Báo cáo Thực tập tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1

Trong xu thế hội nhập của các nền kinh tế khu vực và quốc tế, sự tăng cường các liên kết kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu sắc. Từ năm 1980 đến nay, quốc tế hoá nền kinh tế đã đạt đến đỉnh cao dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm cho toàn cầu hoá trở thành một đòi hỏi hiện thực và bao trùm cả thế giới, điều đó cũng cho thấy toàn cầu hoá nền kinh tế là quá trình mang tính khách quan. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới không thể đứng ngoài quỹ đạo toàn cầu hoá kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Do đó, để từng bước hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu hội cách có hiệu quả thì Việt Nam cần phải đẩy mạnh công cuộc Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ với các nước. Điều đó cũng có nghĩa Việt Nam cần tranh thủ được các lợi thế của các quốc gia khác và phải đồng thời tận dụng được lợi thế của chính mình. Trong quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thì các ngành công nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội: môi trường, nạn thất nghiêp .Trong các ngành công nghiệp đó chúng ta không thể không kể đến những đóng góp to lớn của ngành xây dựng công trình giao thông vào công cuộc cải tạo và kiến thiết đất nước. Thực hiện nghị quyết của Đảng và Nhà nước ta về việc phát huy các nguồn lực trong quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; trong nhiều năm qua Tổng công ty công trình giao thông 1 luôn là điển sáng trong ngành xây dựng công trình giao thông, với sự phát triển liên tục và ổn định, đóng góp nhiều công sức trong công cuộc phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động. Với những gì Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 đã làm được để đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước trong nhiều năm qua, đều được thể hiện qua các huân, huy chương cùng nhiều bằng khen do Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ và các ban ngành đoàn thể xã hội trao tặng. Được thực tập tại Tổng công ty công trình giao thông 1 là môi trường làm việc tốt, giúp tôi có nhiều cơ hội hiểu thêm được thực tế các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh cũng như ứng dụng lý thuyết vào thực tế ở đơn vị. Trong quá trình thực tập tại Tổng công ty, được sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, cùng sự giúp đỡ của lãnh đạo, các anh chị chuyên viên trong Tổng công ty đã giúp tôi hoàn thành bản Báo cáo tổng hợp này. Bài viết bao gồm 3 phần: Phần 1: Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty. Phần 2: Tình hình quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty. Phần 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động đầu tư. Do thời gian dành cho việc thực tập nghiên cứu tại Tổng công ty có hạn cùng với việc thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên trong quá trình hoàn thành bản báo cáo, không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Người viết kính mong nhận được sự phê bình đóng góp ý kiến của người đọc để bài viết đựoc hoàn thiện hơn.

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1669 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu Trong xu thế hội nhập của các nền kinh tế khu vực và quốc tế, sự tăng cường các liên kết kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu sắc. Từ năm 1980 đến nay, quốc tế hoá nền kinh tế đã đạt đến đỉnh cao dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm cho toàn cầu hoá trở thành một đòi hỏi hiện thực và bao trùm cả thế giới, điều đó cũng cho thấy toàn cầu hoá nền kinh tế là quá trình mang tính khách quan. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới không thể đứng ngoài quỹ đạo toàn cầu hoá kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Do đó, để từng bước hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu hội cách có hiệu quả thì Việt Nam cần phải đẩy mạnh công cuộc Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ với các nước. Điều đó cũng có nghĩa Việt Nam cần tranh thủ được các lợi thế của các quốc gia khác và phải đồng thời tận dụng được lợi thế của chính mình. Trong quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thì các ngành công nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội: môi trường, nạn thất nghiêp...Trong các ngành công nghiệp đó chúng ta không thể không kể đến những đóng góp to lớn của ngành xây dựng công trình giao thông vào công cuộc cải tạo và kiến thiết đất nước. Thực hiện nghị quyết của Đảng và Nhà nước ta về việc phát huy các nguồn lực trong quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; trong nhiều năm qua Tổng công ty công trình giao thông 1 luôn là điển sáng trong ngành xây dựng công trình giao thông, với sự phát triển liên tục và ổn định, đóng góp nhiều công sức trong công cuộc phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động. Với những gì Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 