Báo cáo Thực tập tại khách sạn Holyday View

Phần I - Về sinh viên thực tập Họ và tên sinh viên : Hoàng Thị Hiền Mã số 05C02835N lớp 57 khoá 10 Địa chỉ liên lạc : Tiểu Khu Hùng Sơn- thị trấn Cát Bà - huyện Cát Hải - thành phố Hải Phòng Điện thoại : 0313888121 - Thời gian hoàn thành báo cáo thực tập : Ngày 20 tháng 4 năm 2009 Phần II- Tổng quan về khách sạn Holyday View I.Tên nơi thực tập 1.1Địa chỉ: Khách sạn Holyday View Đường 1/4 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng Đầu tư : Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam VINACONEX Quản lý vận hành : Khách sạn Holyday View Tên khách sạn : HOLYDAY VIEW Điện thoại :031.887200 Fax: 031.887208/09 - Email : holydayviewhotel@yahoo.com - Website : http://www.holydayviewhotel-catba.com - Giấy chứng nhận kinh doanh số : 0216000043 cấp ngày 22/07/2004 - Mã số thuế : 0100105616-020 Thời điểm bắt đầu kinh doanh : ngày 02/09/2004 1.2 Hồ sơ pháp lý của khách sạn Gồm :- Quyết định thành lập khách sạn - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Quyết định xếp hạng doanh nghiệp hạng - Giấy chứng nhận đăng ký thuế - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Quyết địng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm - Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy - Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 1.2 : Người hướng dẫn - Của khoa :Tiến sĩ Nguyễn Bá Lâm Trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội - Của cơ sở nơi thực tập : Nguyễn Tiến Dũng phòng nhân sự tại khách sạn Holyday View Cát Bà- Cát Hải - Hải Phòng

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1828 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại khách sạn Holyday View, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¸o c¸o thùc tËp PhÇn I - VÒ sinh viªn thùc tËp Hä vµ tªn sinh viªn : Hoµng ThÞ HiÒn M· sè 05C02835N líp 57 kho¸ 10 §Þa chØ liªn l¹c : TiÓu Khu Hïng S¬n- thÞ trÊn C¸t Bµ - huyÖn C¸t H¶i - thµnh phè H¶i Phßng §iÖn tho¹i : 0313888121 - Thêi gian hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp : Ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2009 PhÇn II- Tæng quan vÒ kh¸ch s¹n Holyday View I.Tªn n¬i thùc tËp 1.1§Þa chØ: Kh¸ch s¹n Holyday View §­êng 1/4 thÞ trÊn C¸t Bµ, huyÖn C¸t H¶i, thµnh phè H¶i Phßng §Çu t­ : Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu X©y dùng ViÖt Nam VINACONEX Qu¶n lý vËn hµnh : Kh¸ch s¹n Holyday View Tªn kh¸ch s¹n : HOLYDAY VIEW §iÖn tho¹i :031.887200 Fax: 031.887208/09 Email : holydayviewhotel@yahoo.com Website : GiÊy chøng nhËn kinh doanh sè : 0216000043 cÊp ngµy 22/07/2004 M· sè thuÕ : 0100105616-020 Thêi ®iÓm b¾t ®Çu kinh doanh : ngµy 02/09/2004 1.2 Hå s¬ ph¸p lý cña kh¸ch s¹n Gåm :- QuyÕt ®Þnh thµnh lËp kh¸ch s¹n - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh - QuyÕt ®Þnh xÕp h¹ng doanh nghiÖp h¹ng - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ - GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt - QuyÕt ®Þng cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt - GiÊy chøng nhËn c¬ së ®¹t tiªu chuÈn vÖ sinh an toµn thùc phÈm - GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y - GiÊy x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ an ninh trËt tù 1.2 : Ng­êi h­íng dÉn - Cña khoa :TiÕn sÜ NguyÔn B¸ L©m Tr­êng §H Kinh Doanh vµ C«ng NghÖ Hµ Néi - Cña c¬ së n¬i thùc tËp : NguyÔn TiÕn Dòng phßng nh©n sù t¹i kh¸ch s¹n Holyday View C¸t Bµ- C¸t H¶i - H¶i Phßng II. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n Holyday View Cã thÓ nãi kh¸ch s¹n Holyday view lµ kh¸ch s¹n du lÞch ®· t¹o ®­îc danh tiÕng cña m×nh trªn thÞ tr­êng. §­îc phÐp ho¹t ®éng tõ gi÷a n¨m 2004 víi chøc n¨ng kinh doanh du lÞch kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn thÞ trÊn C¸t Bµ, Kh¸ch s¹n holyday view hiÖn nay lµ ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch, chÞu sù qu¶n lý cña tæng c«ng ty VINACONEX. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 0735 Q§/ VC – TCL§ ngµy 17/6/04 cña tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam kh¸ch s¹n Holyday view ®­îc thµnh lËp. Kh¸ch s¹n ®­îc ®Çu t­ víi tæng sè vèn lµ 61.475.496.000®, víi quy m« diÖn tÝch lµ 1000m2 trong ®ã tæng diÖn tÝch x©y dùng lµ 700m2 bªn c¹nh bê biÓn C¸t Bµ léng giã. §©y lµ mét kh¸ch s¹n sang vµ ®Ñp h¹ng nhÊt t¹i C¸t Bµ, nhiÒu ®oµn kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc ®· vÒ ®©y ¨n nghØ vµ tham quan t¹i kh¸ch s¹n Holyday View nµy. Víi 120 phßng ngñ trong ®ã 60 phßng cã 02 gi­êng ®¬n, 60 phßng cã 01 gi­êng to, phßng héi th¶o 200 chç ngåi dÞch vô ®­a ®ãn ®i l¹i, c¸c phßng ¨n ¢u, ¸ ®ñ n¨ng lùc phôc vô hµng ngµn ng­êi ¨n mét lóc vµ phôc vô c¸c héi nghÞ, héi th¶o trong n­íc vµ quèc tÕ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kh¸ch s¹n kh«ng ngõng n©ng cÊp vµ c¶i tiÕn c¸c bé phËn dÞch vô còng nh­ chó träng ®µo t¹o nh©n viªn nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó ngµy cµng phôc vô tèt h¬n. Kh¸ch s¹n ®· liªn tôc nhËn ®­îc b»ng khen vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ ®¹t gi¶i 3 trong héi thi c¸c mãn ¨n h¶i s¶n 2006 cña së du lÞch thµnh phè H¶i phßng, chÝnh v× vËy kh¸ch s¹n ®· ®­îc tæng côc du lÞch c«ng nhËn kh¸ch s¹n ®­îc xÕp h¹ng lµ kh¸ch s¹n 3 sao. HiÖn nay lo¹i h×nh kinh doanh chñ yÕu cña kh¸ch s¹n lµ kinh doanh l­u tró, ¨n uèng vµ l÷ hµnh du lÞch.§©y lµ 3 lÜnh vùc kinh doanh mang l¹i doanh thu lín cho kh¸ch s¹n.HiÖn t¹i ®èi t­îng phôc vô chñ yÕu cña kh¸ch s¹n lµ nh÷ng ®oµn kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. Kh¸ch s¹n th­êng xuyªn phôc vô c¸c ®oµn kh¸ch du lÞch theo ph­¬ng thøc khÐp kÝn, phôc vô c¸c cuéc héi nghÞ héi th¶o. Tuy nhiªn, trong xu thÕ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh du lÞch hiÖn nay th× kh¸ch s¹n kh«ng nh÷ng cÇn chó träng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô mµ cßn trang bÞ thªm trang thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ phôc vµ thu hót kh¸ch ®­îc tèt h¬n. 2.1.C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña kh¸ch s¹n Holyday View Do tÝnh phøc t¹p trong c«ng t¸c qu¶n lý lµ gåm nh÷ng ®¬n vÞ ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau nh­ng l¹i liªn quan víi nhau nªn kh¸ch s¹n ®· ®­a ra ®­îc mét m« h×nh qu¶n lý kh¸ hîp lý. §ã lµ sù kÕt hîp gi÷a hai kiÓu c¬ cÊu: Theo tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng. Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc trªn c¬ së ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña tõng phßng ban, khèi ®¬n vÞ trùc thuéc, ®ång thêi ph¸t huy ®­îc søc m¹nh toµn thÓ kh¸ch s¹n. L·nh ®¹o kh¸ch s¹n gåm: + 1 gi¸m ®èc. + 2 phã gi¸m ®èc. - Khèi qu¶n lý gåm 3 phßng chøc n¨ng: + Phßng thÞ tr­êng kÕ ho¹ch. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. + Phßng hµnh chÝnh tæ chøc. - Khèi s¶n xuÊt gåm: + Trung t©m du lÞch l÷ hµnh. + Khèi dÞch vô ¨n uèng. + Khèi dÞch vô phßng ë. + Khèi dÞch vô bæ sung. + Khèi dÞch vô kü thuËt. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña kh¸ch s¹n Holyday View Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch khèi phßng ban chøc n¨ng Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch khèi s¶n xuÊt Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Trung t©m l÷ hµnh dÞch vô bæ sung DÞch vô ¨n uèng Bé phËn buång Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng Phßng tµi vô Bé b¶o d­ìng kü thuËt * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn chÝnh trong kh¸ch s¹n: Bé phËn buå - Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n c¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô cña c«ng ty giao cho, c¨n cø vµo chñ tr­¬ng, ®­êng lèi chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ nhµ n­íc, nh÷ng quy ®Þnh cña cÊp trªn, thùc hiÖn qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch mµ tËp ®oµn VINACONEX giao cho kh¸ch s¹n. - Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n lµ ng­êi chØ huy cao nhÊt vÒ mÆt ho¹t ®éng còng nh­ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ ph¶i qu¶n lý kh¸ch s¹n mét c¸ch toµn diÖn, ®ång thêi ph¶i ®Þnh h­íng ®­îc sù ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n. - Phã gi¸m ®èc kh¸ch s¹n: Gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc kinh doanh cña kh¸ch s¹n vµ v¹ch ra ph­¬ng ch©m, chiÕn l­îc kinh doanh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña kh¸ch s¹n.. Phã gi¸m ®èc ph¶i th­êng xuyªn n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh doanh sö dông trang thiÕt bÞ vËt t­, tµi chÝnh ®Ó b¸o c¸o víi gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng - Phßng thÞ tr­êng kÕ ho¹ch tham m­u gi¸m ®èc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô : Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng trong ®ã chñ yÕu nghiªn cøu nhu cÇu c¸c ®èi t­îng kh¸ch, x©y dùng chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m x©y dùng chiÕn l­îc qu¶ng b¸ vµ tæ chøc thùc hiÖn qu¶ng b¸ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh göi cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Lµ bé phËn gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, ®¶m b¶o tµi chÝnh cho ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, ®¶m b¶o tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n, thùc hiÖn kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Phßng