Báo cáo Thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh

LỜI NÓI ĐẦU Sau quá trình học tập tại trường đại học, việc thực tập ở các đơn vị, tổ chức kinh tế là hết sức quan trọng. Việc cọ sát với thực tế sẽ giúp sinh viên áp dụng những kiến thức trên giảng đường và tạo cho sinh viên kỹ năng làm việc. Đồng thời, qua thực tập tốt nghiệp, sinh viên có thể có một cái nhìn tổng thể, trực quan hơn, sinh động hơn với các vấn đề kinh tế, xã hội. Được sự giới thiệu của nhà trường, em đã đến thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh. Trong thời gian thực tập tổng hợp tại đây, em đã đến các phòng ban trong Ngân hàng để quan sát và tìm hiểu chung về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nội dung các hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý của Ngân hàng. Với những số liệu đã quan sát được, em viết báo cáo tổng hợp này để khái quát tình hình chung của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh. Báo cáo thực tập tổng hợp gồm 3 phần: Phần I: Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh. I. Vài nét về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. II Quá trình xây dựng và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh. Phần II: Cơ cấu bộ máy của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh. I. Cơ cấu tổ chức quản lý. II. Chức năng nhiệm vụ của các phòng tại Hội sở. III. Chức năng nhiệm vụ của các chi nhánh trực thuộc. Phần III: các hoạt động chính của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh. I. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt hoạt động chính của Chi nhánh trong năm 2004. 1. Công tác huy động vốn 2. Công tác tín dụng 3. Công tác khách hàng 4. Hoạt động dịch vụ, kết quả kinh doanh II. Phương hướng, nhiệm vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh trong năm 2005. 1. Phương hướng chung 2. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu 3. Đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1617 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng ®¹i häc, viÖc thùc tËp ë c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ lµ hÕt søc quan träng. ViÖc cä s¸t víi thùc tÕ sÏ gióp sinh viªn ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc trªn gi¶ng ®­êng vµ t¹o cho sinh viªn kü n¨ng lµm viÖc. §ång thêi, qua thùc tËp tèt nghiÖp, sinh viªn cã thÓ cã mét c¸i nh×n tæng thÓ, trùc quan h¬n, sinh ®éng h¬n víi c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi. §­îc sù giíi thiÖu cña nhµ tr­êng, em ®· ®Õn thùc tËp t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam chi nh¸nh Qu¶ng Ninh. Trong thêi gian thùc tËp tæng hîp t¹i ®©y, em ®· ®Õn c¸c phßng ban trong Ng©n hµng ®Ó quan s¸t vµ t×m hiÓu chung vÒ c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ néi dung c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng qu¶n lý cña Ng©n hµng. Víi nh÷ng sè liÖu ®· quan s¸t ®­îc, em viÕt b¸o c¸o tæng hîp nµy ®Ó kh¸i qu¸t t×nh h×nh chung cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam chi nh¸nh Qu¶ng Ninh. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp gåm 3 phÇn: PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh. I. Vµi nÐt vÒ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. II. . Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh. PhÇn II: C¬ cÊu bé m¸y cña chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh. I. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. II. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng t¹i Héi së. III. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c chi nh¸nh trùc thuéc. PhÇn III: c¸c ho¹t ®éng chÝnh cña chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh. I. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn mét sè mÆt ho¹t ®éng chÝnh cña Chi nh¸nh trong n¨m 2004. 1. C«ng t¸c huy ®éng vèn 2. C«ng t¸c tÝn dông 3. C«ng t¸c kh¸ch hµng 4. Ho¹t ®éng dÞch vô, kÕt qu¶ kinh doanh II. Ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô cña chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh trong n¨m 2005. 1. Ph­¬ng h­íng chung 2. C¸c chØ tiªu kinh doanh chñ yÕu 3. