n 6mm víi hÖ thèng chuyÒn ®éng b¨ng thuû lùc. Mét m¸y uèn thÐp. Mét m¸y n¾n thÐp trßn ®­êng kÝnh 10mm. Mét vµi m¸y mµi vµ m¸y khoan thÐp, Phßng kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý l­îng m¸y mãc gåm cã: 12 xe vËn chuyÓn bª-t«ng th­¬ng phÈm. Mét xe b¬m bª-t«ng . Mét sè xe t¶i vËn chuyÓn thiÕt bÞ vµ m¸y mãc cho c«ng ty. §Ó cho qu¸ tr×nh vËn hµnh vµ sö dông, m¸y mãc xÝ nghiÖp c¬ khÝ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ mÆt kü thuËt cña toµn bé m¸y mãc hiÖn cã trong c«ng ty. Trong xÝ nghiÖp h×nh thµnh mét tæ söa ch÷a ®Ó khi cÇn cã thÓ s÷a ch÷a vµ b¶o d­ìng c¸c m¸y bÞ háng hay kh«ng bÞ háng theo ®Þnh kú. Ngoµi ra mÆt kü thuËt m¸y mãc lu«n ®­îc ®éi ngò nh÷ng kü s­ nhiÒu kinh nghiÖm vµ nghiÖp vô cao qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. C¸ch ®iÒu hµnh m¸y mãc trong c«ng ty: Mçi xÝ nghiÞep trong c«ng ty qu¶n lý nnét l­îng m¸y mãc nhÊt ®Þnh ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp , do ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ trong xÝ nghiÖp lu«n ®­îc ®iÒu hµnh bëi gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chñ qu¶n. trong ®ã sù ®iÒu hµnh m¸y mãc mµ ho¹t ®éng kh«ng theo kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra th× lu«n lu«n ph¶i cã ý kiÕn chØ ®¹o cña gi¸m ®èc c«ng ty vµ ý kiÕn chØ ®ã ®­îc ®­a xuèng c¸c gi¸m ®èc cóa c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. Sù ®iÒu hµnh m¸y mãc trong c«ng ty lu«n ®­îc ®iÒu hµnh theo mét m¹ch do ®ã cã sù th«ng suèt kh«ng chång chÐo. Ch¼ng h¹n s¶n phÈm lµm ra cña xÝ nghiÖp bª t«ng th­¬ng phÈm lu«n ®­îc vËn chuyÓn bëi l­îng xe thuéc sù qu¶n lý cña phßng kinh doanh, ®Ó cã ®­îc ®iÒu nµy gi÷a phßng kinh doanh vµ xÝ nghiÖp bª t«ng th­¬ng phÈm ®· cã sù chØ ®¹o th«ng suèt ®Ó m¸y mãc khi cÇn lu«n cã sù phôc vô. HoÆc khi cÇn vËn chuyÓn bª t«ng th­¬ng phÈm ®Õn c«ng tr×nh thi c«ng th× tr­íc ®ã ®· cã sù chØ ®¹o giao nhiÖm vô tõ gi¸m ®èc c«ng ty nªn phßng kinh doanh ®­îc quyÒn ®iÒu hµnh trong toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc. III. c¸c yÕu tè “®Çu vµo”, “®Çu ra” vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc b¶o qu¶n vËn chuyÓn vµ s÷a ch÷a: N¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn nay cña c«ng ty: C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. C«ng ty cã 3 tr¹m trén bª t«ng th­¬ng phÈm trong ®ã: + Mét tr¹m trén c«ng xuÊt 30m3/h + Mét tr¹m trén c«ng xuÊt 60m3/h + Mét tr¹m trén c«ng xuÊt 100m3/h cung cÊp tèi ®a 600 m3/ngµy tíi c«ng tr×nh. Xe vËn chuyÓn bª t«ng th­¬ng phÈm cã 12 chiÕc c«ng suÊt 64m3/l­ît vµ mçi xe cã thÓ tÝch vËn chuyÓn lµ 6m3. B¬m bª t«ng cã 2 chiÕc trong ®ã: + 01 xe b¬n bª t«ng SCHWING c«ng xuÊt 150m3//h víi tÇm víi lµ 34m. + 01 b¬m tÜnh SCHWING c«ng xuÊt 90m3/h cã 3 cÇu trôc trong ®ã: + 01 cÇu trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 10 tÊn khÈu ®é 12m + 01 cÇu trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 4 tÊn khÈu ®é 10m +01 cÇu trôc hai dÇm t¶i trong n©ng 15 tÊn khÈu ®é 12m Cã hai cæng trôc trong ®ã: + 01 cæng trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 5 tÊn khÈu ®é 10m + 01 cæng trôc mét dÇm t¶i trong n©ng 4 tÊn khÈu ®é 8m 01 d©y chuyÒn ®óc èng c«ng ly t©m. cã hai d©y chuyÒn va rung s¶n xuÊt èng cèng ng¾n 01 m¸y ph¸t ®iÖn 360KWh vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i m¸y mãc kh¸c. 01 phßng thÝ nghiÖm ®¹t tiªu chuÈn viÖt nam vµ quèc tÕ m¸y xóc gÇu lËt co 02 chiÕc víi c«ng nghÖ nhËt b¶n 01 bµn c©n ®iÖn tö dïng ®Ó c©n xe trë xi m¨ng 01 m¸y s¶n xuÊt g¹ch Block víi hÇu hÕt c¸c c¬ cÊu sö dông hÖ thèng thuû lùc. Cã 10.000m2 s©n b·i ®Ó s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n. Trong giai ®o¹n chÊt l­îng s¶n phÈm vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng