Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp sản xuất chế biến suất ăn sân bay Nội Bài

LỜI MỞ ĐẦU Với mục đích giúp cho sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong suốt thời gian học tại trường để giải quyết vấn đề cụ thể của thực tiễn đối với sinh viên. Đi sâu tìm hiểu và nắm bắt cách thức tổ chức quản lý trong từng loại hình doanh nghiệp cụ thể, từ đó ta tìm hiểu phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và đề ra các kiến nghị giải quyết những tồn tại của cơ sở thực tập trong đợt thực tập này là kết hợp giữa kiến thức được trang bị trong Nhà trường và thực tế, giữa những vấn đề quản lý chung với vấn đề kế toán, kiểm toán và những chức năng khác của quản lý. Từ mục tiêu ý nghĩa đó em đã chọn Xí nghiệp Sản xuất chế biến suất ăn sân bay Nội Bài làm cơ sở thực tập của mình. Trong quá trình thực tập, ngoài việc sử dụng những phương pháp chung là phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa cái chung với cái riêng, giữa nghiên cứu tại một thời điểm với nghiên cứu một quá trình vận động của đơn vị, em còn sử dụng phương pháp riêng có sự hỗ trợ của các bảng biểu đồ thị nhằm minh hoạ rõ hơn về vấn đề được nghiên cứu để trình bày một cách tổng quan về đơn vị đang thực tập, từ đó thấy được chức năng cũng như thấy được mối quan hệ giữa các bộ phận cá nhân trong đơn vị với vấn đề kế toán kiểm toán. Với yêu cầu và phạm vi nghiên cứu trên ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung báo cáo này tập chung vào các vấn đề sau: - Đặc điểm quá trình hình thành của xí nghiệp. - Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất và chế biến ở xí nghiệp. - Đặc điểm bộ máy ở xí nghiệp đang quản lý. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo và các phòng ban thuộc xí nghiệp đã giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo này nó có ý nghĩa rất sâu sắc đối với quá trình học tập tại trường của em. PHẦN I ĐẶC ĐIỂM VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CHẾ BIẾN SUẤT ĂN SÂN BAY NỘI BÀI I. KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP Xí nghiệp Sản xuất chế biến suất ăn Nội Bài là một xí nghiệp trực thuộc Tổng công ty Hàng không dân dụng Việt Nam, xí nghiệp được thành lập vào ngày 01 tháng 6 năm 1993 theo giấy phép số 444/CAAV do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cấp ngày 01 tháng 6 năm 1993. Xí nghiệp trước ngày thành lập có tên là Đội phục vụ bay được thành lập ngày 30 tháng 7 năm 1976 thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cho đến ngày thành lập Xí nghiệp Sản xuất chế biến suất ăn Nội Bài ngày 1/6/1993. Ngành nghề chủ yếu của xí nghiệp: chế biến các thức ăn tươi sống, hoa quả, thức ăn đồ hộp, rau sạch để phục vụ khách trong một quá trình bay nội địa và quốc tế. II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CHẾ BIẾN SUẤT ĂN NỘI BÀI Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp là một chuỗi liên tiếp và biến đổi tích cực trên các lĩnh vực như chức năng, hoạt động, quy mô phục vụ và hiệu quả hoạt động và những nỗ lực lao động của đội ngũ công nhân viên, quá trình công nghệ chế biến suất ăn của xí