Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Trường Thành

Phần mở đầu Việt Nam cùng với những biến cố lịch sử là những bước thăng trầm của nền kinh tế thị trường. Những năm trước đây, trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp thì việc sản xuất sản phẩm gì? ở đâu? và tiêu thụ như thế nào? tất cả đều do kế hoạch Nhà nước đặt ra, lãi và lỗ đều do Nhà nước quản lý và gánh chịu nên đã tạo ra sự trì trệ trong quá trình sản xuất kinh doanh ở mỗi doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế quản lý theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Do đó, cơ chế quản lý kinh tế cũng chuyển từ cơ chế hành chính bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Vì vậy, các thành phần doanh nghiệp tiến hành sản xuất chịu sự tác động của quy luật giá trị, quy luật cung cầu. Sự đổi mới căn bản của cơ chế quản lý này bắt buộc các doanh nghiệp phải hạch toán chặt chẽ nghĩa là thực hiện nguyên tắc lấy thu bù chi và có lợi nhuận. Doanh nghiệp phải đảm bảo tự trang trải, tự phát triển, tự chịu trách nhiệm quyết định các vấn đề về phương hướng kinh doanh, phương án tổ chức kinh doanh. Khi nền kinh tế phát triển nhanh cả về quy mô lẫn tốc độ, cả chiều rộng lẫn chiều sâu thì vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý kinh tế của doanh nghiệp cần phải năng động và sáng tạo hơn, sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả nhất, tạo khả năng chiếm lĩnh thị trường để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển đi lên vững mạnh. Do đó, các doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm đến mọi hoạt động kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, chú trọng đến các chi phí bỏ ra, doanh số thu được và kết quả sản xuất kinh doanh. Mặt khác các doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ hạch toán. Trên cơ sở đó mới phân tích đánh giá được kết quả kinh doanh trong kỳ. Vì vậy, hạch toán kế toán nói chung và hạch toán kết quả kinh doanh nói riêng là vấn đề không thể thiếu được trong mỗi doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sự phân phối công bằng trong doanh nghiệp vì nó là một khâu của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh (sản xuất - lưu thông - phân phối). Ngoài ra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định đúng đắn, giúp cho các nhà quản lý có thông tin kịp thời để đưa ra các nhận xét đánh giá chính xác về hiệu quả kinh doanh, trên cơ sở đó có các biện pháp tích cực nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Công ty TNHH Trường Thành là một đơn vị sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển, tình hình tài chính tương đối ổn định. Tuy nhiên, trước các thử thách của nền kinh tế thị trường, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ quản lý nhất là quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, mọi thành phần kinh tế muốn tồn tại và phát triển được thì phải đảm bảo nguyên tắc "lấy thu bù chi và có lãi". Muốn làm được điều đó, các nhà doanh nghiệp phải dựa vào số liệu do kế toán cung cấp về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị mình để đưa ra những quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh, nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Bản báo cáo phản ánh các vấn đề sau: Phần I: Khái quát về chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức kế toán tài chính . Phần II: Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính. Phần III: Quá trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán cơ bản Phần IV: Công tác phân tích các hoạt động kinh tế. Kết luận.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1498 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Trường Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn më ®Çu ViÖt Nam cïng víi nh÷ng biÕn cè lÞch sö lµ nh÷ng b­íc th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp th× viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm g×? ë ®©u? vµ tiªu thô nh­ thÕ nµo? tÊt c¶ ®Òu do kÕ ho¹ch Nhµ n­íc ®Æt ra, l·i vµ lç ®Òu do Nhµ n­íc qu¶n lý vµ g¸nh chÞu nªn ®· t¹o ra sù tr× trÖ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë mçi doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ qu¶n lý theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Do ®ã, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ còng chuyÓn tõ c¬ chÕ hµnh chÝnh bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. V× vËy, c¸c thµnh phÇn doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu. Sù ®æi míi c¨n b¶n cña c¬ chÕ qu¶n lý nµy b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n chÆt chÏ nghÜa lµ thùc hiÖn nguyªn t¾c lÊy thu bï chi vµ cã lîi nhuËn. Doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o tù trang tr¶i, tù ph¸t triÓn, tù chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ ph­¬ng h­íng kinh doanh, ph­¬ng ¸n tæ chøc kinh doanh. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh c¶ vÒ quy m« lÉn tèc ®é, c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u th× vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o h¬n, sö dông ®ång vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, t¹o kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng ®Ó ®­a doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn ®i lªn v÷ng m¹nh. Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n quan t©m ®Õn mäi ho¹t ®éng kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh doanh, chó träng ®Õn c¸c chi phÝ bá ra, doanh sè thu ®­îc vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c c¸c doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú h¹ch to¸n. Trªn c¬ së ®ã míi ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. V× vËy, h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong mçi doanh nghiÖp. