Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH du lịch Hương Giang

Lời mở đầu Trong cơ cấu ngành kinh tế, du lịch đã dần chiếm tỷ trọng khá cao, Nhà nước ta có chủ trương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là ngành công nghiệp không khói và có khả năng đem lại nhiều việc làm cho người dân tại điểm du lịch, thu nhập cao và nâng cao dân trí. Ngày nay, khi đời sống người dân ngày một cải thiện thì nhu cầu du lịch ngày một cao hơn, họ không chỉ đơn thuần muốn ăn ngon, mặc đẹp mà xuất hiện nhiều nhu cầu bổ sung khác như : muốn khám phá thế giới, muốn nghỉ ngơi, giải trí .để đáp ứng nhu cầu này hàng loạt công ty lữ hành ra đời, làm cho mong muốn đó dễ thực hiện hơn. Các công ty này sẽ là cầu nối giữa vị khách du lịch và điểm du lịch cùng các dịch vụ khác. Du lịch nghĩa là các hoạt động diễn ra trên phạm vi rộng, bởi vậy hàng loạt công ty đã mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách thành lập các công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện . để dễ dàng kiểm soát điều hành và đảm bảo chương trình du lịch được thực hiện trôi chảy, thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách. Trong xu thế này công ty TNHH Du lịch Hương Giang ( trước đây là chi nhánh của công ty du lịch Hương Giang Huế ) đã ra đời, và tập trung kinh doanh mảng thị trường quốc tế đến(inbound), hay công ty được biết đến như công ty lữ hành nhận khách. Sau gần 10 năm hoạt động, công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp luôn dẫn đầu trong việc phục vụ khách chu đáo, chuyên nghiệp, hiệu quả. Góp một phần nhỏ vào thành tích của công ty Du lịch Hương Giang nói riêng và ngành du lịch của Việt Nam nói chung. Trong bài viết này em xin được báo cáo một cách tổng hợp về Công ty TNHH du lịch Hương Giang như sau: 1. Khái quát về công ty TNHH du lịch Hương Giang. 2. Tổ chức lao động của công ty. 3. Điều kiện kinh doanh. 4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 6. Phướng hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 7. Nhận xét. Để hoàn thành bài viết này em đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của. TS. Nguyễn Đình Hòa và cán bộ công nhân viên công ty TNHH du lịch Hương Giang . Em xin bày tỏ lòng cảm ơn! Cuối cùng, dù có cố gắng đến mấy, bài viết vẫn chưa tránh khỏi sai sót. Kính mong thầy tiếp tục góp ý, phê bình để bài viết hoàn thiện hơn.

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 2889 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH du lịch Hương Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ, du lÞch ®· dÇn chiÕm tû träng kh¸ cao, Nhµ n­íc ta cã chñ tr­¬ng ®­a du lÞch trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän. §©y lµ ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi vµ cã kh¶ n¨ng ®em l¹i nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi d©n t¹i ®iÓm du lÞch, thu nhËp cao vµ n©ng cao d©n trÝ. Ngµy nay, khi ®êi sèng ng­êi d©n ngµy mét c¶i thiÖn th× nhu cÇu du lÞch ngµy mét cao h¬n, hä kh«ng chØ ®¬n thuÇn muèn ¨n ngon, mÆc ®Ñp mµ xuÊt hiÖn nhiÒu nhu cÇu bæ sung kh¸c nh­ : muèn kh¸m ph¸ thÕ giíi, muèn nghØ ng¬i, gi¶i trÝ...®Ó ®¸p øng nhu cÇu nµy hµng lo¹t c«ng ty l÷ hµnh ra ®êi, lµm cho mong muèn ®ã dÔ thùc hiÖn h¬n. C¸c c«ng ty nµy sÏ lµ cÇu nèi gi÷a vÞ kh¸ch du lÞch vµ ®iÓm du lÞch cïng c¸c dÞch vô kh¸c. Du lÞch nghÜa lµ c¸c ho¹t ®éng diÔn ra trªn ph¹m vi réng, bëi vËy hµng lo¹t c«ng ty ®· më réng ph¹m vi ho¹t ®éng b»ng c¸ch thµnh lËp c¸c c«ng ty con, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn... ®Ó dÔ dµng kiÓm so¸t ®iÒu hµnh vµ ®¶m b¶o ch­¬ng tr×nh du lÞch ®­îc thùc hiÖn tr«i ch¶y, tháa m·n cao nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch. Trong xu thÕ nµy c«ng ty TNHH Du lÞch H­¬ng Giang ( tr­íc ®©y lµ chi nh¸nh cña c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang HuÕ ) ®· ra ®êi, vµ tËp trung kinh doanh m¶ng thÞ tr­êng quèc tÕ ®Õn(inbound), hay c«ng ty ®­îc biÕt ®Õn nh­ c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸ch. Sau gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp lu«n dÉn ®Çu trong viÖc phôc vô kh¸ch chu ®¸o, chuyªn nghiÖp, hiÖu qu¶. Gãp mét phÇn nhá vµo thµnh tÝch cña c«ng ty Du lÞch H­¬ng Giang nãi riªng vµ ngµnh du lÞch cña ViÖt Nam nãi chung. Trong bµi viÕt nµy em xin ®­îc b¸o c¸o mét c¸ch tæng hîp vÒ C«ng ty TNHH du lÞch H­¬ng Giang nh­ sau: 1. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH du lÞch H­¬ng Giang. 2. Tæ chøc lao ®éng cña c«ng ty. 3. §iÒu kiÖn kinh doanh. 4. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 6. Ph­íng h­íng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. 7. NhËn xÐt. §Ó hoµn thµnh bµi viÕt nµy em ®· nhËn ®­îc sù ñng hé vµ gióp ®ì nhiÖt t×nh cña. TS. NguyÔn §×nh Hßa vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty TNHH du lÞch H­¬ng Giang . Em xin bµy tá lßng c¶m ¬n! Cuèi cïng, dï cã cè g¾ng ®Õn mÊy, bµi viÕt vÉn ch­a tr¸nh khái sai sãt. KÝnh mong thÇy tiÕp tôc gãp ý, phª b×nh ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. 1. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH Du lÞch H­¬ng Giang. 