Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp vật liệu và xây dựng điện

LỜI MỞ ĐẦU Trên thế giới cũng như ở Việt Nam,công nghệ thông tin đã trở thành một công nghệ mũi nhọn, nó là một ngành khoa học kỹ thuật không thể thiếu trong việc áp dụng vào các hoạt động xã hội như :quản lý kinh tế ,thôngtin ,kinh doanh và mọi hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu . Ở nước ta việc áp dụng vi tính hoá trong quản lý tại các cơ quan trong sản xuất xí nghiệp,tổ chức đang rất phổ biến và trở lên cấp thiết ,bởi ngành nghề nào cũng đòi hỏi con người phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ và những kiến thức,những suy nghĩ đào tạo chuyên sâu . Trong nội dung báo cáo này em xin trình bày những hiểu biết của mình về “xí nghiệp Vật Liệu và Xây Dựng điện thuộc công ty xây lắp điện một “ Xí nghiệp Vật Liệu Và Xây Dựng Điện “ là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc “Công Ty Xây Lắp Điện Một”,chuyên lắp đặt các đường dây cao thế từ 35kv đến 500kv,các trạm đIện từ 35kv đến 220kv,trên tất cả mọi miền đất nước,ngoài ra xí nghiệp còn xây dựng các công trình nhà cửa dân dụng,gia công toàn bộ xà giá ,cột sắt,phục vụ các công trình điện Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Văn Thư cùng các cán bộ đang công tác tại “xí nghiệp Vật Liệu và Xây Dựng” đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập để hoàn thành báo cáo này PHẦN I TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG 1. ĐẶC ĐIỂM VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP Xí nghiệp vật liệu và xây dựng điện là một doanh nghiệp nhà nước,nằm trên trục đường km9 đường Nguyễn Trãi –Thanh Xuân -Đống Đa-Hà Nội.Xí nghiệp được thành lập ngày 14/11/1988 theo quyết định số 1325 NL/TCCB-LD của bộ năng lượng và sau đổi lại quyết định số 201NL/TCCB ngày 18/11/1991. Trước năm 1988 xí nghiệp tồn tại dưới dạng các đội trực thuộc của công ty đến ngày 14/11/1988,công ty mới ra quyết định thành lập 4 đội và một phân xưởng lại thành một xí nghiệp Vật Liệu và Xây Dựng Điện trực thuộc công ty,cùng với các cơ chế thị trường “lời ăn lỗ chịu” ,Xí nghiệp đã không ngừng bảo toàn và phát triển nguồn vốn . 2. QUI MÔ VỐN KINH DOANH Song song với việc đổi mới nâng cấp từ đội trực thuộc của công ty thành lập xí nghiệp và thay đổi về qui mô nâng cấp về vốn cơ sở vật chất và kỹ thuật,cơ cầu tổ chức.Xí Nghiệp Vật Liệu và Xây Dựng tạo điều kiện bổ sung thêm vốn . Về kế hoạch bổ xung vốn của công ty đối với các xí nghiệp là quá chậm do đó bị chậm trễ,việc hoàn thành nhiệm vụ thi công chậm trễ,thiếu vốn để làm công tác đền bù mặt bằng . Có thể xem xét đầy đủ bảng tổng hợp vốn và cơ cầu vốn,chia theo vốn cố định và vốn lưu động của xí nghiệp ,thông qua đó để đánh giá chung về xu hướng