Báo cáo Thực tập tại Công ty thông tin di động VMS

Lời nói đầu Trao đổi thông tin là một vấn đề hết sức nóng bỏng trong thế giới ngày nay. Với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, ngành thông tin trở nên là một ngành không thể thiếu được với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Công nghệ thông tin được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực của xã hội như Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Quốc phòng . Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển từ một nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có định hướng của nhà nước, đã phát huy tính cạnh tranh để kích thích phát triển. Theo đánh giá của các chuyên gia nước ngoài một trong những ngành công nghiệp thành đạt nhất của Việt Nam hiện nay đó chính là ngành Bưu chính-Viễn thông. Bưu chính-Viễn thông đã đang và sẽ là ngành đi đầu để tạo sức bật cho các ngành kinh tế khác phát triển. Với những tính năng ưu việt của điện thoại di động kỹ thuật số GMS và cùng với chiến lược tăng tốc phát triển của ngành Bưu điện với mục tiêu đóng góp một cách tích cực vào công cuộc phát triển nền kinh tế đất nước theo đường lối “Công nghiệp hoá-hiện đại hoá”. Tuy mới thành lập được 7 năm nhưng Công ty thông tin di động VMS đã gặt hái được những kết quả và là đơn vị kinh doanh hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực mới mẻ và đầy tiềm năng này. Trong thời gian thực tập tại Trung tâm KVI, nắm được thực tế công tác quản lý và công tác sản xuất kinh doanh của Trung tâm KVI. Em xin báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp của mình và những đánh giá, kết luận chung về những ưu điểm và nhược điểm chủ yếu của Công ty trong các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý. Em xin chân thành cảm ơn sự tận tình của TS Ngô Trần Ánh, Ths Nguyễn Tiến Dũng và cùng các anh chị tại Trung tâm thông tin di động KVI đã giúp đỡ, để em có thể hoàn thành tốt báo cáo thực tập của mình. CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG - VMS I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS công ty thông tin di động có tên giao dịch quốc tế là VietNam Mobile Telecom Service Company (viết tắt là VMS ) có trụ sở chính tại thành phố Hà nội, có các cơ sở khai thác, kinh doanh đặt tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngày 16/4/1993, Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt nam ký quyết định thành lập Công ty thông tin di động Việt nam (VMS). Ngày 25/10/1994, được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ, Tổng cục Bưu điện đã ký quyết định thành lập Công ty Thông tin di động Việt nam, là một doanh nghiệp nhà nước, hạch toán độc lập trực thuộc Tổng cục Bưu điện theo qui định 388-CP. Ngày 1/8/1995, theo nghị định 51 CP, Công ty Thông tin di động Việt nam (VMS )trở thành đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt nam. Ngày 19/5/1995, VMS được phép ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với CONVIQ KINNEVIK (CIV)- Thụy điển. Do đó VMS có điều kiện mở rộng vùng phủ sóng từ hai khu vực (Hà nội và Tp Hồ Chí Minh )năm 1994 tiến tới ba khu vực (Miền Bắc-Miền Trung-Miền Nam) với hơn 20 tỉnh thành trong năm 1995. Tại thời điểm 1995, sau hai năm với tốc độ phát triển nhanh chóng của số thuê bao trên toàn quốc đã chứng tỏ thị trường Việt Nam về nhu cầu thông tin di động có tiềm năng rất lớn. Mặc dù tại thời điểm đó vùng phủ sóng còn nhiều hạn chế, chất lượng phủ sóng còn chưa cao, nhưng đã đạt được số lượng thuê bao tương đối cao đạt 6500 thuê bao vào tháng 6/1995. Đồng thời, công ty đã đưa vào khai thác dịch vụ chuyển vùng ROAMING với dịch vụ này giúp cho các thuê bao VMS có thể sử dụng máy của mình tại tất cả các vùng phủ sóng của Công ty. Quí I năm 1996 do tiếp tục đầu tư chiều sâu dành hơn 383 tỉ đồng cho mạng lưới nên vùng phủ sóng của Công ty đã bao trùm lên 20 tỉnh và thành phố. Tổng số thuê bao đạt 51.000. Đến hết năm 1997 – năm có thể coi là năm của điện thoại di động VMS đã tăng từ 51.000 thuê bao điện thoại di động từ năm 1996 lên hơn 100.000 thuê bao trong con số 140.000 thuê bao điện thoại di động trên thị trường cả nước và vùng phủ sóng trải rộng tại 52 tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty đã phát triển một cách vượt bậc về dung lượng và chất lượng phục vụ dịch vụ thông tin di động tới khách hàng với những dịch vụ giá trị gia tăng ngày càng nhiều. Năm 1998, với mục tiêu của toàn Công ty là ngày càng phát triển mạng lưới thông tin di động để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất dịch vụ VMS- MobiFone, Trung tâm thông tin di động KVI đã tìm hiểu nhiểu biện pháp, tập trung mọi mặt để đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho các công trình. Công ty đã lắp đặt và đưa vào khai thác sử dụng 21 trạm phát triển mới, nâng cao chất lượng phủ sóng. Năm 1999 số thuê bao là 190.000 thuê bao và cho tới thời điểm này đạt 230.000 thuê bao. Công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng vùng phủ sóng tăng khả năng cạnh tranh, phát triển và giữ vững thị phần 75% tổng số thuê bao di động trên toàn quốc. Công ty luôn chú trọng để “ nâng cao chất lượng mạng lưới, tăng nhanh vùng phủ sóng”, cũng như đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng bảo đảm phục vụ tốt nhất dịch vụ thông tin di động. Công ty VMS là công ty chuyên phục vụ lĩnh vực thông tin di động, đã có 7 năm kinh nghiệm với số lượng thuê bao chiếm 75% thị phần, có dịch vụ sau bán hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sự cạnh tranh chủ yếu ở mạng lưới, chất lượng dịch vụ, chiến lược tiếp thị, chính sách bán hàng và sau bán hàng với máy đẩu cuối cạnh tranh chủ yếu về giá bán hàng, chất lượng máy và chế độ bảo hành. Mục tiêu chính của công ty VMS là kinh doanh dịch vụ điện thoại di động chứ không phải là kinh doanh máy điện thoại di động. Do vậy để thích ứng và hoạt động có hiệu quả trong kinh doanh, công ty VMS có hướng chính là tăng cường vốn đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng vùng phủ sóng trên khắp các tỉnh, thành phố, thị xã, thị trấn, các vùng công nghiệp trong cả nước đưa vào khai thác dịch vụ chuyển vùng quốc tế để máy di động của MobiFone có thể sử dụng hầu hết các nơi trên thế giới. Công ty thông tin di động là công ty đầu tiên tại Việt nam đưa công nghệ GSM vào phục vụ các khách hàng.

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 2016 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty thông tin di động VMS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
huª bao) Tæng phÝ thuª bao: lµ toµn bé phÝ thuª bao C«ng ty thu ®­îc tõ kh¸ch hµng trong n¨m. CTB = TB§Nx12xMTT + PT x78x MTT CTB: tæng phÝ thuª bao. TB§N: sè thuª bao cã ®Çu n¨m. MTT: møc thuª bao trªn th¸ng. TBPT: sè thuª bao ph¸t triÓn trong n¨m. Theo ®Æc ®iÓm cña dÞch vô th«ng tin di ®éng, gi¸ thµnh cña dÞch vô sÏ gi¶m xuèng theo chiÒu h­íng t¨ng lªn cña sè l­îng dÞch vô ®­îc s¶n xuÊt. ViÖc tÝnh to¸n gi¸ thµnh dÞch vô hµng n¨m ®èi víi C«ng ty VMS lµ rÊt cÇn thiÕt vµ gióp cho viÖc x¸c lËp chiÕn l­îc gi¸ dÞch vô chÝnh x¸c h¬n. C¨n cø vµo chÝnh s¸ch qu¶n lý gi¸ cña chÝnh phñ, c¨n cø vµo ®­êng lèi ph¸t triÓn cña kinh tÕ quèc d©n. Nh÷ng v¨n b¶n ph¸p qui cña chÝnh phñ nãi chung. Theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, tÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ch gi¸ cña s¶n phÈm thuéc ngµnh b­u ®iÖn ph¶i th«ng qua Ban vËt gi¸ chÝnh phñ xem xÐt, chØnh söa, sau ®ã thèng nhÊt møc gi¸ trªn toµn quèc. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo thuéc ngµnh B­u ®iÖn ®Òu ph¶i tu©n theo møc gi¸ chuÈn. V× v©þ, ®Ó x¸c lËp mét chÝnh s¸ch gi¸, C«ng ty ph¶i xem xÐt nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n cña nhµ n­íc vÒ gi¸ B­u ®iÖn, gi¶i tr×nh mét chÝnh s¸ch lªn chÝnh phñ, nÕu ®­îc chÝnh phñ chÊp nhËn th× míi ®­îc thi hµnh. ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty VMS Dùa vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta cã b¶ng sau: Stt Sö dông vèn Gi¸ trÞ Tû träng% 1 TiÒn 18.858..262 14.6 2 C¸c kho¶n ph¶i thu 84.473.329 65.48 3 Hµng tån kho 16.079.431 12.44 4 Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 1.518.926 1.18 5 Tµi s¶n cè ®Þnh 5.28.195 4.07 6 Chi phÝ x©y dùng dë dang 3.020.013 2.32 Tæng 129.208.195 100 Stt Nguån vèn Gi¸ trÞ Tû träng% 1 Nî ng¾n h¹n 84.299.147 64.24 2 Nî dµi h¹n 11.677.923 9.04 3 Nî kh¸c 3.423.141 2.65 4 Nguån vèn quü 26.576.083 22.89 5 Vèn kinh phÝ 230.000 0.18 Tæng 129.208.295 100 Qua hai b¶ng trªn ta thÊy C«ng ty VMS lµ C«ng ty cung cÊp dÞch vô nªn C«ng ty sö dông rÊt nhiÒu nî vay ng¾n h¹n 65.24%. Nî ng¾n h¹n vµ c¸c nguån vèn quü tµi trî phÇn lín cho nguån vèn ho¹t ®éng trong n¨m 1999. Tuy nhiªn do s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ cung cÊp dÞch vô. kh¸ch hµng tiªu dïng tr­íc. tr¶ tiÒn sau nªn nguån vèn cña C«ng ty bÞ chiÕm dông vèn rÊt lín 65.48%. Nh­ng so chu kú thu tiÒn cña kh¸ch hµng lµ cè ®Þnh 1 th¸ng/lÇn nªn ®iÒu nµy cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. Nguån vèn tµi trî b»ng nî ng¾n h¹n ®­îc sö dông vµ ®¶m b¶o b»ng kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Kh¶ n¨ng tù b¶o ®¶m vÒ mÆt tµi chÝnh vµ møc ®é ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh cho thÊy kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. v× vËy ta tÝnh mét sè chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh: TØ suÊt tµi trî = Nguån vèn chñ së h÷u Tæng sè nguån Sè ®Çu n¨m : = 0.16 ; Sè cuèi n¨m : = 0.18 TØ suÊt tµi trî cuèi n¨m t¨ng h¬n so víi ®Çu n¨m. Së dÜ nh­ vËy lµ do tèc ®é t¨ng nguån vèn chñ së h÷u nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña tæng nguån vèn (tèc ®é t¨ng cña nî ph¶i tr¶). Ngoµi ra chØ tiªu nµy chøng tá møc ®é ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh cña C«ng ty kh«ng kh¶ dÜ bëi v× hÇu hÕt tµi s¶n C«ng ty hiÖn cã chØ ®­îc ®Çu t­ b»ng 18% sè vèn cña chÝnh C«ng ty. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty l¹i ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt qua kh¶ n¨ng thanh to¸n. nÕu C«ng ty cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n th× t×nh h×nh tµi chÝnh kh¶ quan vµ ng­îc l¹i. TØ suÊt thanh to¸n hiÖn = Tæng sè tµi s¶n l­u ®éng hµnh ng¾n h¹n Tæng sè nî ng¾n h¹n Sè ®Çu n¨m: = 1.16 Sè cuèi kú: = 1.22 TØ suÊt nµy cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ph¶i thanh to¸n trong vßng mét n¨m hay mét chu kú kinh doanh cña C«ng ty cao hay thÊp. NÕu chØ tiªu nµy lín h¬n 1 cho thÊy C«ng ty cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh kh¶ quan. TØ sè nµy cña C«ng ty lµ 1.22 >1 thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty rÊt cao tøc lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n c«ng nî cña C«ng ty ®¹t 1.22%. T¹i ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m cho thÊy C«ng ty VMS hoµn toµn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî trong vßng mét n¨m. TØ suÊt thanh to¸n = Tæng sè vèn b»ng tiÒn cña vèn l­u ®éng Tæng sè tµi s¶n l­u ®éng Sè ®Çu n¨m: Sè cuèi n¨m: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña tµi s¶n l­u ®éng. ChØ tiªu nµy cña C«ng ty lµ 34.4% (>10%) ta thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty lµ kh¶ quan. Ngoµi ra tØ suÊt thanh to¸n cña vèn l­u ®éng ®Çu n¨m lµ 0.4 vµ cuèi n¨m lµ 0.334 cho thÊy C«ng ty cã ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n. §iÒu ®ã cho thÇy C«ng ty cã thÓ hoµn toµn ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n trong vßng mét n¨m c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. TØ suÊt thanh to¸n tøc thêi = Tæng sè vèn b»ng tiÒn Tæng sè nî ng¾n h¹n Sè ®Çu n¨m : Sè cuèi n¨m: §Çu n¨m lµ 0.47 vµ cuèi n¨m lµ 0.42. KÕt hîp víi chØ tiªu tØ suÊt thanh to¸n cña vèn l­u ®éng. cho thÊy mÆc dÇu C«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n trong vßng mét n¨m song l¹i khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî hiÖn hµnh do l­îng tiÒn ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m t¨ng chËm. V× thÕ C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p thu håi c¸c kho¶n thu sao cho nhanh nhÊt nh»m ®¸p øng kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay. Thùc tÕ cho thÊy chØ tiªu nµy < 0.5 th× C«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n c«ng nî. nh­ng cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh­ b¸n gÊp hµng ho¸ ®i vµ còng cã thÓ ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n (tØ sè gÇn b»ng 0.5) v× vËy còng kh«ng ®¸ng ng¹i Ph©n tÝch mèi quan hÖ vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c kho¶n môc trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Ó n¾m ®­îc mét c¸ch ®Çu ®ñ thùc tr¹ng tµi chÝnh còng nh­ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cña C«ng ty VMS. chóng ta ph¶i ®i s©u xem xÐt c¸c mèi quan hÖ vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Tr­íc tiªn cÇn ®i s©u vµo viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n. VÒ c¬ cÊu tµi s¶n. ta cÇn ®i s©u xem xÐt tõng lo¹i tµi s¶n chiÕm trong tæng sè vµ xu h­íng biÕn ®éng cña chóng ®Ó thÊy râ ®­îc møc ®é hîp lý cña viÖc ph©n bæ TØ suÊt ®Çu t­ = Tµi s¶n cè ®Þnh ®· vµ ®ang ®Çu t­ Tæng tµi s¶n Sè ®Çu n¨m : Sè cuèi n¨m : TØ suÊt ®Çu t­ cuèi n¨m t¨ng lªn nhiÒu so víi ®Çu n¨m chøng tá ®iÒu kiÖn kinh doanh cña C«ng ty ®æi míi rÊt nhiÒu. §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n ta lËp b¶ng ph©n tÝch sau: B¶ng II-11: Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi n¨m §Çu n¨m so víi cuèi n¨m A -TSL§ vµ §TNH 374.179 495.109 120.920 TiÒn §Çu t­ tµi chÝnh NH C¸c kho¶n ph¶i thu Hµng tån kho Chi sù nghiÖp 151.277 181.092 38.298 3.511 170.135 265.565 54.378 5.030 18.858 84.463 16.080 1.519 B- TSC§ vµ §TDH 14.908 23.187 8.278 Tµi s¶n cè ®Þnh §Çu t­ tµi chÝnh DH Chi phÝ XDCB dë dang Ký quÜ, ký c­îc kh¸c 9.381 5.527 14.639 8.547 5.258 3.020 Tæng céng tµi s¶n 389.088 518.296 129.206 Qua b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cho thÊy TSL§ vµ §TNH cuèi kú t¨ng lªn so víi ®Çu n¨m (do tiÒn vµ c¸c kho¶n h¶i thu t¨ng nhanh), TSC§ vµ §TDH t¨ng (do TSC§ vµ chi phÝ XDCB dë dang t¨ng). Vµ do ®ã tæng céng tµi s¶n ®· t¨ng 129.206 triÖu so víi ®Çu n¨m Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty VMS T×nh h×nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh râ nÐt chÊt l­îng c«ng t¸c tµi chÝnh. NÕu ho¹t ®éng tµi chÝnh tèt th× C«ng ty Ýt c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n dåi dµo, Ýt ®i chiÕm dông vèn vµ ng­îc l¹i. §Ó xem xÐt c¸c kho¶n nî ph¶i thu biÕn ®éng cã ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh hay kh«ng ta so s¸nh c¸c chØ tiªu sau: TØ lÖ c¸c kho¶n ph¶i = Tæng sè nî ph¶i thu x 100 thu so víi ph¶i tr¶ Tæng sè nî ph¶i tr¶ Sè ®Çu n¨m: Sè cuèi n¨m: TØ lÖ trªn cho thÊy ®Çu n¨m th× C«ng ty bÞ chiÕm dông vèn nhiÒu 55,6% vµ ®Õn cuèi n¨m th× tØ lÖ ®ã l¹i t¨ng lªn 62,6% do c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng v× vËy C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó thu håi vèn vµ tr¶ nî HÖ sè kh¶ n¨ng = Kh¶ n¨ng thanh to¸n thanh to¸n Nhu cÇu thanh to¸n Kh¶ n¨ng thanh to¸n = Kho¶n cã thÓ dïng ®Ó thanh to¸n ngay + kho¶n cã thÓ dïng ®Ó thanh to¸n trong thêi gian tíi. Nhu cÇu thanh to¸n = c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n + c¸c kho¶n cÇn ph¶i thanh to¸n trong thêi gian tíi. Sè ®Çu n¨m: Sè cuèi n¨m: HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty > 1, chøng tá C«ng ty VMS cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh b×nh th­êng. Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty VMS. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh, chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc tiÒm n¨ng, hiÖu qu¶ kinh doanh, còng nh­ nh÷ng khã kh¨n triÓn väng cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Tiªu thô s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng Marketing Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, doanh nghiÖp hoµn toµn lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ h¹ch to¸n ®éc lËp. §iÒu ®ã ®­îc hiÓu lµ nhµ n­íc giao quyÒn chñ ®éng réng r·i cho c¸c ®¬n vÞ, ®ång thêi ®ßi hái c¸c ®¬n vÞ lµm ¨n cã hiÖu qu¶, tøc lµ thu ph¶i bï chi vµ cã l·i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhu cÇu sö dông dÞch vô viÔn th«ng cña ng­êi d©n n©ng lªn mét c¸ch râ rÖt, c¸c dÞch vô cung cÊp tõ mét c¸ch thô ®éng, ®Õn nay ng­êi d©n ®· cã quyÒn lùa chän c¸c dÞch vô mµ m×nh cã nhu cÇu, chän lùa doanh nghiÖp cung cÊp cho m×nh nh÷ng dÞch vô ®ã. Nhu cÇu cña ng­êi d©n kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Kh«ng chØ yªu cÇu c¸c dÞch vô ViÔn th«ng ®¬n gi¶n nh­ ®iÖn tho¹i, telex mµ lµ c¸c dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng, nh¾n tin, Fax/Data, truyÒn sè liÖu, ®iÖn tho¹i c«ng céng, dïng thÎ, c¸c dÞch vô gia th¨ng gi¸ trÞ ...Ngµy nay, ng­êi tiªu dïng thùc sù coi c¸c dÞch vô viÔn th«ng nh­ mét c«ng cô ®Ó gióp ®ì hä trong c«ng viÖc. Qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c dÞch vô viÔn th«ng ta thÊy r»ng tèc ®é ph¸t triÓn cña hÇu hÕt c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ViÔn th«ng ®Òu rÊt cao ®ã lµ ®iÒu thuËn lîi song còng ph¶i thÊy thùc chÊt cña vÊn ®Ò lµ do xuÊt ph¸t ®iÓm cña c¸c dÞch vô ViÔn th«ng lµ thÊp vµ hÇu nh­ ch­a cã g× nªn sù t¨ng tr­ëng ®¹t ®­îc kh¸ cao. T×nh h×nh tiªu thô sp C«ng ty th«ng tin di ®éng ®­îc thµnh lËp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh lµnh m¹nh, sö dông c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i, cung cÊp dÞch vô míi cho ®èi t­îng kh¸ch hµng thuéc ®¼ng cÊp cao trong x· héi. §©y lµ lo¹i h×nh míi mÎ ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã nç lùc rÊt lín trong ®Çu t­, ph¸t triÓn ®Ó tiÕp cËn thÞ tr­êng. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã chóng ta tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ – x· héi qua mét sè n¨m gÇn ®©y. §ång thêi t×m ra c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc ®Õn tiªu thô vµ lîi nhuËn. §Ó cã c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh hîp lý ®Èy m¹nh khèi l­îng tiªu thô vµ t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp. B¶ng II-12: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1998 Stt ChØ tiªu §vt KH 1998 TH 1998 TØ lÖ % 98 I. Thuª bao Thuª bao 1 Thuª bao ph¸t triÓn míi 13.917 12.043 86,53 2 Thuª bao xo¸ 4.417 3.646 3 Thuª bao thùc ph¸t triÓn 9.500 8.397 88,39 4 Tæng sè thuª bao trªn m¹ng 30.826 29.723 96,94 II S¶n l­îng Phót 82018092 78537039 95,76 1 S¶n l­îng ®µm tho¹i chiÒu ®i 39.356.414 37.249.009 94,65 2 S¶n l­îng ®µm tho¹i chiÒu ®Õn 42.661.678 41.288.030 96,78 III Tæng thu Tr ®ång 265.252 248.513,33 93,69 A Doanh thu cña VMS 223.118 207.076,09 92,81 1 Doanh thu nghiÖp vô TT 188.118 179.315,25 95,32 2 Doanh thu b¸n m¸y vµ kh¸c 35.000 27.760,84 79,32 B Thu hé tæng c«ng ty 42.134 41.437,24 98,35 C­íc quèc tÕ IDD 42.134 41.437,24 98,35 B¶ng II-13: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999 Stt ChØ tiªu §vt KH 1999 TH 1999 TØ lÖ % th/kh 99 I. Thuª bao Thuª bao 1 Thuª bao ph¸t triÓn míi 12.224 19.536 159,82 2 Thuª bao xo¸ 6.124 11.745 191,79 3 Thuª bao thùc ph¸t triÓn 10.000 7.791 77,91 4 Tæng sè thuª bao trªn m¹ng 35.415 37.356 105,48 II S¶n l­îng Phót 1 S¶n l­îng ®µm tho¹i chiÒu ®i 47.596.955 2 S¶n l­îng ®µm tho¹i chiÒu ®Õn 53.743.141 III Tæng thu Tr ®ång 271.476 A Doanh thu cña VMS 221.246 1 Doanh thu nghiÖp vô TT 207.956 2 Doanh thu b¸n m¸y vµ kh¸c 13.290 B Thu hé tæng c«ng ty 50.230 C­íc quèc tÕ IDD 50.230 Qua b¶ng tæng kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ta thÊy: Tõ khi b­íc vµo ho¹t ®éng kinh doanh th¸ng 5/1994, C«ng ty VMS lu«n giµnh ®­îc kÕt qu¶ cao trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn nç lùc rÊt lín cña C«ng ty nãi chung vµ kh¶ n¨ng tæ chøc kinh doanh cña c¸c cÊp l·nh ®¹o C«ng ty. Tèc ®é t¨ng tr­ëng n¨m sau so víi n¨m tr­íc ®¹t ë møc rÊt cao. §iÒu ®ã lý gi¶i bëi xuÊt ph¸t ®iÓm cña C«ng ty thÊp vµ qua ®ã b¸o hiÖu thÞ tr­êng dÞch vô th«ng tin di ®éng ViÖt Nam tiÒm tµng mét kh¶ n¨ng lín m¹nh. N¨m 1998, C«ng ty giao kÕ ho¹ch cho Trung t©m th«ng tin di ®éng KVI lµ ph¸t triÓn míi 9.500 thuª bao, mÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ng víi sù phÊn ®Êu nç lùc cña CBCNV toµn Trung t©m, nªn sè thuª bao thùc ph¸t triÓn: 8.397 TB ®¹t 88,39% kÕ ho¹ch. N©ng tæng sè thuª bao ho¹t ®éng trªn m¹ng ®Õn hÕt 31/12/1998 lµ 29.723 TB. Tæng doanh thu cña VMS trong n¨m 98 thùc hiÖn : 207.076,09 tû ®ång, ®¹t 92,81 % kÕ ho¹ch vµ thu hé tæng C«ng ty 41.437,24 tû ®ång ®¹t 98,35% kÕ ho¹ch. Tæng sè thuª bao ph¸t triÓn n¨m 1999: 19.536 thuª bao ph¸t triÓn míi, huû 11.745 TB cßn l¹i 7.791 TB ®¹t 155,8% kÕ ho¹ch ®­îc giao ( kÕ ho¹ch n¨m 1999 lµ 5000 TB thùc ph¸t triÓn) trong ®ã Sè TBPT MobiFone: 8.315 TB Sè TBPT MobiCard: 11.221 TB Tæng sè TB ®¨ng ký ho¹t ®éng trªn m¹ng MobiFone: 26.435 TB MobiCard: 11.221 TB T×nh h×nh ho¹t ®éng Marketing Philip Kotler ®· viÕt: “ Trong thÕ giíi phøc t¹p ngµy nay tÊt c¶ chóng ta ®Òu ph¶i am hiÓu Marketing. Khi b¸n mét chiÕc m¸y, t×m kiÕm viÖc lµm, quyªn gãp tiÒn cho môc ®Ých tõ thiÖn hay tuyªn truyÒn mét ý t­ëng chóng ta ®· lµm Marketing... KiÕn thøc vÒ Marketing cho phÐp xö trÝ kh«n ngoan h¬n ë c­¬ng vÞ ng­êi tiªu dïng, dï lµ mua kem ®¸nh r¨ng, mét con gµ ®«ng l¹nh, mét chiÕc m¸y vi tÝnh hay mét chiÕc «t«. Marketing ®ông ch¹m ®Õn lîi Ých cña mçi ng­êi chóng ta trong suèt c¶ cuéc ®êi”. Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ míi, qua nh÷ng thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , ta nhËn thÊy r»ng: nh÷ng c«ng ty, xÝ nghiÖp nµo triÓn khai ho¹t ®éng Marketing ®Òu gÆt h¸i hiÖu qu¶ kinh tÕ kh¶ quan tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô. MÆc dï t¹i Trung t©m I ch­a h×nh thµnh phßng Marketing trong c¬ cÊu tæ chøc nh­ng còng cã thµnh lËp tæ Marketing n»m trong phßng KÕ ho¹ch – B¸n hµng &Mar. Tæ Mar ®­îc thµnh lËp chñ yÕu lµ thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô Mar mµ C«ng ty giao cho Trung t©m, ®ång thêi th«ng qua c«ng t¸c nghiªn cøu øng dông c¸c s¶n phÈm chuyªn ngµnh vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô. N¨m 1999 c«ng t¸c Mar ®· cã rÊt nhiÒu ®æi míi ®¸p øng ®­îc t×nh h×nh SXKD-®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho ngµnh. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm Nhu cÇu cung cÊp vµ trao ®æi th«ng tin ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó t¹o c¬ së cho viÖc ph¸t triÓn c«ng nghÖ ViÔn th«ng vµ ng­îc l¹i c¸c thµnh tùu trong c«ng nghÖ ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®æi míi vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng c¸c dÞch vô viÔn th«ng ®Ó phôc vô ng­êi tiªu dïng. S¶n phÈm cña ngµnh ViÔn th«ng kh«ng lµ s¶n phÈm h÷u h×nh th«ng th­êng mµ lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña qu¸ tr×nh ®­a tin tøc tõ ng­êi göi ®Õn ng­êi nhËn. HiÖu qu¶ cã Ých nµy rÊt cÇn thiÕt cho tÊt c¶ c¸c mÆt sinh ho¹t vµ ho¹t ®éng cña con ng­êi. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®­îc s¶n phÈm, kÕt h¬p víi thùc tÕ kinh doanh trªn thÞ tr­êng Th«ng tin di ®éng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c C«ng ty kinh doanh lo¹i h×nh nµy ®· quan t©m thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc s¶n phÈm nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, t¨ng l­îng kh¸ch hµng thuª bao ®iÖn tho¹i di ®éng. Víi ph­¬ng ch©m tho¶ m·n kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt, c«ng ty lu«n cè g¾ng hoµn thiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm, cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô hoµn thiÖn nhÊt. C«ng ty VMS lµ nhµ cung cÊp ®Çu tiªn vÒ s¶n phÈm dÞch vô §TD® t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam. Sau 7 n¨m ho¹t ®éng cho ®Õn nµy C«ng ty ®· thu hót kho¶ng 320.000 thuª bao sö dông hai lo¹i h×nh dÞch vô chÝnh mµ C«ng ty ®ang khai th¸c ®ã lµ dÞch vô §TD® MobiFone, §TD® MobiCard vµ c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng. C«ng ty VMS kh«ng chØ lµ nhµ cung cÊp dÞch vô §TD§ mµ cßn cung cÊp thiÕt bÞ ®Çu cuèi cho kh¸ch hµng. S¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty ph¶i nhËp cña c¸c h·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ ViÔn th«ng cña n­íc ngoµi næi tiÕng nh­ Siemen, Erison, Motorolla, Nokia… §Ó thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm kÝch thÝch tiªu thô, C«ng ty thiÕt kÕ nh÷ng mÉu m· s¶n phÈm míi, sau ®ã ®Æt hµng víi c¸c h·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ ViÔn th«ng. Nªn c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu ë ViÖt Nam vµ së thÝch cña ng­êi ViÖt Nam. "Sù cã mÆt cña nh÷ng g· khæng lå ®· khiÕn ng­êi tiªu dïng ®­îc tiÕp cËn víi nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghÖ míi nhÊt, hiÖn ®¹i nhÊt kh«ng thua kÐm bÊt cø mét n­íc tiªn tiÕn nµo. H¬n n÷a víi thãi quen “ham ®å l¹”, “ thÝch xÞn”, coi chiÕc m¸y di ®éng kh«ng chØ lµ ph­¬ng tiÖn mµ cßn lµ thø mèt trang søc xa xØ ®· khiÕn thÞ tr­êng §TD§ ViÖt Nam trë nªn s«i ®éng trong mét cuéc marathon v« h¹n ®Þnh. NÕu nh­ c¸ch ®©y kho¶ng trªn 2 n¨m, c¸c m¸y di ®éng th­êng cã h×nh d¸ng th« kÖch, chøc n¨ng nghÌo nµn vµ ch­a cã tiÕng ViÖt, gi¸ l¹i ®éi trêi th× nay m¸y ®iÖn tho¹i ngµy cµng nhá h¬n, nhiÒu chøc n¨ng h¬n. Cuéc ®ua tranh quyÕt liÖt trªn thÞ tr­êng ®· khiÕn c¸c nhµ cung cÊp m¸y chän gi¶i ph¸p tèi ­u lµ c«ng nghÖ, nghÜa lµ tung ra thÞ tr­êng nh÷ng kiÓu d¸ng míi nhÊt xu h­íng ngµy cµng nhá h¬n, nhÑ h¬n, máng h¬n vµ cã nhiÒu chøc n¨ng h¬n... Cho tíi thêi ®iÓm nay, cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng §TD§ vÉn “liªn tôc ph¸t triÓn “ nhÊt lµ khi m¹ng MobiFone-VMS míi ®©y ®· tung ra dÞch vô MobiCar (®iÖn tho¹i di ®éng tr¶ tr­íc) ®· t¹o c¬ héi lµm ¨n míi cho c¸c h·ng cung cÊp s¶n phÈm. Theo con sè ­íc tÝnh cña ngµnh b­u ®iÖn, th× sè ng­êi sö dông §TD§ ë ViÖt nam sÏ lµ 300.000 vµo n¨m 2000 vµ kho¶ng nöa triÖu thuª bao vµo n¨m 2002.” **Nguån: Thêi b¸o Kinh tÕ- Sè 89- 6/11/99 C«ng ty VMS lµ c«ng ty kinh doanh ViÔn th«ng do ®ã c«ng ty kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn c«ng nghÖ ViÔn th«ng míi. HÖ thèng th«ng tin di ®éng GSM lµ hÖ thèng th«ng tin di ®éng míi nhÊt trªn thÕ giíi, cã nh÷ng ­u viÖt nh­ng cã rÊt nhiÒu nh÷ng hÖ thèng th«ng tin kh¸c còng cã nh÷ng ®Æc tÝnh m¹nh vµ thuËn tiÖn h¬n. §Ó theo kÞp c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®æi míi hÖ thèng th«ng tin, ®Çu t­ thªm nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ míi t¹o nªn chÊt l­îng dÞch vô tèt h¬n vµ chñng lo¹i dÞch vô ®a d¹ng h¬n. Cã thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy th× míi ®¶m b¶o thu hót kh¸ch hµng vµ gi÷ ®­îc kh¸ch hµng. Muèn n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng, kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c h¬n lµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng m¹ng l­íi, më réng vµ ph¸t triÓn vïng phñ sãng, ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, më réng dung l­îng tæng ®µi, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô míi, t¨ng sè tr¹m thu ph¸t v« tuyÕn, tèi ­u ho¸ m¹ng l­íi. C«ng ty th­êng xuyªn ®o kiÓm tra chÊt l­îng m¹ng l­íi, ph©n tÝch xö lý sè liÖu sau khi ®o, ®­a ra c¸c kÕ ho¹ch hiÖu chØnh nh­ thay ®æi Angten, lËp kÕ ho¹ch tÇn sè n©ng cao chÊt l­îng m¹ng, gi¶m hiÖn t­îng rít m¹ch, nghÏn m¹ch lµm cho kh¸ch hµng kh«ng gäi ®­îc. KÕt qu¶ chÊt l­îng trung b×nh m¹ng l­íi trong n¨m qua lµ ChØ tiªu th«ng kªnh: PhÇn NSS ®¹t: 99,99% PhÇn BSS ®¹t: 99,97% PhÇn truyÒn dÉn: xö lý nhanh c¸c sù cè vÒ truyÒn dÉn do thiÕt bÞ Fujitsu g©y ra ChØ tiªu an toµn hÖ thèng: kh«ng x¶y ra mét sù cè nµo ¶nh h­ëng ®Õn an toµn vµ th«ng tin liªn l¹c cña tæng ®µi vµ c¸c tr¹m BTS. ChÊt l­îng m¹ng l­íi: NghÏn m¹ch trung b×nh trªn c¸c trung kÕ vµ m¹ng v« tuyÕn: 0,15% Tû lÖ Setup cuéc gäi thµnh c«ng ®¹t: 98,7% Tû lÖ ríi cuéc gäi trung b×nh trªn toµn m¹ng ®¹t: 1,73% C«ng ty kh«ng ngõng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ më réng vïng phñ sãng. Cho tíi ngµy 25/3/2000 C«ng ty th«ng tin di ®éng ®· phñ sãng thªm 8 tØnh miÒn B¾c vµ 3 tØnh miÒn Nam ®¹t con sè 61/61 tØnh thµnh phè ®· phñ sãng. Nh­ vËy cho tíi thêi ®iÓm nµy c¸c thuª bao MobiFone ®· cã thÓ liªn l¹c víi bÊt kú 1 thuª bao nµo ë mäi miÒn Tæ quèc. Ngoµi ra, tr­íc ®©y c«ng ty th«ng tin di ®éng chØ cung cÊp mét lo¹i h×nh dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng MobiFone, nh­ng cho ®Õn th¸ng 10/1999 c«ng ty VMS ®· ®­a vµo cung cÊp thªm dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng MobiCard nh»m gióp kh¸ch hµng t¨ng kh¶ n¨ng lùa chän vµ thuËn tiÖn sö dông phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng sö dông tõ møc c­íc trung b×nh ®Õn møc c­íc cao. Víi c«ng nghÖ kü thuËt sè GSM ®¶m b¶o tèc ®é truyÒn dÉn cao, tÝnh æn ®Þnh, liªn tôc, râ rµng, chÝnh x¸c vµ an toµn cho cuéc gäi. MÆt kh¸c s¶n phÈm cña th«ng tin chÝnh lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña qu¸ tr×nh truyÒn ®­a th«ng tin, bëi vËy c¸c ®Æc tÝnh trªn ®ãng vai trß rÊt quan träng. Nh­ng hiÖn nay do kü thuËt truyÒn ®­a ch­a cao nªn m¹ng di ®éng vÉn x¶y ra sù cè khi thuª bao ®iÖn tho¹i ®ang ë trong nhµ cao tÇng, nhµ hép, x¶y ra hiÖn t­îng kh«ng b¾t ®­îc tÝn hiÖu, nhiÔu lín. Do ®ã c¸c nhµ khai th¸c cÇn ph¶i nghiªn cøu kü h¬n n÷a vÒ vÊn ®Ò nµy ®Ó kh¾c phôc c¸c hiÖn t­îng trªn. C«ng ty phèi hîp víi chuyªn gia Alcatel n©ng cÊp vµ hoµn thiÖn tæng ®µi, ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý m¹ng l­íi theo ®óng Quy chÕ ®iÒu hµnh ViÔn th«ng suèt. Trong n¨m 98, m¹ng l­íi GSM cña Trung t©m ®· ®¸p øng vµ phôc vô tèt Héi nghÞ cÊp cao ASEAN 6 t¹i Hµ néi, Tiger Cup 98 vµ Héi nghÞ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. HiÖn nay, Trung t©m th«ng tin di ®éng ®ang cung cÊp dÞch vô th«ng tin di ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu liªn l¹c ngµy cµng cao cña con ng­êi”. *** Nguån: Thêi b¸o Kinh tÕ - Sè 93- 20/11/9 ChÝnh s¸ch gi¸ ChÝnh s¸ch gi¸ cña s¶n phÈm dÞch vô t¸c ®éng vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trùc tiÕp h¬n v× s¶n phÈm dÞch vô lµ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty, doanh thu dÞch vô lµ doanh thu chñ yÕu. C«ng ty VMS lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc kinh doanh dÞch vô th«ng tin di ®éng. Víi chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc, ngµnh B­u ®iÖn lµ do nhµ n­íc ViÖt Nam ®éc quyÒn kinh doanh v× møc ®é quan träng cña ngµnh trong viÖc ph¸t triÎn kinh tÕ x· héi vµ b¶o vÖ chñ quyÒn cña ®Êt n­íc. C«ng ty x¸c ®Þnh môc tiªu chÝnh s¸ch gi¸ lµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng nªn chÝnh s¸ch gi¸ rÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn t©m lý vµ hµnh vi cña ng­êi tiªu dïng. V× vËy, ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng chÝnh s¸ch gi¸ ph¶i phï hîp víi t©m lý cña tõng lo¹i kh¸ch hµng. B¶ng 3: B¶ng gi¸ mµ Trung t©m hiÖn nay ®ang ¸p dông STT Lo¹i m¸y Gi¸ b¸n cã hoµ m¹ng Gi¸ b¸n kh«ng hoµ m¹ng 1 Motorolla 8700 1.900.000 3.190.000 2 Motorolla D368 1.890.000 2.200.000 3 Ericsson GH688 1.800.000 2.750.000 4 Ericsson GH688 (thªm 1 pin) 1.900.000 3.190.000 5 Nokia 5110 1.900.000 4.180.000 6 Philips Genie 2.900.000 5.610.000 Sè liÖu Phßng KÕ ho¹ch-B¸n hµng & Mar –Trung t©m KVI ChÝnh s¸ch gi¸ ph©n biÖt kÝch thÝch kh¸ch hµng mua m¸y vµ sö dông dÞch vô cña c«ng