Báo cáo Thực tập tại công ty tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp

Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp ( tên giao dịch quốc tế là INDUSTRIAL AND MINING CONSULTING COMPANY viết tắt là IMCC ) là một đơn vị thành viên, hạch toán độc lập trong Tổng công ty than Việt Nam gồm các đơn vị phụ thuộc có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính , hoạt động tư vấn xây dựng, nghiên cứu xây dựng, thông tin , đào tạo, dịch vụ. Trụ sở chính của công ty đặt tại Km9 đường Nguyễn Trãi- Thanh Xuân -Hà Nội tiền thân là Viện nghiên cứu mỏ, được thành lập theo Quyết định 1139/BCNNS-KB ngày 22/9/1965 của bộ Công nghiệp, nhằm tập trung chuyên môn hoá hoạt động tư vấn xây dựng để thực hiện nhiệm vụ chung của tổng công ty than Việt Nam giao, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của nền kinh tế Trong quá trình hình thành và phát triển của mình công ty không có sự thay đổi lớn về chức năng nhiệm vụ nhưng có sự thay đổi về tên gọi qua các giai đoạn + Viện quy hoạch thiết kế Than ( 6/10/1969) + Viện quy hoạch kinh tế và thiết kế than trên cơ sở sát nhập Viện kinh tế năng lượng của bộ vào Viện quy hoạch và thiết kế Than. + Công ty khảo sát và thiết kế Than ( trên cơ sở hợp nhất Viện quy hoạch kinh tế và thiết kế than với công ty khảo sát và thiết kế Than ) + Công ty quy hoạch và thiết kế Mỏ + Công ty tư vấn xây dựng Mỏ và Công nghiệp Sau khi thành lập Tổng công ty Than, để tăng tính cạnh tranh Tổng công ty thành lập thêm trung tâm Tư vấn đầu tư Than, đến năm 2000 Trung tâm được sát nhập vào công ty Tư vấn Xây dựng mỏ và công nghiệp và đổi thành tên hiện nay là Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp Mục lục I. Công ty tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp 1 1.Sự hình thành và phát triển của công ty 1 2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 1 II. Các phòng ban chức năng và nhiệm vụ cụ thể 3 1.Phòng kỹ thuật 3 2.Phòng kế hoạch 4 3.Phòng tổ chức lao động 6 4.Phòng tài chính kế toán 7 5.Văn phòng công ty 8 6.Phòng kinh tế mỏ 9 7.Phòng hầm lò 10 8.Phòng lộ thiên 10 9.Phòng cơ tuyển 10 10.Phòng mặt bằng 10 11.Phòng xây dựng 10 12.Phòng điện 10 13.Phòng địa chất- Môi trường 10 14.Phòng tin học 11 15.Tổ can vẽ và xuất bản 11 16.Ban giám sát thiết kế 11 I.Khái quát chung 12 II. Hoạt động công ty qua một số chỉ tiêu tài chính 13 1.Năm 2000 13 2.Năm 2001 15 3.Năm 2002 17 4.Năm 2003 19 iii.Nguồn lao động của công ty 20 IV. Đánh giá chung về hoạt động của công ty các năm qua 22 1.Công tác quản lý kỹ thuật của phòng kỹ thuật 23 2.Công tác kế hoạch của phòng kế hoạch 24 3.Công tác tính chỉ tiêu định mức của phòng kinh tế mỏ 24 4.Công tác tổ chức lao động tiền lương của phòng tổ chức lao động 25 5.Phòng tài chính với công tác kiểm toán 26 6.Công tác quản lý điều hành của văn phòng công ty 26 V.Định hướng phát triển công ty năm 2004 27

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1597 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ëp trong Tæng c«ng ty than ViÖt Nam gåm c¸c ®¬n vÞ phô thuéc cã quan hÖ mËt thiÕt vÒ lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh , ho¹t ®éng t­ vÊn x©y dùng, nghiªn cøu x©y dùng, th«ng tin , ®µo t¹o, dÞch vô. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i Km9 ®­êng NguyÔn Tr·i- Thanh Xu©n -Hµ Néi tiÒn th©n lµ ViÖn nghiªn cøu má, ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 1139/BCNNS-KB ngµy 22/9/1965 cña bé C«ng nghiÖp, nh»m tËp trung chuyªn m«n ho¸ ho¹t ®éng t­ vÊn x©y dùng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chung cña tæng c«ng ty than ViÖt Nam giao, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m×nh c«ng ty kh«ng cã sù thay ®æi lín vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô nh­ng cã sù thay ®æi vÒ tªn gäi qua c¸c giai ®o¹n ViÖn quy ho¹ch thiÕt kÕ Than ( 6/10/1969) ViÖn quy ho¹ch kinh tÕ vµ thiÕt kÕ than trªn c¬ së s¸t nhËp ViÖn kinh tÕ n¨ng l­îng cña bé vµo ViÖn quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ Than. C«ng ty kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ Than ( trªn c¬ së hîp nhÊt ViÖn quy ho¹ch kinh tÕ vµ thiÕt kÕ than víi c«ng ty kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ Than ) C«ng ty quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ Má C«ng ty t­ vÊn x©y dùng Má vµ C«ng nghiÖp Sau khi thµnh lËp Tæng c«ng ty Than, ®Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh Tæng c«ng ty thµnh lËp thªm trung t©m T­ vÊn ®Çu t­ Than, ®Õn n¨m 2000 Trung t©m ®­îc s¸t nhËp vµo c«ng ty T­ vÊn X©y dùng má vµ c«ng nghiÖp vµ ®æi thµnh tªn hiÖn nay lµ C«ng ty T­ vÊn ®Çu t­ Má vµ C«ng nghiÖp 2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty cã nhiÖm vô ho¹t kinh doanh t­ vÊn x©y dùng theo quy chÕ cña nhµ n­íc theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam bao gåm : 1.Nghiªn cøu vµ lËp c¸c ®Ò ¸n -Dù ¸n ®Çu t­ ( nghiªn cøu kh¶ thi, tiÒn kh¶ thi ) -ThiÕt kÕ : ThiÕt kÕ quy ho¹ch( c¸c dù ¸n tæng s¬ ®å toµn nghµnh, chuyªn ngµnh, quy ho¹ch tæng thÓ trªn c¸c ®Þa bµn l·nh thæ...) ThiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng vµ tæng dù to¸n B¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n: Cho c¸c c«ng tr×nh má : Bao gåm c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tõ c¸c má lé thiªn, hÇm lß ®Õn c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn quÆng kho¸ng c¸c c¶ng xuÊt hµng vµ c¸c c«ng tr×nh m¹ng kü thuËt phô trî vµ phôc vô cho s¶n xuÊt cu¶ c¸c má Cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp kh¸c ( trong hoÆc ngoµi ngµnh má ) - Cung cÊp ®­êng d©y ®iÖn- tr¹m ®Õn 35kV, th«ng tinliªn l¹c, ®iÒu khiÓn, tù ®éng ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp, d©n dông, v¨n ho¸, x· héi - C¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc , th¶i n­íc, th«ng giã cÊp nhiÖt ( hå chøa, ®ª, tr¹m b¬m..) kªnh tiªu dÉn n­íc, nhµ sinh nhiÖt, c«ng tr×nh xö lý n­íc - C¸c c«ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i 2. C«ng t¸c kh¶o s¸t, thÝ nghiÖm, vµ lËp c¸c b¸o c¸o kh¶o s¸t, thÝ nghiÖm vÒ : - §o ®¹c ®Þa h×nh vµ quan tr¾c, kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n- khÝ t­îng - Kh¶o s¸t c¸c ®iÒu kiÖn vÒ m«i sinh, m«i tr­êng phôc vô viÖc lËp c¸c dù ¸n ®Çu t­, c¸c ®Ò ¸n thiÕt kÕ 3. T­ vÊn vÒ ®Êu thÇu vµ hîp ®ång kinh tÕ -T­ vÊn cho chñ ®Çu t­ vÒ lËp hå s¬ tæ chøc ®Êu thÇu vÒ : Gi¸ t­ vÊn, thiÕt kÕ, qu¶n lý dù ¸n C«ng nghÖ, thiÕt bÞ vµ gi¸ mua s¾m c«ng nghÖ, thiÕt bÞ x©y l¾p c«ng tr×nh T­ vÊn cho c¸c chñ ®Çu t­ vÒ ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ, vµ x©y dùng c¸c c«ng viÖc trªn tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ ®Õn thùc hiÖn ®Çu t­ 4. Trung t©m l­u tr÷ hå s¬ s¶n xuÊt kinh doanh nghµnh than, bao gåm: C¸c tµi liÖu th¨m dß ®Þa chÊt, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa tr¾c, ®Þa h×nh, c¸c dù ¸n ®Çu t­ , thiÕt kÕ c«ng tr×nh ë c¸c giai ®o¹n, hå s¬ quan tr¾c, hoµn c«ng vµ c¸c hå s¬ vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¬ b¶n kh¸c 5. ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ , thiÕt kÕ vµ tæng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh do c¸c c¬ quan trong vµ ngoµi n­íc lËp 6. Qu¶n lý dù ¸n, tæng thÇu thiÕt kÕ vµ qu¶n lý dù ¸n 7. §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh, thiÕt bÞ s¶n phÈm, lËp tæng quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh theo ®óng chÕ ®é gi¸ c¶ ph¸p luËt víi ph­¬ng ph¸p khoa häc, gióp cho viÖc quyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng ®Çu t­, hîp t¸c liªn doanh vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh 8.T­ vÊn ®Çu t­ n­íc ngoµi 9. X©y dùng thùc nghiÖm c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®Õn 35 KV c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông 10. T­ vÊn vÒ xuÊt nhËp khÈu, d©y chuyÒn c«ng nghÖ 11. Nghiªn cøu øng dông khoa häc c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt 12. thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô t­ vÊn kh¸c, ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cã liªn quan ®Õn tiªu thô than, vËt liÖu x©y dùng phï hîp víi chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc II. C¸c phßng ban chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ 1.Phßng kü thuËt 1.1.Chøc n¨ng Phßng kü thuËt lµ ®¬n vÞ trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty, tham m­u gióp viÖc gi¸m ®èc c«ng ty trong qu¶n lý ®iÒu hµnh lÜnh vùc c«ng viÖc kü thuËt vµ thùc hiÖn chøc n¨ng §Ò xuÊt chñ tr­¬ng, ph­¬ng h­íng, h­íng dÉn kü thuËt ®Ó lËp c¸c dù ¸n ®Çu t­, c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu c¸c ®Ò ¸n ®Þa chÊt kh¶o s¸t do c«ng ty thùc hiÖn. ThÈm tra chÊt l­îng c¸c dù ¸n, ®Ò ¸n, ®Ò tµi do c«ng ty lËp vµ chñ tr× viÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, ®Ò ¸n vµ tæng dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c lËp §Çu mèi qu¶n lý thèng nhÊt c«ng t¸c nghiÖp vô vÒ ho¹t ®éng t­ vÊn x©y dùng ( néi lÖ thiÕt kÕ, qui tr×nh, ph¸p quy, biÕn chÕ ®Ò ¸n...) l­u gi÷ qu¶n lý sö dông c¸c tµi liÖu kü thuËt, ph¸p quy vÒ ®Çu t­ x©y dùng vµ c«ng t¸c th«ng tin tiÕn bé kü thuËt, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, triÓn khai ¸p dông c«ng nghÖ míi §Çu mèi qu¶n lý c«ng t¸c quèc tÕ vµ th«ng tin kü thuËt tiÕn bé 1.2. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ §Ò xuÊt chñ tr­¬ng, ph­¬ng h­íng kü thuËt ®Ó lËp c¸c dù ¸n ®Çu t­, c¸c ®Ò ¸n kh¶o s¸t thiÕt kÕ, c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu vµ theo dâi h­íng dÉn kü thuËt cïng CN§A, CN§T gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c kü thuËt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n, ®Ò ¸n. Tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n cña c«ng ty §Ò xuÊt chän cö CNDA, CN§T chuÈn bÞ tµi liÖu c¬ së vµ th«ng qua kÕ ho¹ch thùc hiÖn lËp dù ¸n vµ ®Ò tµi Th«ng qua c¸c yªu cÇu lËp dù ¸n, ®Ò ¸n, ®Ò tµi giao cho c¸c phßng chuyªn m«n kü thuËt tham gia thùc hiÖn lËp dù ¸n, ®Ò tµi ®Ò ¸n Theo dâi, thÈm tra ®¶m b¶o chÊt l­îng c¸c dù ¸n, ®Ò ¸n, ®Ò tµi, tµi liÖu kü thuËt do c¸c ®¬n vÞ thuéc c«ng ty lËp theo qui ®Þnh ph©n cÊp cña c«ng ty Chñ tr× viÖc tæ chøc thùc hiÖn thÈm tra c¸c dù ¸n, ®Ò ¸n, ®Ò tµi do c¸c ®¬n vÞ c¸c c¬ quan kh¸c lËp §Çu mèi tæ chøc, th­ ký ghi biªn b¶n c¸c cuéc häc xÐt duyÖt c¸c ®Ò ¸n, ®Ò tµi do c«ng ty lËp tr­íc khi tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt vµ lµ thµnh viªn trong ®oµn c¸n bé cña c«ng ty ®i b¶o vÖ c¸c dù ¸n, ®Ò tµi do c«ng ty lËp tr­íc c¬ quan cã thÈm quyÒn nghiÖm thu Thùc hiÖn c«ng t¸c tæng hîp kü thuËt cña c«ng ty gióp gi¸m ®èc c«ng ty lËp c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt tæng hîp, tr×nh bµy t¹i c¸c héi nghÞ mµ c«ng ty cã thµnh phÇn dù vÒ lÜnh vùc KHCN, ph¸p quy cña c«ng t¸c t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng Tham gia x©y dùng ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña c«ng ty. Phô tr¸ch x©y dùng néi dung cÇn ®µo t¹o vµ tham gia chän cö ng­êi cÇn ®µo t¹o. Phô tr¸ch viÖc ra ®Ò chÊm thi ®Ó n©ng cao bËc kü thuËt trong c«ng ty Chñ tr× thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin tiÕn bé kü thuËt : Tæ chøc thùc hiÖn viÖc biªn so¹n c¸c tµi liÖu ( quy tr×nh, néi lÖ, tiªu chuÈn, ®Þnh møc kü thuËt...) qu¶n lý c«ng t¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt phôc vô c«ng t¸c t­ vÊn Chñ tr× viÖc thu thËp, qu¶n lý, l­u tr÷, phôc chÕ c¸c tµi liÖu ®i¹ chÊt, kü thuËt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt phôc vô c«ng t¸c t­ vÊn x©y dùng Th­êng trùc héi ®ång KHKT, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, kü thuËt an toµn lao ®éng, vµ lµ c¸c thµnh viªn héi ®ång thi ®ua khen th­ëng thi n©ng bËc thi tay nghÒ cña c«ng ty, lËp c¸c b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c khoa häc kü thuËt s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt an toµn theo quy ®Þnh cña tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng Tr­êng hîp cÇn thiÕt theo yªu cÇu c«ng viÖc trùc tiÕp tham gia c«ng t¸c thiÕt kÕ theo quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc c«ng ty §Çu mèi thùc hiÖn c«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ chuÈn bÞ néi dung c«ng viÖc cung cÊp sè liÖu, tµi liÖu ®Ó gi¸m ®èc c«ng ty lµm viÖc víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc cho c¸c thñ tôc cho c¸c ®oµn vµo- ®oµn ra Thõa lÖnh gi¸m ®èc c«ng ty ban hµnh mét sè v¨n b¶n vÒ lÜnh vùc kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó h­íng dÉn thùc hiÖn trong néi bé c«ng ty vµ ký lôc cho c¸c v¨n vÒ lÜnh vùc kü thuËt c«ng nghÖ 2.Phßng kÕ ho¹ch 2.1. Chøc n¨ng Phßng kÕ ho¹ch lµ ®¬n vÞ trong bé m¸y ®iÒu hµnh qu¶n lý c«ng ty, tham m­u gióp viÖc gi¸m ®èc c«ng ty trong qu¶n lý ®iÒu hµnh lÜnh vùc c«ng viÖc kÕ ho¹ch, vËt t­ trong c«ng ty vµ thùc hiÖn chøc n¨ng §Çu mèi thùc hiÖn c«ng viÖc tiÕp thÞ, t×m kiÕm c«ng viÖc cña c«ng ty vµ qu¶n lý mäi hîp ®ång kinh tÕ do c«ng ty ký víi kh¸ch hµng Tæng hîp x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh x©y dùng c¬ b¶n néi bé cña toµn c«ng ty vµ theo dâi ®iÒu ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã trªn c¬ së kÕ ho¹ch do tæng c«ng ty giao vµ hîp ®ång kinh tÕ ký víi c¸c ®èi t¸c Chñ tr× viÖc lËp hîp ®ång biªn b¶n nghiÖm thu, c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña c«ng ty víi c¸c ®èi t¸c Tæng hîp, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vµ ®Çu mèi thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª cña c«ng ty 2.2.NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô thÓ Qu¶n lý toµn bé hÖ thèng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ®Çu t­ bao gåm tõ kh©u c©n ®èi x©y dùng ®iÒu ®é thùc hiÖn ®Õn kh©u nghiÖm thu ®¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Chñ tr× x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty H­íng dÉn c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ trùc thuéc, c¸c CNDA,CN§T trong c«ng ty, x©y dùng kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ vµ cña c«ng tr×nh, vµ tæng hîp x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Lµ ®Çu mèi qu¶n lý c«ng t¸c hîp ®ång kinh tÕ trong c«ng ty theo ph¸p lÖnh, bao gåm c¸c c«ng viÖc theo dâi h­íng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc c«ng ty ký kÕt víi kh¸ch hµng vµ ®Çu mèi lo c¸c thñ tôc x©y dùng c¬ b¶n néi bé víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng theo ph¸p chÕ hiÖn hµnh Chñ tr× viÖc triÓn khai vµ ®iÒu ®é thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ do c«ng ty ký víi c¸c chñ ®Çu t­, nghiÖm thu kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ Chñ tr× viÖc thùc hiÖn néi dung giao kho¸n thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh c¸c c«ng viÖc trªn c¬ së gi¸ trÞ hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc ký kÕt tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty xÐt duyÖt §Çu mèi c«ng t¸c nghiÖm thu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n l­îng thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh c«ng viÖc ®Ó lµm c¬ së cho phßng tæ chøc lao ®éng tÝnh quý tiÒn l­¬ng t¹m øng hµng th¸ng cho c¸c c«ng tr×nh c«ng viÖc §Çu mèi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ ®Çu mèi thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª cña c«ng ty theo quy ®Þnh Th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ nghiÖm thu thanh lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ do c«ng ty tÕ do c«ng ty ký phèi hîp víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n tham gia thu ®ßi c«ng nî. §Çu mèi lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ thiÕt bÞ vµ duyÖt kÕ ho¹ch cÊp ph¸t vËt t­ v¨n phßng phÈm trong c¬ quan c«ng ty KiÓm tra c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kÕ ho¹ch vµ vËt t­ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty vµ lËp b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch vËt t­ x©y dùng c¬ b¶n theo quy ®Þnh cña tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng Tham gia c¸c héi ®ång thi ®ua, khen th­ëng xÐt duyÖt, nghiÖm thu thanh lý cña c«ng ty theo quy ®Þnh 3.Phßng tæ chøc lao ®éng 3.1. Chøc n¨ng Phßng tæ chøc lao ®éng lµ ®¬n vÞ trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vµ tham m­u gióp viÖc gi¸m ®èc c«ng ty trong qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c :Tæ chøc nh©n sù lao ®éng tiÒn l­¬ng, ®µo t¹o, thanh tra, b¶o vÖ néi bé qu©n sù. 3.2. NhiÖm vô quyÒn h¹n cô thÓ Chñ tr× x©y dùng c¸c quy chÕ ®iÒu lÖ vÒ tæ chøc bé m¸y trong c«ng ty, ®Ò xuÊt viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n cñng cè tæ chøc t¨ng c­êng bé m¸y b¶o ®¶m, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. §Çu mèi thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù, theo ph©n cÊp cña tæng c«ng ty than ViÖt Nam bao gåm c¸c c«ng viÖc : Quy ho¹ch, bæ nhiÖm, miÒn nhiÖm, ®iÒu ®éng, nhËn xÐt khen th­ëng kû luËt c¸n bé, hîp ®ång tuyÓn dông lao ®éng, qu¶n lý hå s¬ lý lÞch ng­êi lao ®éng. Chñ tr× ®Ò xuÊt, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng trong c«ng ty theo chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc quy ®Þnh cña tæng c«ng ty Theo dâi qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l­¬ng ®Þnh møc lao ®éng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, chñ tr× x©y dùng c¸c quy chÕ vÒ tæ chøc ho¹t ®éng,vÒ ph©n phèi tiÒn l­¬ng thu nhËp vÒ lao ®éng ... ®Ó vËn hµnh trong c«ng ty. LËp c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng theo quy ®Þnh cña tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng.Tæng hîp sè liÖu phôc vô héi nghÞ tæng c«ng ty duyÖt quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng cña c«ng ty. §Çu mèi thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, b¶o vÖ néi bé qu©n sù theo ph¸p lÖnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc vµ chØ thÞ, h­íng dÉn cña tæng c«ng ty. §Çu mèi theo dâi, qu¶n lý c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty víi c¸c h×nh thøc ë trong n­íc vµ ngoµi n­íc tõ kh©u lËp kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò xuÊt c¸c ®èi t­îng cÇn ®µo t¹o ®Õn kh©u tæng hîp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh vÒ thñ tôc cña c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, lao ®éng tiÒn l­¬ng, ®µo t¹o, qu©n sù, b¶o vÖ néi bé, thanh tra. Th­êng trùc c¸c héi ®ång n©ng bËc l­¬ng, tuyÓn dông lao ®éng, vµ tham gia héi ®ång thi ®ua khen th­ëng kû luËt.. cña c«ng ty KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc nh©n sù néi quy lao ®éng, qui chÕ ph©n phèi tiÒn l­¬ng thu nhËp vµ c¸c c«ng viÖc cã liªn quan. Thõa lÖnh, gi¸m ®èc c«ng ty ký c¸c v¨n b¶n néi bé, c«ng v¨n cã tÝnh quan hÖ giao dÞch ,x¸c nhËn d©n sù, ký sao lôc v¨n b¶n thuéc lÜnh vùc c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng 4.Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 4.1. Chøc n¨ng Lµ ®¬n vÞ trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty tham m­u gióp viÖc gi¸m ®èc c«ng ty trong qu¶n lý theo dâi vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n, tµi chÝnh trong c«ng ty. Tæ chøc h¹ch to¸n kinh doanh tæng hîp tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong c«ng ty. 4.2.NhiÖm vô quyÒn h¹n cô thÓ: Gióp gi¸m ®èc c«ng ty x¸c nhËn vµ qu¶n lý, sö dông c¸c lo¹i vèn, tµi s¶n c¸c lo¹i quü cña c¸c xÝ nghiÖp, trung t©m trùc thuéc vµ cña khèi c¬ quan c«ng ty Tæ chøc h¹ch to¸n kinh doanh tæng hîp toµn c«ng ty vµ tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña khèi c¬ quan c«ng ty vµ ®Çu mèi tæ chøc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý theo dâi thu ®ßi c«ng nî víi c¸c c¸ nh©n ®¬n vÞ trong vµ ngoµi c«ng ty, phèi hîp víi phßng kÕ ho¹ch trùc tiÕp tham gia thu ®ßi c«ng nî Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh ph¶i nép ®èi víi tæng c«ng ty vµ ®èi víi nhµ nø¬c theo quy ®Þnh cña chÕ ®é hiÖn hµnh LËp quyÕt to¸n tµi chÝnh quý vµ n¨m cña c¬ quan c«ng ty vµ toµn c«ng ty theo quy ®Þnh cña tæng c«ng ty vµ cña nhµ n­íc x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n huy ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp cña c«ng ty KiÓm so¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty. KiÓm tra vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn thu chi tµi chÝnh cña c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n, ®Ò ¸n, ®Ò tµi. Tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty vµ l­u tr÷ c¸c sè liÖu nµy. LËp c¸c b¸o c¸o vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n thèng kª theo quy ®Þnh cña tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng . §Çu mèi tæ chøc h­íng dÉn häc tËp båi d­ìng nghiÖp vô vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh trong néi bé c«ng ty vµ chñ trÜ x©y dùng quy chÕ, ®iÒu lÖ vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty Quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi c«ng ty ®Ò gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n. Thõa lÖnh gi¸m ®èc c«ng ty ký c¸c v¨n b¶n néi bé c«ng v¨n cã tÝnh chÊt quan hÖ giao dÞch, ký v¨n b¶n sao lôc thuéc lÜnh vùc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n Th­êng trùc c¸c héi ®ång kiÓm kª, thanh lý ®¸nh gi¸ tµi s¶n vµ thµnh viªn c¸c héi ®ång thi ®ua khen th­ëng cña c«ng ty 5.V¨n phßng c«ng ty 5.1. Chøc n¨ng V¨n phßng lµ ®¬n vÞ trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, tham m­u gióp viÖc gi¸m ®èc c«ng ty trong qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng viÖc vÒ lÜnh vùc hµnh chÝnh, ph¸p chÕ, tæng hîp thi ®ua khen th­ëng, qu¶n trÞ, ®êi sèng, y tÕ cña c«ng ty 5.2. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ Theo dâi tæng hîp c¸c ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp, trung t©m, ®¬n vÞ trùc thuéc, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ ®«n ®èc ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn ®Çu mèi lËp b¸o c¸o tæng hîp s¬ kÕt 6 th¸ng, tæng kÕt n¨m cña c«ng ty vµ lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña v¨n phßng tæng c«ng ty than ViÖt Nam Qu¶n lý, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh ph¸p chÕ, thi ®ua khen th­ëng, tuyªn truyÒn Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ( ¨n ë, ®iÒu kiÖn lµm viÖc..) th«ng tin liªn l¹c, qu¶n lý c¬ së vËt chÊt phôc vô lµm viÖc cña khèi c¬ quan c«ng ty ( vËt t­, thiÕt bÞ, xe m¸y, nhµ lµm viÖc ..) phô tr¸ch c«ng viÖc kh¸nh tiÕt c¸c cuéc héi häp cña chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc ®¶ng, ®oµn thÓ do c«ng ty- khèi c«ng ty tæ chøc X©y dùng néi dung kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n néi bé vµ chñ tr× qu¶n lý, thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n néi bé ®· ®ñ ®iÒu vµ thñ tôc x©y dùng §Çu mèi c«ng t¸c ®êi sèng, ch¨m lo søc khoÎ, chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm th©n thÓ ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn khèi c«ng ty Quan hÖ víi c¸c c¬ quan trong vµ ngoµi ngµnh than ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc theo dâi, qu¶n lý thùc hiÖn trªn cña v¨n phßng KiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt c¸c ho¹t ®éng