đã làm được để đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước trong nhiều năm qua, đều được thể hiện qua các huân, huy chương cùng nhiều bằng khen do Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ và các ban ngành đoàn thể xã hội trao tặng. Được thực tập tại Tổng công ty công trình giao thông 1 là môi trường làm việc tốt, giúp tôi có nhiều cơ hội hiểu thêm được thực tế các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh cũng như ứng dụng lý thuyết vào thực tế ở đơn vị. Trong quá trình thực tập tại Tổng công ty, được sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, cùng sự giúp đỡ của lãnh đạo, các anh chị chuyên viên trong Tổng công ty đã giúp tôi hoàn thành bản Báo cáo tổng hợp này. Bài viết bao gồm 3 phần: Phần 1: Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty. Phần 2: Tình hình quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty. Phần 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động đầu tư. Do thời gian dành cho việc thực tập nghiên cứu tại Tổng công ty có hạn cùng với việc thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên trong quá trình hoàn thành bản báo cáo, không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Người viết kính mong nhận được sự phê bình đóng góp ý kiến của người đọc để bài viết đựoc hoàn thiện hơn. PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY: I. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty. Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, thµnh lËp ngµy 03 th¸ng 08 n¨m 1964, trùc thuéc Bé giao th«ng vËn t¶i. Lµ mét Tæng c«ng ty ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 90 Q§\TTg, Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1 lµ sù hîp thµnh cña nhiÒu c«ng ty, xÝ nghiÖp, c«ng tr­êng giao th«ng vËn t¶i vèn ®· cã truyÒn thèng tõ nh÷ng n¨m 1950-1960. Do ph¸t triÓn nhanh chãng nªn tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 70, Tæng c«ng ty ®· ®­îc giao thi c«ng, x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé, ®­êng s¾t, nhµ m¸y, ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu biÓn, nhµ ®©n dông... trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc. Trong thêi kú nµy, Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1 ®· hîp t¸c x©y dùng víi c¸c n­íc nh­: Trung Quèc, TriÒu Tiªn, Liªn X« (cò), Cu Ba, §an M¹ch, PhÇn Lan, Lµo... x©y dùng ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh h¹ tÇng cã quy m« lín, kü thuËt cao gãp phÇn t¸i thiÕt ®Êt n­íc trong giai ®o¹n 1970-1990. Tõ nh÷ng n¨m 1990 trë vÒ ®©y, Tæng c«ng ty b¾t ®Çu më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh ra n­íc ngoµi vµ tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ. C«ng tr×nh th¾ng thÇu quèc tÕ ®Çu tiªn cña tæng c«ng ty lµ dù ¸n c¶i t¹o ®­êng 4, ®­êng 13 B¾c Lµo tõ Lu«ng prab¨ng tíi Kasi, víi tæng gi¸ trÞ trªn 30 triÖu USD. Dù ¸n ®· hoµn thµnh tr­íc thêi h¹n 01 th¸ng. B»ng nh÷ng kinh nghiÖm vµ uy tÝn cña m×nh, Tæng c«ng ty ®· tiÕp tôc th¾ng thÇu dù ¸n ADB7, dù ¸n më réng n©ng cÊp ®­êng thñ ®« Viªn Ch¨n vµ dù ¸n ADB8 t¹i Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo. Víi sè l­îng c«ng tr×nh t¨ng lªn hµng n¨m, Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1 ®· kh«ng ngõng lín m¹nh, ph¸t triÓn víi m­c t¨ng tr­ëng nhanh, doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, trë thµnh mét Tæng c«ng ty m¹nh vµ kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong ngµnh Giao th«ng VËn t¶i. HiÖn nay Tæng c«ng ty ®· vµ ®ang hîp t¸c, liªn doanh víi c¸c tËp ®oµn cña NhËt, Th¸i Lan, Hµn Quèc, Hoa Kú, Ph¸p, §øc, Thuþ Sü...Tham gia ®Êu thÇu vµ th¾ng thÇu nhiÒu dù ¸n vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi víi tæng gi¸ trÞ c¸c hîp ®ång trªn 6000 tû VND. II. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty. C¨n cø theo quyÕt ®Þnh sè 4895 Q§/TCCB - L§ cho phÐp thµnh lËp Tæng C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I. Tr¶i qua c¸c thêi kú x©y dùng, b¶o vÖ, t¸i thiÕt ®Êt n­íc. NhiÖm vô cña tæng C«ng ty chñ yÕu lµ x©y dùng míi, c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh giao th«ng nh­: cÇu, ®­êng, bÕn c¶ng... phôc vô nhu cÇu kinh tÕ d©n sinh vµ quèc phßng. Thùc tÕ theo §iÒu 2 cña quyÕt ®Þnh, Tæng C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trong n­íc vµ ngoµi n­íc (m· sè 02 - 01 - 03), x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp , d©n dông (m· sè 02 - 01 - 01; 02 - 01 - 06), s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, söa ch÷a ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ thi c«ng vµ gia c«ng dÇm cÇu thÐp, cÊu kiÖn thÐp; s¶n phÈm c¬ khÝ kh¸c (m· sè 01 - 05). Cung øng, xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vËt t­, thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i (m· sè 07 - 03; 07 - 04), t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng giao th«ng, vËn chuyÓn vËt t­, thiÕt bÞ, cÊu kiÖn phôc vô thi c«ng cña Tæng C«ng ty, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt nghiÖp vô vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c nh­: Thuû lîi - quèc phßng - ®iÖn. Ban §H c¸c dù ¸n ngoµi n­íc Ban §H c¸c dù ¸n trong n­íc V¨n phßng Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng Phßng qu¶n lý dù ¸n Phßng th«ng tin thÞ tr­êng Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ vËt t­ Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch thèng kª Khèi x©y dùng hçn hîp Khèi x©y dùng ®­êng s©n bay Khèi x©y dùng cÇu, c¶ng Ban kiÓm so¸t Khèi dÞch vô, phôc vô P.Tæng Gi¸m §èc Néi chÝnh P.Tæng Gi¸m §èc Qu¶n lý thi c«ng P.Tæng Gi¸m §èc Kü thuËt - C«ng nghÖ thi c«ng P.Tæng Gi¸m §èc VËt t­ - ThiÕt bÞ C«ng nghÖ P.Tæng Giam §èc Kinh doanh Tæng Gi¸m §èc III, Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng các phòng ban trong Tổng công ty. Héi ®ång Qu¶n trÞ Quan hÖ chøc n¨ng Quan hÖ trùc tuyÕn - Héi ®ång Qu¶n trÞ: Bao gåm Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ c¸c uû viªn. Héi ®ång Qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý c¸c hoat ®éng cña Tæng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty theo quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm Nhµ n­íc giao. - Ban kiÓm so¸t: Héi ®ång Qu¶n trÞ thµnh lËp ban kiÓm so¸t ®Ó gióp Héi ®ång Qu¶n trÞ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t Tæng Gi¸m ®èc, bé m¸y gióp viÖc vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viÓn trong ho¹t ®éng ®iÒu hµnh,ho¹t ®éng tµi chÝnh, chÊp hµnh ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty, nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ luËt ph¸p. - Tæng Gi¸m ®èc : Lµ ng­êi do Bé tr­ëng bé Giao th«ng VËn t¶i bæ nhiÖm, miÔm nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt theo ®iÒu lÖ cña Héi ®ång Qu¶n trÞ. Tæng Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång Qu¶n trÞ, tr­íc Bé tr­ëng vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Tæng Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Tæng c«ng ty. -C¸c phã tæng Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi gióp tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc nh­: Kinh doanh, vËt t­, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, kü thuËt thi c«ng, qu¶n lý thi c«ng vµ néi chÝnh. C¸c phã tæng Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng Gi¸m ®èc vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc Tæng Gi¸m ®èc giao phã. - Phßng kÕ ho¹ch- thèng kª: Lµm chøc n¨ng tham m­u cho Tæng Gi¸m ®èc trong viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch. - Phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh, ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c. Thu thËp, ph©n lo¹i, tæng hîp vµ xö lý c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông vèn, lËp kÕ ho¹ch huy ®éng vèn, ph©n phèi c¸c nguån vèn cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. - Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ vËt t­: Tæ chøc qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt vÒ mÆt kü thuËt thi c«ng, ¸p dông c«ng nghÖ míi, ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt míi ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®¹t hiÖu qu¶ cao.ChuyÓn giao c«ng nghÖ, mua m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t­. - Phßng th«ng tin thÞ tr­êng: T×m kiÕm c¸c gãi thÇu, chuÈn bÞ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ®Êu thÇu, lËp hå s¬ dù thÇu c¸c c«ng tr×nh.T×m kiÕm c¸c nguån cung øng, nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ víi gi¸ rÎ h¬n. -Phßng qu¶n lý c¸c dù ¸n: Gióp Tæng Gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c dù ¸n ®· th¾ng thÇu. -Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng: Qu¶n lý lao ®éng, thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng: chÕ ®é tiÒn l­¬ng, th­ëng, ph¹t, h­u trÝ, b¶o hiÓm vµ c«ng t¸c an toµn trog lao ®éng. - V¨n phßng : Tæ chøc qu¶n trÞ, x©y dùng vµ gi¶i quyÕt v¨n b¶n,lËp kÕ ho¹ch tæ chøc, chuÈn bÞ c¸c cuéc häp, héi nghÞ cho Tæng c«ng ty, tæ chøc c¸c chuyÕn ®i c«ng t¸c cho l·nh ®¹o. - C¸c ban ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n trong vµ ngoµi n­íc: C¸c ban nµy ®­îc thµnh lËp theo ®ßi hái cña c¸c dù ¸n. Khi th¾ng thÇu mét dù ¸n nµo ®ã th× c¸c ban nµy ®­îc thµnh lËp nh»m gióp Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng khi tiÕn hµnh c¸c dù ¸n. PHẦN II:TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY I. C«ng t¸c lËp dù ¸n: 1. C¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi chung lµ dù ¸n) ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: - Theo quy m« vµ tÝnh chÊt: C¸c dù ¸n quan träng quèc gia do Quèc héi th«ng qua chñ tr­¬ng vµ cho phÐp ®Çu t­; c¸c dù ¸n cßn l¹i ®­îc ph©n thµnh 3 nhãm A, B, C theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 cña NghÞ ®Þnh nµy; - Theo nguån vèn ®Çu t­: Dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, dù ¸n sö dông vèn tÝn dông do Nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc, dù ¸n sö