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Tõ mét ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty du lÞch Thõa Thiªn HuÕ, n¨m 1994 kh¸ch s¹n H­¬ng Giang ®­îc tæ chøc l¹i thµnh mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®éc lËp víi tªn gäi c«ng ty kh¸ch s¹n H­¬ng Giang vµ n¨m sau ®­îc ®æi thµnh c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang. LÜnh vùc ho¹t ®éng du lÞch cña c«ng ty cã ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng kinh doanh dÞch vô du lÞch, hîp t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch. Ph¸t triÓn vµ më réng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c ®Çu t­, x©y dùng nguån nh©n lùc, më réng thÞ tr­êng, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm du lÞch g¾n víi hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi ngµy cµng cao vµ hoµn diÖn lµ h­íng ®i ®óng ®¾n cña c«ng ty. Tõ ®ã c«ng ty ®· tõng b­íc n©ng cao uy tÝn, vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng du lÞch trong vµ ngoµi n­íc b»ng nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. Trong 2 n¨m 2003 vµ 2004 c«ng ty ®· ®ãn vµ phôc vô 395.948 l­ît kh¸ch, ®¹t 110% so víi kÕ ho¹ch, trong ®ã kh¸ch quèc tÕ lµ 263.125 l­ît ®¹t 103,8% so víi kÕ ho¹ch. Tæng doanh thu ®¹t 416,191 tû ®ång, ®¹t 119,6% so víi kÕ ho¹ch. Nép ng©n s¸ch 17,648 tû ®ång, ®¹t 116,8%... vµ ®· gi¶i quyÕt thªm c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho hµng v¹n ng­êi trong x· héi th«ng qua c¸c dÞch vô kh¸c nhau. Do ®Æc thï cña du lÞch lµ ®i ®Õn mäi miÒn cña ®Êt n­íc còng nh­ c¸c quèc gia kh¸c víi c¸c ch­¬ng tr×nh xuyªn ViÖt hay ra n­íc ngoµi, nªn ®ßi hái c¸c nhµ cung cÊp ë c¸c ®Þa ph­¬ng rÊt xa nhau dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khã kiÓm so¸t vµ hç trì lÉn nhau. ChÝnh v× vËy c«ng ty ®· ®Þnh h­íng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c trong ngµnh ®Ó ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh còng nh­ häc hái kinh nghiÖm vÒ chuyªn m«n, ®ång thêi më mét sè chi nh¸nh t¹i c¸c thµnh phè lín nh­ : Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, §µ N½ng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ kh¶ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh. Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi thµnh lËp vµo n¨m 1997, cã trô së t¹i 99 Bµ TriÖu- Hai Bµ Tr­ng. Sau 9 n¨m ho¹t ®éng, vµo 01/01/2006 C«ng ty ®æi tªn thµnh C«ng ty TNHH Du lÞch H­¬ng Giang. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, ®êi sèng cña nh©n viªn ngµy mét n©ng cao cïng víi c¸c chÕ ®é ­u ®·i vÒ sè giê lµm, ngµy nghØ trong n¨m... 1.2. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp. H­¬ng Giang lµ c«ng ty TNHH hai thµnh viªn, lµ c«ng ty con cña c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang ë HuÕ, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ®­îc phÐp sö dông dÊu trßn, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm nép thuÕ cho Nhµ N­íc t¹i chi côc thuÕ quËn Hai Bµ Tr­ng. 1.3. C¸c ®èi t¸c vµ hiÖp héi mµ c«ng ty tham gia. HiÖp héi c¸c ®¹i lý du lÞch Mü(ASTA): §©y lµ héi du lÞch chuyªn nghiÖp vµ lín nhÊt thÕ giíi. Nã së h÷u kho¶ng 24 ngh×n c«ng ty vµ ®¹i lý du lÞch, s¶n phÈm cña héi lµ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. Tr¸ch nhiÖm cña héi lµ c¶i tiÕn c¸c ®¹i lý vµ c«ng ty du lÞch thµnh viªn b»ng viÖc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vÒ du lÞch ®Ó c¸c thµnh viªn cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. HiÖp héi du lÞch ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng(PATA): cã tr¸ch nhiÖm vÒ sù t¨ng tr­ëng, gi¸ trÞ, chÊt l­îng du lÞch ë ch©u ¸-Th¸i B×nh D­¬ng, mang l¹i lîi Ých cho c¸c thµnh viªn cña m×nh. HiÖp héi c¸c ®¹i lý du lÞch cña NhËt(JATA): thuéc sù qu¶n lý cña bé tµi nguyªn vµ giao th«ng dùa trªn luËt vÒ ®¹i lý du lÞch, cã tr¸ch nhiÖm n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng vµ chñ ®éng, th«ng qua cung cÊp th«ng tin, sù hîp t¸c gi÷a c¸c thµnh viªn, ph¸t triÓn kinh doanh vµ luËt gi÷a c¸c thµnh viªn. H·ng hµng kh«ng cña Mü(AA): §©y lµ c«ng ty hµng kh«ng lín nhÊt thÕ giíi. AA ®· chÝnh thøc c«ng bè viÖc bæ nhiÖm c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang lµm tæng ®¹i lý cña h·ng t¹i ViÖt Nam. Tæng ®¹i lý cã chøc n¨ng ®Æt chç, gi÷ chç, vµ xuÊt vÐ, phôc vô nhu cÇu ®i l¹i ngµy cµng gia t¨ng cña hµnh kh¸ch gi÷a ViÖt Nam vµ Hoa Kú. Trang web kÕt nèi hÖ thèng kh¸ch s¹n trªn thÕ giíi(the Worldhotel-link): trang web nµy chøa ®ùng th«ng tin vÒ thµnh viªn cña m×nh, mçi khi cã kh¸ch du lÞch online vÒ mét quèc gia nµo th× c¸c c«ng ty du lÞch, kh¸ch s¹n lµ thµnh viªn cña h·ng sÏ ®­îc giíi thiÖu víi kh¸ch hµng nh­ mét ®Þa chØ tin cËy vµ h·ng h­ëng hoa hång. Mét sè ®¬n vÞ liªn doanh ®· ®­îc ®­a vµo liªn doanh cã hiÖu qu¶ nh­ c«ng ty TNHH Sµigßn- Morin, c«ng ty liªn doanh vËn chuyÓn du lÞch Thõa Thiªn HuÕ, c«ng ty liªn doanh ViÖt Ph¸p Service. 1.4. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty. C«ng ty TNHH du lÞch H­¬ng Giang lµ mét doanh nghiÖp tËp trung chñ yÕu vÒ m¶ng l÷ hµnh quèc tÕ nhËn kh¸ch. C¸c chøc n¨ng cô thÓ lµ: - Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ nhËn kh¸ch: nhËn c¸c ®oµn kh¸ch n­íc ngoµi th«ng qua c¸c h·ng l÷ hµnh quèc tÕ göi kh¸ch, qua Travel desk t¹i kh¸ch s¹n Sheraton, v¨n phßng b¸n hµng t¹i trô së cña c«ng ty, vµ ®Æc biÖt ®èi víi kh¸ch lÎ cã thÓ th«ng qua trang web cña c«ng ty (www.hgtravel.com,www.huonggiangtourist.com). - Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ göi kh¸ch: - Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa: vÉn ch­a cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn v× sè l­îng kh¸ch néi ®Þa qu¸ Ýt cã n¨m chØ lµ 0. - Cung cÊp c¸c dÞch vô riªng lÎ: ®Æt chç trong kh¸ch s¹n, nhµ hµng, b¸n vÐ m¸y bay, lµm visa, dÞch vô vËn chuyÓn... 