n©ng cao ®­îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm. C«ng ty ®· tham gia cung cÊp s¶n phÈm cho nhiÕu dù ¸n liªn quan vµ träng ®iÓm nhµ n­íc. Nhu cÇu vÒ m¸y mãc cña c«ng ty: HiÖn nay cïng víi nhiÒu sù ®æi míi theo h­íng ®i lªn cña ®Êt n­íc nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng b¾t buéc ban l·nh ®¹o cña c«ng ty cÇn ph¶i cã sù nh×n nhËn vµ t­ duy ®Ó thay thÕ ®Ó mua s¾m m¸y mãc míi hiÖn ®¹i. Ngoµi ra còng ph¶i h¸t triÓn thªm h­íng ®Çu t­ s¶n xuÊt ®Ó c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh h¬n hiÖn nay. C«ng ty ®ang cã nhu cÇu thiÕt kÕ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p mét cÇu trôc cã t¶i träng n©ng tõ 10 ®Õn 10 tÊn vµ khÊu ®é kho¶ng 12m. Nhu cÇu nµy ®­îc ®Æt ra ®Ó phôc vô cho xÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n, môc ®Ých chñ yÕu lµ dÓ phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt èng cèng ly t©m, vµ s¶n xuÊt cét ®iÖn ly t©m. ®©y lµ mét h­íng ph¸t triÓn míi cña c«ng ty. Ngoµi ra cßn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ph¶i cã sù lç lùc rÈt lín vµ ®Æc biÖt lµ cã ®éi ngò kü thuËt cã chÊt l­îng cao. ChÝnh v× h­íng ph¸t triÓn chñ yÕu hiÖn nay cña c«ng ty hiÖn nay lµ ®Çu t­ vµ x©y dùng ®Ó phôc vô cho h­íng ph¸t triÓn míi nµy cña c«ng ty, th× c«ng ty cã nhu cÇu rÊt lín vÒ viÖc mua s¾m, tù s¶n xuÊt vµ thuª m­în m¸y mäc phôc vô cho x©y dùng. C«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a m¸y: VÒ b¶o qu¶n: Trong c«ng ty cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ víi nhu cÇu s¶n xuÊt rÊt lín. M¸y mãc trong c«ng ty ph¶i lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt. V× vËy vÊn ®Ò b¶o qu¶n m¸y mãc trong c«ng ty lµ rÊt quan träng. Cho nªn c«ng ty lu«n cã sù quan t©m vÒ vÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý b¶o qu¶n m¸y mãc, qua ®ã m¸y mãc lu«n ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng nh÷ng lo¹i m¸y lµm viÖc ngoµi trêi vµ cã ®Þnh kh«ng thÓ di chuyÓn ®­îc th× lu«n cã sù che ch¾n nh÷ng bé phËn rÔ bÞ h­ háng ®Ó tr¸nh m­a n¾ng, ®¶m b¶o ®­îc sù æn ®Þnh chèng giã b·o.... §èi víi nh÷ng m¸y mãc cã kh¶ n¨ng di chuyÓn ®­îc th× sau khi lµm viÖc, ®­îc lau cïi s¹ch sÏ vµ ®­a vµo n¬i th«ng tho¸ng kh«ng Èm thÊp vµ cã m¸i che. Nh÷ng lo¹i m¸y mãc lµm viÖc ë n¬i cã m¸i che ®­îc ®Ó ë nh÷ng n¬i cao tho¸ng ®Ó lµm viÖc vµ kh«ng Èm thÊp. Sau khi sö dông xong m¸y lu«n ®­îc lau chïi s¹ch sÏ vµ ®Ó vµo n¬i qui ®Þnh. VÒ vÊn ®Ò b¶o d­ìng s÷a ch÷a m¸y mãc: C«ng ty lu«n cã mét ®éi ngò chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o d­ìng vµ söa ch÷a m¸y mãc, vµ d­íi sù qu¶n lý cña xÝ nghiÖp c¬ khÝ. Qua ®ã m¸y mãc lu«n ®­îc b¶o d­ìng ®Þnh kú vµ lu«n ®­îc sù kiÓm tra tr¸nh sù lµm viÖc qu¸ t¶i. M¸y mãc khi bÞ háng, nÕu háng c¸c chi tiÕt ®¬n gi¶n th× ®­îc s­au ch÷a l¹i m¸y. khi cÇn chÕ t¹o th× ®­îc ®i chÕ t¹o ngay t¹i xÝ nghiÖp c¬ khÝ trong ®ã cã tæ c¬ khÝ rÊt lµnh nghÒ. ®èi víi c¸c chi tiÕt phøc t¹p th× l«n ®­îc c¸n bé kü thuËt nghiªn cøu vµ t×m ra ph­¬ng ¸n kh¾c phôc ®óng nhÊt. NÕu chi tiÕt cã thÓ söa ch÷a ®­îc thÝ sÏ ®­îc lµm vµ chÕ t¹o ngay t¹i c«ng ty. NÕu kh«ng th× ®Æt hµng t¹i n¬i kh¸c hoÆc thay thÕ c¸i míi. Khi m¸y háng nh÷ng bé phËn kh«ng thÓ söa ch÷a ®­îc trong c«ng ty th× ph¶i thuª thî söa ch÷a, ch÷a bªn ngoµi cã chuyªn m«n nghÒ nghiÖp. VÒ viÖc vËn chuyÓn m¸y: M¸y mãc trong c«ng ty lu«n ®­îc vËn chuyÓn dùa vµo con ng­êi vµ thiÕt bÞ trong c«ng ty lµ chñ yÕu. Víi nh÷ng m¸y mãc gän nhÑ t¶i träng kh«ng qu¸ lín, kÝch th­íc kh«ng cång kÒnh ®­îc dïng xe c¶u ®Ó cÈu., nÕu kho¶ng c¸ch xa th× ®­îc ®­a lªn xe t¶i cã kÝch th­íc thïng lín, ®Ó vËn chuyÓn ®Õn, sau ®ã l¹i dïng cÈu ®Æt vµo n¬i quy ®Þnh. Nh÷ng m¸y mãc cã kÝch th­íc lín vµ träng l­îng lín th× ®­îc ®éi