biến động của tổng vốn,và cơ cấu vốn của xí nghiệp. Đặc điểm của công việc nên xí nghiệp được quy hoạch nhiều nơi.Trụ sở của xí nghiệp được quy hoạch,nằm cách đường km9 đường nguyễn Trãi và một phân xưởng trực thuộc,diện tich rộng ,các đội trực thuộc nằm ở nhiều nơi như Xuân Phương,Mỹ Đình,Ninh Bình .Với quy hoach riêng rẽ,xí nghiệp đã bố trí hợp lý,hài hoà theo từng công việc cụ thể của từng đơn vị sản suất Hầu hết các doanh nghiệp trong thời kỳ bao cấp,máy móc thiết bị,công nghệ lạc hậu,máy móc ở phân xưởng cũng trong tình trạng đó,hầu hết chế tạo vào những năm 1968-1972 của Liên Xô cũ và của nhà máy công cụ số 1 của Việt Nam Trên các công trình xây dựng máy móc cũ kỹ như đầm dùi ,máy trộn bê tông,máy tiền ít ,nên chủ yếu sử dụng thủ công là chính . Ngay sau khi chuyển sang cơ chế thị t

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1757 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp vật liệu và xây dựng điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trªn thÕ giíi còng nh­ ë ViÖt Nam,c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh mét c«ng nghÖ mòi nhän, nã lµ mét ngµnh khoa häc kü thuËt kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc ¸p dông vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi nh­ :qu¶n lý kinh tÕ ,th«ngtin ,kinh doanh vµ mäi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nghiªn cøu ... ë n­íc ta viÖc ¸p dông vi tÝnh ho¸ trong qu¶n lý t¹i c¸c c¬ quan trong s¶n xuÊt xÝ nghiÖp,tæ chøc ®ang rÊt phæ biÕn vµ trë lªn cÊp thiÕt ,bëi ngµnh nghÒ nµo còng ®ßi hái con ng­êi ph¶i xö lý khèi l­îng c«ng viÖc khæng lå vµ nh÷ng kiÕn thøc,nh÷ng suy nghÜ ®µo t¹o chuyªn s©u . Trong néi dung b¸o c¸o nµy em xin tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ “xÝ nghiÖp VËt LiÖu vµ X©y Dùng ®iÖn thuéc c«ng ty x©y l¾p ®iÖn mét “ XÝ nghiÖp VËt LiÖu Vµ X©y Dùng §iÖn “ lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc “C«ng Ty X©y L¾p §iÖn Mét”,chuyªn l¾p ®Æt c¸c ®­êng d©y cao thÕ tõ 35kv ®Õn 500kv,c¸c tr¹m ®IÖn tõ 35kv ®Õn 220kv,trªn tÊt c¶ mäi miÒn ®Êt n­íc,ngoµi ra xÝ nghiÖp cßn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ cöa d©n dông,gia c«ng toµn bé xµ gi¸ ,cét s¾t,phôc vô c¸c c«ng tr×nh ®iÖn Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn NguyÔn V¨n Th­ cïng c¸c c¸n bé ®ang c«ng t¸c t¹i “xÝ nghiÖp VËt LiÖu vµ X©y Dùng” ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp ®Ó hoµn thµnh b¸o c¸o nµy PhÇn I Tæng quan vÒ xÝ nghiÖp vËt liÖu vµ x©y dùng ®iÖn I. th«ng tin chung vÒ xÝ nghiÖp vËt liÖu vµ x©y dùng 1. ®Æc ®IÓm vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp vËt liÖu vµ x©y dùng ®iÖn lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc,n»m trªn trôc ®­êng km9 ®­êng NguyÔn Tr·i –Thanh