Báo cáo Thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty TNHH TM Phú Thịnh

CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH TM PHÚ THỊNH 21.Quá trình thành lập,mục tiêu, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty. 2.2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 2.3. Định hướng phát triển của công ty CHƯƠNG 2:KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHVÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TM PHÚ THỊNH CHƯƠNG 4:NHẬN XÉT , KIẾN NGHỊ , KẾT LUẬN

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1339 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty TNHH TM Phú Thịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hàng thuần sang TK 911 để xác định kết quả hoạt động kinh doanh Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ: b. Một số ví dụ minh họa: +. Ngày 18/12/09 bán cho GLOBAL PREMIUM SENICE LTD một lô hàng theo hóa đơn 0042009.Tỷ giá thực tế là 16.500 VNĐ/USD ( vì hàng XK nên thuế suất , thuế GTGT 0% Nợ 1311 144.012.000 Có 511 144.012.000 Có 3331 0 (thuế suất GTGT:0%) +. Ngày 18/12/2009 , Kết chuyển doanh thu và cung cấp dịch vụ để xác định kết quả kinh doanh . Nợ 511 144.012.000 Có 911 144.012.000 . . +. Ngày 31/12/2009 , Kết chuyển toàn bộ doanh thu và cung cấp dịch vụ cả năm sang 911. Nợ 511 358.789.124 Có 911 358.789.124 c. Trình tự lên số tổng hợp : Trình tự lên sổ tổng hợp được thể hiện qua sơ đồ sau : Sổ Cái TK 511 Sổ Nhật Ký Chung Chứng từ gốc: -Hóa đơn GTGT - Phiếu thu - Giấy báo của NH Cty TNHH TM PHÚ THỊNH Số cái tài khoản 511 - Doanh thu baùn haøng Tháng 06 đến tháng 12 năm 2009 Số dư cuối kỳú : Số ct Ngày CT Ngày GS Diễn giải Đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh có Số dư PT12/01 18/12/09 18/12/09 Haøng trang trí nội thất lục bình 1311 144.012.000 144.012.000 PT12/02 18/12/09 18/12/09 Keát chuyeån doanh thu 911 144.012.000 KC_1 21/11/09 21/11/09 Haøng maây nhöïa caùc loaïi 1311 17,719,524 17,719,524 KC_1 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån doanh thu 911 17,719,524 DT12/01 28/12/09 28/12/09 Haøng noäi that luïc bình caùc loaïi 1311 197,057,600 197,057,600 KC_1 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån doanh thu 911 197,057,600 Tổng phát sinh nợ : 358.789.124 358.789.124 Phát sinh lỹ kế : 358.789.124 358.789.124 Số dư cuối kỳ : Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rỏ họ tên) (Ký, ghi rỏ họ tên)) (Ký, ghi rỏ họ tên) 3.2. Doanh thu hoạt động tài chính : Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh tại công ty là lãi tiền gửi Ngân Hàng. 3.2.1. Kế toán chi tiết: a. Chứng từ, sổ sách: +. Chứng từ :gồm có giấy báo có của NH. +. Sổ sách gồm có sổ Nhật Ký Chung ,Số cái. b. Tình tự luân chuyển: Sau khi nhận giấy báo cáo của NH về khoản lãi tiền gửi NH đã nhập vào TGNH .Kế toán căn cứ vào giấy báo có của NH để hoạch toán vào Sổ Nhật Ký Chung . 3.2.2 .Kế toán tổng hợp : a. Tài khoản sử dụng : +. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính sử dụng TK 515 “ Doanh thu hoạt động tài chính ” +. Nội dung và kết cấu TK 515 515 -Số thuế GTGT phải nộp tính theo -Doanh thu hoạt động tài chính phát Phương pháp trực tiếp (nếu có) sinh trong kỳ -Kết chuyển doanh thu hoạt động Tài chính. Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ: b. Ví dụ minh họa: +. Ngày 26/11/2009 nhận được giấy báo có của NH về số tiền lãi mà công ty đã gửi tiền mặt và ngoại tệ ở NH . Nợ 1121 34.246 Có 515 34.246 Nợ 1122 46.240 Có 515 46.240 +. Ngày 30/11/2009, Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh . Nợ 515 80.486 Có 911 80.486. . +. Ngày 31/12/2009, Kết chuyển toàn bộ doanh thu hoạt động tài chính cả năm sang 911. Nợ 515 220.436 Có 911 220.436 c. Trình tự lên sổ tồng hợp: Sơ đồ thể hiện trình tự lên sổ: Sổ cái 515 Sổ Nhật Ký Chung Giấy báo Có NH Cty TNHH TM PHÚ THỊNH Số cái tài khoản 515 - Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính Tháng 06 đến tháng 12 năm 2009 Số dư cuối kỳ : Số ct Ngày CT Ngày GS Diễn giải Đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh có Số dư NH09/03 25/09/09 25/09/09 Laõi tieàn göûi thaùng 09/2009 (VND) 1121 2,067 2,067 NH09/04 25/09/09 25/09/09 Laõi tieàn göûi thaùng 09/2009 (USD) 1122 6,880 8,947 KC_2 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån DT HÑTC 911 8,947 NH10/05 25/10/09 25/10/09 Laõi tieàn göûi thaùng 10/09 1121 7,337 7,337 NH10/05 25/10/09 25/10/09 Laõi tieàn göûi thaùng 10/09 1122 10,240 17,577 KC_2 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån DT HÑTC 911 17,577 NH11/04 26/11/09 26/11/09 Laõi tieàn göûi thaùng 11/09 1121 34.246 34.246 NH11/04 25/11/09 25/11/09 Laõi tieàn göûi thaùng 11/09 1122 46.240 80.486 KC_2 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån DT HÑTC 911 220.436 NH12/10 31/12/09 31/12/09 Laõi tieàn göûi thaùng 12/09 1121 61,382 61,382 NH12/10 31/12/09 31/12/09 Laõi tieàn göûi thaùng 12/09 1122 35,200 96,582 KC_2 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån DT HÑTC 911 96,582 Tổng phát sinh nợ : 145.152 145.152 Phát sinh lỹ kế : 145.152 145.152 Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (ký, ghi rỏ họ tên) (ký, ghi rỏ họ tên 3.3. Giá vốn hàng bán : Là giá thực tế xuất kho của sản phẩm hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành và đã được xác định là tiêu thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ . 3.3.1. . Kế toán chi tiết: a. Chứng từ ,sổ sách: +. Chứng từ :gồm có hóa đơn thuế GTGT đầu vào , bảng phân bổ chi phí trả trước ,bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, bảng báo cáo tiền lương. +. Sổ sách : Sổ sách gồm có sổ Nhật Ký Chung , Số cái. b. Tình tự luân chuyển Khi nhận được giấy đề nghị thanh toán của nhà cung cấp , kế toán lập giấy đề nghị, trình cho Giám Đốc ký sau đó kế toán chuyển giấy đề nghị chi cho thủ quỹ, để thủ quỹ chi tiền .Kế toán mang tiền trả cho nhà cung cấp và nhà cung cấp xuất hóa đơn GTGT giao cho kế toán .Căn cứ vào hóa đơn này kế toán hoạch toán vào sổ sách . Nếu công ty trả cho nhà cung cấp bằng tiền gửi NH thì kế toán lập giấy ủy nhiệm chi gửi cho NH, sau khi NH chi tiền trả cho nhà cung cấp, NH gửi giấy báo nợ cho công ty, kế toán dựa vào giấy báo nợ để hoạch toán vào sổ sách. Sơ đồ luân chuyển chứng từ tại công ty: Nhà Cung Cấp Kế Toán Thủ Quỹ Giấy đề nghị thanh toán (1) Giấy đề nghị chi(2) Trả tiền cho nhà Cung cấp(4) Chi tiền và lập phiếu chi(3) Xuất hóa đơn (5) 3.3.2.Kế toán tổng hợp : a. Tài khoản sử dụng: +. Kế toán giá vốn hàng bán sử dụng TK 632 “giá vốn hàng bán” +. Nội dung và kết cấu TK 632: 632 - Trị giá vốn của sản phẩm ,hàng hóa, - Kết chuyển giá vốn của hàng đã dịch vụ đã bán trong kỳ . bán trong kỳ sang TK 911 để xác - Chi phí nguyên vật liệu , chi phí nhân định kết quả kinh doanh công vượt trên mức bình thường và chi - Trị giá hàng bán nhập kho lại. phí sản xuất chung cố định không phân - Khỏan hòan nhập dự phòng giảm giá bổ được tính vào giá hàng bán. hàng tồn kho cuối năm tài chính. - Các khỏan hao hụt , mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường trách nhiệm của cá nhân gây ra. - Chi phí xây dựng tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng , tự chế hoàn thành . - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ b. Ví dụ minh họa: +. Ngày 12/10/2009 xuất một lô hàng bán cho NIKASTAR PTY LTD Nợ 632 49.392.400 Có 1561 49.392.400 +. Ngày 31/10/2009, Kết chuyển giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh. Nợ 911 49.392.400 Có 632 49.392.400 . +. Ngày 31/12/2009, Kết chuyển toàn bộ giá vốn hàng bán cả năm sang 911 Nợ 911 248.512.400 Có 632 248.512.400 c. Trình tự lên sổ tồng hợp: Sơ đồ thể hiện trình tự lên sổ: Chứng từ gốc: -Hóa đơn GTGT - Phiếu chi - Giấy báo nợ Sổ Cái TK 632 Sổ Nhật Ký Chung Cty TNHH TM PHÚ THỊNH Số cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Tháng 06 đến tháng 12 năm 2009 Số dư cuối kỳ : Số ct Ngày CT Ngày GS Diễn giải Đối ứng Số ct Ngày CT Ngày GS PX10/01 12/10/09 12/10/09 Xuaát haøng maây nhöïa+gioû luïc bình (Irma) 1561 49,392,400 49,392,400 KC_5 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån Giaù voán 911 49,392,400 PX11/01 21/11/09 21/11/09 Baøn gheá maây nhöïa caùc loaïi (South Afica) 1561 16,300,000 16,300,000 KC_5 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån Giaù voán 911 16,300,000 PX12/01 28/12/09 28/12/09 Haøng noäi thaát luïc bình caùc loaïi (Beppler) 1561 63,710,000 63,710,000 PX12/02 28/12/09 28/12/09 Haøng noäi thaát luïc bình caùc loaïi (Beppler) 1561 29,700,000 93,410,000 PX12/03 28/12/09 28/12/09 Haøng noäi thaát luïc bình caùc loaïi (Beppler) 1561 66,950,000 160,360,000 PX12/04 28/12/09 28/12/09 Haøng noäi thaát luïc bình caùc loaïi (Beppler) 1561 10,470,000 170,830,000 PX12/05 28/12/09 28/12/09 Haøng noäi thaát luïc bình caùc loaïi (Beppler) 1561 11,990,000 182,820,000 KC_5 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån Giaù voán 911 182,820,000 Tổng phát sinh nợ : 248,512,400 248,512,400 Phát sinh lỹ kế : 248,512,400 248,512,400 Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký ghi rỏ họ tên) (Ký ghi rỏ họ tên) (Ký ghi rỏ họ tên) 3.4. Chi phí hoạt động tài chính: Chi phí hoạt động tài chính phát sinh tại công ty chủ yếu là vay ngắn hạn. 3.4.1. Kế toán chi tiết: a. Chứng từ ,sổ sách: +. Chứng từ :gồm có giấy báo tiền lãi vay ngắn hạn, giấy đề nghị chi, phiếu chi ,… +. Sổ sách gồm : có sổ Nhật Ký Chung , Số cái. b. Tình tự luân chuyển: Sau khi nhận giấy báo đến trả lãi vay NH, kế toán lập giấy đề nghị chi trình cho Giám Đốc duyệt rồi mang sang cho thủ quỹ chi tiền và kế toán nộp lãi vay NH, căn cứ vào các chứng từ trên kế toán hoạch toán vào sổ sách. 3.4.2.Kế toán tổng hợp : a. Tài khoản sử dụng: +. Kế toán chi phí hoạt động tài chính sử dụng TK 635 “ chi phí hoạt động tài chính ” +. Nội dung và kết cấu TK 635: 635 - Các khoản chi phí của hoạt động tài - Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu chính . tư chứng khoán . - Các khoản lỗ do thanh lý các khoản - Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ chi phí đầu tư ngắn hạn. tài chính sang TK 911để xác định - Các khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá kết quả kinh doanh. - Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ: b. Ví dụ minh họa: +. Ngày 26/11/2009 nhận được giấy báo nợ Nợ 635 11.000 Có1122 11.000 +. Ngày 30/11/2009, Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh. Nợ 911 269.326 Có 635 269.326 +. Ngày 31/12/2009, Kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động tài chính cả năm sang 911. Nợ 911 576.951 Có 635 576.951 c. Trình tự lên sổ tồng hợp: Sơ đồ thể hiện trình tự lên sổ: Chứng từ gốc: - Phiếu chi - Sổ phụ Sổ Cái TK 635 Sổ Nhật Ký Chung Cty TNHH TM PHÚ THỊNH Sổ cái tài khoản 635 - Chi phí taøi chính Tháng 06 đến tháng 12 năm 2009 Số dư cuối kỳ : Số ct Ngày CT Ngày GS Diễn giải Đối ứng Số ct Ngày CT Ngày GS NH08/02 30/08/09 30/08/09 Phí CT ñeán baùo coù 1122 88,880 88,880 KC_6 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån CP HÑTC 911 88,880 NH09/02 06/09/09 06/09/09 Phí chuyeån tieàn – CS Thieân Sôn 1122 11,000 11,000 KC_6 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån CP HÑTC 911 11,000 NH10/02 22/10/09 22/10/09 Phí CT baùo coù 1122 88,880 88,880 KC_6 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CP HÑTC 911 88,880 NH11/02 14/11/09 14/11/09 Phí CTD 1122 93,326 93,326 NH11/06 26/11/09 26/11/09 Phí CT baùo coù 1122 11,000 181,326 NH11/08 29/11/09 26/11/09 Keát chuyeån CP HÑTC 1122 11,000 269,326 KC_6 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån CP HÑTC 911 269,326 NH12/03 12/12/09 12/12/09 Phí chuyeån tieàn 1122 11,065 11,065 NH12/07 18/12/09 18/12/09 Phí CT LHBT 1121 4,400 15,465 NH12/09 18/12/09 18/12/09 Phí CT 1121 15,400 30,865 NH12/11 31/12/09 31/12/09 Phí CT ñeán cuûa baùo coù 0599.3025 1122 88,000 118,865 KC_6 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP HÑTC 911 118,865 Tổng phát sinh : 576,951 576,951 Phát sinh lỷ kế : 576,951 576,951 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Số dư cuối kỳ Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký ghi rỏ họ tên) (Ký ghi rỏ họ tên) (Ký ghi rỏ họ tên) 3.5. Chi phí quản lý bán hàng: Chi phí bán hàng phát sinh tại công ty chủ yếu là chi phí vật liệu đóng gói, chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, bến bãi, phương tiện, bốc dỡ vận chuyển….v.v. 3.5.1. Kế toán chi tiết: a. Chứng từ ,sổ sách: +. Chứng từ :gồm có giấy đề nghị thanh toán ,giấy đề nghị chi, phiếu chi, phiếu chi, hóa đơn GTGT ,… +. Sổ sách gồm có sổ Nhật Ký Chung, Số cái, sổ chi tiết…. b. Tình tự luân chuyển: Khi có phát sinh chi phí, kế toán cần thanh tóan các khoản chi phí đó thì phải lập giấy đề nghị chi tiền và thông qua sự phê duyệt của Giám Đốc .Khi đó thủ quỹ chi tiền và lập phiếu chi cho kế toán .Sau đó kế toán thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt và đồng thời kế toán nhận hóa đơn từ nhà cung cấp .Căn cứ vào số chứng từ trên kế toán hoạch toán vào sổ sách . Trường hợp khác nếu công ty thanh toán cho khách hàng bằng tiền gửi NH thì kế toán phải lập giấy ủy nhiệm chi, thông qua Giám Đốc đã duyệt rồi yêu cầu NH thanh toán cho khách hàng của công ty. Sau khi thanh toán xong NH gửi giấy báo nợ về cho công ty, kế toán căn cứ vào sổ chứng từ này mà hoạch toán . Sơ đồ luân chuyển chứng từ tại công ty: Kế Toán Giấy đề nghị thanh toán (1) Thủ Quỹ Nhà Cung Cấp Giấy đề nghị chi(2) Trả tiền cho nhà Cung cấp(4) Chi tiền và lập phiếu chi(3) Xuất hóa đơn (5) 3.5.2.Kế toán tổng hợp : a. Tài khoản sử dụng: +.Kế toán chi phí bán hàng sử dụng TK 641 “chi phí bán hàng” +. Nội dung và kết cấu TK 641: 641 - Tập hợp chi phí bán hàng - Các khoản được phép ghi giảm chi phí. - Kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ: b. Ví dụ minh họa: +. Ngày 01/12/2009 chi phí cước thuê bao đã chi trả bằng tiền mặt Nợ 133 35.013 Nợ 641 350.126 Có 111 385.139 +ngày 12/12/09 chi tiền nước cho công ty CP Cấp Nước Gia Định Nợ 133 3.048 Nợ 641 65.751 Có 111 68.800 +. Ngày 30/12/2009 tiền lương phải trả cho CBCNV trong tháng 12/2009 là. Nợ 641 8.700.000 Có 334 8.700.000 +. Ngày 31/12/2009 kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Nợ 911 26.380.776 Có 641 26.380.776 +. Ngày 31/12/2009 kết chuyển toàn bộ chi phí bán hàng cả năm sang TK 911 Nợ 911 71.039.582 Có 641 71.039.582 c. Trình tự lên sổ tồng hợp: Sơ đồ thể hiện trình tự lên sổ: Chứng từ gốc: -Hóa đơn bán hàng - Phiếu chi - Giấy báo nợ NH - Các chứng từ khác Sổ Cái TK 642 Sổ Nhật Ký Chung Cty TNHH TM PHÚ THỊNH Sổ cái tài khoản 641 - Chi phí bán hàng Tháng 06 đến tháng 12 năm 2009 Số dư cuối kỳ : Số ct Ngày CT Ngày GS Diễn giải Đối ứng Số ct Ngày CT Ngày GS PC07/09 01/07/09 01/07/09 Theû nhôù maùy chuïp hình 1111 609,524 609,524 PC07/10 01/07/09 01/07/09 Maùy chuïp hình 1111 4,081,818 4,691,342 KC_7 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån CP baùn haøng 911 4,691,342 PC10/01 01/10/09 01/10/09 Name card 1111 940,000 940,000 PC10/03 01/10/09 01/10/09 Trang a4 tổ chức quảng cáo hội chợ 1111 500,000 1,440,000 PC10/04 18/09/09 18/09/09 Thueâ gian haøng trieãn laõm hoäi chôï 2009 1111 28.000.000 13,258,181 PC10/07 30/10/09 30/10/09 Cöôùc taxi 1111 3,738,095 16,996,276 PC10/09 30/10/09 30/10/09 Cöôùc ADSL thaùng 09/2009 1111 269,500 17,265,776 PC10/10 30/10/09 30/10/09 Cöôùc ADSL thaùng 10/2009 1111 385,000 17,650,776 PC10/11 30/10/09 30/10/09 Phí haûi quan 1111 30,000 17,680,776 PTR10/01 30/10/09 30/10/09 Phaûi traû long CBCNV thaùng 10/2009 334 8,700,000 26,380,776 KC_7 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CP baùn haøng 911 26,380,776 PC11/01 01/11/09 01/11/09 Brochure – TK Tôø quaûng caùo 1111 9,600,000 9,600,000 PTR11/01 30/11/09 30/11/09 Phaûi traû long CBCNV thaùng 11/2009 334 8,700,000 18,916,190 KC_7 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån CP baùn haøng 911 18,916,190 PC12/01 01/12/09 01/12/09 Cöôùc Thue bao 1111 385.139 385.139 PC12/02 01/12/09 01/12/09 Phí boác xeáp haøng hoaù 1111 700,952 1,443,809 Pc12/06 11/12/09 12/12/09 Chi tìên cho tổng công ty viễn thông quân đội 1111 55.356 9,525,324 PC12/10 12/12/09 12/12/09 Chi tiền cho cty điện lực Tp.HCM- Gia Định 1111 68.800 10,001,514 PTR12/01 30/12/09 30/12/09 Löông phaûi traû CBCNV thaùng 12/2009 334 8,700,000 21,021,274 PC12/39 31/12/09 31/12/09 Leä phí haûi quan 1111 30,000 21,051,274 KC_7 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP baùn haøng 911 21,051,274 Tổng phát sinh : 71,039,582 71,039,582 Phát sinh lỷ kế : 71,039,582 71,039,582 Số dư cuối kỳ : Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký ghi rỏ họ tên) (Ký ghi rỏ họ tên) (Ký ghi rỏ họ tên) 3.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh , quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của toàn doanh nghiệp . 3.6.1. Kế toán chi tiết: a. Chứng từ ,sổ sách: +. Chứng từ :gồm có giấy đề nghị thanh toán , giấy đề nghị chi , phiếu chi, hóa đơn GTGT ,… +. Sổ sách gồm : có sổ Nhật Ký Chung , Số cái , sổ chi tiết…. b. Tình tự luân chuyển: Khi có phát sinh chi phí , kế toán cần thanh tóan các khoản chi phí đó thì phải lập giấy đề nghị chi tiền và thông qua sự phê duyệt của Giám Đốc .Khi đó thủ quỹ chi tiền và lập phiếu chi cho kế toán .Sau đó kế toán thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt và đồng thời kế toán nhận hóa đơn từ nhà cung cấp .Căn cứ vào số chứng từ trên kế toán hoạch toán vào sổ sách . Trường hợp khác nếu công ty thanh toán cho khách hàng bằng tiền gửi Ngân Hàng thì kế toán phải lập giấy ủy nhiệm chi ,thông qua Giám Đốc đã duyệt rồi yêu cầu Ngân Hàng thanh toán cho khách hàng của công ty . Sau khi thanh toán xong Ngân hàng gửi giấy báo nợ về cho công ty , kế toán căn cứ vào sổ chứng từ này mà hoạch toán . Sơ đồ luân chuyển chứng từ tại công ty: Thủ Quỹ Nhà Cung Cấp Kế Toán Giấy đề nghị thanh toán (1) Giấy đề nghị chi(2) Trả tiền cho nhà Cung cấp(4) n Chi tiền và lập phiếu chi(3) Xuất hóa đơn (5) 3.6.2.Kế toán tổng hợp : a. Tài khoản sử dụng: +.