Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Chè Phú Hà

Các thông tin chung về công ty : ã Tên gọi :Công ty TNHH chè Phú Hà ã Tên giao dịch quốc tế : Phú Hà Tea Company Limited ã Trụ sở: Hưng Long ,Yên Lập, PhúThọ ã Điện thoại : 0210.870.082 ã Tư cách pháp nhân; Là loại hình công ty TNHH 2 thành viên hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính. ã Ngành nghề kinh doanh: * Sản xuất và cung ứng các loại sản phẩm chè đen * Sản xuất ,kinh doanh hàng nông, lâm sản * Kinh doanh vận tải hàng hoá ã Vốn điều lệ: 5.000.000.000đồng VN(Năm tỷ đồng) Trong đó: Bằng tiền: 5.000.000.000đồng Công ty TNHH chè Phú Hà với gần 100 cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề trong viêc sản xuất ,chế biến chè .Công ty đã có nhà máy sản xuất chè tại xã Xuân Thuỷ nằm trên vùng nguyên liệu trù phú ở tại 3 huyện : Thanh Sơn, Yên Lập ,Cẩm Khê của tỉnh PhúThọ có chất lượng, sản lượng cao,có dây chuyền công nghệ sản xuất chè tiên tiến, hiện đại với công suất 30 tấn chè búp tươi/ngày, hàng năm cung ứng 1500tấn chè đen các loại với chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Mục lục Trang Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH Chè Phú Hà 1.Khái quát chung về Công ty TNHH Chè Phú Hà . 1 2.Quá trình hình thành và phát triền . 2 3.Một số đặc điềm cơ bản của Công ty . . 2 Chương II: Tình hình tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Chè Phú Hà 2.1.Tố chức ban lãnh đạo 8 2.2.Tổ chức các phòng ban chức năng trong Công ty .9 Chương III: Tình hình quản lý các yếu tố tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Chè Phú Hà 3.1.Tình hình quản lý các yếu tố lao động .10 3.2. Tình hình quản lý các yếu tố máy móc thiết bị và nguyên nhiên vật liệu, bất động sản . 11 3.3. Tình hình quản lý về tài chính 16 Chương IV: Kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty 4.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây . 20 4.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 21 4.3 Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty nhìn từ khía cạnh xã hội 23 Chương V: Một số khó khăn thuận lợi và hướng giải quyết 5.1. Những thuận lợi . 26 5.2. Những khó khăn gặp phải 26 Đề xuất chuyên đề tôt nghiệp 28

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Chè Phú Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO TỔNG HỢP CH¦¥NG i: TæNG QUAN VÒ C¤NG TY TNHH CHÌ PHó Hµ 1.Khái quát chung về công ty TNHH chè phú hà. .Các thông tin chung về công ty : Tªn gäi :C«ng ty TNHH chÌ Phó Hµ Tªn giao dÞch quèc tÕ : Phó Hµ Tea Company Limited Trô së: H­ng Long ,Yªn LËp, PhóThä §iÖn tho¹i : 0210.870.082 T­ c¸ch ph¸p nh©n; Lµ lo¹i h×nh c«ng ty TNHH 2 thµnh viªn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh. Ngµnh nghÒ kinh doanh: * S¶n xuÊt vµ cung øng c¸c lo¹i s¶n phÈm chÌ ®en * S¶n xuÊt ,kinh doanh hµng n«ng, l©m s¶n * Kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸ Vèn ®iÒu lÖ: 5.000.000.000®ång VN(N¨m tû ®ång) Trong ®ã: B»ng tiÒn: 5.000.000.000®ång C«ng ty TNHH chÌ Phó Hµ víi gÇn 100 c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ trong viªc s¶n xuÊt ,chÕ biÕn chÌ .C«ng ty ®· cã nhµ m¸y s¶n xuÊt chÌ t¹i x· Xu©n Thuû n»m trªn vïng nguyªn liÖu trï phó ë t¹i 3 huyÖn : Thanh S¬n, Yªn LËp ,CÈm Khª cña tØnh PhóThä cã chÊt l­îng, s¶n l­îng cao,cã d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÌ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i víi c«ng suÊt 30 tÊn chÌ bóp t­¬i/ngµy, hµng n¨m cung øng 1500tÊn chÌ ®en c¸c lo¹i víi chÊt l­îng cao, ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Ph­¬ng ch©m mµ c«ng ty theo ®uæi lµ :ChÊt L­îng- BÒn V÷ng. C«ng ty TNHH chÌ Phó Hµ sÏ lµ ®Þa chØ tin cËy cña kh¸ch hµng. 2. Quá trình hình thành và phát triển Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (Từ năm 1997 đến năm 2000): Khi đó Công ty mới chỉ là một xưởng sản xuất có quy mô nhỏ, số lượng lao động ít, công nghệ sản xuất còn mang tính thủ công; việc tổ chức sản xuất chưa thực sự chuyên