Báo cáo Thực tập tại Công ty Vilexim

LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay hoạt động xuất nhập khẩu đã trở thành một hoạt động thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia. Cho dù đó là quốc gia phạt triển hay đang phát triển. Đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có vai trò hết sức quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường có sự tham gia quản lý của nhà nước. Không những vậy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu còn có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Bởi vậy trong chính sách kinh tế của mình, Đảng cộng sản Việt Nam đã nhiều lần khẳng định: " Coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của kinh tế đối ngoại" và coi nó là một trong ba chương trình kinh tế lớn cần tập chung thực hiện. Từ sau Đại hội đảng lần thứ VI, đất nước ta đã chuyển sang một thời kỳ mới đó là nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Cũng từ thời điểm này mà các doanh nghiệp nhà nước chủ động trong kinh doanh, tự tìm đối tác và mặt hàng kinh doanh, tự hạch toán lỗ, lãi Công ty VILEXIM là một trong những doanh nghiệp nhà nước như vậy. Qua thu thập tài liệu tại Công ty trong những ngày vừa qua em xin được trình bày bản " Báo cão thực tập tổng hợp" với những nội dung sau: Lời nói đầu Chương I: Giới thiệu sơ lược về Công ty Chương II: Những hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Chương III: Những hạn chế, mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Em xin chân thành cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị trong Công ty Vilexim đặc biệt là bác Giám, cô Uyên anh Bình phòng xuất nhập khẩu II đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong việc hoàn thành bài báo cáo tổng hợp về Công ty. CHƯƠNG I Giới thiệu sơ lược về Công ty I. Tên Công ty Tên Việt Nam: Công ty xuất nhập khẩu với lào. Tên tiếng Anh: Viet nam national import-export corporation with Laos. Tên viết tắt: vilexim. Trụ sở chính của Công ty: P4A- Đường giải phóng- Hà nội Công ty còn có văn phòng đại diện tại: -190 Sisảng Von- Bản Na xay Vientiane-Laos RPD. - Đông Hà -Thành phố Hồ Chí Minh II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển. 1. Lịch sử hình thành Công ty xuất nhập khẩu với Lào ( trước đây thuộc tổng Công ty xuất nhập khẩu biên giới) được thành lập căn cứ vào quyết định số: 82/VNT-TCCCB ngày 24/2/1987 của Bộ ngoại thương (nay là Bộ thương mại) Công ty được bộ thương mại giao cho tiến hành các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu với nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Nhưng từ năm 1993 đến nay theo xu thế của cơ chế thị trường và sự đổi mới của đất nước Công ty không chỉ không thực hiện kinh doanh với Lào mà còn mở rộng kinh doanh xuất nhập khẩu với các nước khác như Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều tổ chức. Công ty qua hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu để đẩy mạnh phát triển quan hệ thương mại và các hoạt động khác có liên quan.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1706 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Vilexim, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LêI NãI §ÇU Ngµy nay ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quan träng ®èi víi mäi quèc gia. Cho dï ®ã lµ quèc gia ph¹t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn. §èi víi quèc gia ®ang ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã vai trß hÕt søc quan träng trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù tham gia qu¶n lý cña nhµ n­íc. Kh«ng nh÷ng vËy ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cßn cã ý nghÜa chiÕn l­îc trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Bëi vËy trong chÝnh s¸ch kinh tÕ cña m×nh, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· nhiÒu lÇn kh¼ng ®Þnh: " Coi xuÊt khÈu lµ h­íng ­u tiªn vµ lµ träng ®iÓm cña kinh tÕ ®èi ngo¹i" vµ coi nã lµ mét trong ba ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín cÇn tËp chung thùc hiÖn. Tõ sau §¹i héi ®¶ng lÇn thø VI, ®Êt n­íc ta ®· chuyÓn sang mét thêi kú míi ®ã lµ nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Còng tõ thêi ®iÓm nµy mµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc chñ ®éng trong kinh doanh, tù t×m ®èi t¸c vµ mÆt hµng kinh doanh, tù h¹ch to¸n lç, l·i… C«ng ty VILEXIM lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n­íc nh­ vËy. Qua thu thËp tµi liÖu t¹i C«ng ty trong nh÷ng ngµy võa qua em xin ®­îc tr×nh bµy b¶n " B¸o c·o thùc tËp tæng hîp" víi nh÷ng néi dung sau: Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I: Giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ C«ng ty Ch­¬ng II: Nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty Ch­¬ng III: Nh÷ng h¹n chÕ, môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c«, c¸c chó, c¸c anh, c¸c chÞ trong C«ng ty Vilexim ®Æc biÖt lµ b¸c Gi¸m, c« Uyªn anh B×nh phßng xuÊt nhËp khÈu II ®· gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong viÖc hoµn thµnh bµi b¸o c¸o tæng hîp vÒ C«ng ty. Ch­¬ng I Giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ C«ng ty I. Tªn C«ng ty Tªn ViÖt Nam: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi lµo. Tªn tiÕng Anh: Viet nam national import-export corporation with Laos. Tªn viÕt t¾t: vilexim. Trô së chÝnh cña C«ng ty: P4A- §­êng gi¶i phãng- Hµ néi C«ng ty cßn cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i: -190 Sis¶ng Von- B¶n Na xay Vientiane-Laos RPD. - §«ng Hµ -Thµnh phè Hå ChÝ Minh II. LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. LÞch sö h×nh thµnh C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo ( tr­íc ®©y thuéc tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu biªn giíi) ®­îc thµnh lËp c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè: 82/VNT-TCCCB ngµy 24/2/1987 cña Bé ngo¹i th­¬ng (nay lµ Bé th­¬ng m¹i) C«ng ty ®­îc bé th­¬ng m¹i giao cho tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi n­íc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo. Nh­ng tõ n¨m 1993 ®Õn nay theo xu thÕ cña c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ sù ®æi míi cña ®Êt n­íc C«ng ty kh«ng chØ kh«ng thùc hiÖn kinh doanh víi Lµo mµ cßn më réng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi c¸c n­íc kh¸c nh­ §µi Loan, Trung Quèc, NhËt B¶n… vµ nhiÒu tæ chøc. C«ng ty qua ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty Chøc n¨ng cña C«ng ty: Trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña Bé th­¬ng m¹i víi Lµo vµ c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. C«ng ty nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh chuyÓn khÈu thuéc ph¹m vi kinh doanh cña C«ng ty. S¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c mÆt hµng ®Ó phôc vô cho xuÊt khÈu. Liªn doanh, liªn kÕt hîp t¸c s¶n xuÊt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. NhiÖm vô cña C«ng ty - Th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Ó ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i h¬pj t¸c ®Çu t­ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ®Õn kinh tÕ ®èi ngo¹i víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi. §Æc biÖt lµ víi Lµo. C«ng ty ho¹t ®éng theo ®óng ph¸p luËt cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ nh÷ng quy ®Þnh riªng cña toµn C«ng ty. - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty theo chÕ ®é hiÖn hµnh ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ho¹t ®éng cña C«ng ty - Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, ph¸p luËt cña nhµ n­íc vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ trong giao dÞch ®èi ngo¹i thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c cam kÕt hîp ®ång kinh tÕ vµ hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ mµ C«ng ty ®· ký. - Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nh»m lµm thóc ®Èy qu¸ tr×nh quay vßng cña vèn vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty. - Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸, n©ng cao søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô. - Gãp phÇn t¨ng thu ngo¹i tÖ. - LËp sæ kÕ to¸n, ghi chÐp kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh trung thùc, chÝnh x¸c. - §¨ng ký thuÕ, kª khai thuÕ, nép thuÕ vµ thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Kª khai vµ ®Þnh kú b¸o c¸o chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp víi c¬ quan cã thÈm quyÒn, khi ph¸t hiÖn c¸c th«ng tin kª khai hoÆc b¸o c¸o lµ kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc gi¶ m¹, th× ph¶i kÞp thêi ®iÒu chØnh l¹i vµ th«ng b¸o kÞp thêi. - Tu©n thñ ph¸p luËt vÒ quèc phßng, an ninh, trËt tù, an toµn x· héi, b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng, b¶o vÖ di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ danh lam th¾ng c¶nh. - Thùc hiÖn quy ®Þnh kh¸c theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ. QuyÒn h¹n cña doanh nghiÖp. -C«ng ty cã quÒn chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tµi s¶n cña doanh nghiÖp. - Chñ ®éng chän ngµnh, nghÒ, ®Þa bµn ®Çu t­, h×nh thøc ®Çu t­, chhñ ®éng më réng quy m« vµ ngµnh nghÒ kinh doanh. - Chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ n­íc ngoµi, - Lùa chän h×nh thøc vµ c¸ch thøc huy ®éng vèn - Kinh doanh xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu - TuyÓn, thuª vµ sö dông lao ®éng theo yªu cÇu kinh doanh. - Tù chñ kinh doanh, chñ ®éng ¸p dông ph­¬ng thøc qu¶n lý khoa häc hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. - Tõ chèi vµ tè c¸o mäi yªu cÇu cung cÊp c¸c nguån lùc kh«ng ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh cña bÊt kú c¸ nh©n c¬ quan hay tæ chøc nµo, trõ nh÷ng ®iÒu kho¶n tù nguyÖn ®ãng gãp v× môc ®Ých nh©n ®¹o vµ c«ng Ých. - C«ng ty ®­îc phÐp tham gia tæ chøc héi chî, triÓn l·m qu¶ng c¸o hµng ho¸, tham gia c¸c héi nghÞ, héi th¶o, chuyªn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty ë trong vµ ngoµi n­íc. - §­îc cö c¸n bé cña C«ng ty ®i c«ng t¸c n­íc ngoµi hoÆc mêi bªn n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó giao dÞch, ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång vµ c¸c vÊn ®Ò thuéc kÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn. . Ban l·nh ®¹o lµ ng­êi ®øng ®Çu C«ng ty. Trong ®ã ban gi¸m ®èc do Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i bæ nhiÖm trùc tiÕp ®iÒu hµnh C«ng ty theo chÕ ®é mé thñ tr­ëng cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ vµ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tr­íc Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty vÒ qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng cña m×nh. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã hai phã gi¸m ®èc. C¸c phã gi¸m ®èc do gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vµ ®­îc Bé Tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i bæ nhiÖm vµ b·i nhiÖm. Phã gi¸m ®èc C«ng ty ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét hoÆc mét sè lÜnh vùc kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc nh÷ng lÜnh vùc mµ m×nh ®¶m nhiÖm. Trong c¸c phã gi¸m ®èc cã mét phã gi¸m ®èc thay mÆt ®iÒu hµnh C«ng ty khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. D­íi gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c chi nh¸nh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn. Cô thÓ lµ: -Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty cã hiÖu qu¶ trong tõng thêi kú, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c¸n bé, chØ ®¹o x©y dùng vµ xÐt duyÖt ®Þnh møc lao ®éng tiÒn l­¬ng cho c¸c thµnh viªn. - Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã nhiÖm vô lµm c«ng viÖc theo dâi nghiÖp vô liªn quan ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n, lµm c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ®Þnh kú. ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô chØ ®¹o nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n mµ nhµ n­íc ®· quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n, nghÞ quyÕt… - Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp: Cã nhiÖm vô lËp ra kÕ ho¹ch kinh doanh ching cho toµn C«ng ty vµ ph©n bæ kÕ ho¹ch kinh doanh cho t­ngf phßng kinh doanh vô thÓ vµ b¸o c¸o lªn ban l·nh ®¹o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty tõng th¸ng, tõng quý ®ång thêi ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cña C«ng ty. - Phßng xuÊt nhËp khÈu 1: §­îc C«ng ty giao nhiÖm vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu víi thÞ tr­êng Lµo vµ cã thÓ thùc hiÖn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi mét sè thÞ tr­êng kh¸c. - Phßng xuÊt nhËp khÈu III: Cã nhiÖm vô chuyªn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi thÞ tr­êng Trung Quèc. Ngoµi ra phßng cßn ®­îc uû th¸c nhËp khÈu mét sè mÆt hµng cña ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. - Phßng xuÊt nhËp khÈu II, IV, V : Lµ c¸c phßng kinh doanh ®a ngµnh. Cã nhiÖm vô tù t×m kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng cho m×nh. Khi ®· t×m ®­îc kh¸ch hµng cho m×nh vµ thÞ tr­êng cho m×nh th× c¸c phßng nµy lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh tr×nh lªn gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc sÏ quyÕt ®Þnh thùc hiÖn hay kh«ng nÕu ®ång ý th× gi¸m ®èc ®øng ra lµm ®¹i diÖn ®ªt ký häp ®ång víi kh¸ch hµng. Cßn c¸c nghiÖp vô cô thÓ vµ giao dÞch lµ do c¸c phßng tù thùc hiÖn. Vèn kinh doanh C«ng ty sÏ bæ sung cho tõng phßng kinh doanh theo tõng hîp ®ång. Riªng ®èi víi phßng xuÊt nhËp khÈu IV cßn ph¶i ®¶m nhiªm c«ng viÖc thi tuyÓn, tiÕn hµnh ®µo t¹o cho lao ®éng sÏ ®­îc xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng n­íc ngoµi. - Chi nh¸nh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn: Ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc kho¸n. Tr­ëng chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc, ph¸p luËt, tËp thÓ, c¸n bé c«ng nh©n viªn chi nh¸nh. III. C¸c nguån lùc cña C«ng ty: Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty: N¨m 1997: Vèn cè ®Þnh: 5.757.475.000 VN§ Vèn l­u ®éng: 3.474.561.000 VN§ Trong ®ã: Vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc: 3.018.292.000 VN§ Vèn C«ng ty tù bæ sung: 2.739.183.000 VN§ N¨m 1998: Vèn cè ®Þnh: 3.950.708.207 VN§ Vèn l­u ®éng: 5.757.474.539 VN§ N¨m 1999: Vèn cè ®Þnh: GÇn 5 tû VN§ Vèn l­u ®éng: GÇn 8 tû VN§ N¨m 2000: Do t×nh h×nh C«ng ty xuÊt siªu vµ C«ng ty huy ®éng ®­îc thªm mét sè nguån vèn kh¸c nªn vèn cña C«ng ty t¨ng mét c¸ch ®¸ng kÓ cô thÓ lµ: Vèn cè ®Þnh: GÇn 8.5 tû VN§ Vèn l­u ®éng: GÇn 11 tû VN§ §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty: Nh×n chung ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuÊt cña C«ng ty lµ kh¸ ®Çy ®ñ. C¸c phßng ban t¹i trô së chÝnh (t¹i P4A ®­êng Gi¶i Phãng) còng nh­ t¹i c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ®­îc trang bÞ rÊt ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng viÖc cña c¸c phßng, ban. HÖ thèng m¹ng vi tÝnh ®­îc nèi gi÷a c¸c phßng, th«ng th­êng mçi phßng ®­îc trang bÞ tõ 2-4 chiÕc m¸y vi tÝnh cïng víi ®iÖn tho¹i, bµn lµm viÖc ®Çy ®ñ cho mçi nh©n viªn cña C«ng ty cã chç lµm viÖc tho¶i m¸i. Do vËy viÖc trao ®æi th«ng tin tõ trªn xuèng d­íi vµ tõ d­íi lªn trªn ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng, kÞp thêi. Ngoµi nh÷ng tranh thiÕt bÞ ®­îc ®Æt t¹i trô së chÝnh cßn cã hÖ thèng c¸c kho b·i t¹i c¸c vÞ trÝ thuËn tiÖn giao th«ng nh»m b¶o qu¶n hµng ho¸ trong thêi gian chê ®Ó xuÊt khÈu. T¹i c¸c nhµ kho cßn cã c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông dïng ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸ kh«ng bÞ háng