1.5. S¶n phÈm cña c«ng ty( c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ). C¸c ch­¬ng tr×nh cña c«ng ty ®­îc ph©n theo 5 d¹ng víi môc ®Ých ®i du lÞch kh¸c nhau cña kh¸ch. 1.5.1. C¸c ch­¬ng tr×nh vÒ v¨n hãa. Chµo buæi s¸ng ViÖt Nam (9 ngµy, 8 ®ªm): Sµigon-Héi An- HuÕ- Hµ Néi- H¹ Long. §­êng mßn ViÖt Nam (12 ngµy, 11 ®ªm): Hµ Néi - H¹ Long - H¶i Phßng -HuÕ - §µ N½ng -VÜnh Long - CÇn Th¬ - Sµigßn. Kh¸m ph¸ ViÖt Nam (19 ngµy, 18 ®ªm): Hµ Néi - H¹ Long - B¾c Ninh - SaPa - HuÕ - Héi An - Mü S¬n- Nha Trang- §µ L¹t- Sµigßn - CÇn Th¬. MiÒn B¾c x­a (5 ngµy, 4 ®ªm): Hµ Néi - H¹ Long - Hµ Néi. Mai Ch©u - thung lòng xinh ®Ñp (2 ngµy, 1 ®ªm):Hµ Néi - Mai Ch©u - Hµ Néi. Nh÷ng ngän nói phÝa B¾c(4 ngµy, 3 ®ªm): Hµ Néi - SaPa - Hµ Néi. VÞnh H¹ Long - chuyÕn du thuyÒn l·ng m¹n(2 ngµy, 1 ®ªm): Hµ Néi - H¹ Long -Hµ Néi. Rõng Quèc gia Ba BÓ (3 ngµy, 2 ®ªm): Hµ Néi - Ba BÓ -Hµ Néi. Hµnh tr×nh vÒ qu¸ khø - MiÒn Trung ViÖt Nam (5 ngµy, 4 ®ªm): §µ N½ng - Héi An - Mü S¬n - HuÕ - §µ N½ng. D©n téc thiÓu sè vµ nh÷ng con voi- cao nguyªn ViÖt Nam (7 ngµy, 6 ®ªm): Sµigßn - Pleiku- KonTum- Pleiku- Bu«n Mª Thuét- Sµigßn. §Æc s¾c MªK«ng(4 ngµy, 3 ®ªm): Sµigßn - VÜnh Long - Sãc Tr¨ng - Ch©u §èc- Sa §Ðc- Sµigßn. 1.5.2. §«ng D­¬ng x­a.(ch­¬ng tr×nh nöa ngµy vµ mét ngµy). XuÊt ph¸t tõ Hµ Néi : Than quan Hµ Néi (nöa ngµy, buæi s¸ng). Tham quan Hµ Néi (nöa ngµy, buæi chiÒu). Tham quan Hµ Néi c¶ ngµy. Th¨m lµng gèm B¸t Trµng Chïa H­¬ng- vïng ®Êt th¸nh. Hoa L­- Tam Cèc Du thuyÒn trªn vÞnh H¹ Long. Hµ Néi -Hßa B×nh Hµ Néi -Mai Ch©u Hµ Néi -Rõng Quèc gia Cóc Ph­¬ng. Hµ Néi -§ång M«- s©n golf Hµ Néi -ChÝ Linh- s©n golf XuÊt ph¸t tõ Sµigßn : Kh¸m ph¸ Sµigßn Cñ Chi- tr¶i nghiÖm ®êi sèng ng­êi ViÖt Céng trong chiÕn tranh chèng Mü. Sµigßn -Cñ Chi - T©y Ninh Rõng Quèc gia Nam C¸t Tiªn. Rõng ®­íc CÇn Giê XuÊt ph¸t tõ HuÕ : Cung ®×nh HuÕ Rõng Quèc gia B¹ch M· XuÊt ph¸t tõ §µ N½ng : Thµnh phè §µ N½ng §Ønh Bµ Nµ Phè cæ Héi An Kh¸m pha Mü S¬n Thµnh phè Nha trang 1.5.3. C¸c ch­¬ng tr×nh m¹o hiÓm. L¸i xe ë Nha trang (6 ngµy, 5 ®ªm): Sµigßn - Nha trang - Sµigßn. Ch¬i golf ë ViÖt Nam (8 ngµy, 7 ®ªm): Sµigßn - §µ l¹t - Phan ThiÕt- Sµigßn. Chinh phôc ®Ønh Fansipan( 7 ngµy, 6 ®ªm): Hµ Néi - SaPa - Fansipan- SaPa -Hµ Néi . Kayaking ë H¹ Long (6 ngµy, 5 ®ªm): Hµ Néi - H¶i Phßng - C¸t bµ- H¹ Long - Hµ Néi. Trekking ë rõng Quèc gia phÝa B¾c(11 ngµy, 10 ®ªm):Hµ Néi - H¹ Long - C¸t Bµ- Cóc Ph­¬ng- Ba BÓ - Hµ Néi. ThÕ giíi bÞ l·ng quªn- trekking & home stays (10 ngµy, 9 ®ªm): Hµ Néi - SaPa -B¾c Hµ- Hµ Néi. Trekking ë Mai Ch©u. 1.5.4. Ch­¬ng tr×nh ®Æc biÖt ë §«ng D­¬ng. Kh¸m ph¸ ViÖt Nam b»ng tµu háa(16 ngµy, 15 ®ªm): Sµigßn - Cñ Chi- T©y Ninh- VÜnh Long - §µ N½ng - HuÕ - Hµ Néi -H¹ Long - Ninh B×nh- SaPa - Hµ Néi. Kh¸m ph¸ ngo¹n môc b»ng m«t«(14 ngµy, 13 ®ªm):Hµ Néi - Mai Ch©u - S¬n La- Lai Ch©u- SaPa - B¾c Hµ- Xinman- Hµ Giang - Cao B»ng- L·ng S¬n-H¹ Long -Hµ Néi. Kh¸m ph¸ c¸c loµi chim quý ë ViÖt Nam (21 ngµy, 20 ®ªm):Sµigßn - rõng Quèc gia Trµm Chim- CÇn Th¬ - Trµ Vinh- Nam C¸t Tiªn- §µ l¹t - Nha trang - §µ N½ng -B¹ch M·- HuÕ -Hµ Néi - Cóc Ph­¬ng- H¹ Long - Hµ Néi. 1.5.5. C¸c ch­¬ng tr×nh qua hai n­íc Lµo vµ Campuchia. ViÖt Nam - Campuchia (9 ngµy, 8 ®ªm): Sµigßn - T©y Ninh- Cñ Chi- CÇn Th¬ - Ch©u §èc- Phnompenh- K«mpngThom- Siemriep. Di s¶n thÕ giíi ë §«ng D­¬ng(10 ngµy, 9 ®ªm):Hµ Néi - H¹ Long - HuÕ - Héi An - MeKong- Siemriep. B¸u vËt §«ng D­¬ng(12 ngµy, 11 ®ªm):Hµ Néi - H¹ Long - Luang Drabang- PhnomPenh- Siemriep- Sµigßn- Cñ Chi- Mekong. 2. Tæ chøc lao ®éng cña c«ng ty. 2.1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y(trang bªn). C«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. Gi¸m ®èc lµ ng­êi qu¶n lý trùc tiÕp c¸c bé phËn nghiÖp vô cña c«ng ty vµ lµ ng­êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt. C¸c bé phËn kh¸c ®ãng vai trß hç trî, cã mèi quan hÖ chÆt chÏ lÉn nhau trong c«ng viÖc liªn quan. Víi 36 nh©n viªn th× m« h×nh nµy lµ kh¸ phï hîp, ®¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n hãa râ rµng trong c«ng viÖc, tr¸nh sù chång chÐo vÒ tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô gi÷a c¸c bé phËn vµ vÉn ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng diÔn ra tr«i ch¶y, t¹o sù ®éc lËp vµ g¾n kÕt gi÷a c¸c bé phËn nghiÖp vô còng nh­ bé phËn hç trî kh¸c. C«ng ty vÉn ch­a cã bé phËn H­íng dÉn viªn vµ §éi xe riªng, hai bé phËn nµy do Trî lý gi¸m ®èc qu¶n lý. ChØ víi mét h­íng dÉn viªn c¬ h÷u th× c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu vÒ h­íng dÉn viªn trong thêi kú chÝnh vô mïa du lÞch, còng nh­ ®iÒu phèi céng t¸c viªn cña c«ng ty. Tuy nhiªn, C«ng ty cã mét ®éi ngò céng t¸c viªn chuyªn nghiÖp, lu«n s½n sµng trong c«ng viÖc. Víi ®éi xe, míi ®©y c«ng ty cã mua 3 chiÕc m«t« dÓ ®¸p øng cho nhu cÇu më thªm ch­¬ng tr×nh du lÞch míi vµo Thµnh phè Hå ChÝ Minh b»ng m«t«, nh­ng c«ng ty vÉn ch­a cã bé phËn chuyªn tr¸ch ®éi xe. §©y chÝnh lµ 2 bé phËn cßn thiÕu trong c«ng ty, trong thêi gian tíi c«ng ty sÏ h×nh thµnh 2 bé phËn nµy ®Ó gióp cho ho¹t ®éng ®iÒu hµnh ch­¬ng tr×nh du lÞch tr«i ch¶y. 2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn. 2.2.1. Bé phËn ®iÒu hµnh. Trong c«ng ty TNHH du lÞch H­¬ng Giang th× bé phËn ®iÒu hµnh chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp tõ Trî lý gi¸m ®èc, ®­îc tæ chøc theo c¸c nhãm thÞ tr­êng kh¸c nhau vµ cã mét qu¶n lý chung. Chøc n¨ng chÝnh cña ®iÒu hµnh lµ tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch, tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. Vµ phßng ®iÒu hµnh cã nhiÖm vô sau: - Lµ ®Çu mèi triÓn khai toµn bé c«ng viÖc ®iÒu hµnh c¸c ch­¬ng tr×nh, cung cÊp c¸c dÞch vô du lÞch trªn c¬ së c¸c kÕ ho¹ch, th«ng b¸o vÒ kh¸ch do phßng thÞ tr­êng göi tíi. - LËp kÕ ho¹ch vµ triÓn khai c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch nh­ : ®¨ng kÝ chç trong kh¸ch s¹n, visa, vËn chuyÓn... ®Æc biÖt c¸c yªu cÇu vÒ thêi gian vµ chÊt l­îng. - ThiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c c¬ quan h÷u quan(ngo¹i giao, néi vô, h¶i quan). Ký hîp ®ång víi c¸c nhµ cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô du lÞch( kh¸ch s¹n, hµng kh«ng, ®­êng s¾t, tµu biÓn...). Lùa chän c¸c nhµ cung cÊp cã nh÷ng s¶n phÈm uy tÝn chÊt l­îng. - Theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. Phèi hîp víi bé phËn kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n víi c«ng ty göi kh¸ch vµ c¸c nhµ cung cÊp du lÞch. Nhanh chãng xö lý c¸c tr­êng hîp bÊt th­êng x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch. 2.2.2. Bé phËn thÞ tr­êng. Bé phËn nµy thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Marketing ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch ®Õn víi c«ng ty. Nã ®­îc tæ chøc theo nhãm c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau hay theo nhãm c¸c ®èi t­îng kh¸ch. NhiÖm vô chÝnh gåm: - Tæ chøc vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ( chñ yÕu lµ quèc tÕ), tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, thu hót c¸c nguån kh¸ch du lÞch. - Phèi hîp víi phßng ®iÒu hµnh, tiÕn hµnh x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch tõ néi dung ®Õn møc gi¸, phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch, chñ ®éng trong viÖc ®­a ra nh÷ng ý ®å míi vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty. - Ký hîp ®ång víi c¸c h·ng, c¸c c«ng ty du lÞch n­íc ngoµi, c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc ®Ó khai th¸c c¸c nguån kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. - Duy tr× mèi quan hÖ cña c«ng ty víi c¸c nguån kh¸ch, ®Ò xuÊt vµ x©y dùng ph­¬ng ¸n më c¸c chi nh¸nh, ®¹i diÖn cña c«ng ty ë trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. - §¶m b¶o ho¹t ®éng th«ng tin gi÷a c«ng ty víi nguån kh¸ch. Th«ng b¸o cho c¸c bé phËn cã liªn quan trong c«ng ty vÒ kÕ ho¹ch cña ®oµn kh¸ch, néi dung hîp ®ång cÇn thiÕt cho viÖc phôc vô kh¸ch. Phèi hîp c¸c bé phËn cã liªn quan theo dâi viÖc thanh to¸n vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång phôc vô kh¸ch. - Trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh phßng thÞ tr­êng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, lµ bé phËn chñ yÕu trong viÖc x©y dùng c¸c chiÕn l­îc, s¸ch l­îc ho¹t ®éng h­íng tíi thÞ tr­êng cña c«ng ty. 2.2.3. Bé phËn Online Business( kinh doanh trùc tuyÕn ). ThiÕt lËp, x©y dùng, duy tr× vµ n©ng cÊp m¹ng néi bé, c¸c trang web cña c«ng ty ®Ó qu¶ng c¸o th­¬ng hiÖu cña c«ng ty, gióp nh©n viªn cËp nhËt nhanh chãng th«ng tin liªn quan vµ b¸n trùc tiÕp c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trªn m¹ng. Duy tr× vµ ký kÕt víi trang web t×m kiÕm th«ng tin nh­ www.google.com vµ www.vinaseek.com, ®Ó tªn c«ng ty lu«n ®øng ë trang ®Çu trong môc t×m kiÕm. Ho¹t ®éng nµy lµ yÕu tè quan träng gióp t¨ng doanh sè b¸n cho c«ng ty. 2.2.4. DiscoverMekong vµ Travel desk. DiscoverMekong ®Æt t¹i trô së cña c«ng ty vµ Travel desk ®Æt t¹i kh¸ch s¹n Sheraton. §©y lµ bé phËn b¸n hµng trùc tiÕp, ngoµi ra cßn c¸c ho¹t ®éng: - §Æt vÐ vµ giao vÐ m¸y bay, tµu háa, tµu thñy. - §Æt chç t¹i c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng. - Lµm visa. 2.2.5. Bé phËn kÕ to¸n. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty nh­ theo dâi ghi chÐp chi tiªu cña c«ng ty theo ®óng hÖ thèng tµi kho¶n vµ chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc, theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông vèn, tµi s¶n cña c«ng ty. - Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, kÞp thêi ph¶n ¸nh nh÷ng thay ®æi ®Ó l·nh ®¹o cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - Theo dâi thÞ tr­êng, thu thËp th«ng tin, b¸o c¸o vµ ®Ò xuÊt kÞp thêi víi l·nh ®¹o cña c«ng ty. 2.2.6. Bé phËn hµnh chÝnh. Th­êng xuyªn th«ng b¸o cho c¸c bé phËn sù thay ®æi néi quy, c¬ chÕ vÒ tiÒn l­¬ng, th­ëng, thêi gian lµm viÖc. §­a c¸c quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc ®Õn c¸c phßng ban. 2.3. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn. C¸c bé phËn trong c«ng ty cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, tõ viÖc nghiªn cøu nhu cÇu kh¸ch, x©y dùng ch­¬ng tr×nh, tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh cho kh¸ch lÎ, còng nh­ cho ®oµn kh¸ch lín. C¸c bé phËn th­êng xuyªn lµm viÖc víi nhau hµng ngµy b»ng email ( c«ng ty cã m¹ng néi bé vµ nèi m¹ng internet ), ®iÖn tho¹i, trao ®æi trùc tiÕp( ®èi tho¹i). Lµm dÔ dµng cho viÖc trao ®æi th«ng tin, kinh nghiÖm víi nhau, t¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tho¸i m¸i nh­ng còng kh«ng mÊt ®i tÝnh chuyªn nghiÖp, lµm gi¶m sù gß bã vµ ¸p lùc trong c«ng viÖc. Gi¸m ®èc th­êng xuyªn trao ®æi víi c¸c qu¶n lý bé phËn, còng nh­ nh©n viªn trong c«ng ty. Vµo thø 2 hµng tuÇn cã buæi häp giao ban gi÷a ban gi¸m ®èc vµ qu¶n lý c¸c bé phËn ®Ó trao ®æi th«ng tin vµ ban gi¸m ®èc n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. 