nghiệp, việc tiêu thụ chè búp tươi cho bà con nông dân nhiều khi bị gián đoạn do đầu ra không ổn định. Giai đoạn 2 (Từ năm 2000 đến nay): Vào tháng 8 năm 2000, nhận thấy nhu cầu chè ngày được nâng cao, hơn nữa tình hình cuộc khủng hoảng kinh tế ở trong khu vực và thế giới đã lắng xuống, vì thế mà thị trường tiêu thụ đã dần dần được hồi phục sau cuộc khủng hoảng này, nhận thấy cơ hội mới đã xuất hiện. Ban giám đốc doanh nghiệp đã quyết định mở rộng đầu tư sản xuất, nâng cấp doanh nghiệp chè Phú Hà thành Công ty TNHH Chè Phú Hà như ngày nay. 3. Một số đặc điểm cơ bản của công ty + Đặc điểm về sản phẩm : Sản phẩm chủ yếu của công ty là chè đen OTD các loại , được sản xuất theo quy trình chính thống quá trình sản xuất được kiểm tra chặt chẽ từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đến quá trình chế biến và đóng gói bao bì . Chè đen OTD của công ty bao gồm các mặt hàng chính : OP, FBOP, P, PS, BPS, F, D. Tất cá các sản phẩm này về mặt hình thức được thống kê trong bảng sau: loại chè chỉ tiêu ngoại hình màu nước mùi vị OP xoăn,tương đối đều, đen tự nhiên, thoáng tuyết đỏ , nâu sáng, rõ viền vàng thơm đượm đậm dịu, có hậu FBOP nhỏ, mảnh gẫy của op và p tương đối đều, đen có tuyết đỏ nâu đậm , có viền vàng thơm đượm đậm ,có hậu P tương đối xoăn,tương đối đều, đen, ngắn hơn OP đỏ nâu sáng, có viền vàng thơm dịu đậm dịu PS tương đối đều , đen, hơi nâu, hơi khô, thoáng cộng nâu đỏ nâu thơm vừa đậm vừa BPS tương đối đều, mảnh gẫy của PS đen hơi nâu đỏ nâu hơi nhạt thơm nhẹ ít đậm F nhỏ đều, đen hơi nâu sẫm đỏ nâu đậm thơm nhẹ đậm hơi chat D nhỏ, mịn, sạch đỏ nâu hơi tối thơm nhẹ chat hơi gắt + Đặc điểm về quy trình công nghệ . Công nghệ chế biến là công nghệ chế biến chè đen rời , được sản xuất từ chè búp tươi theo phương pháp ORTHODOX theo tiêu chuẩn TCVN 1457-1983. Sơ đồ quy trình chế biến chè đen tại công ty TNHH chè Phú Hà. Nguyên liệu Héo Lên men Sấy khô Sàng phân loại Đấu trộn đóng gói Vò Công đoạn héo : Được tiến hành bằng các hộc héo, thời gian héo từ 8-12h. Sau công đoạn héo độ ẩm còn lại từ 62-63% đối với chè non và từ 64-67% đối với chè già . nhiệt độ không khí làm héo khoảng 46-48 độ C .Độ đồng đều trên 90% . Công đoạn vò: Nhằm đưa dịch ép lá chè ra ngoài tạo mặt tiếp xúc oxy lớn trong thực hiện quá trình lên men nhanh, đồng thời làm cho các chất chè thành phẩm hoà tan nhanh trong nước đun sôI . Chè được vò ba lần, mỗi lần 45 phút. Sau mỗi lần vò là sàng tách lá nhỏ đưa lên men, lá to không lọt tiếp tục vò ở các máy tiếp theo có bàn ép. Sau vò ,chè có độ xoăn chặt tỷ lệ của lá đạy trên 80%. Công đoạn lên men: Chè lên men đặt trong các khay được đặt chồng lên nhau theo hình thức chữ thập. Tiến hành thông gió, phun ẩm duy trì độ ẩm trên 90%, nhiệt độ không khí 20-25 độ C, thời gian lên men từ 2-3h . Công đoạn sấy chè . Thực hiện trong các máy chuyên dùng, tốc độ cấp khí nóng nhỏ hơn 5m/s. Sấy 1 lần trong 15 phút ở nhiệt độ 90+/- 5độ C, lần 2 trong 15 phút nhiệt độ 80+/- 5 độ C. Kết thúc sấy chè có mùi thơm, không có mùi cao lửa, độ ẩm còn lại từ 4-6%. Công đoạn phân loại : Thực hiện qua các các thiết bị sàng phân loại, tách cẫng, hút râu sơ, máy cắt. Sau loại bỏ râu sơ, cẫng, bụi chè thành phẩm phân thành các loại chè cánh OP-P-PS, chè mảnh FBOP-BPS, chè vụn F và không phân loại . Công đoạn bao gói : Đây là công đoạn thực hiện theo yêu cầu của khách hàng . + Đặc điểm về thị trường tiêu thụ : Do năng lực hoạt động của công ty còn hạn chế chưa có khả năng có thể xuất khẩu trực tiếp ra thị trường quốc tế .Bởi vậy mà sản phẩm của công ty được tiêu thụ chủ yếu tại tổng công ty chè Việt nam và một số công ty chè trên địa bàn Hà Nội như:Công ty TNHH Thế Hệ Mới,Công ty chè Kim Anh,Công ty chè Hà Nội CHƯƠNG 2:TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ PHÚ HÀ Một công ty muốn tồn tại và phát triển, có thể duy trì hoạt đông kinh doanh của đơn vị mình một cách có hiệu quả thì một trong những yếu tố đòi hỏi là công ty phải có một bộ máy tổ chức quản lý