do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu… C«ng ty cßn cã mét d©y chuyÒn chuyªn l¾p r¸p xe lo¹i tiªu chuÈn B. C«ng ty cã c¬ së t¹i 139A Lß ®óc víi 17 v¨n phßng cho C«ng ty kh¸c thuª. Nguån nh©n lùc cña C«ng ty Tæng céng C«ng ty cã 80 c¸n bé trong ®ã: Phßng gi¸m ®èc gåm: 1 c¸n bé Phßng phã gi¸m ®èc kinh doanh gåm: 1 c¸n bé Phßng phã gi¸m ®èc chi nh¸nh gåm: 1 c¸n bé Phßng tæ chøc hµnh chÝnh gåm: 1 c¸n bé Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp gåm: 10 c¸n bé Phßng kÕ to¸n tµi vô gåm : 1 kÕ to¸n tr­ëng vµ 9 kÕ to¸n viªn. Phßng xuÊt nhËp khÈu I gåm: 5 c¸n bé. Phßng xuÊt nhËp khÈu II gåm: 5 c¸n bé. Phßng xuÊt nhËp khÈu III gåm: 5 c¸n bé. Phßng xuÊt nhËp khÈu IV gåm: 5 c¸n bé. Phßng xuÊt nhËp khÈu V gåma; 5 c¸n bé. C¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Òu cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc vµ chuyªn m«n. Ch­¬ng lI Nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ cña C«ng ty Vilexim C¸c lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty: §èi víi thÞ tr­êng trong n­íc, C«ng ty trùc tiÕp thu gom hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu vµ t×m thÞ tr­êng ®Ó tiªu thô hµng ho¸ mµ C«ng ty nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. XuÊt khÈu C«ng ty trùc tiÕp thùc hiÖn xuÊt khÈu hµng ho¸ víi thÞ tr­êng Lµo vµ mét sè thÞ tr­êng kh¸c trong khu vùc vµ thÕ giíi. XuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng mµ cong ty s¶n xuÊt hoÆc liªn doanh s¶n xuÊt ra. §èi víi C«ng ty th× xuÊt khÈu trùc tiÕp lµ h×nh thøc ®­îc sö dông phæ biÕn vµ th­êng xuyªn. Sau khi C«ng ty t×m ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô ®èi víi hµng ho¸ hay mét mÆt hµng nµo ®ã th× C«ng ty sÏ cö ng­êi nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc ®ång thêi ký kÕt hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ víi ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ tiÕn hµnh ®ãng gãi hµng ho¸, kÎ ký hiÖu m· v¹ch… theo c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång, ltiÕn hµnh c«ng viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ tíi ®Þa ®iÓm quy ®Þnh vµ tiÕn hµnh giao hµng cho nhµ nhËp khÈu… Trong tr­êng hîp mµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong n­íc chµo hµng cho C«ng ty th× C«ng ty xem xÐt, lÊy mÉu vµ thùc hiÖn t×m thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. NÕu t×m ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô th× C«ng ty sÏ mua hµng cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong n­íc vµ thùc hiÖn c¸c b­íc tiÕp theo nh­ tr×nh bµy ë trªn. Ngoµi xuÊt khÈu trùc tiÕp C«ng ty cµn nhËn uû th¸c xuÈt khÈu ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt hoÆc ®¬n vÞ kinh tÕ trong n­íc kh«ng th«ng th¹o nghiÖp vô hoÆc kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc xuÊt khÈu víi n­íc ngoµi. Do vËy c¸c ®¬n vÞ nµy uû th¸c cho C«ng ty thùc hiÖn c«ng viÖc xuÊt khÈu vµ nhËn ®­îc mét kho¶n hoa hång do c¸c ®¬n vÞ nµy tr¶. NhËp khÈu Tr­íc khi nhËp khÈu mét hµng nµo th× C«ng ty nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ tr­êng trong n­íc ssau ®ã tiÕn hµnh nhËp khÈu hµng ho¸ vµ tiÕn hµnh b¸n bu«n cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trong n­íc schø C«ng ty kh«ng thùc hiÖn b¸n hµng lÎ t¹i c¸c cöa hµng. Th«ng th­êng th× C«ng ty ký kÕt hîp ®ång b¸n hµng víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong n­íc tr­íc khi ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. C«ng ty nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng mµ trong n­íc cã nhu cÇu lín ( theo h¹n ng¹ch cña Bé Th­¬ng m¹i cÊp). Ngoµi ra C«ng ty cßn nhËn uû th¸c nhËp khÈu cña nh÷ng kh¸ch hµng trong n­íc vµ nhËn kho¶n tiÒn hoa hång. C«ng ty lµm nhiÖm vô nhËn nî cña nhµ n­íc giao ( nh­ nhËp khÈu c¸c mÆt hµng do Lµo tr¶ nî theo h×nh thøc nhËp khÈu). 