nghiệp. Tất cả tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Phản ánh một cách cụ thể đầy đủ và sự quyết tâm đi nên không ngừng phục vụ của xí nghiệp mang tính chất thiết thực. Xí nghiệp Sản xuất chế biến suất ăn Nội Bài tiền thân là một đội phục vụ được thành lập vào ngày 30 tháng 7 năm 1976 theo Quyết định của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 2193 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp sản xuất chế biến suất ăn sân bay Nội Bài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Víi môc ®Ých gióp cho sinh viªn cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn thùc tÕ, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc trang bÞ trong suèt thêi gian häc t¹i tr­êng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cô thÓ cña thùc tiÔn ®èi víi sinh viªn. §i s©u t×m hiÓu vµ n¾m b¾t c¸ch thøc tæ chøc qu¶n lý trong tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp cô thÓ, tõ ®ã ta t×m hiÓu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Ò ra c¸c kiÕn nghÞ gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i cña c¬ së thùc tËp trong ®ît thùc tËp nµy lµ kÕt hîp gi÷a kiÕn thøc ®­îc trang bÞ trong Nhµ tr­êng vµ thùc tÕ, gi÷a nh÷ng vÊn ®Ò qu¶n lý chung víi vÊn ®Ò kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ nh÷ng chøc n¨ng kh¸c cña qu¶n lý. Tõ môc tiªu ý nghÜa ®ã em ®· chän XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n s©n bay Néi Bµi lµm c¬ së thùc tËp cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ngoµi viÖc sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p chung lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, gi÷a c¸i chung víi c¸i riªng, gi÷a nghiªn cøu t¹i mét thêi ®iÓm víi nghiªn cøu mét qu¸ tr×nh vËn ®éng cña ®¬n vÞ, em cßn sö dông ph­¬ng ph¸p riªng cã sù hç trî cña c¸c b¶ng biÓu ®å thÞ nh»m minh ho¹ râ h¬n vÒ vÊn ®Ò ®­îc nghiªn cøu ®Ó tr×nh bµy mét c¸ch tæng quan vÒ ®¬n vÞ ®ang thùc tËp, tõ ®ã thÊy ®­îc chøc n¨ng còng nh­ thÊy ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn c¸ nh©n trong ®¬n vÞ víi vÊn ®Ò kÕ to¸n kiÓm to¸n. Víi yªu cÇu vµ ph¹m vi nghiªn cøu trªn ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung b¸o c¸o nµy tËp chung vµo c¸c vÊn ®Ò sau: - §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña xÝ nghiÖp. - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn ë xÝ nghiÖp. - §Æc ®iÓm bé m¸y ë xÝ nghiÖp ®ang qu¶n lý. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o vµ c¸c phßng ban thuéc xÝ nghiÖp ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy nã cã ý nghÜa rÊt s©u s¾c ®èi víi qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng cña em. PhÇn I §Æc ®iÓm vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n s©n bay Néi Bµi I. Kh¸i qu¸t vÒ xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi lµ mét xÝ nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam, xÝ nghiÖp ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 1993 theo giÊy phÐp sè 444/CAAV do Côc tr­ëng Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam cÊp ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 1993. XÝ nghiÖp tr­íc ngµy thµnh lËp cã tªn lµ §éi phôc vô bay ®­îc thµnh lËp ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 1976 thuéc Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam cho ®Õn ngµy thµnh lËp XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi ngµy 1/6/1993. Ngµnh nghÒ chñ yÕu cña xÝ nghiÖp: chÕ biÕn c¸c thøc ¨n t­¬i sèng, hoa qu¶, thøc ¨n ®å hép, rau s¹ch ®Ó phôc vô kh¸ch trong mét qu¸ tr×nh bay néi ®Þa vµ quèc tÕ. II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp lµ mét chuçi liªn tiÕp vµ biÕn ®æi tÝch cùc trªn c¸c lÜnh vùc nh­ chøc n¨ng, ho¹t ®éng, quy m« phôc vô vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ nh÷ng nç lùc lao ®éng cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn, qu¸ tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn suÊt ¨n cña xÝ nghiÖp. TÊt c¶ t¹o thµnh mét chØnh thÓ thèng nhÊt. Ph¶n ¸nh mét c¸ch cô thÓ ®Çy ®ñ vµ sù quyÕt t©m ®i nªn kh«ng ngõng phôc vô cña xÝ nghiÖp mang tÝnh chÊt thiÕt thùc. XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi tiÒn th©n lµ mét ®éi phôc vô ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 1976 theo QuyÕt ®Þnh cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. Ngµy 01/6/1993 Côc tr­ëng Côc Hµng Kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 444/CAAV chuyÓn ®éi phôc vô bay thµnh XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi trùc thuéc Tæng c«ng ty Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ngµnh hµng kh«ng lµ c¸c suÊt ¨n nh­ ¨n nhÑ, ¨n mÆn, ®å uèng phôc vô ph¶i ®¹t tiªu chuÈn phôc vô do ngµnh ®Ò ra, n©ng cao tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh¸ch ®i m¸y bay lu«n thay ®æi thùc ®¬n cña c¸c mãn ¨n. Trong qu¸ tr×nh phôc vô xÝ nghiÖp ®· ®­îc Tæng c«ng ty phª duyÖt ®Çu t­ thªm c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn nh­ m¸y gät hoa qu¶, m¸y xay thÞt, th¸i thÞt, c¸c bÕp nÊu cao cÊp, vµ c¸c lß n­íng b¸nh m× hiÖn ®¹i kh«ng d­íi tû ®ång. Ngµy 01/6/1993 §éi phôc vô bay ®· chÝnh thøc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng lµ chÕ biÕn s¶n phÈm nh»m phôc vô cho c¸c chuyÕn bay vµ kinh doanh bªn ngoµi nh­ c¸c héi hÌ. Ngoµi c¸c chuyÕn bay trùc thuéc Tæng c«ng ty xÝ nghiÖp cßn ®­îc quyÒn ký hîp ®ång kinh doanh phôc vô víi c¸c h·ng kh¸c. HiÖn nay nh­ c¸c h·ng PACIFIC, AREFORT vµ c¸c h·ng chuyªn c¬ th­êng viÕng th¨m Thñ ®« vµ ®Êt n­íc ta. Tõ mét §éi phôc vô nhá bÐ cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam chuyÓn sang, sau 8 n¨m ho¹t ®éng x©y dùng vµ ph¸t triÓn xÝ nghiÖp ®· cã mét vÞ trÝ thuËn lîi vµ diÖn tÝch ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt t¹i s©n bay Néi Bµi. XÝ nghiÖp ®· ®­îc Tæng c«ng ty phª duyÖt ®Çu t­ hµng chôc tû ®ång ®ª x©y dùng vµ tu söa nhµ x­ëng vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô s¶n xuÊt. Tõ n¨m 1993 xÝ nghiÖp cã 2 n¬i s¶n xuÊt lµ nhµ b¸nh "ph©n x­ëng s¶n xuÊt b¸nh" nay ®· ®­îc ®­a vÒ xÝ nghiÖp, ®Ó thuËn tiÖn h¬n cho c«ng viÖc qu¶n lý. Sù ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp kh«ng chØ qua c¸c yÕu tè vÒ quy m« mµ nã cßn ®ßi hái vÒ c¶ chÊt l­îng phôc vô. Ho¹t ®éng kinh doanh thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu mµ kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn d­íi b¶ng tæng hîp sau: B¶ng 1: Theo kÕ ho¹ch vµ chØ tiªu ho¹t ®éng kinh doanh ChØ tiªu vµ néi dung PV 1998 Sè kh¸ch phôc vô Doanh thu (®) Sè kh¸ch phôc vô Doanh thu (®) Sè kh¸ch phôc vô Doanh thu (®) S¶n l­îng suÊt ¨n phôc vô: - VietNam Airlines 922.646 14.311.943.040 863.173 13.155.247.213 934.309 16.529.678.680 - C¸c h·ng kh¸c: 97.380 2.398.990.137 94.555 1.877.332.905 129.932 1.857.848.280 PACIFIC AREPORT Chuyªn c¬ Tæng doanh thu 16.710.933.177 15.032.580.118 18.387.526.930 - Thu nhËp b×nh qu©n cña mçi c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp 1.700.000®/th¸ng. XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc vµ kÕ ho¹ch cña cÊp trªn ®­a xuèng, lu«n ®¶m b¶o viÖc lµm ®êi sèng, phóc lîi vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho ng­êi lao ®éng "XÝ nghiÖp cßn lµm c«ng t¸c thiÖn lµ nhËn nu«i 2 ng­êi Bµ mÑ ViÖt Nam anh Hïng". §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy thµnh lËp xÝ nghiÖp xÊp xØ 100 ng­êi nay ®· t¨ng gÇn gÊp 3 lÇn so víi thêi kú ®Çu thµnh lËp xÝ nghiÖp. Trong ®ã sè cã häc vÊn tõ s¬ cÊp ®Õn ®¹i häc cô thÓ lµ: §¹i häc chiÕm 25%; Trung cÊp chiÕm 25%; S¬ cÊp chiÕm 50%. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng còng nh­ trong ngµnh n¨m 1996, Tæng c«ng ty ®· phª duyÖt ®Çu t­ cho xÝ nghiÖp thªm 2 « t« Sovan cña Ph¸p chuyªn trë phôc vô suÊt ¨n vµ 2 xe « t« DaiHazu cì 1,5 tÊn vµ xÝ nghiÖp ®· ®­îc Tæng c«ng ty phª duyÖt ®Çu t­ xe ®­a ®ãn c«ng nh©n viªn th¸ng 6/2001, 2 chiÕc Mescedes Benz 30 chç ngåi. Qua 8 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn kho¶ng thêi gian Êy, ®· ®¸nh dÊu b­íc tr­ëng thµnh nhanh chãng sù cè g¾ng v­¬n lªn kh«ng ngõng víi biÕt bao khã kh¨n chÞu ¶nh h­ëng kinh tÕ cña khu vùc, t¸c ®éng ®Õn ngµnh hµng kh«ng d©n dông nãi chung vµ xÝ nghiÖp nãi riªng, ®Æc biÖt vµo n¨m 1997 do ¶nh h­ëng vÒ khñng ho¶ng tiÒn tÖ khu vùc ®· g©y kh«ng biÕt bao khã kh¨n cho ngµnh hµng kh«ng nãi chung vµ xÝ nghiÖp nãi riªng nh­ng xÝ nghiÖp ®· kh«ng ng¹i khã kh¨n ®· cïng v­¬n lªn kh«ng ngõng ph¸t triÓn lu«n coi träng viÖc s¶n xuÊt ®i hµng ®Çu. Kh¼ng ®Þnh vai trß vÞ trÝ cña ngµnh vµ xÝ nghiÖp trong khu vùc. PhÇn II §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÕ biÕn s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi I. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt Lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty hµng kh«ng XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi tiÕn hµnh tæ chøc víi m« h×nh s¶n xuÊt d­íi 2 h×nh thøc sau: - Theo kÕ ho¹ch bay hµng ngµy cña Tæng c«ng ty vµ thùc kh¸ch chuyÕn bay. C¸c c«ng viÖc thu thËp th«ng tin kÕ ho¹ch cña c«ng ty, tËp chung s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn suÊt ¨n theo phiÕu b¸o thùc kh¸ch cña XÝ nghiÖp Th­¬ng m¹i mÆt ®Êt. - Kinh doanh nhËn ®¬n ®Æt hµng tõ c¸c h·ng hµng kh«ng kh«ng thuéc Tæng c«ng ty nh­ PACIFIC, AREPROST,... vµ phôc vô c¸c hîp ®ång bªn ngoµi ngµnh hµng kh«ng nh­ c¸c dÞp lÔ héi, héi hÌ, liªn hoan,... Nh­ vËy h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt ®· ph¶n ¸nh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña xÝ nghiÖp ®ã lµ kÕt hîp gi÷a s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch thùc tÕ hµng ngµy cña c¸c chuyÕn bay vµ s¶n xuÊt yªu cÇu cña c¸c h·ng hµng kh«ng kh«ng thuéc Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam vµ c¸c dÞch vô bªn ngoµi thÞ tr­êng chÝnh v× thÕ mµ nh÷ng s¶n phÈm "suÊt ¨n" cña xÝ nghiÖp ph¶i ®a d¹ng thùc ®¬n vµ phô thuéc nhiÒu vµo hîp ®ång cña bªn ®èi t¸c vÒ chÊt l­îng còng nh­ phôc vô. ViÖc s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi ®­îc tiÕn hµnh theo quy tr×nh sau: 1. Tæ thùc ®¬n: cã nhiÖm vô khai th¸c thùc phÈm cña thÞ tr­êng ®Ó cho s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®a d¹ng thùc ®¬n c¸c mãn ¨n, lËp tr×nh thay ®æi thùc ®¬n theo thêi kú chu kú vµ theo thêi tiÕt: xu©n, h¹, thu, ®«ng. 2. Tæ ®Þnh l­îng cã nhiÖm vô nhËn kÕ ho¹ch bay vµ sè kh¸ch thùc tÕ cña tõng chuyÕn bay ®Ó nªn ®Þnh l­îng thùc phÈm trong ngµy theo thùc ®¬n. 3. Tæ ®Æt hµng cã nhiÖm vô nhËn b¶ng tængh îp thùc phÈm cña tæ ®Þnh l­îng nªn kÕ ho¹ch ®Æt hµng cña tõng mÆt hµng thùc phÈm sao cho phï hîp víi thêi gian s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn vµ khai th¸c thùc phÈm theo ®óng thùc ®¬n. 4. Tæ kho cã nhiÖm vô ®øng ra nhËp nh÷ng mÆt hµng ®· ®­îc KCS kiÓm nghiÖm vµ nhËp ®óng theo kÕ ho¹ch cña bªn ®Æt hµng ®· ®Æt vµ vµo kho b¶o qu¶n vµ ph©n lo¹i tõng s¶n phÈm theo quy ®Þnh b¶o qu¶n thùc phÈm cña xÝ nghiÖp ®Ò ra. 5. Tæ chÕ biÕn gåm 2 bé phËn: - Bé phËn chuyªn chÕ biÕn c¸c lo¹i nh­ sau: hoa qu¶, c¸c ®å hép kh«ng ph¶i qua nhµ bÕp (BP1) hä cã nhiÖm vô chÕ biÕn c¸c mãn ®å trªn theo mÉu cña thùc ®¬n nh­ gät hoa qu¶ vµ chÕ biÕn chóng thµnh nh÷ng s¶n phÈm nh­ chÕ biÕn thµnh hoa vµ c¸c mãn ¨n rau sèng gia vÞ, khay salat, c¸c mãn ném. - Bé phËn chuyªn chÕ biÕn c¸c lo¹i thùc phÈm nh­ thÞt bß, thÞt lîn, thÞt gµ,... c¸c lo¹i h¶i s¶n nh­: t«m, cua, Õch, sß, c¸,... chóng ®­îc chÕ biÕn theo mÉu thùc ®¬n, nh÷ng thùc phÈm nµy ph¶i qua bÕp sau ®ã míi vµo nhµ bµn (BP2). 6. Tæ bÕp cã nhiÖm vô nhËn thùc phÈm t­¬i sèng tõ (BP2) cña tæ chÕ biÕn vµ sµo, nÊu, kho, luéc, hÊp c¸c mãn ¨n ®Ó ®­a nªn nhµ bµn. 7. Tæ nhµ bµn cã ®­îc chia thµnh 3 bé phËn: - Bé phËn chia nguéi: cã nhiÖm vô nhËn thùc phÈm cña (BP1) thuéc tæ chÕ biÕn ®Ó chia vµo c¸c khay ®å ¨n nh­ chia, khai vÞ, sal¸t, khay hoa qu¶ tr¸ng miÖng cña tõng chuyÕn bay. - Bé phËn chia nãng cã nhiÖm vô nhËn thùc phÈm tõ tæ bÕp ®­a nªn chia vµo khay ®å ¨n. - Bé phËn l¾p gi¸p nhiÖm vô nhËn nh÷ng khay ®å ¨n cña hai bé phËn chia nãng, chia nguéi, ®Ó l¾p gi¸p vµo tõng suÊt ¨n vµ ®­a vµo thïng ®ùng ®å ¨n vµ cho vµo kho l¹nh b¶o qu¶n. 8. Tæ b¸nh cã nhiÖm vô nhËn thùc phÈm tõ kho vµ chÕ biÕn theo kiÓu mÉu do tæ thùc ®¬n,nh­ b¸nh ngät, b¸nh mÆn,.... theo quy ®Þnh vµ ®­a nªn nhµ bµn l¾p gi¸p vµo c¸c suÊt ¨n. 9. Tæ cung øng cã nhiÖm vô nhËn tõng chuyÕn suÊt ¨n tõ kho l¹nh thuéc bé phËn l¾p gi¸p vµ ®­a ra tµu cung øng chuyÕn bay vµ giao cho tiÕp viªn. 10. Tæ thu håi cã nhiÖm vô thu håi nh÷ng dông cô sau chuyÕn bay, ph©n lo¹i dông cô vµ thèng kª sè l­îng giao cho tæng vÖ sinh dông cô. 