Báo cáo Thực tập tại Nhà máy Dệt 8/3

I . Lịch sử hình thành phát triển của công ty Năm 1960 Nhà máy Dệt 8/3 chính thức bắt đầu xây dựng và ngày 8/3/1965 Nhà máy được cắt băng khánh thành để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ , toàn bộ dây chuyền sản xuất đi vào hoạt động đồng bộ . Kể từ khi thành lập và trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước , nhà maý Dệt 8/3 luôn đi đâù trong phong trào thi đua sản xuất , cung ứng cho tiền tuyến , đồng thời làm tốt công tác hậu phương , vừa sản xuất vừa chiến đấu . Tuy nhiên khi chuyển sang nền kinh tế thị trường , nhà máy Dệt 8/3 phải đương đầu với nhiều khó khăn mới do thiết bị lạc hậu , cơ chế quản lý cũ . Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mới , ngày 13/2/1991 nhà máy Dệt 8/3 lại được đổi tên thành Công ty Dệt 8/3 theo quyết định số 830/ QĐ - TCLĐ của Bộ công nghiệp nhẹ. Việc đổi tên thành Công ty Dệt 8/3 không phải là sự chuyển đổi hình thức mà là sự đổi mới thực chất tư duy kinh tế , chức năng , nhiệm vụ , phương thức hoạt động của một DNNN . Trong công ty , chức năng sản xuất kinh doanh , tìm kiếm đối tác , từ khả năng tiêu thụ mà dự tính , điều chỉnh phương án sản xuất , cơ cấu mặt hàng phù hợp . trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của Công ty . Cho đến nay mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn nhưng công ty luôn cố gắng khắc phục để đứng vững trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt. II. Chức năng , nhiệm vụ của Công ty Dệt 8/3: 1. Chức năng: Công ty Dệt 8/3 có chức năng sản xuất và cung ứng cho thị trường các sản phẩm sợi, dệt, nhuộm, may đảm bảo theo các tiêu chuẩn của nhà nước quy định. 2. Nhiệm vụ: - Đóng góp vào sự phát triển của ngành Dệt may nói riêng và của nền kinh tế quốc dân nói chung. - Góp phần bình ổn thị trường Dệt may trong nước. - Tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm các tệ nạn xã hội. - Nhiệm vụ nộp thu sử dụng vốn ngân sách cho nhà nước. Công ty Dệt 8/3 tiến hành tổ chức sản xuất và hạch toán kinh doanh độc lập. Vốn nhà nước cấp vài năm trước chiếm khoảng 10% nguồn vốn của công ty. Hàng năm ngoài các khoản thuế phải nộp, công ty còn phải nộp khoản thu sử dụng vốn NSNN với lãi suất khoảng 0.5%/tháng. III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và một số đặc điểm của Công ty : 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý : * Địa chỉ của công ty: 460 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà nội. Bộ máy quản lý của Công ty Dệt 8/3 được phân thành 3 cấp : - Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc điều hành - Các giám đốc xí nghiệp và các phòng ban - Các ca sản xuất , tổ sản xuất

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1840 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Nhà máy Dệt 8/3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I . LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty N¨m 1960 Nhµ m¸y DÖt 8/3 chÝnh thøc b¾t ®Çu x©y dùng vµ ngµy 8/3/1965 Nhµ m¸y ®­îc c¾t b¨ng kh¸nh thµnh ®Ó chµo mõng ngµy Quèc tÕ phô n÷ , toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®i vµo ho¹t ®éng ®ång bé . KÓ tõ khi thµnh lËp vµ trong suèt thêi kú chèng Mü cøu n­íc , nhµ maý DÖt 8/3 lu«n ®i ®©ï trong phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt , cung øng cho tiÒn tuyÕn , ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c hËu ph­¬ng , võa s¶n xuÊt võa chiÕn ®Êu . Tuy nhiªn khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , nhµ m¸y DÖt 8/3 ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n míi do thiÕt bÞ l¹c hËu , c¬ chÕ qu¶n lý cò ... §Ó phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh míi , ngµy 13/2/1991 nhµ m¸y DÖt 8/3 l¹i ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty DÖt 8/3 theo quyÕt ®Þnh sè 830/ Q§ - TCL§ cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ. ViÖc ®æi tªn thµnh C«ng ty DÖt 8/3 kh«ng ph¶i lµ sù chuyÓn ®æi h×nh thøc mµ lµ sù ®æi míi thùc chÊt t­ duy kinh tÕ , chøc n¨ng , nhiÖm vô , ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña mét DNNN . Trong c«ng ty , chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh , t×m kiÕm ®èi t¸c , tõ kh¶ n¨ng tiªu thô mµ dù tÝnh , ®iÒu chØnh ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt , c¬ cÊu mÆt hµng phï hîp ... trë thµnh vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña C«ng ty . Cho ®Õn nay mÆc dï C«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng c«ng ty lu«n cè g¾ng kh¾c phôc ®Ó ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t. II. Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña C«ng ty DÖt 8/3: 1. Chøc n¨ng: C«ng ty DÖt 8/3 cã chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ cung øng cho thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm sîi, dÖt, nhuém, may ®¶m b¶o theo c¸c tiªu chuÈn cña nhµ n­íc quy ®Þnh. 2. NhiÖm vô: - §ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh DÖt may nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung. Gãp phÇn b×nh æn thÞ tr­êng DÖt may trong n­íc. - T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gãp phÇn æn ®Þnh x· héi, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi. NhiÖm vô nép thu sö dông vèn ng©n s¸ch cho nhµ n­íc. C«ng ty DÖt 8/3 tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp. Vèn nhµ n­íc cÊp vµi n¨m tr­íc chiÕm kho¶ng 10% nguån vèn cña c«ng ty. Hµng n¨m ngoµi c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép, c«ng ty cßn ph¶i nép kho¶n thu sö dông vèn NSNN víi l·i suÊt kho¶ng 0.5%/th¸ng. III. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ mét sè ®Æc ®iÓm cña C«ng ty : 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý : * §Þa chØ cña c«ng ty: 460 Minh Khai- Hai Bµ Tr­ng- Hµ néi. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty DÖt 8/3 ®­îc ph©n thµnh 3 cÊp : Tæng gi¸m ®èc vµ c¸c Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C¸c gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ c¸c phßng ban C¸c ca s¶n xuÊt , tæ s¶n xuÊt S¬ ®å bé m¸y tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty Tæng gi¸m ®èc PG§ ®iÒu hµnh TC- L§ Phã TG§ ®iÒu hµnh sx-kd Phã TG§ Kü thuËt TTTN & KCS Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng b¶o vÖ qu©n sù P . KÕ ho¹ch tiªuthô Phßng xuÊt nhËp khÈu Phßng Kü ThuËt XÝ nghiÖp Sîi A XÝ nghiÖp Sîi B XÝ nghiÖp Sîi II XÝ nghiÖp DÖt XÝ nghiÖp nhuém XÝ nghiÖp DÞch vô XÝ nghiÖp May XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn C¸c ca s¶n xuÊt C¸c ca s¶n xuÊt C¸c tæ s¶n xuÊt C«ng nh©n viªn - Tæng Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Ba Phã tæng gi¸m ®èc cã nhiÖm vô gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c«ng ty: + Phã tæng gi¸m ®èc kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng kü thuËt. + Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt- kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. + Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch ®µo t¹o lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. - Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô cã nhiÖm vô trùc tiÕp triÓn khai nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C¨n cø vµo c¸c hîp ®ång ®· ký cña c¸c kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®­îc v¹ch ra. KÕ ho¹ch nµy ph¶i tr×nh lªn vµ ®­îc sù phª chuÈn cña tæng gi¸m ®èc. Th«ng th­êng, kÕ ho¹ch ®­îc lËp theo c¸c thêi kú th¸ng, quÝ, n¨m. - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh©n sù, b¶o hé lao ®éng, gi¶i quyÕt chÕ ®é c«ng nh©n viªn chøc. - Phßng KÕ to¸n- tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n thu, chi, lç, l·i... Ban ®Çu t­ cã nhiÖm vô tÝnh to¸n c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng vµ söa ch÷a nhµ x­ëng. - Phßng xuÊt nhËp khÈu: tæ chøc ký kÕt, nhËp khÈu hµng ho¸, vËt t­ thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho c«ng ty. Phßng b¶o vÖ qu©n sù : chÞu tr¸ch nhiÖm g×n gi÷, kiÓm tra vµ ph¸t hiÖn c¸c hµnh ®éng trém, c¾p c¸c tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng ty. Trung t©m thÝ nghiÖm vµ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm : chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña s¶n phÈm theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. 2. C¸c ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty: C«ng ty DÖt 8/3 víi tæ chøc s¶n xuÊt bao gåm c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh sîi- dÖt- nhuém- may vµ c¸c bé phËn phô trî nh­ ®éng lùc, phô tïng, dÞch vô. Bé phËn sîi bao gåm 3 xÝ nghiÖp Sîi A, Sîi B, Sîi II víi tæng diÖn tÝch 22.000 m2 vµ cã 1650 c«ng nh©n. Trong ®ã, xÝ nghiÖp Sîi A, B vÒ c¬ b¶n d©y chuyÒn s¶n xuÊt gièng nhau. M¸y kÐo sîi do phÝa Trung Quèc l¾p ®Æt. §©y lµ nh÷ng lo¹i m¸y cò, n¨ng suÊt thÊp, cÇn nhiÒu c«ng nh©n. Nãi chung ®Òu ®· l¹c hËu tõ 3- 4 thÕ hÖ. XÝ nghiÖp Sîi II ®­îc trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n, lµ nh÷ng m¸y do ý s¶n xuÊt, ®­îc l¾p ®Æt tõ nh÷ng n¨m 93, 94. XÝ nghiÖp Sîi II rót ng¾n ®­îc mét sè c«ng ®o¹n chÕ biÕn tõ b«ng thµnh sîi. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao h¬n XÝ nghiÖp Sîi A, B. Mét sè n¨m gÇn ®©y, c«ng ty cã l¾p ®Æt thªm mét sè m¸y míi cña Thuþ Sü, §øc... Tuy nhiªn, sè l­îng m¸y Ýt, chØ mang tÝnh chÊt thö nghiÖm. Bé phËn DÖt cã mét xÝ nghiÖp víi tæng diÖn tÝch 14.600 m2 víi 800 c«ng nh©n cã nhiÖm vô nhËn thµnh phÈm tõ c¸c xÝ nghiÖp sîi tiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i nh­ Kaki, phin, l¸ng, chÐo... XÝ nghiÖp dÖt ®­îc trang bÞ phÇn lín m¸y míi cña Hµn Quèc trong n¨m 2000. Thµnh phÈm cña xÝ nghiÖp DÖt lµ c¸c lo¹i v¶i méc tr¾ng, hoa... C¸c lo¹i v¶i nµy ®­îc ®­a sang xÝ nghiÖp nhuém ®Ó tiÕn hµnh tÈy tr¾ng, in mµu. V¶i sau khi nhuém xong mét sè ®­îc dïng ®Ó may quÇn, ¸o theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch. C«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn ë xÝ nghiÖp may. §©y lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. XÝ nghiÖp may ®­îc trang bÞ m¸y míi, võa ®­îc kh¸nh thµnh ngµy 3/2/2001. Nãi chung, c¸c thµnh phÈm cña c¸c xÝ nghiÖp ®Òu ®­îc xuÊt khÈu hoÆc b¸n ra trªn thÞ tr­êng néi ®Þa. Gi¸ c¶ c¸c s¶n phÈm do phßng kÕ to¸n tµi chÝnh x¸c ®Þnh trªn c¬ së chÝ phÝ ®Çu vµo, nhu cÇu thÞ tr­êng sau ®ã tr×nh lªn tæng gi¸m ®èc ký duyÖt. Ngoµi c¸c xÝ nghiÖp trªn, c«ng ty cßn cã c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt phô