1. C¸c mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty: 1.1. C«ng ty xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng nh­: - Hµng n«ng s¶n: L¹c, Ng«, Võng, ChÌ, H¹t ®iÒu… - Hµng L©m s¶n: Cµ phª, H¹t tiªu, Gç th«ng, Th¶o qu¶, Hoa håi… - Hµng b«ng v¶i sîi may mÆc: Hµng dÖt kim, Hµng thªu ren, Sîi c¸c lo¹i… - Hµng thñ c«ng mü nghÖ: §å gèm, §å sø, S¬n mµi… - D­îc liÖu: Sa nh©n, C¸c c©y thhuèc d©n téc… §Æc biÖt C«ng ty cßn cã chøc n¨ng tæ chøc xuÊt khÈu lao ®éng. §©y lµ lÜnh vùc mµ C«ng ty míi thùc hiÖn ®­îc vµi n¨m nay. ViÖc thùc hiÖn ®øng ra lµm m«i giíi cho ng­êi lao ®éng muèn ®i ra n­íc ngoµi lao ®éng vµ phÝa n­íc ngoµi cÇn lao ®éng lµ phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Do nhËn ra ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ C«ng ty muèn tËn dông, khai t¸c tèi ®a nguån nh©n lùc hiÖn cã trong C«ng ty nªn gi¸m ®èc C«ng ty ®· lµm ®¬n ®Ö tr×nh lªn Bé Th­¬ng m¹i ®Ò nghÞ cÊp thªn chøc n¨ng kinh doanh xuÊt khÈu lao ®éng cho C«ng ty. Sau khi ®­îc Bé Th­¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp kinh doanh laäi h×nh dÞch vô nµy gi¸m ®èc C«ng ty ®· giao cho phßng xuÊt khÈu IV thùc hiÖn chøc n¨ng nµy. §ã lµ nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m n­íc muèn nhËp khÈu lao ®éng vµ xem xÐt yªu cÇu ®èi vêi lao ®éng vµ tõ ®ã tæ chøc thi tuyÓn, ®µo t¹o ng­êi lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu cña ®èi t¸c nh­ ®µo t¹o vÒ ngo¹i ng÷, vÒ phong tôc tËp qu¸n cña n­íc nhËp khÈu lao ®éng, vÒ tay nghÒ lµm viÖc…sau khi c¸c c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh xong th× C«ng ty ®øng ra thay mÆt ng­êi lao ®éng ký hîp ®ång lao ®éng víi ®èi t¸c. Tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n hiÖu lùc dµi hay ng¾n. Th«ng th­êng th× mét hîp ®ång th­êng cã hiÖu lùc kho¶ng tõ 2-3 n¨m. 1.2. C«ng ty nhËp khÈu c¸c mÆt hµng: - Kim lo¹i ®en vµ kim lo¹i mµu: d©y c¸p nh«m, d©y ®ång, èng n­íc… - §å ®iÖn vµ ®iÖn tö: M¸y ®iÒu hoµ, tñ l¹nh… - M¸y mãc « t«, xe m¸y… - Ho¸ chÊt, chÊt rÎo… 2. C¸c thÞ tr­êng chÝnh cña C«ng ty C«ng ty VILEXIM cã quan hÖ ngo¹i giao víi h¬n 40 quèc gia trªn trÕ giíi vµ C«ng ty cã quan hÖ kinh doanh víi 23 n­íc, chñ yÕu lµ c¸c n­íc §«ng nam ¸ vµ Ch©u ©u. C¸c thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu lµ Ch©u ©u, NhËt b¶n, Singapore, §µi loan, Lµo… Ngoµi ra C«ng ty cßn xuÊt khÈu sang mét vµi thÞ tr­êng Ch©u mü, Ch©u phi… LiÖt kª t×nh h×nh xuÊt khÈu cña C«ng ty N¨m(%) ThÞ tr­êng 1996 1997 1998 2000 NhËt 45 30 35 40 Singapore 30 25 20 25 Lµo R©t it 5 5.3 8 Hång k«ng 8 10 RÊt Ýt 4 In®«lªxia RÊt Ýt RÊt Ýt 3 5 §µi loan 4.2 6 10 6 Ch©u ©u 7 9.3 14 10 ThÞ tr­êng kh¸c 8 1.1 12 2 Tæng céng 100 100 100 100 Nguån: sè liÖu thèng kª hµng n¨m t¹i phßng tæng hîp. §èi víi thÞ tr­êng néi ®Þa th× C«ng ty nhËp khÈu vÒ c¸c mÆt hµng mµ C«ng ty cã ®¬n ®Æt hµng cô thÓ chø kh«ng trùc tiÕp thùc hiÖn ph©n phèi s¶n phÈm nh­: Giao ®¹i lý ph©n phèi cho c¸c ®èi t­îng cô thÓ . Th­êng C«ng ty nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ tr­êng trong n­íc ®ang cã nhu cÇu lín. 3. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian gÇn ®©y. KÓ tõ khi thµnh lËp C«ng ty ®Õn nay, b»ng mäi nç lùc vµ cè g¾ng, C«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, tõng b­íc tiÕn hµnh x©m nhËp, cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng. MÆc dï khi míi thµnh lËp do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan còng nh­ ®iÒu kiÖn chñ quan mµ doanh nghiÖp ®· gÆp phaØ nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c ®¸ng kÓ nh­ng víi quyÕt t©m cña c¸n bé trong C«ng ty mµ ®Õn nay C«ng ty ®· ho¹t ®éng tèt, tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu t¨ng nhanh, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn. TÝnh cho ®Õn thêi ®iÓm nµy C«ng ty ®ac cã mét thÞ tr­êng tiªu thô lín, æn ®Þnh c¶ ®Çu ra lÉn thÞ tr­êng ®Çu vµo. Tuy nhiªn do t×nh h×nh c¹nh tranh kh¸ gay g¾t ®èi víi c¸c C«ng ty míi ®­îc thµnh lËp, C«ng ty t­ nh©n trong n­íc