hµnh chÝnh tæ chøc: Thùc hiÖn chøc n¨ng hµnh chÝnh, tæ chøc vµ lao ®éng toµn c«ng ty. Phßng trùc tiÕp qu¶n lý, ®iÒu hµnh xe, tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc ban hµnh c¸c ®iÒu lÖ, quy chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý nguån nh©n lùc. Ngoµi ra phßng cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t ho¹t ®éng vµ kû luËt trong toµn c«ng ty. - Trung t©m du lÞch l÷ hµnh: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô tæ chøc, ®iÒu hµnh c¸c tour du lÞch. X©y dùng c¸c tuyÕn tour du lÞch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c tour, qu¶n lý h­íng dÉn viÖc du lÞch. - Khèi dÞch vô phßng ë: NhiÖm vô chÝnh lµ gi÷ g×n vÖ sinh phßng kh¸ch, cung øng c¸c vËt dông cÇn thiÕt cho sinh ho¹t cña kh¸ch (xµ phßng, kh¨n s¹ch, kem ®¸nh r¨ng...). ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o vÖ tµi s¶n, giao nhËn vµ h­íng dÉn kh¸ch sö dông c¸c trang thiÕt bÞ tiÖn nghi trong phßng ë. - Khèi dÞch vô bæ sung: Phôc vô c¸c nhu cÇu cña kh¸ch vÒ vui ch¬i gi¶i trÝ, phôc håi søc khoÎ, c¸c dÞch vô kh¸c vµ gi÷ g×n, t¹o dùng m«i tr­êng sinh th¸i, c¶nh quan ®Ñp cho kh¸ch s¹n. - Khèi kü thuËt: ChÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®Þnh kú duy tu b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá trang thiÕt bÞ cña kh¸ch s¹n, ®¶m b¶o m¸y mãc thiÕt bÞ cña kh¸ch s¹n ho¹t ®éng tèt, phô tr¸ch cung cÊp ®iÖn n­íc gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cho kh¸ch s¹n. - Nhµ hµng thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô : nghiªn cøu nhu cÇu kh¸ch ®Ó x©y dùng c¸c thùc ®¬n ¨n, ®a d¹ng ho¸ vµ b¶o ®¶m chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm ¨n uèng, qu¶n lý quy tr×nh kü thuËt chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm ¨n uèng vµ quy tr×nh phôc vô kh¸ch ë phßng ¨n, x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu chÕ biÕn s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm ¨n uèng, qu¶n lý tµi s¶n vµ tµi chÝnh cña nhµ hµng. 2-2.Sè l­îng c¸n bé nh©n viªn : 81 ng­êi ( cã danh s¸ch kÌm theo ) - Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc gãp vai trß quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn kinh doanh. Do vÞ trÝ nµy, trong nh÷ng n¨m qua kh¸ch s¹n Holyday View rÊt quan t©m tíi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vÒ sè l­îng, c¬ cÊu vµ tr×nh ®é. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu sè 1. BiÓu 1- T×nh h×nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ c¬ cÊu nguån nh©n lùc thêi kú 2006 – 2008 chØ tiªu 2006 2007 2008 %n¨m sau /n¨m tr­íc TSè TT TSè TT TSè TT 07/06 08/07 Tæng sè lao ®éng 81 85 80 109,9 94,1 1, Ph©n theo gi­íi tÝnh - Nam - N÷ 81 100 85 100 80 100 109,9 94,1 40 50 41 48 40 50 102,5 97,6 40 50 42 52 40 50 105 95,2 2, Ph©n theo tr×nh ®é - Th¹c sÜ - §¹i häc - Cao ®¼ng - Trung cÊp - PTTH 81 100 85 100 80 100 109,9 94,1 2 2,4 2 2,3 2 2,5 100 100 12 14,4 12 14,1 12 15 100 100 18 22,2 19 22,3 19 23,7 105,5 100 21 26 23 27 23 28,7 109,5 100 28 34,6 29 34 24 30,1 103,6 82,7 ( nguån kh¸ch s¹n Holyday View) Tõ sè liÖu ë b¶ng 1 rót ra mÊy kÕt luËn sau: - N¨m 2007 so víi 2006 sè l­îng lao ®éng t¨ng 9,9% vµ n¨m 2008 so víi n¨m 2007 gi¶m 5,9%. §iÒu nµy la do n¨m 2008 t¸c ®éng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu ®Õn sù kinh doanh cña kh¸ch s¹n. - Trong c¬ cÊu lao ®éng sè lao ®éng cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn chiÕm h¬n 40%, ®©y chÝnh lµ yÕu tè quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Tuy vËy sè lao ®éng ch­a qua c¸c líp ®µo t¹o båi d­ìng cßn qu¸ cao chiÕm trªn 30%. 2-3. C¬ së vËt chÊt vµ dÞch vô cña kh¸ch s¹n Holyday View - Đầu tiên ®ến với Đảo Ngọc Cát Bà, du khách có thể tận hưởng một không gian sinh thái trong lành, thơ mộng và thư giãn với bầu không khí tiện nghi, ấm cúng tại khách sạn Holiday View. Kh¸ch s¹n Holyday View ë mét vÞ trÝ rÊt ®Ñp. Kh¸ch s¹n n»m trªn trôc chÝnh cña ®¶o C¸t Bµ, c¸ch bÕn tµu kh¸ch 0,5km, nh×n ra vÞnh Lan H¹ vµ gÇn kÒ víi c¸c b·i t¾m c¸t Cß : ®ã lµ C¸t Cß 1, c¸t Cß 2, C¸t Cß 3. - Khách sạn Holiday View sau gần 4 năm đi vào hoạt động đã gây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong lòng tất cả các du khách đến với đảo Cát Bà. Với 120 phòng nghỉ và 05 loại phòng khác nhau, Holiday View tự hào đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng từ vị trí cảnh quan và không gian cña kh¸ch s¹n - Nằm ngay sát bờ biển, du khách nghỉ tại khách sạn có thể dậy từ sáng sớm để ngắm nhìn những tia nắng của một ngày mới phản chiếu trên sóng nước; Hay chỉ đơn giản gọi một ly cà phê và lặng mình chiêm nghiệm dưới ánh hoàng hôn, thả