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p thùc hiÖn PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh I. Vµi nÐt vÒ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam, tiÒn th©n lµ Ng©n hµng KiÕn thiÕt ViÖt Nam thuéc Bé Tµi chÝnh, ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 177/TTg ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 1957 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. Tr¶i qua h¬n 47 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· nhiÒu lÇn thay ®æi tªn vµ liªn tôc cã sù thay ®æi vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Trong giai ®o¹n ®Êt n­íc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ sau khi thèng nhÊt ®Êt n­íc (1981-1985) Ng©n hµng KiÕn ThiÕt ViÖt Nam ®­îc ®æi tªn thµnh Ng©n hµng §Çu t­ vµ X©y dùng ViÖt Nam trùc thuéc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, víi nhiÖm vô chÝnh lµ cÊp ph¸t vµ cho vay vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ (Tõ 24/6/1981 – 13/11/1990 theo quyÕt ®Þnh sè 259/CP ngµy 24/6/1981 cña Thñ t­íng ChÝnh Phñ). N¨m 1990 ph¸p lÖnh ng©n hµng ra ®êi, Ng©n hµng §Çu t­ vµ X©y dùng ViÖt Nam ®­îc ®æi tªn thµnh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam víi t­ c¸ch lµ mét ng©n hµng ®éc lËp thuéc hÖ thèng c¸c Tæ chøc tÝn dông. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam trong giai ®o¹n nµy còng thay ®æi, ®Æc biÖt tõ n¨m 1995 ®Õn nay Ng©n hµng §Çu t­ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· thùc sù chuyÓn sang kinh doanh ®a n¨ng tæng hîp (Tõ 14/11/1990 ®Õn nay theo quyÕt ®Þnh sè 401/CP ngµy 14/11/1990 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng). Tõ ng©n hµng thùc hiÖn nhiÖm vô cÊp ph¸t vèn x©y dùng c¬ b¶n, qua 47 n¨m, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ, v­¬n lªn trë thµnh 1 trong 4 ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh lín nhÊt ViÖt Nam – mét tæng c«ng ty Nhµ n­íc, doanh nghiÖp nhµ n­íc h¹ng ®Æc biÖt víi tÝnh hÖ thèng cao bao gåm 74 ®¬n vÞ thµnh viªn víi c¸c së giao dÞch, chi nh¸nh t¹i tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh phè, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh, c«ng ty b¶o hiÓm, c¸c trung t©m ®µo t¹o vµ trung t©m c«ng nghÖ, c¸c ng©n hµng liªn doanh víi n­íc ngoµi. Cïng víi viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng cña mét ng©n hµng th­¬ng m¹i, tham gia tÝch cùc vµo viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n, thÞ truêng b¶o hiÓm phi nh©n thä theo ph¸p luËt, hÖ thèng Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam lu«n gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy nghÒ nghiÖp truyÒn thèng phôc vô ®Çu t­ ph¸t triÓn cho c¸c dù ¸n, ch­¬ng tr×nh kinh tÕ theo ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. ChÆng ®­êng x©y dùng vµ tr­ëng thµnh 47 n¨m cña hÖ thèng Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam lu«n g¾n liÒn víi viÖc phôc vô, gãp phÇn thùc hiÖn 2 nhiÖm vô x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN trong tõng giai ®o¹n lÞch sö cña ®Êt n­íc. §­îc sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, sù tin yªu cña nh©n d©n, sù ñng hé, hîp t¸c cña b¹n hµng trong n­íc vµ quèc tÕ, toµn hÖ thèng ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· ph¸t huy néi lùc, truyÒn thèng, nç lùc s¸ng t¹o v­¬n lªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· ®­îc Nhµ n­íc trao tÆng nhiÒu phÇn th­ëng cao quý, ®Æc biÖt n¨m 2000 ®· vinh dù ®­îc phong tÆng §¬n vÞ anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi. II. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh. Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam, ®­îc thµnh lËp ngµy 27/05/1957 theo nghÞ ®Þnh 233 N§-TCCB cña Bé Tµi ChÝnh víi tªn gäi ban ®Çu lµ Chi nh¸nh Ng©n hµng KiÕn ThiÕt khu Hång Qu¶ng vµ lµ mét trong 8 chi nh¸nh ®­îc thµnh lËp sím nhÊt trong c¶ n­íc. Cïng víi qu¸ tr×nh thay ®æi tªn gäi cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam, Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh còng cã nh÷ng tªn gäi nh­ sau: - Chi nh¸nh Ng©n hµng KiÕn thiÕt khu Hång Qu¶ng (Tõ th¸ng 5/1957- 11/1981) - Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ X©y dùng Qu¶ng Ninh (Tõ th¸ng 12/1981- 11/1990) - Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh (Tõ th¸ng 12/1990 ®Õn nay) Víi vai trß chñ ®¹o trong lÜnh vùc ®Çu t­ ph¸t triÓn, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc kh«i phôc kinh tÕ, dùng x©y ®Êt n­íc, nhÊt lµ trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay. Cïng víi toµn hÖ thèng, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ®· më réng ho¹t ®éng cña m×nh trªn nhiÒu lÜnh vùc, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ vµ më réng dÇn c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh t¹o b­íc ph¸t triÓn nhanh, m¹nh vµ toµn diÖn, tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o, chñ lùc cña mét Ng©n hµng th­¬ng m¹i lín trªn ®Þa bµn tØnh, gãp phÇn x©y dùng Qu¶ng Ninh ngµy cµng giµu ®Ñp. Thêi kú n¨m 1957- 1986: Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ®· ph¸t huy tinh thÇn lao ®éng cÇn cï, s¸ng t¹o, ®i s©u, ®i s¸t c¬ së ®Ó cÊp vèn kÞp thêi theo khèi l­îng thùc tÕ, ®óng víi gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh. Víi tæng sè vèn ®Çu t­ trong thêi kú nµy lµ 6.000 triÖu ®ång ( t­¬ng ®­¬ng 60 tû ®ång theo gi¸ n¨m 1995), hµng tr¨m c«ng tr×nh quan träng thuéc c¸c lÜnh vùc, c¸c ngµnh kinh tÕ TW vµ cña tØnh ®· ®­îc chi nh¸nh cung øng vèn. Thêi kú n¨m 1987 ®Õn nay: §©y lµ thêi kú thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, chuyÓn tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. Ngµnh ng©n hµng ho¹t ®éng theo LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông, chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vµ chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖ ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng. Ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ®· chuyÓn biÕn râ rÖt. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ®· tr­ëng thµnh nhanh chãng, ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ trªn ®Þa bµn víi nhÞp ®é cao, gãp phÇn æn ®Þnh tiÒn tÖ, kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t, t¹o ®­îc niÒm tin, ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. Trong thêi kú nµy, Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ®· ®Çu t­ cho trªn 800 dù ¸n thuéc c¸c ngµnh kinh tÕ quan träng cña tØnh. Tr­íc lé tr×nh héi nhËp quèc tÕ, Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh còng tõng b­íc øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i. N¨m 2001 Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ®· thùc hiÖn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001: 2000 nh»m chuÈn ho¸ c¸c qui tr×nh vÒ qu¶n trÞ ®iÒu hµnh n©ng cao chÊt l­îng hÖ thèng s¶n phÈm tÝn dông, thanh to¸n vµ b¶o l·nh. ThÞ phÇn vèn, thÞ phÇn tÝn dông, vÞ thÕ vµ uy tÝn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ngµy cµng ®­îc cñng cè. §Õn nay Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ®· cã trªn 3000 b¹n hµng lµ tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n quan hÖ tiÒn göi, vay v«n, giao dÞch thanh to¸n, trªn 20000 c¸ nh©n cã giao dÞch tiÒn göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu..... Víi nh÷ng ®ãng gãp vµ thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ®· ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng nhiÒu phÇn th­ëng cao quý, ®Æc biÖt n¨m 2002 Chi nh¸nh ®· ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng nh×. PhÇn II C¬ cÊu bé m¸y cña chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh I. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn tØnh víi trô së chÝnh ®ãng t¹i 737 ®­êng Lª Th¸nh T«ng, thµnh phè H¹ Long vµ cã 05 chi nh¸nh c¬ së trùc thuéc: Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn §«ng TriÒu Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn U«ng BÝ Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn CÈm Ph¶ Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Mãng C¸i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn B·i Ch¸y. II. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng t¹i Héi së: * Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh: gåm 1 Gi¸m ®èc và 2 phã Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh ho¹t ®éng chung cña toµn chi nh¸nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. 2 phã Gi¸m ®èc gåm 1 phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n vµ 1 phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c tÝn dông, c«ng t¸c hµnh chÝnh tæ chøc cña toµn Chi nh¸nh. * Phßng Nguån vèn kinh doanh: - Tham m­u cho Gi¸m ®èc trong viÖc chØ ®¹o ®iÒu hµnh l·i suÊt vµ c©n ®èi vÒ vèn nh»m t¨ng tr­ëng nguån vèn vµ ®¶m b¶o an toµn; x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m cña toµn Chi nh¸nh; n¾m b¾t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong tõng thêi kú ®Ó ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. - Tham m­u gióp gi¸m ®èc trong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n trÞ vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh cña toµn chi nh¸nh. - Tæng hîp b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt ®Þnh kú vµ kÕt luËn chØ ®¹o c«ng t¸c cña gi¸m ®èc qua c¸c cuéc häp giao ban; tæng hîp b¸o c¸o th«ng tin tÝn dông cña toµn Chi nh¸nh. - Cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, kiÓm tra vµ cïng c¸c chi nh¸nh trùc thuéc ph¸t huy kh¶ n¨ng, søc s¸ng t¹o, sù linh ho¹t ®Ó ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn phï hîp, an toµn vµ hiÖu qu¶ trong tõng thêi kú kinh doanh. Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tiÒn göi, tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu hay c¸c s¶n phÈm míi kh¸c... X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, t¹o cho kh¸ch hµng sù thuËn lîi vµ niÒm tin vµo Ng©n hµng, ®ång thêi t¹o nªn sù linh ®éng trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng ®Ó tõ ®ã t¹o ®­îc nhiÒu kªnh thu hót thªm nhiÒu nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ më réng viÖc sö dông vèn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng; - Tham gia thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ trung, dµi h¹n; thÈm tra thanh tra quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n vay vèn trung, dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh; - Thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n néi ngµnh; - Phèi hîp c¸c phßng vµ Chi nh¸nh trùc thuéc xö lý th«ng tin b¸o c¸o vµ c¸c v­íng m¾c chung. * Phßng KÕ to¸n: Lµ phßng cã chøc n¨ng trung t©m thanh to¸n, giao dÞch víi kh¸ch hµng, cã vai trß chØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c chi nh¸nh trùc thuéc: - Tham m­u cho Gi¸m ®èc trong viÖc ®iÒu hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña toµn Chi nh¸nh. - Thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo ®óng Ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ c¸c thÓ lÖ chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh do Ng©n hµng cÊp trªn quy ®Þnh nh»m ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n cña b¶n th©n ng©n hµng vµ cña c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi göi t¹i Ng©n hµng. - Tæng hîp sè liÖu, lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®Þnh kú tõng th¸ng, quý, n¨m vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n niªn ®é theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña Ng©n hµng cÊp trªn, nh»m ®¶m b¶o phôc vô cho qu¸ tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ. - Tæ chøc l­u tr÷ b¶o qu¶n chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n gãp phÇn t¨ng c­êng kû luËt tµi chÝnh, ®¶m b¶o chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh trong toµn ngµnh. - Tæ chøc qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch v¨n minh lÞch sù, gióp ®ì kh¸ch hµng n¾m ®­îc nh÷ng néi dung vµ c¸c thñ tôc giao dÞch víi kÕ to¸n ng©n hµng, gãp phÇn thùc hiÖn chiÕn l­îc kh¸ch hµng cña ng©n hµng. * Phßng TÝn dông: - Tham m­u cho Gi¸m ®èc trong viÖc ®iÒu hµnh c«ng t¸c tÝn dông trong toµn Chi nh¸nh. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n th­¬ng m¹i, c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh, cho thuª tµi chÝnh, b¶o hiÓm. - Ghi chÐp ®Çy ®ñ sè liÖu cho vay, theo dâi chÆt chÏ kú h¹n nî vµ thu nî kÞp thêi c¶ gèc vµ l·i. -B¶o vÖ an toµn tµi s¶n cña ng©n hµng b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­: qu¶n lý chÆt chÏ hîp ®ång, cam kÕt chøng tõ thÕ chÊp (tµi s¶n cña ng©n hµng phÇn lín lµ d­íi d¹ng cho vay). - Qu¶n lý thèng nhÊt vÒ c«ng t¸c tÝn dông trong toµn chi nh¸nh, kiÓm tra s¸t sao viÖc thùc hiÖn quy tr×nh nghiÖp vô, chÊp hµnh chÕ ®é thÓ lÖ theo quy ®Þnh cña Nh©n hµng Nhµ n­íc vµ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Namg. - Theo dâi vµ lËp c¸c b¸o c¸o thèng kª nghiÖp vô tÝn dông trong ph¹m vi chung toµn chi nh¸nh. - Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng, ®¶m b¶o an toµn vèn vay vµ kinh doanh cã l·i. - TiÕp thÞ t×m kiÕm dù ¸n, më réng thÞ tr­êng, më réng kh¸ch hµng nh»m t¨ng tr­ëng tÝn dông, vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ lu«n ph¶i t×m ra c¸c s¶n phÈm míi phôc vô tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng. *Phßng Ng©n quü. - Tham m­u cho Gi¸m ®èc trong viÖc ®iÒu hµnh c«ng t¸c ng©n quü cña toµn chi nh¸nh; - Thùc hiÖn ph©n phèi cung øng ®Çy ®ñ l­îng tiÒn mÆt, ng©n phiÕu thanh to¸n cho c¸c chi nh¸nh trùc thuéc, c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­ cã quan hÖ thanh to¸n víi ng©n hµng; - ChÊp hµnh nguyªn t¾c ra vµo kho hµng ngµy, c¸c nguyªn t¾c, quy tr×nh thu - chi tiÒn mÆt theo chÕ ®é qu¶n lý kho quü cña Ng©n hµng Trung ­¬ng quy ®Þnh; - Cã tr¸ch nhiÖm ghi chÐp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c ho¹t ®éng thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu thanh to¸n. X©y dùng hÖ thèng, quy tr×nh phï hîp vÒ vËn chuyÓn, l­u tr÷ b¶o qu¶n; - H­íng