Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp xe buýt 10 -1 0

LỜI NÓI ĐẦU Giao thông vận tải là một nghành sản xuất vật chất đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. GTVT không trực tiếp tạo ra của cải vật chất như các nghành kinh tế khác như: công nghiệp, nông nghiệp, khai khoáng. Nhưng nó là nghành không thể thiếu, là tiền đề cho sự phát triển của các nghành kinh tế khác. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường sự giao lưu hàng hoá hành khách giữa các vùng kinh tế, văn hoá, giữa các nước hoặc trong vùng kinh tế là một yêu cầu không thể thiếu được của hệ thống giao thông vận tải. Đối với đô thị ngoài việc vận chuyển hàng hoá, thực phẩm để cung cấp cho nhu cầu sử dụng thì giao thông công cộng phục vụ cho việc đi lại của hành khách là một yếu tố quan trọng, hệ thống VTHKCC phải được coi là yếu tố hàng đầu trong GTVT đô thị. VTHKCC góp phần vào sự giao lưu văn hoá, kinh tế, chính trị trong một đô thị tạo điều kiện để phát triển nền kinh tế trong đô thị cũng như hạn chế được một số lượng lớn phương tiện giao thông cá nhân góp phần làm giảm ắch tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường đồng thời tiết kiệm được thời gian, chi phí cho hành khách đi lại. Đồng thời góp phần nâng cao tính văn hoá cộng đồng trong đô thị. Sau một thời gian dài hoạt động không hiệu quả, vào đầu thế kỷ XXI hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã nhận được sự quan tâm, sự can thiệp đầy trách nhiệm của các cấp lãnh đạo chính quyền thành phố và sự ủng hộ của đông đảo nhân dân đã tạo ra được bước ngoặt làm tiền đề cho sự phát triển ngày càng vững chắc, phổ biến của nghành vận tải bằng xe buýt như hiện nay. Đóng góp một phần không nhỏ vào thành công này không thể không nói đến Xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội. Tuy mới chỉ được thành lập bảy năm nhưng Xí nghiệp đã nỗ lực hết sức mình để đạt được vị trí đứng đầu trong nghành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Thành phố. Thực hiện phương châm ’’lý luận gắn với thực tế’’, học đi đôi với hành”, việc thực tập là khâu rất cần thiết và quan trọng. Thông qua thực tập để sinh viên nắm được tình hình sản xuất kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó củng cố, bổ sung những kiến thức đã học, bước đầu có sự liên hệ kết hợp và vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn, tìm hiểu các nghiệp vụ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận rõ tầm quan trọng của việc thực tập, vì vậy trong quá trình thực tập tại xí nghiệp xe buýt 10-10, là một doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chúng em đã có điều kiện cọ sát với thực, để củng cố những kiến thức đã học trong nhà trường, chuẩn bị tốt cho việc làm luận văn tốt nghiệp. Báo cáo thực tập của em gồm 2 phần: Phần A: Phần thực tập chung Phần B: Phần thực tập thu thập số liệu để làm luận văn tốt nghiệp

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp xe buýt 10 -1 0, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viÖc ph©n lo¹i lao ®éng hîp lý sÏ gióp l·nh ®¹o l¾m ®­îc t×nh h×nh nguån nh©n lùc cña xÝ nghiÖp m×nh ®Ó bè trÝ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. ViÖc tæ chøc, ph©n lo¹i lao ®éng ë XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Nguån nh©n lùc Lao ®éng gi¸n tiÕp C¸n bé qu¶n lý L·nh ®¹o XÝ nghiÖp C¸n bé qu¶n lý phßng ban nghiÖp vô Nh©n viªn Lao ®éng trùc tiÕp C«ng nh©n l¸i xe Nh©n viªn b¸n vÐ Thî BDSC Lao ®éng trùc tiÕp kh¸c TuyÕn tr­ëng §iÒu hµnh tuyÕn Quy chÕ Thî röa xe C«ng nh©n dån xe L¸i xe con Nh©n viªn ph¸t vÐ Nh©n viªn cÊp nhiªn liÖu Thu ng©n §iÒu ®é viªn Thñ kho KÕ to¸n B¶o vÖ Kh¸c ( t¹p vô, vÖ sinh) S¬ ®å 1: Ph©n lo¹i lao ®éng t¹i XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi B¶ng sè liÖu sau ®©y sÏ gióp chóng ta thÊy râ nh÷ng thay ®æi vÒ sè l­îng lao ®éng vµ qua ®ã phÇn nµo thÊy ®­îc sù ph¸t triÓn chung cña xÝ nghiÖp. Sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp t¨ng kh«ng ngõng qua c¸c n¨m. Trong giai ®o¹n 6 n¨m, tõ 1998 ®Õn 2004, sè lao ®éng t¨ng 891 ng­êi, t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng 459, 28% vµ chñ yÕu lµ sè l­îng c«ng nh©n l¸i xe, nh©n viªn b¸n vÐ vµ thî söa ch÷a b¶o d­ìng víi 781 ng­êi. §¸ng chó ý nhÊt lµ giai ®o¹n tõ 2002 ®Õn 2003, l­îng lao ®éng cña xÝ nghiÖp ®· t¨ng gÊp ®«i tõ 438 ng­êi lªn 895 ng­êi do ®ßi hái cña sù ph¸t triÓn më réng cña mét m¹ng l­íi xe buýt. ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 2000 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 1. Lao ®éng gi¸n tiÕp 12 15 20 25 28 48 2. Lao ®éng trùc tiÕp 162 270 373 776 943 977 - C«ng nh©n l¸i xe 76 127 175 364 442 454 - Nh©n viªn b¸n vÐ 75 125 172 359 436 454 - Thî BDSC 11 19 26 53 65 69 3. Lao ®éng trùc tiÕp kh¸c 20 33 45 94 114 115 Tæng 194 318 438 895 1085 1140 BiÓu sè 2: Sè lao ®éng t¹i xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 qua c¸c n¨m Bªn c¹nh ®ã, tiÒn l­¬ng b×nh qu©n mét lao ®éng còng t¨ng lªn theo thêi gian chøng tá xÝ nghiÖp lu«n chó träng, quan t©m tíi ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn. N¨m 2000, con sè nµy chØ ®¹t 918. 624 ®ång/ng­êi/th¸ng th× ®Õn n¨m 2004 ®· lµ 1. 648. 375 ®ång/ng­êi/th¸ng vµ n¨m 2005 lµ 1800000/ng­êi/th¸ng. Cïng víi chÕ ®é ®·i ngé, thøëng, ph¹t c«ng b»ng, ph©n minh ®· gióp xÝ nghiÖp kh«ng chØ khai th¸c ®­îc tiÒm n¨ng mµ cßn t¹o t©m lÝ yªn t©m lao ®éng vµ sù trung thµnh víi xÝ nghiÖp ë ng­êi lao ®éng. 1.1.2.3. §Æc ®iÓm vÒ vèn vµ tµi s¶n: Khi míi ®­îc t¸ch ra khái xÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi, vèn cña XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi hoµn toµn lµ vèn cña Nhµ níc cÊp th«ng qua C«ng ty VËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi. KÓ tõ thêi ®iÓm Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi ®­îc thµnh lËp, XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi trë thµnh mét xÝ nghiÖp trùc thuéc T«ng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi, mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, chÝnh v× vËy toµn bé nguån vèn ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp vÉn lµ vèn cña Nhµ n­íc nh­ng ®­îc cÊp th«ng qua Tæng c«ng ty. Do lÜnh vùc ho¹t ®éng lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt nªn sù ®Çu t­ vÒ vèn t­¬ng ®èi lín. Chóng ta cã thÓ thÊy râ h¬n qua b¶ng sè liÖu. Tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2004, vèn cña XÝ nghiÖp ®· t¨ng gÊp 6, 82 lÇn, chñ yÕu lµ do sè l­îng xe buýt XÝ nghiÖp qu¶n lÝ t¨ng m¹nh tõ 33 xe lªn 192 xe. Trong ®ã, n¨m 2003 ®¸nh mét dÊu mèc quan träng vÒ sù gia t¨ng cña nguån vèn, t¨ng 2, 34 lÇn so víi n¨m 2002 bëi sù ®Çu t­ më réng m¹ng líi xe buýt trªn toµn thµnh phè. Qua mçi n¨m, do sè tuyÕn xe XÝ nghiÖp ®¶m nhËn t¨ng lªn theo kÕ ho¹ch cña Thµnh phè giao th× sè xe XÝ nghiÖp ®­îc cÊp còng t¨ng lµm cho nguån vèn kinh doanh cña XÝ nghiÖp ngµy cµng t¨ng. Còng gièng ®Æc thï cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i nãi chung, tØ träng tµi s¶n cè ®Þnh trong tæng sè tµi s¶n th­êng cao trªn 70% th× XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi còng kh«ng ph¶i lµ ngo¹i lÖ. Tµi s¶n cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp chñ yÕu lµ xe buýt nªn chiÕm tØ träng t­¬ng ®èi lín trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n. KÓ c¶ khi míi thµnh lËp ®Õn nay, con sè nµy lu«n ®¹t møc trªn d­íi 80%. Nhê vËy XÝ nghiÖp ®· cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña m×nh vµ cña thµnh phè. N¨m Vèn kinh doanh Tµi s¶n Tµi s¶n cè ®Þnh % Tµi s¶n l­u ®éng % 1998 20. 