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra sù ph©n phèi c«ng b»ng trong doanh nghiÖp v× nã lµ mét kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (s¶n xuÊt - l­u th«ng - ph©n phèi). Ngoµi ra kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n, gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý cã th«ng tin kÞp thêi ®Ó ®­a ra c¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh, trªn c¬ së ®ã cã c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH Tr­êng Thµnh lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng ph¸t triÓn, t×nh h×nh tµi chÝnh t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Tuy nhiªn, tr­íc c¸c thö th¸ch cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý nhÊt lµ qu¶n lý tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c "lÊy thu bï chi vµ cã l·i". Muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo sè liÖu do kÕ to¸n cung cÊp vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh, nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. B¶n b¸o c¸o ph¶n ¸nh c¸c vÊn ®Ò sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tµi chÝnh . PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh. PhÇn III: Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n c¬ b¶n PhÇn IV: C«ng t¸c ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. KÕt luËn. Trong qu¸ tr×nh viÕt vµ hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy, do thêi gian thùc tËp cã h¹n, do tr×nh ®é lý luËn vµ ®Þnh l­îng kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n r»ng cßn cã nhiÒu thiÕu xãt, rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¶n b¸o c¸o cã ®­îc kÕt qu¶ tèt h¬n. Qua b¶n b¸o c¸o nµy, cho phÐp em ®­îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c nhÊt tíi c¸c thÇy c« tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i nãi chung, khoa KÕ to¸n- tµi chÝnh nãi riªng vµ c¸c b¸c, c¸c c« chó, anh chÞ trong C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i C«ng NghÖ Tr­êng Thµnh . Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2003 PhÇn I Kh¸i qu¸t vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty TNHH c«ng nghÖ vµ th­¬ng m¹i tr­êng thµnh s¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ chøc n¨ng nhiÖm vô. Tæng quan vÒ c«ng ty : Tªn doanh nghiÖp : C«ng ty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Th­¬ng M¹i C«ng NghÖ Tr­êng Thµnh . Thµnh lËp : Ngµy 14/08/1995 do Së KÕ ho¹ch & §Çu t­ TP Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh sè 01020006117. Trô së giao dÞch : sè 369 ®­êng Gi¶i Phãng – Hai Bµ Tr­ng – Hµ Néi . 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty : 2.1. Chøc n¨ng: * Tæ chøc c¸c qu¸ tr×nh nghiÖp vô, kü thuËt kinh doanh th­¬ng m¹i bao gåm: - Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng. - Tæ chøc khai th¸c vµ nhËp hµng. - Tæ chøc dù tr÷ b¶o qu¶n hµng ho¸. - Tæ chøc tuyªn truyÒn giíi thiÖu hµng. - Tæ chøc b¸n hµng vµ phôc vô kh¸ch hµng . * Qu¶n lý mäi mÆt cña doanh nghiÖp. - Qu¶n lý kÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸, kinh doanh XNK. - Qu¶n lý vÒ viÖc sö dông nguån vèn kinh doanh cña DN. - Qu¶n lý sö dông lao ®éng. - Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt kü thuËt. - Qu¶n lý vÒ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh doanh 2.2. NhiÖm vô * Thùc hiÖn môc ®Ých thµnh lËp doanh nghiÖp vµ kinh doanh theo mÆt hµng ®· ®¨ng ký. * Thùc hiÖn nhiÖm vô vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. - Phôc vô tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi kinh doanh cã l·i. - §ãng gãp ®Çy ®ñ cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. * Tæ chøc qu¶n lý tèt lao ®éng trong doanh nghiÖp. II. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. MÆt hµng kinh doanh: Lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« lín, C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i Tr­êng Thµnh kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng ho¸ nh­ : - C¸c mÆt hµng vÒ n«ng l©m s¶n ®ãng hép - Hµng b¸nh kÑo, n­íc gi¶i kh¸t - Hµng thñ c«ng mü nghÖ - Hµng c«ng nghÖ cao - Hµng dông cô gia ®×nh - Hµng t¹p phÈm 2. Ph­¬ng thøc kinh doanh. * Ph­¬ng thøc b¸n bu«n: Bao gåm b¸n bu«n qua kho vµ b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. * Ph­¬ng thøc b¸n lÎ: ViÖc mua b¸n t¹i c¸c quÇy hµng, nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc mua b¸n víi kh¸ch hµng. 3. Nguån hµng chñ yÕu: Lµ mét doanh nghiÖp lín, C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i C«ng NghÖ Tr­êng Thµnh cã mèi quan hÖ víi b¹n hµng ë kh¾p n¬i trong c¶ n­íc nh­ : C«ng ty XNK INTIMEX, HALIMEX, C«ng ty §­êng Biªn Hoµ,... Ngoµi ra C«ng ty cßn nhËp hµng cña mét sè n­íc vÒ tiªu thô trong n­íc. ChÝnh nhê cã nguån hµng phong phó nªn C«ng ty lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Xin ®­îc trÝch mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ C«ng ty ®· thùc hiÖn trong 2 n¨m 2001– 2002 . KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty qua 2 n¨m 2001 - 2002 §¬n vÞ tÝnh : §ång C¸c chØ tiªu 2001 2002 1. Tæng doanh thu thuÇn 103.280.432.002 106.620.117.068 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 90.115.982.894 96.596.511.248 3. Tæng møc phÝ kinh doanh 5.042.487.231 9.452.691.427 4. Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc 712.114.826 839.485.602 5. Lîi nhuËn cßn l¹i 67.992.263 76.167.103 6. Thu nhËp ng­êi lao ®éng 577.433 585.757 Qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ta thÊy lîi nhuËn cña n¨m 2001t¨ng 67.922.263® vµ n¨m 2002 t¨ng lµ 76.167.103®. Do ®ã chøng tá C«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. III. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phßng Kinh doanh Phßng Nh©n sù Phßng Kü ThuËt Phßng KT-TC Cöa hµng VP C«ng ty Trung t©m th­¬ng m¹i Kho Tr¹m kinh doanh + Gi¸m ®èc : Phô tr¸ch chung c¸c vÊn ®Ò ®èi néi ®èi ngho¹i. + Phßng kinh doanh: TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu ®¸nh gi¸ nhu cÇu ch­a tho¶ m·n cña ng­êi tiªu dïng ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn l­îc marketing cho thÞ tr­êng môc tiªu cña C«ng ty, tæ chøc vµ qu¶n lý tÊt c¶ c¸c nguån hµng cña C«ng ty. + Phßng kÕ to¸n : H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ kü thuËt ph¸t sinh, qu¶n lý tæ chøc, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tµi chÝnh cña C«ng ty nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých cho gi¸m ®èc. + Phßng nh©n sù : Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng trªn, c¸c lÜnh vùc tæ chøc bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng toµn C«ng ty, theo dâi vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho nh©n viªn C«ng ty. Tuy vËy, víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chÞu sù qu¶n lý cña C«ng ty nªn C«ng ty cã sù san sÎ mét phÇn tr¸ch nhiÖm víi ®¬n vÞ ®Ó mäi ho¹t ®éng ®­îc th«ng suèt. IV. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i tr­êng thµnh . Do ®Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý bé m¸y kÕ to¸n nªn phßng KÕ to¸n cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau : + LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, ®«n ®èc chØ ®¹o h­íng dÉn thùc hiÖn kÕ ho¹ch toµn C«ng ty. + Qu¶n lý vèn, qu¶n lý c¸c quü cña C«ng ty, tham gia lËp ph­¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn, ®iÒu tiÕt thu nhËp trong C«ng ty. + Tham gia nhËn b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty. Chñ tr× duyÖt quyÕt to¸n tµi chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ c¬ së. + Tæng hîp quyÕt to¸n tµi chÝnh vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn theo chÕ ®é quy ®Þnh. + Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c møc gi¸ trong C«ng ty. + ChØ ®¹o h­íng dÉn, kiÓm tra nghiÖp vô tµi chÝnh- kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ c¬ së. + Trùc tiÕp h¹ch to¸n kinh doanh víi bªn ngoµi, h¹ch to¸n tæng hîp c¸c nguån vèn, ph©n phèi thu nhËp, thu nép ng©n s¸ch. + Tæ chøc b¶o qu¶n, l­u tr÷ chøng tõ, thùc hiÖn kÕ to¸n ®¶m b¶o cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ - tµi chÝnh kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ ®Ó kÕ to¸n c¸c c«ng cô qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 4.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh nªn C«ng ty chän m« h×nh kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n ®­îc minh ho¹ b»ng s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n theo dâi TSC§ KÕ to¸n phÝ KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü kiªm thñ kho KÕ to¸n ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp KÕ to¸n ®¬n vÞ h¹ch to¸n tËp trung Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã nhiÖm vô cô thÓ lµ: + Tæ chøc mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ, cã c¬ së chÊt l­îng nh÷ng néi dung c«ng viÖc cña kÕ to¸n ®¬n vÞ. + H­íng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra vµ thu thËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi tÊt c¶ c¸c chøng tõ kÕ to¸n cña C«ng ty. + Gióp gi¸m ®èc h­íng dÉn c¸c bé phËn cña C«ng ty thùc hiªn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu nh»m phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh hµng ngµy mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. + Ngoµi ra bé m¸y kÕ to¸n cßn tham gia c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n tæ chøc b¶o qu¶n l­u tr÷, hå s¬, tµi liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh. 4.2. H×nh thøc kÕ to¸n doanh nghiÖp HiÖn nay doanh nghiÖp ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. NhËt ký chøng tõ lµ sæ s¸ch kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo mét tr×nh tù thêi gian vµ hÖ thèng ho¸ theo néi dung kinh tÕ ph¶n ¸nh trong c¸c TK kÕ to¸n. Trªn c¬ së ®ã kiÓm tra gi¸m s¸t sù biÕn ®éng tõng lo¹i vèn, nguån vèn lµm c¬ së c¨n cø ®èi chiÕu víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. NhËt ký chøng tõ bao gåm, c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n sau: - Sæ nhËt ký chøng tõ: Sæ ®­îc më hµng th¸ng cho mét sè tµi kho¶n theo yªu cÇu qu¶n lý vµ lËp c¸c b¶ng tæng hîp, c©n ®èi. - Sæ c¸i : Më cho tõng tµi kho¶n sö dông trong n¨m, chi tiÕt theo tõng th¸ng trong ®ã bao gåm sè d­ ®Çu kú, sè ph¸t sinh trong kú vµ sè d­ cuèi kú. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông thªm c¸c sæ nh­: Sæ chi tiÕt, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n... (Tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ trang bªn). PhÇn II T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp I. Ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty Th­¬ng M¹i Tr­êng Thµnh, còng nh­ bao doanh nghiÖp kh¸c C«ng ty Th­¬ng M¹i Tr­êng Thµnh cã quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh, quyÒn së h÷u vµ thõa kÕ tµi s¶n... ChÝnh s¸ch tµi chÝnh ®óng ®¾n sÏ t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù chuyÓn dÞch c¸c luång gi¸ trÞ (ph©n phèi l¹i vèn vµ tµi s¶n) trong nÒn kinh tÕ quèc d©n theo h­íng tËp trung huy ®éng mäi nguån vèn vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung vèn ë doanh nghiÖp, t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Tuú theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ cã thÓ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý tµi chÝnh cho phï hîp. Bëi vËy qu¶n lý tµi chÝnh ®ãng mét vai trß chñ chèt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, vµ ®èi víi C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i Tr­êng Thµnh còng vËy lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt kinh doanh lín nªn viÖc ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn ë phßng KÕ to¸n - tµi chÝnh mµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm lµ kÕ to¸n tr­ëng. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi ®­îc Gi¸m ®èc c«ng ty bæ nhiÖm, lµ ng­êi ®øng ®Çu bé m¸y tµi chÝnh, lµ ng­êi tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c c¬ chÕ ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp. KÕ to¸n tr­ëng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc C«ng ty vÒ tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp. II. C«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay, ®Ó tiÕn hµnh thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶ ®ßi hái mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh ph¶i ®­îc dù kiÕn th«ng qua viÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh c«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp do gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh x©y dùng vµ nã ®­îc thùc sau khi ®· ®­îc C«ng ty phª duyÖt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸m ®èc doanh nghiÖp sÏ ph©n bæ chØ tiªu kÕ ho¹ch theo thêi gian, th¸ng, quý. III. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp Lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, vèn kinh doanh cña C«ng ty Th­¬ng M¹i Tr­êng Thµnh bao gåm : Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty Tæng sè vèn : 22.139.690.777 - Vèn l­u ®éng : 20.940.229.353 - Vèn cè ®Þnh : 1.199.461.424 Ph©n tÝch tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp lµ xem xÐt sù t¨ng tr­ëng cña tµi s¶n, c¬ së vËt chÊt cña doanh nghiÖp ®Ó thÊy ®­îc tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. C¬ cÊu tµi s¶n lµ nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh, nÕu c¬ cÊu tµi s¶n hîp lý sÏ t¹o ra hiÖu qu¶ kinh doanh vµ ng­îc l¹i. C¨n cø vµo sè liÖu ë phÇn tµi s¶n trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ta lËp b¶ng ph©n tÝch sau: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n §¬n vÞ tÝnh: ®ång C¸c chØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % A. TCL§ vµ §TNH 12.266.095.674 88,85 20.940.229.353 94,58 - TiÒn 