tối ưu. Công ty TNHH chè Phú Hà cũng không nằm ngoài quy luật đó.Với đặc trưng của ngành nghề kinh doanh và quy mô hoạt động của đơn vị công ty TNHH chè Phú Hà đã được quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng và minh hoa theo sơ đồ sau : GIÁM ĐỐC P.Giám đốc Phòng Tổ Chức Lao Động Phòng Tài Chính Kế Toán Phòng Kế Hoạch sản Xuất Phòng Kinh Doanh 2.1.Tổ chức ban lãnh đạo : * Ban giám đốc công ty bao gồm : Một giám đốc và một phó giám đốc . - Giám đốc công ty : Là người đứng đầu bộ máy lãnh đạo của công ty , đại diện cho công ty tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế , quyết định cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty . Ngoài việc uỷ quyền cho các phó giám đốc , giám đốc còn chỉ đạo , điều hành trực tiếp các phòng ban trực thi kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh , đồng thời còn là người đề ra và xét duyệt các quyết định của công ty . - Phó giám đốc : Là người tham mưu , giúp việc trực tiếp cho giám đốc , chụi trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo về mặt nghiệp vụ các bộ phận hoạt động trong phạm vi trách nhiệm của mình . 2.2.Tổ chức các phòng ban chức năng trong công ty. Các phòng ban trong công ty bao gồm : Phòng tổ chức lao động Phòng tài chính kế toán Phòng kế hoạch sản xuất Phòng kinh doanh Giữa các phòng ban trên có mối quan hệ chức năng với nhau , điều này đã được thể hiện qua sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty ,Theo đó các phòng ban ngoài việc thực thi các nhiệm vụ của phòng mình phụ trách còn phải phối kết hợp với nhau để thực hiện các mục tiêu chung của ban lãnh đaọ công ty đề ra. Ngoài ra còn có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn trợ giúp cho ban giám đốc về các lĩnh vực chuyên môn của mình .Các nhiệm vụ và chức năng cụ thể của các phòng ban sẽ được trình bày cụ thể trong chương 3. CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC YẾU TỐ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ PHÚ HÀ 3.1.Tình quản lý các yếu tố lao động : -Vấn đề này thuôc phạm vi quản lý của phòng tổ chức lao động : Phòng tổ chức lao động, có chức năng xây dựng kế hoạch quản lý công tác tổ chức lao động tiền lương, định mức lao động, bảo hiểm xã hội, đào tạo , quản lý hợp đồng lao động, quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên, giải quyết các thủ tục tuyển dụng , thôi việc và các chế độ liên quan đến người lao động. Do vậy mà nhiệm vụ đề ra đối với phòng tổ chúc lao động là phải xây dựng kế hoạch và biên chế lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Xác định , đánh giá tiền lương , theo dõi quản lý công tác bảo hiểm xã hội, quy chế trả lương . -Tình hình lao động hiện nay tại công ty TNHH chè Phú Hà: Tổng số lao động hiện nay tại công ty 87 người trong đó có 70 lao động trực tiếp và 13 lao động gián tiếp . Công nhân trực tiếp của công ty đã được tuyển chọn tại địa phương bằng hình thức thi tuyển và sau đó đã gửi đi đào tạo thực tế để nhanh chóng tiếp thu quy trình công nghệ, vận hành máy móc . Khối gián tiếp : Các chức danh Số người Tiền lương/tháng Tổng Giám đốc 1 3,000,000.00 3,000,000.00 Phó giám đốc 1 2,500,000.00 2,500,000.00 Các trưởng phòng ban 4 1,500,000.00 6,000,000.00 Thủ kho 2 1,000,000.00 2,000,000.00 Thủ quỹ 1 1,000,000.00 1,000,000.00 Lái xe 2 1,200,000.00 2,400,000.00 Cộng 16,900,000.00 Khối trực tiếp 70 người x 900000 đ/tháng = 63000000 đ. Bảo hiểm : 8090000 đ x 21% = 16900000 đ Tổng các khoản lương và bảo hiểm: 97889000 đ 3.2.Tình hình quản lý các yếu tố máy móc thiết bị và nguyên, nhiên vật liệu, bÊt ®éng s¶n: - Các yếu tố này được quản lý bởi phòng kế hoạch sản xuất: Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh theo tõng th¸ng , quý, n¨m .LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc cung cÊp c¸c lo¹i vËt t­ ®Çy ®ñ , kÞp thêi , ®óng khèi l­îng , chÊt l­îng, chñng lo¹i theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty. §ång thêi phßng kÕ to¸n s¶n xuÊt còng ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, c«ng t¸c söa ch÷a nhá vÒ thiÕt bÞ , nhµ x­ëng , nhµ lµm viÖc ... ph©n tÝch ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch cung cÊp nguyªn vËt liÖu lµm b¸o c¸o ®Þnh kú. Bªn c¹nh viÖc lËp kÕ ho¹ch th× phßng kÕ to¸n s¶n xuÊt cån ph¶i theo dâi ®iÒu ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt , tæng ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch . §Ó tõ ®ã lµm c¬ së ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m sau sao cho s¸t thùc vµ hiÖu qu¶ . -Tình hình máy móc, thiết bị hiện nay tại công ty TNHH chè Phú Hà : Stt Thiết bị Nước sản xuất Số lượng 1 Dàn hộc héo lưới thép không rỉ Việt Nam 480m2 2 Lò hơi đốt than Việt Nam 4 chiếc 3 Máy vò 300kg/h Việt Nam 10 chiếc 4 Sàng rung Việt Nam 3chiếc 5 Hệ thống phun ẩm Việt Nam 2 chiếc 6 Khay ủ khung đỡ Việt Nam 250 chiếc 7 Máy sấy S-500 A4 Việt Nam 1 chiếc 8 Máy S-200 Việt Nam 1chiếc 9 Máy sấy 400A Việt Nam 1 chiếc 10 Sàng bằng Việt Nam 2 chiếc 11 Sàng vòi 7662 Trung Quốc 3 chiếc 12 Sàng vòi 6761 Việt Nam 3 chiếc 13 Quạt phân cấp Trung Quốc 3 chiếc 14 Sàng rung Việt Nam 3 chiếc 15 Máy tách cẫng Nhật Bản 1 chiếc 16 Máy hút râu xơ Trung Quốc 2 chiếc 17 Máy cắt ba quả lô Việt Nam 2 chiếc 18 Máy trộn Việt Nam 1 chiếc 19 Cân định lượng Việt Nam 6 chiếc 20 Dây truyền băng tải Việt Nam 300m 21 Quạt công nghiệp Việt Nam 20 chiếc 22 Xe đẩy Việt Nam 20 chiếc 23 Hệ thống thông gió hút bụi Việt Nam 1 chiếc 24 Máy phát điện dự phòng Nhật Bản 1 chiếc 25 Máy in mẫu bao bi Việt Nam 1 chiếc 26 Máy khâu bao Nhật Bản 6 chiếc 27 Ô tô tải huyn dai Hàn Quốc 1 chiếc 28 Xe con 7 chỗ Nhật Bản 1 chiếc -Tình hình nhu cầu nguyên,nhiên vật liệu: Chè búp tươi: Định mức tiêu hao: 4,5 tấn nguyên liệu /1 tấn sản phẩm Tổng nhu cầu: 5400 tấn chè búp tươi / năm Tiêu chuẩn về búp chè: Tươi xanh, không khô héo, ối ngốt, không sâu bệnh, nấm và độ dài búp đạt 4-5cm Để đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất cho nhà máy, Công ty đã cùng với người nông dân hình thành cơ chế bao tiêu sản phẩm, tổ chức trồng mới, mặt khác còn khai thác ở các tỉnh lân cận. Điện năng: Định mức tiêu hao: 235KW/tấn sản phẩm x 1.200 tấn = 282.000 KW/năm Tổng nhu cầu: 282.000 KW/ năm Than cám loại A: Định mức tiêu hao: 1.5 tấn / 1 tấn sản phẩm Tổng nhu cầu: 1.800tấn / năm -T×nh h×nh sö dông mÆt b»ng s¶n xuÊt t¹i c«ng ty : Tæng diÖn tÝch 10000m2. bao gåm: *Nhµ s¶n xuÊt chÝnh : 2296m2 *Nhµ kho + Sµng c¾t : 1500m2 *Nhµ ®iÒu hµnh 2 tÇng: 300m2 *Nhµ ë c«ng nh©n : 200M2 * Nhµ ¨n ca : 260m2 *Nhµ vÖ sinh : 90m2 *Nhµ ®Ó xe : 100m2 *S©n ph¬i : 2000m2 *§­êng néi bé vµ cèng tho¸t n­íc : 2000m2 *Nhµ th­êng trùc : 24m2 *T­êng rµo cæng : 1000m x 1,5 m *Tr¹m biÕn ¸p 180 KVA *BÓ xö lý n­íc th¶i . : 1000m3 *KÌ ®¸ : 500m3 Nh­ vËy th«ng qua sè liÖu th«ng kª vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt chóng ta thÊy r»ng viÖc sö dông mÆt b»ng s¶n xuÊt t­¬ng ®èi hîp lý .Bëi v× c«ng ty ®· tÝnh dÕn tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh ¶nh h­ëng dÕn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty tõ vÊn ®Ò xö lý m«I tr­êng ®Õn viÖc ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho ng­êi lao ®éng trong s¶n xuÊt , c«ng ty ®· c©n ®èi mét c¸ch hîp lý gi÷a viÖc sö dông mÆt b»ng s¶n xuÊt vµ mÆt b»ng phô trî s¶n xuÊt 3.3.Tinh hình quản lý về tài chính : Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : Cã chøc n¨ng qu¶n lý theo dâi viÖc biÕn ®éng cña vèn kinh doanh trong c«ng ty lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®· ®­îc phª chuÈn . §Þnh kú th«ng th­êng lµ hµng th¸ng , hµng quý hoÆc hµng n¨m , cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ cung cÊp nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cÇn thiÕt cho ban gi¸m ®èc c«ng ty vµ c¸c c¬ quan h÷u quan trªn c¬ së ®ã gióp cho viÖc kiÓm tra mét c¸ch toµn diÖn vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty , ®ång thêi ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo yªu cÇu cña ban gi¸m ®èc vµ theo ®iÒu lÖ cña tæng c«ng ty . - Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty trong những năm gần đây. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn C¬ cÊu tµi s¶n - Tµi s¶n dµi h¹n/ Tæng tµi s¶n (%) 47,69 54,16 53,48 - Tµi s¶n ng¾n h¹n / Tæng tµi s¶n (%) 52,31 45,84 46,52 C¬ cÊu nguån vèn Tæng nî/ Tæng nguån vèn (%) 70 52 45 Vèn chñ së h÷u / Tæng nguån vèn (%) 30 48 55 Kh¶ n¨ng thanh to¸n 2.1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n (lÇn) Tµi s¶n ng¾n h¹n / Nî ng¾n h¹n 0,92 0,83 0,85 2.2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (lÇn) (Tµi s¶n ng¾n h¹n – Hµng tån kho)/Nî ng¾n h¹n 0,6 0,52 0,48 2.3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n tiÒn mÆt (lÇn) (TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn + §Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n)/ Nî ng¾n h¹n 0,3 0,26 0,21 Tû xuÊt sinh lêi 3.1. Tû xuÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu (%) 1.14 1,52 1,68 3.2.Tû xuÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n (%) 0,68 0,77 1,06 3.3. Tû xuÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn chñ së h÷u (%) 14,50 18,60 16,21 3.4. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / vèn ®iÒu lÖ (%) 16,97 24,25 23,14 VÒ c¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty: Tõ n¨m 2004 sang n¨m 2005, c¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty thay ®æi theo h­íng t¨ng tû träng tµi s¶n dµi h¹n vµ gi¶m tû träng tµi s¶n ng¾n h¹n. Nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng nµy lµ do c«ng ty ®· ®Çu t­ thªm mét d©y truyÒn s¶n xuÊt míi ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh trong bèi c¶nh héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi ngµy cµng s©u réng. V× v©y, tµi s¶n cè ®Þnh trong n¨m 2005 t¨ng lªn dÉn tíi tû träng tµi s¶n dµi h¹n trong tæng tµi s¶n cña c«ng ty t¨ng. C¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty 9 th¸ng ®Çu n¨m 2006 t­¬ng ®èi æn ®Þnh so víi n¨m 2005. C¬ cÊu vèn cña C«ng ty Trong n¨m 2004, 70% tµi s¶n cña C«ng ty ®­îc tµi trî b»ng nguån vèn vay trong khi ®ã vèn chñ së h÷u cña c«ng ty chiÕm mét tû lÖ thÊp . Sau khi t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 5 tû ®ång, c¬ cÊu vèn cã ®­îc c¶i thiÖn, tû träng vèn chñ së h÷u t¨ng lªn 55% tæng tµi s¶n. víi c¬ cÊu vèn cña C«ng ty hiÖn nay cho thÊy møc ®é an toµn tµi chÝnh trong ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi cao, mÆt kh¸c nã ph¶n ¸nh r»ng C«ng ty ®· khai th¸c ch­a hiÖu qu¶ ®ßn bÈy tµi chÝnh. VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty Nh×n chung kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty cao vµ biÓu hiÖn t×nh tr¹ng t­¬ng ®èi c©n ®èi gi÷a tµi s¶n vµ nguån vèn, ®¬n vÞ ®ang dïng vèn dµi h¹n ®Ó tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng dµi h¹n. So víi n¨m 2004, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty n¨m 2005 gi¶m sót. Tuy nhiªn hÖ sè an toµn lµ t­¬ng ®èi cao cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty c¶i thiÖn `lµ c¨n cø ®¶m b¶o cho viÖc hoµn thµnh c¸c chØ tiªu vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty. VÒ c¸c tû suÊt sinh lêi cña C«ng ty C¸c tû suÊt sinh lêi ®Òu t¨ng trong giai ®o¹n 2004-2006 ph¶n ¸nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng hiÖu qu¶ vµ cã xu h­íng t¨ng. Cô thÓ: Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / doanh thu 9 th¸ng n¨m 2006 lµ 1,68% t¨ng 47% so víi møc 1,14% cña n¨m 2004 trong ®iÒu kiÖn gi¸ b¸n hµng kh«ng hÒ t¨ng chøng tá chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®­îc qu¶n lÝ tèt h¬n. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / tæng tµi s¶n 9 th¸ng ®Çu n¨m 2006 lµ 1,06% t¨ng tíi 55% so víi n¨m 2004, cã thÓ nãi tµi s¶n cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc sö dông hiÖu qña h¬n. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/vèn chñ së h÷u n¨m 2005 lµ 18,6% t¨ng 28% so víi n¨m 2004. 