hồn theo từng đoàn thuyền đánh cá của người dân địa phương đang trở về sau một ngày lao động trên biển. - Khác với các khách sạn khác, tất cả các phòng của Holiday View đều được lát loại gỗ tự nhiên tốt nhất, phù hợp với phong cách trang trí với tông màu vàng chủ đạo. Các trang thiết bị trong mỗi phòng gồm đồ gỗ tiện nghi, điều  hoà nhiệt độ, truyền hình cable, két an toàn và tủ lạnh mini luôn có sẵn đồ uống mát lạnh,... tạo cho du khách cảm giác thoải mái như ở nhà mình. Lo¹i phßng Sè l­îng H­íng nh×n Gi¸ phßng (USD) Phßng tiªu chuÈn mét gi­êng 30 H­íng biÓn vµ nói 45 Phßng tiªu chuÈn 2 gi­êng 40 H­íng biÓn 45 Phßng h¹ng sang lo¹i 1 20 H­íng biÓn 50 Phßng h¹ng sang lo¹i 2 10 H­íng biÓn 55 Phßng VIP 10 H­íng biÓn 60 Phßng gia ®×nh 10 H­íng biÓn 75 - Với 70 phòng Tiêu chuẩn, khách sạn Holiday View có thể làm hài lòng quý khách bằng giá cả phục vụ hợp lý và hướng nhìn khác nhau. Trong đó có 30 phòng Double với 01 giường Kingsize (1.6m - 1.8m) và 40 phòng Twin với 02 giường đơn (1.0m - 1.2m) bao gồm: 60 phßng hướng biển với góc nhìn toàn cảnh Vịnh Lan Hạ và khu thị trấn du lịch đảo Cát Bà. Cả một không gian cuộc sống bình dị của người dân đảo sẽ được thu gọn trong tầm mắt của các du khách yêu thích thiên nhiên và cái đẹp bình dị, trong sáng. 10 phòng hướng núi. Từ cửa sổ của căn phòng, quý khách có thể được tận hưởng cả một bầu không gian xanh ngát và chiêm ngưỡng những bông hoa ban tuyệt đẹp của núi rừng vào mùa đông xuân. Holiday View là khách sạn tiêu chuẩn quốc tế có khả năng đáp ứng cùng lúc cho du khách các dịch vụ đa dạng ngay tại đảo Cát Bà. Du khách khi chọn nghỉ tại đây chắc chắn sẽ hài lòng với các dịch vụ trọn gói phong phú từ: phòng nghỉ, ăn uống, giải trí, mua sắm,... đặc biệt là phòng hội thảo cho các đoàn khách kết hợp du lịch với tập huấn hoặc hội nghị khách hàng. Du khách có thể đặt ăn tại nhà hàng Vinaconex trên tầng 2 được thiết kế với phong cách kiến trúc ba mặt hướng biển độc đáo. Nhà hàng phục vụ nhiều loại hải sản tươi sống đặc trưng cho đảo Cát Bà kết hợp với các thực đơn Âu, Á, các món ăn mang hương vị bình dị, nhưng tinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, du khách còn có thể chọn cho mình ly cocktail mát lạnh, các loại rượu từ quầy bar của nhà hàng và thưởng thức ngay tại sân trời lộ thiên Rendez-vous lộng gió và tràn ngập nắng biển. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể ghé thăm quầy lưu niệm nơi bày bán ngọc trai, các sản phẩm làm từ vỏ ốc,  bộ sưu tập búp bê dân gian 54 dân tộc nổi tiếng cùng nhiều loại hàng hoá kh¸c.. Cùng với các dịch vụ khác, khách sạn còn nhận cung cấp phòng và các trang thiết bị hội thảo tại Panorama nằm cách biệt trên tầng 13, sức chứa 150 khách, hoặc tại phòng VIP nhỏ hơn có sức chứa 30 khách. Với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo, hoặc các buổi tập huấn nâng cao nghiệp vụ, chúng tôi tin tưởng có thể  làm hài lòng quý khách . *C¸c dÞch vô kh¸c cña kh¸ch s¹n Kh¸ch s¹n xÏ phôc vô quý kh¸ch 24/24 víi ®Çy ®ñ c¸c c¸c dÞch vô: - Trong kh¸ch s¹n cã trung t©m th­¬ng m¹i cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô hç trî vÒ th­ kÝ vµ hµnh chÝnh : nh­ internet, dÞch thuËt, fax, photocopy.... - Phßng héi th¶o cã kho¶ng 200 chç ngåi, ë trªn t©ng 13 víi ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ. - C¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ nh­ : bãng bµn , karaoke....Kinh doanh c¸c mÆt hµng l­u niÖm. - Cã dÞch vô chôp ¶nh , röa ¶nh , quay video, b¸n tem vµ göi th­ cho kh¸ch, dÞch vô ®iÖn tho¹i gäi liªn tØnh, Thµnh phè trong n­íc vµ Quèc tÕ. - Kh¸ch s¹n cã dÞch vô cho thuª xe, ®­a ®ãn kh¸ch vµ dÉn kh¸ch ®i tham quan vÞnh Lan H¹, rõng Quèc Gia...khi quý kh¸ch cã nhu cÇu - Nhµ hµng ®Æt t¹i tÇng 2 mang ®Õn cho quý kh¸ch mét thùc ®¬n phong phó c¸c mãn ¨n quèc tÕ, phôc vô b÷a tr­a vµ tèi gåm c¸c mãn ¨n cæ truyÒn cña d©n téc ViÖt Nam vµ ®Æc biÖt h¬n n÷a lµ quý kh¸ch sÏ ®­îc th­ëng thøc mãn ¨n ®Æc s¶n cña ®¶o C¸t Bµ. - Cã 3 quÇy bar, mét cµ phª ngoµi trêi ®Æt t¹i tÇng 2 víi tÇm nh×n toµn c¶nh ra biÓn, lµ n¬i lý t­ëng ®Ó th­ gi·n sau b­a ¨n tr­a hay tËn h­ëng mét buæi tèi tuyÖt vêi víi ly cµ phª. - DÞch vô giÆt lµ, hÊp tÈy ®¶m b¶o vÒ thêi gian còng nh­ chÊt l­îng - DÞch vô y tÕ , cÊp cøu cã tñ thuèc víi c¸c lo¹i thuèc cÊp cøu th«ng dông * C¸c dÞch vô kh¸c sÏ cã trong thêi gian tíi - DÞch vô l÷ hµnh trong n­íc vµ Quèc tÕ - Phßng t¾m h¬i dÞch vô masage cã mÆt b»ng tÇng hÇm lµ - Karaoke ®­îc x©y dùng ë tÇng 13: dù kiÕn 04 phßng*25m2 , = 240m2, gåm 10 phßng mçi phßng lµ 80m2.100m2 , 01 phßng h¸t tËp thÓ víi diÖn tÝch lµ 40 m2 . - BÓ b¬i ®­îc x©y dùng ë tÇng 15 víi diÖn tÝch lµ 240m2 . - Cã khu ®ãn tiÕp göi ®å víi S = 80m2 . * Møc ®é vÖ sinh vµ an toµn trong kh¸ch s¹n: - Møc ®é vÖ sinh c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña kh¸ch s¹n ®¹t ë møc ®é kh¸. Hµng ngµy nh©n viªn tæ buång ®Òu lµm vÖ sinh trong khu vùc buång, c¸c ®å dïng trong phßng kh«ng bÞ b¸m bôi, vá ga gèi lu«n ®­îc thay míi. Khu vùc c«ng céng do tæ s¶nh phô tr¸ch còng ®­îc lau chïi, quÐt dän th­êng xuyªn. Tuy nhiªn hÖ thèng tho¸t n­íc cña kh¸ch s¹n ch­a ®­îc n©ng cÊp söa ch÷a, vµo nh÷ng mïa m­a cßn x¶y ra t×nh tr¹ng óng ngËp ë cöa ra vµo cña kh¸ch s¹n, g©y mÊt mü quan. - Møc ®é an toµn lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®Ó kh¸ch lùa chän kh¸ch s¹n. Nh÷ng trang thiÕt bÞ an toµn trong kh¸ch s¹n T©y Hå gåm cã: C¸c camera vµ hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng ®­îc ®Æt ë s¶nh trªn mçi tÇng cña kh¸ch s¹n. Trªn cöa mçi phßng ®Òu ®­îc g¾n “m¾t thÇn” (door view), t¹o c¶m gi¸c an toµn cho kh¸ch. 2-4. T×nh h×nh ph¸t triÓn vèn kinh doanh cña kh¸ch s¹n Kh¸ch s¹n Holyday View lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña tËp ®oµn VINACONEX nªn vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña kh¸ch s¹n vµ vèn kinh doanh lµ do tËp doµn VINACONEX cÊp vµ hµng n¨m bæ sung vèn kinh doanh tõ hai nguån : trÝch tõ lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n nÕu thiÕu thi VINACONEX cÊp bæ sung. V× vËy vèn kinh doanh cña kh¸ch s¹n Holyday View qua c¸c n¨m ®­îc thÓ hiÖn sè liÖu ë b¶ng 2 nh­ sau: BiÓu 2 - T×nh h×nh ph¸t triÓn vèn kinh doanh cña kh¸ch s¹n Holyday View D/V triÖu chØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 % n¨m sau/ n¨m tr­íc 07/06 08/07 Tæng sè vèn kinh doanh 61.4750 62.700 65.100 102 104 Vèn cè ®Þnh 58.640 59.400 61.550 101,3 103.6 Vèn l­u ®éng 2.835,5 3.300 3.610 116,4 109,4 (Nguån kh¸ch s¹n) Qua sè liÖu ë biÓu 2 cho thÊy vèn kinh doanh cña kh¸ch s¹n Holyday View hµng n¨m t¨ng lªn n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 2% trong ®ã vèn l­u ®éng t¨ng 16,4 % vµ n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng 4% trong ®ã vèn l­u ®éng t¨ng 9,4 %. 3- Thùc tr¹ng vÒ ph¸t triÓn kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n Holyday View tõ 2006- 2008 3-1 Môc tiªu ho¹t ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh ®· thùc hiÖn cña kh¸ch s¹n Holyday View Nh­ ®· nãi ë trªn,®Êt n­íc ta ®ang thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ më réng vµ héi nhËp víi thÕ giíi du lÞch chÝnh lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a ViÖt nam vµ c¸c n­íc. Du lÞch kh«ng chØ lµ mét ngµnh kinh tÕ mang l¹i hiÖu qu¶ cao mµ cßn lµ ®ßn b¶y thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c nghµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, t¹o ra tÝch luü ban dÇu cho nÒn kinh tÕ. Ph¸t triÓn du lÞch cßn t¹o ra sù tiÕn bé x· héi, t×nh h÷u nghÞ, hoµ b×nh vµ sù hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc. Ho¹t ®éng du lÞch cña ViÖt nam chØ thùc sù ph¸t triÓn trong mét vµi n¨m gÇn ®ay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ chÝnh s¸ch më cöa cña nhµ n­íc. Trong c¬ chÕ bao cÊp tr­íc ®©y, ngµnh du lÞch ch­a ®­îc sù quan t©m vµ ph¸t triÓn ®óng møc. Nh­ng khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cïng víi c¸c nghµnh kh¸c nhµ n­íc b¾t ®Çu quan t©m chó träng ph¸t triÓn du lÞch. Nhµ n­íc ta kh¼ng ®Þnh tÝnh chÊt nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong ho¹t ®éng du lÞch, më ®­êng cho viÖc më réng quy m« vµ ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn cña nghµnh. §Õn n¨m 2004 du lÞch ViÖt Nam cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó phÊn ®Êu thµnh mét nghµnh kinh tÕ quan träng cña ®Êt n­íc. VËy cïng víi xu h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®æi míi vµ héi nhËp víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®Ó cã thÓ gi÷ v÷ng thÞ phÇn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn. Kh¸ch s¹n Holyday View ®· x©y dùng cho m×nh mét sè môc tiªu cô thÓ sau: Huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch du lÞch trong n­íc vµ n­íc ngoµi. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm dÞch vô, më réng thÞ tr­êng, n©ng cao doanh sè nh»m kh«ng ngõng t¨ng lîi nhuËn, t¨ng søc c¹nh tranh cña kh¸ch s¹n. Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó thu hót l­îng kh¸ch. 3-2. Thùc tr¹ng vÒ ph¸t triÓn kinh doanh 3-2-1. Thùc tr¹ng vÒ sù ph¸t triÓn sè l­ît kh¸ch Thu hót kh¸ch ®Õn l­u tró- kh¸ch gi÷u mét vÞ trÝ rÊt quyªt ®Þnh ph¸t triÓn tæng doanh thu vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy trong nh÷ng n¨m qua ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p ®· tr×nh bµy ë trªn kh¸ch s¹n holyday View cßn chó träng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu hót kh¸ch nh­: - §Çu t­ vÒ chi phÝ, c«ng søc ph¸t triÓn qu¶ng b¸ trong vµ ngoµi n­íc, cung cÊp nh÷ng thong tin vÒ tÝnh hÊp dÉn cña ®¶o C¸t Bµ mµ tiªu biÓu lµ kh¸ch s¹n Holyday View. - §a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng phôc vô kh¸ch. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i víi kh¸ch ®Õn l­­ tró kh¸ch s¹n nh­ sö dông gi¸ rÎ ®èi víi kh¸ch quay l¹i lÇn 2 tÆng quµ cho kh¸c vµo nh÷ng ngµy lÔ tÕt hay sinh nhËt cña kh¸ch.v..v… Thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch trªn kh¸ch s¹n Holyday View ®· cã t¸c dông thu hót kh¸ch ®Õn l­u tró t¨ng lªn thÓ hiÖn ë b¶n sè liÖu ë biÓu 3: BiÓu 3 - T×nh h×nh ph¸t triÓn sè l­ît kh¸ch tõ 2006-2008 ChØ tiªu 2006 2007 2008 % n¨m sau so víi n¨m tr­íc TSè TT TSè TT TSè TT 07/06 08/07 Tæng sè l­ît kh¸ch 18.650 100 20.452 100 20.760 100 109,7 101,50 Kh¸ch néi ®Þa 8.392 45 9.612 47 10.380 50 114,5 108 Kh¸ch quèc tÕ 10.258 55 10.840 53 10.380 50 105,7 95,7 ( Nguån kh¸ch s¹n) Qua sè liÖu trªn cho thÊy tæng sè l­ît kh¸ch n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 9,7% vµ n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng 1,5% mÆc dï cã sù t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu ®Õn sù ph¸t triÓn du lÞch. Trong c¬ cÊu kh¸ch, kh¸ch quèc tÕ chiÕm tû träng trªn 50% nh­ng n¨m 2006 chiÕm 55% n¨m 2007 lµ 53% vµ n¨m 2008 lµ 53% 3-2-2 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn tæng doanh thu vµ c¬ cÊu tæng doanh thu (2006- 2008) Nh­ trªn ®· ph©n tÝch, ph¸t triÓn l­ît kh¸ch lµ yÕu tè ph¸t triÓn tæng doanh thu. Sè l­ît kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n hµng n¨m t¨ng lªn dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn tæng doanh thu ®­îc biÓu hiÖn ë biÓu sè 4 BiÓu 4- T×nh h×nh ph¸t triÓn tæng doanh thu vµ c¬ cÊu tæng doanh thu D/V triÖu ®ång ChØ tiªu 2006 2007 2008 % doanh thu n¨m sau so víi n¨m tr­íc TSè TT TSè TT TSè TT 07/06 08/09 Tæng doanh thu 24.984 100 27.532 100 27.120 100 110,2 98,5 Doanh thu l­u tró 11.243 45 12.940 47 12.475 46 115,1 96,4 Doanh thu ¨n uèng 9.244 37 9.911 36 10.034 37 107,2 101,2 Doanh thu l÷ hµnh 2.498 10 2.478 9 2.440 9 99,2 98,5 Doanh thu bæ trî 1.989 8 2.203 8 2.171 8 110,7 98,5 ( Nguån kh¸ch s¹n) Tõ sè liÖu ë b¶ng 4 rót ra mÊy nhËn xÐt sau: - Tæng doanh thu n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 10,2% nh­ng n¨m 2008 so víi n¨m 2007 gi¶m 1,5% ®iÒu nµy do t¸c ®éng cña cuoc khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu ¶nh h­ëng tíi sè l­ît kh¸ch vµ tæng doanh thu. - NhÞp ®é t¨ng doanh thu n¨m 2007 so n¨m 2006 ®Òu t¨ng nh­ng doanh thu l­u tró t¨ng nhanh nhÊt 15,% doanh thu ¨n uèng t¨ng 7,2% vµ doanh thu c¸c dÞch vô bæ trî t¨ng 10,7% . Vµ n¨m 2008 so víi n¨m 2006 doanh thu c¸c bé phËn cÊu thµnh ®Òu gi¶m trõ doanh thu ¨n uèngt¨ng 1, 2% - VÒ c¬ cÊu tæng doanh thu, doanh thu l­u tró chiÕm tû träng cao nhÊt h¬n 45%: n¨m 2006 - 45%, 2007 - 47%, 2008- 46%; doanh thu ¨n uèng chiÕm 36 dÕn 37%; doanh thu l÷ hµnh chiÕm 8-10%. 3-3. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn hiÖu qu¶ kinh doanh N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n Holyday View. V× vËy kh¸ch s¹n ngoµi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¨ng sè l­ît kh¸ch vµ t¨ng tæng doanh thu, kh¸ch s¹n ®· vµ ®ang ¸p dông c¸c biÖn ph¸p h¹ thÊp chi phÝ nh­ : hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh b»ng hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, ¸p dông linh ho¹t ®ßn bÈy kinh tÕ, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng nh­ tr¶ l­¬ng kho¸n, th­ëng hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ v­ît c¸c ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt. 3-3-1. Thùc tr¹ng vÒ sù ph¸t triÓn lîi nhuËn. Kh¸ch s¹n ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¨ng doanh thu vµ h¹ thÊp chi phÝ cã t¸c ®éng tíi sù ph¸t triÓn cña lîi nhuËn ®­îc biÓu hiÖn ë biÓ sè 5. BiÓu 5 - T×nh h×nh ph¸t triÓn lîi nhuËn( 2006 -2008 ) D/V triÖu ®ång ChØ tiªu 2006 2007 2008 % doanh thu n¨m sau so víi n¨m tr­íc 07/06 08/07 Tæng doanh thu thuÇn 24.984 27.532 27.120 110,2 98,5 Tæng chi phÝ 20.487 22.301 22.105 108,9 99,1 Tû suÊt chi phÝ % 82 81 81,5 -1 +0.5 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 4.497 5.231 5.015 111,5 95,9 ThuÕ thu nhËp 1.259 1.465 1.253 116,3 85,6 Lîi nhuËn sau thuÕ 3.328 3.766 3.762 116,3 100 Tû suÊt lîi nhuËn % 12,96 13,7 13,8 +0,74 +0,1 ( Nguån kh¸ch s¹n) Tõ sè liÖu ë b¶ng 5 rót ra mÊy nhËn xÐt sau: - N¨m 2007 so 2006 doanh thu t¨ng 10,2% trong khi ®ã táng chi phÝ t¨ng thÊp h¬n 8,9% ®­a ®Õn tæng lîi nhuËn tr­¬c thuÕ t¨ng 11,5%. N¨m 2008 so víi n¨m 2007 ng­îc l¹i doanh thu gi¶m nhiÒu h¬n so víi møc gi¶m chi phÝ, doanh thu gi¶m 1,5% cßn doanh thu gi¶m 0,9 vµ tû suÊt chi phÝ t¨ng do ®ã lîi nhuËn tr­íc thuÕ thu nhËp gi¶m 4,1%. - Do t×nh h×nh trªn nªn lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 16,3% tû suÊt lîi nhuËn so víi doanh thu t¨ng 0,74%, n¨m 2008 so víi n¨m 2007 lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t xÊp xØ 100% vµ tû suÊt lîi nhuËn t¨ng 10,1%. T×nh h×nh nµy lµ do n¨m 2008 thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp gi¶m tõ 28% xuèng cßn 25%. 