3. §iÒu kiÖn kinh doanh. 3.1. §iÒu kiÖn vÒ lao ®éng cña c«ng ty. Sè l­îng nh©n viªn, tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, vµ bè trÝ nh©n sù cña c¸c bé phËn nã còng ph¶n ¸nh chÊt l­îng lao ®éng, vµ t×nh tr¹ng sö dông lao ®éng cã hîp lý hay kh«ng cña c«ng ty. D­íi ®©y lµ b¶ng thèng kª sè l­îng nh©n viªn, tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña c¸c bé phËn trong c«ng ty: ( Nguån: Quan s¸t cña t¸c gi¶) Tõ b¶ng trªn ta thÊy, ®èi víi c¸c bé phËn chÝnh: nghiÖp vô vµ bæ trî th× nh©n viªn ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, sö dông ®­îc Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ ( cã c¶ tiÕng Anh, Trung, NhËt, vµ §øc). §©y chÝnh lµ ®iÓm m¹nh cña c«ng ty, bëi c«ng ty th­êng xuyªn giao dÞch víi kh¸ch, c«ng ty l÷ hµnh göi kh¸ch, nhµ cung cÊp, ®èi t¸c n­íc ngoµi, nªn ®iÓm m¹nh nµy ®· gióp cho viÖc giao dÞch dÔ dµng h¬n, ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. Víi tr×nh ®é nh­ vËy, gióp cho c«ng ty ®øng v÷ng t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i vµ h­íng tíi t­¬ng lai, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch ngµy mét hoµn thiÖn vµ chuyªn nghiÖp h¬n. Víi ®é ngò Ban gi¸m ®èc ®Òu cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc vµ sö dông th«ng th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷, ®éi ngò nµy ®ang cßn rÊt trÎ, cã nhiÒu kinh nghiÖm bëi tõng tr¶i qua nhiÒu chøc danh kh¸c nhau nh­: h­íng dÉn viªn, ®iÒu hµnh tour, nh©n viªn marketing, b¸n hµng... v× vËy, hä cã kh¶ n¨ng bao qu¸t mäi c«ng viÖc, nhanh nhËy gi¶i quyÕt mäi sù cè vµ n¾m b¾t c¬ héi ®Õn víi c«ng ty. §èi víi bé phËn kinh doanh trùc tiÕp : DiscoverMekong, Online, Travel desk, cßn ®ang rÊt trÎ, kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ kü n¨ng b¸n hµng tèt, rÊt nhanh nhËy trong viÖc n¾m b¾t th«ng tin tõ kh¸ch. ViÖc bè trÝ lao ®éng trong c«ng ty rÊt hîp lý, kh«ng cã sù chång chÐo vÒ c«ng viÖc, tr¸ch nhiÖm, ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi. T¹o ra sù ®éc lËp trong c«ng viÖc nh­ng vÉn dÔ dµng liªn kÕt víi nhau gi¶i quyÕt mäi khã kh¨n. Trong c«ng ty hÖ thèng chøc danh ®­îc ph©n bËc râ rµng, gióp cho nh©n viªn dÔ dµng phÊn ®Êu trong c«ng viÖc, biÕt m×nh ®ang ë ®©u, vÞ trÞ nµo vµ ph¶i lµm g× cho b­íc tiÕp theo, c«ng viÖc tiÕp theo. C¸c vÞ trÝ trong c«ng viÖc ®­îc m« t¶ mét c¸ch râ rµng, ph¶i th­êng xuyªn giao dÞch víi ai, b»ng ph­¬ng tiÖn g×, ®Æt mèi quan hÖ víi ai vµ lu«n cã môc ®Ých, kÕ ho¹ch râ rµng trong c«ng viÖc. Nh©n viªn trong c«ng ty chñ yÕu lµ ng­êi trÎ, n¨ng ®éng vµ nhiÖt huyÕt. D­íi ®©y lµ b¶ng chøc danh c«ng viÖc cña c«ng ty. B¶ng chøc danh c«ng viÖc cña c«ng ty n¨m 2006. (Nguån : C«ng ty TNHH du lÞch H­¬ng Giang ) Tõ t­ liÖu ta thÊy, chÊt l­îng lao ®éng cña c«ng ty cao, chuyªn nghiÖp, gióp c«ng ty cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trong thÞ tr­êng c«ng ty l÷ hµnh ngµy mét s«i ®éng. 3.2. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt. HiÖn nay, c«ng ty cã tßa nhµ 5 tÇng t¹i sè 99 Bµ TriÖu-Hai Bµ Tr­ng-Hµ Néi lµm trô së n»m ngay trªn trôc ®­êng chÝnh, tiÖn lîi cho kh¸ch, nhµ cung cÊp ®Õn liªn hÖ giao dÞch. Gióp c«ng ty dÔ dµng trong viÖc qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cña m×nh. Ngµy nay, tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ph¸t triÓn ngµy cµng nhanh chãng, th­êng xuyªn cã sù ®æi míi hiÖn ®¹i h¬n. §øng tr­íc t×nh h×nh nµy, c«ng ty ®· chñ ®éng ®Çu t­ hÖ thèng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Sau ®©y lµ b¶ng liÖt kª c¸c trang thiÕt bÞ trong trô së cña c«ng ty: (Nguån: quan s¸t cña t¸c gi¶) Tõ b¶ng trªn ta thÊy trang thiÕt bÞ lµm viÖc kh¸ hiÖn ®¹i vµ ®Çy ®ñ. §èi víi nh©n viªn chÝnh thøc cña c«ng ty, hÇu nh­ mçi ng­êi sö dông mét m¸y vi tÝnh cïng mét ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. Toµn bé c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y vi tÝnh vµ trang web do c«ng ty tù thiÕt kÕ. C¸c m¸y tÝnh ®­îc nèi m¹ng néi bé LAN vµ m¹ng Internet. Nhê vµo hÖ thèng nµy mµ toµn bé c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng, dÔ dµng. §é trÔ trong viÖc truyÒn th«ng tin gi÷a c¸c bé phËn, víi kh¸ch hµng ®­îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. §ång thêi nhê hÖ thèng nµy cã thÓ qu¶n lý nh©n viªn cïng ho¹t ®éng kÕ to¸n. Song c«ng ty cßn thiÕu mét ®éi xe nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc vËn chuyÓn vµ lµm cho s¶n phÈm khã kiÓm so¸t ®Æc biÖt vÓ chÊt l­îng. V× thÕ c«ng ty ph¶i lu«n ®Æt mèi quan hÖ hîp t¸c tèt víi c¸c c«ng ty vËn chuyÓn trªn ph¹m vi réng. Khi thµnh lËp c«ng ty ®­îc cÊp vèn ban ®Çu lµ 162 triÖu ®ång: - TiÒn mÆt ®­a vµo ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam lµ 5 triÖu ®ång. - TiÒn thuª nhµ ®ît 1( 56- Ch©u Long - Hµ Néi):106 triÖu ®ång. - Trang thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc: 51 triÖu ®ång. Sau gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng, vèn cña c«ng ty ngµy mét t¨ng lªn, c«ng ty ®· tõng b­íc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ký kÕt hîp ®ång víi hÇu hÕt hÖ thèng kh¸ch s¹n ( trõ kh¸ch s¹n mini), nhµ hµng, c«ng ty vËn chuyÓn trªn ®Þa bµn vµ t¹i ®iÓm du lÞch. T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc phôc vô kh¸ch cã chÊt l­îng cao h¬n. 4. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 4.1. ThÞ tr­êng göi kh¸ch. ThÞ tr­êng göi kh¸ch chÝnh cña c«ng ty còng chÝnh lµ thÞ tr­êng göi kh¸ch cña ViÖt Nam: Ph¸p, Trung Quèc, Anh, NhËt, §øc, vµ mét sè n­íc kh¸c. Trong ®ã: ThÞ tr­êng Ph¸p chiÕm: 40% ThÞ tr­êng Trung Quèc chiÕm: 21% ThÞ tr­êng Anh chiÕm: 11% ThÞ tr­êng Mü chiÕm: 10% ThÞ tr­êng §øc chiÕm: 8% ThÞ tr­êng kh¸c chiÕm: 6% 4.2. Ho¹t ®éng nghiÖp vô cña c«ng ty. 4.2.1. Ho¹t ®éng Marketing. Ho¹t ®éng nµy thùc hiÖn chñ yÕu qua c¸c héi chî quèc tÕ vÒ du lÞch ë c¸c n­íc mµ c«ng ty cã ®èi t¸c vµ ®ang t×m kiÕm ®èi t¸c. V× c«ng ty chØ ho¹t ®éng chñ yÕu ë m¶ng quèc tÕ nhËn kh¸ch. Vµ c«ng ty lu«n lµm marketing ngay trªn trang web cña m×nh lµ: hgtravel, discovermekong, vietnamhotel-link, lu«n ®Æt mèi quan hÖ víi ®èi t¸c vµ kh¸ch hµng qua trang web. Ngoµi ra, c«ng ty cßn tiÕn hµnh qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o dµnh cho kh¸ch quèc tÕ: Vietnam Discovery, Heritage... 4.2.2. Ho¹t ®éng kinh doanh. Ho¹t ®éng kinh doanh trùc tiÕp: do bé phËn Discovermekong(t¹i trô së) vµ v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i kh¸ch s¹n Sheraton(Travel desk) tiÕn hµnh, ngoµi ra lµ hai phßng vÐ cña AA vµ Vietnam Airline. Bé phËn nµy chñ yÕu phôc vô kh¸ch lÎ vµ ®oµn nhá, giao dÞch trùc tiÕp qua ®iÖn tho¹i, email, vµ ®èi tho¹i. Kinh doanh trùc tuyÕn: ho¹t ®éng b¸n diÔn ra trªn c¸c trang web cña c«ng ty vµ th«ng qua hÖ thèng trang web mµ c«ng ty lµ thµnh viªn: worldhotel-link. MÆc dï tû lÖ kh¸ch cña m¶ng nµy cßn thÊp (<10%) nh­ng chi phÝ cho ho¹t ®éng b¸n, qu¶ng c¸o còng Ýt nªn lîi nhuËn thu ®­îc vÒ cao so víi c¸c m¶ng kinh doanh kh¸c. Vµ ngµy nay xu h­íng sö dông m¸y vi tÝnh ngµy cµng gia t¨ng trong c¸c hé gia ®×nh vµ doanh nghiÖp. V× vËy, c«ng ty cÇn ®Çu t­ s©u vµo m¶ng kinh doanh nµy. Kinh doanh th«ng qua h·ng l÷ hµnh göi kh¸ch: c«ng ty ®Æt ®èi t¸c vµ lµ thµnh viªn cña nhiÒu hiÖp héi du lÞch cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, l­îng kh¸ch tõ c¸c ®èi t¸c nµy kh¸ nhiÒu vµ æn ®Þnh, tõ viÖc nhËn kh¸ch, göi kh¸ch, thanh to¸n ®Òu ®­îc thùc hiÖn qua m¹ng internet nªn chi phÝ giao dÞch thÊp. C«ng ty nªn duy tr× vµ t×m thªm ®èi t¸c kh¸c t¹i c¸c n­íc cã tiÒm n¨ng du lÞch trªn thÕ giíi. 4.2.2. Ho¹t ®éng ®iÒu hµnh. C«ng ty lu«n ®Æt mèi quan hÖ hîp t¸c vµ ký kÕt hîp ®ång víi hÖ thèng c¸c nhµ cung cÊp trong vïng vµ t¹i ®iÓm du lÞch: kh¸ch s¹n, nhµ hµng, ®éi xe, ®éi tµu, c«ng ty du lÞch kh¸c. C«ng ty ký hîp ®ång víi hÇu hÕt c¸c kh¸ch s¹n (trõ kh¸ch s¹n mini) ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng ®Æt ®­îc phßng trong chÝnh vô du lÞch vµ tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ Ðp gi¸ mµ chÊt l­îng kh«ng thay ®æi. C«ng ty lu«n t×m c¸c nhµ cung cÊp cã chÊt l­îng, uy tÝn ®Ó ®¶m b¶o ch­¬ng tr×nh ®­îc diÔn ra tr«i ch¶y vµ lµm kh¸ch hµi lßng. 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. §èi t­îng kh¸ch chñ yÕu cña c«ng ty lµ kh¸ch quèc tÕ, sè l­îng kh¸ch néi ®Þa chØ chiÕm mét tû lÖ nhá, cã n¨m lµ 0. NÕu chia theo ng«n ng÷ th× thÞ tr­êng kh¸ch Ph¸p chiÕm ®a sè. Ngoµi ra, c«ng ty ph©n theo c¸c m¶ng thÞ tr­êng kh¸c nhau: Asia chiÕm 34%, online chiÕm 9.4%, direct sales chiÕm 33.3%, exit market chiÕm 3.3%, new market chiÕm 2.7%, Ph¸p chiÕm 2.5%, Hues chiÕm 14%, SGN chiÕm 0.8%. Sè l­îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: (Nguån: c«ng ty TNHH du lÞch H­¬ng Giang) Sè l­îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam qua c¸c n¨m 2000-2005: (Nguån: trang web: www.vietnamtourism.com) Nh×n vµo 2 b¶ng trªn ta thÊy, trong 5 n¨m 2001-2005, sè l­îng kh¸ch cña c«ng ty lu«n t¨ng cao h¬n so víi sè l­îng kh¸ch ®Õn ViÖt Nam nãi chung. N¨m 2001, víi sù kiÖn 11/9 næ ra t¹i Mü ®· ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn du lÞch cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi, song t¹i ViÖt Nam th× sè kh¸ch ®Õn vÉn t¨ng 8,88%,vµ c«ng ty lµ 10,05% ®©y lµ ®iÓm ®¸ng mõng v× ViÖt Nam ®­îc coi lµ ®iÓm ®Õn an toµn cña mäi du kh¸ch. N¨m 2002, du lÞch trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng dÇn phôc håi, sè kh¸ch ®Õn ViÖt Nam ®· t¨ng 11,34% vµ c«ng ty lµ 19,97% ®©y ®­îc coi lµ n¨m thµnh c«ng cña c«ng ty. N¨m 2003, lµ n¨m du lÞch ViÖt Nam r¬i vµo khñng ho¶ng, bëi dÞch SARS hoµnh hµnh, cã nhiÒu c«ng ty l÷ hµnh, kh¸ch s¹n ph¶i ®ãng cöa trong thêi gian nµy, n¨m nµy l­îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn gi¶m sót -7,58%. Song trong cïng n¨m nµy, sù kiÖn Segame 23 ®­îc tæ chøc t¹i ViÖt Nam ®· lµm cho t×nh h×nh du lÞch bít c¨ng th¼ng, cã nhiÒu c«ng ty vÉn ®ãn ®­îc kh¸ch nh­ c«ng ty TNHH du lÞch H­¬ng Giang, tû lÖ kh¸ch t¨ng 3,13%. §©y cã thÓ coi lµ thµnh c«ng cña c«ng ty trong viÖc v­ît qua thö th¸ch kh¸ch quan nµy. N¨m 2004, mÆc dï dÞch cóm gµ diÔn ra nh­ng do cã sù ng¨n chÆn kÞp thêi c¶ vÒ bÖnh dÞch vµ th«ng tin truyÒn ®i cïng nh÷ng nç lùc lín lµm an lßng kh¸ch, tû lÖ kh¸ch ®Õn ViÖt Nam t¨ng vät 20,55%. Vµ n»m trong xu h­íng ®ã l­îng kh¸ch ®Õn c«ng ty t¨ng 21,83%. N¨m 2005, kh¸ch ®Õn ViÖt Nam vÉn t¨ng nh­ng tèc ®é kh«ng cao 18,4%. Riªng ®èi víi c«ng ty tû lÖ kh¸ch t¨ng vät 44,98%, ®©y chÝnh lµ kÕt qu¶ mµ c«ng ty ®· mong ®îi, do n¨m 2004, c«ng ty ®· tèn kh¸ nhiÒu chi phÝ cho viÖc marketing, qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu, x©y dùng ch­¬ng tr×nh du lÞch hÊp dÉn vµ ®a d¹ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸c ®èi t­îng kh¸ch kh¸c nhau. Nh­ vËy, th«ng qua sè l­îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng, ta thÊy kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch cña c«ng ty kh¸ tèt, cao h¬n møc trung b×nh