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp sử dụng TK 642 “ chi phí quản lý doanh nghiệp ” +. Nội dung và kết cấu TK 642: 642 - Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp - Các khoản được phép ghi giảm chi Phát sinh trong kỳ. phí. - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ: b. Ví dụ minh họa: +. Ngày 21/10/2009 chi phí tiếp khách của công ty chi bằng tiền mặt Nợ 642 1.395.000 Có 1.395.000 +. Ngày 30/10/2009 phải trả lương cho CBCNV tháng 10/2009 Nợ 642 12.500.000 Có 334 12.500.000 +. Ngày 31/10/2009 kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Nợ 911 13.525.428 Có 642 13.525.428 . +. Ngày 31/12/2009 kết chuyển toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm sang TK 911 Nợ 911 133.750.881 Có 642 133.750.881 c. Trình tự lên sổ tồng hợp: Sơ đồ thể hiện trình tự lên sổ: Chứng từ gốc: -Hóa đơn GTGT - Phiếu chi - Giấy báo nợ NH Sổ Cái TK 642 Sổ Nhật Ký Chung TNHH TM PHÚ THỊNH Sổ cái tài khoản Cty TNHH TM PHÚ THỊNH 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 06 đến tháng 12 năm 2009 Số ct Ngày CT Ngày GS Diễn giải Số ct Ngày CT Ngày GS Diễn giải PC07/07 01/07/09 01/07/09 Vaên phoøng phaåm 1111 83,636 1,028,636 PC07/08 01/07/09 01/07/09 Boá caùo thaønh laäp cty. 1111 218,182 1,246,818 PC07/11 01/07/09 01/07/09 Phí laép ñaët ADSL 1111 453,636 1,700,454 PC07/12 16/07/09 16/07/09 Phí PSTN 1111 433.400 1,836,818 PC07/13 01/07/09 01/07/09 Phí laët ñaët ñieän thoaïi 1111 361,818 2,198,636 PC07/14 01/07/09 01/07/09 Sao y giaáy CNÑKKD, MST. 1111 17,000 2,215,636 THUE07/01 01/07/09 01/07/09 Thueá moân baøi phaûi noäp năm 2009 3338 1,500,000 3,715,636 PC07/16 04/07/09 04/07/09 Phí coâng chöùng 1111 50,000 3,765,636 PC07/17 04/07/09 04/07/09 Ñaùnh maùy coâng chöùng 1111 27,273 3,792,909 PC07/18 09/07/09 09/07/09 Maùy in-Canon LBP 2900 1111 1,673,333 5,466,242 PC07/19 09/07/09 09/07/09 Mua maùy vi tính P4 (02boä) 1111 15,002,130 20,468,372 PC07/20 09/07/09 09/07/09 Mua maùy Fax Panasonic 342CX 1111 1,860,909 22,329,281 PC07/21 16/07/09 10/07/09 Cước PSTB 1111 433.400 23,030,190 PC07/22 23/07/09 23/07/09 Maùy vi tính 1111 6,048,000 29,078,190 PTR07/01 30/07/09 30/07/09 Phaûi traû löông CBCNV thaùng 7/2009 334 12,500,000 41,578,190 KC_8 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån CP QLDN 911 41,578,190 PC08/01 01/08/09 01/08/09 Mua keùt saét loaïi 52C 1111 2,818,182 2,818,182 PC08/02 01/08/09 01/08/09 Cöôùc ADSL T06/09 1111 66,667 2,884,849 PC08/03 01/08/09 01/08/09 Maùy in Epson 230 1111 2,769,540 5,654,389 PC08/04 01/08/09 01/08/09 Giaáy Epson 1111 484,680 6,139,069 PC08/05 01/08/09 01/08/09 Maùy vi tính 1111 8,718,320 14,857,389 PC08/06 01/08/09 01/08/09 Samsung 1111 2,453,636 17,311,025 PTR08/01 30/08/09 30/08/09 Phaûi traû löông CBCNV thaùng 8/2009 334 12,500,000 29,811,025 KC_8 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån CP QLDN 911 29,811,025 PC09/01 01/09/09 01/09/09 Cöôùc Taxi 1111 2,857,143 2,857,143 PC09/02 01/09/09 01/09/09 Cöôùc ADSL T07/09 1111 309,091 3,166,234 PC09/03 01/09/09 01/09/09 PSTN T07/09 1111 195,754 3,361,988 PC09/04 01/09/09 01/09/09 Mua HÑ GTGT 1111 17,700 3,379,688 PTR09/01 29/09/09 29/09/09 Phaûi traû löông CBCNV thaùng 9/2009 334 12,500,000 15,879,688 KC_8 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån CP QLDN 911 15,879,688 PC10/02 01/10/09 01/10/09 ADSL T8/09 1111 309,091 309,091 PC10/05 01/10/09 01/10/09 PSTN T08/09 1111 165,004 474,095 PC10/06 21/10/09 21/10/09 Tiếp khách 1111 1.395.000 509,428 PC10/08 30/10/09 30/10/09 Tieàn an ninh quoác phoøng name 2009 1111 516,000 1,025,428 PTR10/01 30/10/09 30/10/09 Phaûi traû löông CBCNV thaùng 10/2009 334 12,500,000 13,525,428 KC_8 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CP QLDN 911 13,525,428 PC11/04 01/11/09 01/11/09 Cöôùc ADSL T9/09 1111 309,091 309,091 PC11/05 01/11/09 01/11/09 Viettel - PSTN T9/09 1111 63,534 372,625 PC11/06 01/11/09 01/11/09 Viettel-PSTN T9/09 1111 147,509 520,134 PTR11/01 30/11/09 30/11/09 Phaûi traû löông CBCNV thaùng 11/2009 334 12,500,000 13,020,134 KC_8 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån CP QLDN 911 13,020,134 PC12/06 01/12/09 01/12/09 Film fax KV - FA 57E 1111 90,909 90,909 PC12/17 08/12/09 08/12/09 Phí Xăng A92 và xăng 1111 326.000 1,802,385 PC12/22 09/12/09 09/12/09 Dầu DO 1111 2.860.000 2,202,385 PC12/23 14/12/09 14/12/09 Viettel-PSTN T11/09 1111 446,035 2,648,420 PC12/24 14/12/09 14/12/09 Viettel-PSTN T11/09 1111 122,876 2,771,296 PC12/29 21/12/09 21/12/09 Tieàn ñieän thaùng 10/2009 1111 283,360 3,054,656 PC12/31 21/12/09 21/12/09 Coâng ty tieáp khaùch 1111 2,228,000 5,282,656 PC12/33 21/12/09 21/12/09 Taøi lieäu taäp huaán Thueá 1111 100,000 5,382,656 PC12/34 21/12/09 21/12/09 Tieàn nöôùc thaùng 12/2009 1111 33,600 5,416,256 PC12/35 21/12/09 21/12/09 Tieàn ñieän thaùng 12/09 1111 204,160 5,620,416 PC12/36 21/12/09 21/12/09 Cty tieáp khaùch 1111 1,395,000 7,015,416 PC12/37 25/12/09 25/12/09 Leä phí chöùng thöïc hoà sô thay ñoåi teân ñieän, nöôùc 1111 36,000 7,051,416 PTR12/01 30/12/09 30/12/09 Löông phaûi traû CBCNV thaùng 12/2009 334 12,500,000 19,551,416 PC12/38 31/12/09 31/12/09 Cöôùc ADSL thaùng 12/2009 1111 385,000 19,936,416 KC_8 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP QLDN 911 19,936,416 Tổng phát sinh 133,750,881 133,750,881 Phát sinh cuối kỳ : 133,750,881 133,750,881 Số dư cuối kỳ : Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (ký ghi rỏ họ tên) (ký ghi rỏ họ tên) (ký ghi rỏ họ tên) 3.7. Kết quả kinh doanh: KQKD = Tổng Có TK 911 – Tổng Nợ TK 911 +. Tổng có 911 = 267.289.044 +181.436 = 267.470.480 +. Tổng nợ 911 = 248.512.400 + 576.951 + 71.039.582 + 133.750.881 = 453.879.814 KQKD = 267.470.480 - 453.879.814 = (186.409.334) Nợ 4212 (186.409.334) Có 911 (186.409.334) 632 911 511 248.512.400 267.289.044 635 515 576.951 181.436 641 71.039.582 421 642 186.409.334 133.750.881 453.879.814 453.879.814 Cty TNHH TM PHÚ THỊNH Sổ cái tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Tháng 06 đến tháng 12 năm 2009 Số ct Ngày CT Ngày GS Diễn giải Số ct Số ct Ngày CT Ngày GS KC_12 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån laõi (loã) 4212 46,269,532 46,269,532 KC_7 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån CP baùn haøng 6413 4,691,342 41,578,190 KC_8 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån CP QLDN 6421 12,500,000 29,078,190 KC_8 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån CP QLDN 6423 18,536,372 10,541,818 KC_8 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån CP QLDN 6425 1,812,000 8,729,818 KC_8 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån CP QLDN 6428 8,729,818 KC_12 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån laõi (loã) 4212 29,899,905 29,899,905 KC_6 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån CP HÑTC 635 