hµnh chÝnh ph¸p chÕ, thi ®ua tæng hîp, ®êi sèng víi c¸c xÝ nghiÖp trung t©m ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty Th­êng trùc héi ®ång thi ®ua, phßng chèng b·o lôt, phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ thµnh viªn Héi ®ång kiÓm kª thanh lý ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña c«ng ty Thõa lÖnh gi¸m ®èc c«ng ty ký c¸c v¨n b¶n néi bé, c«ng v¨n cã tÝnh chÊt quan hÖ giao dÞch, giÊy giíi thiÖu, giÊy ®i ®­êng, giÊy mêi theo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña c«ng ty 6.Phßng kinh tÕ má 6.1. Chøc n¨ng Thùc hiÖn néi dung c«ng viÖc t­ vÊn vÒ qu¶n lý kinh tÕ ngµnh, t­ vÊn, vÒ kinh tÕ ®Çu t­ vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng nghiÖp má, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông X©y dùng c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ chi tiÕt vµ tæng hîp trong x©y dùng c¬ b¶n vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh Lµm chñ nhiÖm ®Ò ¸n, ®Ò tµi, c¸c dù ¸n vay vèn, mua s¾m trang thiÕt bÞ, c¸c dù ¸n ®éc lËp, lËp tæng dù to¸n, quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ x©y dùng vµ c¸c ®Ò ¸n nghiªn cøu kinh tÕ, qu¶n lý tæ chøc 6.2. NhiÖm vô cô thÓ X¸c ®Þnh nhu cÇu ®Çu t­, tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­, ph©n tÝch so s¸nh lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tèi ­u LËp tæng dù to¸n, tæng quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n LËp dù to¸n thi c«ng chi tiÕt cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n X©y dùng c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸ chi tiÕt, ®Þnh møc ®¬n gi¸ tæng hîp x©y dùng c¬ b¶n chuyªn nghµnh vµ s¶n xuÊt kinh doanh gåm : §Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n §Þnh møc lao ®éng §Þnh møc n¨ng suÊt thiÕt bÞ §Þnh tiªu hao nguyªn vËt liÖu, vËt t­ phô tïng §Þnh møc söa ch÷a thiÕt bÞ LËp c¸c ®¬n gi¸ chi tiÕt vµ tæng hîp vÒ khai th¸c má, x©y dùng c¬ b¶n, chÕ t¹o thiÕt bÞ phô tïng C¸c chØ tiªu, tiªu chuÈn kinh tÕ kü thuËt X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­êng cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ XDCB Nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng khoa häc, h¹ch to¸n gi¸ thµnh, c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ®Ò tµi qu¶n trÞ kh¸c Thu thËp cËp nhËt vµ qu¶n lý l­u gi÷ c¸c sè liÖu, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng, c¬ chÕ chÝnh s¸ch, c¸c tËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ ®· ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ ban hµnh, c¸c sè liÖu thèng kª cã liªn quan tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c má vµ Tæng c«ng ty ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n do c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn kh¸c lËp 7.Phßng hÇm lß Cã chøc n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc t­ vÊn c«ng nghÖ hÇm lß, x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm, lµm chñ nhiÖm ®Ò ¸n má hÇm lß, quy ho¹ch vïng, lµm chñ nhiÖm ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong khai th¸c hÇm lß. 8.Phßng lé thiªn Cã chøc n¨ng thùc hiÖn néi dung c«ng t¸c t­ vÊn phÇn c«ng viÖc khai th¸c lé thiªn, lµm chñ nhiÖm ®Ò ¸n má lé thiªn , quy ho¹ch vïng, lµm chñ nhiÖm ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong khai th¸c lé thiªn. 9.Phßng c¬ tuyÓn Cã chøc n¨ng thùc hiÖn c«ng t¸c t­ vÊn vÒ phÇn c«ng nghÖ thiÕt bÞ vËn t¶i má, s¸ng kiÕn, s÷a ch÷a c¬ khÝ, kho tµng bÕn b·i vµ hÖ thèng vËn t¶i ®éc lËp ( trõ vËn t¶i « t« vµ ®­êng s¾t më réng tõ 1000 m trë lªn ) 10.Phßng mÆt b»ng Cã chøc n¨ng thùc hiÖn nét dung c«ng t¸c t­ vÊn phÇn c«ng nghÖ tho¸t n­íc ch¶y, vËn t¶i ®­êng s¾t, ®­êng « t«, lµm chñ nhiÖm ®å ¸n c¸c c«ng tr×nh vËn t¶i bao gåm c¸c tuyÕn ®­êng s¾t, ®­êng « t« vµ c¸c c«ng tr×nh nh©n t¹o nh­ ( cÇu, bÕn b·i, kho...) 11.Phßng x©y dùng Cã chøc n¨ng thùc hiÖn néi dung t­ vÊn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, kÕt cÊu x©y dùng vµ kü thuËt, vÖ sinh c«ng nghiÖp 12.Phßng ®iÖn Cã chøc n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc t­ vÊn nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ phÇn ®iÖn, th«ng tinliªn l¹c vµ ®iÒu khiÓn tù ®éng 13.Phßng ®Þa chÊt- M«i tr­êng Cã chøc n¨ng thùc hiÖn c«ng vÞªc t­ vÊn nghiÕn cøu khoa häc , kü thuËt phÇn c«ng nghÖ m«i tr­êng, tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, cung cÊp tµi liÖu phôc vô dù ¸n, lµm chñ nhiÖm ®Ò ¸n c«ng tr×nh c«ng nghÖ m«i tr­êng 14.Phßng tin häc Cã chøc n¨ng thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o chuyÓn giao c«ng nghÖ tin häc vµo c«ng viÖc t­ vÊn, qu¶n lý hÖ thèng tin häc, cña c«ng ty. ®¶m b¶o m¹ng m¸y tÝnh ho¹t ®éng tèt an toµn, cã hiÖu qu¶ 15.Tæ can vÏ vµ xuÊt b¶n Cã chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phôc vô in Ên xuÊt b¶n cña c«ng ty, in c¸c ®Ò tµi ®Ò ¸n do c«ng ty thùc hiÖn 16.Ban gi¸m s¸t thiÕt kÕ ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thi c«ng thiÕt kÕ. Khi cã nhu cÇu vÒ nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, c¸c phßng thiÕt kÕ bæ sung ng­êi ®Ó hç trî I.Kh¸i qu¸t chung Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng cña c«ng ty T­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng má vµ c«ng nghiÖp cã nh÷ng b­íc tiÕn triÓn ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m thÓ hiÖn ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng ®i lªn. Tuy nhiªn trong nh÷ng thµnh tùu c«ng ty ®¹t ®­îc còng cã nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xem xÐt ®Ó ho¹t ®éng c¸c n¨m sau hiÖu qu¶ h¬n. Tr­íc hÕt ta xem xÐt b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty : N¨m Chi phÝ Doanh thu L·i - lç 2000 12,480,282,743 12,513,732,743 33,450,000 2001 11,351,172,584 11,141,103,653 62,931,609 2002 18,030,069,546 18,082,440,377 52,370,831 2003 19,516,623,825 19,583,965,390 67,071,565 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt c¸c n¨m 2000-2003 Nh×n qua b¶ng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong n¨m qua cho thÊy ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nh×n chung lµ cã hiÖu qu¶ víi c¸c chØ tiªu doanh thu t¨ng hµng n¨m tuy nhiªn n¨m 2001 doanh thu cã gi¶m ®i so víi n¨m 2000 song v× chi phÝ còng gi¶m nªn cuèi cïng c«ng ty vÉn cã l·i cao gÇn gÊp 2 n¨m 2000.Doanh thu c«ng ty thËt sù cã b­íc chuyÓn biÕn lín khi chuyÓn tõ n¨m 2001 sang n¨m 2002 víi viÖc t¨ng h¬n 7 tû trong doanh thu ®ã lµ do viÖc c«ng ty tham gia nhiÒu c«ng tr×nh quan träng trong n¨m nµy.Sau ®ã doanh thu cña c«ng ty l¹i b¾t ®Çu ch÷ng l¹i víi viÖc t¨ng nhÑ qua n¨m 2003 víi chØ h¬n 1 tû. Nh×n trªn b¶ng cho thÊy chi phÝ cña c«ng ty còng t¨ng hµng n¨m- t¨ng ®Òu theo doanh thu nh­ vËy thÊy ho¹t ®éng cña c«ng ty vÉn ch­a cã biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ tèt v× chi phÝ t¨ng rÊt nhanh theo ho¹t ®éng. VÒ chØ tiªu lç l·i nãi chung t¨ng gi¶m kh«ng theo quy luËt nã phô thuéc vµo viÖc c«ng ty gi¶m chi phÝ nhiÒu hay Ýt nÕu n¨m c«ng ty gi¶m nhiÒu chi phÝ th× nã sÏ cao mÆc dï doanh thu kh«ng t¨ng l¾m ( 2001) chÝnh v× thÕ gi¶m chi phÝ chÝnh lµ mét biÖn ph¸p mµ nhiÒu c«ng ty lu«n muèn ®¹t ®­îc ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh. Trªn ®©y chØ lµ nh÷ng nhËn xÐt s¬ l­îc vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Ó hiÓu cã hiÖu qu¶ h¬n chóng ta sÏ xem xÐt ho¹t ®éng tõng n¨m cña c«ng ty qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ mét sè chØ tiªu phô kh¸c II. Ho¹t ®éng c«ng ty qua mét sè chØ tiªu tµi chÝnh 1.N¨m 2000 Nh×n trªn b¶ng c©n ®èi tµi s¶n n¨m 2000 ta cã thÓ thÊy ho¹t ®éng cña c«ng ty kh¸ cã hiÖu qu¶ thÓ hiÖn qua viÖc tæng gi¸ trÞ tµi s¶n t¨ng so víi ®Çu kú 14,497,399,73 lªn 14,847,130,359 