ngò thî söa ch÷a th¸o rì tõng bé phËn cña m¸y vµ dïng cÈu kÕt hîp víi xe t¶i chë ®Õn n¬i quy ®Þnh vµ ®­îc l¾p r¸p l¹i nh­ ban ®Çu. §Ó lµm ®­îc c«ng viÖc nh­ vËy nhanh nhÑn vµ chÝnh x¸c lu«n cã mét c¸n bé kü thuËt vµ c¸n bé c«ng ty chØ ®¹o trùc tiÕp chÝnh vi vËy viÖc vËn chuyÓn m¸y mãc trong c«ng ty lu«n ®­îc tiÕn hµnh ®óng vµ chÝnh x¸c kÞp thêi. quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt: HiÖn nay trong c«ng ty cã mét sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng b»ng m¸y mãc. Nh­ng trong ®ã rÊt ®¸ng quan t©m lµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ m¸y Ðp g¹ch. §©y lµ mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ mang tÝnh kü thuËt cao vµ chÕ t¹o rÊt chÝnh x¸c tõ kh©u thiÕt kÕ m¸y cho ®Õn s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cuèi cïng, vµ ®Æc biÖt cã tÝnh n¨ng sö dông v­ît tréi, vµ toµn bé c¬ cÊu trong m¸y lµ dÉn ®éng b»ng thuû nªn rÊt hiÖu qu¶. §©y lµ lo¹i m¸y cã hai hÖ ®iÒu khiÓn ®ã lµ ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ ®iÒu khiÓn b»ng tay. Thïng n¹p nhiªn liÖu (1) Thïng dÉn nhiªn liÖu (4) Thïng d·n vËt liÖu (3) Khu«n trªn (5) HÖ thèng xilanh thuû lùc (2) Khu«n d­íi (6) Bé g©y rung khu«n trªn (8) HÖ thèng xilanh thuû lùc (7) Thµnh phÈm (10) Bé g©y rung khu«n d­íi (9) S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ XÐt nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¸y : M¸y cã c¸c bé phËn chÝnh lµ: thïng n¹p liÖu, thïng dÉn vËt liÖu, khu«n trªn, khu«n d­íi, bé g©y xung ®iÖn, bé g©y xung khu«n d­íi, khung m¸y vµ bé phËn di chuyÓn m¸y. Ban ®Çu thïng n¹p nguyªn liÖu (1) ®­îc ®­a xuèng phÝa d­íi ®Ó vËt liÖu tõ ®ã ®­a vµo trong thïng, sau ®ã ®­îc hÖ thèng xi lanh thuû lùc (2) ®­a lªn ®Õn s¸t miÖng thïng d·n vËt liÖu (3) sau ®ã ®ãng thïng ®­îc 1 Xi lanh thuû lùc ®Æt ë phÝa d­íi cïng lµm më ra, vµ vËt liÖu bªn trong ®­îc x¶ vµo thïng dÉn vËt liÖu (3) ®· cã vËt liÖu bªn trong ®i vµo khe gi÷a khu«n trªn vµ khu«n d­íi, lóc nµy khu«n trªn (5) vµ khu«n d­íi (6) ®· ®­îc t¸ch rêi tõ khi kÕt thóc chu tr×nh tr­íc. Tõ ®ã vËt liÖu ®­îc ®­a vµo c¸c khe trong khu«n d­íi. Vµ khu«n d­íi (6) lóc nµy ®· n»m s¸t mÆt ®Êt. Sau khi x¶ xong vËt liÖu thïng dÉn liÖu ®­îc ®­a vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. Sau ®ã hÖ thèng xi lanh thuû lùc (1) ®­a khu«n trªn (5) xuèng ¸p s¸t vµo bÒ mÆt trªn cña vËt liÖu trong khu«n d­íi (6). §ång thêi xi lanh (1) Ðp chÆt xuèng vµ bé g©y rung khu«n trªn (8) vµ bé g©y rung khu«n d­íi (9) rung lµm cho vËt liÖu rÇn chÞu Ðp, võa chÞu lùc rung nªn bÞ Ðp chÆt xuèng. Sau ®ã toµn bé hÖ thèng khu«n trªn vµ khu«n d­íi ®­îc kÐo lªn nhê hai hÖ thèng xilanh thuû lùc (7) vµ (10) lóc nµy g¹ch ®· ®­îc lµm xong vµ n»m s¸t mÆt ®Êt, sau ®ã sÏ ®­îc ®iªu khiÓn di chuyÓn lªn nhê bé phËn chuyÓn ®éng xÝch, vµ ®iÒu khiÓn b»ng hÖ thçng xi lanh thuû lùc. Hai khu«n ®­îc t¸ch ra, khu«n d­íi liÒn s¸t mÆt ®Êt, khu«n trªn ®­îc ®­a lªn cao vµ kÕt thóc mét chu tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y. vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp : VÒ tæ chøc: §èi víi viÖc tæ chøc cña toµn bé c«ng ty thÊy r»ng c«ng ty cã mét kh©u tæ chøc kh¸ chÆt chÏ. Trong c«ng ty mäi vÊn ®Ò vÒ viÖc tæ chøc ®­îc tæ chøc tõ phßng tæ chøc cña c«ng ty mµ ng­êi n¾m quyÒn cao nhÊt lµ «ng NguyÔn v¨n Dung. Nhê kh©u tæ chøc chÆt chÏ mµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phßng ban xÝ nghiÖp trong c«ng ty lu«n cã sù thèng nhÊt, râ rµng. C¸c xÝ nghiÖp, phßng ban ®­îc tæ chøc chÆt chÏ tõ cÊp d­íi ®Õn cÊp trªn. §èi víi mét cuéc häp toµn c«ng ty th× gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi chØ ®¹o vµ ®Æt ra nhiÖm vô cho phßng tæ chøc, sau ®ã phßng tæ chøc sÏ ®­a ra ®Ò c­¬ng cho buæi häp vµ th«ng qua