3.122.955.756 22,95 2.519.299.306 11,38 - C¸c kho¶n ph¶i thu 1.809.848.138 9,64 2.129.220.831 21,91 - Hµng tån kho 5.378.851.489 39,53 14.264.003.117 69,43 - TSL§ kh¸c 1.954.440.291 13,46 2.027.706.039 9,15 B. TSC§ vµ §TNH 1.498.448.600 11,15 1.199.461.424 5,42 - TSC§ 1.490.548.600 11,09 1.191.561.424 5,38 - CPXD dë dang 7.900.000 0,06 7.900.000 0,04 Tæng 13.764.544.274 100 22.139.690.777 100 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy : - Tû träng tµi s¶n l­u ®éng ®Çu n¨m lµ 88,85% ®Õn cuèi n¨m t¨ng lªn thµnh 94,58%. B¶ng ph©n tÝch cho thÊy phÇn vèn l­u ®éng t¨ng thªm chñ yÕu lµ mua hµng ho¸ dù tr÷ cho kú kinh doanh sau. - Ngoµi ra b¶ng ph©n tÝch cßn cho thÊy C«ng ty ®Èy m¹nh viÖc mua b¸n hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng song cã mét sè l­îng lín tiÒn hµng ch­a thu ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c chØ tiªu, c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty t¨ng 309.372.693 ®. - Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n cña C«ng ty gi¶m chñ yÕu do gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ t¨ng lªn theo thêi gian lµ hîp lý, gi¸ trÞ hao mßn TSC§ cña C«ng ty hµng n¨m xÊp xØ 200 triÖu ®ång, viÖc trang bÞ mua s¾m míi TSC§ ®èi víi C«ng ty trong thêi gian nµy ch­a thùc sù cÇn thiÕt bëi tû träng cña TSC§ chiÕm trong tæng sè tµi s¶n cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi hîp lý. Quy m« dù tr÷ hµng ho¸ ®Çu n¨m chiÕm kho¶ng 39,53 % víi gi¸ trÞ lµ 5.378.851.489® th× ®Õn cuèi n¨m còng chØ lµ 14.264.003.177® chiÕm tû träng 69,43% trong tæng tµi s¶n l­u ®éng, tuy nhiªn viÖc c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty t¨ng ®¸ng kÓ lµ mét ®iÒu kh«ng tèt. §Çu n¨m c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty lµ: 1.809.848.138® chiÕm 9,64%. §Õn cuèi n¨m lªn tíi 2.129.220.831® chiÕm 21,91%. MÆc dï nã cã thÓ hiÖn ®­îc quy m« hµng ho¸ cña C«ng ty b¸n ra trªn thÞ tr­êng lín h¬n, song nÕu b¸n hµng thu ®­îc tiÒn ngay vÉn tèt h¬n. Do vËy C«ng ty cÇn tÝch cùc thu håi c«ng nî h¬n n÷a. 2. Ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty Nguån vèn lµ nguån h×nh thµnh nªn vèn hay lµ nguån h×nh thµnh nªn tµi s¶n, tµi s¶n lµ cô thÓ, cßn nguån vèn lµ trõu t­îng. Nã kh«ng tån t¹i trªn thùc tÕ mµ chØ tån t¹i trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. Nguån vèn tr¶ lêi c©u hái “Vèn ë ®©u hay tµi s¶n ë ®©u”. Nh­ vËy, ngoµi viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi s¶n chung ta cÇn ph©n tÝch thªm c¬ cÊu nguån vèn, nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tù tµi trî vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp còng nh­ tÝnh chñ ®éng vµ tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¨n cø vµo nguån vèn trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ta lËp b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn nh­ sau: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn: §¬n vÞ tÝnh : ®ång C¸c chØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Tæng nguån vèn 13.764.544.274 100 22.139.690.777 100 Trong ®ã : - Nî ph¶i tr¶ - Vèn chñ së h÷u 8.807.128.221 4.957.416.053 57,07 42,93 16.366.840.366 5.802.850.411 73,79 26,21 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy : - Kho¶n nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty t¨ng lµ 7.529.712.145®, vÒ tû träng t¨ng tõ 57,07% lªn tíi 73,79%. Nguån vèn chñ së h÷u l¹i cã xu h­íng gi¶m víi mét l­îng lµ 7.961.693.863®, vÒ tû träng gi¶m tõ 42,93% xuèng cßn 26,21 % viÖc gi¶m nµy do nî ng¾n h¹n t¨ng qu¸ m¹nh khiÕn tû träng cña vèn nµy t¨ng nhiÒu. Nh­ vËy mÆc dï quy m« vèn cña C«ng ty t¨ng, song vÉn kh«ng hoµn toµn tèt bëi kh«ng thÓ hiÖn ®­îc kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh cña C«ng ty. §©y chÝnh lµ mèi lo th­êng trùc cña C«ng ty bëi cßn tr¸ch nhiÖm tr¶ nî. Nh­ vËy nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty ®­îc tµi trî chñ yÕu tõ c¸c kho¶n vay nî, c¸c kho¶n nî nµy chiÕm tíi 73,79% trong tæng nguån vèn kinh doanh. Nãi tãm l¹i tæng nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i Tr­êng Thµnh t¨ng lªn lµ do nî ph¶i tr¶ lµ chñ yÕu. Lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, nî ph¶i tr¶ chiÕm mét tû träng lín cho thÊy vèn cña C«ng ty ph¶i huy ®éng tõ bªn ngoµi lµ chÝnh. MÆc dï tæng nguån vèn kinh doanh cã t¨ng lªn víi tû lÖ kh¸ cao, song nguån vèn chñ së h÷u l¹i gi¶m ®i víi tû lÖ nhá, ®iÒu nµy cho thÊy C«ng ty kh«ng thÓ hiÖn ®­îc kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh. V× vËy C«ng ty cÇn t×m mäi c¸ch kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy ®Ó tr¸nh chÞu t¸c ®éng qu¸ lín ë bªn ngoµi vµo nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh cña C«ng ty. III. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp T×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ph¶n ¸nh râ nÐt chÊt l­îng cña c«ng t¸c tµi chÝnh. NÕu ho¹t ®éng tµi chÝnh tèt doanh nghiÖp sÏ cµng Ýt nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n dåi dµo, Ýt ®i chiÕm dông vèn còng nh­ Ýt bÞ chiÕm dông vèn. Ng­îc l¹i nÕu ho¹t ®éng tµi chÝnh kÐm dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp chiÕm dông vèn lÉn nhau, c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ d©y d­a kÐo dµi lµm mÊt tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã thÓ dÉn tíi t×nh tr¹ng ph¸ s¶n. C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ta lËp b¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî nh­ sau: B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî §¬n vÞ tÝnh: ®ång C¸c chØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m Chªnh lÖch A. C¸c kho¶n ph¶i thu 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2. Ph¶i tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 3. Ph¶i thu kh¸c B. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 1. Vay ng¾n h¹n 2. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 3. Ng­êi mua tr¶ tr­íc 4. Ph¶i tr¶ CNV 5. Ph¶i tr¶ kh¸c 1.809.848.138 1.419.588.968 162.309.495 227.949.675 8.807.128.221 1.969.025.000 3.719.539.170 496.452.718 393.923.872 777.093.215 2.129.220.831 1.048.875.736 930.516.571 149.828.524 16.336.840.366 2.956.673.992 10.802.724.008 722.393.844 429.758.434 885.433.347 309.372.693 -370.713.232 768.207.076 -78.121.151 7.529.712.145 987.648.992 7.083.184.838 255.941.126 35.834.562 108.340.132 Qua b¶ng ph©n tÝch ta cã nhËn xÐt sau: C¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng 309.372.693®. Chøng tá C«ng ty ®· më réng kinh doanh, trong ®ã ph¶i thu cña kh¸ch hµng gi¶m 370.713.232®, c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c gi¶m lµ 78.121.151®. §iÒu nµy cho thÊy C«ng ty cÇn ®«n ®èc viÖc thu mét c¸ch tÝch cùc h¬n n÷a. Cßn t×nh h×nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña C«ng ty t¨ng 7.529.712.145® víi møc t¨ng rÊt m¹nh, trong c¸c kho¶n nµy chñ yÕu lµ kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n t¨ng 7.083.184.838®, tiÕp theo ®ã lµ kho¶n vay ng¾n h¹n t¨ng 987.648.992®, cßn l¹i lµ c¸c kho¶n kh¸c t¨ng t­¬ng ®èi lín. §©y lµ g¸nh nÆng cho C«ng ty, v× vËy C«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ lµ 7.220.339.452®. Kho¶n ph¶i tr¶ cña C«ng ty lín h¬n kho¶n ph¶i thu, chøng tá C«ng ty ®· tËn dông ®­îc mét kho¶n tiÒn nî cña bªn ngoµi ®Ó kinh doanh, ®iÒu nµy chøng tá rÊt tèt ®èi víi C«ng ty. * Kh¶o s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §Ó xem xÐt ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ chi phÝ cña doanh nghiÖp ta c¨n cø vµo mét sè chØ tiªu sau: B¶ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp §¬n vÞ tÝnh : VN§ ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 So s¸nh Sè tiÒn Tû lÖ % - Chi phÝ - Lîi nhuËn - Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc - Thu nhËp ng­êi lao ®éng 5.042.487.231 67.992.263 712.114.826 577.433 9.452.691.427 76.167.103 839.485.602 585.757 4.410.204.196 8.174.840 172.370.776 8.324 46,6 10,73 20,5 1,42 Qua sè liÖu trªn ta thÊy : - Tæng chi phÝ cña n¨m 2002 t¨ng cao h¬n n¨m 2001 víi sè tiÒn lµ 4.410.204.196®, t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 46,5% (v× l­îng hµng tån kho n¨m 2002 t¨ng lªn nhiÒu so víi n¨m 2001). - T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc t¨ng 172.370.776 ®, t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 20,5%. - Lîi nhuËn cña n¨m 2002 còng cao h¬n n¨m 2001 lµ 8.174.840® víi tû lÖ t¨ng lµ 10,73%. §©y lµ nguån lîi nhuËn t¨ng chñ yÕu tõ viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô nh­ng chi phÝ qu¸ lín lªn lîi nhuËn cßn l¹i kh«ng ®­îc nhiÒu. - §êi sèng nh©n viªn trong C«ng ty kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n n¨m 2001 lµ 577.433 ®ång/ng­êi, n¨m 2002 lµ 585.757 ®ång/ng­êi. T¨ng lªn 1,42% øng víi sè tiÒn lµ 8324®. Ngoµi chØ tiªu trªn doanh nghiÖp lu«n b¶o toµn, gãp phÇn t¨ng tr­ëng vèn phôc vô cho kinh doanh vµ tiªu thô hµng ho¸. IV. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. Nã gióp cho doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh, tr¸nh nh÷ng rñi ro sai sãt trong c«ng t¸c kÕ to¸n - tµi chÝnh PhÇn III Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n cña doanh nghiÖp I. KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i Tr­êng Thµnh lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« lín, tiÕn hµnh ®ång thêi nhiÒu lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh nªn cÇn ®­îc theo dâi ghi chÐp qu¶n lý th­êng xuyªn, liªn tôc tõng lÇn nhËp xuÊt hµng ho¸ trong sæ kÕ to¸n. V× vËy doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. 1. Chøng tõ sö dông: + Ho¸ ®¬n GTGT + Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu nhËp kho, xuÊt kho + Biªn b¶n kiÓm nhËn hµng ho¸ + C¸c chøng tõ thanh to¸n (phiÕu chi) b¸o nî NH, giÊy nhËn nî (mua chÞu). + C¸c chøng tõ vËn chuyÓn. 2. Tµi kho¶n sö dông: §Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh mua hµng, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n nh­ : TK156, TK151, TK111... 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: Trong kú C«ng ty mua hµng ho¸ vËt t­ vÒ nhËp kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 156, 152, 153: Gi¸ mua hµng ho¸ ch­a cã VAT Nî TK 1331: ThuÕ VAT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Cã TK 111: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112: Thanh to¸n b»ng TGNH Cã TK 141: T¹m øng Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Trong kú C«ng ty mua hµng ho¸ nh­ng hµng ch­a vÒ nhËp kho (hµng ®ang ®i ®­êng) th× cuèi th¸ng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 151 : Gi¸ mua cña hµng ho¸ ch­a cã VAT Nî TK 1331: ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112: Thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Khi hµng vÒ nhËp kho, hµng mua ®i ®­êng th¸ng tr­íc, c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi: Nî TK 156, 152 : Gi¸ mua cña hµng ho¸ vËt t­ ch­a cã VAT Nî TK 1532: TrÞ gi¸ bao b× theo gi¸ mua thùc tÕ Cã TK 151: Gi¸ mua ch­a cã thuÕ Trong kú C«ng ty mua hµng kh«ng chuyÓn vÒ nhËp kho mµ chuyÓn th¼ng theo ph­¬ng thøc göi hµng, göi hµng b¸n th¼ng kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 : Hµng göi ®i b¸n theo gi¸ mua ch­a cã thuÕ Nî TK 3331: ThuÕ VAT ®Çu vµo khÊu trõ Cã TK 111 Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112 Thanh to¸n b¨ng tiÒn göi ng©n hµng Cã TK 331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Trong kú C«ng ty mua hµng ho¸ ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ mua hµng, c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1562) : Chi phÝ mua hµng Cã TK 111: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Cã TK 331: Tr­êng hîp ch­a tr¶ ng­êi b¸n Khi c¸n bé mua hµng t¹m øng tiÒn kÕ to¸n ghi: Nî TK 141: T¹m øng Cã TK 111: TiÒn mÆt Khi c¸n bé mua hµng thanh to¸n b»ng tiÒn t¹m øng kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1561): TrÞ gi¸ hµng mua Nî TK 156 (1562) : Chi phÝ mua hµng Cã TK 141 : T¹m øng Khi C«ng ty mua hµng ho¸ nh­ng ch­a thanh to¸n tiÒn c¨n cø vµo chøng tõ mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1561): Hµng vÒ nhËp kho Nî TK 153 (1532) : Bao b× ®i kÌm hµng ho¸ Cã TK 331: Sè tiÒn ph¶i tr¶ C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho ng­êi b¸n kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 : Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Cã TK 111: TiÒn mÆt II. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸: 1. Chøng tõ sö dông: + Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng + Ho¸ ®¬n b¸n hµng + Ho¸ ®¬n kiªm phiªó xuÊt kho + Ho¸ ®¬n b¸n hµng giao th¼ng + GiÊy nép tiÒn cña nh©n viªn b¸n hµng + C¸c chøng tõ kÕ to¸n kh¸c cã liªn quan 2. Tµi kho¶n sö dông: §Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n nh­: TK511, TK632, TK 157 ... 