trî(®éng lùc, phô tïng) cung cÊp c¸c lo¹i vËt t­ cho xÝ nghiÖp chÝnh. C¸c lo¹i vËt t­ nh­ thoi suèt, n­íc, ®iÖn... C«ng ty bè trÝ lao ®éng s¶n xuÊt theo ca, c¸c nh©n viªn phßng ban lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh(tõ 7h30- 16h30) trõ chñ nhËt. C¸c lo¹i m¸y mãc ®­îc bè trÝ theo tõng chñng lo¹i riªng biÖt ®Ó tiÖn cho viÖc b¶o tr×, s¶n xuÊt vµ qu¶n lý. - S¬ ®å tæng qu¸t ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty: May Hoµn tÊt (nhuém) DÖt v¶i KÐo sîi - S¬ ®å tæng qu¸t kÐo sîi: Sîi th« GhÐp Ch¶i B«ng x¬ Cung B«ng Sîi con §Ëu Xe èng Sîi thµnh phÈm - S¬ ®å tæng qu¸t vÒ c«ng nghÖ DÖt: M¾c sîi §¸nh èng Sîi con X©u go Hå däc DÖt v¶i - S¬ ®å nhuém, in hoa: Nhuém mµu Lµm bãng TÈy tr¾ng GiÆt Rò hå §èt nãng NÊu ñ Hoµn tÊt In hoa 3.T×nh h×nh vÒ nguyªn vËt liÖu : B«ng x¬ lµ nh÷ng nguyªn liÖu chñ yÕu sö dông cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty . Nh÷ng nguyªn liÖu nµy trong n­íc rÊt Ýt nªn chñ yÕu c«ng ty ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi . Do ®iÒu kiÖn cßn h¹n chÕ vÒ nguån vèn nªn viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt nhiÒu khi cßn gÆp khã kh¨n vÒ gi¸ c¶ , chÊt l­îng kh«ng ®Òu , sù Ðp gi¸ cña c¸c nhµ cung cÊp ... lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm . t×nh h×nh nhËp nguyªn vËt liÖu tõ n¨m 1997 - 2001 §¬n vÞ tÝnh : USD 1997 1998 1999 2000 2001 Ho¸ chÊt 198.866,65 136.987,45 110.932 291.788,18 363.137,14 B«ng 5.050.160 1.707.815 687.475,12 139.608 442.281,69 X¬ 1.084.371 365.568 NPL may 129.514,69 441.048,31 869.117,41 295.120,14 308.937,66 X¬ PE 56.640 4.T×nh h×nh vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ : D©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn Sîi - DÖt - Nhuém - May cña C«ng ty DÖt 8/3 ®­îc cÊu thµnh bëi nhiÒu lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c nhau cña nhiÒu n­íc s¶n xuÊt . Tr­íc ®©y phÇn lín m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty lµ do trung Quèc s¶n xuÊt hÇu nh­ ®· khÊu hao hÕt vµ qu¸ l¹c hËu do vËy kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ßi hái cña thÞ tr­êng . §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã , trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· tõng b­íc chÊn chØnh l¹i b»ng viÖc mua s¾m c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ míi cña c¸c n­íc nh­ : m¸y dÖt KiÕm cña Nam TriÒu Tiªn m¸y dÖt Plean cña Thuþ Sü , m¸y nhuém liªn hîp cña NhËt , m¸y in hoa cña ¢n ®é vµ mét sè m¸y kh¸c ®­îc nhËp tõ Céng hoµ SÐc , Th¸i Lan , §øc ... Tuy nhiªn do h¹n chÕ vÒ tµi chÝnh nªn C«ng ty chØ ®æi míi ®­îc kho¶ng 40% , sè cßn l¹i C«ng ty tiÕn hµnh n©ng cÊp chuyÓn ®æi cho phï hîp víi nhu cÇu míi cña thÞ tr­êng . BiÓu sau cho ta thÊy t×nh h×nh ®Çu t­ m¸y mãc cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y . T×nh h×nh ®Çu t­ m¸y mãc cña C«ng ty N¨m ®Çu t­ Lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ míi ®Çu t­ Sè l­îng N­íc SX 1995 2000 2001 2002 M¸y nhuém Thermofix ( Sando ) M¸y nhuém Padsteam ( Sando ) M¸y liªn hîp ( Shanghai) D©y chuyÒn nhuém mµu , nÊu tÈy M¸y m¾c , m¸y hå Rotal M¸y dÖt GA M¸y èng nèi vª Schflahost M¸y mµi M¸y in l­íi ph¼ng M¸y trôc Ðp M¸y in hoa l­íi ph¼ng Buser M¸y Z trßn ( Then ) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 NhËt NhËt Trung quèc NhËt NhËt Trung quèc Italia §µi Loan Thuþ Sü NhËt Thuþ Sü §øc Víi thùc tr¹ng m¸y mãc c«ng nghÖ ®­îc ®Çu t­ nh­ hiÖn nay , c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc møc ®é tho¶ m·n ®èi víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng . §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó s¶n phÈm cña c«ng ty cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. T×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty : Lao ®éng lµ yÕu tè v« cïng quan träng trong s¶n xuÊt , ¶nh h­ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty . Tr­íc ®©y trong c¬ chÕ bao cÊp , lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty th­êng cã kho¶ng 6500 ®Õn 7200 ng­êi , ®©y lµ mét con sè kh¸ lín . B­íc sang c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ theo yªu cÇu cña t×nh h×nh míi , C«ng ty ®· tæ chøc s¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh . Trong ®ã 1235 ng­êi ®· ®­îc gi¶i quyÕt cho vÒ h­u hoÆc mÊt søc , ®ång thêi 600 lao ®éng trÎ ®­îc tuyÓn dông . ViÖc trÎ ho¸ ®éi ngò nµy cña C«ng ty ®· lµm gi¶m bËc thî b×nh qu©n , t¹o mét ®éi ngò lao ®éng trÎ , n¨ng ®éng cã kiÕn thøc , hä s½n sµng vµ nhanh chãng tiÕp thu kiÕn thøc míi , song bËc thî b×nh qu©n cña C«ng ty chØ ®¹t 3.0 t×nh h×nh lao ®éng t¹i c«ng ty ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 2001 Tæng sè CBCNVC 3740 3626 3427 3324 3197 Lao ®éng gi¸n tiÕp 364 328 326 308 385 Lao ®éng trùc tiÕp 3106 3298 3101 3016 2912 N÷ Sè l­îng TØ lÖ 2279 60,94% 2464 67,95% 2501 72,98% 2252 67,75% 2180 68,19% Tuæi thî BQ 33.4 32.0 31.4 30.2 30.0 BËc thî BQ 2.5 2.25 2.8 3.0 3.0 KÕt qu¶ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm vÒ mÆt gi¸ trÞ theo tõng m¨t hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y : §¬n vÞ tÝnh : TriÖu ®ång ChØ tiªu 1999 2000 So s¸nh 2000/99 2001 So s¸nh 2001/00 Tæng doanh thu 218.806 260.340 118,98% 280.365 107,69% Trong ®ã : Sîi toµn bé 94.065,31 113.376,23 120,53% 125.805,29 110,96% Sîi b¸n 39.945,91 37.896,75 94,87% 41.680,25 109,98% V¶i méc 19.753,5 25.460,67 128,89% 29.384,39 115,41% V¶i TP 46.041,88 57.370,49 124,6% 59.901,16 104,41% S¶n phÈm may 18.999,4 26.235,86 138,09% 23.593,91 89,93% SP xuÊt khÈu 16.959,5 20.676,87 121,92% 18.588,51 89,9% Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy tæng doanh thu tiªu thô hµng n¨m cña c«ng ty ®Òu t¨ng trong giai ®o¹n 1999-2001 . Víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n lµ 13,33% /n¨m lµ mét ®iÒu rÊt ®¸ng mõng ®èi víi mét c«ng ty ®ang ph¶i vùc dËy sau mét thêi kú khã kh¨n . Cô thÓ lµ n¨m 2000 vÒ gi¸ trÞ doanh thu ®· t¨ng 41.534 triÖu ®ång ( t­¬ng øng víi 18,98% ) so víi n¨m 1999 .§iÒu nµy cã ®­îc lµ do hÇu hÕt c¸c mÆt hµng ®Òu t¨ng , duy chØ cã mÆt hµng sîi b¸n lµ gi¶m ®i , tuy nhiªn sù gi¶m ®ã lµ Ýt so víi sù gia t¨ng cña c¸c mÆt hµng kh¸c do vËy nã vÉn lµm t¨ng doanh thu. Nh­ng c«ng ty còng cÇn xem xÐt sù gi¶m ®ã lµ do nguyªn nh©n g× ®Ó cã thÓ t¨ng møc tiªu thô s¶n phÈm nµy ®¶m b¶o cho sù gia t¨ng doanh thu . §Õn n¨m 2001 , møc doanh thu so víi n¨m 2000 lµ 20.025 triÖu ®ång ( t­¬ng øng víi 7,69% ) . Tõ thùc tÕ vÒ tæng donh thu trong nh÷ng n¨m nµy ®· ®em l¹i mét c¸ch nh×n kh¶ quan h¬n cho c«ng ty , chøng tá t×nh h×nh s¶n xuÊt tiªu thô cña c«ng ty ®ang dÇn ®­îc cñng cè . Nh­ng vµo n¨m nµy vÉn cã mÆt hµng may bÞ gi¶m xuèng ®Æc biÖt lµ do sù gi¶m sót cña mÆt hµng may xuÊt khÈu . Tãm l¹i , xÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ th× c«ng ty ®· cã ®­îc kÕt qu¶ tèt lµ møc tæng doanh thu tiªu thô hµng n¨m ®­îc t¨ng lªn trong giai ®o¹n võa qua , xÐt riªng vÒ tõng mÆt hµng th× vÉn cã mÆt hµng bÞ gi¶m