dÉn, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é an toµn kho quü, quy tr×nh, nguyªn t¾c thu chi tiÒn mÆt, vËn chuyÓn b¶o qu¶n ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n. - LËp c¸c b¸o c¸o, thèng kª t×nh h×nh sö dông tiÒn mÆt theo yªu cÇu cña ng©n hµng cÊp trªn; * Phßng KiÓm tra néi bé. - Tham m­u cho Gi¸m ®èc trong viÖc kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn chi nh¸nh ®¶m b¶o hiÖu qu¶, an toµn vµ t¨ng t­ëng; - Cã nhiÖm vô x©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch kiÓm tra kiÓm to¸n thuéc ph¹m vi nhiÖm vô ®­îc giao. Trùc tiÕp tiÕn hµnh kiÓm tra th­êng xuyªn vµ ®ét xuÊt vÒ viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é, thÓ lÖ vÒ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng trong ph¹m vi ®­îc ph©n c«ng, nh»m ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ Ng©n hµng. - Th«ng qua kiÓm tra kiÓm to¸n, ph¸t hiÖn ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ nh»m ng¨n ngõa sù vi ph¹m, t¨ng c­êng n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng * Phßng Tæ chóc- hµnh chÝnh. - X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ cÊu, x¸c ®Þnh m« h×nh tæ chøc bé m¸y phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng trong tõng thêi kú, tõng giai ®o¹n ®Ó tham m­u cho Gi¸m ®èc trong viÖc chØ ®¹o ®iÒu hµnh, tham gia ph©n c«ng bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng hîp lý ®Ó ph¸t huy cã hiÖu qu¶ kh¶ n¨ng lao ®éng, s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé; - X©y dùng c¸c quy chÕ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng, c¸c chi nh¸nh trùc thuéc. - X©y dùng kÕ ho¹ch quy ho¹ch ,båi d­ìng , ®µo t¹o c¸n bé trong tõng thêi kú. - Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng. - Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ. III. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c chi nh¸nh trùc thuéc. C¸c chi nh¸nh trùc thuéc Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn tØnh Qu¶ng Ninh ho¹t ®éng theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao cïng víi sù chØ ®¹o gi¸m s¸t cña chi nh¸nh tØnh, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ho¹t ®éng vÒ c«ng t¸c ng©n hµng trong ph¹m vi ®Þa bµn cña m×nh. C¸c chi nh¸nh ®­îc më tµi kho¶n kÕ to¸n vµ sö dông con dÊu riªng, h¹ch to¸n kinh tÕ phô thuéc, cô thÓ: - Tæ chøc huy ®éng c¸c nguån vèn nhµn rçi, nguån vèn dµnh cho ®Çu t­ x©y dùng ®Ó cho vay phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë tõng ®Þa bµn vµ gãp phÇn hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch kinh doanh cña toµn chi nh¸nh. - LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña chi nh¸nh vµ lÊp c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú, s¬ kÕt, tæng kÕt theo quy ®Þnh. - Huy ®éng vµ cung øng tiÒn mÆt cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ. Tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, thèng kª, c«ng t¸c kÕ ho¹ch, th«ng tin kinh tÕ theo ®óng chÕ ®é. - Qu¶n lý tµi liÖu, tµi s¶n, ®¶m b¶o an toµn kho quü theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ cña ng©n hµng cÊp trªn. PhÇn III c¸c ho¹t ®éng chÝnh cña chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh. I. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn mét sè mÆt ho¹t ®éng chÝnh cña Chi nh¸nh trong n¨m 2004. 1. C«ng t¸c huy ®éng vèn * KÕt qu¶ ho¹t ®éng huy ®éng vèn: Chi nh¸nh ®· tÝch cùc ®Èy m¹nh c¸c h×nh thøc huy ®éng tiÒn göi, tiÕt kiÖm...hiÖn cã, ®· tæ chøc ph¸t hµnh 4 ®ît chøng chØ tiÒn göi ng¾n h¹n (kú phiÕu), 1 ®ît chøng chØ tiÒn göi dµi h¹n vµ 1 ®ît huy ®éng TiÕt kiÖm dù th­ëng theo chØ ®¹o cña Ng©n hµng Trung ­¬ng. Thùc hiÖn ®iÒu chØnh linh ho¹t l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm ®èi víi c¸c kú h¹n, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam kh«ng quy ®Þnh trÇn, tÆng quµ khuyÕn m¹i... ®Ó duy tr× vµ t¨ng tr­ëng nguån vèn. Tuy nhiªn t×nh h×nh gi¸ c¶ hµng ho¸ t¨ng cao, l·i suÊt cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i Nhµ n­íc lu«n duy tr× ë møc thÊp h¬n chØ sè gi¸ tiªu dïng. Bªn c¹nh ®ã, sù c¹nh tranh vÒ l·i suÊt vµ c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i, tÆng quµ cña c¸c tæ chøc huy ®éng vèn trªn ®Þa bµn diÔn ra hÕt søc gay g¾t; nguån tiÒn göi kh¸ch hµng tæ chøc kinh tÕ – x· héi cña chi nh¸nh chñ yÕu lµ kh¸ch hµng x©y l¾p, nguån vèn cuèi n¨m t¨ng, trong n¨m gi¶m do doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh nªn nguån vèn huy ®éng b×nh qu©n míi chØ ®¹t 99,8% kÕ ho¹ch ®­îc