419632. 164 15. 849. 718. 486 77, 62 4. 569. 913. 678 22, 38 2000 35. 046. 287. 396 27. 465. 775. 432 78, 37 7. 580. 511. 964 21, 63 2002 49. 407. 831. 357 39. 620. 139. 965 80, 19 9. 787. 691. 392 19, 81 2003 115. 581. 810. 462 94. 118. 268. 259 81, 43 21. 463. 542. 203 18, 57 2004 139. 258. 613. 791 115. 041. 540. 853 82, 61 24. 217. 072. 938 17, 39 BiÓu sè 3 : Vèn kinh doanh vµ tµi s¶n cña xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi qua c¸c n¨m. 1.1.2.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp qua mét sè n¨m : Tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2000, mét phÇn lµ do míi thµnh lËp, ho¹t ®éng, m¹ng líi xe buýt ch­a nhiÒu vµ mét phÇn lµ v× thãi quen ®i xe buýt cña ng­êi d©n ch­a cao nªn l­îng hµnh kh¸ch vËn chuyÓn ®­îc cßn h¹n chÕ. Nh­ng víi b­íc ngoÆt lín trong ngµnh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe buýt, tõ n¨m 2002 ®· cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m tiÕp sau. N¨m 2002 lµ 14, 81 triÖu ng­êi; n¨m 2003 lµ 48, 33 triÖu ng­êi vµ n¨m 2004 lµ 82, 18 triÖu ng­êi. §ã qu¶ lµ nh÷ng con sè Ên t­îng. Tuy nhiªn, chóng ta ®Òu dÔ nhËn thÊy r»ng chi phÝ ®Ó vËn hµnh mét m¹ng l­íi xe buýt lµ rÊt lín, ®Æc biÖt lµ chi phÝ cho xe. Sè l­îng xe lín, tÇn suÊt mçi xe ph¶i ch¹y nhiÒu nªn l­îng nhiªn liÖu tiªu hao cung cÊp cho mçi xe còng lín vµ lµm xe xuèng cÊp rÊt nhanh. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc xe cÇn ®îc b¶o døìng, duy tu, söa ch÷a, n©ng cÊp th­êng xuyªn, liªn tôc. Chi phÝ cho viÖc nµy mçi ngµy mÊt hµng tr¨m triÖu ®ång nªn mçi n¨m lµ hµng tr¨m tû ®ång lµ ®iÒu tÊt nhiªn. NhÊt lµ m¹ng l­íi xe buýt ngµy cµng ®­îc më réng nh­ hiÖn nay th× nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy con tiÕp tôc t¨ng. MÆt kh¸c, do ®Æc thï cña ngµnh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe buýt mang tÝnh chÊt “céng céng”, ®Ó phôc vô môc ®Ých x· héi nªn dï l­îng hµnh kh¸ch ®i xe bóyt cã t¨ng lªn nh­ng víi gi¸ vÐ xe buýt thÊp chØ cã 3. 000 ®ång/ng­êi/l­ît vµ tõ 30. 000 ®ång/th¸ng ®Õn 80. 000 ®ång/th¸ng. §i b»ng vÐ th¸ng gióp hµnh kh¸ch tiÕt kiÖm ®­îc mét sè tiÒn kh¸ lín nªn ngµy cµng cã nhiÒu ng­êi chuyÓn sang ®i lo¹i vÐ nµy cµng lµm cho sè tiÒn thu ®­îc còng kh«ng lín. §iÒu ®ã lµm cho doanh thu b¸n vÐ thu vÒ kh«ng thÓ ®ñ ®Ó bï ®¾p cho kho¶n chi phÝ hµng n¨m vµ kÕt qu¶ lµ XÝ nghiÖp lu«n ë trong t×nh tr¹ng lç. Trªn thùc tÕ, hµng n¨m thµnh phè vÉn ph¶i chi mét phÇn Ng©n s¸ch ®Ó bï lç cho ho¹t ®éng xe buýt toµn thµnh phè. Trong nh÷ng n¨m tíi do sè l­îng ng­êi chän xe buýt nh­ lµ ph­¬ng tiÖn ®i l¹i chñ yÕu cña m×nh th× ch¾c ch¾n sè tiÒn thu vÒ cung cÊp dÞch vô còng sÏ t¨ng lªn vµ g¸nh nÆng ph¶i bï lç cho ho¹t ®éng xe buýt cña thµnh phè còng sÏ ®­îc gi¶m bít. Nh­ng dï sao ®i n÷a còng kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng lç lùc phÊn ®Êu cña XÝ nghiÖp trong thêi gian qua trong viÖc ®¶m nhËn vËn chuyÓn mét l­îng lín hµnh kh¸ch, gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu ®i l¹i cña ngêi d©n trong ®Þa bµn Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh t¨ng gi¸ vÐ xe buýt cña UBND thµnh phè xe mét mÆt ®· bï ®¾p mét phÇn chi phÝ vèn ®· qu¸ lín cho lo¹i h×nh vËn t¶i c«ng céng nµy, mét mÆt ®· t¹o ®éng lùc to lín cho c¸c xÝ nghiÖp xe buýt. Ngoµi ra, thµnh phè Hµ Néi còng cã kÕ ho¹ch më réng m¹ng líi xe buýt kh«ng chØ vÒ sè l­îng xe ho¹t ®éng, c¸c tuyÕn xe, ph¹m vi ho¹t ®éng, ®iÓm dõng, ®iÓm ®ç, nhµ chê xe buýt mµ cßn triÓn khai c¸c chiÕn l­îc n©ng cao chÊt l­îng cña dÞch vô xe buýt nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu ®¸p øng ®­îc tõ 20% ®Õn 30% nhu cÇu ®i l¹i cu¶ toµn thµnh phè. ChÝnh v× vËy trong t­¬ng lai kh«ng xa, XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi sÏ cßn tiÕp tôc ®­îc më réng h¬n n÷a. ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 1998 N¨m 2000 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 1. Sè kh¸ch v/c TriÖu ng­êi 1, 85 4, 03 14, 81 48, 33 82, 18 101, 17 2. Doanh thu b¸n vÐ TØ ®ång 2, 241 6, 559 18, 384 43, 272 68, 482 83, 308 3. Tæng chi phÝ TØ ®ång 6, 643 16, 382 34, 520 65, 431 85, 209 98, 170 4. Sè nhµ n­íc bï lç TØ ®ång 4, 402 9, 823 16, 136 22, 159 16, 727 14, 862 BiÓu ®å 4: KÕt qu¶ kinh doanh qua c¸c n¨m cña XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi 1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi: 1.2.1. Mèi quan hÖ trùc tiÕp cña doanh nghiÖp víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng: 1. XÝ nghiÖp Xe buýt 10-10 chÞu sù chØ ®¹o qu¶n lý trùc tiÕp cña tæng c«ng ty VËn t¶i Hµ Néi, c¬ quan cÊp trªn lµ UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ c¸c mÆt kiÓm tra vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò thuéc chøc n¨ng cña m×nh theo luËt ®Þnh. 2. XÝ nghiÖp chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. XÝ nghiÖp chÞu sù l·nh ®¹o cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vÒ mÆt qu¶n lý an ninh chÝnh trÞ trËt tù an toµn x· héi, qu¶n lý d©n c­ vµ lao ®éng, qu¶n lý kÕt cÊu h¹ tÇng, chÞu sù kiÓm tra cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vÒ thi hµnh c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc. 1.2.2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt: 1. XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi cã c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý gåm: - Gi¸m ®èc; - C¸c phã gi¸m ®èc; - Phô tr¸ch kÕ to¸n; - C¸c phßng ban nghÞªp vô tham m­u gióp viÖc. 2. XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi cã c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt gåm: - C¸c §oµn xe, ®éi xe; - Ga ra «t«; - X­ëng (ph©n x­ëng) b¶o d­ìng söa ch÷a «t«. 3. Tæ chøc cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc XÝ nghiÖp cÇn gän nhÑ, hiÖu qu¶ phï hîp víi qui m« ho¹t ®éng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña xÝ nghiÖp cã sù ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi yªu cÇu vµ ®Ó hoµn thµnh c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña tæng c«ng ty giao. 1.2.3. M« h×nh tæ chøc cña xÝ nghiÖp: Lµ mét xÝ nghiÖp trùc thuéc tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé, theo sù chØ ®¹o cña tæng c«ng ty, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña xÝ nghiÖp ®­îc thiÕt kÕ gän nhÑ phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng. a) Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp do tæng gi¸m ®èc c«ng ty bæ nhiÖm, lµ ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ ®¶m b¶o nhiÖm vô t¨ng tr­ëng cña xÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng c«ng ty vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao. b). Phã gi¸m ®èc: Phã gi¸m ®èc gióp viÖc cho gi¸m ®èc chØ ®¹o ho¹t ®éng trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh. Phã gi¸m ®èc còng lµ ng­êi ®­îc uû quyÒn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc trong thêi gian gi¸m ®èc v¾ng mÆt. HiÖn nay, m« h×nh tæ chøc cña xÝ nghiÖp cã kÕt cÊu nh­ sau: S¬ ®å 2:M« h×nh tæ chøc cña xÝ nghiÖp 1.3. T×m hiÓu c¸c ®iÒu kiÖn khai th¸c vËn t¶i: 1.3.1. §iÒu kiÖn vËn t¶i: §iÒu kiÖn vËn t¶i chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc vËn t¶i gåm: M«i tr­êng khai th¸c, ®èi t­îng vËn chuyÓn, luång tuyÕn, cù ly tuyÕn, ®iÒu kiÖn bÕn b·i. XÝ nghiÖp xe buýt Hµ Néi trùc thuéc tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi víi nghµnh nghÒ kinh doanh