88,880 29,811,025 KC_8 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån CP QLDN 6421 12,500,000 17,311,025 KC_8 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån CP QLDN 6423 11,487,860 5,823,165 KC_8 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån CP QLDN 6425 2,818,182 3,004,983 KC_8 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån CP QLDN 6428 3,004,983 KC_12 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån laõi (loã) 4212 15,881,741 15,881,741 KC_2 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån DT HÑTC 515 8,947 15,890,688 KC_6 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån CP HÑTC 635 11,000 15,879,688 KC_8 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån CP QLDN 6421 12,500,000 3,379,688 KC_8 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån CP QLDN 6428 3,379,688 KC_12 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån laõi (loã) 4212 36,857,987 36,857,987 KC_1 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån doanh thu 5111 52,511,920 89,369,907 KC_2 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån DT HÑTC 515 17,577 89,387,484 KC_5 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån Giaù voán 632 49,392,400 39,995,084 KC_6 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CP HÑTC 635 88,880 39,906,204 KC_7 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CP baùn haøng 6411 8,700,000 31,206,204 KC_7 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CPbaùnhaøng 6418 17,680,776 13,525,428 KC_8 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CP QLDN 6421 12,500,000 1,025,428 KC_8 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CP QLDN 6427 516,000 509,428 KC_8 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CP QLDN 6428 509,428 KC_12 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån laõi (loã) 4212 30,727,796 30,727,796 KC_1 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån doanh thu 5111 17,719,524 48,447,320 KC_2 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån DT HÑTC 515 58,330 48,505,650 KC_5 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån Giaù voán 632 16,300,000 32,205,650 KC_6 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån CP HÑTC 635 269,326 31,936,324 KC_7 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån CP baùn haøng 6411 8,700,000 23,236,324 KC_7 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån CP baùn haøng 6418 10,216,190 13,020,134 KC_8 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån CP QLDN 6421 12,500,000 520,134 KC_8 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån CP QLDN 6428 520,134 KC_12 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån laõi (loã) 4212 186.409.334 186.409.334 KC_1 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån doanh thu 5111 358.789.124 223,829,973 KC_2 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån DT HÑTC 515 96,582 223,926,555 KC_5 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån Giaù voán 632 182,820,000 41,106,555 KC_6 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP HÑTC 635 118,865 40,987,690 KC_7 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP baùn haøng 6411 8,700,000 32,287,690 KC_7 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP baùn haøng 6417 672,000 31,615,690 KC_7 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP baùn haøng 6418 11,679,274 19,936,416 KC_8 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP QLDN 6421 12,500,000 7,436,416 KC_8 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP QLDN 6428 7,436,416 Tổng phát sinh 775.248.298 775.248.298 Phát sinh cuối kỳ : 775.248.298 775.248.298 Số dư cuối kỳ : Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người9lập Kế toán trưởng Giám đốc (ký,ghi rỏ họ tên) (ký, ghi rỏ họ tên) (ký, ghi rỏ họ tên) 3.8.Kế toán phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận là nguồn tích lũy ngân sách Nhà Nước bổ sung vốn cho đơn vị và nguồn hình thành các quỹ của đơn vị .Ngoài ra phân phối lợi nhuận còn xác định phân chia lợi nhuận đạt được trong kỳ gồm các phần như sau : Phần thực hiện nghĩa vụ đối Nhà Nước dưới hình thức thuế TNDN (Thuế lợi tức) . Phần kinh tế , trích lập các quỹ doanh nghiệp và bổ sung nguồn vốn kinh doanh bao gồm quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính. Ở công ty xuất nhập khẩu Phú Thịnh việc phân phối lợi nhuận như sau: + Nộp thuế TNDN ( thuế lợi tức ) 25%. + lợi nhuận sau thuế sẽ phân phối. Sau khi xác định kết quả kinh doanh . Kế toán trích nộp thuế và phân phố lợi nhuận vào các quỹ Cty TNHH TM PHÚ THỊNH Sổ cái tài khoản 421 – lãi chưa phân phối Tháng 06 đến tháng 12 năm 2009 Số ct Ngày CT Ngày GS Diễn giải Số ct Số ct Ngày CT Ngày GS KC_12 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån laõi (loã) 911 46,269,532 -46,269,532 KC_12 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån laõi (loã) 911 29,899,905 -76,169,437 KC_12 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån laõi (loã) 911 15,881,741 -92,051,178 KC_12 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån laõi (loã) 911 36,857,987 -128,909,165 KC_12 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån laõi (loã) 911 30,727,796 -159,636,961 KC_12 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån laõi (loã) 911 26,772,373 -186.409.334 Tổng phát sinh 186,409,334 Phát sinh cuối kỳ : 186,409,334 Số dư cuối kỳ : 186,409,334 Ngáy 31 tháng 12 năm 2009 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rỏ họ và tên) (Ký, ghi rỏ họ và tên) (Ký, ghi rỏ họ và tên) Cty TNHH TM Phú Thịnh Số nhật ký chung Từ tháng 06 đến tháng 12 năm 2009 STT Số CT Ngày CT Ngày GS Diển giải Tài khoản Phát sinh nợ Phát sinh có 1 CN06/01 01/06/09 01/06/09 Phaûi thu tieàn goùp voán Tăng Tuấn Tú Phaûi thu khaùc 1388 900,000,000 Nguoàn voán löu ñoäng 411202 900,000,000 3 PT06/03 01/06/09 01/06/09 Thu tieàn goùp voán - Nguyển Đức Minh Trí Tieàn Vieät nam 1111 90,000,000 Phaûi thu khaùc 1388 90,000,000 4 PC07/14 01/07/09 01/07/09 Sao y giaáy CNÑKKD, MST. Thueá, phí vaø leä phí 6425 17,000 Tieàn Vieät nam 1111 17,000 5 PC07/07 01/07/09 01/07/09 Vaên phoøng