Xu©n -§èng §a-Hµ Néi.XÝ nghiÖp ®­îc thµnh lËp ngµy 14/11/1988 theo quyÕt ®Þnh sè 1325 NL/TCCB-LD cña bé n¨ng l­îng vµ sau ®æi l¹i quyÕt ®Þnh sè 201NL/TCCB ngµy 18/11/1991. Tr­íc n¨m 1988 xÝ nghiÖp tån t¹i d­íi d¹ng c¸c ®éi trùc thuéc cña c«ng ty ®Õn ngµy 14/11/1988,c«ng ty míi ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp 4 ®éi vµ mét ph©n x­ëng l¹i thµnh mét xÝ nghiÖp VËt LiÖu vµ X©y Dùng §iÖn trùc thuéc c«ng ty,cïng víi c¸c c¬ chÕ thÞ tr­êng “lêi ¨n lç chÞu” ,XÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn . 2. Qui m« vèn kinh doanh Song song víi viÖc ®æi míi n©ng cÊp tõ ®éi trùc thuéc cña c«ng ty thµnh lËp xÝ nghiÖp vµ thay ®æi vÒ qui m« n©ng cÊp vÒ vèn c¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt,c¬ cÇu tæ chøc.XÝ NghiÖp VËt LiÖu vµ X©y Dùng t¹o ®iÒu kiÖn bæ sung thªm vèn . VÒ kÕ ho¹ch bæ xung vèn cña c«ng ty ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp lµ qu¸ chËm do ®ã bÞ chËm trÔ,viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô thi c«ng chËm trÔ,thiÕu vèn ®Ó lµm c«ng t¸c ®Òn bï mÆt b»ng . Cã thÓ xem xÐt ®Çy ®ñ b¶ng tæng hîp vèn vµ c¬ cÇu vèn,chia theo vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng cña xÝ nghiÖp ,th«ng qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ chung vÒ xu h­íng biÕn ®éng cña tæng vèn,vµ c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp. §Æc ®iÓm cña c«ng viÖc nªn xÝ nghiÖp ®­îc quy ho¹ch nhiÒu n¬i.Trô së cña xÝ nghiÖp ®­îc quy ho¹ch,n»m c¸ch ®­êng km9 ®­êng nguyÔn Tr·i vµ mét ph©n x­ëng trùc thuéc,diÖn tich réng ,c¸c ®éi trùc thuéc n»m ë nhiÒu n¬i nh­ Xu©n Ph­¬ng,Mü §×nh,Ninh B×nh .Víi quy hoach riªng rÏ,xÝ nghiÖp ®· bè trÝ hîp lý,hµi hoµ theo tõng c«ng viÖc cô thÓ cña tõng ®¬n vÞ s¶n suÊt HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp trong thêi kú bao cÊp,m¸y mãc thiÕt bÞ,c«ng nghÖ l¹c hËu,m¸y mãc ë ph©n x­ëng còng trong t×nh tr¹ng ®ã,hÇu hÕt chÕ t¹o vµo nh÷ng n¨m 1968-1972 cña Liªn X« cò vµ cña nhµ m¸y c«ng cô sè 1 cña ViÖt Nam Trªn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng m¸y mãc cò kü nh­ ®Çm dïi ,m¸y trén bª t«ng,m¸y tiÒn Ýt ,nªn chñ yÕu sö dông thñ c«ng lµ chÝnh . Ngay sau khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng .XÝ nghiÖp ®· ®Þnh h­íng râ môc tiªu cña m×nh ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ,®øng v÷ng trong c¬ chÕ míi ,xÝ nghiÖp ®· ®Çu t­ mua s¾m mét sè m¸y mãc ,thiÕt bÞ cho ph©n x­ëng gia c«ng c¬ khÝ ,cho s¶n xuÊt ®¸ ,m¸y mãc ,dông cô cho x©y l¾p trªn tuyÕn ®­êng d©y vµ tr¹m cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay . 3.