cïng víi c¸c C«ng ty n­íc ngoµi nªn kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ch­a ph¶i lµ cao. Do ®iÒu kiÖn luËt ph¸p n­íc ta ®ang trªn con ®­êng hoµn thiÖn nªn luËt ph¸p thay ®æi th­êng xuyªn chÝnh ®iÒu nµy còng g©y khã kh¨n kh«ng Ýt ®èi víi C«ng ty. Ch¼ng h¹n n¨m 1999 nhµ n­íc ¸p dông luËt thuÕ míi, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, tuy cã tiÕn bé h¬n so víi tr­íc nh­ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®· g©y cho C«ng ty kh«ng Ýt khã kh¨n. Míi ®©y thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mét sè mÆt hµng t¨ng 5% ®· lµm cho kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, t­ nh©n còng nh­ C«ng ty VILEXIM r¬i vµo t×nh tr¹nh tõ l·i chuyÓn thµnh lç… §Ó thÊy râ ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian qua chóng ta h·y xem xÐt mét vµi chØ tiªu ®¸nh gi¸ d­íi ®©y: T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh nh÷ng n¨m qua: ChØ tiªu N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 Tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu(usd) 15.905.515 18.579.822,8 19.298.457 22.364.795 XuÊt khÈu(usd) 6.570.523 5.407.381,8 10.546.309,2 13.251.341 NhËp khÈu(usd) 9.334.992 13.190.441 8.752.147,8 9.113.454 Doanh sè(tû ®ång) 93,5 151,08 187,395 242,464 Lîi nhuËn(triÖu ®ång) 313 553,22 589,447 653,826 Nép ng©n s¸ch( tû ®ång) 16,5 21,798 30,987 34,638 Nguån: kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 4 n¨m qua ( phßng tæng hîp) Quy tr×nh thùc hiÖn kinh doanh cô thÓ cña C«ng ty: §èi víi mét l« hµng cô thÓ th× C«ng ty th­êng ph¶i tr¶i qua c¸c b­íc sau: B­íc 1: T×m hiÓu kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸ trong n­íc vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶… B­íc 2: T×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi. B­íc 3: LËp ph­¬ng ¸n xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. B­íc 4: TiÕp xóc víi kh¸ch hµng qua th­ tÝn, ®iÖn tho¹i hoÆc gÆp mÆt trùc tiÕp. B­íc 5: §µm tho¹i ký kÕt hîp ®ång kinh doanh víi kh¸ch hµng. B­íc 6: Ký kÕt hîp ®ång kinh doanh víi nhµ cung cÊp trong n­íc. B­íc 7: ChuÈn bÞ hµng ®Ó giao phï hîp víi hîp ®ång ( sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o më L/C hoÆc ch¾c ch¾n sÏ nhËn ®­îc tiÒn hµng th× tiÕn hµnh giao hµng). B­íc 8: Lµm thñ tôc h¶i quan vµ c¸c thñ tôc kh¸c cã liªn quan ®Ó tiÕn hµnh ®­a hµng ra bÕn b·i, hoÆc n¬i giao hµng. B­íc 9: Gi¸m ®Þnh hµng ho¸. B­íc 10: §­a hµng lªn tµu. B­íc 11: Thanh to¸n tiÒn hµng víi kh¸ch hµng. B­íc 12: Thanh lý hîp ®ång. Ch­¬ng III. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Ph¸t triÓn bu«n b¸n víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ c¸c b¹n hµng truyÒn thèng. Më réng thªm kinh doanh bu«n b¸n víi c¸c n­íc ch©u ©u, c¸c n­íc SNG vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng Mü vµ mét sè thÞ tr­êng míi kh¸c. Víi tÞ tr­êng truyÒn thèng Lµo, C«ng ty cè g¾ng khai th¸c, n¾m b¾t nhu cÇu cña b¹n ®Ó ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n n÷a nh÷ng nhu cÇu cña b¹n hµng. Nghiªn cøu viÖc ®Çu t­ liªn doanh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Cè g¾ng tËn dông nguån ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®Ó t¨ng nguån tµi chÝnh cho C«ng ty. X©y dùng vµ ®Çu t­ hµng xuÊt khÈu chñ lùc gåm: C¸c hµng n«ng s¶n, hµng thñ c«ng mü nghÖ, hµng c¬ khÝ vµ hµng tiªu dïng. §Æc biÖt ®èi víi mÆt hµng L¹c vµ ChÌ, C«ng ty ®ang cã dù ¸n tõ nay ®Õn n¨m 2010 cô thÓ nh­ sau: - Quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt: TËp trung vµo c¸c vïng trång L¹c vµ ChÌ, chñ yÕu lµ Th¸i Nguyªn, B¾c Th¸i, NghÖ An. - Phèi hîp cïng víi c¬ quan chøc n¨ng liªn quan ®Ó lùa chän gièng c©y trång cho phï hîp víi thÞ hiÕu, nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt trªn thÕ giíi. - §éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn v× lîi Ých cña C«ng ty mµ gia søc lµm viÖc cã hiÖu qu¶. - §¶m