xuèng , ®iÒu nµy g©y nªn sù gia t¨ng kh«ng c©n ®èi gi÷a c¸c s¶n phÈm , cÇn ®iÒu chØnh sao cho nã phï hîp h¬n . KÕt qu¶ t×nh h×nh tiªu thô cña C«ng ty trong thêi gian võa qua cßn nhiÒu h¹n chÕ , nÕu ta so s¸nh kÕt qu¶ ®ã víi mét sè c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh th× c«ng ty DÖt 8/3 vÉn ch­a ph¶i lµ m«t c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ , nhÊt lµ trong t×nh h×nh hiÖn nay . KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n do bì ngì, lóng tóng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng do thÞ tr­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n, thÞ tr­êng §«ng ©u co l¹i, thÞ tr­êng EU th× ch­a thÓ ®¸p øng ®­îc. ThÞ tr­êng néi ®Þa c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c C«ng ty trong ngµnh vµ ®Æc biÖt lµ víi hµng Trung quèc. Vèn l­u ®éng h¹n chÕ, vèn ®Çu t­ kh«ng cã, ph¶i ®i vay nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm cao, gi¸ c¶ vËt t­ thay ®æi kh«ng cã dù tr÷, viÖc nhËp nguyªn vËt liÖu rÊt khã kh¨n. M¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ l¹c hËu, s¶n phÈm ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Tuy nhiªn víi sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ CBCNV trong C«ng ty, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®êi sèng c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· dÇn ®­îc n©ng lªn, cã viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh. ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 2001 Tæng doanh thu 169.985 181.476 192.212 233.000 280.365 XuÊt khÈu Trong n­íc 8499 161.486 8.525 172.951 8.222 183.990 20.111 212.889 24.295 256.070 D thu thuÇn 165.547 172.721 184.032 232.775 237.966 Gi¸ vèn hµng b¸n 145.567 152.235 163.532 212.575 214.500 L·i gép 19.980 20.486 20.500 20.200 23.466 Chi phÝ b¸n hµng 600 639 1.585 1.400 1645 Chi phÝ QLDN 20.000 2.375 18.838 18.500 21520 L·i tr­íc thuÕ -620 -528 +77 +300 +301 Nép ng©n s¸ch 1.751 1.742 3.001 4.190 2.859 GTTSL 149.652 163.133 166.280 195.976 251.385 Qua sè liÖu ë b¶ng trªn cho thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ë trong t×nh tr¹ng khã kh¨n . Trong 2 n¨m 1997-1998 C«ng ty lµm ¨n thua lç. Tõ n¨m 1999 ®Õn nay , nhê cã sù l·nh ®¹o cña Ban gi¸m ®èc cïng víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ CBCNV trong c«ng ty kÕt hîp víi viÖc ®æi míi m¸y mãc c«ng nghÖ , trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i , ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã nhiÒu b­íc chuyÓn biÕn míi . TØ suÊt doanh lîi ( lîi nhuËn / doanh thu thuÇn ) trong n¨m 1997 , 1998 ë møc ©m . TØ suÊt nµy trong n¨m 1999 lµ 0,04% , n¨m 2000 vµ 2001 ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ lµ 0,12% . §ã lµ nh÷ng con sè khiªm tèn ®èi víi mét c«ng ty cã quy m« lín vµ tÇm cì nh­ C«ng ty DÖt 8/3 . §iªï ®ã do ¶nh h­ëng cña nhiªï yÕu tè , nhÊt lµ ®èi víi mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· tõng lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ ®­îc khen ngîi trong th¬× bao cÊp th× nay khi chuyÓn sang c¬ chÕ míi nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n míi n¶y sinh lµ ®iÒu khã cã thÓ tr¸nh khái . Bªn c¹nh nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ th× cßn cã nhiÒu ®iÒu ®¸ng khÝch lÖ nh­ chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña c«ng ty ®· kh«ng ngõng t¨ng lªn trong thêi kú míi , ®· ®ãng gãp m«t phÇn kh«ng nhá vµo viÖc t¹o ra sù gia t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ gãp mét sè l­îng kh«ng nhá cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc , ®iÒu ®ã thÓ hiÖn qua chØ tiªu nép ng©n s¸ch cña c«ng ty trong thêi gian qua . Qua b¶ng sè liÖu trªn , ta thÊy doanh thu xuÊt khÈu cña C«ng ty ngµy cµng cao chøng tá c«ng ty lu«n lu«n nç lùc ®­a s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ tr­êng , ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng vµ ®· cã nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh . 8. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty : §Õn cuèi n¨m 2001 C«ng ty ®· cã sè vèn lªn tíi h¬n 293 tû ®ång trong ®ã vèn nhµ n­íc cÊp mét phÇn nhá, phÇn cßn l¹i C«ng ty ph¶i ®i vay ng©n hµng, huy ®éng vèn tù cã vµ c¸c h×nh thøc kh¸c. C«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh»m n©ng cao søc m¹nh tµi chÝnh nh­ thanh lý c¸c tµi s¶n ø ®äng, c¸c thiÕt bÞ qu¸ cò n¸t, thµnh lËp héi ®ång mua b¸n nguyªn vËt liÖu, th­êng xuyªn kiÓm so¸t c«ng nî, thùc hiÖn ®óng c¸c nguyªn t¾c tµi chÝnh, cã biÖn ph¸p thu nî, ®¸o nî cña kh¸ch hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn. T×nh h×nh tµi chÝnh m¹nh lµ c¬ së ®Ó C«ng ty thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc kinh doanh míi. C«ng t¸c h¹ch to¸n néi bé còng ®­îc quan t©m. Ngay tõ n¨m 1991, C«ng ty ®· thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp cho tõng XÝ nghiÖp. §©y lµ yÕu tè c¬ b¶n nh»m x¸c ®Þnh ®óng chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý, nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång. ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 2001 Tæng vèn 263.711 269.237 264.222 287.000 293.780 Vèn l­u ®éng 102.830 112.553 117.611 120.000 123.388 Vèn cè ®Þnh 160.881 156.684 146.611 167.000 170.392 C«ng ty DÖt 8/3 ®­îc x©y dùng tõ ®Çu nh÷ng thËp kû 60 b»ng toµn bé m¸y mãc, thiÕt bÞ cña Trung Quèc, trong nh÷ng n¨m bao cÊp lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt chñ lùc cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. C«ng ty cung cÊp v¶i trong n­íc vµ xuÊt khÈu theo hiÖp ®Þnh ký kÕt cho c¸c n­íc thuéc Liªn X« vµ §«ng ¢u cò. H¬n 30 n¨m qua toµn bé sè khÊu hao ®Òu ®­îc nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc mµ kh«ng hÒ ®­îc t¸i ®Çu t­ trë l¹i. Tõ 1991, khi chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, thiÕt bÞ cña c«ng ty qu¸ cò n¸t, l¹c hËu, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Õn n¨m 2000 theo ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc bé c«ng nghiÖp nhÑ tr­íc ®©y th«ng qua. Trong ®iÒu kiÖn nguån tµi trî cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ khã kh¨n, vèn vay ng©n hµng chñ yÕu lµ ng¾n h¹n, nguån vèn ng©n s¸ch h¹n hÑp, lîi nhuËn t¸i ®Çu t­ kh«ng cã MÆc dï doanh thu t¨ng ®Òu tõ n¨m nµy sang n¨m kh¸c, chi phÝ ngoµi thuÕ còng t¨ng víi tèc ®é nhanh h¬n., lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vÉn ©m. Tuy nhiªn, viÖc t¨ng chi phÝ cña doanh nghiÖp l¹i chñ yÕu lµ do tõ c¸c chi phÝ kh¸c. Tæng quü l­¬ng t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. NÕu doanh nghiÖp vÉn gi÷ nguyªn sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn, th× ch¾c ch¾n thu nhËp b×nh qu©n sÏ bÞ gi¶m. Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn gi¶m kh¸ nhiÒu trong c¸c n¨m. ChÝnh v× vËy viÖc quü l­¬ng t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ lµ ®iÒu hîp lý. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty vÉn ë trong t×nh tr¹ng yÕu kÐm. PhÇn lç mÆc dï cã gi¶m nh­ng lîi nhuËn vÉn tiÕp tôc ©m. Møc thu nhËp b×nh qu©n theo lao ®éng cã t¨ng nh­ng lµ do gi¶m biªn chÕ. N¨m 2000, 2001®¸nh dÊu mét b­íc chuyÓn biÕn míi trong t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. 9. KÕt qu¶ mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc: * . Tõng b­íc c¶i thiÖn c¬ cÊu nguån vèn, ®­a c«ng ty dÇn dÇn tho¸t khái t×nh tr¹ng tµi chÝnh yÕu kÐm. Môc tiªu cña mäi doanh nghiÖp khi kinh doanh lµ ®¶m b¶o ®­îc nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng cña m×nh. Do ®ã, tr­íc hÕt doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu vèn, sau ®ã sÏ t×m c¸ch tµi trî ®ñ cho nhu cÇu ®ã. Khi x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn, doanh nghiÖp cã thÓ biÕt ®­îc l­îng vèn ng¾n h¹n mµ doanh nghiÖp cÇn ®Ó tµi trî cho mét phÇn tµi s¶n l­u ®éng. NÕu nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn d­¬ng, tøc lµ hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu nhiÒu h¬n nî ng¾n h¹n mµ doanh nghiÖp huy ®éng ®­îc tõ bªn ngoµi, doanh nghiÖp sÏ ph¶i sö dông phÇn vèn chñ së h÷u ®Ó tµi trî cho phÇn chªnh lÖch. Ng­îc l¹i, nÕu nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn ©m cã nghÜa lµ nguån vèn ng¾n h¹n mµ doanh nghiÖp cã ®­îc thõa ®Ó tµi trî cho nhu cÇu nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. * Ng©n quü lu«n d­¬ng vµ cã sù t¨ng tr­ëng: Trong ba n¨m gÇn nhÊt, t×nh h×nh tµi chÝnh ë c«ng ty lµ kh«ng ®­îc tèt. Tuy nhiªn, cã nh÷ng dÊu hiÖu cña viÖc t×nh h×nh tµi chÝnh ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Ng©n quü cña c«ng ty lu«n d­¬ng vµ t¨ng cao ë n¨m 2000,2001. * . Vßng quay cña vèn l­u ®éng ngµy cµng t¨ng. Theo tÝnh to¸n ë b¶ng trªn ta thÊy vßng quay vèn l­u ®éng t¨ng dÇn trong 3 n¨m tõ 1998- 2001, thÊp nhÊt lµ n¨m 1998, chØ ®¹t 1,58 vßng. Song ®Õn n¨m 2001 sè vßng quay vèn l­u ®éng ®· t¨ng lªn 2,35 vßng. Nh­ vËy lµ c«ng ty ®· ngµy cµng t¨ng thªm ®­îc sè vßng quay cña vèn l­u ®éng. MÆc dï sè vßng quay nµy lµ h¬i thÊp so víi møc vßng quay b×nh qu©n cña toµn ngµnh dÖt may. Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty ®· dÇn dÇn n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi, më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm... *. TËn dông triÖt ®Ó ®ßn bÈy tµi chÝnh: Nghiªn cøu b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty, ta thÊy c«ng ty sö dông chñ yÕu lµ c¸c kho¶n vay. §©y lµ mét lîi thÕ nh»m cã ®­îc mét kho¶n tiÕt kiÖm nhê thuÕ, sö dông triÖt ®Ó c«ng cô ®ßn bÈy tµi chÝnh. Tuy nhiªn còng lµm gi¶m møc ®é an toµn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. *. T¨ng doanh lîi vèn chñ së h÷u: Doanh lîi vèn chñ së h÷u n¨m 98, 99 lµ kh«ng cã. Nãi mét c¸ch chÝnh x¸c lµ vèn chñ së h÷u chØ nh»m môc ®Ých ®Ó tµi trî cho c¸c kho¶n lç trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nh­ng n¨m 2000, doanh lîi vèn chñ së h÷u ®¹t 0,014 tøc lµ mét ®ång vèn chñ së h÷u ®em l¹i 0,014 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. ChØ tiªu nµy lµ qu¸ thÊp nh­ng ®· thÓ hiÖn phÇn nµo sù c¶i c¸ch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nh÷ng kÕt qu¶ trªn cho thÊy, tr­íc n¨m 2000 t×nh h×nh tµi chÝnh, kinh doanh cña c«ng ty v« cïng yÕu kÐm. N¨m 2000,2001 ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt míi trong ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh cña c«ng ty.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Nhà máy Dệt 8-3.DOC
Luận văn liên quan