trong ®ã sù t¨ng gi¸ trÞ cña l­îng tiÒn mÆt vµ hµng tån kho cña c«ng ty lµ ®¸ng kÓ h¬n c¶ gãp phÇn trong sù t¨ng tæng tµi s¶n l­u ®éng vµ c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n cña c«ng ty. Do tÝnh chÊt lµ mét c«ng ty t­ vÊn nªn c«ng ty gÇn nh­ kh«ng cã kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n nµo nªn kh«ng cã hiÖn diÖn cña chóng trong b¶ng c©n ®èi cña c«ng ty. Tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cã sù biÕn ®éng lín ph¶n ¸nh ®óng thùc chÊt mét c«ng ty kh«ng lµm viÖc s¶n xuÊt trùc tiÕp. VÒ nguån vèn cña c«ng ty chiÕm tû träng lín h¬n lµ nî ng¾n h¹n ( 2/3) trong khi vèn chñ së h÷u chØ cã kho¶ng 1/3 ph¶n ¸nh nguån vèn cña c«ng ty chñ yÕu lµ do huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c cßn vèn do kinh doanh ®Ó l¹i kh«ng lín. Trong khi ®ã nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty th× gi¶m xuèng tõ 12,899,064,689 xuèng cßn 12,397,837,257 thÓ hiÖn ho¹t ®éng cña c«ng ty trong n¨m ®· lµm gi¶m kho¶n nî xuèng vµ ng­îc l¹i nguån vèn chñ së h÷u t¨ng lªn ®iÒu ®ã hÕt søc thuËn lîi cho mét n¨m ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµo n¨m sau 2001 Qua b¶ng biÓu trªn ta thÊy trong c¬ cÊu tµi s¶n th× chiÕm chñ yÕu trong nguån vèn cña c«ng ty lµ tµi s¶n l­u ®éng ®iÒu nµy thÓ hiÖn ®Æc tr­ng cña c«ng ty lµ c«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc t­ vÊn nªn tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cã nhiÒu chñ yÕu lµ tµi s¶n l­u ®éng. Tuy nhiªn kh¶ nî thanh to¸n cña c«ng ty l¹i tèt h¬n so víi c¸c n¨m tr­íc nh­ ta ®· thÊy trong b¶ng. Tû suÊt sinh lêi trªn doanh thu cña vèn c«ng ty trong n¨m 2000 còng t¨ng nhiÒu so víi n¨m 1999 ( tõ 0.09 gi¶m lªn 0.27 hay 0.06 lªn 0.18 ); t­¬ng tù tû suÊt lîi nhuËn cña c«ng ty trªn tæng tµi s¶n còng t¨ng ®iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch lµ : Sù cè g¾ng cña lùc l­îng lao ®éng c«ng ty trong n¨m khi cã sù s¸t nhËp c«ng ty vµ ®¬n vÞ trùc thuéc ( xÝ nghiÖp Hßn Gai-U«ng BÝ ) lµm cho ho¹t ®éng c«ng ty cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc khi c¸n bé cã kh¶ n¨ng thùc tÕ vµ lý luËn nªn lËp dù ¸n kh¸ tèt lµm cho c¸c dù ¸n cña c«ng ty trong n¨m 2000 cã hiÖu qu¶ h¬n n¨m trø¬c. N¨m 2000 nh×n chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng cã nhiÒu khëi s¾c víi ho¹t ®éng cã lîi nhuËn cña m×nh trong n¨m vµ møc l­¬ng nh©n viªn b×nh qu©n lµ 1.357.359 VND còng lµ møc thu nhËp t­¬ng ®èi víi c¸n bé c«ng ty vµo thêi ®iÓm ®ã. Tuy nhiªn còng cã sù mÊt c©n ®èi gi÷a sè l­îng vµ ch©t l­îng trong khi nh©n viªn c«ng ty n¨m 2000 cã 215 ng­êi th× chØ cã gÇn 40 ng­êi cã kh¶ n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng c«ng tr×nh dÉn ®Õn viÖc mét sè c¸n bé ph¶i lµm nhiÒu viÖc dÉn ®Õn qu¸ t¶i lµm ¶nh h­ëng ®Õn ch©t l­îng dù ¸n lµm gi¶m sót trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nÕu kh«ng tin r»ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty cßn cã thÓ tèt h¬n n÷a 2.N¨m 2001 N¨m 2001 lµ n¨m ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña c«ng ty víi viÖc t¨ng tæng gi¸ trÞ lªn h¬n 1 tû ®ång khi tõ 18,057,885,358 lªn 19,585,653,571 ®ã lµ mét thµnh tÝch lín cña c«ng ty sau h¬n mét n¨m s¸t nhËp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµo c«ng ty ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng cña chóng. L­îng tתn mÆt cña c«ng ty t¨ng h¬n 1.3 lÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®iÒu tiÕt c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty trong kinh doanh. L­îng tiÒn t¨ng lµ do kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®· gi¶m chøng tá c«ng ty ®· hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh cßn dang dë trong n¨m tr­íc ®Ó nhËn l¹i tõ kh¸ch hµng phÇn tiÒn cßn l¹i cña DA n¨m 2000. Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty trong n¨m t¨ng lµ do viÖc c«ng ty bá tiÒn ra mua s¾m thªm mét sè m¸y in A0 vµ mét sè m¸y vi tÝnh míi cho phßng tin häc cña c«ng ty ®iÒu nµy theo ý kiÕn cña ban l·nh ®¹o c«ng ty sÏ gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ®· ®­îc Tæng c«ng ty than th«ng qua quyÕt ®Þnh. C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n vµ chi phÝ x©y dùng dë dang cña c«ng ty kh«ng thay ®æi ( vÉn lµ 16,000,000 vµ 9,731,850 ) cho thÊy chñ tr­¬ng ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ kh«ng nh¾m vµo c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ mµ chñ yÕu chØ lµm c«ng t¸c t­ vÊn ®Çu t­ trõ mét sè dù ¸n quy m« lín ®èi t¸c ®ßi hái tham gia gãp vèn tõ c«ng ty ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. Chi phÝ x©y dùng dë dang kh«ng gi¶m chøng tá mÆc dï ®· cã cè g¾ng trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c c«ng tr×nh cña n¨m tr­íc nh­ng l­îng c«ng tr×nh dë dang n¨m nay l¹i còng t¨ng b»ng ®óng khèi l­îng cña n¨m tr­íc vµ c«ng ty cÇn cã gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i bµi to¸n nµy trong n¨m sau 2001. VÒ phÇn nguån vèn ho¹t ®éng cña c«ng ty th× nguån vay ng¾n h¹n cña c«ng ty t¨ng tõ 12,170,837,257 ( 2000 ) lªn 13,377,341,397 ( 2001 ) trong tæng nguån vèn ®iÒu nµy ph¶n ¸nh mét thùc tÕ cña c«ng ty lµ Tæng c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty ph¶i hoµn toµn ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo vèn cÊp cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty víi c¸c c«ng ty kh¸c trong hÖ thèng c¸c c«ng ty t­ vÊn. ChÝnh v× vËy c«ng ty ®· chñ ®éng trong viÖc vay vèn ng©n hµng cho c¸c dù ¸n thùc hiÖn trong n¨m lµm t¨ng tÝnh tin t­ëng cña kh¸ch hµng vµ tÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng ty. Nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty kh«ng cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ trong khi quü dù phßng cña c«ng ty cã sù thay ®æi rÊt lín khi tõ 12,343,019 chuyÓn thµnh mét gi¸ trÞ nhá h¬n 0 ( - 3,341,726) ®iÒu nµy gi¶i thÝch b»ng sù gi¶m cña quü khen th­ëng phóc lîi khi c«ng ty quyÕt ®Þnh trÝch tiÒn th­ëng cho c¸n bé toµn c«ng ty ®Æc biÖt lµ khèi c¬ quan v¨n phßng c«ng ty khi hä ®· cè g¾ng hoµn thµnh c¸c dù ¸n quan träng nh­ c¸c dù ¸n quy ho¹ch do Tæng c«ng ty yªu cÇu trong n¨m §Ó cã c¸i nh×n kh¸i qu¸t h¬n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ta l¹i xem mét sè chØ tiªu tµi chÝnh thø cÊp kh¸c : Do n¨m 2001 c«ng ty cã mua thªm tµi s¶n cè ®Þnh nªn tû lÖ tµi s¶n cè ®Þnh trªn tæng tµi s¶n cña c«ng ty cã t¨ng lªn chót Ýt. Còng do nguån vèn vay ng¾n h¹n t¨ng nh­ ®· tr×nh bµy ë biÓu trªn nªn sè nî ph¶i tr¶ trªn tæng vèn cña c«ng ty t¨ng 68,66% lªn 71,19% trong khi nguån vèn chñ së h÷u gi¶m trªn tæng nguån vèn mÆc dï cã sù t¨ng vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi. C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty cho thÊy kÕt qu¶ rÊt l¹c quan vÒ viÖc cã sù t¨ng lªn cña mét sè chØ tiªu trong khi mét sè chØ tiªu cã sù gi¶m nhá nh­ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n v× nã phô thuéc vµo tû lÖ tµi s¶n l­u ®éng trong khi tµi s¶n l­u ®éng cã sù gi¶m vÒ tû träng. Tû suÊt sinh lîi trªn vèn dÇu t­ cña c«ng ty còng cã sù t¨ng lªn nhanh chãng cã chØ tiªu t¨ng h¬n 1,5 lÇn ( 0.36 lªn 0.55) cña tû suÊt sinh lîi trªn doanh thu nh­ vËy cho thÊy ho¹t ®éng c«ng ty cã thÓ coi lµ cã hiÖu qu¶ trong n¨m 2001. Cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã ph¶i kÓ ®Õn mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n sau : C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ( míi s¸t nhËp n¨m 2000 ) tiÕp tôc ®Çy m¹nh ®Çu t­ cho c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n do vËy khèi l­îng c«ng t¸c thiÕt kÕ cña c«ng ty còng t¨ng theo C«ng t¸c t­ vÊn, ®µo t¹o t¹i c«ng ty ®­îc hç trî chuÈn ho¸ víi m¸y mãc hiÖn ®¹i ®· t¹o ra kÕt qu¶ tèt trong thiÕt kÕ §­îc l·nh ®¹o Tæng c«ng ty than ViÖt Nam quan t©m cho lµm mét sè dù ¸n quy ho¹ch vïng quan träng vµ cho phÐp dïng vèn cña tæng c«ng ty trong ho¹t ®éng víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c Tuy nhiªn vÉn cã mét h¹n chÕ mµ c«ng ty muèn kh¾c phôc tõ n¨m tr­íc nh­ng ®Õn nay vÉn ch­a thù c hiÖn ®­îc lµ ®éi ngò lao ®éng ch­a nhiÒu ng­êi ®¸p øng ®­îc c¸c dù ¸n lín ( nhãm A) vµ c¸n bé qu¶n lý dù ¸n vÉn ë møc 40 ng­êi nh­ n¨m ngoµi trong tæng sè 205 c¸n bé c«ng ty n¨m 2001 vµ ®©y còng lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty trong n¨m 2002 ®Ó gi¶i quyÕt døt ®iÓm t×nh tr¹ng nµy. 3.N¨m 2002 L­îng tiÒn mÆt cña c«ng ty cã sù sôt gi¶m ®¸ng kÓ khi tõ 1,143,436,657 gi¶m xuèng chØ cßn 916,790,178 tøc lµ t­¬ng ®­¬ng gi¶m gÇn 24,7% ®iÒu nµy lý gi¶i b»ng viÖc kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch t¨ng do ch­a hoµn thµnh c«ng tr×nh hoÆc ®· hoµn thµnh c«ng tr×nh nh­ng ch­a ®ßi ®­îc tiÒn nªn ®Ó cã tiÒn cho ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty ®· ph¶i thùc hiÖn xuÊt quü tiÒn mÆt cña c«ng ty ra chi tiªu. L­îng hµng tån kho vµ c¸c kho¶n t¹m øng dÒu gi¶m t­¬ng øng gÇn 5% chøng tá v¨n phßng c«ng ty vµ vµ phßng kÕ to¸n lµm viÖc cã hiÖu qu¶ ®· gi¶m bít c¸c kho¶n chi kh«ng cÇn thiÕt cho c«ng ty. VÒ viÖc ®Çu t­ dµi h¹n vµ chi phÝ x©y dùng dë dang kh«ng cã g× thay ®æi do tÝnh chÊt c«ng ty nªn c¸c kho¶n ®Çu t­ chØ chiÕm tû lÖ rÊt nhá mµ th«i. Nguån vèn vay cña c«ng ty l¹i tiÕp tôc t¨ng lªn nhanh chãng tõ 13,377,341,397 lªn 14,596,849,009 chøng tá ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng cÇn nhiÒu vèn nªn nguån vèn cÊp tõ Tæng c«ng ty than ViÖt Nam kh«ng cßn ®¸p øng ®ñ mµ cÇn cã sù bæ sung thªm tõ c¸c nguån vay ngoµi. Kh«ng nh÷ng tõ nguån vèn ng¾n h¹n mµ c«ng ty ®· b¾t ®Çu chó ý ®Õn viÖc sö dông c¸c nguån vèn dµi h¹n víi viÖc t¨ng 60% l­îng vèn vay dµi h¹n cña c«ng ty §©y lµ mét n¨m ®­îc c«ng ty ®¸nh gi¸ lµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ xong nh×n trªn b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy chØ cã chØ tiªu vèn l­u ®«ng lµ cã sù t¨ng lªn cßn c¸c chØ tiªu kh¸c ®Òu gi¶m hiÖu qu¶ nh­ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña c«ng ty vµ c¸c chØ tiªu lîi nhuËn còng gi¶m do l­îng vèn vay lín lªn tû suÊt lîi nhuËn kh«ng cao do : N¨m 2002 lµ n¨m c«ng ty ph¶i ®èi phã víi sù c¹nh tranh thÞ tr­êng gay g¾t, nhiÒu hîp ®ång kinh tÕ cã ®ßi hái sù hoµn thµnh gÊp trong khi c«ng ty kh«ng ®ñ ®éi ngò nh©n viªn ®Ó cã thÓ ph©n bæ ®Òu cho mäi dù ¸n Vµ n¨m 2002 c«ng ty còng b¾t ®Çu viÖc triÓn khai thö nghiÖm qu¶n lý theo tiªu chuÈn ISO 9001 vÒ qu¶n lý chÊt l­îng lªn b­íc ®Çu ch­a cã hiÖu qu¶ vµ c«ng ty ®Æt nhiÒu hy väng vµo n¨m 2003 4.N¨m 2003 N¨m 2003 lµ mét n¨m ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña c«ng ty T­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng má vµ c«ng nghiÖp víi doanh sè thùc hiÖn lµ 17,4 tû ®ång ®¹t 108,75% kÕ ho¹ch (17,271,584,796 tû )trong ®ã ho¹t ®éng t­ vÊn lËp dù ¸n ®¹t 17 tû ®ång cßn l¹i lµ cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh cho c¸c dù ¸n kh¸c. C¸c dù ¸n quan träng c«ng ty ®· tham gia trong n¨m 2003 lµ : Quy ho¹ch ph¸t triÓn vung than CÈm Ph¶ LËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi má B¾c Cäc S¸u LËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi má §ång Ri LËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi duy tr× má Nam M©u LËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi mua thiÕt bÞ má Khe Chµm III LËp thiÕt kÕ+ tæng dù to¸n má §Ìo Nai ThiÕt kÕ n©ng c«ng suÊt má M¹o Khª ThiÕt kÕ kü thuËt má Vµng Danh ThiÕt kÕ kü thuËt khu lé trÝ c«ng ty than Thèng NhÊt LËp b¸o c¸o tµi chÝnh cho má Trµng Khª- Hång Th¸i B¸o c¸o thiÕt kÕ má M«ng D­¬ng B¸o c¸o ®Ò xuÊt c¶i t¹o má Na D­¬ng iii.Nguån lao ®éng cña c«ng ty HiÖn nay c«ng ty cã nguån lao ®éng t­¬ng ®èi dåi dµo víi 215 c¸n bé c«ng nh©n viªn ( ®Õn hÕt 31/12/2004) trong ®ã : ChØ tiªu Sè l­îng ( Ng­êi ) Lao ®éng n÷ / Lao ®éng nam 81 /134 §é tuæi : - D­íi 30 - 31 ®Õn 45 - 46 ®Õn 55 - 56 trë lªn 53 68 87 7 Tr×nh ®é: - TiÕn sÜ - Th¹c sÜ - §¹i häc + Cao ®¼ng - Trung cÊp - Chuyªn m«n kh¸c 1 1 133 45 35 Nguån : B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m 2003 Theo b¶ng biÓu trªn cho thÊy t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty chñ yÕu hiÖn nay lµ lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc tuy nhiªn tr×nh ®é lao ®éng tr×nh ®é trªn ®¹i häc cßn rÊt Ýt ( chØ cã 0.9% ) mét tû lÖ qu¸ Ýt cho mét c«ng ty ho¹t ®éng cã tÝnh chuyªn m«n cao nh­ vËy. VÒ c¬ cÊu tuæi lao ®éng lµ t­¬ng ®èi hµi hoµ víi l­îng lao ®éng ph©n bè ®Òu c¸c løa tuæi thuËn tiÖn cho ho¹t ®éng cña c«ng ty song nhu cÇu trÎ ho¸ lao ®éng lµ tÊt yÕu khi l­îng lao ®éng trªn 45 s¾p vÒ h­u kh¸ lín ( 43,7%). Ph©n bè lao ®éng nam / n÷ cña c¬ quan còng ®ång ®Òu víi tû lÖ lao ®éng nam cao gÇn gÊp hai cña n÷ thÓ hiÖn tÝnh chÊt cña mét c«ng ty kü thuËt lªn tû lÖ nµy cao h¬n tuy nhiªn hiÖu qu¶ c«ng t¸c ch­a ch¾c thÓ hiÖn qua tû lÖ nµy. VÒ l­¬ng lao ®éng trong nh÷ng n¨m qua cã thÓ ®¸nh gi¸ qua b¶ng sau §¬n vÞ : TriÖuVND/ng­êi-th¸ng Phßng ban Møc l­¬ng Phßng HÇm lß 1 2.855.000 Phßng HÇm lß 2 4.963.000 Phßng Lé thiªn 3.639.000 Phßng mÆt b»ng 3.282.000 Phßng c¬ tuyÓn 3.412.000 Phßng x©y dùng 3.161.000 Phßng ®iÖn 3.665.000 Phßng §CMT 3.739.000 Phßng kinh tÕ má 2.758.000 §éi kh¶o s¸t 1.831.000 Gi¸m s¸t TK 3.410.000 Tæ xuÊt b¶n 1.434.000 Phßng tin häc 1.570.000 Phßng kü thuËt 2.793.000 Phßng kÕ ho¹ch 2.398.000 Phßng TCHC 2.183.000 Phßng TCKT 1.184.000 Ban Gi¸m ®èc 5.803.000 Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ n¨m 2003 Môc tiªu c¬ b¶n cña c«ng ty lµ gi¶i quyÕt l­¬ng cho nh©n viªn æn ®Þnh vµ t¹o viÖc lµm cho 100% nh©n viªn cña c«ng ty. HiÖn nay møc thu nhËp trung b×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¹t 3.156.000 triÖu ®ång/th¸ng t¨ng h¬n 50% so víi n¨m 2002. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña nh©n viªn ngµy cµng c¶i thiÖn víi trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c ®Çy ®ñ. IV. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty c¸c n¨m qua Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ ®Ó cã thµnh tù ®ã ph¶i nãi ®Õn sù lao ®éng nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng ty ®Æc biÖt trong n¨m 2003 qua víi viÖc t¨ng c­êng ®é lao ®éng ngay tõ th¸ng ®Çu n¨m ®Õn nh÷ng n¨m cuèi kÕt hîp víi viÖc huy ®éng nguån lùc bªn ngoµi, kÓ c¶ bè trÝ c¸n bé kü thuËt-ban gi¸m ®èc vµ ®éi ngò chuyªn gia trùc tiÕp tham gia vµo c¸c ®Ò ¸n trªn nªn 83% c¸c c«ng tr×nh ®¹t tiÕn ®é hoµn thµnh theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®¸p øng thêi h¹n cña hîp ®ång. C¸c phßng duy tr× nhÞp ®é s¶n xuÊt kh¸ tèt hoµn thµnh nhanh c¸c dù ¸n träng ®iÓm kÓ c¶ viÖc lµm ngoµi giê ®Ó hoµn thµnh kÞp yªu cÇu c¸c dù ¸n rÊt quan träng nh­ Khe Chµm, M¹o Khª, Vµng Danh, quy ho¹ch lÊn biÓn, quy ho¹ch vung than CÈm Ph¶... Tuy nhiªn vÉn ph¶i nh×n nhËn mét thùc tÕ lµ 16% c«ng tr×nh ch­a ®¹t yªu cÇu vÒ thêi gian cña hîp ®ång kinh tÕ. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ nµy lµ : Tr­íc søc Ðp vÒ thêi gian, c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh, tæ chøc s¶n xuÊt ch­a thËt chÆt chÏ, c­¬ng quyÕt, ch­a thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®Ó gi¶i quyÕt khi c¨ng th¼ng vÒ tiÕn ®é, nh­ ®iÒu chØnh, bæ sung mét sè dù ¸n quy ho¹ch, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi.. Do tÝnh chÊt phøc t¹p cña mét sè dù ¸n nhÊt ®Þnh nh­ dù ¸n quy ho¹ch c¬ së h¹ t©ng vïng than CÈm Ph¶, quy ho¹ch vïng than U«ng BÝ lµm cho viÖc tËp trung nhiÒu nguån nh©n lùc vµo thùc hiÖn dÉn ®Õn viÖc ph©n t¸n nguån lùc cho c¸c dù ¸n kh¸c dÉn ®Õn hoµn thµnh dù ¸n quan träng th× c¸c dù ¸n kh¸c ch­a kÞp hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é. MÆt kh¸c mét sè dù ¸n gÆp ph¶i khã kh¨n khi th©m nhËp thùc tÕ nh­ dù ¸n Má than Cäc S¸u, má Nam MÉu , má §ång Vang... trong viÖc nghiªn cøu ®Þa chÊt do gÆp ph¶i vïng ®Þa chÊt cøng lµm cho c¸c thiÕt bÞ kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ c«ng ty ph¶i dõng mét thêi gian ®Ó ®îi m¸y ®­a vÒ lµm chËm tiÕn ®é cña dù ¸n thùc hiÖn. ViÖc ph©n c«ng tæ chøc vµ tæ chøc s¶n xuÊt ch­a thùc sù khoa häc ®­îc ban l·nh ®¹o c«ng ty nh×n nhËn mét c¸ch th¼ng th¾n v× ®éi ngò c¸n bé tay nghÒ cao ch­a nhiÒu , hoÆc cã tay nghÒ l¹i thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ cña nh÷ng sinh viªn míi ra tr­êng, hay ®éi ngò lao ®éng ®· lín tuæi ( vÝ dô phßng kinh tÕ má cã 14 lao ®éng th× 12 ng­êi ®· ngoµi 50 tuæi vµ 7 ng­êi trong ®ã sÏ vÒ h­u sau mét hai n¨m n÷a nªn tr×nh ®é tiÕp thu khoa häc vµo ho¹t ®éng cßn cã h¹n chÕ – chñ yÕu lµ lµm thñ c«ng nªn n¨ng suÊt ch­a cao ) ViÖc mÊt c©n ®èi vÒ lao ®éng trong tõng ®¬n vÞ còng lµ nguyªn nh©n lµm cho kÕt qua ch­a cao khi ph¶i ph©n bæ lao ®éng ®Òu cho mäi ng­êi , mét vµi chñ nhiÖm dù ¸n, tr­ëng phßng ch­a chñ ®éng s¶n t¹o trong tæ chøc thùc hiÖnvµ ch­a ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong ®iÒu hµnh dù ¸n. ViÖc øng dông tin häc trong qu¶n lý cña c«ng ty cßn h¹n chÕ khi chØ cã mét sè phßng cña c«ng ty lµ cã thÓ sö dông cã hiÖu qu¶ tin häc vµo s¶n xuÊt trong khi c¸c c«ng ty kh¸c chñ yÕu chØ sö dông m¸y tÝnh vµo c¸c chøc n¨ng so¹n th¶o hoÆc tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, phßng tin häc c«ng ty ch­a thùc sù hoµn thµnh chøc n¨ng phæ cËp tin häc cho nh©n viªn cña c«ng ty nªn trong khi c«ng ty tån t¹i mét phßng chuyªn tr¸ch tin häc nh­ng viÖc øng dông ch­a tèt. VÒ chÊt l­îng c¸c ®Ò ¸n : §· cã sù tiÕn triÓn râ rÖt c¶ vÒ h×nh thøc vµ néi dung. C¸c gi¶i ph¸p ®· cã ®ñ c¬ së thuyÕt phôc, g¾n víi thùc tÕ s¶n xuÊt h¬n. §· ®­a vµo ®Ò ¸n mét sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ míi cña Ba Lan, Trung Quèc... Tuy nhiªn ch­a tËn dông tèi ®a c¸c ®iÒu kiÖn, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®ãng vai trß bæ sung phong phó cho dù ¸n trong c¸c m¶ng ho¹t ®éng t­ vÊn khi chÊp nhËn yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ theo thùc tÕ cña hä. Ch­a cã ®ñ quü thêi gian vµ n¨ng lùc nghiªn cøu s©u b¶n chÊt c¸c néi dung kü thuËt míi ®Ó cã ®Ò xuÊt hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt. Trªn ®©y lµ nh÷ng nhËn xÐt tæng qu¸t cña ban l·nh ®¹o c«ng ty vÒ ho¹t ®éng cña bé m¸y c¬ quan víi nh÷ng ho¹t ®éng ®­îc vµ ch­a ®­îc cßn sau ®©y lµ nhËn xÐt cô thÓ vÒ mét sè phßng ban trong bé m¸y c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng má vµ c«ng nghiÖp. 1.C«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt cña phßng kü thuËt §· tæ chøc thu nhËp phæ biÕn c¸c quy ®Þnh vÒ XDCB, c¸c nghÞ ®Þnh, h­íng dÉn, quy tr×nh quy ph¹m kü thuËt vµ an toµn cho nh©n viªn toµn c«ng ty. S­u tÇm vµ sao göi ®­îc hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ trong nghµnh cña Trung Quèc, Ba Lan, Nga, Ucraina phôc vô c«ng t¸c thiÕt kÕ. Tõ kinh thµnh lËp phßng kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, c«ng t¸c kü thuËt cã ®Çu mèi vµ dÇn cã nÒ nÕp h¬n. HÇu hÕt c¸c ph­¬ng ¸n kü thuËt cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam ®Òu ®­îc phßng kü thuËt tÝnh to¸n dùa trªn sù chØ ®¹o cña c¸c chuyªn viªn Tæng c«ng ty. TÝnh to¸n ®­îc c¸c ®Þnh møc kü thuËt ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, øng dông ®­îc c«ng nghÖ khai th¸c míi vµo ho¹t ®éng nh­ dù ¸n x©y dùng hÖ thèng m¸ng chuyÓn than trong dù ¸n má Nam MÉu thµnh c«ng tiÕt kiÖm h¬n 200 triÖu ®Çu t­ so víi viÖc vËn chuyÓn b»ng xe t¶i tõ má vÒ khu chÕ biÕn.§­îc c«ng ty ®Çu t­ thªm nhiÒu m¸y tÝnh hiÖn ®¹i vµ m¸y ph«to A0 ®Ó ®¸p øng yªu cÇu thiÕt kÕ cña phßng, hÖ phÇn mÒm AUTOCAD ®­îc phßng øng dông réng r·i trong thiÕt kÕ gióp tiÕt kiÖm vµ khoa häc §éi ngò c¸n bé thiÕt kÕ cña phßng kü thuËt ®­îc trÎ ho¸ tõ lùc l­îng sinh viªn míi ra tr­¬ng cña tr­êng má ®­îc tuyÓn vÒ c«ng ty vµ mét sè c¸n bé l©u n¨m t¶i c¸c má cã kinh nghiÖm thùc tÕ còng ®­îc ®i häc vµ bæ sung vÒ phßng lµm cho ®éi ngò cña phßng võa cã tr×nh ®é võa cã kinh nghiÖm H¹n chÕ cña phßng kü thuËt trong n¨m 2003 mµ cÇn ph¶i kh¾c phôc trong c¸c n¨m tíi lµ viÖc hoµn thµnh c¸c ®Þnh møc kü thuËt ch­a ¨n khíp víi tÝnh to¸n cña c¸c phßng kh¸c vµ th­êng xuyªn ph¶i bæ sung söa ch÷a. Do lùc l­îng cßn máng nªn ch­a thanh tra thÈm tra tèt viÖc thùc hiÖn cña c¸c má thùc tÕ dÉn ®Õn viÖc thùc hiÖn sai lÇm cña hai xÝ nghiÖp than Hßn Gai g©y ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c chung cña c«ng ty. C«ng t¸c gi¸m s¸t thiÕt kÕ cã nhiÒu cè g¾ng gi¶i quyÕt kh¸ kÞp thêi c¸c ph¸t sinh trong c«ng t¸c nh­ng cÇn t¨ng c­êng lùc l­îng gi¶i quyÕt tèt h¬n c«ng viÖc ®¸p øng yªu cÇu c¶ chÊt l­îng vµ tiÕn ®é. 2.C«ng t¸c kÕ ho¹ch cña phßng kÕ ho¹ch §¶m b¶o cã ®ñ c«ng t¸c gèi ®Çu cho n¨m sau. Nç lùc thùc hiÖn nghiÖm thu thanh to¸n, ®Æc biÖt th¸ng 12/2003 ®· cè g¾ng nghiÖm thu hÕt c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh. Gi¶i quyÕt c¬ b¶n nh÷ng tån t¹i cña c«ng ty n¨m tr­íc vµ nh÷ng ®Ò ¸n cßn tån t¹i ®Õn cuèi n¨m. Tuy nhiªn xö lý c¸c t×nh huèng cßn kÐm nh¹y bÐn chËm ch¹p do trôc trÆc trong qu¸ tr×nh giao l­u thiÕt kÕ gi÷a chñ nhiÖm dù ¸n vµ c¸c phßng ban kh¸c. Quy chÕ qu¶n lý kÕ ho¹ch ch­a ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc, chÊt l­îng cßn thÊp, tÝnh ph¸p lÖnh kÕ ho¹ch hµng th¸ng ch­a cao. C«ng viÖc xuÊt b¶n c¸c ®Ò ¸n ®­îc thùc hiÖn khÈn tr­¬ng, h×nh thøc c¶i tiÕn theo yªu cÇu kh¸ch hµng nh­ng còng m¾c ph¶i vÊn ®Ò nh­ phßng kü thuËt lµ ch­a qu¶n lý ®­îc c¸c ho¹t ®éng t¹i c¸c ®¬n vÞ c¬ së thµnh viªn. 3.C«ng t¸c tÝnh chØ tiªu ®Þnh møc cña phßng kinh tÕ má Phßng kinh tÕ má n¨m qua ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng phßng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt trong c«ng ty víi viÖc tËp trung lùc l­îng tÝnh to¸n hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®Þnh møc kinh tÕ cho c¸c dù ¸n dùa trªn møc quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty cho ®¬n vÞ thµnh viªn. §Æc biÖt viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®Þnh møc ®Çu t­ cho hai dù ¸n lín lµ quy ho¹ch hai vung than U«ng BÝ vµ CÈm Ph¶ ®· gióp nhiÒu cho viÖc vay vèn vµ ®­a dù ¸n vµo ho¹t ®éng thµnh c«ng. Phßng kinh tÕ hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®­îc c¬ quan giao trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô tÝnh to¸n cho c¸c dù ¸n mµ c«ng ty thùc hiÖn H¹n chÕ trong n¨m qua cña phßng kinh tÕ lµ thùc hiÖn ch­a tèt nhiÖm vô trong viÖc phèi hîp víi c¸c phßng kh¸c vµ thêi gian tÝnh to¸n th­êng mÊt thêi gian h¬n do ®éi ngò c¸n bé cña phßng n¨ng lùc ch­a thùc sù ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc 4.C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng cña phßng tæ chøc lao ®éng C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc c¸n bé tiÕp tôc ®­îc thùc hiÖn hoµn thiÖn phï hîp víi c¬ chÕ s¶n xuÊt kinh doanh : §· cñng cè c¸c phßng thiÕt kÕ, tæ chøc l¹i phßng kü thuËt thµnh phßng kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, t¨ng c­êng lùc l­îng thiÕt kÕ hÇm lß, bæ sung c¸n bé trÎ ®èi víi c¸c phßng s¶n xuÊt, bæ nhiÖm míi kÕ to¸n tr­ëng cña c«ng ty, gi¸m ®èc xÝ nghiÖp dÞch vô, tr­ëng phßng, 2 phã phßng, tr­ëng ban gi¸m s¸t. Më 6 líp häc néi bé c«ng ty, cö 36 l­ît c¸n bé dù häc t¹i chç vµ tæng c«ng ty, bé chuyªn ngµnh tæ chøc, tham quan häc tËp n­íc ngoµi, 6 c¸n bé ®­îc ®µo t¹o cao, ®· c«ng nhËn th¹c sü. Lao ®éng kh«ng cã biÕn ®éng lín, trong n¨m gi¶m 17 ng­êi ( 12 c¸n bé viªn chøc nghØ h­u ) tuyÓn dông 