ty. ChÝnh s¸ch nµy cã hiÖu qu¶ rÊt cao bëi nã t¸c ®éng trùc tiÕp vµo lîi Ých kinh tÕ cña kh¸ch hµng lµm cho hä dÔ dµng ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cã lîi cho hä vµ cho c«ng ty Tuy nhiªn, møc gi¸ s¶n phÈm hµng ho¸ cña c«ng ty thÊp h¬n so víi c¸c nhµ cung cÊp kh¸c, v× vËy nhiÒu kh¸ch hµng chØ mua s¶n phÈm hµng ho¸ cña c«ng ty sau khi ®¨ng ký sö dông dÞch vô cña c¸c nhµ khai th¸c dÞch vô kh¸c (hiÖn nay lµ VinaFone). Thùc tr¹ng nµy lµm ¶nh h­ëng tíi môc tiªu cña chÝnh s¸ch gi¸ lµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Do ®ã c«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch gi¸ s¶n phÈm hµng ho¸ phï hîp ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi tiªu dïng dÞch vô th«ng tin di ®éng cña c«ng ty, mÆt kh¸c gi÷ kh¸ch hµng trong mét kho¶ng thêi gian ®ñ dµi ®Ó hä quen víi viÖc sö dông dÞch vô. Lµm cho dÞch vô trë thµnh kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi hä th× hä sÏ trë thµnh mét kh¸ch hµng trung thµnh víi c«ng ty. §ång thêi c«ng ty t¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn, lµm cho ng­êi tiªu dïng cã thÓ biÕt ®­îc, tr¸nh sù lõa läc cña mét sè ®¹i lý b¸n m¸y cho kh¸ch hµng cao h¬n gi¸ thùc tÕ. DÞch vô §TD§ MobiFone: §©y lµ lo¹i dÞch vô tr¶ tiÒn sau: kh¸ch hµng ®¨ng ký sö dông dÞch vô víi c­íc tiÕp m¹ng lµ 1.090.000 ®/thuª bao(bao gåm: Simcard, chi phÝ ®Êu nèi, l¾p ®Æt). ChÞu c­íc phÝ thuª bao theo th¸ng 182.000® vµ c­íc theo tõng cuéc gäi cña kh¸ch hµng, c­íc th«ng tin di ®éng ®­îc tÝnh tèi thiÒu lµ mét phót, phÇn lÎ cña phót tiÕp theo ®­îc tÝnh trßn thµnh mét phót. Cô thÓ b¶ng tÝnh gi¸ c­íc cña dÞch vô nµy nh­ sau: B¶ng 4: B¶ng gi¸ c­íc cña dÞch vô MobiFone (§/phót) STT Danh môc c­íc phÝ Gi¸ c­íc 1 2 3 4 C­íc néi vïng C­íc cËn vïng C­íc c¸ch vïng C­íc viÔn th«ng quèc tÕ 1626 2909 4182 C­íc néi vïng + IDD (B¶ng gi¸ c­íc trªn ch­a bao gåm thuÕ GTGT 10%). C­íc th«ng tin di ®éng trong n­íc ®­îc gi¶m 30% tõ 23 giê h«m tr­íc ®Õn 7 giê s¸ng h«m sau, ngµy lÔ, Chñ nhËt. HiÖn nay chÝnh s¸ch gi¸ dÞch vô th«ng tin di ®éng cña ngµnh B­u ®iÖn nãi chung vµ c«ng ty VMS nãi riªng chÞu sù qu¶n lý chÆt chÏ cña nhµ n­íc. BÊt cø mét thay ®æi nµo cña chÝnh s¸ch gi¸ c­íc dÞch vô ®Òu ph¶i ®­îc phÐp cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng, sau ®ã tr×nh lªn Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ ®Ó phª duyÖt. ViÖc can thiÖp cña nhµ n­íc vµo chÝnh s¸ch gi¸ lµ hîp lý bëi nhµ n­íc ®éc quyÒn ngµnh B­u ®iÖn. H¬n n÷a ®Æt møc gi¸ thèng nhÊt trªn toµn quèc lµ ®¶m b¶o lîi Ých cho x· héi, ®em l¹i c«ng b»ng cho tÊt c¶ ng­êi d©n trªn c¸c miÒn ®Êt n­íc ®Òu cã quyÒn lîi nh­ nhau trong viÖc sö dông dÞch vô B­u ®iÖn. Nh­ng sù can thiÖp cña chÝnh phñ vµo viÖc x¸c lËp gi¸ còng ®em l¹i t¸c ®éng tiªu cùc lµ lµm cho chÝnh s¸ch gi¸ mÊt ®i t×nh linh ho¹t, khi cÇn thay ®æi mét sè møc gi¸ ph¶i mÊt thêi gian dµi lµm c¸c thñ tôc hîp ph¸p vµ lµm cho chÝnh s¸ch gi¸ mÊt ®i tÝnh kÞp thêi, chÝnh s¸ch gi¸ trë nªn cøng nh¾c. Lµm cho chÝnh s¸ch gi¸ hiÖu qu¶ h¬n, cã lÏ ChÝnh phñ kh«ng nªn can thiÖp trùc tiÕp vµo viÖc ®Þnh gi¸ c­íc cña dÞch vô th«ng tin di ®éng cña c«ng ty VMS mµ chØ kiÓm so¸t mét c¸ch gi¸n tiÕp. Nh­ lµ: nhµ n­íc quy ®Þnh møc gi¸ cao nhÊt vµ thÊp nhÊt cho møc c­íc chÝnh cña dÞch vô th«ng tin di ®éng lµ c­íc ®µm tho¹i. C«ng ty cã thÓ ®iÓu chØnh møc gi¸ trong giíi h¹n quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Møc c­íc th«ng tin di ®éng hiÖn nay lµ qu¸ cao so víi møc thu nhËp b×nh qu©n cña x· héi. Vµ so víi m¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh, ®iÖn tho¹i di ®éng cã møc gi¸ qu¸ cao. V× vËy, tuy ®iÖn tho¹i di ®éng cã nh÷ng tÝnh n¨ng sö dông tiÖn lîi h¬n, nh­ng vÉn ch­a trë thµnh phæ biÕn nh­ ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. Ng­êi tiªu dïng cã thu nhËp b×nh th­êng kh«ng d¸m nghÜ tíi viÖc sö dông dÞch vô nµy. Do ®ã, mét thùc tÕ v« cïng cÇn thiÕt lµ ph¶i gi¶m gi¸ c­íc th«ng tin di ®éng. ®Ó c«ng ty khai th¸c thªm ®­îc mét phÇn thÞ tr­êng tiÒm n¨ng lµ nh÷ng ng­êi bu«n b¸n nhá, nh÷ng c¸ nh©n cã nhu cÇu th«ng tin kh«ng cao. NhiÖm vô cña c«ng ty lµ ph¶i ®¸nh thøc nhu cÇu cña phÇn thÞ tr­êng nµy, sö dông chiÕn l­îc gi¸ linh ho¹t, kh«n khÐo, kÝch thÝch nhu cÇu, thu hót ng­êi tiªu dïng b»ng nh÷ng lîi Ých khi sö dông dÞch vô th× ch¾c ch¾n C«ng ty sÏ thu hót ®­îc thµnh c«ng trong viÖc khai th¸c phÇn thÞ tr­êng nµy. Trong n¨m qua c«ng ty ®· ¸p dông c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i, quay xæ sè..®Ó lµm gi¶m gi¸ nh»m t¨ng nhu cÇu sö dông dÞch vô. Ho¹t ®éng giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng cña c«ng ty VMS rÊt ®­îc chó träng vµ nã hç trî ®¾c lùc cho chiÕn l­îc gi¸ cña c«ng ty. §èi víi c«ng ty VMS chÝnh s¸ch gi¸ cã m«i liªn hÖ chÆt chÏ ®èi víi ho¹t ®éng khuyÕn m¹i. ChÝnh s¸ch gi¸ trong ho¹t ®éng khuyÕn m¹i x¸c lËp møc gi¸ sao cho ®¹t ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn thÞ tr­êng, tÝnh to¸n chi phÝ trong ®ît khuyÕn m¹i vµ dù tÝnh c¸c kho¶n bï ®¾p vµo chi phÝ. ChÝnh s¸ch khuyÕn m¹i ®èi víi s¶n phÈm dÞch vô: c«ng ty tæ chøc c¸c ®ît gi¶m gi¸ dÞch vô, ®· më nhiÒu dÞch vô miÔn phÝ nh­: dÞch vô 145 (c¸c thuª bao di ®éng cña VMS cã thÓ hái ®¸p th¾c m¾c vÒ dÞch vô th«ng tin miÔn phÝ 1 cuéc trong 1 ngµy); dÞch vô nh¾n tÝn ng¾n: “ C«ng ty th«ng tin di ®éng VMS võa chÝnh thøc ®­a vµo cung cÊp dÞch vô nh¾n tin ng¾n cho thuª bao MobiFone vµ MobiCard, göi vµ nh¾n tin d­íi d¹ng ch÷ viÕt ®Õn vµ tõ c¸c thuª bao MobiFone / MobiCard kh¸c. DÞch vô nµy ®­îc VMS cung cÊp tù ®éng cho c¸c thuª bao (kh¸ch hµng kh«ng ph¶i lµm thñ tôc hay tr¶ ®¨ng ký sö dông dÞch vô).” Nguån: Thêi b¸o Kinh tÕ- Sè 9- 21/1/2000 Môc tiªu cña viÖc gi¶m gi¸ khuyÕn m¹i trªn còng chØ ®em l¹i cho kh¸ch hµng nh÷ng lîi Ých ®Ó kÝch thÝch hä tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty trong nh÷ng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. Nh­ng nã gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu dµi h¹n cña c«ng ty. DÞch vô §TD§ MobiCard: §Ó lÊy lßng tin cña kh¸ch hµng, ®ång thêi hoµn thiÖn nh÷ng` tiÖn Ých cho ng­êi sö dông dÞch vô tèt nhÊt MobiFone ®· cung cÊp dÞch vô MobiCard ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §©y lµ lo¹i h×nh dÞch vô §TD§ míi ®­îc ®­a vµo khai th¸c tõ th¸ng 10/1999 nh­ng ®· ®­îc thÞ tr­êng ­u chuéng bëi tÝnh ­u viÖt vµ tiÖn lîi cña nã. Cïng víi sù ra ®êi cña nã lµ mét b­íc nh¶y vät vÒ doanh thu b¸n m¸y còng nh­ doanh thu c­íc. §©y lµ lo¹i h×nh dÞch vô ­u viÖt kh«ng ph¶i chÞu c­íc ®Êu nèi vµ c­íc thuª bao th¸ng, chØ tÝnh theo c­íc cuéc gäi cña kh¸ch hµng. Gi¸ c­íc hiÖn hµnh cña dÞch vô MobiCard nh­ sau: B¶ng 5: B¶ng gi¸ c­íc cña dÞch vô MobiCard (§/phót) STT Danh môc c­íc phÝ Gi¸ c­íc 1 2 3 4 C­íc néi vïng C­íc cËn vïng C­íc c¸ch vïng C­íc viÔn th«ng quèc tÕ 3.500 6.000 8.000 C­íc néi vïng + IDD (B¶ng gi¸ c­íc trªn ®· bao gåm thuÕ GTGT 10%). Víi dÞch vô nµy, chóng ta cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh vµ víi møc gi¸ nµy cã thÓ ®­îc chÊp nhËn cho rÊt nhiÒu ®èi t­îng. H¬n n÷a, còng chÝnh dÞch vô nµy ®· gióp cho nh÷ng kh¸ch n­íc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam chØ cã thÓ sö dông dÞch vô nµy trong Ýt ngµy. ChÝnh ®Æc ®iÓm nµy ®· thu hót rÊt nhiªu thuª bao MobiCard sö dông dÞch vô nµy. §Ó sö dông dÞch vô nµy, chóng ta chØ cÇn mét hép thÎ Mobicard- bé khëi ®éng 450.000 VND(bao gåm 1 thÎ Sim vµ mét thÎ cµo trÞ gi¸ 300.000 VND ) . Ngoµi ra hiÖn nay c«ng ty VMS cßn cung cÊp hai lo¹i thÎ cµo víi mÖnh gi¸ 300.000 VND vµ 500.000 VND phôc vô kh¸ch hµng cã nhu cÇu sö dông dÞch vô. DÞch vô phô HiÓn thÞ sè thuª bao gäi ®Õn : miÔn phÝ Kh«ng hiÓn thÞ sè thuª bao gäi ®Õn: miÔn phÝ Gi÷ cuéc gäi: miÔn phÝ Chê cuéc gäi: miÔn phÝ DÞch vô Hép th­ tho¹i: §¨ng ký dÞch vô: 18.000® C­íc chuyÓn tiÕp cuéc gäi vµo Hép th­ tho¹i: miÔn phÝ C­íc nh¾n tin vµo Hép th­ tho¹i: khi A gäi cho