9 th¸ng ®Çu n¨m 2006 tû suÊt nµy chØ lµ 16,21% v× lîi nhuËn ë ®©y chØ lµ lîi nhuËn cña 9 th¸ng ®Çu n¨m 2006. Ngµnh s¶n xuÊt chÌ cã tÝnh thêi vô cao, Víi t×nh h×nh thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay, viÖc C«ng ty ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn theo kÕ ho¹ch n¨m 2006 lµ 1 tû t­¬ng øng víi tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ /vèn chñ së h÷u lµ 31,91% lµ rÊt kh¶ dÜ. Ch­¬ng 4: KÕt Qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty 4.1. Kết quả hoạt động của hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây - Bảng tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu đơn vị Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sản lượng tấn 800 880 600 750 900 1200 Doanh thu triệu đồng 8000 9680 6000 8250 10800 15600 Giá vốn hàng bán triệu đồng 7200 7920 5800 7500 9000 10800 Lợi nhuận gộp triệu đồng 800 1760 200 750 1800 4800 Chi phí bán hàng triệu đồng 150 160 140 150 165 200 Chi phí quản lý triệu đồng 200 200 200 200 200 250 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 450 1400 -140 400 1435 4350 thuế thu nhập doanh nghiệp triệu đồng 126 392 0 73.8 401.8 1218 Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 324 1008 -140 326.2 1033.2 3132 4.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gân đây * Về mặt sản lượng - Qua bảng thống kê ta thấy sản lượng sản xuất của công ty trong giai đoạn 2001-2006 tăng trưởng tương đối ổn định ( trừ 2003). Điều đó phản ánh tình hình sử dụng máy móc trang thiết bị của công ty ngày càng hiệu quả. Và qua đây cũng thể hiện nỗ lực của công ty trong việc hợp lý hoá sản xuất. Nguyên nhân căn bản là do thị trường có sự tăng trưởng về nhu cầu sản phẩm chè. Riêng 2 năm 2003 và 2006 sản lượng có sự thay đổi đột biến, nguyên nhân là vào năm 2003 thị trường chè quốc tế có sự biến động mạnh, một thị trường xuất khẩu quan trọng ngành chè Việt Nam là thị trường Trung Đông có sự biến động lớn do cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần 2 xảy ra do Mỹ phát động chống IRẮC. Đây là một nguyên nhân khách quan không nằm trong sự kiểm soát của doanh nghiệp. Còn vào năm 2006 sản lượng có sự tăng đột biến là do công ty đưa vào 1 dây truyền sản xuất mới hiện đại, mặt khác công ty đã tìm được một đối tác nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra của công ty * Về doanh thu: Trong giai đoạn 2003 – 2006 doanh thu của công ty có sự tăng trưởng tương đối ổn định, một mặt nó phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, mặt khác nó còn thể hiện sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty về việc đẩy mạnh tiêu thụ. Nguyên nhân của hiện tượng này một mặt là do sự tăng trưởng về mặt sản lượng. Nguyên nhân thứ 2 là do giá bán sản phẩm trên thị trường cũng có sự biến động theo chiều hướng tăng. Cụ thể ta xem bảng giá Bảng giá bán sản phẩm qua các năm Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Giá bán ( ngàn/kg) 10 11 10 11 12 13 Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là các thị trường truyền thống của ngành chè đã dần đi vào quỹ đạo hồi phục và ổn định đặc biệt là tại thị trường Trung Đông đã có sự phát triển trở lại sau chiến tranh IRẮC * Về giá vốn hàng bán. Đây là một chỉ tiêu phản ánh tổng giá thành sản xuất phân xưởng nó phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào sản xuất như nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung tại phân xưởng… qua bảng thống kê ta thấy giá vốn hàng bán cũng tăng qua từng năm (trừ 2003). Nguyên nhân là do các chi phí cấu thành và tổng sản lượng tăng. Trong đó chi phí lương và chí phí nguyên vật liệu tăng nhưng chi phí chung của phân xưởng giảm. Cụ thể được thể hiện trong bảng sau: Bảng tổng hợp chi phí cấu thành lên giá vốn hàng bán: Chỉ tiêu đơn vị Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Chi phí nguyên vật liệu đồng /kg 2000 2100 1800 2000 2200 2300 Chi phí nhân công Trực tiếp đồng /kg 280 300 200 260 280 320 Chi phí gián tiếp tại phân xưởng đồng /kg 100 80 75 75 74 70 