cña c¶ n­íc. §iÒu nµy ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña c«ng ty trong ngµnh du lÞch ViÖt Nam. HiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trong c¸c n¨m nh­ sau: (Nguån: c«ng ty TNHH du lÞch H­¬ng Giang ). Doanh thu cña c«ng ty lu«n t¨ng lªn qua c¸c n¨m, n¨m 2001 t¨ng 26,47%, n¨m 2002 lµ 36,17%, n¨m 2003 lµ 8,66%, n¨m 2004 lµ 29,17%, vµ n¨m 2005 lµ 34,98%. Tõ n¨m 2000-2002 doanh thu t¨ng nhanh, vµ chi phÝ còng t¨ng cïng víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu nªn lîi nhuËn thu vÒ t¨ng cao, n¨m 2001 lµ 33.399.000 vµ n¨m 2002 lµ 43.846.000. Nh­ng tõ n¨m 2003-2004 doanh thu t¨ng chËm, chi phÝ t¨ng nhanh h¬n nªn lîi nhuËn thu vÒ gi¶m vµ cßn bÞ lç vµo n¨m 2004, tèc ®é t¨ng chi phÝ qu¸ cao so víi doanh thu, do trong 2 n¨m nµy c«ng ty ®Çu t­ nhiÒu viÖc marketing, qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu , nghiªn cøu vµ x©y dùng ch­¬ng tr×nh míi hÊp dÉn kh¸ch du lÞch vµ cã chÊt l­îng cao. ViÖc ®Çu t­ nµy lµ tÊt yÕu bëi lÏ nhu cÇu cña con ng­êi ngµy mét ®a d¹ng cïng víi ®ßi hái cao h¬n, c«ng ty cÇn ®Çu t­ theo chiÒu s©u ®Ó cã thÓ hÊp dÉn kh¸ch ®Õn víi m×nh, ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn cao h¬n. Vµo n¨m 2004, sù cè g¾ng cña c«ng ty ®­îc ®Òn ®¸p, tû lÖ doanh thu t¨ng vät 34,98%, lµ tÊt yÕu cho viÖc ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ cña c«ng ty. 6. Ph­¬ng h­íng cña c«ng ty trong ng¾n h¹n. 6.1. §iÓm m¹nh- yÕu, c¬ héi -th¸ch thøc cña c«ng ty. 6.1.1. §iÓm m¹nh. - §· ho¹t ®éng trong ngµnh du lÞch l©u n¨m(gÇn 10 n¨m), cã nhiÒu kinh nghiÖm. - N»m t¹i thµnh phè cã d©n sè ®«ng thø 2 cña ®Êt n­íc, vµ trô së n»m trªn trôc ®­êng chÝnh nªn kh¸ch hµng dÔ tiÕp cËn. - C«ng ty lµ thµnh viªn cña nhiÒu hiÖp héi du lÞch trªn thÕ giíi, lµ tæng ®¹i lý cña h·ng hµng kh«ng lín nhÊt thÕ giíi AA, nªn cã nguån kh¸ch t­¬ng ®èi æn ®Þnh. - Trang thiÕt bÞ trong c«ng ty rÊt hiÖn ®¹i, dÔ dµng trong viÖc cËp nhËt th«ng tin vµ t¹o ra thêi gian lµm viÖc hiÖu qu¶. - S¶n phÈm chÊt l­îng cao vµ cã s¶n phÈm ®Æc thï nh­ kh¸m ph¸ ViÖt Nam b»ng moto. 6.1.2. §iÓm yÕu. - C«ng ty ch­a cã ®éi xe vµ phßng h­íng dÉn viªn riªng nªn dÔ bÞ ®éng trong viÖc ®iÒu hµnh ch­¬ng tr×nh. - C«ng ty ch­a khai th¸c tèi ®a lîi thÕ tõ website. - §éi ngò nh©n viªn mét sè bé phËn cßn trÎ, thiÒu kinh nghiÖm trong qu¶n lý ®iÒu hµnh. 6.1.3.C¬ héi. - N¨m 2006, lµ n¨m diÔn ra héi nghÞ APEC, dù kiÕn cã kho¶ng 10 ngh×n kh¸ch c«ng vô sÏ ®Õn ViÖt Nam tham sù héi nghÞ vµ ®i du lÞch. - §êi sèng nh©n ngµy mét c¶i thiÖn nªn nhu cÇu vÒ du lÞch ngµy mét t¨ng, ®©y lµ c¬ héi cho c«ng ty tiÕp cËn m¶ng du lÞch néi ®Þa vµ outbound. - ViÖt Nam ®­îc c«ng nhËn lµ quèc gia ®øng thø 10 vÒ th­¬ng hiÖu quèc gia du lÞch trong 2 danh s¸ch: "c¸c th­¬ng hiÖu quèc gia ®­îc c¶i thiÖn nhÊt" vµ "c¸c th­¬ng hiÖu quèc gia ®ang næi lªn". 6.1.4. Th¸ch thøc. - Héi nghÞ APEC võa lµ c¬ héi còng lµ th¸ch thøc ®èi víi du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c c«ng ty du lÞch nãi riªng, v× kh¸ch c«ng vô ®ßi hái chÊt lîng cao nªn c«ng ty ph¶i cã c¸c dÞch vô hoµn h¶o. - Gi¸ x¨ng dÇu t¨ng dÉn ®Õn lµm t¨ng chi phÝ vµ gi¸ c¸c dÞch vô t¨ng theo. - MÆc dÇu dÞch cóm gµ ®· ®­îc kiÓm so¸t nh­ng du kh¸ch vÉn cßn lo ng¹i khi ®Õn ViÖt Nam. - C¸c thñ tôc hµnh chÝnh, thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh tuy ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn nh­ng ch­a triÖt ®Ó, g©y khã kh¨n cho du kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. 6.2. Ph­¬ng h­íng cña c«ng ty trong thêi gian tíi. 6.2.1. Môc tiªu. Trong n¨m 2005, c«ng ty TNHH du lÞch H­¬ng Giang nãi riªng vµ c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang(HuÕ ) nãi chung ®· tÝch cùc chñ ®éng thùc hiÖn nhiÒu ch­¬ng tr×nh qu¶ng b¸, tiÕp thÞ g¾n liÒn víi c¸c sù kiÖn du lÞch, lÔ héi nªn ®· ph¸t huy ®­îc vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. §Ó ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh c«ng ty ®· ®Ò ra c¸c chØ tiªu, kÕ ho¹ch phÊn ®Êu trong n¨m 2006 nh­ sau: tæng l­ît kh¸ch t¨ng:49%, tæng doanh thu t¨ng 25%, lîi nhuËn t¨ng 20% so víi n¨m 2005. §Ó ®¹t ®­îc chØ tiªu nµy ban gi¸m ®èc ®· ®Ò ra môc tiªu cô thÓ sau: - §éi ngò c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty ph¶i ®­îc ®µo t¹o theo ngµnh nghÒ phôc vô chuyªn m«n hãa tõng c«ng viÖc. S¾p xÕp bè trÝ c«ng viÖc cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng ng­êi. - §Çu t­ thªm c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho v¨n phßng c«ng ty. 6.2.2. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ. - §Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng b¸ s¶n phÈm du lÞch, ®Æc biÖt trªn m¹ng internet, ë thÞ tr­êng quèc tÕ träng ®iÓm nh­ Ph¸p, NhËt, T©y ¢u, Trung Quèc.... c«ng ty ¸p dông chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ ngoµi mïa du lÞch ®Ó thu hót kh¸ch. - §a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm du lÞch, x©y dùng c¸c tour ®Æc biÖt ®Ó thu hót kh¸ch. - Tham dù nhiÒu héi chî triÓn l·m du lÞch ë trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi. - TiÕp tôc t×m kiÕm c¸c nhµ cung øng c¸c dÞch vô míi tèt h¬n ®Ó thay thÕ c¸c nhµ cung øng cò kÐm chÊt lîng. Xóc tiÕn ®Èy m¹nh quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c( kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn chuyÓn, c«ng ty l÷ hµnh kh¸c...) nh»m nhËn ®îc c¸c dÞch vô tèt vµ kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n viÖc cung cÊp