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: Tr­êng hîp xuÊt b¸n vµ nhËn tiÒn thanh to¸n t¹i kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156: Gi¸ vèn hµng b¸n §ång thêi ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng. Nî TK 111, 112 : Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: Doanh thu ch­a thÕ Cã TK 333: thuÕ GTGT ph¶i nép. Tr­êng hîp xuÊt hµng göi b¸n khi cã lÖnh xuÊt kho kÕ to¸n ghi. Nî TK 157 Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156 Hµng ho¸ Theo ph­¬ng thøc nµy cè hµng trªn vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp chØ ®Õn khi ng­êi mua chÊp nhËn hoÆc ®· thanh to¸n sè hµng trªn th× sè hµng g­Ø ®i míi ®­îc tÝnh lµ tiªu thô kÕ to¸n ghi. Nî TK 632: gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK157: gi¸ vèn hµng b¸n §ång thêi ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng. Nî TK 111, 112: Tæng gi¸ thanh to¸n Nî TK 3331 : ThuÕ GTGT Cã TK 511: Doanh thu Tr­êng hîp hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi: Trong tr­êng hîp nµy nh×n chung tr×nh tù c¸c b­íc to¸n gièng nh­ tr­êng hîp xuÊt hµng ®Ó b¸n, nh­ng khi ph¶n ¸nh doanh thu sè tiÒn hoa hång cho ®¹i lý ph¶i ®­îc ph¶n ¸nh vµo TK 641. KÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 111, 112, 131 : Doanh thu ®· trõ tiÒn hoa hång Nî TK 641: TiÒn hoa hång tr¶ cho ®¹i lý Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng Khi xuÊt b¸n bu«n cã triÕt khÊu gi¶m kÕ to¸n ghi: Nî TK 521 : TriÕt khÊu b¸n hµng tÝnh gi¸ ch­a VAT Nî TK 3331: ThuÕ VAT cña kÕ to¸n triÕt khÊu Cã TK 111, 112 Tæng sè tiÒn §èi víi hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n. Nî TK 521, 531 : Kho¶n tr¶ l¹i vµ xuèng gi¸ hµng b¸n Nî TK 3331: ThuÕ VAT cña kho¶n tr¶ Cã TK 111, 112: Kho¶n xuèng gi¸ Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Nî TK 511 Doanh thu Cã TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh III. KÕ to¸n tµi chÝnh cè ®Þnh 1. Chøng tõ sö dông: + Ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng + Chøng tõ thanh to¸n + Biªn b¶n gãp vèn + Biªn b¶n nh­îng b¸n TSC§, thanh lý TSC§ 2. Tµi kho¶n sö dông: §Ó kÕ to¸n TSC§ kÕ to¸n sö dông TK 211, vµ c¸c TK cã liªn quan nh­: TK 111, TK112, TK241, TK133... 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: Khi mua s¾m TSC§ míi ch­a qua sö dông, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua tµi s¶n vµ ho¸ ®¬n vËn chuyÓn, bèc dì kÕ to¸n ghi: Nî TK 211: TrÞ gi¸ tµi s¶n ch­a cã thuÕ Nî TK 1331: ThuÕ VAT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Cã TK 111, 112 : Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, TGNH KÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh ®­îc ng©n s¸ch cÊp, cÊp trªn cÊp (cÊp vèn b»ng TSC§) dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n ghi: Nî TK 211: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (nguyªn gi¸) Cã TK 411: Nguån vèn kinh doanh Khi thanh lý TSC§, c¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý vµ phiÕu thu kÕ to¸n ghi: Nî TK 111: TiÒn nh­îng b¸n TSC§ Cã TK 721: Thu nhËp do nh­îng b¸n TSC§ §ång thêi ghi gi¶m TSC§ : Nî TK 211 (chi tiÕt tµi s¶n): Nguyªn gi¸ TSC§ Cã TK 821 : Gi¸ trÞ TSC§ Cã TK 214: Gi¸ trÞ hao mßn Cã TK 142 : Gi¸ trÞ TSC§ thiÕu (gi¸ b¸n nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i ghi trªn sæ kÕ to¸n). Có«i th¸ng trÝch khÊu hao TSC§, ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ kÕ to¸n ghi: Nî TK 641: Chi phÝ khÊu hao TSC§ cho bé phËn b¸n hµng Nî TK 642: Chi phÝ khÊu hao TSC§ cho bé phËn qu¶n lý Cã TK 2141: Hao mßn TSC§ h÷u h×nh V. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm : TiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn s¶n phÈm x· héi tr¶ cho ng­êi lao ®éng ®Ó bï ®¾p l¹i hao phÝ søc lao ®éng cña hä trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp tr¶ l­¬ng th¸ng theo b¶ng l­¬ng quy ®Þnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . Dùa trªn lîi nhuËn cßn l¹i th× b»ng tæng nguån thu - chi phÝ vËt chÊt kh«ng l­¬ng. Tæng quü l­¬ng = Lîi nhuËn cßn l¹i x 89%. Dùa vµo kÕt qu¶ kinh doanh. Ph­¬ng ph¸p tÝnh: Sè ngµy lµm viÖc b×nh qu©n th¸ng x hÖ sè l­¬ng (cña mét ng­êi) 1. Chøng tõ sö dông: C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ + B¶ng chÊm c«ng . + B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng . + C¸c chøng tõ thu, chi .... 2. Tµi kho¶n sö dông: + TK 334: ph¶i tr¶ nh©n viªn + TK 338 : ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c + C¸c TK liªn quan kh¸c nh­ TK 111, 112, 141... 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n : Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng ®Ó tr¶ cho nh©n viªn cña c«ng ty kÕ to¸n ghi: Nî TK 622.627: chi phÝ nh©n c«ng Nî TK 641,64: chi phÝ b¸n hµng , chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 334: tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn C¨n cø vµo chøng tõ tr¶ tiÒn th­ëng, tr¶ phóc lîi cho NV kÕ to¸n ghi: Nî TK 431(4311,4312): quü khen th­ëng, quü phóc lîi Cã TK 334: tiÒn lu¬ng ph¶i NV C¨n cø vµo chøng tõ tr¶ BHXH thay l­¬ng cho c¸n bé bÞ èm ®au, thai s¶n...kÕ to¸n ghi: Nî TK 338 (3383): TiÒn BHXH Cã TK 334: TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ NV C¸c kho¶n khÊu trõ l­¬ng vµ thu nhËp cña NV nh­ : BHXH, BHYT tiÒn t¹m øng thõa, kÕ to¸n ghi: Nî TK 334: TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ NV Cã TK 338 (3383): TiÒn BHXH Khi thanh to¸n l­¬ng c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi: Nî TK 334 : TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ NV Cã TK 111: TiÒn mÆt KÕ to¸n trÝch c¸c kho¶n BH, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ghi: Nî TK 622, 627, 642 : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) : BHXH, BHYT VI. kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp A. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng 1. Chøng tõ sö dông: + B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH. + B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ + PhiÕu xuÊt kho + Ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n VAT + GiÊy b¸o nî, phiÕu chi 2. Tµi kho¶n sö dông: + §Ó h¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n sö dông TK641. 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: Mét sè nghiÖp vô chñ yÕu ph¸t sinh. - Ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ nh©n viªn Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 334: Ph¶i tr¶ NV - Chi phÝ ®iÖn n­íc mua ngoµi, chi phÝ th«ng tin, ph¶i tr¶, chi phÝ thuª kho b·i, bèc v¸c vËn chuyÓn: Nî TK 641 : Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Cã TK 111, 112 : Tæng sè tiÒn - TrÝch BHXH , BHYT cña nh©n viªn b¸n hµng: Nî TK 641 Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 338: 19% x tiÒn l­¬ng - Khi tÝnh khÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng Nî TK 641 Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 214 Hao mßn TSC§ - Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ b¸n hµng sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶: Nî TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 641 Chi phÝ b¸n hµng B. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1. Chøng tõ sö dông: + B¶ng thanh to¸n l­¬ng, BHXH + Tê khai nép thuÕ + PhiÕu chi giÊy b¸o nî + B¶ng lËp dù phßng.... 2. Tµi kho¶n sö dông: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n sö dông TK 642 “Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” 3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n : TiÒn l­¬ng c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ NV qu¶n lý ( gi¸m ®èc, c¸c phßng ban qu¶n lý) kÕ to¸n ghi: Nî TK 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 334 : TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ - TrÝch BHXH, BHYT, cña nh©n viªn qu¶n lý ghi: Nî TK 642 : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 338 : Tû lÖ 19% x tiÒn l­¬ng - Cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo TK “x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh”. Nî TK 911 : X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp VII. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 1. Chøng tõ sö dông: 1.1. KÕ to¸n tiÒn mÆt + PhiÕu thu - phiÕu chi + C¸c sæ tiÒn mÆt t¹i quü sö dông + Sæ quü + b¶ng kª sè 1, NKCT sè 1 1.2. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng c¸c chøng tõ bao gåm: + C¸c chøng tõ ®Ó rót tiÒn ë ng©n hµng vÒ qòy cña doanh nghiÖp ®Ó thanh to¸n l­¬ng, nép ng©n s¸ch, vËt t­ gåm cã: - SÐc, tiÒn mÆt + sÐc chuyÓn kho¶n . + C¸c lo¹i sæ s¸ch gåm: - Sæ chi tiÕt TK 112 + NKCT sè 2, b¶ng kª sè 2. 2. Tr×nh tù h¹ch to¸n: 2.1. KÕ to¸n tiÒn mÆt: - Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 : TiÒn mÆt Cã TK 112: TGNH - Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng tiÒn mÆt nhËp quü: Nî TK 111 TiÒn mÆt Cã TK 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2.2. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: Mét sè nghiÖp vô chñ yÕu sau: - XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo TK t¹i ng©n hµng ghi: Nî TK 112: TiÒn göi ng©n hµng Cã TK 111: TiÒn mÆt - ChuyÓn tiÒn göi ng©n hµng mua hµng ho¸ ghi: Nî TK 641, 642 : Gi¸ ch­a cã thuÕ Nî TK 133: ThuÕ VAT ®Çu vµo Cã TK 112: Tæng gi¸ thanh to¸n VIII. KÕ to¸n ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh: + Mét phÇn nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc . + Mét phÇn trÝch lËp c¸c quü sö dông t¹i C«ng ty nh­ : Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn . + ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp + ThuÕ vèn - KÕ to¸n ph©n phèi: + Hµng th¸ng ®¬n vÞ tÝnh sè thuÕ lîi tøc ph¶i nép kÕ to¸n ghi: Nî TK 4212: Sè thuÕ t¹m nép Cã TK 333: Sè thuÕ t¹m nép + Khi chuyÓn tiÒn nép thuÕ kÕ to¸n ghi : Nî TK 333: Sè thuÕ t¹m nép Cã TK 111: Nép thuÕ b»ng tiÒn mÆt + Khi quyÕt to¸n víi c¬ quan cÊp trªn kÕ to¸n ghi: Nî TK 4211: Sè thuÕ nép thªm Cã TK 333: Sè thuÕ nép thªm + Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, kÕ to¸n t¹m ph©n phèi LN vµo c¸c quü : Nî TK 4212 : T¹m trÝch c¸c quü Cã TK 414: T¹m trÝch quü ®Çu t­ ph¸t triÓn Cã TK 431: T¹m trÝch quü khen th­ëng, phóc lîi Cã TK 415: T¹m trÝch quü dù tr÷ + QuyÕt to¸n n¨m ®­îc duyÖt kÕ to¸n trÝch nèt sè cßn thiÕu: Nî TK 4211: T¹m trÝch c¸c quü cßn thiÕu Cã TK 414: T¹m trÝch quü ®Çu t­ ph¸t triÓn cßn thiÕu Cã TK 431: T¹m trÝch quü khen th­ëng, phóc lîi cßn thiÕu. Cã TK 415: T¹m trÝch quü dù tr÷ cßn thiÕu PhÇn VI C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i c«ng nghÖ tr­êng thµnh C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ trong doanh nghiÖp lµ c¶ mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ó ®¸nh gi¸ toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qua ®ã lµm râ chÊt l­îng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c nguån tiÒm tµng cÇn khai th¸c. Trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ph­¬ng ¸n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i Tr­êng Thµnh th× c«ng t¸c nµy ®­îc thùc hiÖn th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh, ®ã lµ c¶ qu¸ tr×nh xem xÐt kiÓm tra ®èi chiÕu, so s¸nh sè liÖu vÒ tµi chÝnh hiÖn hµnh víi qu¸ khø. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh cho ta biÕt t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o, nh÷ng kÕt qu¶ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc trong hoµn c¶nh ®ã, mÆt kh¸c nã cßn cho ta biÕt nh÷ng triÓn väng cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. Tµi chÝnh ph¶n ¸nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, muèn s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra hµng ®Çu ®ã lµ tµi chÝnh, viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh ®­îc thÓ hiÖn qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2002, viÖc ®¸nh gi¸ cho ta thÊy kh¸i qu¸t chung vÒ sù biÕn ®éng cña vèn vµ nguån vèn, kÕt cÊu cña chóng trong mèi liªn hÖ kinh doanh nh»m rót ra ­u nh­îc ®iÓm ®Ó kh¾c phôc, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta nhËn thÊy tæng tµi s¶n vµ tæng nguån vèn ®Òu t¨ng so víi ®Çu kú, chøng tá c¬ cÊu tµi s¶n ®ang t¨ng lªn, c¬ së vËt chÊt ®ang më réng, vèn ®­îc bæ sung qua c¸c kú thùc hiÖn vµ kinh doanh dÞch vô hµng n¨m cã l·i. §Ó biÕt kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ta ®i s©u ph©n tÝch mét sè chØ tiªu quan träng sau: 1. Tû suÊt ®Çu t­: Tû suÊt ®Çu t­ = Tû suÊt ®Çu t­ ®Çu n¨m = = 11,15% Tû suÊt ®Çu t­ cuèi n¨m = = 5,38% Tû suÊt nµy cµng lín thÓ hiÖn møc ®é qu¶n lý cña TSC§ trong tæng sè tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn ®Ó kÕt luËn lµ tû suÊt tÝnh ®­îc lµ tèt hay xÊu th× cßn phô thuéc vµo ngµnh kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i Tr­êng Thµnh kinh doanh dÞch vô trong n­íc, vèn cè ®Þnh chØ chiÕm trªn d­íi 10%, trong tæng vèn. Nªn tû suÊt ®Çu t­ nh­ vËy lµ hîp lý. 2. Tû suÊt tù tµi trî Tû suÊt tù tµi trî ph¶n ¸nh tû lÖ vèn riªng (tù cã) cña doanh nghiÖp trong tæng sè vèn. Tû suÊt tù tµi trî cµng lín cµng chøng tá doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn tù cã, tÝnh ®éc lËp cao, kh«ng bÞ rµng buéc bëi c¸c kho¶n vay nî. C«ng ty ¸p dông c«ng thøc sau: Tû suÊt tù tµi trî = x 100 Tû suÊt tù tµi trî = x 100 = 26,2% Nh­ vËy, chøng tá møc ®é tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh cña C«ng ty lµ thÊp vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®ang gÆp khã kh¨n. 3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n : Doanh nghiÖp ®· x©y dùng mét sè chØ tiªu hÖ sè thanh to¸n sau: + HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n: HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a TSL§ vµ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, theo c«ng thøc sau: K = HÖ sè K cµng lín th× kh¶ n¨ng thanh to¸n cho c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cµng cao vµ ng­îc l¹i. C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña C«ng ty, ta tÝnh hÖ sè K ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m. Ko = 12.266.095.647 : 8.068.148.801 = 156,08% K1 = 20.904.229.353 : 16.336.469.224 = 128,18 % Nh­ vËy, kh¶ n¨ng thanh to¸n NH ë cuèi n¨m kÐm h¬n so víi ®Çu n¨m (K1<Ko) mµ hÖ sè thanh to¸n qu¸ cao th× kh«ng ph¶i lµ tèt v× lóc ®ã mét sè tiÒn kh«ng tham gia ho¹t ®éng ®Ó sinh lêi. + HÖ sè thanh to¸n nhanh: Tû lÖ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = x 100 N¨m 2001 = x 100 = 40,32% N¨m 2002 = x 100 = 15,42% Con sè nµy cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña C«ng ty lµ rÊt thÊp vµ gi¶m dÇn theo thêi gian. Song nÕu kÕt luËn ngay ®©y lµ mét mèi lo qu¸ lín cña C«ng ty th× sÏ lµ chñ quan. Bëi C«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô, hµng ngµy l­îng hµng ho¸ b¸n ra thu tiÒn vÒ rÊt lín. V¶ l¹i cßn tÝnh ®Õn kho¶n nî cña kh¸ch hµng mµ C«ng ty cã thÓ thu håi. VÊn ®Ò nµy ®­îc xem xÐt th«ng qua viÖc tÝnh to¸n hÖ sè quay vßng c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty hÖ sè nµy cµng cao cµng tèt, chøng tá kh¶ n¨ng thu håi c«ng nî cña C«ng ty cµng nhanh mµ hai chØ tiªu nµy ®Òu rÊt cao (N¨m 2001 lµ 40,1 vßng, N¨m 2002 lµ 56,13 vßng). Do kh¶ n¨ng thu c«ng nî nhanh nªn mÆt dï chØ tiªu tû lÖ thanh to¸n nhanh cña C«ng ty thÊp song 2 n¨m qua C«ng ty vÉn kinh doanh an toµn ch­a cã vÊn ®Ò qu¸ nghiªm träng x¶y ra. 4. Kh¶ n¨ng sinh lêi : Ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ tµi s¶n, ®Ó mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt trong doanh nghiÖp vµ ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: a. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu: Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu ph¶n ¸nh tÝnh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ph¶n ¸nh lîi nhuËn do doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ®em l¹i: C«ng thøc x¸c ®Þnh. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu = Tû suÊt LN trªn doanh thu n¨m 2002 = = 0,81% Tû suÊt LN trªn doanh thu n¨m 2003 = = 0,53% So víi n¨m 2001, n¨m 2002 th× kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn l­u ®éng cña C«ng ty thÊp h¬n 0,28 ®ång, cã nghÜa lµ mét ®ång vèn l­u ®éng cña n¨m 2002 t¹o ®­îc lîi nhuËn thÊp h¬n n¨m 2001 lµ 0,28. b. HÖ sè quay vßng cña tµi s¶n: C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ta x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè vßng quay tµi s¶n nh­ sau. C«ng thøc tÝnh: HÖ sè vßng quay tµi s¶n = HÖ sè quay vßng tµi s¶n = = 0,6 HÖ sè quay vßng cµng cao th× doanh nghiÖp sö dông tµi s¶n cµng hiÖu qu¶. KÕt luËn §Êt n­íc ta ®ang chuyÓn m×nh sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc vµ chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn mét nÒn kinh tÕ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng mµ l¹i kh«ng cã c¹nh tranh "c¬ chÕ thÞ tr­êng ®­îc vÝ nh­ c¬ thÓ sèng trong ®ã cung - cÇu lµ cèt vËt chÊt, gi¸ c¶ lµ diÖn m¹o, c¹nh tranh lµ linh hån cña c¬ thÓ sèng". Víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ nh­ vËy, môc tiªu ®Æt ra cho tÊt c¶ c¸c nhµ doanh nghiÖp lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c lÊy thu bï chi vµ cã l·i. C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i C«ng NghÖ Tr­êng Thµnh lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng vÒ n«ng l©m s¶n, thñ c«ng mü nghÖ, c«ng nghÖ cao, nguyªn liÖu phôc vô ngµnh n«ng nghiÖp, dông cô gia ®×nh ... Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, víi sè l­îng thu thËp ®­îc qua viÖc h¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cho phÐp em rót ra mét sè nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ mét sè kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®¹t ®­îc trong thêi gian qua còng nh­ nh÷ng mÆt tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt: 1. Thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc : MÆc dï nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p, xong viÖc qu¶n lý vèn kinh doanh cña C«ng ty nãi chung lµ rÊt tèt vµ ®¹t hiÖu qu¶ lµm cho doanh lîi cña C«ng ty t¨ng lªn, c¸c chØ tiªu kÕt qu¶ ®Òu t¨ng lªn tr«ng thÊy. ViÖc ph©n bè vèn t­¬ng ®èi hîp lý, song C«ng ty lu«n cè g¾ng hÕt m×nh ®Ó kinh doanh cã l·i, ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. N¨m 1999, C«ng ty l·i gép 9.786.543.523 N¨m 2000, C«ng ty l·i gép 10.000.521.000 N¨m 2001, C«ng ty l·i gép 11.351.137.000 N¨m 2002, C«ng ty l·i gép 10.023.666.000 Sau khi tÝnh to¸n vµ trõ ®i c¸c kho¶n chi phÝ vµ thuÕ th× n¨m nµo C«ng ty còng cã l·i. §­îc thµnh tÝch tèt nh­ vËy lµ nhê C«ng ty ®· khai th¸c tèt nguån hµng, t¹o mét d©y liªn hÖ tèt víi c¸c b¹n hµng, qu¶n lý chÆt chÏ, n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong kinh doanh. 2. Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ: Do hÖ thèng kho b·i cña C«ng ty cßn l¹c hËu, viÖc di chuyÓn h­íng cßn chËm do ph­¬ng tiÖn cßn yÕu. Ngoµi ra mét sè cöa hµng cña C«ng ty th¸i ®é phôc vô cßn kÐm, tr×nh ®é cña nh©n viªn ch­a ®¸p øng ®­îc ®ßi hái kh¾t khe cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung cña ®Ò tµi t«i nghiªn cøu, sÏ gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc ®æi míi c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n cña C«ng ty. Tuy nhiªn, do thêi gian thùc tËp ®Ó t×m hiÓu thùc tÕ kh«ng nhiÒu vµ kiÕn thøc ch­a ®­îc s©u, réng nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì, gãp ý cña thÇy c« vµ nh÷ng ng­êi quan t©m. Sau cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong khoa KÕ to¸n tµi chÝnh, ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn h­íng dÉn vµ sù gióp ®ì cña c¸c b¸c, c¸c chó, c¸c anh chÞ trong phßng nghiÖp vô vµ gi¸m ®èc C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i Tr­êng Thµnh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh B¸o c¸o tèt nghiÖp ./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty TNHH Trường Thành.DOC
Luận văn liên quan