dông vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ n­íc, dù ¸n sö dông vèn kh¸c bao gåm c¶ vèn t­ nh©n hoÆc sö dông hçn hîp nhiÒu nguån vèn. 2. ViÖc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng, b¶o ®¶m an ninh, an toµn x· héi vµ an toµn m«i tr­êng, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 3. Ngoµi ra, tuú theo nguån vèn sö dông cho dù ¸n, nhµ n­íc cßn qu¶n lý theo quy ®Þnh sau ®©y : §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc kÓ c¶ c¸c dù ¸n thµnh phÇn, Nhµ n­íc qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng tõ viÖc x¸c ®Þnh chñ tr­¬ng ®Çu t­, lËp dù ¸n, quyÕt ®Þnh ®Çu t­, lËp thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, lùa chän nhµ thÇu, thi c«ng x©y dùng ®Õn khi nghiÖm thu, bµn giao vµ ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. Ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ ®ñ vèn theo tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n, nh­ng kh«ng qu¸ 2 n¨m ®èi víi dù ¸n nhãm C, 4 n¨m ®èi víi dù ¸n nhãm B. C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo ph©n cÊp, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ng©n s¸ch nhµ n­íc; §èi víi dù ¸n cña doanh nghiÖp sö dông vèn tÝn dông do Nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc vµ vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc th× Nhµ n­íc chØ qu¶n lý vÒ chñ tr­¬ng vµ quy m« ®Çu t­. Doanh nghiÖp cã dù ¸n tù chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý dù ¸n theo c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan; §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c bao gåm c¶ vèn t­ nh©n, chñ ®Çu t­ tù quyÕt ®Þnh h×nh thøc vµ néi dung qu¶n lý dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông hçn hîp nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau th× c¸c bªn gãp vèn tho¶ thuËn vÒ ph­¬ng thøc qu¶n lý hoÆc qu¶n lý theo quy ®Þnh ®èi víi nguån vèn cã tû lÖ % lín nhÊt trong tæng møc ®Çu t­. 4. §èi víi dù ¸n do Quèc héi th«ng qua chñ tr­¬ng ®Çu t­ vµ dù ¸n nhãm A gåm nhiÒu dù ¸n thµnh phÇn, nÕu tõng dù ¸n thµnh phÇn cã thÓ ®éc lËp vËn hµnh, khai th¸c hoÆc thùc hiÖn theo ph©n kú ®Çu t­ ®­îc ghi trong v¨n b¶n phª duyÖt B¸o c¸o ®Çu t­ th× mçi dù ¸n thµnh phÇn ®­îc qu¶n lý, thùc hiÖn nh­ mét dù ¸n ®éc lËp. 5. Chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: lµ ng­êi së h÷u vèn hoÆc lµ ng­êi ®­îc giao qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc th× chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh do ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ quyÕt ®Þnh tr­íc khi lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. C¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông th× ng­êi vay vèn lµ chñ ®Çu t­. C¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c th× chñ ®Çu t­ lµ chñ së h÷u vèn hoÆc lµ ng­êi ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn hçn hîp th× chñ ®Çu t­ do c¸c thµnh viªn gãp vèn tho¶ thuËn cö ra hoÆc lµ ng­êi cã tû lÖ gãp vèn cao nhÊt. II. ThÈm ®Þnh dù ¸n: 1. C¸c dù ¸n quan träng quèc gia ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh Quèc héi th«ng qua chñ tr­¬ng vµ cho phÐp ®Çu t­; c¸c dù ¸n nhãm A kh«ng ph©n biÖt nguån vèn ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t­. 2. Néi dung B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: - Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n; chÕ ®é khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn quèc gia nÕu cã; - Dù kiÕn quy m« ®Çu t­: c«ng suÊt, diÖn tÝch x©y dùng; c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; dù kiÕn vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhu cÇu sö dông ®Êt; - Ph©n tÝch, lùa chän s¬ bé vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt; c¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt t­ thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, n¨ng l­îng, dÞch vô, h¹ tÇng kü thuËt; ph­¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­ nÕu cã; c¸c ¶nh h­ëng cña dù ¸n ®èi víi m«i tr­êng, sinh th¸i, phßng chèng ch¸y næ, an ninh, quèc phßng; - H×nh thøc ®Çu t­, x¸c ®Þnh s¬ bé tæng møc ®Çu t­, thêi h¹n thùc hiÖn dù ¸n, ph­¬ng ¸n huy ®éng vèn theo tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n vµ ph©n kú ®Çu t­ nÕu cã. 3. Xin phÐp ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh - Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm göi B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tíi Bé qu¶n lý ngµnh. Bé qu¶n lý ngµnh lµ c¬ quan ®Çu mèi gióp Thñ t­íng ChÝnh phñ lÊy ý kiÕn cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng liªn quan, tæng hîp vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ. Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, Bé qu¶n lý ngµnh ph¶i göi v¨n b¶n lÊy ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã liªn quan. Trong vßng 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®­îc ®Ò nghÞ, c¬ quan ®­îc hái ý kiÕn ph¶i cã v¨n b¶n tr¶ lêi vÒ nh÷ng néi dung thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh. Trong vßng 7 ngµy sau khi nhËn ®­îc v¨n b¶n tr¶ lêi theo thêi h¹n trªn, Bé qu¶n lý ngµnh ph¶i lËp b¸o c¸o ®Ó tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ. - B¸o c¸o tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ bao gåm: Tãm t¾t néi dung B¸o c¸o ®Çu t­, tãm t¾t ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn vÒ viÖc cho phÐp ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kÌm theo b¶n gèc v¨n b¶n ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã liªn quan. 4. Khi ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t­ ph¶i tæ chøc lËp dù ¸n ®Ó lµm râ vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. 5. §èi víi c¸c dù ¸n nhãm B ch­a cã trong quy ho¹ch kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng th× tr­íc khi lËp dù ¸n ph¶i cã ý kiÕn tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt vÒ quy ho¹ch. 6. Sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t­; ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr­êng, tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt; kinh doanh h×nh thøc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; ®Þa ®iÓm x©y dùng, nhu cÇu sö dông ®Êt; ®iÒu kiÖn cung cÊp nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c. 7. M« t¶ vÒ quy m« vµ diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; ph©n tÝch lùa chän ph­¬ng ¸n kü thuËt, c«ng nghÖ vµ c«ng suÊt. 8. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn bao gåm: Ph­¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­ vµ ph­¬ng ¸n hç trî x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt nÕu cã; C¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc ®èi víi c«ng tr×nh trong ®« thÞ vµ c«ng tr×nh cã yªu cÇu kiÕn tróc; Ph­¬ng ¸n khai th¸c dù ¸n vµ sö dông lao ®éng; Ph©n ®o¹n thùc hiÖn, tiÕn ®é thùc hiÖn vµ h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n. 9. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng, c¸c gi¶i ph¸p phßng, chèng ch¸y, næ vµ c¸c yªu cÇu vÒ an ninh, quèc phßng. 10. Tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n; kh¶ n¨ng thu xÕp vèn, nguån vèn vµ kh¶ n¨ng cÊp vèn theo tiÕn ®é; ph­¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn ®èi víi dù ¸n cã yªu cÇu thu håi vèn; c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ x· héi cña dù ¸n. III.Qu¶n lý qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­ c¸c dù ¸n: 1. C¨n cø ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n, yªu cÇu cña dù ¸n, ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh lùa chän mét trong c¸c h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh sau ®©y: - Thuª tæ chøc t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n khi chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc; - Trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n khi chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc vÒ qu¶n lý dù ¸n. 2. Tr­êng hîp chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n th× chñ ®Çu t­ cã thÓ thµnh lËp Ban Qu¶n lý dù ¸n. Ban Qu¶n lý dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ chñ ®Çu t­ theo nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®­îc giao. 3. Chñ ®Çu t­ cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau: Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt c¸c b­íc thiÕt kÕ, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh sau khi dù ¸n ®­îc phª duyÖt; Phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, hå s¬ mêi dù thÇu, hå s¬ mêi ®Êu thÇu vµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®èi víi c¸c gãi thÇu kh«ng sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc; Ký kÕt hîp ®ång víi c¸c nhµ thÇu; Thanh to¸n cho nhµ thÇu theo tiÕn ®é hîp ®ång hoÆc theo biªn b¶n nghiÖm thu; NghiÖm thu ®Ó ®­a c«ng tr×nh x©y dùng vµo khai th¸c, sö dông. Tuú theo ®Æc ®iÓm cô thÓ cña dù ¸n, chñ ®Çu t­ cã thÓ uû quyÒn cho Ban Qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh. 4. Ban Qu¶n lý dù ¸n cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: Thùc hiÖn c¸c thñ tôc vÒ giao nhËn ®Êt, xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng, chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c phôc vô cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh; ChuÈn bÞ hå s¬ thiÕt kÕ, dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó chñ ®Çu t­ tæ chøc thÈm ®Þnh, phª duyÖt theo quy ®Þnh; LËp hå s¬ mêi dù thÇu, tæ chøc lùa chän nhµ thÇu; §µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång víi c¸c nhµ thÇu theo uû quyÒn cña chñ ®Çu t­; Thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc; NghiÖm thu, thanh to¸n, quyÕt to¸n theo hîp ®ång ký kÕt; Qu¶n lý chÊt l­îng, khèi l­îng, tiÕn ®é, chi phÝ x©y dùng, an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng cña c«ng tr×nh x©y dùng; NghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh; LËp b¸o c¸o thùc hiÖn vèn ®Çu t­ hµng n¨m, b¸o c¸o quyÕt to¸n khi dù ¸n hoµn