3-3-2. thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông buång. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông buång lµ mét trong nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n. V× vËy n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông buång gi÷ vÞ trÝ quan träng ®Ó t¨ng lîi nhuËn. HiÖu qu¶ sö dông buång phô thuéc trùc tiÕp vµo sè l­îng kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n. trong nh÷ng n¨m qua kh¸ch s¹n Holyday View ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thu hót kh¸ch nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn, ®©y lµ yÕu tè quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông buång thÓ hiÖn qua c¸c sè liÖu sau: - Sè ngµy kh¸ch l­u tró theo c«ng suÊt 1 n¨m : 120 buång *2 kh¸ch*360 ngµy = 86.400 ngµy/kh¸ch C¨n cø vµo sè l­ît kh¸ch ë biÓu sè 3 ta cã biÓu hiÖu qu¶ sö dông buång ë b¶ng sè 6 BiÓu sè 6 T×nh h×nh hiÖu qña sö dông buång ChØ tiªu 2006 2007 2008 % doanh thu n¨m sau so víi n¨m tr­íc 07/06 08/07 Sè ngµy kh¸ch theo c«ng suÊt 86.400 86.400 86.400 100 100 Sè ngµy kh¸ch thùc tÕ 46.625 51.130 51.900 Sè l­ît kh¸ch 18.650 20.452 20.760 109,7 101,5 Sè ngµy b×nh qu©n mét l­ît kh¸ch 2,5 2,5 2,5 100 100 HÖ sè sö dông buång(%) 54 59,2 60,0 +5,2 +0,8 (2006 2008) DV/triÖu ®ång (Nguån kh¸ch s¹n) Qua sè liÖu « biÓu 6 cho thÊy trong nh÷ng n¨m qua sè buång kh«ng thay ®æi, nh­ng sè l­ît kh¸ch t¨ng lªn n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 9,7% vµ n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng 1,5% ®­a ®Õn hÖ sè sö dông buång n¨m 2007 t¨ng 0,8% so víi n¨m 2006 t¨ng 5,2% vµ n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng 0,8% 3-3-3. Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc cña kh¸ch s¹n. C¨n cø vµo sù ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ sù ph¸t triÓn tæng doanh thu, lîi nhuËn t×nh h×nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ vèn kinh doanh ë c¸c phÇn trªn, luËn v¨n tiÕn hµnh ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc cña kh¸ch s¹n Holyday View ë biÓu 7. BiÓu sè 7- T×nh h×nh hiÖu qu¶ sö dông c¸c ngån lùc tõ 2006 ®Õn 2008 D/v triÖu ®ång ChØ tiªu 2006 2007 2008 % doanh thu n¨m sau so víi n¨m tr­íc 07/06 08/07 1,Tæng doanh thu 24.984 27.532 27.532 110,2 98,5 2,Tæng lao ®éng b×nh qu©n (ng­êi) 81 85 80 109,9 94,1 3,Tæng sè vèn b×nh qu©n 61.475 62.700 65.160 102 104 4,Lîi nhuËn sau thuÕ 3.238 3.766 3.762 116,3 100 5,HiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc: a. hiÖu qña sö dông lao ®éng - doanh thu b×nh qu©n ®Çu ng­êi - lîi nhuËn b×nh qu©n b. hiÖu qu¶ sö dông vèn - doanh thu trªn ®ång vèn - lîi nhuËn trªn ®ång vèn 308,4 323,9 339 105 104,7 40,0 44,3 47,0 110,8 106,1 0,41 0,44 0,42 107,3 95,4 0,05 0,06 0,06 120 100 (Nguån kh¸ch s¹n) Tõ sè liÖu ë b¶ng trªn rót ra mÊy nhËn xÐt sau: - HiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc chÞu sù chi phèi cña t¨ng tæng doanh thu , t¨ng tæng lîi nhuËn vµ sù biÕn ®éng cña c¸c nguån lùc. - N¨m 2007 so víi n¨m 2006 tæng doanh thu t¨ng 10,2% trong khi ®ã sè lao ®éng t¨ng 9,9% nªn doanh thu b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng 5%. T­¬ng tù n¨m 2008 so víi n¨m 2007 gi¶m 1,5%; 5,9% vµ t¨ng 4,7%. Mét c¸ch t­¬ng tù n¨m 2007 so víi n¨m 2006 lîi nhuËn t¨ng 16,3%, lao ®éng t¨ng 9,9% nªn lîi nhuËn b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng cao 10,8%, t­¬ng tù nh­ n¨m 2008 so víi n¨m 2007 lîi nhuËn kh«ng t¨ng, lao ®éng gi¶m 5,9% nªn lîi nhuËn b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng 6,1%. - T×nh h×nh hiÖu qu¶ sö dông vèn qua c¸c n¨m : n¨m 2007 so víi n¨m 2006 doanh thu b×nh qu©n trªn ®ång vèn 7,1% vµ lîi nhuËn trªn ®ång vèn t¨ng 20% lµ do doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng cao h¬n t¨ng vèn kinh doanh. T­¬ng tù nh­ n¨m 2008 so víi n¨m 2007 gi¶m 4,6% vµ lîi nhuËn trªn ®ång vèn kh«ng t¨ng do doanh thu gi¶m vµ lîi nhuËn kh«ng t¨ng. 3-4. §¸nh gi¸ tæng qu¸t vÒ ph¸t triÓn kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh VÒ ­u ®iÓm : - Kh¸ch s¹n n»m trªn trôc chÝnh cña con ®­êng xuyªn ®¶o, cã mét mÆt tiÒn rÊt ®Ñp nh×n ra biÓn, tõ kh¸ch s¹n nh©n viªn lµm nhiÖm vô ®ãn vµ khu©n ®å cho kh¸ch cã thÓ nh×n thÊy xe chë kh¸ch vµo kh¸ch s¹n, tõ ®ã cã thÓ chuÈn bÞ tinh thÇn s·n sµng ®ãn kh¸ch tèt h¬n. - §éi ngò nh©n viªn chñ yÕu lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng, cho nªn hä g¾n bã víi c«ng viÖc kh¸ cao, vµ sù chuÈn bÞ cho c«ng viÖc lµ rÊt tèt.Nh©n viªn rÊt n¨ng ®éng nhiÖt t×nh vµ th©n thiÖn víi kh¸ch. - Trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i mäi ho¹t ®éng cña nh©n viªn ®Òu ®­îc gi¸m s¸t bëi camera, cã hÖ th«ng m¹ng kh«ng d©y, gióp kh¸ch cã m¸y tÝnh x¸ch tay cã thÓ dÔ dµng truy cËp m¹ng. - Do hîp ®ång th­êng xuyªn víi c¸c c«ng ty duc lÞch cho nªn viÖc dÉn kh¸ch còng nh­ h­íng dÉn cho kh¸ch c¸c thñ tôc khi kh¸ch nghØ t¹i kh¸ch s¹n ®Òu do h­íng dÉn viªn cña ®oµn ®ã chÞu tr¸ch nhiÖm.C¸c nh©n viªn cña lÔ t©n sÏ nhµn h¬n vµ chØ ®­a ch×a kho¸ vµ nhËn passport cña kh¸ch kh«ng ph¶i gi¶i thÝch nhiÒu. - Mäi vÊn ®Ò cña kh¸ch trong kh¸ch s¹n d­êng nh­ ®­îc lÆp l¹i vµ theo mét chu kú, cho nªn chØ cÇn mét kho¶ng thêi gian ng¾n chóng ta cã thÓ nhanh chãng quen viÖc vµ gi¶i quyÕt moÞ t×nh huèng mét c¸ch tr«i ch¶y. VÒ nh­îc ®iÓm : - Trang thiÕt bÞ cña kh¸ch s¹n cßn yÕu kÐm, sù thay thÕ chËm ch¹p. HÖ thèng ®µm tho¹i kÐm chÊt l­îng hay bÞ ghÏn m¹ch vµ hÕt bin, biÕt r»ng ®©y lµ mét hÖ thèng rÊt cÇn thiÕt trong kh¸ch s¹n nhÊt lµ lóc gi¶ quyÕt th¾c m¾c cña kh¸ch vµ th«ng b¸o t×nh tr¹ng buång phßng. Muèn thay thÕ hay söa ch÷a mét c¸i g× ®ã th× thñ tôc la rÊt l©u míi cã thÓ hoµn thµnh. VÝ dô trªn bé phËn buång th«ng b¸o mét sè phßng kh«ng sö dông ®­îc v× dÖp v× mèi vËy mµ m·i kh«ng cho ng­êi lªn gi¶ quyÕt hä cø ®Ó t×nh tr¹ng ®ã trong vßng 2- 3 th¸ng ®iÒu ®ã lµm gi¶m n¨ng suÊt sö dông buång phßng ®i rÊt nhiÒu. - ThiÕu rÊt nhiÒu dÞch vô du lÞch, nh­ kh«ng cã bÓ b¬i, phßng tËp thÓ h×nh, masage. - Gi¸ thµnh trong kh¸ch s¹n rÊt ®¾t ®á, c¸c mãn ¨n chÕ biÕn so víi c¸c kh¸ch s¹n nhµ hµng bªn ngoµi kh«ng ®­îc ngon, l¹i ®¾t. ChÝnh v× thÕ kh¸ch ra bªn ngoµi ¨n rÊt ®«ng. DÞch vô internet 20.000® /tiÕng trong khi ®ã bªn ngoµi kh¸ch s¹n chØ cã 5.000®/tiÕng ngoµi ra mét sè kh¸ch s¹n kh¸c cßn miÔn phÝ.M¸y tÝnh kh«ng ®ñ ®Ó phôc vô nhu cÇu internet cña kh¸ch.Kh¸ch s¹n 3 sao mµ chØ cã 2 m¸y phôc vô internet. - Sù phôc vô vµ giao tiÕp víi kh¸ch ë kh¸ch s¹n holyday view kh«ng chuyªn nghiÖp.Nh©n viªn bÞ h¹n chÕ hiÓu biÕt tiÕng n­íc ngoµi, hä chØ biÕt mçi tiÕng Anh. Hä th­êng nãi sao cho kh¸ch hiÓu lµ chÝnh vÝ dô muèn gi÷ passport cña kh¸ch th× hä chØ nãi “passport” thay v× nãi “ can i see your passport please!” - Thñ tôc chek in cßn th« s¬, kh«ng hiÖn ®¹i. Sau khi nhËn passport cña kh¸ch mét nh©n viªn cña bé phËn lÔ t©n cã nhiÖm vô ghi chÐp th«ng tin cña kh¸ch lµm 3 b¶n. Mét b¶n cho c«ng an mét b¶n m×nh gi÷ vµ mét b¶n l­u hå s¬. §iÒu ®ã thËt mÊt thêi gian, gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng vµ lµm cho kh¸ch cã c¶m gi¸c kh«ng hµi lßng. ChÝnh v× thÕ, ®«i khi nhËn passport cña kh¸ch nhiÒu kh¸ch ®· ®Ëp passport trªn quÇy cña lÔ t©n rÊt m¹nh, tá vÎ khã chÞu. - ChÝnh s¸ch nghØ ng¬i cña nh©n viªn t¹i kh¸ch s¹n holyday view rÊt h¹n chÕ, mét tuÇn nh©n viªn b¾t buéc ph¶i nghØ mét buæi ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ, kh«ng cho nh©n viªn nghØ dån 4 buæi/th¸ng cïng mét lóc. §iÒu ®ã còng thËt bÊt tiÖn cho nh©n viªn nÕu muèn ®i du lÞch hay vÒ th¨m quª. KÕt luËn ViÖc thùc tËp ®· gióp nh÷ng lý thuyÕt trªn gi¶ng ®­êng cña em trë nªn thùc tÕ h¬n. Ng­êi ta th­êng nãi thùc tÕ vµ lý thuyÕt kh¸c xa nhau rÊt nhiÒu, nh­ng em thÊy trong ngµnh du lÞch phôc vô, lý thuyÕt rÊt gÇn gòi thùc tÕ. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ®· gióp kh¶ n¨ng tiÕng Anh giao tiÕp cña em tiÕn bé h¬n, kh¶ n¨ng giao tiÕp øng xö nhanh nh¹y h¬n trong mäi t×nh huèng. Em rÊt hµi lßng vÒ ®ît thùc tËp nµy, tuy r»ng thêi gian thùc tËp lµ ng¾n ngñi nh­ng ®· gióp em häc hái ®­îc rÊt nhiÒu ®iÒu mµ ®«i khi trªn gi¶ng ®­êng m×nh ch­a ®­îc biÕt tíi. ChÝnh v× vËy em m¹nh d¹n ®­a ra ®Ò tµi bµi luËn v¨n cña m×nh nh­ sau: Thùc tr¹ng vµ biÖn ph¸p thu hót kh¸ch du lÞch t¹i kh¸ch s¹n Holyday View. Bè côc kho¸ luËn gåm 3 ch­¬ng sau: Ch­¬ng I/ Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ vÊn ®Ò kinh doanh kh¸ch s¹n vµ thu hót kh¸ch s¹n Ch­¬ng II/ Thùc tr¹ng vÒ viÖc ph¸t triÓn kinh doanh vµ thu kh¸ch cña kh¸ch s¹n Holyday View trong nh÷ng n¨m qua (2006 tíi nay) Ch­¬ng III/ Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó thu hót kh¸ch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại khách sạn Holyday View.doc
Luận văn liên quan