B, B chuyÓn tiÕp cuéc gäi vµo hép tho¹i, A cã thÓ nh¾n tin vµo hép th­ tho¹i cña B, c­íc ®­îc tÝnh nh­ c­íc cuéc gäi th«ng th­êng. C­íc nghe tin nh¾n: 1.636 ®ång/phót ( kÓ c¶ trong tr­êng hîp thuª bao chuyÓn vïng) DÞch vô Nh¾n tin ng¾n: §¨ng ký dÞch vô: miÔn phÝ C­íc göi tin nh¾n: miÔn phÝ( trong thêi gian thö nghiÖm C­íc nhËn tin nh¾n: miÔn phÝ DÞch vô chuyÓn tiÕp cuéc gäi: §¨ng ký dÞch vô: miÔn phÝ DÞch vô Fax-Data §¨ng ký dÞch vô: §¨ng ký dÞch vô Fax: 13.600® §¨ng ký dÞch vô Data: 13.600® §¨ng ký dÞch vô Fax vµ Data: 18.000® C¸ch tÝnh c­íc dÞch vô Fax-Data: tÝnh nh­ c­íc cuéc gäi th«ng th­êng. DÞch vô ChuyÓn vïng quèc tÕ §¨ng ký dÞch vô: miÔn phÝ §Æt cäc c­íc cuéc gäi: 5.000.000® C­íc cuéc gäi: tÝnh theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. ChÝnh s¸ch gi¸ lµ mét chÝnh s¸ch cùc kú quan trong ho¹t ®éng cña mét c«ng ty, nhÊt lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô nh­ c«ng ty th«ng tin di ®éng VMS. ViÖc x¸c lËp mét chÝnh s¸ch gi¸ ®óng ®¾n cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi c«ng ty, quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. ChÝnh s¸ch ph©n phèi ChÝnh s¸ch ph©n phèi lµ ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých ®­a s¶n phÈm tíi tay ng­êi tiªu dïng. Trong ho¹t ®éng cña c«ng ty VMS, ®©y lµ c«ng cô quan träng vµ hiÖu qu¶ nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh cho kh¸ch hµng, kÝch thÝch sù tiªu thô. §Ó ®em l¹i lîi nhuËn cao cho ngµnh th«ng qua viÖc më réng thÞ tr­êng t¨ng doanh thu trªn thÞ tr­êng. Trung t©m th«ng tin di ®éng ®· cã h×nh thµnh mét m¹ng l­íi cöa hµng ®¹i lý réng kh¾p ®¶m b¶o s¶n phÈm tíi tay ng­êi cã nhu cÇu mét c¸ch nhanh nhÊt, tiÖn lîi nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. Víi môc tiªu cña toµn C«ng ty lµ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹ng l­íi th«ng tin di ®éng ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt c¸c dÞch vô VMS, ®¶m b¶o chÊt l­îng th«ng tin liªn l¹c th«ng suèt 24h/24h trong ngµy. §éi ngò CBCNV trong Trung t©m kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng. Trung t©m kh«ng ngõng më réng thªm c¸c ®iÓm b¸n hµng nh»m phôc vô tÊt c¶ mäi ®èi t­îng. Cho ®Õn hÕt n¨m 1999, t¹i Hµ néi- Trung t©m ®· cã 6 Cöa hµng, 1 ®éi BHTT vµ 1 Trung t©m b¶o hµnh söa ch÷a. §ång thêi ph¸t triÓn thªm c¸c Cöa hµng t¹i c¸c TØnh míi phñ sãng nh»m phôc vô kh¸ch hµng vµ n©ng cao h×nh ¶nh cña MobiFone trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay Trung t©m ®· cã Cöa hµng t¹i gÇn 20 tØnh thuéc phÝa B¾c. B¶ng 6: M¹ng l­íi Cöa hµng ®¹i lý cña Trung t©m KVI Khu vùc Sè Cöa hµng vµ ®¹i lý Hµ néi 160 H¶i phßng 19 Vinh 4 Nam ®Þnh 2 Thanh ho¸ 1 B¾c giang 1 Ninh b×nh 1 Qu¶ng ninh 2 Trong n¨m 99 cïng víi sù ra ®êi cña dÞch vô míi MobiCard, Trung t©m chñ tr­¬ng t¨ng c­êng ph¸t triÓn m¹ng l­íi §¹i lý cã hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ c¸c §¹i lý t¹i nh÷ng TØnh míi phñ sãng, nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c ph¸t triÓn thuª bao víi ph­¬ng ch©m phôc vô kh¸ch hµng ®­îc thuËn lîi nhÊt. Trung t©m ph¸t triÓn m¹ng l­íi §¹i lý cã hiÖu qu¶, kh«ng ngõng n©ng cao c¸c §¹i lý cÊp 2 thµnh §¹i lý cÊp 1nh»m ph¸t triÓn mét hÖ thèng §¹i lý v÷ng m¹nh cã ph©n cÊp vµ tr¶i réng trªn kh¾p ®Þa bµn trong khu vùc phÝa B¾c. Tuy nhiªn chñ tr­¬ng cña trung t©m vÉn ph¸t triÓn vµo c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm nh­ Hµ néi, H¶i phßng, Vinh, Thanh ho¸. Víi viÖc më réng m¹ng l­íi ph©n phèi b¸n hµng cã quy m« vµ thùc hiÖn tèt, m¹ng l­íi b¸n hµng cña Trung t©m I kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. Cho ®Õn nay, Trung t©m I ®· cã h¬n 250 ®iÓm b¸n hµng t¹i khu vùc phÝa B¾c. B¶ng 7: Kªnh ph©n phèi dÞch vô cñn Trung t©m KVI Cöa hµng VMS §¹i lý MobiFone §¹i lý MobiCard Cöa hµng ®¹i lý Tæng 27 19 14 190 250 Víi ®éi ngò nh©n viªn trÎ cã tinh thÇn häc hái, tr¸ch nhiÖm cao t¹i Tæ tr¶ lêi, c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng ®· ®¸p øng tèt viÖc gi¶i ®¸p th¾c m¾c vµ h­íng dÉn cho kh¸ch hµng vÒ dÞch vô VMS-MobiFone còng nh­ viÖc sö dông c¸c m¸y ®Çu cuèi tõ 7h30’ ®Õn 22h30’ hµng ngµy. Trong n¨m 1998, c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng ®· nhËn ®­îc 270.500 cuéc gäi yªu cÇu gi¶i ®¸p qua ®iÖn tho¹i vµ ®· ®¸p øng tr¶ lêi ®­îc 236.000 cuéc, ®¹t tû lÖ phôc vô 88%. So víi n¨m 98, n¨m 1999 mÆc dï m¹ng l­íi cña Cöa hµng ho¹t ®éng cã gÆp khã kh¨n lín vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn thuª bao, bëi v× nguyªn nh©n nh­ sù suy tho¸i cña nÒn kinh tÕ, sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña m¹ng VinaFone, song tèc ®é t¨ng tr­ëng vÒ thuª bao vÉn ®¹t cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 99, c¸c cöa hµng ®· ph¸t triÓn 7.400 thuª bao( trong ®ã 4.488 MobiFone vµ 2.912 Mobicard) chiÕm 37,9% trªn tæng sè thuª bao ph¸t triÓn. Qua ®ã ta cã thÓ thÊy r»ng, c¸c cöa hµng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ vµ uy tÝn cña C«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng còng nh­ tÝnh hiªô qu¶ vµ tr×nh ®é giao dÞch cña c¸c giao dÞch viªn t¹i c¸c cöa hµng. Ngoµi nhiÖm vô ph¸t triÓn thuª bao th× nhiÖm vô thu c­íc ®èi víi c¸c cöa hµng còng lµ nhiÖm vô hÕt søc quan träng. Sè l­îng kh¸ch ®Õn nép c­íc t¹i c¸c cöa hµng ®· trë nªn quen thuéc vµ ph©n bæ ®Òu hÇu hÕt trªn toµn bé c¸c cöa hµng. Kh«ng cã kh¸ch hµng ph¶n ¸nh vÒ viÖc thu nhÇm tiÒn cña kh¸ch. Doanh thu c­íc hµng th¸ng t¹i c¸c cöa hµng ë Hµ néi n¨m 1999 t¨ng h¬n 7,7% so víi n¨m 1998. B×nh qu©n mét th¸ng t¹i c¸c cöa hµng thu trªn 1,3 tû ®ång tiÒn c­íc. §Æc biÖt lµ cöa hµng sè 3 Lý Th¸i Tæ lµ ®iÓm giao dÞch lín, l­îng kh¸ch ®Õn giao dÞch vµ nép c­íc ngµy cµng t¨ng. MÆt kh¸c ho¹t ®éng víi ph­¬ng ch©m “ Vui lßng kh¸ch ®Õn võa lßng kh¸ch ®i”, CBCNV c¸c cöa hµng x¸c ®Þnh ®­îc vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c ph¸t triÓn thuª bao nªn ®· tÝch cùc triÓn khai c¸c c«ng t¸c tiÕp thÞ qu¶ng c¸o b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau nh­: gäi ®iÖn ®Õn c¸c c¬ quan ®Ó giíi thiÖu vÒ dÞch vô §TD§ VMS-MobiFone cho nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, t×m c¸ch kh«i phôc l¹i c¸c thuª bao ®· rêi khái m¹ng, giíi thiÖu vµ gi÷ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng ®· sö dông, göi th­ chµo hµng trong c¸c ®ît khuyÕn m¹i ®· ®­îc c¸c cöa hµng thùc hiÖn nghiªm tóc vµ cã hiÖu qu¶, sè l­îng kh¸ch hµng biÕt ®Õn c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i còng nh­ ®Õn giao dÞch t¹i c¸c cöa hµng nhiÒu h¬n. Trong n¨m 1999 ®· thu hót ®­îc 66 kh¸ch hµng chuyÓn m¹ng, 35 kh¸ch hµng kh«i phôc l¹i vµ lµm hµi lßng nh÷ng kh¸ch hµng ®· ®Õn giao dÞch t¹i cöa hµng. HÇu hÕt CBCNV t¹i cöa hµng ®Òu lµ nh÷ng ng­êi ®· cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c b¸n hµng l¹i cã tr×nh ®é hiÓu s©u vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch còng nh­ viÖc h­íng dÉn sö dông dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng cho nªn c¸c khiÕu n¹i th¾c m¾c vµ t×m hiÓu cña kh¸ch hµng hÇu hÕt ®· ®­îc ®¸p øng tho¶ ®¸ng. B¶ng 8: B¸o c¸o ph¸t triÓn thuª bao cña cöa hµng (TÝnh ®Õn ngµy 31/12/1999) Stt Cöa hµng Sè thuª bao ph¸t triÓn Tæng Tû lÖ % Sè TB MobiFone MobiCard huû 1 Hµ néi 2931 1264 4,195 56,69 3,112 2 H¶i Phßng 614 349 963 13,01 171 3 Qu¶ng Ninh 134 127 261 3,53 78 4 Mãng C¸i 200 292 492 6,65 23 5 L¹ng S¬n 23 27 50 0,68 33 6 §ång Híi 34 46 80 1,08 11 7 Vinh 75 212 287 3,88 25 8 Ninh B×nh 21 40 61 0,82 16 9 B¾c Giang 44 40 84 1,14 42 10 Thanh Ho¸ 88 165 253 3,42 15 11 Hµ TÜnh 41 45 86 1,16 9 12 Nam §Þnh 69 78 147 1,99 18 13 H¶i D­¬ng 48 48 96 1,3 6 14 ViÖt Tr× 17 25 42 0,57 9 15 Phñ Lý 22 25 47 0,64 12 16 Th¸i Nguyªn 35 24 59 0,8 8 17 B¾c Ninh 20 33 53 0,72 4 18 Th¸i B×nh 1 47 48 0,65 0 19 H­ng Yªn 1 25 26 0,35 0 20 C¸c TØnh 873 1299 4,098 55,38 309 21 # 70 0 70 0,95 8,153 Cöa hµng 