dÞch vô cña c¸c ®èi t¸c nµy. 7. NhËn xÐt. Do c«ng ty TNHH Du lÞch H­¬ng Giang lµ c«ng ty con cña c«ng ty du lÞch H­¬ng Giang (HuÕ ), nªn ®­îc thõa h­ëng nhiÒu tõ c«ng ty mÑ, c¶ vÒ tªn tuæi, uy tÝn còng nh­ sè l­îng kh¸ch tõ c¸c ®èi t¸c tõ n­íc ngoµi vµ trong n­íc cña c«ng ty. Theo lý thuyÕt mét c«ng ty l÷ hµnh, lµ doanh nghiÖp kinh doanh vÒ du lÞch gåm c¸c m¶ng: du lÞch néi ®Þa, du lÞch quèc tÕ inbound, outbound, ®èi víi c«ng ty m¶ng néi ®Þa hÇu nh­ kh«ng cã cßn outbound rÊt Ýt, vµ c«ng ty chØ tËp trung vµo kinh doanh quèc tÕ nhËn kh¸ch th«ng qua c¸c h·ng l÷ hµnh göi kh¸ch ë n­íc ngoµi, th«ng qua c¸c ®¹i diÖn b¸n hµng, hay v¨n phßng b¸n hµng t¹i trô së cña c«ng ty. Ngoµi ra, kh¸ch cã thÓ trùc tiÕp ®Æt tr­íc c¸c s¶n phÈm dÞch vô th«ng qua c¸c trang web cña C«ng ty. Trong c¬ cÊu c¸c bé phËn cña mét c«ng ty l÷ hµnh gåm c¸c bé phËn nghiÖp vô chÝnh nh­: marketing, ®iÒu hµnh, h­íng dÉn vµ bé phËn bæ trî. Song c«ng ty ch­a cã bé phËn h­íng dÉn riªng, chØ cã mét h­íng dÉn viªn c¬ h÷u vµ c¸c céng t¸c viªn, nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc ®iÒu c¸c céng t¸c viªn trong c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch, ®Æc biÖt t¹i thêi ®iÓm chÝnh vô du lÞch. Sù thiÕu hôt nµy ch¾c ch¾n c«ng ty sÏ ®Çu t­ trong thêi gian tíi. §Ó ®¶m b¶o ch­¬ng tr×nh ®­îc hoµn thiÖn, víi chÊt l­îng cao h¬n. Trong thêi gian võa qua c«ng ty ®· tõng b­íc ®Çu t­, n©ng cÊp vµ më réng quy m« ho¹t ®éng, vµ c¸c c«ng t¸c ®Çu t­ nµy ®· ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng. KÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH Du lÞch H­¬ng Giang(99 Bµ TriÖu- Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi), c«ng ty ®· khai th¸c tèt lîi thÕ cña m×nh, ®ã lµ c«ng ty con cña mét c«ng ty cã lÞch sö l©u ®êi vÒ kinh doanh du lÞch, h­ëng l­îng kh¸ch lín vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh tõ c¸c c«ng ty l÷ hµnh göi kh¸ch trªn thÕ giíi, h·ng hµng kh«ng lín, c¸c ®èi t¸c mµ c«ng ty cã ®Æt mèi quan hÖ. C«ng ty phÊn ®Êu tiÕp tôc gi÷ v÷ng vÞ thÕ ph¸t triÓn c«ng ty c¶ vÒ quy m«, c¬ cÊu dÞch vô vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng theo h­íng khai th¸c cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c lîi thÕ so s¸nh, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, më réng thÞ tr­êng, tiÕp tôc ®Çu t­ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng vµ ®¶m b¶o thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng. C«ng ty tiÕp tôc t¨ng c­êng ®éi ngò c¸n bé giái vÒ nghiÖp vô vµ ngo¹i ng÷. X©y dùng chiÕn l­îc vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ trong vµ ngoµi n­íc, më réng quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ du lÞch trong n­íc vµ n­íc ngoµi, tiÕp thu khoa häc c«ng nghÖ tiÕn tiÕn ®Ó ¸p dông trong c«ng t¸c qu¶n lý tæ chøc kinh doanh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô. Th­êng xuyªn cËp nhËt, cung cÊp th«ng tin, x©y dùng néi dung phong phó, hÊp dÉn phôc vô cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ trªn m¹ng internet. Trong bµi viÕt nµy, em ®· b¸o c¸o mét c¸ch mét c¸ch tæng hîp vÒ c«ng ty TNHH Du lÞch H­¬ng Giang , nh­ng do kh¶ n¨ng tiÕp cËn, quan s¸t cßn h¹n chÕ, nªn em míi chØ ®­a ra nh÷ng vÊn ®Ò næi cém cña c«ng ty mµ ch­a ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¸t h¬n. Cuèi cïng, mÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc ®Ó nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ c«ng ty nh­ng trong bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt, mong ®­îc c« gãp ý, phª b×nh ®Ó bµi viÕt hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc Lêi më ®Çu 1 1. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH Du lÞch H­¬ng Giang. 3 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 3 1.2. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp 4 1.3. C¸c ®èi t¸c vµ hiÖp héi mµ c«ng ty tham gia 4 1.4. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty 5 1.5. S¶n phÈm cña c«ng ty( c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ) 5 1.5.1. C¸c ch­¬ng tr×nh vÒ v¨n hãa 5 1.5.2. §«ng D­¬ng x­a 6 1.5.3. C¸c ch­¬ng tr×nh m¹o hiÓm 7 1.5.4. Ch­¬ng tr×nh ®Æc biÖt ë §«ng D­¬ng 7 1.5.5. C¸c ch­¬ng tr×nh qua hai n­íc Lµo vµ Campuchia 7 2. Tæ chøc lao ®éng cña c«ng ty. 8 2.1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y 8 2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn. 8 2.2.1. Bé phËn ®iÒu hµnh 8 2.2.2. Bé phËn thÞ tr­êng 10 2.2.3. Bé phËn Online Business( kinh doanh trùc tuyÕn ) 11 2.2.4. DiscoverMekong vµ Travel desk 11 2.2.5. Bé phËn kÕ to¸n 11 2.2.6. Bé phËn hµnh chÝnh 12 3. §iÒu kiÖn kinh doanh. 12 3.1. §iÒu kiÖn vÒ lao ®éng cña c«ng ty 12 3.2. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt 16 4. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 17 4.1. ThÞ tr­êng göi kh¸ch 17 4.2. Ho¹t ®éng nghiÖp vô cña c«ng ty 17 4.2.1. Ho¹t ®éng Marketing 17 4.2.2. Ho¹t ®éng kinh doanh 18 4.2.2. Ho¹t ®éng ®iÒu hµnh 18 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 18 6. Ph­¬ng h­íng cña c«ng ty trong ng¾n h¹n. 21 6.1. §iÓm m¹nh- yÕu, c¬ héi -th¸ch thøc cña c«ng ty. 21 6.1.1. §iÓm m¹nh 21 6.1.2. §iÓm yÕu 22 6.1.3.C¬ héi 22 6.1.4. Th¸ch thøc 22 6.2. Ph­¬ng h­íng cña c«ng ty trong thêi gian tíi. 23 6.2.1. Môc tiªu 23 6.2.2. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ 23 7. NhËn xÐt 24 KÕt luËn 25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35976.DOC
Luận văn liên quan