Chi phí khác (than + điện) đồng /kg 200 200 220 230 240 260 * Chỉ tiều về lợi nhuận Trong giai đoạn 2001 – 2006 nhìn chung có tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định, nó phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là tương đối bền vững nó thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Riêng năm 2003 công ty không có lợi nhuận (cụ thể bị lỗ 140 triệu).Nguyên nhân là do sự biến động lớn trên thị trường chè dẫn đến sản phẩm gặp phải khó khăn trong khâu tiêu thụ. Đây là một nguyên nhân khách quan nằm ngoài tầm soát của công ty.Nhưng bắt đầu từ năm 2004 thị trường chè đã bắt đầu đi vào ổn định và công ty đã có lợi nhuận trở lại.Cụ thể năm 2004 là 326,2 triệu đồng ,năm 2005 là 1033,2 triệu đồng tăng hơn 3 lần so với năm 2004 tốc độ này vẫn giữ nguyên trong năm 2006. Từ những chỉ tiêu kinh tế nói trên đã cho chúng ta thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây đã đạt được hiệu quả tương đối cao 4.3. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty nhìn từ khía cạnh xã hội: Hoạt động của công ty đã góp phần đảm bảo công ăn việc làm cho gần 100 lao động từ đó góp 1 phần công sức vào việc giảm thiểu tình trạng thất nghiệp tại địa phương. Ngoài việc đảm bảo việc làm cho người lao động trong những năm gần đây công ty không ngừng cố gắng phấn đấu để đảm bào tốt hơn nữa về điều kiện làm việc cho người lao động cũng như việc tăng lương cho người lao động trong công ty mặt khác công ty đã có chính sách phúc lợi phù hợp với những công sức mà người lao động bỏ ra để đảm rằng người công nhân yên tâm lao động sản xuất không những thế còn nâng cao độ gắn kết giữa công ty và người lao động, lãnh đạo công ty đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty bởi vậy đã tạo ra được bầu không khí làm việc đạt hiệu quả cao. Động cơ kích thích người lao động đến công ty không chỉ đơn thuần là đến để “ làm công ăn lương” mà đến để giao lưu học hỏi để được tương thân tương ái với nhau trong cuộc sống. Từ những điều này có thể nói lãnh đạo công ty đã đạt được những thành công nhất định trong hoạt động quản lý của mình triết lý quản lý của họ đã hướng đến người lao động vì thế đã đạt được sự đồng thuận cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hoạt động của công ty góp phần phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản tại địa phương mà vấn đề này được coi là nội dung quan trọng được ưu tiên trong quá trình Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá nông nghiệp nông thôn tại tỉnh phú thọ. Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản (cụ thể sản xuất chè sẽ kéo theo sự phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tạo động lực thu hút các nghành công nghiệp - Dịch vụ khác phát triển gắn với nông nghiệp ngoài ra hoạt động của công ty đã góp phần tạo điều kiện cho bà con nông dân khai thác ,sử dụng có hiệu quả đất đai và từ đó tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn ,tạo điều kiện để điạ phương phát huy lợi thế so sánh của mình,góp phần đưa cây chè Phú Thọ đến với thị trường thế giới . CHƯƠNG 5: MỘT SỐ KHÓ KHĂN -THUẬN LỢI VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT 5.1. Những thuận lợi. Do nhà máy của Công ty đặt trên địa bàn huyện Yên lập là vùng nguyên liệu chè lớn của tỉnh Phú Thọ. Khoảng cách giữa nhà máy và khu vực thu mua nguyên liệu rất gần, vì thế chi phí vận chuyển tính trên 1 đơn vị sản phẩm là tương đối thấp. Đây là một lợi thế không nhỏ của Công ty trong việc làm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh về giá trên thị trường. Mặt khác, Công ty đặt trên địa bàn một huyện miền núi là khu vực đặc biệt khó khăn; vì thế khi tham gia hoạt động kinh doanh, Công ty được sự quan tâm rất lớn của tỉnh. Cụ thể, Công ty được hưởng các ưu đãi về đầu tư, kinh doanh như: việc được miễn giảm thuế thu nhập trong những năm đầu khi đi vào hoạt động, bên cạnh đó còn nhận được sự ủng hộ khác nữa của chính quyền địa phương sở tại. Đây cũng là một lợi thế mà Công ty cần khai thác một cách hiệu quả. Về thị trường tiêu thụ của Công ty: Trong những năm gần đây có những thuận lợi lớn, nguyên nhân là do nhu cầu về sản phẩm chè đen trên thị trường ngày càng cao. Mặt khác Công ty đã liên doanh với một đối tác là Công ty TNHH Thế Hệ Mới nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra. Đây cũng là một thuận lợi cần tính đến. Về chi phí nhân công của Công ty là tương đối rẻ so với các vùng khác, đây cũng là một thuận lợi làm giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 5.2. Những khó khăn gặp phải. Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty về năng lực, trình độ còn nhiều hạn chế. Trong số các cán bộ quản lý mới có 2 người có trình độ đại học, số còn lại chưa được đào tạo một cách chính quy, bài bản. Đây là một khó khăn không nhỏ đối với Công ty trong điều kiện hiện nay khi mà chất lượng quản lý được coi là một nhân tố quyết định đến sự thành công của Công ty trong tương lai. Việc quản lý còn dựa trên yếu tố kinh nghiệm chủ quan, vì thế chưa đưa ra được những quyết định mang tính đột phá làm Công ty có bước phát triển nhảy vọt trong hoạt động của mình. Mặc dù nằm giữa vùng nguyên liệu nhưng do có nhiều nhà máy và các cơ sở sản xuất thủ công cùng hoạt động nên cường độ cạnh tranh trong việc thu mua nguyên liệu cho sản xuất là rất khốc liệt. Vì thế cung về nguyên liệu chưa đáp ứng được công suất chế biến của nhà máy. Do đó nó gây ra sự gián đoạn trong khâu sản xuất do thiếu nguyên liệu, từ đó làm tăng các chi phí, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng. Một khó khăn nữa mà Công ty gặp phải là năng lực về vốn còn hạn chế, điều này đã tạo ra những rào cản trong việc đổi mới máy móc thiệt bị, dây truyền công nghệ để làm giảm thiểu những phí tổn về nguyên, nhiên vật liệu, động lực trên một đơn vị sản phẩm. Ngoài ra Công ty còn gặp một số khó khăn khác như: Kết cấu hạ tầng tại địa phương còn yếu kém, còn tiềm ẩn những nguy cơ bị động về việc tiêu thụ sản phẩm do còn phụ thuộc vào một đối tác nhận bao tiêu. ĐỀ XUẤT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP. Căn cứ trên các đặc điểm thuận lợi và khó khăn của Công ty. Qua quá trình thực tập, tìm hiểu, quan sát, đánh giá các mặt mạnh-yếu, cơ hội-nguy cơ đối với Công ty. Em xin đưa ra 2 chuyên đề nhằm phát huy hơn nữa các lợi thế của Công ty và giảm thiểu những khó khăn gặp phải trong giai đoạn hiện nay: ĐỀ TÀI SỐ 1: “Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH chè Phú Hà”. ĐỀ TÀI SỐ 2: “Ổn định vùng nguyên liệu cho sản xuất tại Công ty TNHH chè Phú Hà”. môc lôc Trang Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH Chè Phú Hà 1.Khái quát chung về Công ty TNHH Chè Phú Hà….…………….. 1 2.Quá trình hình thành và phát triền ………………………………. 2 3.Một số đặc điềm cơ bản của Công ty ………………………….…... 2 Chương II: Tình hình tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Chè Phú Hà 2.1.Tố chức ban lãnh đạo………………………………………..…… 8 2.2.Tổ chức các phòng ban chức năng trong Công ty……………….9 Chương III: Tình hình quản lý các yếu tố tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Chè Phú Hà 3.1.Tình hình quản lý các yếu tố lao động……..…………………….10 3.2. Tình hình quản lý các yếu tố máy móc thiết bị và nguyên nhiên vật liệu, bất động sản……………………………. 11 3.3. Tình hình quản lý về tài chính…………………..……………… 16 Chương IV: Kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty 4.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây…………………………………………………..…. 20 4.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây…………………..………… 21 4.3 Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty nhìn từ khía cạnh xã hội………………………………………………..……… 23 Chương V: Một số khó khăn thuận lợi và hướng giải quyết 5.1. Những thuận lợi…………………………………..……………... 26 5.2. Những khó khăn gặp phải…………………..……………………26 Đề xuất chuyên đề tôt nghiệp……………………..…………………..28

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty TNHH Chè Phú Hà.DOC
Luận văn liên quan