Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT

Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty TNHH Thanh Nam TNT có trụ sở chính tại số 3A Láng Hạ, được thành lập trên cơ sở Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 121435 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/6/1999. Sau gần 03 năm thành lập và hoạt động, với tổng số vốn đầu tư ban đầu 1.000.000.000 VNĐ, hiện nay Công ty luôn đạt doanh thu bình quân hàng năm Khoảng 600.000.000 VND. Hiện nay, tổng vốn kinh doanh của Công ty đã nâng lên 1.500.000.000VND. 2. Lĩnh vực hoạt động của công ty: Công ty TNHH Thanh Nam TNT kinh doanh trong các lĩnh vực chủ yếu sau: + Kinh doanh thiết bị văn phòng phẩm. + Bảo dưỡng, sửa chữa và bảo hành, các thiết bị văn phòng phẩm. * Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty: Là một Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, quy mô nhỏ, thị trường chính của Công ty TNHH Thanh Nam TNT là thị trường nội địa với đối tượng khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế và các cá nhân có nhu cầu. Công ty luôn hoạt động với 1 mục tiêu: " luôn làm hài lòng khách hàng và với giá cả hợp lý nhất". Sau gần 03 năm hoạt động đã bước đầu khẳng định được uy tín cũng như hiệu quả trong kinh doanh. MụC LụC phần I giới thiệu sơ lược về công ty tnhh thanh nam tnt 1 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 1 2. Lĩnh vực hoạt động của công ty: 1 3. Bộ máy quản lý của công ty: 2 Phần ii Công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT 4 1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thanh Nam TNT: 4 2. Tổ chức ghi chép sổ sách kế toán tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT 5 2. Tổ chức ghi chép sổ sách kế toán tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT 6 Phần III Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu tại công ty: 10 Phần IV Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thanh Nam TNT 16

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1725 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phÇn I giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ c«ng ty tnhh thanh nam tnt 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty TNHH Thanh Nam TNT cã trô së chÝnh t¹i sè 3A L¸ng H¹, ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së GiÊy Chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh sè 121435 do Së KÕ ho¹ch §Çu t­ thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 30/6/1999. Sau gÇn 03 n¨m thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, víi tæng sè vèn ®Çu t­ ban ®Çu 1.000.000.000 VN§, hiÖn nay C«ng ty lu«n ®¹t doanh thu b×nh qu©n hµng n¨m Kho¶ng 600.000.000 VND. HiÖn nay, tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty ®· n©ng lªn 1.500.000.000VND. 2. LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty: C«ng ty TNHH Thanh Nam TNT kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc chñ yÕu sau: + Kinh doanh thiÕt bÞ v¨n phßng phÈm. + B¶o d­ìng, söa ch÷a vµ b¶o hµnh, c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng phÈm. * §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: Lµ mét Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, quy m« nhá, thÞ tr­êng chÝnh cña C«ng ty TNHH Thanh Nam TNT lµ thÞ tr­êng néi ®Þa víi ®èi t­îng kh¸ch hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n cã nhu cÇu. C«ng ty lu«n ho¹t ®éng víi 1 môc tiªu: " lu«n lµm hµi lßng kh¸ch hµng vµ víi gi¸ c¶ hîp lý nhÊt". Sau gÇn 03 n¨m ho¹t ®éng ®· b­íc ®Çu kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn còng nh­ hiÖu qu¶ trong kinh doanh. 3. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Thanh Nam TNT ®­îc c¬ cÊu tÝnh gi¶m, linh ho¹t nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ phôc vô nhu cÇu cña ho¹t ®éng qu¶n lý vµ kinh doanh cña C«ng ty. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gåm: Ban gi¸m ®èc: 02 ng­êi - gåm: 01 Gi¸m ®èc vµ 01 Phã Gi¸m ®èc. Ban Gi¸m ®èc cã chøc n¨ng qu¶n lý, l·nh ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. C¸c phßng ban: - Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n: 03 ng­êi - trong ®ã cã: 01 KÕ to¸n tr­ëng, 01 kÕ to¸n viªn vµ 01 thñ quü. Cã chøc n¨ng theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ho¹ch to¸n, kÕ to¸n, thu chi, t×nh h×nh quay vßng vèn,... - Phßng Hµnh chÝnh - Tæ chøc: 01 ng­êi - ®¶m nhiÖm chøc n¨ng hµnh chÝnh vµ qu¶n lý nh©n sù cña C«ng ty. - Phßng Kinh doanh: gåm 10 ng­êi trong ®ã 01 Tr­ëng phßng vµ 9 c¸n bé kinh doanh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty TNHH Thanh Nam TNT ban gi¸m ®èc phßng kinh doanh V¨n phßng tr­ng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm Phßng hµnh chÝnh tæ chøc phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n PhÇn ii C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Thanh Nam TNT 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH Thanh Nam TNT: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty hiÖn nay gåm 03 ng­êi, trong ®ã cã 01 kÕ to¸n tr­ëng, 01 kÕ to¸n viªn phô tr¸ch c¬ së trùc thuéc vµ 01 thñ quü. (Phã Gi¸m ®èc C«ng ty kiªm nhiÖm vô thñ quü C«ng ty). * KÕ to¸n tr­ëng: KÕ to¸n tr­ëng cña C«ng ty còng ®ång thêi lµ ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n - thèng kª vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ nghiÖp vô theo quy ®Þnh chung cña Nhµ n­íc vÒ tµi chÝnh vµ néi quy riªng cña C«ng ty. * KÕ to¸n viªn: Ho¹t ®éng t¹i c¬ së trùc thuéc, cã nhiÖm vô ghi chÐp, ph¶n ¸nh vµ thu nhËp c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n kÕ to¸n ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc, ®Þnh kú hµng th¸ng b¸o c¸o sè liÖu chi tiÕt lªn C«ng ty ®Ó kÕ to¸n tr­ëng thùc hiÖn viÖc tæng hîp, ghi chÐp vµ lËp c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh. * Thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tiÒn mÆt, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu - chi tiÒn mÆt trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp lý. Nh×n chung, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty hîp lý vµ kh¸ hiÖu qu¶. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, tæng hîp vµ qu¶n lý toµn bé hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã còng cã sù ph©n c«ng râ rµng c¸c nhiÖm vô cô thÓ cho kÕ to¸n c¬ së, qua ®ã gãp phÇn x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ t¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh t¹i c¬ së. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty thanh nam TNT KÕ to¸n tr­ëng thñ quü KÕ to¸n c¬ së (khu tr­ng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm) 2. Tæ chøc ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Thanh Nam TNT Ho¹t ®éng kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH Thanh Nam TNT ®­îc thùc hiÖn theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ, phï hîp víi quy ®Þnh chung mµ Bé Tµi chÝnh ®Ò ra. C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp trong h×nh thøc nµy lµ "chøng tõ ghi sæ". Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n lËp trªn c¬ së chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp c¸c chøng tõ gèc cïng lo¹i, cã cïng mét néi dung kinh tÕ. Chøng tõ ghi sæ ®­îc ®¸nh sè liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m (theo sè thø tù trong sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ) vµ cã chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm vµ ph¶i ®­îc kÕ to¸n tr­ëng xem xÐt tr­íc khi ghi sæ kÕ to¸n. * Sæ s¸ch sö dông trong h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ t¹i c«ng ty gåm: - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp cña ®¬n vÞ dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian (nhËt ký). Sæ võa ®­îc dïng ®Ó ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qu¶n lý chøng tõ ghi sæ, võa ®Ó kÕ to¸n kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu víi b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh vµo cuèi th¸ng, cuèi n¨m. - Sæ c¸i: Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi nhËn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tµi kho¶n kÕ to¸n ®­îc sö dông trong chÕ ®é TK kÕ to¸n cña Doanh nghiÖp. Sè liÖu ghi trªn sæ c¸i dïng ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu víi sè liÖu ghi trªn Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, dïng ®Ó lËp trªn c¸c BCTC. - Chøng tõ ghi sæ: Lµ chøng tõ ghi sæ t¹i c¬ së ®­îc kÕ to¸n viªn tËp hîp. C¨n cø ®Ó lËp c¸c phiÕu ghi sæ lµ chøng tõ gèc sau khi sö dông ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp. Qua c¬ së sè liÖu ghi nhËn trªn, phiÕu ghi sæ cuèi th¸ng hoÆc cuèi quý, kÕ to¸n tr­ëng lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt lµm c¨n cø ®èi chiÕu víi sæ c¸i. - C¸c sæ, thÎ chi tiÕt: Lµ c¸c chøng tõ gèc ®­îc kÕ to¸n viªn lËp, tËp hîp ghi nhËn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ ¸p dông t¹i c«ng ty: chøng tõ gèc sæ, thÎ chi tiÕt sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ chøng tõ ghi sæ s sæ c¸i b¶ng tæng hîp chi tiÕt b¶ng ph©n c©n ®èi sè ph¸t sinh b¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu, kiÓm tra. * Ho¹t ®éng h¹ch to¸n, b¸o c¸o, quyÕt to¸n thuÕ t¹i c«ng ty: - §¬n vÞ qu¶n lý thuÕ cña C«ng ty: Côc thuÕ TP Hµ Néi. - C¸c lo¹i thuÕ C«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn: + ThuÕ m«n bµi: ®­îc kª khai vµ nép ®Çu n¨m tµi chÝnh (thuÕ m«n bµi nép 01 n¨m/lÇn). + ThuÕ GTGT: C«ng ty tiÕn hµnh nghÜa vô nép Ng©n s¸ch hµng th¸ng theo sè liÖu th«ng b¸o, kª khai. + ThuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp: Vµo thêi ®iÓm ®Çu n¨m, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, ®Çu t­ cña C«ng ty, KÕ to¸n tr­ëng lµm dù kiÕn doanh thu, thu nhËp cña C«ng ty tr×nh Gi¸m ®èc ký duyÖt vµ th«ng b¸o lªn ®¬n vÞ qu¶n lý thuª. Trªn c¬ së ®ã, hµng quý C«ng ty tiÕn hµnh t¹m trÝch sè thuÕ TNDN dù kiÕn ®Ó t¹m nép. - Tõ ngµy 01 ®Õn ngµy 10 hµng th¸ng, C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm lµm b¸o c¸o thuÕ GTGT lªn C¬ quan qu¶n lý thuÕ. - C«ng ty thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n theo n¨m (01 n¨m/lÇn). C¨n cø vµo Biªn b¶n quyÕt to¸n thuÕ, c¬ quan qu¶n lý thuÕ tiÕn hµnh: + Hoµn thiÖn cho Doanh nghiÖp nÕu sè thuÕ doanh nghiÖp nép ng©n s¸ch vuît qu¸ s« thùc tÕ Doanh nghiÖp ph¶i nép. + Truy nép bæ sung nÕu sè thuÕ doanh nghiÖp ng©n s¸ch cßn thiÕu so víi thùc tÕ. + B×nh to¸n thuÕ cho Doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch. * Ho¹t ®éng lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty: B¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp trªn c¬ së tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ kÕ to¸n theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh tæng hîp. B¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp víi môc ®Ých phôc vô ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp vµ t¨ng c­êng chøc n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc h÷u quan. C«ng ty TNHH Thanh Nam TNT tiÕn hµnh lËp B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m l­u l¹i C«ng ty vµ cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp tíi c¸c c¬ quan qu¶n lý h÷u quan (Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ TP Hµ Néi, Côc thuÕ TP Hµ Néi) chËm nhÊt 30 ngµy kÓ tõ khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: ®©y lµ b¸o c¸o kÕ to¸n ®­îc x©y dùng trªn c¬ së quan hÖ c©n ®èi kÕ to¸n vµ trªn viÖc ph©n lo¹i ®èi t­îng kÕ to¸n thµnh nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh tæng hîp. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n dïng th­íc ®o b»ng tiÒn ®Ó biÓu thÞ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n ë Doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh: B¸o c¸o cã néi dung ph¶n ¸nh tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp, sè thuÕ TNDN ph¶i nép vµ tæng lîi nhuËn sau thuÕ cña Doanh nghiÖp. - B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ: b¸o c¸o ph¶n ¸nh c¬ së cña nguån vèn b»ng tiÒn vµ quan hÖ c©n ®èi vèn b»ng tiÒn l­u chuyÓn trong kú. Qua ®ã x¸c ®Þnh l­îng tiÒn l­u chuyÒn trong kú, sè tiÒn hiÖn cã ®Çu kú vµ sè l­îng tiÒn hiÖn cã cuèi ky. - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: ®©y lµ h×nh thøc b¸o c¸o hµnh v¨n, cã chøc n¨ng gi¶i thÝch cô thÓ c¸c chØ tiªu trong B¸o c¸o tµi chÝnh. PhÇn III Mét sè nghiÖp vô kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty: * KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt: Tõ nh÷ng chøng tõ ban ®Çu, kÕ to¸n kiÓm tra vµ h¹ch to¸n trªn phiÕu thu, phiÕu chi. Sau ®ã vµo sæ chi tiÕt thu - chi, cuèi ngµy tiÕn hµnh céng sæ thu - chi vµ tÝnh tån quü, ®ång thêi ®èi chiÕu víi thñ quü. NhËp sè liÖu vµo PhiÕu ghi sæ, cuèi th¸ng tæng kÕt vµ ®èi chiÕu víi chøng tõ ®Ó kiÓm tra. KÕ to¸n tr­ëng cïng víi thñ quü lËp sæ quü, b¶ng kiÓm kª quü tiÒn mÆt hµng ngµy ®Ó tiÖn viÖc kiÓm tra vµ lËp b¸o c¸o khi cã yªu cËu cña Gi¸m ®èc. S¬ ®å h¹ch to¸n tiÒn mÆt XuÊt quü Göi NH §Çu t­ TC Mua vËt t­, hµng ho¸, tµi s¶n Sö dông cho chi phÝ Thanh to¸n nî NhËp quü Doanh thu Tõ tiÒn göi NH Thu håi nî Thu håi vèn ®Çu t­ 111 * KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: KÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ nh»m ph¶n ¸nh ®­îc sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§ ®Ó tÝnh to¸n ®óng ®¾n gi¸ trÞ TSC§ vµ tiÕn hµnh ph©n bæ khÊu hao TSC§ cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Qua ®ã, kÕ to¸n gióp Gi¸m ®èc C«ng ty n¾m ®­îc t×nh h×nh b¶o qu¶n, sö dông vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, viÖc sö dông nguån vèn khÊu hao… nh»m sö dông hiÖu qu¶ TSC§ phôc vô môc ®Ých kinh doanh cña C«ng ty. S¬ ®å h¹ch to¸n t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 Tsc® h÷u h×nh TSC§ t¨ng theo nguyªn gi¸ T¨ng, gi¶m theo nguyªn gi¸ NhËn vèn b»ng TSC§ Gi¶m TSC§ ®· khÊu hao hÕt Mua míi Gãp vèn liªn doanh, cho thuª TC NhËn l¹i TSC§ gãp liªn doanh, cho thuª TC Nh­îng b¸n, thanh lý XDCB hoµn thµnh 411 214 222,228 111, 112, 331, 341 821 222, 228 214 241 S¬ ®å h¹ch to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 214 hao mßn tsc® Gi¸ trÞ hao mßn gi¶m Gi¸ trÞ hao mßn t¨ng 211,213 627, 641,642 142, 335 211 222, 228, 411 * KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH: C¨n cø vµo b¶ng quyÕt to¸n l­¬ng c¬ b¶n vµ l­¬ng kho¸n hµng th¸ng ®· ®­îc Gi¸m ®èc duyÖt, kÕ to¸n tr­ëng tiÕn hµnh chia l­¬ng, h¹ch to¸n, trÝch quü l­¬ng theo quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cña C«ng ty. Hµng th¸ng qua b¶ng quyÕt to¸n l­¬ng, kÕ to¸n còng t¹m thu 5% BHXH lµm chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n. Cuèi quý, sau khi x¸c nhËn, ®èi chiÕu víi c¬ quan BHXH ph¶i nép ®Ó h¹ch to¸n, thanh to¸n. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng 622 chi phÝ c«ng trùc tiÕp TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶, TBXH, kinh phÝ c«ng ®oµn ph¶i trÝch cña ac«ng nh©n trùc tiÕp SX 334, 338 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 154, 631 627 641, 642 * KÕ to¸n mua hµng: KÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm thu nhËp, kiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c chøng tõ gèc ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh mua hµng cña Doanh nghiÖp vµ ghi nhËn vµo hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. KÕ to¸n mua hµng ®­îc thùc hiÖn víi sù më sæ theo dâi víi tõng mÆt hµng, nhãm hµng, tõng nhµ cung øng vµ c«ng nî thanh to¸n cô thÓ. S¬ ®å h¹ch to¸n mua, b¸n hµng ho¸ (Theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) (3) 611 156, 157 mua hµng (1) TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån ®Çu kú Mua hµng hãa vÒ nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån kho cuèi kú TrÞ gi¸ vèn hµng ho¸ ®· tiªu thô 632 111, 112, 331, 333 (4) ( 2) 641, 642 * KÕ to¸n b¸n hµng vµ h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh: NhiÖm vô cña kÕ to¸n C«ng ty lµ ph¶i h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô (cña tõng mÆt hµng, tõng s¶n phÈm, tõng dÞch vô vµ cña toµn bé s¶n phÈm dÞch vô) cïng víi c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô. S¬ ®å h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 632 911 TrÞ gi¸ hµng ho¸ mua trong kú Gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt b¸n KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng hãa ®· tiªu thô trong kú TrÞ gi¸ hµng tån cuèi kú 155 611 155 Gi¸ vèn hµng b¸n TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån ®Çu kú 111, 112, 331 111, 112, 338,334 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý Chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh 642 PhÇn IV T×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TNHH Thanh Nam TNT Trong sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp mµ trong ®ã kh«ng thÓ thiÕu c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n "Ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ lµnh m¹nh cña bé m¸y tµi chÝnh - kÕ to¸n cña doanh nghiÖp lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp" - Víi nhËn thøc ®óng ®¾n ®ã, C«ng ty TNHH Thanh Nam ®· tõng b­íc kiÖn toµn c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc còng nh­ th­êng xuyªn n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n vµ ho¹t ®éng nghiÖp vô kÕ to¸n. Thµnh qu¶ h¬n 03 n¨m thµnh lËp, tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty lµ minh chøng ®Çy tÝnh thuyÕt phôc cho kÕt luËn ®ã. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong 02 n¨m (2000-2001) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Vèn Kinh doanh 1.000.000.000 1.500.000.000 Tæng doanh thu 508.592.828 VND 589.688.385 VND Sè lao ®éng b×nh qu©n 16 ng­êi 16 ng­êi L­¬ng lao ®éng b×nh qu©n 800.000 VND 800.000 VND MôC LôC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT.DOC
Luận văn liên quan