bëi gi¸m ®èc c«ng ty. Phßng tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho nh÷ng c¸n bé trong c«ng ty mµ sÏ ph¶i cã mÆt trong cuéc häp nªn ai v¾ng mÆt sÏ th«ng b¸o l¹i vµ cã sù kiÓm ®iÓn tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n ®iÒu nay sÏ ®­îc gi¸m ®èc c«ng ty xem xÐt, vµ ®­a ra kÕt qu¶ cuèi cïng. VÒ vÊn ®Ò tæ chøc con ng­êi trong c«ng ty ®©y lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña phßng tæ chøc vµ ®· cã sù s¾p xÕp vÒ mÆt con ng­êi kh¸ hîp lý nh­ng vÉn cã nh÷ng ®iÒu kh«ng nªn cã vÉn ®Ó cã sù hÑp hßi c¸ nh©n len lái vµo trong c«ng viÖc, s¾p xÕp con ng­êi ch­a ®óng chuyªn m«n mµ hä cã, chuyÓn vÞ trÝ mµ nh÷ng ng­êi mµ chç lµm viÖc ®ã hä kh«ng ®­îc khuyÕn khÝch chØ víi môc ®Ých c¸ nh©n. Ngoµi ra vÊn ®Ò tæ chøc cßn cã chç ch­a chÆt chÏ trong viÖc tæ chøc ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n kü thuËt tËp huÊn kü thuËt cña m¸y mãc mµ c«ng ty trang bÞ, kh©u tæ chøc s¬ sµi dÉn ®Õn viÖc coi th­êng vµ l¬i láng viÖc häc cña mét sè ng­êi. Mµ ®¸ng nhÏ ra hä chÝnh lµ nh÷ng ng­êi ®¸ng ph¶i quan t©m ®Çu tiªn vµ lµ ng­êi ®i ®Çu v× ®©y lµ tr¸ch nhiÖm ph¶i thùc hiÖn. VÒ kh©u tæ chøc kü thuËt trong c«ng ty ®· cã riªng mét phßng kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt cña toµn bé c«ng ty. Trong ®ã mÆt kü thuËt cña c«ng ty ®­îc tæ chøc ph©n cÊp râ rµng vµ ®­îc ph©n chia nhiÖm vô cho tõng xÝ nghiÖp. Sau ®ã sÏ ®­îc b¸o c¸o l¹i ®Ó tr­ëng phßng kü thuËt n¾m ®­îc vµ ®­îc tr×nh lªn gi¸m ®èc c«ng ty. C«ng ty còng ®· th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi tËp huÊn vÒ kü thuËt m¸y mãc, ngoµi ra mçi mét quý cßn cã mét buæi häp nhËn xÐt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®Æt ra vµ ch­a ®¹t ®­îc vÒ mÆt kü thuËt mµ ®èi t­îng tham gia lµ c¸c tæ tr­ëng ®Õn gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp. Nãi chung vÊn ®Ì tæ chøc trong c«ng ty t­¬ng ®èi tèt, cÇn ph¶i cã mét ng­êi qu¶n lý vÒ mÆt tæ chøc riªng biÖt, kh«ng nªn ®Ó mét con ng­êi lµm hai nhiÖm vô sÏ g©y nªn sù chång chÐo. Tæ chøc bè trÝ con ng­êi thËt ®óng kh«ng nªn ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ kh«ng ®óng víi kh¶ n¨ng ng­êi ta cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc lªn kh«ng ph¸t huy ®­îc ®iÒu g× c¶. nªn cã mét ng­êi khi cã viÖc x¶y ra ®Ó lu«n lu«n theo dâi vµ kiÓm tra vª th¸i ®é thùc hiÖn c«ng viÖc. CÇn ph¶i ®­a ra c¸ch tæ chøc chÆt chÏ h¬n, ®Æc biÖt trong cuéc häp bµn luËn vÒ mÆt kü thuËt. VÒ mÆt qu¶n lý: C«ng ty cã hÖ thèng qu¶n lý chÆt chÏ tõ gi¸m ®èc c«ng ty cho ®Õn c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ban nghµnh. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp lu«n ®­îc sù theo dâi vµ xem xÐt cña c¸n bé kü thuËt vµ cña c¶ gi¸m ®èc c«ng ty. Mçi m¶ng chÝnh ®­îc ph©n chia râ rµng vµ bÇu ra nh÷ng c¸n bé qu¶n lý cã ®ñ t­ c¸ch tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng lùc qu¶n lý trùc tiÕp mäi lóc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp. Gi¸m ®èc c«ng ty lu«n n¾m b¾t ®­îc toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kü thuËt x¶y ra tõng ngµy trong c«ng ty. Nh­ng mÆt kh¸c vÉn cã sù l¬i láng vª mÆt qu¶n lý, mét sè ng­êi trong thêi gian lµm viÖc tù ý ®Õn nh÷ng phßng ban kh¸c ®Ó chuyÖn trß ®Õn khi ng­êi kh¸c cã viÖc ®ét xuÊt cÇn ®Õn th× l¹i ph¶i ®i gäi, ®i t×m ®iÒu ®ã sÏ g©y ¶nh h­ëng tíi c«ng viÖc, t¹o nªn mét tr¹ng th¸i kh«ng tèt khi lµm viÖc vµ th¸i ®é thiÕu nghiªm tóc trong c«ng viÖc. T¹i mçi xÝ nghiÖp lu«n lu«n cã mét c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra l­îng lao ®éng cã trong ngµy t¹i c¸c tæ, ®iÒu n¸y sÏ ¶nh h­ëng ®Õ c«ng ty vµ tíi chÝnh b¶n th©n hä, sù theo dâi ®ã sÏ ®­îc tæng hîp l¹i vµ tæng kÕt vµo cuèi mçi th¸ng.. VÒ mÆt qu¶n lý m¸y mãc, c«ng ty ®· ph©n râ rµng cho tõng xÝ nghiÖp, mçi xÝ nghiÖp qu¶n lý mét sè l­îng m¸y mãc phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp nhr h­ëng ®Õn thu nhËp cña c«ng ty. VÊn ®Ò qu¶n lý m¸y mãc cña c«ng ty rÊt hîp lý vµ rÔ ph©n lo¹i m¸y. C«ng ty nªn cã sù qu¶n lý chÆt chÏ h¬n tÊt c¶ c¸c mÆt kh¸c nãi chung vµ cña mÆt kü thuËt nãi riªng. Nªn ®­a nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é thùc sù vÒ qu¶n lý nªn n¾m gi÷, kh«ng nªn ph©n biÖt tuæi t¸c v× ®©y lµ mét rµo c¶n lín ë c¸c doanh nghiÖp víi vèn ®Çu t­ lµ nhµ n­íc. CÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã träng ®iÓm. Cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng t¹o nªn sù c«ng b»ng cho dï ng­êi ®ã lµ ai trong c«ng ty. Kh«ng nªn qu¶n lý con ng­êi vÒ mÆt thêi gian qu¸ thêi gian lµm viÖc. CÇn ph¶i ®Ò xuÊt ®Ó hä tù nguyÖn. Tr¸nh sù lîi dung quyÒn ®Ó Ðp buéc vµ ¸p ®Æt cho c¸n bé c«ng nh©n cÊp d­íi ph¶i lµm theo ý kiÕn cña b¶n th©n. Lu«n ph¶i qu¶n lý m¸y mãc mét c¸ch chÆt chÏ v× ®©y lµ n¨ng lùc s¶n xuÊt x­¬ng sèng cña c«ng ty, ®Ó lu«n n¾m ®­îc t×nh h×nh sö dông hiÖn nay cña m¸y, nªn m¸y háng cã thÓ biÕt ®­îc ®éi ngò c¸n bé kü thuËt trong c«ng ty söa ch÷a ®­îc hay kh«ng. Ngoµi ra nªn qu¶n lý m¸y theo mét tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh vµ ph©n tÝch thËt cô thÓ tr­íc khi ®­a vµo thùc hiÖn. VÒ viÖc ®iÒu hµnh: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi ®iÒu hµnh cao nhÊt lu«n lu«n chØ ®¹o c¸n bé cÊp d­íi ®ã lµ c¸c phã gi¸m ®èc, vµ tõ ®ã nhiÖm vô ®­îc chuyÓn ®Õn gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp. Khi ®ã s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp l¹i ho¹t ®éng trë l¹i.... C¸c phßng ban trong c«ng ty lu«n ®­îc gi¸m ®èc c«ng ty ®iÒu hµnh chung vµ th«ng suèt nh÷ng c«ng viÖc mang tÝnh phôc vô cho nhau. Ngoµi ra c«ng ty cßn ph©n cÊp qu¶n lý ®iÒu hµnh cho c¸c phßng ban vµ xÝ nghiÖp vµ lu«n cã sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. §©y lµ h×nh thøc ®iÒu hµnh c«ng ty mang tÝnh c«ng nghiÖp cao. Trong ®ã lùc l­îng l·nh ®¹o cã kinh nghiÖm vµ cã chuyªn m«n cao, tÇm suy nghÜ réng nªn qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh lu«n cã sù th«ng suèt lu«n lu«n ®­îc ®i theo mét m¹ch vµ kh«ng ng¾t qu·ng. Ch¼ng h¹n vÒ m¸y mãc mçi xÝ nghiÖp, phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mét l­îng m¸y mãc. Gi¸m ®èc c«ng ty lu«n lµ ng­êi ®­a ra quyÕt ®Þnh khi cÇn ®iÒu ®éng m¸y mãc ®i n¬i kh¸c phôc vô cho nh÷ng c«ng tr×nh bªn ngoµi c«ng ty. VÒ vÊn ®Ò xö lý kü thuËt: Kü thuËt lµ mÆt ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mét c«ng ty mµ s¶n phÈm lµm ra lµ bª t«ng x©y dùng, chÝnh v× vËy c«ng ty lu«n co sù gi¸m s¸t rÊt chÆt chÏ cña c¸c phã gi¸m ®èc c«ng ty. Nªn khi cã sù cè kü thuËt lu«n ®­îc ph¸t hiÖn ngay ®Ó xö lý. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mét ®éi söa ch÷a gåm nh÷ng c¸n bé kü thuËt nhiÒu kinh nghiÖm vµ ®éi ngò nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ lu«n ®­îc ®iÒu ®éng khi cÇn thiÕt. Nh­ng cßn nh÷ng thiÕt sãt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã nh÷ng thî ph¶i lµm kh«ng ®óng nghµnh, bÞ chØ b¶o lµm mäi viÖc khi cÇn, ch­a cã nhiÒu nh÷ng c¸n bé kü thuËt chÊt l­îng cao, v·n ph¶i ®i thuª bªn ngoµi vµo söa ch÷a, cßn kh¸ nhiÒu ph¶n ¶nh n¨ng lùc söa ch÷a ch­a toµn diÖn. C«ng nghÖ xö lý kü thuËt kh«ng mang nhiÒu tÝnh hîp lý, víi sù t­ duy hÑp. Xö lý kü thuËt vÉn ch­a triÖt ®Ó tËn gèc nªn cã nh÷ng lóc ph¶i xö lý nhiÒu lÇn. Kü thuËt xö lý vÉn ch­a mang tÝnh kü thuËt cao do thiÕt bÞ ®¬n gi¶n, c«ng nghÖ l¹c hËu. C«ng ty nªn trang bÞ thªm cho ®éi ngò c¸n bé kü thËt nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i míi mÎ mµ trong c«ng ty hä kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó häc hái. Nªn tham kh¶o thËt kü tr­íc khi ®i vµo xö lý ®èi víi nh÷ng lo¹i m¸y hiÖn ®¹i cña n­íc ngoµi lu«n t×m ra ph­¬ng ¸n hîp lý nhÊt. KiÓm tra ®é yªu cÇu mµ m¸y mãc cò cã. Xö lý thËt chÝnh x¸c nh÷ng bé phËn cã ®é chÝnh x¸c cao. B. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp : B¶ng : T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong 05 n¨m gÇn ®©y TT ChØ tiªu §¬n vÞ 2002 2003 2004 2005 2006 1 Tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm Tr.® 17.230 19.765 20.238 21.834 24.198 2 Tæng chi phÝ s¶n xuÊt Tr.® 12.650 13.092 14.191 15.127 17.874 3 Doanh thu Tr.® 18.417 20.124 20.769 21.174 25.389 4 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ Tr.® 5.767 7.032 6.578 6.047 7.515 5 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr.® 4.152 5.063 4.736,16 4.353,84 5.410 6 Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n Tr.® 35.435 37.674 39.570 44.098 48.431 7 Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Tr.® 22.295 23.865 25.676 27.783 28.340 8 Sè lao ®éng b×nh qu©n Ng­êi 574 582 589 567 578 (Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp c¸c n¨m) §­êng lîi nhuËn ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu ®å §­êng lîi nhuËn sau thuÕ t¹i trang bªn. Ta thÊy qua c¸c n¨m ho¹t ®éng, doanh nghiÖp ho¹t ®éng lu«n cã lîi nhuËn, tuy nhiªn, tû lÖ t¨ng tr­ëng lîi nhuËn lµ kh«ng ®ång ®Òu qua c¸c n¨m. T¹i n¨m 2002, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ 4.152 triÖu ®ång, n¨m 2003 lµ 5.063 triÖu ®ång, vÒ sè tuyÖt ®èi t¨ng 913 triÖu ®ång, ®¹t møc t¨ng tr­ëng 122%. Tuy nhiªn, sang n¨m 2004, doanh nghiÖp chØ ®¹t lîi nhuËn lµ 4.736,16 triÖu ®ång, con sè nµy ë n¨m 2005 vµ 2006 t­¬ng øng lµ 4.353,84 triÖu ®ång vµ 5.410 triÖu ®ång. BiÓu ®å: §­êng lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp c¸c n¨m tõ 2002 ®Õn 2006 c. M«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp : 1.M«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« : a) M«i tr­êng kinh tÕ : Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra ngµy mét s©u s¾c, thªm vµo ®ã lµ viÖc ViÖt Nam võa míi hoµn thµnh xong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ra nhËp tæ chøc WTO. §©y lµ mét c¬ héi lín cña ViÖt Nam gióp c¸c doanh nghiÖp cã thªm nhiÒu c¬ héi, tuy nhiªn, nã còng ®em l¹i kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i thËt sù nç lùc cè g¾ng míi cã thÓ v­ît lªn. b) M«i tr­êng c«ng nghÖ : ViÖt Nam vÉn cßn lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, cho nªn viÖc ®Çu t­ cho c«ng nghÖ vÉn cßn thÊp. Tuy nhiªn, tr­íc sù hîp t¸c vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ngµy cµng diÔn ra m¹nh mÏ, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tËn dông c¬ héi nµy ®Ó cã ®­îc nh÷ng c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn phôc vô cho c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. c) M«i tr­êng v¨n ho¸ - x· héi : ViÖt Nam cã kÕt cÊu d©n sè trÎ, nguån lao ®éng dåi dµo. Thªm vµo ®ã, ng­êi lao ®éng ViÖt Nam cã b¶n chÊt siªng n¨ng, cÇn cï, nhanh nhÑn... ®©y còng lµ mét ­u thÕ næi tréi, h¬n n÷a, chóng ta ngµy cµng ®Çu t­ cho gi¸o dôc. Cho nªn chÊt l­îng lao ®éng còng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. d) M«i tr­êng ph¸p luËt : ViÖt Nam lµ n­íc ®ang x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, hÖ thèng ph¸p luËt ®ang tõng b­íc ®­îc hoµn thiÖn ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ héi nhËp quèc tÕ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chóng ta ®· cã nhiÒu nç lùc ®Ó gi¶m nh÷ng phiÒn hµ trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh. §iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh. 2.M«i tr­êng ngµnh : a) §èi thñ c¹nh tranh : N­íc ta lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn v× vËy viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng lµ mét c«ng viÖc ®­îc ­u tiªn trong nhiÒu lÜnh vùc. §©y lµ mét m¶nh ®Êt mµu mì cho rÊt nhiÒu doanh nghiÖp c¶ trong vµ ngoµi n­íc ®Çu t­ vµo lÜnh vùc nµy. Do vËy yÕu tè c¹nh tranh lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. b) ¸p lùc kh¸ch hµng : C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ bª-t«ng ThÞnh LiÖt lµm viÖc trong lÜnh vùc x©y dùng, v× vËy yÕu tè chÊt l­îng kü thuËt cña c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty ®¶m nhiÖm ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho kh¸ch hµng vµ g×n gi÷ m«i tr­êng, còng nh­ vÊn ®Ò tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh lu«n ph¶i ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. §ã lµ mét trong nh÷ng ¸p lùc mµ doanh nghiÖp buéc ph¶i tu©n thñ tr­íc sù c¹nh tranh ngµy cµng m¹nh mÏ cña c¸c ®èi thñ trªn thÞ tr­êng x©y dùng, h¬n n÷a, tr­íc sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ – x· héi ngµy cµng cao cña n­íc ta, yªu cÇu vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh cña kh¸ch hµng còng ngµy mét kh¾t khe h¬n. c) ¸p lùc nhµ cung øng : C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp thuéc khèi x©y dùng, do vËy l­îng nguyªn vËt liÖu mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i dïng cho mçi dù ¸n cña m×nh th«ng th­êng lµ rÊt lín. Cho nªn mét ¸p lùc rÊt lín lµ c¸c nhµ cung øng ph¶i cung øng ®ñ sè l­îng, ®óng vÒ chÊt l­îng còng nh­ thêi gian c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó c«ng ty hoµn thµnh tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. §iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i x©y dùng ®­îc mét mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung øng. d) S¶n phÈm thay thÕ : HiÖn nay, khoa häc c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, v× vËy cã rÊt nhiÒu s¶n phÈm thay thÕ ®· ®­îc sö dông trong nhiÒu lÜnh vùc, lÜnh vùc x©y dùng còng kh«ng lµ ngo¹i lÖ. §©y còng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu ®Æc biÖt quan t©m cña c«ng ty hiÖn nay. Bëi s¶n phÈm thay thÕ nhiÒu khi cã nh÷ng tÝnh n¨ng v­ît tréi h¬n nh÷ng s¶n phÈm ®­îc lµm bëi c«ng nghÖ cò vÒ c¸c mÆt : Gi¸ c¶, ®é bÒn cña vËt liÖu thay thÕ, nh÷ng tÝnh n¨ng v­ît tréi. C¸c s¶n phÈm tõ bª-t«ng cã thÓ bÞ thay thÕ b»ng c¸c s¶n phÈm tõ nguyªn liÖu tæng hîp kh¸c... V/.Thu ho¹ch sau ®ît thùc tËp tæng quan : KÕt luËn: Sau ®ît thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ Bª-t«ng ThÞnh LiÖt thÊy r»ng ®©y lµ mét c«ng ty míi b¾t ®Çu ®i lªn sau kho¶ng h¬n hai n¨m trë l¹i ®©y, m¸y mãc trong c«ng ty vÉn cßn kh¸ khiªm tèn nh­ng sau h¬n hai n¨m mµ mua s¾m ®­îc l­îng m¸y mãc nh­ vËy lµ mét v¸n ®ª m¸ khã c«ng ty nµo hoÆc mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ ®¹t ®­îc. §iÓm nµy ®· nãi lªn r»ng c«ng ty ®ang cã mét gi¸m ®èc cã tr×nh ®é kü thuËt vµ tr×nh ®é qu¶n lý rÊt tèt. C«ng ty ký ®­îc nhiÒu hîp ®ång s¶n xuÊt do ®ã møc l­¬ng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. ®i theo nã t¹o nªn sù h¨ng say lµm viÖc ®Ó lµm ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao. Ngoµi ra c«ng ty ®ang cã nhu cÇu rÊt lín vÒ s¶n xuÊt nh­ l¾p ®Æt thªm mét d©y chuyÒn ®óc ly t©m ®Ó s¶n xuÊt ra cét ®iÖn vµ thµnh lËp thªm xÝ nghiÖp bª t«ng ®óc s½n2 ®Ó ph©n ra mét xÝ nghiÖp chuyªn ®óc c¸c lo¹i cÇu kiÖn trßn vµ cèng hép vµ mét xÝ nghiÖp chuyªn ®óc ra c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh­ tÊm panel, cäc... Mét h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ x©y dùng do c«ng ty cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, nªn cung cÊp ®­îc toµn bé vËt liÖu cho c¸c khu«n tõ nÒn mãng, v¸n