®Æc ®IÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp Ngµnh ®iÖn lµ ngµnh mòi nhän ,®­îc nhµ n­íc ­u tiªn ®Çu t­ ,do vËy cac c«ng ty thuéc ngµnh ®iÖn ®Òu ®­îc ­u ®·i ,cho vay vèn víi l·i suÊt thÊp Toµn bé c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch x©y dùng ,c«ng tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chi phÝ,®Çu ra s¶n phÈm c«ng tr×nh ®Òu do cÊp trªn quyÕt ®Þnh ,xÝ nghiÖp chØ lµ ng­êi thi hµnh .Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh l­íi ®iÖn,tr¹m ®iÖn,nhÞp ®é quy m« x©y dùng lín,®iÒu kiÖn ®i l¹i ,¨n ë phøc t¹p,c«ng nh©n ph¶i di chuyÓn ®Þa ®iÓm lµm viÖc ,®Þa h×nh ®åi nói,s«ng ngßi s×nh lÇy.V× vËy xÝ nghiÖp ph¶i tæ chøc c«ng t¸c lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng mét c¸ch cã khoa häc,ph¶i ®¶m b¶o cuéc sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn trong giê lao ®éng. 4.chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña xÝ nghiÖp Chøc n¨ng: XÝ nghiÖp vËt liÖu vµ x©y dùng ®iÖn lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ,trùc thuéc c«ng ty x©y l¾p ®iÖn mét ,chuyªn l¾p ®Æt c¸c ®­êng d©y cao thÕ tõ 35kv ®Õn 500kv,c¸c tr¹m ®iÖn tõ 35kv ®Õn 220kv ,trªn tÊt c¶ mäi miÒn ®Êt n­íc ,ngoµi ra xÝ nghiÖp cßn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ cöa d©n dùng,gia c«ng toµn bé xµ gi¸,cét s¾t phôc vô c¸c c«ng tr×nh ®iÖn. NhiÖm vô: thùc hiÖn ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc quy ®Þnh ,ch¨m lo vµ kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt,tinh thÇn vµ n©ng cao tr×nh ®é, v¨n ho¸ ,khoa häc ,kü thuËt vµ nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn xÝ nghiÖp .T¨ng c­êng tÝch luü cho nhµ n­íc ,th«ng qua viÖc nép ng©n s¸ch cho nhµ n­íc theo ®óng quy ®Þnh vµ ®Çy ®ñ . -B¶o vÖ c¬ së vËt chÊt ,b¶o vÖ s¶n xuÊt më réng thÞ tr­êng -Kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn, chÊt l­îng s¶n phÈm ®èi víi b¹n hµng , XÝ nghiÖp s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng sau: -X©y l¾p ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn. -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. -S¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng ®iÖn,cÊu kiÖn bª t«ng chuyªn nghiÖp. II tæ chøc vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp 1-Tæ chøc cña xÝ nghiÖp S¬ ®å tæ chøc cña xÝ nghiÖp VËt LiÖu vµ X©y Dùng Gi¸m ®èc P.Gi¸m ®èc §.X©y l¾p 6A §.X©y l¾p 6B §.X©y l¾p 4A X.c¬ khÝ ®iÖn vµ söa ch÷a P.KÕ ho¹ch kü thuËt P. Tæ chøc hµnh chÝnh p.Tµi chÝnh kÕ to¸n P.VËt t­ VËn t¶i -Bé m¸y qu¶n lý bao gåm: +Gi¸m ®èc: 1 ng­êi +Phã gi¸m ®èc : 1 ng­êi -Bèn phßng nghiÖp vô chÝnh +Phßng tæ chøc lao ®éng –hµnh chÝnh 18 ng­êi +Phßng tµi chÝnh –kÕ to¸n 5 ng­êi +Phßng kÕ ho¹ch-kü thuËt 8 ng­êi +Phßng vËt t­ –vËn t¶i 15 ng­êi -Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt +§éi x©y l¾p 6A +§éi x©y l¾p 6B +§éi x©y l¾p 4A +X­ëng c¬ khÝ söa ch÷a Bé m¸y cña xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc theo kiÒu trùc tuyÕn chøc n¨ng,gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o,c¸c phßng chøc n¨ng cã nhiÖm vô cè vÊn tham m­u cho gi¸m ®èc lµm nhiÖm vô chøc n¨ng. -NhiÖm vô cña c¸c bé phËn Do tr×nh ®é chuyªn m«n nghÒ nghiÖp cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh¸c nhau ,cho lªn viÖc ph©n c«ng lao ®éng ph¶i phï hîp víi chøc n¨ng vµ së tr­êng cña hä . +Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi chØ huy cao nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vµ cÊp trªn vÒ toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp .Gi¸m ®èc lµ ng­êi triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn ,®iÒu hµnh toµn bé guång m¸y ho¹t ®éng,nh»m hoµn thµnh kÕ ho¹ch tõng quý,th¸ng,n¨m còng nh­ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn l©u dµi cña xÝ nghiÖp,®ång thêi gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c phßng ban ,qu¶n lý nh©n lùc c¸c phßng ban vµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt. +Phã gi¸m ®èc :Gióp viÖc cho gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp +C¸c phßng ban nghiÖp vô :Lµ ng­êi gióp ®ì cho gi¸m ®èc vµ chÞu sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc +Phßng kÕ ho¹ch-Kü thuËt :ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt,kÕ ho¹ch s¶n xuÊt,dù to¸n c¸c c«ng tr×nh,c¸c ph­¬ng ¸n kü thuËt ®Òu do phßng ®¶m nhiÖm,c¸c kÕ ho¹ch c«ng ty giao,phßng kÕ ho¹ch c©n ®èi toµn diÖn giao cho c¸c ®¬n vÞ +Phßng tæ chøc lao ®éng-hµnh chinh : *Lµm nhiÖm vô qu¶n lý lao ®éng vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch , *X©y dùng ®Þnh møc,¸p dông c¸c ®Þnh møc lao ®éng. *Lµm viÖc vÒ c«ng t¸c tæ chøc biªn chÕ vµ sö dông lao ®éng. *Tæ chøc huÊn luyÖn ,®µo t¹o ,göi ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt an toµn b¶o hé lao ®éng *Theo dâi qu¶n lý lao ®éng,thanh to¸n l­¬ng,th­ëng ,b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn +Phßng vËt t­- vËn t¶i :Lµm nhiÖm vô giao nhËn vËt t­,thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn –Bëi v× ngµnh ®iÖn lµ ngµnh c¸c thiÕt bÞ,cét ®iÖn,d©y sø do bªn A vµ c«ng ty cung cÊp,xÝ nghiÖp kh«ng ®­îc ®i mua nªn phßng chØ cã viÖc giao nhËn ®óng chñng lo¹i ,®¶m b¶o chÊt l­îng tèt ,gi¸ thµnh tiÕp nhËn vËn chuyÓn rÓ,®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng tr×nh .Do ®Æc ®iÓm ngµnh ®iÖn doanh nghiÖp nhµ n­íc ,c¸c c«ng tr×nh do nhµ n­íc giao nªn vËt t­ chñ yÕu ®Òu do ban qu¶n lý dù ¸n ®¹i diÖn chñ ®Çu t­ giao ,nªn xÝ nghiÖp chØ cã nhiÖm vô giao nhËn ®Çy ®ñ. +Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n :Lµm nhiÖm vô triÓn khai kÕ ho¹ch tµi chÝnh thu,chi thanh to¸n c¸c kho¶n c«ng nî . +Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt :Cã 3 ®éi ®­êng d©y chuyªn ®i lµm c¸c c«ng tr×nh, mét ph©n x­ëng phô trî ,lu«n gia c«ng cèt thÐp, sµ, gi¸ ,cét ...Phôc vô c¸c c«ng tr×nh vµ mét bé phËn s¶n xuÊt ®¸ ë “Nói M¬ Ninh B×nh” 2.