lµ vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng, phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n kh«ng chØ trong néi thµnh mµ cßn c¶ ngo¹i thµnh Hµ Néi nh­ §«ng Anh, Sãc S¬n, Tõ Liªm vµ c¸c vïng l©n cËn nh­ Hµ T©y, B¾c Ninh, H¶i D­¬ng. V× thÕ nªn cù ly tuyÕn kh«ng lín l¾m, víi c¸c tuyÕn néi ®« cù ly tuyÕn dµi nhÊt lµ tuyÕn Gi¸p B¸t –T©y Tùu dµi 22, 6 km, tuyÕn ng¾n nhÊt lµ tuyÕn Kim M·-bÕn xe MÜ §×nh dµi 9, 6 km. HiÖn nay, xÝ nghiÖp ho¹t ®éng trªn 14 tuyÕn xe buýt trªn kh¾p ®Þa bµn thµnh phè. C¸c tuyÕn xe buýt thuéc qu¶n lý cña xÝ nghiÖp gåm: TuyÕn sè 08: Long Biªn-Ngò HiÖp TuyÕn sè 05: Linh §µm- Phó DiÔn TuyÕn sè 09: Bê Hå – CÇu GiÊy- Bê Hå TuyÕn sè 13: Kim M·-B Õn xe MÜ §×nh TuyÕn sè 18:Kim M·-Long Biªn-Kim M· TuyÕn sè 19:TrÇn Kh¸nh D­- Hµ §«ng TuyÕn sè 21:Gi¸p B¸t- Hµ §«ng TuyÕn sè 25: Nam Th¨ng Long-Gi¸p B¸t TuyÕn sè 27: Hµ §«ng- Nam Th¨ng Long TuyÕn sè 28: Gi¸p B¸t- §«ng Ng¹c TuyÕn sè 29: Gi¸p B¸t-§Þnh C«ng-T©y Tùu TuyÕn sè 33: Mü §×nh-CV Hå T©y TuyÕn sè 37: BX Gi¸p B¸t-BX Hµ §«ng TuyÕn sè 50:Yªn Phô-SV§ Quèc Gia §èi t­îng vËn chuyÓn lµ hµnh kh¸ch tham gia vËn t¶i c«ng céng :Lµ häc sinh, sinh viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn, ng­êi bu«n b¸n. 1.3.2. §iÒu kiÖn ®­êng x¸: Gåm ®iÒu kiÖn vÒ kÕt cÊu mÆt ®­êng, t×nh tr¹ng kü thuËt, chiÒu réng ®Þa h×nh ®­êng ®i qua, ®é dèc däc, b¸n kÝnh cong, mËt ®é giao th«ng trªn ®­êng, tÇm nh×n cña l¸i xe, c¸c c«ng tr×nh phôc vô giao th«ng. Lµ c«ng ty vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng nªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ trong thµnh phè nªn chÊt l­îng mÆt ®­êng kh¸ tèt. Tuy nhiªn do ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng trong thµnh phè nªn c¸c ®iÓm giao c¾t nhiÒu, cã nh÷ng con phè cã mËt ®é giao th«ng kh¸ lín trong khi ®­êng l¹i hÑp ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña ph­¬ng tiÖn. Cßn ®èi víi c¸c tuyÕn buýt kÕ cËn ph­¬ng tÞªn ho¹t ®éng trªn c¸c tuyÕn cã chÊt l­¬ng còng kh¸ tèt chñ yÕu lµ ®­êng lo¹i I vµ lo¹i II. 1.3.3. §iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu: §iÒu kiÖn nµy hoµn toµn phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm ®Þa lý tù nhiªn cña tõng vïng mµ ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng bao gåm:nhiÖt ®é, ®é Èm, l­îng m­a, b·o lôt, s­¬ng mï, sè ngµy m­a trong n¨m. §iÒu kiÖn khÝ hËu ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn t×nh tr¹ng kü thuËt cña ph­¬ng tiÖn, l¸i xe vµ hµnh kh¸ch trong qu¸ tr×nh vËn t¶i. ViÖt Nam n»m trong vïng chÝ tuyÕn B¾c, c¹nh biÓn §«ng, lµ trung t©m §«ng Nam ¸ nªn khÝ hËu ViÖt Nam lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa cô thÓ lµ mïa m­a vµ mïa kh«. §èi víi vïng ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp ®iÒu kiÖn thêi tiÕt ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña ph­¬ng tiÖn. Do hÖ thèng tho¸t n­íc trong thµnh phè kÐm nªn cã mét sè tuyÕn phè bÞ ngËp ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña ph­¬ng tiÖn. VÝ dô nh­ ë quËn Thanh Xu©n hÖ thèng tho¸t n­íc kÐm, vµo mïa m­a ®­êng bÞ ngËp ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®­a xe ra vËn doanh. 1.3.4. §iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt: §iÒu kiÖn tæ chøc lµ nh©n tè chñ quan cña xÝ nghiÖp nh­: ChÕ ®é ch¹y xe, c¸ch bè trÝ l¸i phô xe, chÕ ®é b¶o qu¶n ph­¬ng tiÖn, BDSC ph­¬ng tiÖn. Trong doanh nghiÖp vËn t¶i c«ng t¸c tæ chøc kü thuËt lµ c«ng viÖc chÝnh vµ hÕt søc quan träng, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ chÊt l­îng phôc vô hµnh kh¸ch. Tæ chøc ch¹y xe: XÝ nghiÖp c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vËn chuyÓn vµ biÓu ®å xe ch¹y mµ tæng c«ng ty ®­a xuèng ®Ó phßng ®iÒu ®é lËp kÕ ho¹ch vËn chuyÓn, tæ chøc ch¹y xe theo kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra. Tæ chøc qu¶n lý ph­¬ng tiÖn vµ bè trÝ lao ®éng cho l¸i xe: Bé phËn §iÒu hµnh –Nh©n lùc cña phßng §iÒu ®é trªn c¬ së biªn chÕ lao ®éng cho tõng tuyÕn vµ nhu cÇu lao ®éng phôc vô trªn tuyÕn hµng ngµy, bè trÝ s¾p xÕp (ghÐp b¶ng) lao ®éng ®¶m b¶o ngµy c«ng hîp lý vµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt tèt nhÊt. XÝ nghiÖp qu¶n lý ph­¬ng tiÖn theo h×nh thøc qu¶n lý tËp trung kh«ng chia thµnh c¸c ®éi xe, ®oµn xe. ChÕ ®é b¶o d­ìng söa ch÷a:XÝ nghiÖp cã 2 ga ra BDSC : Ga ra 1 ë NguyÔn Tu©n, ga ra 2 ë MÜ §×nh tÊt c¶ c¸c xe ®Òu vÒ hai gara nµy ®Ó BDSC c¸c cÊp. Gara 1 ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ thiÕt bÞ B§SC vµ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao ®ñ kh¶ n¨ng söa ch÷a, b¶o d­ìng ph­¬ng tiÖn ë c¸c kú cÊp vµ söa ch÷a lín, gara 2 lµ gara phô ®­îc trang bÞ thiÕt bÞ vµ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ ®ñ kh¶ n¨ng söa ch÷a, b¶o d­ìng ph­¬ng tiÖn ë c¸c kú cÊp 1 cµ cã söa ch÷a vÆt. XÝ nghiÖp sÏ ®«n ®èc gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch BDSC vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt. 1.3.5. §iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi: §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi trùc tiÕp ¶nh h­ëng ®Õn nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n, ¶nh h­ëng tíi viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i vµ nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i. 1.4. T×nh h×nh hµnh kh¸ch vËn chuyÓn qua c¸c n¨m cña xÝ nghiÖp: N¨m 1998 sè tuyÕn mµ xÝ nghiÖp tham gia vËn chuyÓn hµnh kh¸ch míi chØ cã 4 tuyÕn nh­ng ®Õn hÕt n¨m 2005 XÝ nghiÖp ®· tham gia vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trªn 14 tuyÕn. Sè l­îng hµnh kh¸ch mµ xÝ nghiÖp vËn chuyÓn ngµy cµng t¨ng. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch cña xÝ nghiÖp 2 n¨m : n¨m 2004 vµ 2005. 1.5. T×nh h×nh ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: 1.5.1. Sè l­îng vµ c¬ cÊu ph­¬ng tiÖn cña xÝ nghiÖp: Tæng sè xe cña xÝ nghiÖp hiÖn nay lµ 239 xe ®­îc qu¶n lý tËp trung chø kh«ng chia thµnh c¸c ®éi xe, ®oµn xe. Xe cña xÝ nghiÖp gåm 4 lo¹i xe kh¸c nhau gåm: Daewoo, Transinc«, Cosmos, Combi víi søc chøa tõ 24 ®Õn 60 chç. NÕu xÐt theo chÊt l­îng kü thuËt th× cã thÓ chia ph­¬ng tiÖn thµnh 2 lo¹i: Lo¹i A gåm c¸c xe Daewoo, Transinco B45, B30. §©y lµ c¸c xe míi ®­îc s¶n xuÊt tõ n¨m 2002 vµ2003, xe cã chÊt l­îng tèt. Lo¹i B gåm c¸c xe Combi, Cosmos. §©y lµ c¸c xe ®­îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng n¨m 90, 91 vµ ®­îc nhËp vÒ n¨m 1998 cã chÊt l­îng thÊp. Lo¹i xe sö dông trªn c¸c tuyÕn: Lo¹i xe sö dông TuyÕn Sè l­îng(xe) Søc chøa(chç)) Daewoo BS090 08, 19, 21, 27 81 60 Transinco B45 09, 18 31 45 Transinco B30 28, 29 37 30 Combi 05, 25, 33, 37, 13 77 24 Cosmos 50 13 24 §éng c¬ sö dông :®éng c¬ ®éng c¬ ®èt trong-nhiªn liÖu dÇu §iezen C¸c th«ng sè kü thuËt cña mét sè ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chñ yÕu cña xÝ nghiÖp: B¶ng th«ng sè kü thuËt c¸c lo¹i xe buýt hiÖn nay cña xÝ nghiÖp 1. 5. 