phaåm Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 83,636 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 8,363 Tieàn Vieät nam 1111 91,999 6 PC07/11 01/07/09 01/07/09 Phí laép ñaët ADSL Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 453,636 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 45,364 Tieàn Vieät nam 1111 499,000 7 PC07/13 01/07/09 01/07/09 Phí laët ñaët ñieän thoaïi Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 361,818 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 36,182 Tieàn Vieät nam 1111 398,000 8 PC07/20 09/07/09 09/07/09 Mua maùy Fax Panasonic 342CX Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 186,091 Chi phí ñoà duøng vaên phoøng 6423 1,860,909 Tieàn Vieät nam 1111 2,047,000 9 PC07/21 10/07/09 10/07/09 Vaên phoøng phaåm Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 700,909 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 70,091 Tieàn Vieät nam 1111 771,000 10 PC07/22 23/07/09 23/07/09 Maùy vi tính Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 6,048,000 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 302,400 Tieàn Vieät nam 1111 6,350,400 11 PTR07/01 30/07/09 30/07/09 Phaûi traû löông CBCNV thaùng 7/2009 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 Löông phaûi traû CBCNV 3341 12,500,000 12 PC07/23 31/07/09 31/07/09 Thanh toùan löông thaùng 7/2009 Löông phaûi traû CBCNV 3341 12,500,000 Tieàn Vieät nam 1111 12,500,000 13 KC_7 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån CP baùn haøng Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 4,691,342 Chi phí duïng cuï, ñoà duøng 6413 4,691,342 14 KC_8 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån CP QLDN Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 41,578,190 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 Chi phí ñoà duøng vaên phoøng 6423 18,536,372 Thueá, phí vaø leä phí 6425 1,812,000 Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 8,729,818 15 KC_12 31/07/09 31/07/09 Keát chuyeån laõi (loã) Laõi naêm nay 4212 46,269,532 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 46,269,532 16 PC08/05 01/08/09 01/08/09 Maùy vi tính Chi phí ñoà duøng vaên phoøng 6423 8,718,320 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 435,916 Tieàn Vieät nam 1111 9,154,236 17 PC08/06 01/08/09 01/08/09 Samsung Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 245,364 Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 2,453,636 Tieàn Vieät nam 1111 2,699,000 18 NH08/01 30/08/09 30/08/09 Thu tieàn baùn haøng-IRMA Ngoaïi teä 1122 14,721,760 Phaûi thu cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi giao thaàu 1311 14,721,760 19 NH08/02 30/08/09 30/08/09 Phí CT ñeán baùo coù Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 88,880 Ngoaïi teä 1122 88,880 20 PTR08/01 30/08/09 30/08/09 Phaûi traû löông CBCNV thaùng 8/2009 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 Löông phaûi traû CBCNV 3341 12,500,000 21 PC08/08 31/08/09 31/08/09 Thanh toùan löông thaùng 8/2009 Löông phaûi traû CBCNV 3341 12,500,000 Tieàn Vieät nam 1111 12,500,000 22 KC_6 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån CP HÑTC Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 88,880 Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 88,880 23 KC_8 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån CP QLDN Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 29,811,025 Thueá, phí vaø leä phí 6425 2,818,182 Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 3,004,983 Chi phí ñoà duøng vaên phoøng 6423 11,487,860 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 24 KC_12 31/08/09 31/08/09 Keát chuyeån laõi (loã) Laõi naêm nay 4212 29,899,905 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 29,899,905 Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 11,000 Ngoaïi teä 1122 11,000 25 NH09/03 25/09/09 25/09/09 Laõi tieàn göûi thaùng 09/2009(VND) Tieàn vieät nam 1121 2,067 Laõi tieàn göûi VNÑ 5150101 2,067 26 NH09/04 25/09/09 25/09/09 Laõi tieàn göûi thaùng 09/2009(USD) Ngoaïi teä 1122 6,880 Laõi tieàn göûi USD 5150102 6,880 27 PTR09/01 29/09/09 29/09/09 Phaûi traû löông CBCNV thaùng 9/2009 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 Löông phaûi traû CBCNV 3341 12,500,000 28 PC09/05 30/09/09 30/09/09 Thanh toùan löông thaùng 9/2009 Löông phaûi traû CBCNV 3341 12,500,000 Tieàn Vieät nam 1111 12,500,000 29 KC_2 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån DT HÑTC Laõi tieàn göûi VNÑ 5150101 2,067 Laõi tieàn göûi USD 5150102 6,880 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 8,947 30 KC_6 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån CP HÑTC Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 11,000 Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 11,000 30 KC_8 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån CP QLDN Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 15,879,688 Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 3,379,688 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 32 KC_12 30/09/09 30/09/09 Keát chuyeån laõi (loã) Laõi naêm nay 4212 15,881,741 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 15,881,741 33 PC10/02 01/10/09 01/10/09 ADSL T8/09 Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 309,091 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 30,909 Tieàn Vieät nam 1111 340,000 34 PN10/01 12/10/09 12/10/09 Haøng maây nhöïa caùc loaïi+gioû luïc bình (IRMA) Giaù mua haøng hoùa 1561 49,392,400 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 3311 49,392,400 35 DT10/01 12/10/09 12/10/09 Haøng maây nhöïa caùc loaïi + Gioû luïc bình Phaûi thu cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi giao thaàu 1311 52,511,920 Doanh thu baùn haøng hoùa 5111 52,511,920 36 PX10/01 12/10/09 12/10/09 Xuaát haøng maây nhöïa+gioû luïc bình (Irma) Giaù voán haøng baùn 632 49,392,400 Giaù mua haøng hoùa 1561 49,392,400 37 NH10/01 22/10/09 22/10/09 Thu tieàn baùn haøng - IRMA Ngoaïi teä 1122 36,820,560 Phaûi thu cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi giao thaàu 1311 36,820,560 38 NH10/02 22/10/09 22/10/09 Phí CT baùo coù Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 