b¶o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t­¬ng ®­¬ng hoÆc v­ît qu¸ n¨m tr­íc b¶o ®¶m nguån vèn, hoµn thµnh viÖc thùc hiÖn nép c¸c kho¶n ng©n s¸ch nhµ n­íc quy ®Þnh. C«ng ty kh«ng chØ dõng ë nh÷ng s¶n phÈm n«ng s¶n hiÖn cã mµ cßn ph¸t triÓn ra nhiÒu chñng lo¹i phong phó, vÝ dô nh­ kh«ng chØ xuÊt khÈu L¹c nh©n mµ cßn xuÊt khÈu lo¹i dÇu l¹c. HoÆc xuÊt khÈu ChÌ, tõ tr­íc C«ng ty chØ xuÊt khÈu lo¹i chÌ th« tøc lµ chÌ x«ng sao lªn: Cã thÓ C«ng ty cßn chÕ biÕn ra c¸c lo¹i ChÌ kh¸c nhau nh­ ChÌ hoµ tan… Mét sè kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt vµ gi¶i ph¸p vÒ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty. §Ó ®¹t ®­îc nh÷n môc tiªu ®· ®Ò ra nh­ trªn ®ßi hái C«ng ty cÇn thùc mét sè gi¶i ph¸p sau: - X¸c lËp, æn ®Þnh vµ më réng vïng nguyªn liÖu chuyªn canh, ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu ®i kiÒn víi x©y dùng vµ cñng cè vµ hoµn thiÖn kÕt cÊu h¹ tÇng t¹o lËp sù th«ng ®­êng ®i l¹i dÔ dµng, gi¶m bët chi phÝ vËn chuyÓn. - Sö dông gièng c©y míi cã lai t¹o cho n¨ng xuÊt cao, ¸p dông c¸c tiÕn ®é khoa häc kü thuËt trong c¸c kh©u b¶o qu¶n, vËn chuyÓn ®Ó mang l¹i chÊt l­îng cao cho s¶n phÈm cña C«ng ty. §Çu t­ vµo c«ng t¸c nghiªn cøu ®Ó cã thÓ t¹o ®­îc c¸c mÆt hµng n«ng s¶n phong phó. - C«ng ty ph¶i nghiªm kh¾c vµ nhê c¬ quan kiÓm tra, kiÓm ®Þnh vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ ®Ó l« hµng xuÊt khÈu lu«n cã chÊt l­îng cao t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cñng cè b¹n hµng vµ t×m kiÕm më réng b¹n hµng míi do uy tÝn vµ chÊt l­îng hµng ho¸ ®em l¹i. - Quan t©m ®Õn thÞ tr­êng quèc tÕ vµ cã dù ¸n nghiªn cøu thÞ tr­êng sau ®ã lµ viÖc marketing cho hä biÕt vµ cã nhu cÇu vÒ hµng ho¸ mµ C«ng ty ®Þnh xuÊt khÈu. - C«ng ty ph¶i cè g¾ng tù huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c nhau ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty nh­ liªn doanh víi ®èi t¸c n­íc ngoµi… - N©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu b»ng c¸ch n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty… - §èi víi nhµ n­íc còng cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i h¬n n÷a trong c¸c chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, ®Æc biÖt lµ thñ tôc h¶i quan… - Bé còng cÇn cã chÝnh s¸ch ®èi víi C«ng ty nh­: CÊp thªm vèn cho C«ng ty ®Ó gi¶i quyÕta nhu cÇu cÊp tiÕt vÒ vèn cña C«ng ty vµ ®¸p øng ®­îc nhu c©ï kinh doanh cña doanh nghiÖp. KÕt luËn Qua hai tuÇn thùc tËp t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu víi Lµo cïng víi kho¶ng thêi gian nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng t¹i C«ng ty em cã mét vµi nhËn xÐt sau: C«ng ty xuÊt khÈu víi Lµo lµ mét C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ xuÊt nhËp khÈu. C«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu c¶i c¸ch ®Ó tho¸t khái nh÷ng khã kh¨n ban ®©u còng nh­ nh÷ng khã kh¨n mµ C«ng ty gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh trùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®· tËn dông ®­îc tèi ®a nguån nh©n lùc cña m×nh, ph¸t huy ®­îc c¸c lîi thÕ cña C«ng ty vÒ chÝnh s¸ch ­u ®·i cña nhµ n­íc vµ cña Bé. C«ng ty ®· thùc hiÖn ®­îc c¸c nghÜa vô mµ Bé vµ nhµ n­íc giao cho. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Do vËy c¸c kho¶n ®ãng ng©n s¸ch nhµ n­íc còng kh¸ lín gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ trong n­íc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Hy väng r»ng trong thêi gian tíi c¸c nh©n viªn cña C«ng ty sÏ cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó thùc hiÖn ®­îc nh÷ng môc tiªu mµ C«ng ty ®· ®Ò ra nh­ t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lªn 1,5 lÇn so víi n¨m 2000 gãp phÇn vµo x©y dùng c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, lµm cho x· héi phån vinh mäi ng­êi ®­îc sèng mét cuéc ®êi Êm lo, tù do vµ h¹nh phóc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35951.DOC
Luận văn liên quan