2. T×nh h×nh qu¶n lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i hiÖn nay cña xÝ nghiÖp: Nh×n chung c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i hiÖn nay ®ang ¸p dông hai h×nh thøc qu¶n lý ph­¬ng tiÖn:Lµ h×nh thøc qu¶n lý tËp trung vµ h×nh thøc kho¸n. Mçi ph­¬ng ph¸p ®­îc ¸p dông ®Òu cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm kh¸c nhau, nªn ®Ó ¸p dông h×nh thøc nµo cho cã hiÖu qu¶ cao th× cßn tuú thuéc vµo t×nh h×nh tæ chøc SXKD ë doanh nghiÖp ®ã nh­ thÕ nµo. - H×nh thøc qu¶n lý tËp trung:H×nh thøc nµy gióp cho doanh nghiÖp qu¶n lý ®­îc tèt h¬n, gi¸m s¸t theo dâi ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng l¸i xe còng nh­ ph­¬ng tiÖn. Qu¶n lý ®­îc chÊt l­îng lµm viÖc, kiÓm tra ®­îc chÊt l­îng ph­¬ng tiÖn, doanh thu. Tuy nhiªn n¨ng suÊt l¹i kh«ng cao, l¸i xe kh«ng cã ®éng lùc cao trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, kh«ng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc. - H×nh thøc kho¸n cho l¸i xe:kho¸n theo chuyÕn cho l¸i xe, l¸i xe cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm nép doanh thu theo chuyÕn cho doanh nghiÖp. Nªu cao ®­îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cho l¸i xe, l¸i xe t×m mäi c¸ch ®Ó lµm sao ®¹t ®­îc doanh thu lín nhÊt, ®Ó ®¹t ®­îc vµ v­ît møc kho¸n mµ doanh nghiÖp giao cho. Tuy vËy doanh nghiÖp sÏ kh«ng qu¶n lý ®­îc t×nh h×nh ph­¬ng tiÖn, gi¸m s¸t l¸i xe, gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng trªn ®­êng. XÝ nghiÖp xe buýt Hµ Néi hiÖn nay ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tËp trung kÕt hîp víi viÖc ®Þnh møc nhiªn liÖu cho l¸i xe vµ g×n gi÷ xe cho l¸i xe, l¸i xe lµm tèt sÏ ®­îc th­ëng. H×nh thøc qu¶n lý ph­¬ng tiÖn nµy võa ph¸t huy ®­îc ­u ®iÓm cña h×nh thøc qu¶n lý tËp trung võa khuyÕn khÝch l¸i xe cã tr¸ch nhiÖm víi ph­¬ng tiÖn. 1.6. T×nh h×nh ë x­ëng b¶o d­ìng söa ch÷a PTVT: 1.6.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña x­ëng BDSC: Lµ ®¬n vÞ qu¶n lý kü thuËt vµ trùc tiÕp s¶n xuÊt : - C¨n cø kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp, phèi hîp víi phßng KÕ ho¹ch-§iÒu ®é tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch söa ch÷a b¶o d­ìng th­êng xuyªn, söa ch÷a ®ét xuÊt, b¶o d­ìng söa ch÷a theo kú, cÊp, söa ch÷a lín. - H­íng dÉn l¸i phô xe b¶o qu¶n ch¨m sãc xe vµ söa ch÷a vÆt theo qui ®Þnh cña xÝ nghiÖp. - §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý tèt chÊt l­îng, tiÕn ®é söa ch÷a xe b¶o ®¶m th­êng xuyªn sè xe tèt theo kÕ ho¹ch. - C¨n cø c¸c qui ®Þnh cña xÝ nghiÖp vÒ viÖc lËp biªn b¶n kiÓm tra ghi phiÕu söa ch÷a, thèng kª tæng hîp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ b¶o d­ìng söa ch÷a theo qui ®Þnh. - Chñ ®éng tæ chøc ph©n c«ng c¸n bé c«ng nh©n viªn th­êng trùc 24/24 giê hoµn thµnh nhiÖm vô söa ch÷a theo yªu cÇu. - Qu¶n lý tèt trang thiÕt bÞ m¸y mãc, nhµ x­ëng, tæ chøc s¶n xuÊt khoa häc, vÖ sinh lao ®éng- an toµn lao ®éng trong gara. - Tham gia x©y dùng vµ ®Ò xuÊt víi c«ng ty ®Ó bæ xung hiÖu chØnh c¸c qui ®Þnh møc kü thuËt, quy tr×nh söa ch÷a vµ quy chÕ vÒ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh xe buýt trong ph¹m vi xÝ nghiÖp vµ toµn c«ng ty. - Chñ ®éng phèi hîp víi c¸c phßng ban nghiÖp vô trong xÝ nghiÖp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt gia c«ng bªn ngoµi xÝ nghiÖp ®Ó kh¾c phôc kÞp thêi h­ háng cña xe vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chung cña xÝ nghiÖp. 1.6.2. C¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c cña x­ëng: - Tæ chøc c«ng t¸c bµn giao ph­¬ng tiÖn tr­íc vµ sau khi xe ho¹t ®éng ®¶m b¶o c¬ sè xe tèt ra ho¹t ®éng. Quy kÕt tr¸ch nhiÖm khi xe cã sù cè háng hãc, kÞp thêi b¸o tæ c¬ khÝ SC, söa ch÷a ph­¬ng tiÖn ®¶m b¶o c¬ sè ph­¬ng tiÖn ®ñ chÊt luîng phôc vô trªn tuyÕn ngµy h«m sau. - S¾p xÕp phu¬ng tiÖn vµo b·i sau mçi ngµy xe ho¹t ®éng vÒ. - Tæ chøc c«ng t¸c vÖ sinh ph­¬ng tiÖn ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh kü thuËt vµ s¹ch ®Ñp khi xe ra ho¹t ®éng. - Tæ chøc cÊp ph¸t nhiªn liÖu cho c¸c ph­¬ng tiÖn sau mçi ngµy ho¹t ®éng. 1.6.3. C¬ cÊu tæ chøc vµ h×nh thøc qu¶n lý ë x­ëng: - Gara lµ phßng nghiÖp vô qu¶n lý ®ång thêi lµ ®¬n vÞ tæ chøc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c : + Qu¶n lý ph­¬ng tiÖn + B¶o d­ìng vµ söa ch÷a + GhÐp b¶ng vµ ph©n c«ng ph­¬ng tiÖn, lao ®éng trªn tuyÕn vµ tæ chøc bµn giao cho phßng ®iÒu ®é - Gara ®­îc tæ chøc theo chu tr×nh khÐp kÝn. Tr­ëng gara trùc tiÕop qu¶n lý, ®iÒu hµnh trªn c¸c mÆt : + Ph­¬ng tiÖn-Lao ®éng + Cung øng vËt t­ phô tïng, nhiªn liÖu +Tæ chøc b¶o d­ìng vµ söa ch÷a Tr­ëng gara lµ ng­êi n¾m b¾t t×nh tr¹ng chung, ®¸nh gi¸ chung vÒ ph­¬ng tiÖn. Gióp tr­ëng gara cã c¸c kü thuËt viªn söa ch÷a. H×nh thøc qu¶n lý:qu¶n lý hµng ngµy theo ca do ®èc c«ng vµ bé phËn kü thuËt phô tr¸ch. S¬ ®å tæ chøc gara buýt 10-10: Qu¶n lý tiÕp nhËn NL LËp phiÕu BDSC T/øng vËt t­-P. tïng Bµn giao xe §èc c«ng- KCS B¸o c¸o Gi¶I quyÕt tai n¹n An toµn giao th«ng Thèng kª tæng hîp LËp phiÕu BDSC Më phiÕu yªu cÇu Më phiÕu yªu cÇu LËp phiÕu BDSC Thèng kª tæng hîp Theo dâi qu¶n lý Tæ chøc tiÕp nhËn KÜ thuËt viªn BD cÊp 1 Söa ch÷a ®ét xuÊt Thùc hiÖn BDSC T/øng vËt t­-P. tïng §ãc c«ng -KCS Bµn giao xe Söa ch÷a lín BD cÊp 2 BD cÊp 1 Söa ch÷a ®ét xuÊt Thùc hiÖn BDSC Bé phËn röa xe KÜ thuËt viªn Bé phËn röa xe Thèng kª tæng hîp LËp phiÕu BDSC Tr­ëng phßng Gara 1(Ng. Tu©n) Gara 2(M. §×nh) Quan lý gara tËp trung Qu¶n lý tiÕp nhËn NL Tæ chøc tiÕp nhËn Theo dâi qu¶n lý Thèng kª tæng hîp Quan lý SC tËp trung Quan lý gara tËp trung Qu¶n lý SC tËp trung 1.6.4. Quy m« vµ bè trÝ mÆt b»ng x­ëng: Trong qu¸ tr×nh xe ho¹t ®éng trªn ®­êng th­êng xuyªn cã nh÷ng háng hãc hay tai n¹n x¶y ra khiÕn cho c¸c bé phËn bÞ h­ háng vµ xe kh«ng thÓ ho¹t ®éng b×nh th­êng ®­îc, hoÆc khi xe ®· ch¹y mét thêi gian dµi vµ c¸c chi tiÕt kü thuËt ®· bÞ mµi mßn vµ kh« dÇu nªn cÇn ®­a vµo b¶o d­ìng. Víi nh÷ng tr­êng hîp nh­ trªn xe cÇn ph¶i ®­îc ®­a vµo x­ëng ®Ó ®iÒu chØnh l¹i, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh xe ho¹t ®éng trªn ®­êng ®­îc an toµn. Ban gara cña xÝ nghiÖp lµ bé phËn chuyªn ho¹t ®éng BDSC ph­¬ng tiÖn cña xÝ nghiÖp. X­ëng BDSC cña xÝ nghiÖp kh«ng ph©n ®Þnh tuyÕn BDSC mµ tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn ®­îc giao cho c«ng nh©n, c¸c m¸y mãc chØnh nh­ doa cøng, m¸y mµi trôc c¬, m¸y mµi bãng, phun s¬n ®­îc sö dông chung. Tæng diÖn tÝch cña xÝ nghiÖp lµ 24000 m2 ®ù¬c ph©n chia cho x­ëng vµ c¸c khu vùc khu vùc lµm viÖc nh­ sau: TT H¹ng môc thèng kª §Þa ®iÓm MÆt b»ng nhµ x­ëng(m2) MÆt b»ng n¬i ®ç xe(m2) Khu vùc khèi v¨n phßng(m2) C¸c khu vùc kh¸c(m2) Tæng diÖn tÝch(m2) 1 Khu vùc 2 90 NguyÔn Tu©n 2783 8785 446 11986 24000 2 Khu vùc 1 Mü §×nh Thuª ®iÓm ®ç MÆt b»ng nhµ x­ëng cña xÝ nghiÖp ®­îc bè trÝ nh­ sau: 1.6.5. C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c BDSC cña x­ëng hiÖn nay: TT Dông cô BDSC chuyªn dïng Sè l­îng §¬n vÞ Trang bÞ míi Cò ChÊt l­îng 01 M¸y hµn MT c¬ khÝ 1 C¸i x B×nh th­êng 02 M¸y mµi trôc c¬ 1 C¸i x “ 03 M¸y mµi bãng 1 C¸i x “ 04 M¸y doa cøng 1 C¸i x “ 05 M¸y c©n b¬m cao ¸p 1 C¸i x “ 06 M¸y tiÖn v¹n n¨ng 1 C¸i x “ 07 M¸y khoan cÇn 1 C¸i x D¬ nh·o 08 M¸y lèc t«n 3 trôc 1 C¸i x B×nh th­êng 09 M¸y bÎ t«n 1 C¸i x “ 10 M¸y b¬m h¬i 1 C¸i x “ 11 M¸y nÐn khÝ nhá 2 C¸i x “ 12 BiÕn thÕ hµn 1 C¸i x “ 13 M¸y mµi 2 ®¸ 1 C¸i x “ 14 CÇu n©ng 4 trô 1 C¸i Míi “ 15 M¸y n¹p ¾c quy 1 C¸i Míi “ 1.6.6. C«ng t¸c BDSC ph­¬ng tiÖn: §èi víi xe ®Õn h¹n b¶o d­ìng hay söa ch÷a lín th× tr­íc khi ®­a vµo x­ëng, phßng ®iÒu ®é cÇn ®­îc th«ng b¸o sím ®Ó cã kÕ ho¹ch sö dông xe dù phßng. §Þnh ngh¹ch BDSC ®èi víi c¸c lo¹i xe ®Òu nh­ nhau gåm:B¶o d­ìng ®Þnh kú 3000 km vµ b¶o d­ìng ®Þnh kú 12000 km. LÞch thay thÕ ¾c quy cña tÊt c¶ c¸c lo¹i xe lµ 18 th¸ng. thay lèp lµ 58000 km. Mét sè ®Þnh møc Thay dÇu vµ lµm s¹ch c¸c läc dÇu Sau 6000 km Thay lâi läc dÇu Sau 12000 km Thay m¸ phanh tr­íc, sau Sau 24000 km Thay d©y ®ai m¸y ph¸t, qu¹t giã, ®iÒu hoµ, b¬m h¬i Sau 48000 km Thay n­íc lµm m¸t vµ lµm s¹ch hÖ thèng lµm m¸t Sau 60000 km Thay dÇu dÉn ®éng ly hîp sau Sau 60000 km Hép sè