88,880 Ngoaïi teä 1122 88,880 39 NH10/04 23/10/09 23/10/09 Thu tieàn baùn haøng-Blitz (Jacquart) Tieàn vieät nam 1121 40,000,000 Phaûi thu cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi giao thaàu 1311 40,000,000 40 NH10/05 25/10/09 25/10/09 Laõi tieàn göûi thaùng 10/09 Tieàn vieät nam 1121 7,337 Ngoaïi teä 1122 10,240 Laõi tieàn göûi VNÑ 5150101 7,337 Laõi tieàn göûi USD 5150102 10,240 41 NH10/06 27/10/09 27/10/09 Thu tieàn baùn haøng Blitz (Jacquart) Tieàn vieät nam 1121 35,000,000 Phaûi thu cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi giao thaàu 1311 35,000,000 42 PC10/07 30/10/09 30/10/09 Cöôùc taxi Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 3,738,095 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 186,905 Tieàn Vieät nam 1111 3,925,000 43 PC10/09 30/10/09 30/10/09 Cöôùc ADSL thaùng 09/2009 Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 269,500 Tieàn Vieät nam 1111 269,500 44 PC10/10 30/10/09 30/10/09 Cöôùc ADSL thaùng 10/2009 Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 385,000 Tieàn Vieät nam 1111 385,000 45 PT10/02 30/10/09 30/10/09 Ruùt tieàn göûi nhaäp quyõ Tieàn Vieät nam 1111 25,000,000 Ngoaïi teä 1122 25,000,000 46 PC10/12 30/10/09 30/10/09 Chi traû tieàn haøng-Thieân Sôn Phaûi traû cho ngöôøi baùn 3311 80,000,000 Tieàn Vieät nam 1111 80,000,000 47 PTR10/01 30/10/09 30/10/09 Phaûi traû löông CBCNV thaùng 10/2009 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 Chi phí nhaân vieân 6411 8,700,000 Löông phaûi traû CBCNV 3341 21,200,000 48 PC10/13 31/10/09 31/10/09 Thanh toùan löông thaùng 10/2009 Löông phaûi traû CBCNV 3341 21,200,000 Tieàn Vieät nam 1111 21,200,000 49 KC_1 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån doanh thu Doanh thu baùn haøng hoùa 5111 52,511,920 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 52,511,920 50 KC_2 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån DT HÑTC Laõi tieàn göûi USD 5150102 10,240 Laõi tieàn göûi VNÑ 5150101 7,337 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 17,577 51 KC_5 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån Giaù voán Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 49,392,400 Giaù voán haøng baùn 632 49,392,400 52 KC_6 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CP HÑTC Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 88,880 Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 88,880 53 KC_7 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CP baùn haøng Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 26,380,776 Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 17,680,776 Chi phí nhaân vieân 6411 8,700,000 54 KC_8 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån CP QLDN Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 13,525,428 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 509,428 Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 6427 516,000 55 KC_12 31/10/09 31/10/09 Keát chuyeån laõi (loã) Laõi naêm nay 4212 36,857,987 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 36,857,987 56 PC11/03 01/11/09 01/11/09 Dòch vuï Taxi Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 476,190 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 23,810 Tieàn Vieät nam 1111 500,000 57 PC11/04 01/11/09 01/11/09 Cöôùc ADSL T9/09 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 30,909 Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 309,091 Tieàn Vieät nam 1111 340,000 Tieàn Vieät nam 1111 162,260 58 NH11/02 14/11/09 14/11/09 Phí CTD Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 93,326 Ngoaïi teä 1122 93,326 59 PT11/01 19/11/09 19/11/09 Ruùt tieàn göûi nhaäp quyõ Tieàn Vieät nam 1111 10,000,000 Ngoaïi teä 1122 10,000,000 60 PT11/02 19/11/09 19/11/09 Ruùt tieàn göûi nhaäp quyõ Tieàn Vieät nam 1111 50,011,000 Tieàn vieät nam 1121 50,011,000 61 NH11/03 19/11/09 19/11/09 Thanh toaùn tieàn haøng-CS Thieân Sôn Phaûi traû cho ngöôøi baùn 3311 76,000,000 Ngoaïi teä 1122 76,000,000 62 PN11/01 21/11/09 21/11/09 Haøng maây nhöïa caùc loaïi (Carmen) Giaù mua haøng hoùa 16,300,000 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 16,300,000 63 NH11/04 26/11/09 26/11/09 Laõi tieàn göûi thaùng 11/09 Tieàn vieät nam 1121 11.000 Laõi tieàn göûi VNĐ 5150101 11.000 64 NH11/06 29/11/09 29/11/09 Phí CTD: 0599.3082 Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 88,000 Ngoaïi teä 1122 88,000 65 NH11/07 29/11/09 29/11/09 Thu tieàn baùn haøng (Vibe) Ngoaïi teä 1122 18,544,480 Phaûi thu cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi giao thaàu 1311 18,544,480 66 NH11/08 29/11/09 29/11/09 Phí CTD: 4517.3153 Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 88,000 Ngoaïi teä 1122 88,000 67 NH11/09 30/11/09 30/11/09 Thu tieàn baùn haøng-Carmen Ngoaïi teä 1122 8,875,900 Phaûi thu cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi giao thaàu 1311 8,875,900 68 PC11/08 30/11/09 30/11/09 Thanh toùan löông thaùng 11/2009 Löông phaûi traû CBCNV 3341 21,200,000 Tieàn Vieät nam 1111 21,200,000 69 PTR11/01 30/11/09 30/11/09 Phaûi traû löông CBCNV thaùng 11/2009 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 Chi phí nhaân vieân 6411 8,700,000 Löông phaûi traû CBCNV 3341 21,200,000 70 KC_1 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån doanh thu Doanh thu baùn haøng hoùa 5111 17,719,524 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 17,719,524 71 KC_2 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån DT HÑTC Laõi tieàn göûi USD 5150102 Laõi tieàn göûi VNÑ 5150101 269.326 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 269.326 72 KC_5 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån Giaù voán Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 16,300,000 Giaù voán haøng baùn 632 16,300,000 73 KC_6 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån CP HÑTC Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 269,326 Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 269,326 74 KC_7 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån CP baùn haøng Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 18,916,190 Chi phí nhaân vieân 