kh«n, bª-t«ng ®óc s½n, bª-t«ng th­¬ng phÈm vµ c¸n bé kü thuËt x©y dùng. C¶m t­ëng sau ®ît thùc tËp: Sau ®ît thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ X©y dùng ThÞnh LiÖt thÊy r»ng nh÷ng kiÕn thøc hoµn toµn mang tÝnh lý thuyÕt ®· ®­îc häc trong tr­êng mÆc dï kh«ng nhiÒu nh­ng ®a cã sù bæ trî trong c«ng viÖc thùc tÕ, t¹o ra sù t­ duy cÇn thiÕt ®èi víi mét nhµ qu¶n trÞ, qua ®ã cµng thÊy r»ng lý thuyÕt vµ thùc hµnh ph¶i ®i ®«i vãi nhau, ph¶i lu«n cïng song hµnh th× khi ®ã kÕt qu¶ ®¹t ®­îc sÏ rÊt cao. Sau ®ît thùc tËp tæng quan nµy, Em thÊy m×nh hiÓu râ h¬n rÊt nhiÒu vÒ ngµnh ®ang theo häc vµ quan träng nhÊt lµ cã sù chuÈn bÞ vÒ t©m lý ®èi víi mét sinh viªn s¾p tèt nghiÖp, sÏ rÊt bì ngì khi tiÕp xóc víi c«ng viÖc sau khi rêi khái gi¶ng ®­êng ®¹i häc. môc lôc Tang Trang C¬ cÊu tæ chøc cña c¬ së: ....................................... 1 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty qua tõng thêi kú.................................. 1 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty................................. 4 KÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp.... 6 C¸c tæ chøc qu¶n lý kü thuËt m¸y mãc................... 6 C¸ch ®iÒu hµnh m¸y mãc trong c«ng ty.................. 7 C¸c yÕu tè “®Çu vµo”, “®Çu ra” vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc b¶o qu¶n vËn chuyÓn vµ s÷a ch÷a .................................. 8 N¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn nay cña c«ng ty..................... 8 Nhu cÇu vÒ m¸y mãc cña c«ng ty .............................. 9 3. C«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a m¸y ..... 10 VÒ b¶o qu¶n .................................................. 10 VÒ vÊn ®Ó b¶o d­ìng söa ch÷a m¸y mãc.... 10 VÒ viÖc vËn chuyÓn m¸y mãc ...................... 11 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt …………................... 12 VÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ....................................... ............................ 14 1. VÒ tæ chøc ............................................................. 14 2. VÒ qu¶n lý …..………………………………….... 16 VÒ viÖc ®iÒu hµnh ………….................................. 17 VÒ vÊn ®Ò xö lý kü thuËt ……............................... 17 B. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ...................................................................................... 18 c. M«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp .................... 19 1.M«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« .................................................. 19 a) M«i tr­êng kinh tÕ ............................................................. 19 b) M«i tr­êng c«ng nghÖ ...................................................... 19 c) M«i tr­êng v¨n ho¸ - x· héi .............................................. 19 d) M«i tr­êng ph¸p luËt ........................................................ 20 2. Méi tr­êng ngµnh ........................................................... 20 a) §èi thñ c¹nh tranh ............................................................ 20 b) ¸p lùc kh¸ch hµng ............................................................ 20 c) ¸p lùc nhµ cung øng ......................................................... 20 d) S¶n phÈm thay thÕ ............................................................ 21 V/.Thu ho¹ch sau ®ît thùc tËp tæng quan ............................ 21 1.KÕt luËn……………........................................................... 21 2.C¶m t­ëng sau ®ît thùc tËp ................................................ 22

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại Công ty CP Đầu tư và Bê - tông Thịnh Liệt.DOC
Luận văn liên quan