thay dÇu sau Sau 24000 km DÇu cÇu sau Sau 24000 km DÇu trî lùc l¸i Sau 24000 km DÇu phanh Sau 24000 km Quy tr×nh t¸c nghiÖp trong gara a) C«ng t¸c BDSC ®Þnh kú theo kÕ ho¹ch - LËp kÕ ho¹ch BDSC, yªu cÇu vËt t­ cÇn cã vµ cã kÕ ho¹ch söa ch÷a lín - Thùc hiÖn c«ng t¸c BDSC ®· ®­îc Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ký - Khi xe vµo BDSC, tr­ëng gara, phã gara hoÆc nh©n viªn viÕt phiÕu BDSC viÕt lÖnh BDSC cho tõng xe, thèng kª vËt t­ phô tïng, nguyªn liÖu phô dÇu mì theo quy ®Þnh, ®Þnh ngh¹ch ®Ó chuyÓn sang thñ kho ph¸t. C¸c vËt t­ ph¸t sinh trong BDSC, thî SC-KTV b¸o c¸o víi ®èc c«ng – KCS ®Ó kiÓm tra vµ xin ý kiÕn cho thay thÕ hay söa ch÷a vµ chuyÓn cho thñ kho ®Ó ph¸t hay ®i mua. - Kü thuËt viªn thùc hiÖn c«ng viÖc d­íi sù gi¸m s¸t cña §èc c«ng –KCS, thao t¸c ®óng kü thuËt, ®óng quy tr×nh vµ c¸c b­íc c«ng nghÖ trong BDSC theo kú, cÊp. -T¹m øng ®Çu t­ thay thÕ theo quy ®Þnh ngh¹ch, kiÓm tu ph¸t sinh trong BDSC ®Ò xuÊt §èc c«ng thay thÕ vËt t­, phô tïng, nguyªn vËt liÖu, dÇu mì … - Ghi vµo lÖnh BDSC ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn theo dâi, ®Ó gióp c«ng t¸c ®¸nh gi¸, theo dâi vµ thanh to¸n sau nµy. - Dù to¸n ngµy BDSC theo kú cÊp tiÕp theo vµ dù ®o¸n t×nh tr¹ng kü thuËt cÇn ph¶i l­u ý vµ dù b¸o vËt tõ cÇn ph¶i thay thÕ cho c¸c lÇn BDSC sau ®ã, b¸o c¸o l¹i víi tr­ëng Gara vÒ c¸c dù b¸o ®ã ®Ó chuÈn bÞ kÕ ho¹ch cho c¸c b­íc tiÕp theo - §èc c«ng – KCS ghi vµo sæ nhËt tr×nh ®Ó tiÖn theo dâi, qu¶n lý. - Mét b¶n chuyÓn cho Tµi vô ®Ó l­u tr÷ vµ thanh to¸n Röa xe LÖnh BDSC Thî SC-KTV Hå s¬ BDSC T/c BDSC Tµi vô l­u tr÷ thanh to¸n Thèng kª viÕt phiÕu xuÊt vËt t­ Thñ kho Theo dâi KM kú cÊp trong lý lÞch xe b) C«ng t¸c giao nhËn ph­¬ng tiÖn khi vµo BDSC trong Gara hay SC ngoµi - Xe vµo BDSC trong néi bé xÝ nghiÖp ph¶i bao gåm: + LÖnh BDSC do §èc c«ng- KCS, tr­ëng, phã Gara hay nh©n viªn qu¶n lý viÕt phiÕu vµ ph¶i cã ch÷ ký x¸c nhËn ®Çy ®ñ. + PhiÕu vËt t­ thay thÕ vËt t­, phô tïng, nguyªn vËt liÖu, dÇu mì …cã ch÷ ký cña §èc c«ng hay tr­ëng Gara. + PhiÕu xuÊt vËt t­ ph¶i cã ch÷ ký cña thñ kho x¸c nhËn ®· cÊp ph¸t ®Çy ®ñ theo yªu cÇu. §èi víi c¸c phô tïng mua ngoµi còng ph¶i tu©n theo yªu cÇu. §èi víi c¸c phô tïng mua ngoµi còng ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c nhËp kho sau ®ã míi xuÊt ra theo lÖnh söa ch÷a. + KiÓm tra nghiÖm thu xe hoµn toµn ®¶m b¶o vÒ mÆt kü thuËt vµ ®ñ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng, cã biªn b¶n x¸c nhËn vµ nghiÖm thu kü thuËt cã ch÷ ký cña §èc c«ng –KCS x¸c nhËn. §èi víi xe ®em söa ch÷a ngoµi : + Ph¶i ®­îc sù cho phÐp cña phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt hay Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. + Ph¶i cã hîp ®ång víi ®¬n vÞ söa ch÷a ngoµi vµ ho¸ ®¬n chøng tõ ®Çy ®ñ. + Ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c phiÕu xuÊt vµ chøng nhËn chÊt l­îng vËt t­ thay thÕ bªn ngoµi. + VËt t­, phô tïng thay thÕ ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng, lµ hµng chÝnh h·ng hay lo¹i t­¬ng ®­¬ng. + Cã biªn b¶n nghiÖm thu xe hoµn toµn ®¶m b¶o vÒ mÆt kü thuËt vµ chÊt l­îng cã ch÷ ký cña c¸c bªn liªn quan lµm c¬ së thanh quyÕt to¸n c)C«ng t¸c kiÓm tra giao nhËn ph­¬ng tiÖn khi hÕt ca ho¹t ®éng; Ghi km Xe tèt Ho¹t ®éng K. Tra vÒ gara LÊy nhiªn liÖu Röa xe LÖnh s¶n xuÊt S/C T¹i gara Xe háng §Ò xuÊt G§ S/C ngoµi(X­ëng trong néi bé cña c/ty) Hå s¬ Ký hîp ®ång SC Tµi vô XuÊt vËt t­ 1.7. T×m hiÓu c¸c phßng ban nghiÖp vô: 1.7.1. Phßng Nh©n Sù: 1. 7. 1. 1. S¬ ®å tæ chøc: tr­ëng phßng Lao ®éng TiÒn l­¬ng Tæng hîp Hµnh chÝnh Thanh to¸n l­¬ng Theo dâi c«ng Xö lý vi ph¹m Xö lý khen th­ëng Khen th­ëng ChÕ ®é chÝnh s¸ch §Ò xuÊt n©ng bËc l­¬ng §Ò xuÊt nhu cÇu lao ®éng Qu¶n lý, tuyÓn dông §Çu t­ Hµnh chÝnh B¶o vÖ VSCN, YtÕ V¨n th­ l­u tr÷, Ên chØ 1. 7. 1. 2. Chøc n¨ng Lµ phßng nghiÖp vô qu¶n lý: + Tham m­u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®«ng tiÒn l­¬ng vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh cho ng­êi lao ®éng. + Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, b¶o vÖ tuyÓn dông-®µo t¹o ph©n cÊp cña Tæng C«ng ty vµ khèi VTHKCC. + Tham m­u cho Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp trong c«ng t¸c ®©ï t­, bao gåm XDCB, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt.... theo ph©n cÊp cña Tæng C«ng ty vµ khèi VTHKCC. + Tham m­u cho Gi¸m ®èc ban hµnh néi qui, qui chÕ cña XÝ nghiÖp theo sù ph©n cÊp cña Tæng C«ng ty vµ khèi VTHKCC. 1. 7. 1. 3. NhiÖm vô: a) VÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng, tuyÓn dông ®µo t¹o : - Bè trÝ c¸n bé, lao động ®ñ phÈm chÊt, n¨ng lùc phï hîp víi nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng trªn c¬ së tiªu chuÈn chøc danh c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®Þnh møc lao động ®­îc duyÖt. - Chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch vÒ lao động, tiÒn l­¬ng theo th¸ng, quÝ, n¨m. - §Ò xuÊt víi gi¸m ®èc xÝ nghÖp ®iÒu hoµ lao động gi÷a c¸c bé phËn khi cã nhu cÇu. - X©y dùng quy chÕ tuyÓn dông lao động ®ñ tiªu chuÈn, ®¶m b¶o triÖt ®Ó chÊt l­îng tèt nhÊt phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ( theo ph©n cÊp cña tæng c«ng ty vµ tæng ®iÒu hµnh khèi VTHKCC ). - Thùc hiÖn đảm bảo chÕ ®é chÝnh s¸ch nhµ n­íc cho ng­êi lao động (b¶o hiÓm x· héi, y tÕ). - X©y dùng, ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, tæng c«ng ty c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, n©ng cao nghiÖp vô c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o do xÝ nghiÖp, tæng c«ng ty giao. - Tham m­u cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé kÕ cËn. b) VÒ hµnh chÝnh qu¶n trÞ: - Tham m­u cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n cña xÝ nghiÖp, lËp tê tr×nh, kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc x©y míi, c¶i t¹o c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, v¨n phßng, nhµ x­ëng, s©n b·i tr×nh gi¸m ®èc vµ cÊp trªn phª duyÖt. - Tham m­u, ®Ò xuÊt cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®Çu t­, mua s¾m trang thiÕt bÞ, nhu yÕu phÈm v¨n phßng phôc vô c«ng t¸c hµnh chÝnh cña xÝ nghiÖp. - Qu¶n lý vµ sö dông con dÊu vµo ®óng môc ®Ých quy ®Þnh. - Lµ ®Çu mèi tiÕp nhËn, qu¶n lý ph©n lo¹i th«ng tin ®Çu vµo vµ theo dâi tiÕn ®é xö lý c«ng viÖc, tæng hîp b¸o c¸o gi¸m ®èc xÝ nghÖp hoÆc b¸o c¸o tæng c«ng ty, tæng ®iÒu hµnh khèi. - Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th­-lÔ t©n, th­êng trùc tæng ®µi ®iÖn tho¹i chuÈn bÞ phôc vô héi häp, héi nghÞ cña xÝ nghiÖp. - Thùc hiÖn c«ng t¸c nghÜa vô qu©n sù, d©n qu©n tù vÖ. c) VÒ b¶o vÖ: - X©y dùng quy chÕ b¶o vÖ tµi s¶n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi s¶n thuéc xÝ nghiÖp, ®¶m b¶o c«ng t¸c an ninh c¬ së. - Th­êng xuyªn ®«n ®èc, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong c«ng t¸c vÖ sinh an toµn lao động vµ PCCC. - C¸c c«ng t¸c liªn quan ®Õn b¶o vÖ. d) VÒ tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ: - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c khen th­ëng kû luËt an toµn lao động b¶o hé lao động. - KÕt hîp víi c¸c phßng ban trùc tiÕp qu¶n lý lao động x¸c minh vµ ®Ò xuÊt xö lý vi ph¹m theo ph©n cÊp. - Tham m­u trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i. 1.7.1.4. Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch lao ®éng vµ kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng: a) KÕ ho¹ch lao ®éng: Lao ®éng trong xÝ nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p ®Þng biªn trªn c¬ së sè xe tham gia kÕ ho¹ch vµ lo¹i xe. Víi l¸i xe, NVBV lµ 3, 9 ng­êi/1 ®Çu ph­¬ng tiÖn Lao ®éng kh¸c lµ 0, 59 ng­êi/1 ®Çu ph­¬ng tiÖn b) KÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng XuÊt ph¸t kú kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch lao ®éng, xÝ nghiÖp tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng. Quü tiÒn l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Trong ®ã: N : Sè lao ®éng ®Þnh biªn. TL : Møc l­¬ng tèi thiÓu ¸p dông trong doanh nghiÖp ®Ó x© dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. H : HÖ sè l­¬ng cÊp bËc b×nh qu©n. H : HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng b×nh qu©n. QTL : Quü tÒn l­¬ng cña bé m¸y gi¸n tiÕp mµ sè lao ®éng nµy ch­a tÝnh vµo ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp. Quü tiÒn l­¬ng cña xÝ nghiÖp: Trong ®ã : : Tæng nhu cÇu quü tiÒn l­¬ng cña xÝ nghiÖp. : Tæng quü tiÒn l­¬ng cña l¸i xe, thî BDSC, lao ®éng gi¸n tiÕp vµ lao ®éng kh¸c. Quü tiÒn l­¬ng cña l¸i xe : ®­îc x¸c ®Þnh theo ®¬n gi¸ tiÒn cho 1 km. Daewoo : 1093 ®/ km. Transinco B45 : 1226®/ km. Transinco B30 : 1057 ®/km. Cosmos : 1164 ®/km. Combi : 1086 ®/km. C¸ch tÝnh l­¬ng : - §èi víi nh©n viªn l¸i xe vµ NVBV : LCB = HÖ sè l­¬ng 350. 000®; L­¬ng chÊt l­îng = Tæng sè l­ît / 1th¸ng §G /1 l­ît. Tæng l­¬ng = LCB + L­¬ng chÊt l­îng; - §èi víi c¸n bé v¨n phßng: LCB = HÖ sè l­¬ng 350. 000®Sè ngµy c«ng thùc tÕ/ sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é (26 ngµy). L­¬ng s¶n phÈm = LCB x 1. 5. Tæng l­¬ng = LCB + L­¬ng s¶n phÈm. T«ng thu nhËp = Tæng l­¬ng + c¸c kho¶n phô cÊp – c¸c kho¶n gi¶m trõ. BHXH = LCB x 5%; BHYT = LCB x 1%; - §èi víi lao ®éng trong hîp ®ång lµm ca viÖc tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi vµ tõng bé phËn ®oµn xe, ®éi xe b»ng c¸ch chia sè tiÒn cho c¶ ®oµn xe vµ mçi nh©n viªn l¸i phô xe theo mçi tuyÕn. ViÖc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ®­îc tiÕn hµnh hai lÇn trong mét th¸ng gåm mét lÇn t¹m øng vµ mét lÇn thanh to¸n. * TrÝnh nép c¸c b¶o hiÓm trong xÝ nghiÖp ViÖc trÝch nép sö dông c¸c lo¹i b¶o hiÓm trong xÝ nghiÖp ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Cô thÓ nh­ sau : BHXH lµ 25%, BHYT 6% trong ®ã thu cña ng­êi lao ®éng 5% BHXH vµ 1% BHYT, cßn l¹i xÝ nghiÖp chi. * C¸c lo¹i th«ng kª b¸o c¸o vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng. - B¶ng chÊm c«ng. - B¶ng t¹m øng l­¬ng. - B¸o c¸o t×nh h×nh sö dông lao ®éng. - B¸o c¸o lao ®éng vµ thu nhËp : th¸ng, quý, n¨m. 1. 7. 2. Phßng Tµi ChÝnh- KÕ To¸n: 1. 7. 2. 1. S¬ ®å tæ chøc: tr­ëng phßng Tæng hîp H¹ch to¸n kÕ to¸n Qu¶n lý vèn tµi s¶n X©y dùng KH-TC Tæng hîp KH ng©n s¸ch Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ B¸o c¸o tµi chÝnh Tæng hîp b¸o c¸o H¹ch to¸n kÕ to¸n QuyÕt to¸n thu ng©n QuyÕt to¸n Thñ quü, thu ng©n VÐ lÖnh Doanh thu Nép tiÒn ng©n hµng Tæng hîp b¸o c¸o H¹ch to¸n kÕ to¸n 1.7.2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô: Lµ phßng nghiÖp vô qu¶n lý: thùc hiÖn nghiªm chØnh ph¸p lÖnh kÕ to¸n- tµi chÝnh-thèng kª cña nhµ n­íc vµ ph©n cÊp vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ c¸c quy chÕ vÒ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh do tæng c«ng ty ban hµnh: NhiÖm vô cô thÓ: - Qu¶n lý toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n vµ vèn cña tæng c«ng ty giao cho xÝ nghiÖp. - Chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh th¸ng, quÝ, n¨m. - Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. - Tham m­u cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp trong c«ng t¸c ®Çu t­, bao gåm: ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt. - C«ng t¸c kÕ to¸n vËt t­ theo dâi vµ kiÓm so¸t gi¸ c¶ vËt t­, phô tïng, h­íng dÉn bé phËn kho thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tµi chÝnh kÕ to¸n. - Quan lý l­u tr÷ c¸c lo¹i chøng tõ vµ thanh quyÕt to¸n c¸c qu¶n chi phÝ theo quy ®Þnh - C«ng t¸c kÕ to¸n quü, kÕ to¸n tiÒn mÆt, ng©n hµnh. - Hµng ngµy kÕ hîp víi bé phËn thu ng©n phßng ®iÒu ®é ®èi chiÕu sè liÖu vµ b¸o c¸o theo quy ®Þnh. - NhËn tiÒn doanh thu tõ vÐ cña bé phËn thu ng©n phßng ®iÒu ®é sau ®ã nép tiÒn ®i ng©n hµng theo qui ®Þnh TCT. - Theo dâi phÇn vÐ xe buýt. 1.7.3. Phßng ®iÒu ®é: 1.7.3.1. S¬ ®å tæ chøc: QuyÕt to¸n lÖnh víi TVXN Tæng hîp kÕt qu¶ hµng ngµy Thu nép tiÒn vÒ tµi vô Thu ng©n Giao T/to¸n vÐ víi BV NghiÖm thu vÐ lÖnh Qu¶n lý vÐ lÖnh §iÒu §é 2( Mü §×nh) Tr­ëng phßng Bé phËn kü thuËt vËt t­ Bé phËn gi¸m s¸t Bé phËn ®iÒu hµnh nh©n lùc Bé phËn nghiÖm thu, thu ng©n Qu¶n lý KT-PtiÖn Mua s¾m vËt t­ Thu kho LËp KH vËt t­ An toµn PT LËp KHBDSC Cung øng vËt t­ NhËp kho §iÒu §é 1 KiÓm tra gi¸m s¸t §iÒu §é 1 Qu¶n lý vËt t­ XuÊt/ NhËp kho Qu¶n lý nh©n lùc vµ §H t¹i XN GhÐp b¶ng Ph©n c«ng lÞch trùc Qu¶n lý ngµy c«ng QuyÕt T/to¸n vÐ víi BV Qu¶n lý vÐ lÖnh NghiÖm thu vÐ lÖnh Qu¶n lý chuyÕn l­ît l­ît Qu¶n lý tuyÓn dông Vi ph¹m Tæng hîp Nh©n viªn LXBV §iÒu hµnh trªn tuyÕn Qu¶n lý nh©n lùc T«ng hîp xö lý VP Lao ®éng kh¸c §iÒu §é 2 (M§) An ninh HK GhÐp b¶ng Ph©n c«ng lÞch trùc Qu¶n lý ngµy c«ng Qu¶n lý chuyÕn l­ît l­ît Thu ng©n 1.7.3.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn: a) Bé phËn kü thuËt vËt t­: - Qu¶n lý toµn bé ph­¬ng tiÖn cña xÝ nghiÖp - LËp kÕ ho¹ch vµ ®­a ph­¬ng tiÖn vµo kiÓm ®Þnh theo ®Þnh kú - Gi¶i quyÕt tai n¹n vµ cho c¸c ph­¬ng tiÖn vµo BD ®Þnh kú, söa ch÷a lín, thay thÕ vËt t­ phô tïng. - LËp kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu phô tïng theo th¸ng quý n¨m, ®Ò nghÞ tæng c«ng ty vµ xÝ nghiÖp cung øng - Tæ chøc tiÕp nhËn phô tïng vËt t­ tõ tæng c«ng ty hoÆc tæ chøc mua s¾m vËt t­, phô tïng phôc vô c«ng t¸c BDSC theo ph©n cÊp cña xÝ nghiÖp - Phèi hîp víi gara trong viÖc ®­a ph­¬ng tiÖn vµo BDSC ®óng kú cÊp vµ tæ chøc cung øng, theo dâi thèng kª cÊp ph¸t, sö dông vËt t­ phô tïng cho tõng lo¹i ph­¬ng tiªn theo ph©n cÊp cña xÝ nghiÖp - Phèi hîp víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n trong viÖc thanh quyÕt to¸n mua s¾m vËt t­ phô tïng vµ hå s¬ BDSC - Lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c theo sù ph©n c«ng cña ban gi¸m ®èc XN b) Bé phËn ®iÒu hµnh nh©n lùc - Tham gia cïng tæng ®iÒu hµnh khèi c«ng viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiªp, biÓu ®å ch¹y xe - Tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh luång tuyÕn ®¶m b¶o thùc hiÖn chuyÕn l­ît theo kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra - Phèi hîp víi gi¸m s¸t gi¶i quyÕt c¸c ph¸t sinh trªn tuyÕn - Phèi hîp víi gara trong viÖc ®­a ph­¬ng tiÖn ra ho¹t ®éng vµ thay thÕ, söa ch÷a ph­¬ng tiÖn ®ét suÊt. - Tæ chøc c«ng t¸c gi¶i to¶ hµnh kh¸ch, ®iÒu hµnh luång tuyÕn khi cã t¾c ®­êng. - Tham m­u cho ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kh¸c: H¹ tÇng, hîp ®ång bÕn xe. - Qu¶n lý nh©n lùc: Trªn c¬ së biªn chÕ lao ®éng cña tõng tuyÕn vµ nhu cÇu lao ®éng phôc vô trªn tuyÕn hµng ngµy, bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng ®¶m b¶o ngµy c«ng hîp lý vµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt tèt nhÊt. - Bè trÝ lao ®éng nghØ èm, nghØ ®ét xuÊt, kÞp thêi ®iÒu ®éng lao ®éng dù phßng thay thÕ khi cã nhu cÇu c) Bé phËn gi¸m s¸t - Cã nhiÖm vô th­êng xuyªn tæ chøc kiÓm tra trªn tuyÕn, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ lËp biªn b¶n nh÷ng lçi vi ph¹m cña c«ng nh©n l¸i xe vµ NVBV - KÞp thêi cã mÆt ®Ó xö lý c¸c ph¸t sinh trªn tuyÕn nh­: va ch¹m gi÷a l¸i xe, b¸n vÐ víi kh¸ch hµng, ng­êi ®i ®­êng, hç trî