thµnh ®­a vµo khai th¸c, sö dông. 5. Ban Qu¶n lý dù ¸n ®­îc ®ång thêi qu¶n lý nhiÒu dù ¸n khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc vµ ®­îc chñ ®Çu t­ cho phÐp. Ban Qu¶n lý dù ¸n kh«ng ®­îc phÐp thµnh lËp c¸c Ban Qu¶n lý dù ¸n trùc thuéc hoÆc thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ®Ó thùc hiÖn viÖc qu¶n lý dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh quy m« lín, phøc t¹p hoÆc theo tuyÕn th× Ban Qu¶n lý dù ¸n ®­îc phÐp thuª c¸c tæ chøc t­ vÊn ®Ó qu¶n lý c¸c dù ¸n thµnh phÇn. 6. Ban Qu¶n lý dù ¸n ®­îc ký hîp ®ång thuª c¸ nh©n, tæ chøc t­ vÊn n­íc ngoµi cã kinh nghiÖm, n¨ng lùc ®Ó phèi hîp víi Ban Qu¶n lý dù ¸n ®Ó qu¶n lý c¸c c«ng viÖc øng dông c«ng nghÖ x©y dùng míi mµ t­ vÊn trong n­íc ch­a ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn hoÆc cã yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c. ViÖc thuª t­ vÊn n­íc ngoµi ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cho phÐp. 7. Ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ quyÕt ®Þnh h×nh thøc lùa chän t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n. Tæ chøc t­ vÊn ®­îc lùa chän ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi quy m«, tÝnh chÊt cña dù ¸n. Tæ chøc t­ vÊn ph¶i lµ tæ chøc t­ vÊn ®éc lËp. 8. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t­ trong tr­êng hîp thuª t­ vÊn tæ chøc qu¶n lý dù ¸n: Lùa chän vµ ký hîp ®ång víi tæ chøc t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi dù ¸n; Ký thanh to¸n cho nhµ thÇu theo yªu cÇu cña t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n; T¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng cña tæ chøc t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n; ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ båi th­êng thiÖt h¹i khi th«ng ®ång víi tæ chøc t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n hoÆc nhµ thÇu lµm thÊt tho¸t vèn ®Çu t­. 9. NhiÖm vô cña tæ chøc t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n: KiÓm tra hå s¬ thiÕt kÕ, dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó chñ ®Çu t­ phª duyÖt; LËp hå s¬ mêi thÇu, t­ vÊn lùa chän nhµ thÇu; Thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc; NghiÖm thu, thanh to¸n, quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt; t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vµ ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, hîp lý cña gi¸ trÞ thanh to¸n; Qu¶n lý chÊt l­îng, khèi l­îng, tiÕn ®é, chi phÝ x©y dùng, an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng cña dù ¸n; NghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh; LËp b¸o c¸o thùc hiÖn vèn ®Çu t­ hµng n¨m, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n khi dù ¸n hoµn thµnh ®­a vµo khai th¸c, sö dông. Tuú ®iÒu kiÖn cña dù ¸n, chñ ®Çu t­ cã thÓ giao c¸c nhiÖm vô kh¸c cho t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n vµ ph¶i ®­îc ghi cô thÓ trong hîp ®ång. 10. Tæ chøc t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ chñ ®Çu t­ vÒ c¸c néi dung ®· cam kÕt trong hîp ®ång. Ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra trong qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n. T­ vÊn qu¶n lý dù ¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý dù ¸n t¹i c«ng tr­êng x©y dùng. PhÇn III: Ph­¬ng h­íng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n¨ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ t¹i Tæng C«ng ty HiÖu qu¶ qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ nãi chung vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi riªng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo sö dông tiÕt kiÖm vµ t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn. Do vËy doanh nghiÖp cÇn t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý tµi s¶n sau ®©y: X¸c ®Þnh nhu cÇu th­êng xuyªn tèi thiÓu vÒ tÊt c¶ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu... ®Ó cã kÕ ho¹ch mua s¾m dù tr÷ vËt t­ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng ®Ó dù tr÷ cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng nãi riªng vµ vèn nãi chung. Nhu cÇu vèn l­u ®éng ®­îc x¸c ®Þnh qu¸ thÊp sÏ g©y nhiÒu khã kh¨n cho tÝnh liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ ng­îc l¹i nÕu vèn l­u ®éng dù tr÷ qu¸ lín sÏ lµm gi¶m tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng, gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. V× vËy vÊn ®Ò nµy doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch nhÊt ®Þnh ®èi víi c¸c kho¶n hµng tån kho: Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô... doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu thùc tÕ ë tõng kh©u, tõng ph©n x­ëng, tõ ®ã x¸c ®Þnh møc dù tr÷ hîp lý. Tæ chøc tèt qu¸ tr×nh thu mua, dù tr÷ vËt t­ nh»m ®¶m b¶o h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm thu mua vËt t­, h¹n chÕ tèi ®a vËt t­ kÐm phÈm chÊt, g©y ø ®äng vèn l­u ®éng, gi¶m tèi ®a t×nh tr¹ng bÞ c¸c nhµ cung øng, vËt t­ chiÕm dông vèn. Qu¶n lý chÆt chÏ vËt t­ hµng ho¸, tÝnh to¸n tiªu dïng vËt t­ theo ®Þnh møc cña ngµnh nh»m gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho qu¸ tr×nh tiªu thô ®­îc nhiÒu h¬n. §èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu doanh nghiÖp cÇn quy ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch nhÊt ®Þnh nh­: chÝnh s¸ch vÒ thêi h¹n b¸n chÞu, chÝnh s¸ch chiÕt khÊu nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tr¶ tiÒn sím thËm trÝ c¶ nh÷ng chÝnh s¸ch cøng r¾n h¬n trong viÖc thu håi nî. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, x©y dùng mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng nh»m cñng cè uy tÝn vÒ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. TiÕt kiÖm c¸c yÕu tè qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ l­u th«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c Ýt ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ nh­: chi phÝ tiÕp kh¸ch, héi häp, héi th¶o... gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. T¨ng tèc ®é l­u chuyÓn cña vèn l­u ®éng trong s¶n xuÊt, rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh x©y dùng liªn tôc, gu¶m l­îng s¶n phÈm dë dang. T¨ng doanh thu: doanh thu lµ chØ tiªu tæng hîp b»ng tiÒn vÒ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty (ë ®©y lµ c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh vµ ®­îc bµn giao cho ®èi t¸c) trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Doanh thu lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tíi tèc ®é lu©n chuyÓn vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty. Doanh thu cao chøng tá thÞ phÇn cña Tæng C«ng ty trªn thÞ tr­êng cao, nã ph¶n ¸nh quy m« kinh doanh cña Tæng C«ng ty. Do ®ã ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­, trong thêi gian tíi Tæng C«ng ty cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng m«i tr­êng nh­: chiÕn l­îc ®Æt gi¸ nhËn thÇu thÊp nhÊt, chiÕn l­îc tËp trung vµo träng ®iÓm, chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ thÝch hîp, chiÕn l­îc liªn kÕt ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh. Thùc tÕ cho thÊy nh÷ng n¨m qua chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp cña Tæng C«ng ty rÊt lín. N¨m 1997 chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ 1474 triÖu ®ång vµ 86113 triÖu ®ång, n¨m 1998 lµ 2.745 triÖu ®ång vµ 95.902 triÖu ®ång; n¨m 1999 lµ 1.457 triÖu vµ 100.536 triÖu ®ång; n¨m 2000 lµ 1593 triÖu ®ång vµ 107.926 triÖu ®ång. TiÕt kiÖm chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp nh»m tr¸nh h·ng phÝ ®Ó qu¸ tr×nh kinh doanh ®Æt hiÖu qu¶ cao. §èi víi viÖc lËp kÕ ho¹ch vèn l­u ®éng hµng n¨m, cÇn c©n ®èi gi÷a nhu cÇu vèn, x¸c ®Þnh nguån vèn thiÕu hôt ®Ó cã kÕ ho¹ch huy ®éng. Hµng n¨m trªn c¬ së sè liÖu thùc hiÖn cña n¨m tr­íc cïng víi kÕt qu¶ kiÓm tra, ph©n tÝch, dù ®o¸n thÞ tr­êng, x©y dùng kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu, vËt t­. Dùa trªn kÕ ho¹ch nµy, x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn hîp lý cho tõng kh©u trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó trªn c¬ së tiÕt kiÖm vèn l­u ®éng. MÆc dï ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm trong viÖc sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña mèi ®¬n vÞ lµ ph¶i râ rµng ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm. Song Tæng C«ng ty còng ph¶i theo dâi, gi¸m s¸t, kiÓm tra t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh b»ng c¸ch lËp kÕ ho¹ch khÊu hao theo tû lÖ Nhµ n­íc quy ®Þnh. Sö dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cã ý thøc b¶o qu¶n, gi÷ g×n m¸y mãc thiÕt bÞ vµ xö lý nghiªm kh¾c nh÷ng ng­êi g©y thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty. T¨ng c­êng thu håi vèn cè ®Þnh b»ng c¸ch chän ph­¬ng ph¸p vµ møc khÊu hao hîp lý, ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh khi cã biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng ®Ó tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ khÊu hao vµ gi¸ thµnh. ViÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh nªn tiÕn hµnh ®Þnh kú 6 th¸ng hoÆc mét n¨m hay l©u h¬n n÷a lµ tuú thuéc vµo lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh. T¨ng c­êng ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh lµ yÕu tè quan träng ®Ó h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, söa ch÷a t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Do vËy Tæng C«ng ty cÇn nhanh chãng xö lý døt ®iÓm c¸c tµi s¶n cè ®Þnh h­ háng, kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nh»m thu håi vèn cè ®Þnh, bæ sung thªm vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh hay t¸i ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh. Muèn lµm ®­îc ph¶i tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vÒ c¸c mÆt nh­: kÕ ho¹ch trang bÞ, kÕ ho¹ch b¶o d­ìng vµ söa ch÷a, kÕ ho¹ch sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ ho¹ch khÊu hao vµ dù tr÷ tµi s¶n cè ®Þnh. ViÖc ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh cña Tæng C«ng ty ®Òu rÊt lín do vËy Tæng C«ng ty ph¶i khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn tÝch cùc tù t×m kiÕm nguån tµi trî tõ bªn ngoµi hoÆc th«ng qua sù uû quyÒn cña Tæng C«ng ty ®Ó t×m kiÕm nguån tµi trî. Trong thêi gian tíi Tæng C«ng ty cÇn tiÕp tôc ®æi míi ®ång bé c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt. Kh«ng ngõng n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ cò, m¹nh d¹n thanh lý, bá ®i c¸c thiÕt bÞ cò mµ kh«ng mang l¹i s¶n l­îng cao, n¨ng suÊt thÊp vµ tèn nhiÒu chi phÝ söa ch÷a. Do c¸c ng©n hµng cã vai trß rÊt lín ®èi víi doanh nghiÖp th«ng qua l·i suÊt vµ ho¹t ®éng giao dÞch. Doanh nghiÖp lu«n lu«n muèn tèi thiÓu ho¸ chi phÝ, do vËy mµ khung l·i suÊt do ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, sao cho lîi nhuËn thu ®­îc tèi thiÓu ph¶i bï ®¾p chi phÝ. Víi møc l·i suÊt hiÖn nay lµ 0,75%/ th¸ng víi vay dµi h¹n vµ 0,65% /th¸ng víi vay ng¾n h¹n lµ vÉn cßn cao. Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n,trong thêi gian tíi ®Ò nghÞ ng©n hµng Nhµ n­íc cã biÖn ph¸p h¹ thÊp møc l·i suÊt thÊp h¬n n÷a. Xây dựng một số quy định trong cơ chế đấu thầu phù hợp với đặc thù của ngành XDCB, khắc phục tình trạng giá trúng thầu thi công thầp không đủ bù đắp chi phí. Làm việc vói các Bộ, ngành và báo cáo Chính phủ để giải quyết nhanh các thủ tục về tổng dự toán, vượt tổng mức đầu tư, bổ sung vốn để có điều kiện thanh toán kịp thời cho các đơn vị thi công; Vì hiện nay có những dự án đã được bàn giao đưa vào sử dụng đã lâu mà đơn vị thi công vẫn chưa được thanh toán hết khối lượng hoàn thành. Tác động mạnh mẽ hơn nữa và tạo điều kiện để các Chủ đầu tư địa phương có vốn thanh toán cho các đơn vị thi công. Để giải quyết khó khăn cho các đơn vị thi công đề nghị Bộ GTVT làm việc với Bộ KHĐT, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại tạo điều kiện tốt nhất để khắc phục khó khăn trong giai đoạn vừa qua cũng như những năm tiếp theo: Bố trí vốn cho các địa phương thanh toán khối lượng mà các địa phương hiện đang nợ các đơn vị (kể cả gốc và lãi chậm thanh toán) trong quí I năm 2005.Đề nghị Ngân hàng TW và các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp xây lắp trong quan hệ tín dụng, giảm thiểu những thủ tục trong vay vốn, nhất là tỷ lệ tài sản thế chấp.Mở rộng hạn mức tín dụng cho các đơn vị xây lắp twong ứng với sản lượng thực hiện; Khôn tính số dư bảo lãnh trong tổng hạn mức tín dụng; Áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý.Ủng hộ và giải quyết vốn cho các đơn vị vay đầu tư các dự án khả thi ở các khu vực kinh tế trọng điểm của Nhà nước.Có cơ chế thích hợp trong việc giúp doanh nghiệp có vốn SXKD như; Gia hạn nợ, giãn nợ v.v. Nếu chỉ tập trung thu nợ và cho vay ra ít hơn thì càng ngày các đơn vị sẽ càng rơi vào tình trạng khó khăn không thể ổn định và phát triển được.Đối với các dự án đầu tư dài hạncó tính khả thi, nên cho các đơn vị vay tới 85% giá trị của dự án. KÕt luËn ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa cùc kú quan träng ®èi v¬Ý bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­, c¸c nhµ qu¶n trÞ cã thÓ n¾m ®­îc th«ngtin kh¸i qu¸t, x¸c ®Þnh ®­îc ®óng ®¾n tiÒm n¨ng, hiÖu qu¶ còng nh­ rñi ro trong t­¬ng lai cña doanh nghiÖp vµ tõ ®ã c¸c nhµ qu¶n trÞ cã thÓ ®Ó ra c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p, ®æi míi chiÐn l­îc kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­. §Ò tµi ®· ®­a ra ®­îc nh÷ng thµnh tùu h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n cña qu¸ tr×nh nµy. §Çu tiªn t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS. NguyÔn B¹ch NguyÖt, ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn tËn t×nh vµ trau dåi kiÕn thøc cho t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tài nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n nh÷ng thÇy c« gi¸o ®· trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp cho t«i nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt d­íi m¸i tr­êng ®¹i häc nµy. Vµ c¶m ¬n c¸c c« chó trong Tæng C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Do cßn nhiÒu bì ngì nªn bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt. RÊt mong sù chØ ®¹o cña thÇy c« vµ bÌ b¹n... môc lôc lêi nãi ®Çu 1 PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY 3 I. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 3 II. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty. 4 III. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng các phòng ban trong Tổng công ty 5 PHÇn II: t×nh h×nh qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ c¶u tæng c«ng ty I. C«ng t¸c lËp dù ¸n 8 II. ThÈm ®Þnh dù ¸n 9 III.Qu¶n lý qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­ c¸c dù ¸n 11 PhÇn III: Ph­¬ng h­íng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n¨ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ t¹i Tæng C«ng ty 15 KÕt luËn 19

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35925.DOC
Luận văn liên quan