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp Cïng víi sù chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cña c¶ n­íc trong nh÷ng n¨m qua .XÝ nghiÖp ®· cã tiÕn ®¸ng kÓ trong sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.Sù nç lùc ®· ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu vµ thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m gÇn ®©y Néi dung 2002 2003 2004 Doanh thu Lîi tøc sau thuÕ Nép ng©n s¸ch Thu nhËp b×nh qu©n Sè lao ®éng b×nh qu©n 9.280.000.000 392.085.000 395.350.000 491.139 380 10.000.005.735 449.399.840 598.360.300 600.000 395 17.737.093.012 624.736.669 626.699.628 780.000 400 Qua b¶ng tæng kÕt.Ta thÊy doanh thu cña xÝ nghiÖp hµng n¨m ®Òu t¨ng .Tõ khi chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng xÝ nghiÖp ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, tr­íc ®©y xÝ nghiÖp hoµn toµn chê c¸c c«ng tr×nh cÊp trªn giao,nh­ng gÇn ®©y xÝ nghiÖp ®· quyÕt ®Þnh mét mÆt hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cÊp trªn giao vµ mÆt kh¸c xÝ nghiÖp t×m c«ng viÖc c¸c c«ng tr×nh b»ng ®Èy m¹nh viÖc nhËn thÇu,b»ng c¸ch t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ.Do vËy mµ møc thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ng­êi liªn tôc t¨ng .Qua b¶ng ta thÊy lîi tøc sau thuÕ hµng n¨m ®Òu t¨ng,v× xÝ nghiÖp cã nç lùc rÊt lín do lµm gi¶m chi phÝ,hµng n¨m xÝ nghiÖp ®Òu nép ng©n s¸ch ®óng vµ ®Çy ®ñ. Cã thÓ nãi r»ng xÝ nghiÖp VËt liÖu vµ X©y Dùng –c«ng ty X©y L¾p §iÖn Mét ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc x©y l¾p toµn bé hÖ thèng l­íi ®iÖn truyÒn t¶i 35kv vµ 220 kv Miªn B¾c,mµ ®Æc biÖt lµ xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c viÖc thi c«ng ®­êng d©y 500kv ®oµn Hoµ B×nh –Hµ TÜnh .Ngoµi nh÷ng c«ng viÖc x©y l¾p ®iÖn truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ,thêi gian gÇn ®©y xÝ nghiÖp cßn tham gia hÖ thèng chiÕu s¸ng cho khu c«ng nghiÖp nhµ m¸y,bÖnh viÖn,kh¸ch s¹n ...  PhÇn II C¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n liªn quan ®­îc t×m hiÓu t¹i xÝ nghiÖp trong thêi gian thùc tËp tæng hîp C¸c vÊn ®Ò ®­îc t×m hiÓu trong thêi gian thùc tËp . Trong thêi gian thùc tËp võa qua xÝ nghiÖp ®· h­íng dÉn vµ gióp cho em hiÓu ®­îc c«ng viÖc chÝnh cña xÝ nghiÖp lµ g× ,vµ nhê cã hÖ thèng m¸y tÝnh kÕt nèi m¹ng gi÷a c¸c phßng ban vµ c¸c m¸y tÝnh trong cïng mét phßng ®· gióp em cËp nhËt th«ng tin cña xÝ nghiÖp mét c¸ch th­êng xuyªn . Giup em lµm quen víi c¸c phÇn mÒm øng dông mµ hä ®ang sö dông Cô thÓ lµ viÖc ®i s©u vµo t×m hiÓu qu¸ tr×nh dù to¸n c«ng tr×nh ®Ó hä thùc thi c«ng tr×nh ®ã Nh÷ng nhËn