l¸i xe, NVBV khi trªn xe cã ®èi t­îng vi ph¹m trËt tù an ninh - KÕt hîp víi bé phËn ®iÒu hµnh tæ chøc gi¶i to¶ HK, ¾ch t¾c giao th«ng theo sù ph©n c«ng cña tr­ëng phßng ®iÒu ®é - §Ò nghÞ thay n¾n chØnh lé tr×nh, biÓu ®å ch¹y xe, h¹ tÇng trªn tuyÕn… - X¸c minh lçi vi ph¹m cña c«ng nh©n l¸i xe, NVBV vµ ®Ò xuÊt xö lý vi ph¹m - Thùc hiÖn c«ng viÖc kh¸c do tr­ëng phßng trùc tiÕp ph©n c«ng d) Bé phËn nghiÖm thu, thu ng©n - Tæ chøc tiÕp nhËn vÐ tõ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n tæ chøc cÊp ph¸t cho NVBV ho¹t ®éng trªn tuyÕn - Tæ chøc viÖc nghiÖm thu lÖnh vËn chuyÓn, vÐ, km ho¹t ®éng cña c¸c xe buýt sau mçi ca ho¹t ®éng trªn tuyÕn vµ cÊp ph¸t lÖnh, vÐ míi cho l¸i xe, NVBV ca sau - Hµng ngµy thu tiÒn b¸n vÐ tõ nh©n viªn b¸n vÐ xe buýt trªn tuyÕn, vµo sè liÖu m¸y tÝnh theo qui ®Þnh - §Þnh kú tæ chøc nghiÖm thu, thanh quyÕt to¸n vÐ theo qui ®Þnh - Hµng ngµy ph¶i kÕt hîp víi bé phËn thu ng©n cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®èi chiÕu sè liÖu vµ b¸o c¸o theo qui ®Þnh - Chñ ®éng phèi hîp cïng c¸c phßng ban lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c do gi¸m ®èc ph©n c«ng. B¶ng Quy tr×nh t¸c nghiÖp khi xe vÒ Depot: C¸c t¸c nghiÖp khi l¸i xe trªn tuyÕn vÒ ph¶i tham gia Xe ho¹t ®éng vÒ KiÓm tra, giao nhËn xe NhËn dÇu NVBV nghiÖm thu, thu ng©n BD ®Þnh kú, SC vÆt NghiÖm thu BDSC Röa xe XÕp xe vµo b·i Xe ra ho¹t ®éng B¶ng quy tr×nh vËn hµnh vÐ-lÖnh – doanh thu. Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n TCT Bé phËn nghiÖm thu Phßng ®iÒu ®é Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n L¸i xe, b¸n vÐ Ng©n hµng Bé phËn KH- TH (trung t©m ®iÒu hµnh)- LÖnh CÊp ph¸t quyÕt to¸n lÖnh : QuyÕt to¸n doanh thu : CÊp ph¸t quyÕt to¸n vÐ : 1.8. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña XN trong thêi gian qua: 1.8.1. ThuËn lîi: Sau 4 n¨m ho¹t ®éng ®éc lËp, t¸ch khái xÝ nghiÖp xe kh¸ch nam. XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 ®ang dÇn ®i vµo æn ®Þnh. Lµ mét trong 4 xÝ nghiÖp buýt thuéc tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi, xÝ nghiÖp ®· gãp phÇn vµo viÖc chinh phôc ®­îc ng­êi d©n néi ®« b»ng chÊt l­îng phôc vô thuËn tiÖn vµ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ ®i l¹i, v× hiÖn nay xe buýt ®­îc coi lµ gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò giao th«ng ®« thÞ n­íc ta. Sè l­¬ng xe buýt cña xÝ nghiÖp t¨ng nhanh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §· cã ®­êng dµnh riªng cho xe buýt trªn ®­êng NguyÔn Tr·i- Thanh Xu©n, nh­ vËy cã thÓ nãi nhµ n­íc rÊt quan t©m ®Õn lo¹i h×nh dÞch vô nµy. 1.8.2. Khã kh¨n: HÖ thèng xe buýt ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n Thñ ®«, tuy nhiªn ®· lµm n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò. HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng hiÖn t¹i ch­a ph¸t triÓn kÞp víi sù ph¸t triÓn cña ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Víi t×nh tr¹ng qu¸ t¶i, kÑt xe hay ïn t¾c giao th«ng còng do nguyªn nh©n chÝnh lµ ®­êng phè Hµ Néi qu¸ hÑp vµ hÖ thèng nhµ chê, tr¹m dõng kh«ng ®­îc ®Æt ®Çy ®ñ, ch­a x©y dùng ®­îc nhiÒu tuyÕn ®­êng dµnh riªng cho xe buýt. §ã lµ nh÷ng khã kh¨n chung cña c¶ nghµnh VTHKCC b»ng xe buýt. Bªn c¹nh ®ã XN vÉn cßn nhiÒu lo¹i xe cò nh­ xe cosmos, combi chÊt l­îng kÐm, hay háng hãc. §iÒu ®ã cã ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn chÊt l­îng vËn t¶i. C¬ së h¹ tÇng xÝ nghiÖp ®· qu¸ cò vµ diÖn tÝch nhá nªn khã cã thÓ ®¸p øng tèt nÕu trong thêi gian tíi khi sè l­îng ph­¬ng tiÖn t¨ng lªn. 1.9. KiÕn nghÞ: Trªn c¬ së t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng ë xÝ nghiÖp xe buýt 10-10, ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn l¬Þ ë xÝ nghiÖp, ta cã thÓ ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng trë thµnh mét dÞch vô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña ng­êi d©n thñ ®«. 1.9.1. §èi víi chÝnh quyÒn thµnh phè: - TiÕp tôc chÝnh s¸ch trî gi¸ ®èi víi vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng, ®i ®«i víi viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o cho xe buýt trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. - H¹n chÕ ®¨ng ký xe m¸y trªn toµn ®Þa bµn thµnh phè, th¾t chÆt xö lý vi ph¹m luËt lÖ an toµn giao th«ng ®Ó x©y dùng l¹i thãi quen ®i ®óng luËt cña ng­êi d©n, x©y dùng thÝ ®iÓm mét sè tuyÕn ®­êng dµnh riªng cho xe buýt. - Më réng ®­êng x¸ ra c¸c khu ngo¹i vi thµnh phè, n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®­êng bé cã bÒ réng qu¸ hÑp ®Ó xe buýt cã thÓ dÔ dµng ®i l¹i ho¹t ®éng. - TËp trung ngÊn s¸ch ®Ó më thªm c¸c lo¹i h×nh dÞch vô vËn t¶i c«ng céng kh¸c nh­ :tµu ®iÖn ngÇm, xe ®iÖn trªn cao nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i c«ng céng vµ hç trî cho xe buýt hiÖn ®ang qu¸ t¶i. - T¨ng chi phÝ ®Çu t­ cho vËn t¶i c«ng céng. 1.9.2. KiÕn nghÞ ®èi víi tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi: - Sím cã ph­¬ng ¸n më réng qui m« ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp xe buýt nãi chung vµ xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 nãi riªng. - CÊp chi phÝ n©ng cÊp mÆt b»ng nhµ x­ëng vµ khu hµnh chÝnh ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. - Cö c¸n bé thanh tra th­êng xuyªn kiÓm tra ho¹t ®éng cña l¸i xe trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña tæng c«ng ty - Cã biÖn ph¸p h­íng dÉn chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kÕt hîp hç trî chp nhau nh÷ng khã kh¨n vÒ bÕn b·i, nhµ x­ëng, trang thiÕt bÞ b¶o d­ìng söa ch÷a. - Nªn thay thÕ dÇn mét sè tuyÕn vÉn sö dông c¸c lo¹i xe cò nh­ combi, cosmos ®Ó nh­êng chç cho c¸c xe cã chÊt l­îng tiªn nghi cao h¬n. - Më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng cña xe buýt ra c¸c huyÖn ngo¹i thµnh ®Ó nh©n d©n thuËn tiÖn trong viÖc ®i l¹i. B:PhÇn thùc tËp riªng Thu thËp sè liÖu lµm luËn v¨n tèt nghiÖp §Ò tµi: LËp DA§T ph­¬ng tiÖn cho xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi Gi¸o viªn h­íng dÉn:NguyÔn ThÞ Thùc §Ò c­¬ng ®Ò tµi tèt nghiÖp Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ dù ¸n ®Çu t­ vµ lËp dù ¸n ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn VTHKCC b»ng xe buýt 1. 1. §Çu t­ vµ dù ¸n ®Çu t­: 1. 1. 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i ®Çu t­ a) Kh¸i niÖm ®Çu t­ b)Ph©n lo¹i ®Çu t­ 1. 1. 2. Dù ¸n ®Çu t­ a) Kh¸i niÖm DA§T b)Vai trß cña DA§T c) Yªu cÇu ®èi víi mét DA§T d) Chu tr×nh mét DA§T e)C¸c h×nh thøc qu¶n lý thùc hiÖn mét DA§T 1. 2. LËp dù ¸n ®Çu t­ 1. 2. 1. Tr×nh tù cña qu¸ tr×nh lËp DA§T 1. 2. 2. Néi dung cña qu¸ tr×nh lËp DA§T 1. 3. §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­. 1. 3. 1. Kh¸i niÖm ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­. 1. 3. 2. C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ 1. 4. Tæng quan vÒ DA§T ph­¬ng tiÖn VTHKCC b»ng xe buýt 1. 4. 1. Kh¸i qu¸t vÒ ph­¬ng tiÖn VTHKCC b»ng xe buýt a)Kh¸i niÖm b)Vai trß c)Ph©n lo¹i d)Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ph­¬ng tiÖn xe buýt 1. 4. 2. Néi dung cña DA§T ph­¬ng tiÖn vËn t¶i xe buýt A. LuËn cø vÒ sù cÇn thiÕt cña viÖc ®Çu t­ a)§Þnh h­íng ph¸t triÓn VTHKCC b»ng xe buýt ë Hµ Néi b)ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn xe buýt c«ng céng cña chÝnh phñ vµ thµnh phè c)Chñ tr­¬ng x· héi ho¸ dÞch vô xe buýt c«ng céng cña thµnh uû, H§ND, UBND thµnh phè B. H×nh thøc ®Çu t­ vµ quy m« ®Çu t­ C. Lùa chän ph­¬ng tiÖn cÇn ®Çu t­ a)C¸c c¨n cø chñ yÕu ®Ó lùa chän lo¹i xe b)Lùa chän ph­¬ng tiÖn cÇn ®Çu t­ D. X¸c ®Þnh nhu cÇu ph­¬ng tiÖn cÇn ®Çu t­ a)X¸c ®Þnh nhu cÇu ph­¬ng tiÖn cÇn ®Çu t­ b)X¸c ®inh nhu cÇu bÕn b·i, x­ëng BDSC cÇn ®Çu t­ E. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n Ch­¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh ph­¬ng tiÖn cña xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 2. 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 2. 1. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 2. 1. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô, c¬ cÊu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp a)Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña xÝ nghiÖp b)C¬ cÊu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp 2. 1. 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh a)§Æc ®iÓm vÒ nghµnh nghÒ kinh doanh, s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng b)§Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc c)§Æc ®iÓm vÒ vèn vµ tµi s¶n d)KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp qua mét sè n¨m 2. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ ph­¬ng tiÖn cña xÝ nghiÖp 2. 2. 1. Kh¸i qu¸t vÒ c¸c tuyÕn xe buýt cña xÝ nghiÖp vµ c¬ së h¹ tÇng trªn tuyÕn 2. 2. 1. Sè l­îng, c¬ cÊu, chÊt l­îng ph­¬ng tiÖn cña xÝ nghiÖp vµ c¬ së hËu cÇn phôc vô ph­¬ng tiÖn. 2. 2. 3. T×nh h×nh qu¶n lý ph­¬ng tiÖn cña xÝ nghiÖp. 2. 2. 4. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu khai th¸c cña ph­¬ng tiÖn. Ch­¬ng III:LËp dù ¸n ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn cho xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi 3. 1. C¸c c¬ së ®Ó lËp dù ¸n 3. 1. 1. Môc tiªu, quan ®iÓm ph¸t triÓn VTHKCC cña thµnh phè Hµ Néi 3. 1. 2. KÕ ho¹ch vËn chuyÓn hµnh kh¸ch cña xÝ nghiÖp 3. 1. 3. KÕt qu¶ ®iÒu tra kh¶o s¸t vÒ ®iÒu kiÖn giao th«ng trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña ph­¬ng tiÖn 3. 1. 4. C¸c yªu cÇu ®èi víi ph­¬ng tiÖn xe buýt trong thµnh phè 3. 2. Tr×nh tù vµ néi dung lËp DA§T ph­¬ng tiÖn cña xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi 3. 2. 1. X¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt cña ®Çu t­ 3. 2. 2. Lùa chän quy m« vµ h×nh thøc ®Çu t­ 3. 2. 3. Lùa chän ph­¬ng tiªn xe buýt A. Lùa chän ph­¬ng tiÖn theo søc chøa B. Lùa chän ph­¬ng tiÖn theo phÈm chÊt chÊt l­îng xe a)Chi phÝ tiÒn l­¬ng b)Chi phÝ cè ®Þnh I. KhÊu hao ph­¬ng tiÖn II. KhÊu hao nhµ cöa, v¨n phßng, gara, x­ëng, kho III. KhÊu hao b·i ®ç xe IV. KhÊu hao thiÕt bÞ x­ëng V. KhÊu hao thiÕt bÞ v¨n phßng ®iÒu hµnh kh¸c c)X¸c ®Þnh c¸c kho¶n biÕn phÝ(Chi phÝ biÕn ®æi) I. Chi phÝ nhiªn liÖu II. Chi phÝ dÇu nhên III. Chi phÝ x¨m lèp IV. Chi phÝ b¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a th­êng xuyªn V. Chi phÝ biÕn ®æi kh¸c 3. 2. 4. X¸c ®Þnh nhu cÇu ph­¬ng tiÖn cÇn ®Çu t­ a)Nhu cÇu ph­¬ng tiÖn cÇn ®Çu t­ b)Nhu cÇu bÕn b·i, x­ëng BDSC cÇn ®Çu t­ c)Nhu cÇu vèn ®Çu t­ kh¸c 3. 2. 5. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t­ a)Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ b)§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ m«i tr­êng cña dù ¸n KÕt luËn Trong thêi gian 7 tuÇn, nhãm sinh viªn thùc tËp líp VËn t¶i KT§B vµ TP K43 ®· ®­îc thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp xe buýt 10-10, ®­îc tham quan c¬ së v¹t chÊt, ®­îc lµm viÖc t¹i c¸c phßng ban cña xÝ nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë xÝ nghiÖp, chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc sù lam viÖc khÈn tr­¬ng trong c«ng viÖc ë mét xÝ nghiÖp xe buýt. XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 lµ mét xÝ nghiÖp xe buýt lín song c¬ së vËt chÊt hiªn nay cña xÝ nghiÖp cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña mét xÝ nghiÖp xe buýt tiªu chuÈn. Trong t­¬ng lai, xÝ nghiÖp cÇn ®Çu t­ ®æi míi, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô trªn c¸c tuyÕn ma xÝ nghiÖp qu¶n lý, cÇn thay thÕ c¸c lo¹i xe cò cã khèi l­îng vËn chuyÓn nhá, tiÖn nghi kÐm. kh«ng ®¶m b¶o xe buýt tiªu chuÈn. Qua thêi gian thùc tËp võa qua em rót ra ®­îc nhiÒu kÕt luËn, bæ sung nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. cã thªm ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm bæ Ých cho c«ng viÖc sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù tËn t×nh gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban trong xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 vµ c« gi¸o TrÇn ThÞ Lan H­¬ng ®· gióp em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp nµy. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 A.. PhÇn thùc tËp chung. 3 1. 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp vËn t¶i 3 1. 1. 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn xÝ nghiÖp Xe buýt 10-10 3 1. 1. 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh 7 1. 1. 2. 1. §Æc ®iÓm vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh, s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng 7 1. 1. 2. 2. §Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc 8 1. 1. 2. 3. §Æc ®iÓm vÒ vèn vµ tµi s¶n 10 1. 1. 2. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp qua mét sè n¨m 11 1. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi 13 1. 2. 1. Mèi quan hÖ trùc tiÕp cña doanh nghiÖp víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. 13 1. 2. 2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt 13 1. 2. 3. M« h×nh tæ chøc cña xÝ nghiÖp 14 1. 3. T×m hiÓu c¸c ®iÒu kiÖn khai th¸c vËn t¶i 15 1. 3. 1. §iÒu kiÖn vËn t¶i 15 1. 3. 2. §iÒu kiÖn ®­êng x¸ 15 1. 3. 3. §iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu 16 1. 3. 4. §iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt 16 1. 3. 5. §iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi 17 1. 4. T×nh h×nh hµnh kh¸ch vËn chuyÓn qua c¸c n¨m cña xÝ nghiÖp 18 1. 5. T×nh h×nh ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 19 1. 5. 1. Sè l­îng vµ c¬ cÊu ph­¬ng tiÖn cña xÝ nghiÖp 19 1. 5. 2. T×nh h×nh qu¶n lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i hiÖn nay cña xÝ nghiÖp 20 1. 6. T×nh h×nh ë x­ëng b¶o d­ìng söa ch÷a PTVT 20 1. 6. 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña x­ëng BDSC 20 1. 6. 2. C¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c cña x­ëng 21 1. 6. 3. C¬ cÊu tæ chøc vµ h×nh thøc qu¶n lý ë x­ëng 22 1. 6. 4. Quy m« vµ bè trÝ mÆt b»ng x­ëng 25 1. 6. 5. C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c BDSC cña x­ëng hiÖn nay 26 1. 6. 6. C«ng t¸c BDSC ph­¬ng tiÖn 26 1. 7. T×m hiÓu c¸c phßng ban nghiÖp vô 29 1. 7. 1. Phßng Nh©n Sù 29 1. 7. 1. 1. S¬ ®å tæ chøc 29 1. 7. 1. 2. Chøc n¨ng 30 1. 7. 1. 3. NhiÖm vô 31 1. 7. 1. 4. Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch lao ®éng vµ kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng 32 1. 7. 2. Phßng Tµi ChÝnh- KÕ To¸n 34 1. 7. 2. 1. S¬ ®å tæ cbøc 34 1. 7. 2. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô 34 1. 7. 3. Phßng ®iÒu ®é 35 1. 7. 3. 1. S¬ ®å tæ chøc 35 1. 7. 3. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn 37 1. 8. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña XN trong thêi gian qua 40 1. 8. 1. ThuËn lîi 40 1. 8. 2. Khã kh¨n 40 1. 9. KiÕn nghÞ 41 1. 9. 1. §èi víi chÝnh quyÒn thµnh phè 41 1. 9. 2. KiÕn nghÞ ®èi víi tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi 41 B:PhÇn thùc tËp riªng 42 KÕt luËn 46 Môc lôc 47

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại xí nghiệp xe buýt 10-10.doc