19 c¸n bé míi. ChÊt l­îng lao ®éng ®· cã dÊu hiÖu chuyÓn biÕn qua thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ vµ c«ng t¸c ®µo t¹o cña c«ng ty, vµi c¸n bé trÎ ®· ®¶m nhiÖm tèt träng tr¸ch chñ nhiÖm dù ¸n, thiÕt kÕ chÝnh. Tuy vËy, lùc l­îng lao ®éng vÉn tiÕp tôc mÊt c©n ®èi gi÷a chÊt l­îng vµ sè l­îng. Sè c¸n bé cã kinh nghiÖm thiÕt kÕ trªn m¸y cßn chËm, sè c¸n bé trÎ l¹i ch­a cã kinh nghiÖm ®éc lËp thiÕt kÕ. Mét sè c¸n bé kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc ®ang cã hiÖn bè trÝ l¹i. Ngoµi ra cßn x¶y ra t×nh h×nh bÊt hîp lý trong c¬ cÊu chÊt l­îng, vÉn ch­a gi¶i quyÕt ®­îc c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng. Quü l­¬ng : 7.640,44 TriÖu VND Trong ®ã : KSTK : 14.000 Tr x 49,3%= 6.90,00 TriÖu VND Quü l­¬ng n¨m 2002 chuyÓn sang 738,44 TriÖu VND §· chi th¸ng 12 : 6.136,639 TriÖu VND TiÒn l­¬ng : 5.457,239 TriÖu VND LÔ tÕt : 320,4 TriÖu VND Th­ëng : 221,0 TriÖu VND TrÝch nép quü th­ëng, quü s¾p xÕp lao ®éng : 138,0 TriÖu VND Quü l­¬ng cßn l¹i : 1.503,801 TriÖu VND Y thøc chÊp hµnh kû luËt, néi quy cña c¸n bé c«ng nh©n tèt, tuy nhiªn vÉn cßn hiÖn t­îng ®i muén vÒ sím, chÌ n­íc, la cµ trong giê lµm viÖc, ý thøc chÊp hµnh lÖnh cßn kÐm nh­ng phßng tæ chøc lao ®éng vÉn ch­a tuyªn truyÒn ®Ó h¹n chÕ ®­îc. 5.Phßng tµi chÝnh víi c«ng t¸c kiÓm to¸n HÖ thèng c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c¬ quan ®· ®­îc cñng cè vµ ho¹t ®éng ®i vµo nÒ nÕp, ®· ban hµnh ®ñ c¸c quy ®Þnh ®Ó vËn hµnh vµ qu¶n lý. Qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n chÆt chÏ, ®Õn 31/12/2003. Tæng sè TSC§ cña c¬ quan c«ng ty lµ : 2.205 triÖu ®ång, vèn cè ®Þnh 2.196 triÖu ®ång, vèn l­u ®éng 2.363 triÖu ®ång. Trong n¨m ®Çu t­ t¨ng gi¸ trÞ 695 triÖu ®ång. TrÝch khÊu hao ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, sö dông vµ b¶o toµn vèn ®­îc giao VÒ t×nh c«ng nî : Tæng sè nî ph¶i thu : Tæng sè nî ph¶i thu : 3.400 triÖu ®ång ( trong ®ã c¶i t¹o nhµ 604,4 triÖu; nî c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p 778 triÖu ®ång ). Tæng sè nî ph¶i tr¶ lµ 11.735 triÖu trong ®ã vay ng¾n h¹n lµ 2.000 triÖu, vay ®Çu t­ : 52 triÖu ®ång. ViÖc thu håi vµ tr¶ nî c¸ nh©n ®­îc phßng tµi chÝnh thùc hiÖn kh¸ tèt. C¬ quan ®· tr¶ gèc vay ng¾n h¹n 810 triÖu ®ång, tr¶ gèc trung h¹n 40 triÖu. ViÖc thanh to¸n t¹m øng tiÒn c«ng t¸c phÝ, phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ®· vµo nÒ nÕp lµm gi¶m h¼n sè nî cuèi n¨m cña c«ng ty; tuy nhiªn mét sè kho¶n nî ®èi t¸c ch­a tù gi¸c thanh to¸n kÞp thêi phßng kÕ to¸n còng ch­a cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó thu håi. VÒ qu¶n lý gi¸ thµnh : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m, thùc hiÖn chi tiªu ®óng chÕ ®é nhµ n­íc quy ®Þnh nh­ng ch­a thùc sù tiÕt kiÖm nh­ sö dông v¨n phßng phÈm, m¸y tÝnh nªn th­êng ph¸t sinh c¸c kho¶n khã h¹ch to¸n vµo cuèi n¨m. Phßng tµi chÝnh còng ®ãng vai trß tèt trong viÖc thanh to¸n c¸c nghÜa vô cña c«ng ty víi nhµ n­íc nh­ nghÜa vô thuÕ, b¶o hiÓm x· héi, nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ. C«ng t¸c kÕ to¸n ®­¬c chuÈn ho¸ theo quy ®Þnh 114-TC/Q§ cña bé tµi chÝnh, kÞp thêi ®¶m b¶o chÊt l­îng. 6.C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh cña v¨n phßng c«ng ty Khèi l­îng c«ng t¸c n¨m 2003 t¨ng lªn ®¸ng kÓ nªn søc Ðp c«ng viÖc còng t¨ng chÝnh v× vËy c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh cña c«ng ty còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. ViÖc kÕt hîp gi÷a Ban Gi¸m §èc, Tr­ëng c¸c phßng ban, chñ nhiÖm dù ¸n ®· ®em l¹i cho c«ng t¸c qu¶n lý nhiÒu tiÕn triÓn tèt. Tuy nhiªn cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp mµ v¨n phßng c«ng ty cÇn nghiªn cøu ®Ó söa ch÷a ®Ó cã thÓ ®em l¹i c¸c kÕt qu¶ tèt h¬n vµo n¨m 2004 ®ã lµ : ViÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ néi bé ngµnh ch­a nghiªm tóc, kÕt qu¶ h¹n chÕ thiÕu ®ång bé, thiÕu sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban cã liªn quan. KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp hµng th¸ng vÉn ch­a ®ñ tÝnh ph¸p lÖnh ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ý kiÕn chØ ®¹o, kÕt luËn cña gi¸m ®èc t¹i héi nghÞ s¶n xuÊt, giao ban, triÓn khai, ®iÒu ®é c«ng tr×nh ®· cã kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh cã kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nh­ng ch­a ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc. Nguyªn nh©n ®­îc chØ ra lµ do : Ch­a ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc, hiÖu lùc cña phßng trong c«ng t¸c qu¶n lý, tr×nh ®é chuyªn m«n cña mét sè nh©n viªn ch­a ®¸p øng ®ñ yªu cÇu c«ng t¸c. V.§Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng ty n¨m 2004 Trªn c¬ së ®ã ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· h×nh thµnh nªn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho n¨m 2004 lµ : §Ó thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc cña c«ng ty vµ cung cÊp c¸c dÞch vô t­ vÊn ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng víi chÊt l­îng tèt nhÊt, tiÕn ®é nhanh nhÊt vµ gi¸ c¶ hîp lý nhÊt, duy tr× gi÷ v÷ng vÞ trÝ cña c«ng ty trong ngµnh vµ më réng sang c¸c lÜnh vùc kh¸c. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ cña c«ng ty lµ : Tæng doanh sè ph¶i ®¹t ®­îc lµ : trªn 21 tû Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ( doanh sè tù lµm ) : 16.8 tû Nép ng©n s¸ch theo ®óng quy ®Þnh Thu nhËp b×nh qu©n ®¹t : 3.300.000 VND / ng­êi- th¸ng, trong ®ã tiÒn l­îng b×nh qu©n quý ®¹t : 2.800.000 VND/ ng­êi-th¸ng. Lîi nhuËn thùc hiÖn : 700 triÖu ®ång Hoµn thµnh giai ®o¹n hai trong c«ng t¸c hiÖn ®¹i ho¸ cña c«ng t¸c t­ vÊn Hoµn thµnh thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n trÞ theo tiªu chuÈn chÊt l­îng ISO 9001: 2000 vµ tõng b­íc hoµn thµnh chuyÓn giao c«ng nghÖ Thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng t¸c chuyÓn giao c«ng nghÖ trªn nhiÒu lÜnh vùc cho c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh C¸c phßng ban cÇn kh¾c phôc h¹n chÕ cña n¨m tr­íc vµ thùc hiÖn tèt h¬n nhiÖm vô cña m×nh trong n¨m 2004 C¸c biÖn ph¸p c«ng ty ®­a ra ®Ó thùc hiÖn : TriÓn khai ®ång bé c«ng t¸c ®­îc ®Þnh h­íng trong c¬ chÕ ®iÒu hµnh 2004 cña c«ng ty ngay tõ ®Çu n¨m. S¾p xÕp l¹i tæ chøc s¶n xuÊt cña c¬ quan c«ng ty theo h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña c«ng ty , t¨ng c­êng lùc l­îng c¸n bé vµ ®Çu t­ thÝch hîp cho c«ng t¸c chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ øng dông c«ng nghÖ khai th¸c tiªn tiÕn vµo c¸c dù ¸n cho c«ng t¸c gi¸m s¸t thiÕt kÕ §iÒu chØnh, bæ sung c¸c néi lÖ, quy chÕ cña c¬ quan phï hîp víi c¬ chÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc c¸c quy chÕ, néi lÖ ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò trªn. Bè trÝ ®ñ kinh phÝ cho viÖc ®µo t¹o chuyÓn giao c«ng nghÖ, båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô chñ nhiÖm dù ¸n, ¸p dông réng r·i c¸c phÇn mÒm thiÕt kÕ, hiÖn cã vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c chuyªn gia trong vµ ngoµi c«ng ty Më réng vµ ¸p dông linh ho¹t c¸c c¬ chÕ kho¸n c«ng viÖc, c«ng tr×nh. TiÕp tôc t¨ng c­êng c«ng t¸c lao ®éng kû luËt, c­¬ng quyÕt xö lý nghiªm vµ kÞp thêi nh÷ng hiÖn t­îng vi ph¹m kû luËt s¶n xuÊt, kû luËt lao ®éng Th­êng xuyªn n¾m b¾t c¸c chñ tr­¬ng lín cña l·nh ®¹o c«ng ty ®èi víi c«ng t¸c s¶n xuÊt than vµ ®Çu t­ x©y dùng c¸c má, c¸c c«ng ty. C¸c dù ¸n ph¶i thÓ hiÖn c¸c ph­¬ng h­íng, chñ tr­¬ng ®ã vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu bøc xóc cña s¶n xuÊt vµ x©y dùng c¬ b¶n. TiÕp tôc nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò chiÕn l­îc cña nghµnh than. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp.DOC
Luận văn liên quan