4,488 2,912 7,400 37,9 11,745 §¹i lý 3,827 8309 12,136 62,1 0 Tæng sè 8,315 11,221 19,536 100 11,745 B¶ng 9: Kªnh ph©n phèi dÞch vô cña c«ng ty – VMS T. t©m I T.t©m II T. t©m III Tæng Cöa hµng VMS 27 28 14 69 §¹i lý MobiFone 19 47 13 79 §¹i lý MobiCard 14 51 13 78 Cöa hµng ®¹i lý 190 259 40 489 250 385 80 715 ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng Tr­íc khi quyÕt ®Þnh mua hµng ng­êi tiªu dïng th­êng t×m c¸ch thu thËp th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n phÈm mµ hä chuÈn bÞ mua tr­íc khi quyÕt ®Þnh. Do ®ã cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi mua khi t×m hiÓu c¸c thuéc tÝnh cña s¶n phÈm b»ng nh÷ng h×nh thøc qu¶ng c¸o, v× ®ã lµ qu¸ tr×nh truyÒn ®­a th«ng tin tõ nhµ s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu dïng víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn vµ h×nh thøc hÕt søc ®a d¹ng phong phó. Vµ c¸ch thøc thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña qu¶ng c¸o lµ v« tËn, d­êng nh­ kh«ng cã mét giíi h¹n hay chuÈn mùc nµo ngoµi nh÷ng ®iÒu mµ Ph¸p luËt ng¨n cÊm hay v­ît qu¸ møc cña thuÇn phong mü tôc. ChÝnh nhê sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ-x· héi-v¨n ho¸-nghÖ thuËt lµ nh÷ng nh©n tè cã tÝnh chÊt ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña qu¶ng c¸o. Ngµy nay cã rÊt nhiÒu ph­¬ng tiÖn ®Ó qu¶ng c¸o nh­: truyÒn h×nh, truyÒn thanh, phim ¶nh, internet, b¸o chÝ, tÆng phÈm... VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lùa chän ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o nµo cho phï hîp víi chi phÝ qu¶ng c¸o nh­ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, tuy nhiªn ®iÒu nµy còng cßn phô thuéc vµo chÊt l­îng qu¶ng c¸o. Trung t©m ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ tèi ­u nhÊt. §èi víi tõng thêi ®iÓm cô thÓ Trung t©m ®· cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o thÝch hîp. Qu¶ng c¸o qua truyÒn h×nh Qu¶ng c¸o qua truyÒn h×nh lµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o rÊt th«ng dông vµ quan träng do tÝnh chÊt ®¹i chóng vµ nh÷ng lîi thÕ vÒ h×nh ¶nh mµu s¾c ©m thanh. Tuy nhiªn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o nµy sÏ ®ßi hái møc chi phÝ kh¸ cao nh­ng còng kh«ng ®¸ng ng¹i ®èi víi qui m« cña ngµnh B­u ®iÖn. V¶ l¹i ®iÖn tho¹i di ®éng cã thÞ tr­êng tiÒm n¨ng kh¸ lín nªn viÖc chuyÓn ®­a th«ng tin ®Õn kh¸ch hµng vÒ sù thay ®æi gi¸ c¶, vÒ c«ng dông s¶n phÈm, ®iÓu chØnh ®­îc Ên t­îng sai lÇm nh»m x©y dùng h×nh ¶nh c«ng ty. Cã thÓ tr×nh bµy néi dung qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm ®iÖn tho¹i di ®éng theo kiÓu nhiÒu ng­êi ®ang sö dông vµ sÏ kÐo theo nhiÒu ng­êi kh¸c cïng sö dông s¶n phÈm nµy. Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ sö dông ®Ó qu¶ng c¸o cho ph©n khóc thÞ tr­êng lµ nh÷ng nhµ kinh doanh. HoÆc cã thÓ tr×nh bµy néi dung qu¶ng c¸o s¶n phÈm thÝch hîp víi mét lèi sèng nµo ®ã trong x· héi, phï hîp víi nh÷ng ph©n khóc cßn l¹i lµ nh÷ng ng­êi cã møc thu nhËp kh¸ cao trong thµnh phè. Trong n¨m 99 Trung t©m ®· qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh ®­îc 461 l­ît. Qu¶ng c¸o th«ng qua b¸o chÝ Lµ lo¹i ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ do b¸o chÝ cã l­îng ®éc gi¶ ®«ng ®¶i vµ réng kh¾p. Qu¶ng c¸o th«ng qua b¸o chÝ ngoµi h×nh ¶nh ng­êi qu¶ng c¸o cßn khai th¸c ®­îc ch÷ nghÜa víi chi phÝ t­¬ng ®èi. Tuy nhiªn cÇn lùa chän lo¹i b¸o nµo cã ®é ®¸ng tin cËy, uy tÝn chÊt l­îng in, t¸c ®éng t©m lý vµ kh¸ch hµng môc tiªu th­êng hay ®äc, ®Ó cã kh¶ n¨ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Trong n¨m 99 Trung t©m ®· qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ ®­îc 222 l­ît Qu¶ng c¸o trªn ®­êng phè Lµ lo¹i qu¶ng c¸o ®Ëp trùc tiÕp vµo m¾t vµ ghi vµo trÝ nhí cña kh¸ch hµng. Ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®­îc sö dông lµ c¸c lo¹i ¸p phÝch, pano, c¸c b¶ng qu¶ng c¸o.. ®­îc ®Æt ë n¬i nhiÒu ng­êi qua l¹i, trªn c¸c trôc lé giao th«ng, c¸c cöa hµng.. Trung t©m nghiªn cøu t×m ®Þa ®iÓm vµ thùc hiÖn treo 2 biÓn qu¶ng c¸o tÊm lín t¹i c¸c TØnh, Thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, H¶i Phßng vµ Mãng C¸i. Qu¶ng c¸o c¸ nh©n Lµ h×nh th­c qu¶ng c¸o th«ng qua c¸c nh©n viªn chµo hµng ®Ó ®em th«ng tin vÒ hµng ho¸ ®Õn kh¸ch hµng. Tuy nhiªn ®éi ngò c¸c nh©n viªn vÒ Marketing ch­a ®«ng vµ ch­a chuyªn nghiÖp do míi h×nh thµnh, nªn v× thÕ cÇn thiÕt n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn chµo hµng v× hä lµ ng­êi trùc tiÕp giao dÞch vµ thuyÕt phôc kh¸ch hµng cña m×nh. Hä ph¶i tr¶ lêi ®­îc tÊt c¶ c¸c c©u hái cña kh¸ch hµng vÒ tÝnh chÊt hµng ho¸, ph­¬ng tiÖn kinh doanh, nguyªn t¾c thanh to¸n... trong qu¸ tr×nh tiÕp xóc. Qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet Lµ lo¹i h×nh míi ph¸t triÓn trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y xong ®· ph¸t triÓn v­ît bËc. Sè l­îng ng­êi truy cËp ngµy cµng cao. trªn m¹ng Internet chóng ta cã thÎ ngåi t¹i nhµ mµ ®Æt mua bÊt cø thø g× trªn siªu thÞ trong m¹ng. Nªn viÖc qu¶ng c¸o trªn m¹ng lµ h×nh thøc hÕt sùc s¸ng suèt. HiÖn nay MobiFone ®· sö dông qu¶ng c¸o trªn m¹ng “TrÝ tuÖ ViÖt Nam” cña FPT. Ngoµi ra Trung t©m cßn liªn hÖ ký hîp ®ång t¹o sè gäi Airport ®èi víi mét sè h·ng taxi nh­ dÞch vô gäi taxi 333...nh»m phôc vô kh¸ch hµng ®¨ng ký sö dông dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng MobiFone. Tham gia c¸c héi chî TriÓn l·m hoÆc tµi trî cho c¸c ch­¬ng tr×nh ca nh¹c tõ thiÖn hay c¸c gi¶ quÇn vît më réng còng nh­ tham gia phôc vô c¸c Héi nghÞ lín nh­ Héi nghÞ cÊp cao CC7, Héi nghÞ th­îng ®Ønh c¸c n­íc ASEAN..víi môc ®Ých khuyÕch tr­¬ng h×nh ¶nh cña MobiFone trªn thÞ tr­êng. Trung t©m ®· nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn thuª bao ®Ó ®Ò xuÊt tr×nh lªn C«ng ty cho thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i hç trî s¶n xuÊt nh­ ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng theo tõng vïng nhÊt ®Þnh. Sau ®©y lµ nh÷ng kÕ ho¹ch khuyÕn m¹i ®· thùc hiÖn t¹i c«ng ty th«ng tin di ®éng VMS trong n¨m 99 Ch­¬ng tr×nh b¸n hµng ®Æc biÖt nh©n dÞp Noel 1998 Mçi kh¸ch hµng khi ®¨ng ký sö dông dÞch vô th«ng tin di ®éng cña c«ng ty VMS sÏ ®­îc tÆng 1 mãn quµ trÞ gi¸ 500.000VND ®­îc tÝnh vµo 2 th¸ng ®Çu tiªn. §­îc ¸p dông cho mäi ®èi t­îng. Sau 1 th¸ng khuyÕn m¹i, sè thuª bao ®¨ng ký sö dông dÞch vô lªn tíi 7.682 thuª bao, gÊp ®«i so víi th¸ng trung b×nh. Ch­¬ng tr×nh b¸n hµng ®Æc biÖt nh©n dÞp 30/4 vµ 1/5 Mçi kh¸ch hµng khi ®¨ng ký sö dông dÞch vô MobiFone ®­îc tÆng quµ 250.000 VND khi thanh to¸n c­íc phÝ cña th¸ng ®Çu tiªn Cã gi¸ trÞ nhËn quµ hÕt ngµy 30/8/99 Kh¸ch hµng lµ thuª bao thuª, thuª bao nghiÖp vô kh«ng tham gia ch­¬ng tr×nh nµy. Sau nöa th¸ng khuyÕn m¹i, sè thuª bao cã lµ 2.766 thuª bao, t¨ng gÊp 1,5 lÇn so víi b×nh th­êng Ch­¬ng tr×nh b¸n hµng ®Æc biÖt ¸p dông cho dÞch vô MobiCard Mçi kh¸ch hµng khi mua bé trän gãi 450.000 VND ®­îc tÆng 1 thÎ MobiCard 50.000 VND. Ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i mõng xu©n TÆng 200.000 VND cho kh¸ch hµng n¹p tiÒn vµo tµi kho¶n MobiCard víi lo¹i thÎ MobiCard 300.000 VND vµ thÎ MobiCard 500.000 VND (chØ ¸p dông cho kh¸ch hµng n¹p tiÒn lÇn ®Çu tiªn) tõ 0h 20/1/2000 tíi 24h ngµy 2/2/2000. Ch­¬ng tr×nh gi¸ b¸n m¸y §TD§ theo ch­¬ng tr×nh b¸n hµng trän gãi cho kh¸ch hµng mua Motorolla d 368 vµ Simcard hoµ m¹ng MobiFone nh©n dÞp 2/9 B¸n m¸y Motorolla d368 trong hép ®­îc d¸n ®Ò can MobiFone, 1 Simcard MobiFone, 1 tê giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i trän gãi, 1 phiÕu tÆng quµ trÞ gi¸ 250.000 VND. §­îc ¸p dông cho mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. Sau ®ît khuyÕn m¹i trong vßng 10 ngµy ®· cã 517 m¸y ®­îc b¸n ra trªn toµn quèc. Ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc kh¸ch hµng ®Æc biÖt Thuª bao ®· rêi m¹ng, nÕu tiÕp tôc sö dông dÞch vô sÏ ®­îc tÆng quµ 500.000 VND( 2 phiÕu tÆng quµ 250.000) cã gi¸ trÞ tõ ngµy kh«i phôc th«ng tin ®Õn ngµy 15/1/2000. MiÔn tiÒn kh«i phôc th«ng tin vµ tiÒn Simcard nÕu cã cho kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng ph¶i cam kÕt sö dông Ýt nhÊt 1 n¨m kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång sö dông dÞch vô theo ch­¬ng tr×nh nµy. §èi t­îng ¸p dông lµ c¸c thuª bao thuéc Trung t©m I rêi m¹ng tr­íc 20/9/99 cã møc c­íc trung b×nh hµng th¸ng 800.000 VND ®ång thêi thêi gian sö dông MobiFone trªn 360 ngµy cã lÞch sö thanh to¸n tèt, kh«ng ph¶i lµ thuª bao nghiÖp vô, c«ng vô, Simcard thö, thuª bao thuª. Ngoµi c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i tiªu biÒu nh­ trªn C«ng ty cßn ¸p dông nhiÒu c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i kh¸c còng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh thi ®ua b¸n hµng gi÷a c¸c Cöa hµng vµ §¹i lý nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c ph¸t triÓn thuª bao. Cô thÓ nh­: ch­¬ng tr×nh b¸n hµng ®Æc biÖt cho kh¸ch hµng tham dù gi¶ ®¸nh Golf t¹i Kings’Island; ch­¬ng tr×nh b¸n m¸y §TD§ Ericsson GH 688 vµ Simcard hoµ m¹ng MobiFone. Ch­¬ng tr×nh thi ®ua b¸n hµng. KÕt qu¶ sau khi thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ®· ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra lµ thóc ®©y c«ng t¸c ph¸t triÓn thuª bao. Cô thÓ trong c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i sè thuª bao ph¸t triÓn ®­îc bao giê còng t¨ng Ýt nhÊt tõ 1,5 ®Õn gÊp 2 lÇn so víi thêi kú kh«ng cã khuyÕn m¹i. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng b¾t ®Çu xuÊt hiÖn sù c¹nh tranh gi÷a hai c«ng ty VMS vµ VinaFone. C«ng ty VinaFone thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng sau c«ng ty VMS nªn cã nh÷ng ­u thÕ lín vÒ c«ng nghÖ vµ kinh nghiÖm rót ra ®­îc tõ c«ng ty VMS. Sù c¹nh tranh nµy lµm tèc ®é ph¸t triÓn cña c«ng ty VMS gi¶m xuèng, thÞ tr­êng bÞ chia xÎ. NhiÒu kh¸ch hµng cña c«ng ty VMS chuyÓn sang sö dông dÞch vô cña Vinaphone lµm ¶nh h­ëng tíi tû phÇn thÞ tr­êng cña VMS. Do vËy nh÷ng chÝnh s¸ch Marketing cña c«ng ty lµ cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ®èi ®Çu víi sù c¹nh tranh cña VinaPhone, giµnh l¹i kh¸ch hµng vµ phÇn thÞ tr­êng bÞ mÊt, thu hót kh¸ch hµng vÒ sö dông dÞch vô cña c«ng ty, më réng thÞ tr­êng cña c«ng ty h¬n n÷a Trªn ®©y lµ nh÷ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm-dÞch vô vµ Marketing cña Trung t©m th«ng tin di ®éng KVI, b»ng nh÷ng nç lùc phÊn ®Êu cña mçi CBCNV trong toµn Trung t©m còng nh­ sù chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Trung t©m . Trung t©m th«ng tin di ®éng KVI ®· thu ®­îc kÕt qña ®¸ng kÓ trong viÖc ph¸t triÓn thuª bao chiÕm kho¶ng 25% tæng s« thuª bao ph¸t triÓn trªn toµn quèc, gãp phÇn kh«ng nhá trong sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña C«ng ty th«ng tin di ®éng còng nh­ m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng t¹i ViÖt Nam . KÕt luËn chung Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ph©n tÝch vÒ c¸c mÆt: sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÒn, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh .. nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ ho¹t ®éng Mar ta rót ra ®­îc mét sè ­u vµ nh­îc ®iÓm t¹i C«ng ty nh­ sau: ¦u ®iÓm: MÆc dï chØ míi thµnh lËp ®­îc 7 n¨m, nh­ng C«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ, æn ®Þnh ®êi sèng cña h¬n 1093 c«ng nh©n viªn, nguån nh©n lùc t¨ng nhanh. C«ng ty ®Æt chÊt l­îng ®µo t¹o lªn hµng ®Çu. Doanh thu c¸c n¨m ®Òu t¨ng cao vµ v­ît kÕ ho¹ch. §iÖn tho¹i di ®éng ®· dÇn phæ biÕn víi mäi ng­êi. Do C«ng ty ®· ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vÒ th«ng tin nhanh chãng vµ thuËn tiÖn, do vËy l­îng thuª bao cña C«ng ty ®· t¨ng nhanh. S¶n l­îng tiªu thô cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng ®iÒu ®ã ph¶i kÓ ®Õn nç lùc cña toµn C«ng ty. ChÝnh s¸ch qu¶n lý phï hîp, c¸n bé c«ng nh©n viªn yªn t©m lµm viÖc, chÕ ®é th­ëng ph¹t kÞp thêi, h­íng vµo môc tieu cña C«ng ty. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty lu«n quan t©m ®óng mùc tíi ho¹t ®éng hç trî cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, sö dông linh ho¹t chÝnh s¸ch gi¸, th«ng qua c¸c chiÕn l­îc marketing kÞp thêi mµ uy tÝn cña C«ng ty ®­îc n©ng cao. T¨ng thªm tÝn nhiÖm, g¾n bã cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm gióp cho C«ng ty cã lîi thÕ vÒ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Thø nhÊt: s¶n phÈm ®iÖn tho¹i di ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi cña C«ng ty ®ang khai th¸c cã chÊt l­îng cao, cã nhiÒu ®Æc tÝnh ­u viÖt, ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin di ®éng trong toµn quèc víi kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô, nhÊt lµ chuyÓn vïng quèc tÕ vµ néi ®Þa. Ngoµi ra víi ®é ®a d¹ng trong c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®· t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Thø hai: nhu cÇu vÒ viÔn th«ng ®ang t¨ng lªn rÊt cao, ®Æc biÖt lµ ®iÖn tho¹i di ®éng, ®Õn nay thÞ tr­êng toµn quèc tuy cã thªm mét sè C«ng ty kinh doanh, nh­ng víi s¶n phÈm ®a d¹ng cña m×nh ®· t¹o nªn thÕ m¹nh ®Æc quyÒn cña C«ng ty. Thø ba: m¹ng l­íi ph©n phèi dÞch vô cña C«ng ty ngµy mét më réng, vµ víi mét m¹ng l­íi kü thuËt sè kü thuËt ­u viÖt nhÊt. Do ®ã kh¸ch hµng ®Õn víi C«ng ty sÏ ngµy cµng nhiÒu v× ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña hä. Cïng víi viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶, C«ng ty ®· tæ chøc tèt m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm. Víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, trÎ nhiÖt t×nh ®ã lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. Nh­îc ®iÓm: Thø nhÊt: do C«ng ty VMS lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc h¹ch to¸n ®éc lËp, nªn C«ng ty ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu thÞ tr­êng biÕn ®æi ®Ó tõng b­íc më réng m¹ng l­íi cña minh. ViÖc lËp kÕ ho¹ch vµ th«ng tin cßn chËm ch¹p do ®ã c¸c chÝnh s¸ch cßn bÞ ®äng, kh«ng thay ®æi kÞp thêi víi biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Thø hai: thu nhËp nãi chung cña n­íc ta cßn thÊp, trong khi ®ã gi¸ c¶ s¶n phÈm cña C«ng ty l¹i cao kh«ng phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng­êi tiªu dïng. C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch thÝch hîp, kÞp thêi cho phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Thø ba: lùc l­îng b¸n hµng ch­a ®­îc ®µo t¹o c¨n b¶n, b¸n hµng trùc tiÕp ch­a ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh. Thø t­: C«ng ty ch­a cã chÝnh s¸ch kÞp thêi ®Ó më réng m¹ng l­íi ph©n phèi s¶n phÈm. C«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn yÕu, ch­a cã chiÕn l­îc marketing, c¸c ho¹t ®éng hç trî, cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ch­a phong phó vµ ®a d¹ng. Thø n¨m: do s¶n phÈm cña C«ng ty lµ dÞch vô nªn C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nî khã ®ßi. §ã lµ vÊn ®Ò khã kh¨n cña C«ng ty hiÖn nay. Qua ba phÇn chÝnh c¶u b¸o c¸o chóng ®· ®i s©u nghiªn cøu bé m¸y qu¶n lý còng nh­ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VMS trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ cña C«ng ty. Nh÷ng kÕt qu¶ ®ã rÊt lín bëi v× nã kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt kinh tÕ ®¬n thuÇn mµ nã cßn cã ý nghÜa vÒ mÆt chÝnh trÞ, x· héi, gãp phÇn ®­a ®Êt n­íc theo ®óng ®­êng lèi cña ngµnh vµ nhµ n­íc. Cuèi cïng xin chóc C«ng ty th«ng tin di ®éng VMS ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng h¬n n÷a trong kinh doanh, xøng ®¸ng víi phÇn th­ëng cao quý mµ nhµ n­íc trao tÆng vµ mang l¹i “thÕ giíi th«ng tin” tiªn tiÕn nhÊt, hiÖn ®¹i nhÊt cho mäi ng­êi ViÖt Nam .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35901.DOC
Luận văn liên quan