11. Tæ vÖ sinh dông cô cã nhiÖm vô nhËn nh÷ng dông cô ®· ®­îc ph©n lo¹i ë tæ thu håi, röa s¹ch dông cô, ph¬i sÊy ®ãng gãi giao cho tæ chuÈn bÞ dông cô vµ nhµ bµn. 12. Tæ chuÈn bÞ dông cô theo phiÕu cÊp dông cô cña tæ ®Þnh l­îng vµ cÊp dông cô cho c¸c chuyÕn bay giao cho cung øng. II. §Æc ®iÓm m« h×nh s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng Do ®Æc tr­ng cña xÝ nghiÖp lµ s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn theo kiÓu liªn tôc, hµng lo¹t theo kÕ ho¹ch bay cña c«ng ty theo ngµy, theo thùc ®¬n vµ c¸c b¶n hîp ®ång vµ thùc ®¬n ®Æt cña c¸c bªn ®èi t¸c chÝnh v× vËy c¬ së vµ ®iÒu kiÖn vÒ chÊt l­îng vµ quy m« cña s¶n phÈm, m« h×nh s¶n xuÊt cã quy tr×nh nh­ sau: - LËp tr×nh gèc b¾t ®Çu tõ kh©u thùc ®¬n qua ®Þnh l­îng xuÊt kho vµ tËp chung chÕ biÕn ®­a nªn nhµ bµn. TËp chung hÕt vµo kh©u nhµ bµn ®Ó l¾p gi¸p suÊt ¨n. - VÊn ®Ò cña bé phËn thu thËp th«ng tin tõ bé phËn b¸o ®Æt suÊt ¨n thuéc xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô th«ng tin thªm bít suÊt ¨n cña xÝ nghiÖp bªn ®Ó ®¶m b¶o vµ an toµn cho c¸c chuyÕn bay. - Nh­ vËy ®Ó hoµn thµnh mét s¶n phÈm m« h×nh tËp chung chñ yÕu vµo kh©u l¾p gi¸p cña nhµ bµn tr­íc khi ®­a nªn m¸y bay. C¸c bé phËn nµy ®Òu chÞu sù qu¶n lý cña qu¶n ®èc ph©n x­ëng, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x­ëng bé phËn ®­îc tiÕn hµnh theo lÖnh s¶n xuÊt tõ phßng thùc ®¬n. TÊt c¶ c¸c b­íc m« h×nh s¶n xuÊt trªn cã thÓ tãm l¹i qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: S¬ ®å quy tr×nh m« h×nh s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn Thùc ®¬n §Þnh l­îng Tæ chÕ biÕn BP1 BP2 Bé phËn nhµ bµn BP1 BP2 BP3 Tæ bÕp Tæ cung øng Tæ b¸o ®Æt suÊt ¨n Tæ vÖ sinh dông cô Tæ thu håi Tæ chuÈn bÞ DC Tæ b¸nh ChÕ biÕn theo thùc tÕ ChÕ biÕn theo b¸o thªm b¸o bít §Æt hµng Tæ kho PhÇn III §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi XuÊt ph¸t tõ ho¹t ®éng thùc tÕ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña xÝ nghiÖp, xÝ nghiÖp lµ 1 xÝ nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty Hµng kh«ng vµ lµ 1 xÝ nghiÖp duy nhÊt thuéc khu vùc c¶ng s©n bay miÒn B¾c. XÝ nghiÖp tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ. §øng ®Çu xÝ nghiÖp lµ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp lµ ng­êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm víi Nhµ n­íc víi Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam vµ víi toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ mét Phã Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô thùc hiÖn tèt mäi c«ng viÖc gi¸m ®èc giao vµ cïng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc trong xÝ nghiÖp, bµn b¹c, ®ãng, gãp ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. Bªn d­íi lµ hÖ thèng phßng ban ph©n x­ëng cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh, cã nhiÖm vô th­ ký, qu¶n trÞ tæ chøc, qu¶n trÞ nh©n lùc,... gióp viÖc cho Gi¸m ®èc. Mçi ng­êi trong phßng ®­îc giao tr¸ch nhiÖm cô thÓ, bao gåm c¶ tr­êng hîp kiªm nhiÖm chøc tr¸ch ®­îc gi¸m ®èc phª duyÖt. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, chuÈn bÞ vµ t¹m øng vèn cña Tæng c«ng ty ®Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt, theo dâi thanh to¸n thèng kª vµ kiÓm tra tµi s¶n cè ®Þnh th­êng xuyªn theo th¸ng, ngoµi ra phßng cßn cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t chi phÝ, thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ nh­ tµu xe tuyÕn víi c¸c kho¶n mua ngoµi hîp ®ång vµ toµn thÓ c«ng nh©n viªn, phßng ho¹t ®éng theo ph¸p lÖnh kÕ to¸n vµ quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. - Phßng kÕ ho¹ch: Cã nhiÖm vô khai th¸c cung øng vËt t­ vµ nguyªn vËt liÖu theo kÕ ho¹ch cña phßng. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, qu¶n lý gi¶m tèi thiÓu tån kho, ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña xÝ nghiÖp. - Phßng ®¶m b¶o chÊt l­îng: Cã nhiÖm vô kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm, theo dâi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng. - Ph©n x­ëng s¶n xuÊt, bao gåm c¸c bé phËn sau ®©y: + Tæ ®Þnh l­îng + Bé phËn chÕ biÕn + Bé phËn bÕp + Bé phËn nhµ bµn + Bé phËn nhµ b¸nh + Bé phËn cung øng vµ ra xe + Bé phËn thu håi + Bé phËn vÖ sinh dông cô + Bé phËn chuÈn bÞ dông cô s¹ch + Bé phËn b¸o ®Æt suÊt ¨n. Nh­ vËy ta thÊy c¸c bé phËn trong bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi kh«ng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, xuyªn tõ trªn xuèng d­íi, tÊt c¶ ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn theo lÖnh gi¸m ®èc vµ tr¸ch nhiÖm ®­îc giao. S¬ ®å 2: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt Phã Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Tæ b¸o ®Æt suÊt ¨n Tæ chÕ biÕn Tæ bÕp Tæ b¸nh Tæ nhµ bµn Tæ cung øng vµ l¸i xe Tæ thu håi Tæ vÖ sinh dông cô Tæ chuÈn bÞ dông cô Tæ ®Þnh l­îng Ph©n x­ëng s¶n xuÊt Gi¸m s¸t KSC Phßng ®¶m b¶o CL Phßng KÕ to¸n Phßng KÕ ho¹ch Kho 1, 2, 3 §Æt hµng KÕt luËn Qua viÖc nghiªn cøu vµ t×m hiÓu quy tr×nh m« h×nh s¶n xuÊt vµ pháng vÊn mét sè c¸n bé cã liªn quan trong xÝ nghiÖp. Bµi viÕt ®· ®­a ra c¸i nh×n tæng quan vÒ xÝ nghiÖp kh«ng tõ lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®Õn c¸c ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm vµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu tæng quan vÒ XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi. Qu¸ tr×nh bµi viÕt ch­a ®i s©u vµ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò chi tiÕt cña tæ chøc kÕ to¸n mµ chØ ®Ò cËp ®Õn m« h×nh qu¶n lý s¶n xuÊt bëi v× XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn suÊt ¨n Néi Bµi vÉn lµ xÝ nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty quyÕt ®Þnh phª duyÖt ®Òu do Tæng c«ng ty quyÕt ®Þnh. Trªn gãc ®é ®ã em cã mÊy ý kiÕn ®Ò xuÊt nh­ sau: - VÒ qu¸ tr×nh qu¶n lý ë xÝ nghiÖp vÉn cßn láng nÎo kh«ng cã tÝnh tù quyÕt ®Þnh vÒ c«ng viÖc chñ yÕu chê lÖnh tõ c¸n bé mµ c¸n bé kh«ng cÇn ®Ò cËp ®Õn c«ng viÖc Êy nh­ ®iÓn h×nh qu¸ tr×nh qu¶n lý c«ng viÖc ë tæ cung øng kh«ng ®ång bé vÒ quy tr×nh lµm viÖc. - C¸c c«ng cô lao ®éng chñ yÕu thñ c«ng nhiÒu yªu cÇu xÝ nghiÖp lËp tr×nh ®Ó tr×nh nªn c«ng ty cÇn ®Çu t­ nhiÒu h¬n vÒ c«ng nghÖ. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35964.DOC
Luận văn liên quan