xÐt cña em vÒ xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp VËt LiÖu vµ X©y Dùng lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc .Chuyªn l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh ®­êng d©y cao thÕ tõ 35kv ®Õn 500kv ,c¸c tr¹m ®iÖn tõ 35kv tíi 220kv .Tuy nhiªn viÖc qu¶n lý c«ng tr×nh ®ã th× chËm ch¹p ,nhiÒu thñ tôc ,r­êm rµ,.Mang tÝnh thñ c«ng Ýt cã sù trî gióp cña m¸y tÝnh Nªn ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp thùc sù phøc t¹p,nÆng nÒ vµ trïng lÆp,c«ng viÖc tra cøu ,qu¶n lý th«ng tin cña c«ng tr×nh rÊt bÊt tiÖn vµ g©y l·ng phÝ rÊt nhiÒu thêi gian cña nh©n viªn . H­íng chän ®Ò tµi Tªn ®Ò tµi : “HÖ ch­¬ng tr×nh trî gióp dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng ®iÖn t¹i xÝ nghiÖp VËt LiÖu vµ X©y Dùng §iÖn “ Lý do lùa chän ®Ò tµi. HiÖn nay th«ng tin vÒ c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp víi nhu cÇu rÊt lín .xÝ nghiÖp muèn ®Çu thÇu ®­îc c«ng tr×nh cña m×nh th× ph¶i n¾m rÊt râ vÒ gi¸ c¶ ,thµnh phÇn nguyªn vËt liÖu vµ kh¸ch hµng cña m×nh .Víi nhu cÇu vÒ c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn rÊt cao do ®ã th«ng tin vÒ c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp ph¶i ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn tõng ngµy tõng th¸ng,®¶m b¶o tÝnh thêi sù .Do ®ã ph­¬ng ph¸p qu¶n lý thñ c«ng ®· kh«ng phï hîp víi thùc tÕ hiÖn nay,bªn c¹nh ®ã cßn lµm t¨ng chi phÝ tèn thêi gian vµ tiÒn b¹c cña xÝ nghiÖp .Th«ng tin vÒ gi¸ c¶ thÞ tr­êng th­êng xuyªn biÕn ®æi vµ gi¸ ®­a ra dù thÇu còng thay ®æi theo .Kh«ng nh÷ng thÕ th«ng tin ®ã ph¶i ®­îc b¶o mËt mét c¸ch cËn thËn ,chØ cÇn mét s¬ xuÊt nhá sÏ dÉn xÝ nghiÖp thua lç nªn ®Õn tiÒn tû . C¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n phôc vô ®Ò tµi Ngµy 10/02/2005 xÝ nghiÖp ®É thanh lý toµn bé m¸y tÝnh cò vµ thay vµo ®ã lµ 20 m¸y pen 4 víi tèc ®é 2.25 .C¸c m¸y nµy ®­îc kÕt nèi m¹ng víi nhau vµ c¸c ch­¬ng tr×nh ®­îc cµi ®Æt l¹i víi nhiÒu tiÖn Ých kh¸c nhau .Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp ®ang sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n ,Phßng vËt t­ ®ang dïng phÇn mÒm qu¶n lý vËt t­.Víi sù trî gióp cña c¸c phÇn mÒm nµy ®· gióp rÊt nhiÒu cho c«ng viÖc qu¶n lý vËt t­ vµ tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhiÒu.Riªng phßng kÕ ho¹ch th× ®­îc bè trÝ 5 m¸y tÝnh vµ 2 m¸y in trªn ®ã .Víi c«ng viÖc chñ yÕu dïng word vµ sö dông ch­¬ng tr×nh excel .cßn c«ng viÖc bãc tiªn l­îng vµ dù to¸n c«ng tr×nh th× hä tÝnh to¸n b»ng ch­¬ng tr×nh excel .Nªn th«ng tin dù to¸n vÒ c«ng tr×nh thiÕu ®Çy dñ vµ chÝnh x¸c ,an toµn .Khi nh©n viªn hoÆc c¸n bé qu¶n lý muèn xem th«ng tin vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸ vËt t­ cña mét c«ng tr×nh nµo ®ã hä ph¶i tra cøu thñ c«ng trªn sæ s¸ch lªn mÊt rÊt nhiÒu thêi gian Víi bµi to¸n thùc tÕ ®Æt ra th× viÖc lùa chän c«ng cô ®Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n ®ã lµ hÕt søc quan träng ,c«ng cô lùa chän ë ®©y ph¶i chia lµm 2 phÇn : Lùa chän c«ng cô cho viÖc thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu Lùa chän c«ng cô thiÕt kÕ giao diÖn Lùa chän c«ng cô thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu Sau khi khi nghiªn cøu c¸c phÇn mÒm thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän phÇn mÒm qu¶n lý d÷ liÖu microsoft aceess 2000 .C¸c kh¶ n¨ng sö dông phÇn mÒm nµy lµ:Dïng ®Ó t¹o c¸c b¶ng d÷ liÖu,hå s¬ theo dâi c¸c th«ng tin cña hÖ thèng c«ng tr×nh Lùa chän c«ng cô thiÕt kÕ giao diÖn Sau khi nghiªn cøu tÝnh n¨ng cña hÖ thèng vµ nhu cÇu ng­êi sö dông em nhËn thÊy Visual Basic 6.0 lµ hîp lý.Visual Basic cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau. C¸c c«ng cô th­êng sö dông trong thiÕt kÕ : BiÓu mÉu forms:dïng thiÕt kÕ giao diÖn ng­êi dïng ,nh»m hiÓn thÞ c¸c th«ng tin,hiÓn thÞ d÷ liÖu tõ b¶ng, query ®Ó cho b¹n xem,söa ,xo¸ vµ cËp nhËp thªm c¬ së d÷ liÖu . Truy vÊn b¶ng hái :cho phÐp truy vÊn vµ hiÖu chØnh d÷ liÖu còng nh­ chän läc,tËp hîp d÷ liÖu theo yªu cÇu ng­êi dïng tõ mét hay nhiÒu b¶ng . B¸o biÓu (report):dïng tãm t¾t vµ in d÷ liÖu,tæng kÕt vµ trao cho b¹n d÷ liÖu tõ tables vµ queries ®Ó cho b¹n in. TËp ch­¬ng tr×nh (modul):thùc hiÖn tù ®éng mét sè chøc n¨ng.Th­êng dïng ®Ó x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh dïng chung cho toµn bé form Trong thêi gian lµm b¸o c¸o tæng hîp em ®· nghiªn cøu thªm gi¸o tr×nh cña nh÷ng t¸c gi¶ sau: -Ứng dông access trong c¬ së d÷ liÖu cña t¸c gi¶ NguyÔn Xu©n Phong ,cña nhµ xuÊt b¶n trÎ -Microsoft access 2000 lËp tr×nh øng dông c¬ së d÷ liÖu cña t¸c gi¶ NguyÔn §×nh Tª ,cña nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc -Gi¸o tr×nh Visual Basic cña trung t©m tin häc ngo¹i ng÷ TrÝ §øc -Microsoft visual Basic lËp tr×nh c¬ së d÷ liÖu 6.0 cña t¸c gi¶ NguyÕn ThÞ Ngäc Mai cña nhµ xuÊt b¶n lao ®éng-x· héi KÕt luËn Víi sù ph¸t triÓn cña tin häc vµ c«ng nghÖ th«ng tin nh­ hiÖn nay th× viÖc øng dông tin häc vµo tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi lµ ®iÒu tÊt yÕu.Môc ®Ých gi¶m ®­îc chi phÝ vÒ vËt chÊt ,thêi gian lµm t¨ng lîi nhuËn cho xÝ nghiÖp MÆc dï rÊt cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc,xong thêi gian cã h¹n vµ kinh nghiÖm kiÕn thøc ch­a cao nªn ch­¬ng tr×nh cßn nhiÒu thiÕu xãt .Do vËy em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy gi¸o h­íng dÉn ,c¸c b¹n,c¸c c¸n bé ®ang c«ng t¸c t¹i xÝ nghiÖp VËt LiÖu vµ X©y Dùng ®Ó cho ch­¬ng tr×nh cña em ®­îc tèt h¬n n÷a. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35936.DOC
Luận văn liên quan