giao. * NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn: MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn song do mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­ ®· nªu ë trªn nªn nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh t¨ng tr­ëng chËm (10 th¸ng ®Çu n¨m kh«ng t¨ng tr­ëng ®­îc, tõ th¸ng 11 míi b¾t ®Çu t¨ng tr­ëng). Do nguån vèn chØ t¨ng tr­ëng ®­îc vµo 2 th¸ng cuèi n¨m vµ chñ yÕu lµ nguån tiÒn göi thanh to¸n cuèi n¨m cña tæ chøc kinh tÕ – x· héi, nªn kh«ng æn ®Þnh vµ chØ tiªu huy ®éng vèn b×nh qu©n cña chi nh¸nh cßn ë møc thÊp (t¨ng tr­ëng b×nh qu©n lµ 4% ®¹t 99,8% so víi kÕ ho¹ch). Nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh n¨m 2004 ®¸p øng ®­îc 92% d­ nî vay cña chi nh¸nh. ThÞ phÇn huy ®éng vèn lµ 19,8% gi¶m 6.2% so víi n¨m 2003. 2. C«ng t¸c tÝn dông * KÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông: Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn nghiªm tóc viªc t¨ng tr­ëng tÝn dông cã kiÓm so¸t, d­ nî n»m trong giíi h¹n cho phÐp. C¬ cÊu tÝn dông ®· chuyÓn biÕn theo h­íng tÝch cùc, ®¹t ®­îc chØ tiªu ®­îc giao.Cô thÓ: - D­ nî tÝn dông ®Õn 31/12/2004 ®¹t 1133 tû ®ång, t¨ng 25% so víi ®Çu n¨m, thÊp h¬n 7% giíi h¹n Ng©n hµng Trung ­¬ng giao. Trong ®ã: + TÝn dông ng¾n h¹n ®¹t 390,3 tû ®ång, t¨ng 34,5% so víi ®Çu n¨m. + TÝn dông trung dµi h¹n th­¬ng m¹i ®¹t 720,5 tû ®ång, t¨ng 42,6% so víi ®Çu n¨m. + TÝn dông theo kÕ ho¹ch Nhµ n­íc ®¹t 19 tû ®ång, gi¶m 35% so víi ®Çu n¨m. - Chi nh¸nh ®· tõng b­íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu tÝn dông theo h­íng t¨ng d­ nî ngo¹i tÖ, t¨ng tû träng cho vay ng¾n h¹n, cho vay ngoµi quèc doanh vµ cho vay cã ®¶m b¶o * NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tÝn dông: Chi nh¸nh ®· tËp trung triÓn khai thùc hiÖn theo ®óng chØ ®¹o cña Ng©n hµng Trung ­¬ng vÒ viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu, n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông...Theo kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Õn 31/12/2004, chi nh¸nh hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu tÝn dông ®­îc giao: + T¨ng tr­ëng tÝn dông trong giíi h¹n ®­îc Ng©n hµng Trung ­¬ng cho phÐp + Tû lÖ nî qu¸ h¹n ®¹t 0,41% ®¶m b¶o < 1% + C¸c chØ tiªu c¬ cÊu nh­: tû lÖ nî vay trung dµi h¹n; tû lÖ d­ nî vay ngoµi quèc doanh; tû lÖ d­ nî cã b¶o ®¶m trªn tæng d­ nî ®Òu ®¹t vµ v­ît kÕ ho¹ch ®­îc giao. + C¬ cÊu d­ nî theo ngµnh, thµnh phÇn kinh tÕ ®· cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ so víi n¨m 2003. Tuy nhiªn, do biÕn ®éng phøc t¹p vÒ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn, ®Æc biÖt lµ tiÕn ®é triÓn khai ®Çu t­ c¸c dù ¸n lín cña ngµnh than chËm ®· lµm cho viÖc gi¶i ng©n vèn cña chi nh¸nh gÆp nhiÒu khã kh¨n, dÉn ®Õn chØ tiªu d­ nî b×nh qu©n thÊp, vßng quay vèn cña chi nh¸nh gi¶m so víi n¨m 2003. VÒ chÊt l­îng tÝn dông: MÆc dï nî qu¸ h¹n ®Õn 31/12/2004 cña chi nh¸nh t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 0,35% nh­ng so víi møc b×nh qu©n ®Þa bµn vµ trong hÖ thèng Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn th× tû lÖ nî qu¸ h¹n cña chi nh¸nh vÉn lµ thÊp (hÖ thèng lµ 3,46% vµ trªn ®Þa bµn lµ 1,05%) vµ n»m trong giíi h¹n kÕ ho¹ch ®­îc Trung ­¬ng giao, tuy nhiªn còng ®ang cã biÓu hiÖn tiÒm Èn gia t¨ng nî qu¸ h¹n. ThÞ phÇn tÝn dông ®¹t 18,6% t¨ng 0,6% so víi n¨m 2003. 3. C«ng t¸c kh¸ch hµng * KÕt qu¶ ®a d¹ng ho¸, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kh¸ch hµng tÝn dông, dÞch vô, huy ®éng vèn: Chi nh¸nh ®· tõng b­íc thùc hiÖn ®a d¹ng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kh¸ch hµng tÝn dông, dÞch vô vµ tiÒn göi, më réng ho¹t ®éng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh vµ b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt. Sè kh¸ch hµng tiÒn göi tæ chøc kinh tÕ, kh¸ch hµng vay vèn ®Õn giao dÞch víi chi nh¸nh ngµy mét t¨ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho chi nh¸nh më réng ®­îc c¬ cÊu kh¸ch hµng, c¬ cÊu tÝn dông, ph©n t¸n rñi ro, kh«ng phô thuéc vµo mét sè kh¸ch hµng lín. * §¸nh gi¸ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng mµ chi nh¸nh ®ang ¸p dông: ViÖc ¸p dông chÝnh s¸ch kh¸ch hµng cña chi nh¸nh trong n¨m qua ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh: Sè l­îng kh¸ch hµng tiÒn göi tæ chøc kinh tÕ, kh¸ch hµng vay vèn t¨ng lªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho chi nh¸nh më réng ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn s¶n phÈm huy ®éng, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tÝn dông, c¬ chÕ tiÕp thÞ ... cña chi nh¸nh cßn h¹n chÕ h¬n so víi c¸c ng©n hµng trªn cïng ®Þa bµn, do ®ã viÖc thu hót kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng cã tiÒm lùc vÒ tiÒn göi lµ rÊt khã kh¨n. 4. Ho¹t ®éng dÞch vô, kÕt qu¶ kinh doanh * Ho¹t ®éng dÞch vô: N¨m 2004 chi nh¸nh tËp trung n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c s¶n phÈm hiÖn cã, më réng thanh to¸n biªn mËu víi Ng©n hµng KiÕn thiÕt Trung Quèc, më thªm bµn thu ®æi ngo¹i tÖ t¹i chi nh¸nh B·i Ch¸y... ®Ó më réng ho¹t ®éng dÞch vô, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thanh to¸n, chuyÓn tiÒn, b¶o l·nh, ng©n quü... cho kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn, chÝnh x¸c. Tuy nhiªn, mét sè s¶n phÈm dÞch vô cña chi nh¸nh triÓn khai chËm h¬n c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn (thanh to¸n quèc tÕ, kinh doanh ngo¹i tÖ, thanh to¸n biªn mËu...), mét sè s¶n phÈm míi cã tÝnh chÊt hiÖn ®¹i nh­: Thanh to¸n thÎ, SÐc, m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM...ch­a ®­îc triÓn khai nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh rÊt h¹n chÕ, doanh sè ho¹t ®éng nhá, phÝ dÞch vô thÊp. * C«ng t¸c an toµn kho quü Víi doanh sè ho¹t ®éng ngµy cµng t¨ng (doanh sè chi tiÒn mÆt lµ 10.462 tû ®ång, t¨ng 33,8% so víi n¨m tr­íc), chi nh¸nh ®¸p øng kÞp thêi ®Çy ®ñ nhu cÇu thu chi cña kh¸ch hµng, kh«ng khÊt ho·n chi, thu hÕt c¸c kho¶n thu trong ngµy, tu©n thñ c¸c qui tr×nh nghiÖp vô, ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn kho quü, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓn chän tiÒn, ®Êu tranh chèng tiÒn gi¶ x©m nhËp vµo kho quü Ng©n hµng. Trong n¨m bé phËn quü, kiÓm ng©n 382 lÇn tr¶ l¹i tiÒn thõa cho kh¸ch hµng víi tæng sè tiÒn lµ 248.139 ngµn ®ång, ph¸t hiÖn lËp biªn b¶n thu gi÷ 1456 tê tiÒn gi¶ c¸c lo¹i víi sè tiÒn lµ 100.450 ngµn ®ång. * C«ng t¸c Tµi chÝnh – kÕ to¸n, hiÖu qu¶ kinh doanh: Chi nh¸nh ®· tæ chøc h¹ch to¸n cËp nhËt chÝnh x¸c, chÊp hµnh ®óng nguyªn t¾c, chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh, chÊp hµnh tèt c¸c ®Þnh møc qu¶n lý tµi chÝnh, thùc hiÖn t¨ng thu tiÕt kiÖm chi kinh doanh cã hiÖu qu¶; c«ng t¸c b¸o c¸o, quyÕt to¸n thùc hiÖn tèt, qua c¸c ®ît thanh tra cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, Côc thuÕ Qu¶ng Ninh, Ng©n hµng Trung ­¬ng... ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ kh«ng cã sai sãt g× lín. Thùc hiÖn n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ kinh doanh, t¹o nguån trÝch lËp quü dù phßng rñi ro theo quy ®Þnh. - Chªnh lÖch thu chi ( sau khi ®· trÝch dù phßng rñi ro) ®Õn 31/12/2004 lµ 28,787 tû ®ång, ®¹t 137% so víi kÕ ho¹ch. - Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn viÖc trÝch ®óng dù phßng rñi ro theo quy ®Þnh, n¨m 2004 ®· trÝch v­ît kÕ ho¹ch 1,429 tû ®ång, sè d­ quü dù phßng rñi ro lµ 17,930 tû ®ång. II. Ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô cña chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh trong n¨m 2005. 1. Ph­¬ng h­íng chung “ Ho¹t ®éng hiÖu qu¶, qu¶n lý, kiÓm so¸t rñi ro trong giíi h¹n, ph¸t triÓn hîp lý vµ bÒn v÷ng ®a lÜnh vùc - ®a s¶n phÈm – dÞch vô tiÖn Ých cã chÊt l­îng vµ ngµy cµng ®­îc ®æi míi, hoµn thiÖn; H­íng tíi m« h×nh tËp ®oµn tµi chÝnh – ng©n hµng cã tiÒm lùc, bøt ph¸ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh v­¬n lªn lµ ng©n hµng hµng ®Çu vÒ chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. Gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy th­¬ng hiÖu – h×nh ¶nh – vÞ thÕ – b¶n s¾c v¨n ho¸ doanh nghiÖp, hîp t¸c toµn diÖn vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng víi b¹n hµng, ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc, t¹o thÕ vµ lùc rót ng¾n kho¶ng c¸ch vµ thêi gian héi nhËp trong khu vùc quèc tÕ, hoµn thµnh th¾ng lîi kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2005, ®Ò ¸n c¬ cÊu l¹i Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam giai ®o¹n 2001 – 2005, dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng, c¨n b¶n hoµn thµnh dù ¸n tµi chÝnh n«ng th«n II ”. 2. C¸c chØ tiªu kinh doanh chñ yÕu - Vèn huy ®éng b×nh qu©n: 1.100 tû ®ång - Giíi h¹n tÝn dông cao nhÊt: 1.575 tû ®ång - Chªnh lÖch thu chi: 30 tû ®ång - Thu dÞch vô rßng: 3,5 tû ®ång - Thu nî h¹ch to¸n tõ ngo¹i b¶ng: 0,25 tû ®ång - Tû lÖ nî qu¸ h¹n: 2% 3. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p thùc hiÖn * VÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn: - T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, ch¨m sãc kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ nh÷ng kh¸ch hµng cã tiÒm lùc vÒ nguån vèn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô, thùc hiÖn nèi m¹ng ®iÖn tö... g¾n ho¹t ®éng tÝn dông, dÞch vô thanh to¸n ®Ó kh¬i t¨ng nguån vèn tiÒn göi tæ chøc kinh tÕ, thu hót kh¸ch hµng cã tiÒm lùc tiÒn göi, c¸c doanh nghiÖp lín; cã chÝnh s¸ch l·i, phÝ ­u ®·i ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã sè d­ tiÒn göi lín. - §Èy m¹nh c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn d©n c­ víi nhiÒu kú h¹n, h×nh thøc tr¶ l·i, h×nh thøc khuyÕn m¹i linh ho¹t; t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o ®Ó thu hót nguån vèn d©n c­. - TÝch cùc thu nî ®Õn h¹n, ®Æc biÖt lµ nî ®äng, t¹o nguån vèn quay vßng tÝn dông, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. * VÒ c«ng t¸c tÝn dông: - TËp trung ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña tØnh nh­: Than, §iÖn, du lÞch, c¶ng biÓn... ®ång thêi chó träng chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t­ vµo c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, d©n c­, ®­a tû träng kh¸ch hµng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¨ng dÇn trong tæng d­ nî vµ t¨ng cho vay cã ®¶m b¶o. - §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm tÝn dông, g¾n viÖc t¨ng tr­ëng tÝn dông víi n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c tÝn dông, g¾n tÝn dông víi ph¸t triÓn dÞch vô. Kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm tÝn dông theo ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ lé tr×nh héi nhËp quèc tÕ. * VÒ ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô: - §Èy m¹nh viÖc øng dông c¸c s¶n phÈm dÞch vô trªn nÒn t¶ng dù ¸n HiÖn ®¹i ho¸, n©ng cao n¨ng suÊt phôc vô kh¸ch hµng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho Ng©n hµng. - T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm dÞch vô, th­¬ng hiÖu cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ®Õn kh¸ch hµng. - X©y dùng kÕ ho¹ch vµ triÓn khai thùc hiÖn viÖc ph¸t triÓn thªm c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi: Thanh to¸n thÎ, Card... ®Ó më réng thÞ tr­êng, n©ng cao søc c¹nh tranh, n©ng cao vÞ thÕ vµ t¨ng thu dÞch vô cho chi nh¸nh. Thùc hiÖn triÓn khai ph­¬ng ¸n l¾p ®Æt m¸y ATM t¹i chi nh¸nh ®Ó më réng c¸c h×nh thøc thanh to¸n phôc vô kh¸ch hµng; tiÕp tôc triÓn khai dÞch vô nèi m¹ng Homebanking víi nh÷ng kh¸ch hµng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng dÞch vô cña Ng©n hµng. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, thu ®æi ngo¹i tÖ trong toµn chi nh¸nh. KÕt luËn chung MÆc dï ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng Ninh nãi riªng, nh­ng nh÷ng n¨m qua Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh ®· hoµn thµnh th¾ng lîi nhiÖm vô kinh doanh ®­îc Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam giao. Víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, n¨m 2002 Chi nh¸nh ®· vinh dù ®­îc Nhµ N­íc tÆng th­ëng Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng Nh×. Ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i mµ Chi nh¸nh ®· rót ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng Ninh quyÕt t©m phÊn ®Êu v­¬n lªn, ph¸t huy néi lùc vµ truyÒn thèng, thùc hiÖn tèt lé tr×nh §Ò ¸n c¬ cÊu l¹i ng©n hµng: Thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i nî, xö lý nî tån ®äng, n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh, n©ng cao kh¶ n¨ng phôc vô, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o mét b­íc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ qu¶n trÞ ®iÒu hµnh, t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh. Chi nh¸nh còng thùc hiÖn s¾p xÕp l¹i c¸n bé, bé m¸y qu¶n lý cho phï hîp, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®µo t¹o c¸n bé nghiÖp vô, qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ®Ó cã ®ñ n¨ng lùc, tri thøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ng©n hµng theo th«ng lÖ quèc tÕ. Cïng víi ®ã, chi nh¸nh chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh héi nhËp nh»m khai th¸c vµ sö dông tèt c¸c nguån vèn huy ®éng, phôc vô cao nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ – x· héi cña tØnh ph¸t triÓn, t­¬ng xøng víi vÞ thÕ cña tØnh Qu¶ng Ninh lµ vïng ®éng lùc kinh tÕ phÝa B¾c, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu, ®Þnh h­íng cña hÖ thèng Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· ®Ò ra, xøng ®¸ng lµ thµnh viªn ®¬n vÞ anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35934.DOC
Luận văn liên quan