6411 8,700,000 Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 10,216,190 75 KC_8 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån CP QLDN Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 13,020,134 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 520,134 76 KC_12 30/11/09 30/11/09 Keát chuyeån laõi (loã) Laõi naêm nay 4212 30,727,796 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 30,727,796 77 PC12/01 01/12/09 01/12/09 Cöôùc Taxi Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 742,857 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 37,143 Tieàn Vieät nam 1111 780,000 78 PC12/03 01/12/09 01/12/09 Tieàn form c/o Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 45,455 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 4,545 Tieàn Vieät nam 1111 50,000 79 PC12/06 01/12/09 01/12/09 Film fax KV - FA 57E Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 90,909 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 9,091 Tieàn Vieät nam 1111 100,000 80 PC12/07 01/12/09 01/12/09 Phí DV beán baõi-THC Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 1,479,912 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 73,996 Tieàn Vieät nam 1111 1,553,908 81 PC12/09 01/12/09 01/12/09 Dòch vuï Website Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 2,880,000 Tieàn Vieät nam 1111 2,880,000 82 PC12/14 01/12/09 01/12/09 Cöôùc phí chuyeån phaùt T10/2009 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 78,372 Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 783,725 Tieàn Vieät nam 1111 862,097 83 PC12/16 06/12/09 06/12/09 Phí thau drum, gaït maùy in Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 321,818 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133111 32,182 Tieàn Vieät nam 1111 354,000 84 NH12/01 06/12/09 06/12/09 Thanh toan tieàn haøng-CS Thieân Sôn Phaûi traû cho ngöôøi baùn 3311 40,000,000 Ngoaïi teä 1122 40,000,000 85 PC12/21A 07/12/09 07/12/09 Laáy tieàn quyõ noäp vaøo TK Tieàn vieät nam 1121 21,000,000 Tieàn Vieät nam 1111 21,000,000 86 PC12/22 08/12/09 08/12/09 Phí xănA92 và Xăng Chí phí bằng tiền 6428 326.000 Tiền việt nam 1111 326.000 87 PC12/23 09/12/09 09/12/09 Phí dầu DO Chi phí bằng tiển khác 6428 269.326 Tiền việt nam 1111 269.326 88 NH12/08 18/12/09 18/12/09 Thanh toùan tieàn haøng-CS Thieân Sôn Phaûi traû cho ngöôøi baùn 3311 70,000,000 Tieàn vieät nam 1121 70,000,000 89 NH12/07 18/12/09 18/12/09 Phí CT LHBT Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 4,400 Tieàn vieät nam 1121 4,400 90 NH12/09 18/12/09 18/12/09 Phí CT Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 15,400 Tieàn vieät nam 1121 15,400 91 PC12/29 21/12/09 21/12/09 Tieàn ñieän thaùng 10/2009 Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 283,360 Tieàn Vieät nam 1111 283,360 92 PC12/31 21/12/09 21/12/09 Coâng ty tieáp khaùch Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 2,228,000 Tieàn Vieät nam 1111 2,228,000 93 PC12/32 21/12/09 21/12/09 Cöôùc ADSL T11/2009 Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 385,000 Tieàn Vieät nam 1111 385,000 94 PC12/36 21/12/09 21/12/09 Cty tieáp khaùch Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 1,395,000 Tieàn Vieät nam 1111 1,395,000 95 PC12/37 25/12/09 25/12/09 Leä phí chöùng thöïc hoà sô thay ñoåi teân ñieän, nöôùc Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 36,000 Tieàn Vieät nam 1111 36,000 96 PN12/02 26/12/09 26/12/09 Haøng noäi that luïc bình caùc loaïi (Beppler) Giaù mua haøng hoùa 1561 29,700,000 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 3311 29,700,000 97 PN12/03 26/12/09 26/12/09 Haøng noäi that luïc bình caùc loaïi (Beppler) Giaù mua haøng hoùa 1561 66,950,000 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 3311 66,950,000 98 PX12/04 28/12/09 28/12/09 Haøng noäi that luïc bình caùc loaïi (Beppler) Giaù voán haøng baùn 632 10,470,000 Giaù mua haøng hoùa 1561 10,470,000 99 PTR12/01 30/12/09 30/12/09 Löông phaûi traû CBCNV thaùng 12/2009 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 Chi phí nhaân vieân 6411 8,700,000 Löông phaûi traû CBCNV 3341 21,200,000 100 NH12/10 31/12/09 31/12/09 Laõi tieàn göûi thaùng 12/09 Ngoaïi teä 1122 35,200 Tieàn vieät nam 1121 61,382 Laõi tieàn göûi USD 5150102 35,200 Laõi tieàn göûi VNÑ 5150101 61,382 101 PT12/02 31/12/09 31/12/09 Ruùt tieàn göûi nhaäp quyõ Tieàn Vieät nam 1111 26,000,000 Tieàn vieät nam 1121 26,000,000 102 NH12/11 31/12/09 31/12/09 Phí CT ñeán cuûa baùo coù 0599.3025 Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 88,000 Ngoaïi teä 1122 88,000 103 PC12/41 31/12/09 31/12/09 Thanh toùan löông thaùng12/09 Löông phaûi traû CBCNV 3341 21,200,000 Tieàn Vieät nam 1111 21,200,000 104 KC_1 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån doanh thu Doanh thu baùn haøng hoùa 5111 197,057,600 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 197,057,600 105 KC_2 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån DT HÑTC Laõi tieàn göûi USD 5150102 35,200 Laõi tieàn göûi VNÑ 5150101 61,382 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 96,582 106 KC_5 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån Giaù voán Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 182,820,000 Giaù voán haøng baùn 632 182,820,000 107 KC_6 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP HÑTC Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 118,865 Chi phí ngaân haøng (phí CK; phí CT...) 63502 118,865 108 KC_7 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP baùn haøng Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 21,051,274 Chi phí nhaân vieân 6411 8,700,000 Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 6417 672,000 Chi phí baèng tieàn khaùc 6418 11,679,274 109 KC_8 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån CP QLDN Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 19,936,416 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 6421 12,500,000 Chi phí baèng tieàn khaùc 6428 7,436,416 110 KC_12 31/12/09 31/12/09 Keát chuyeån laõi (loã) Laõi naêm nay 4212 26,772,373 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 911 26,772,373 Tổng phát sinh 5,969,947,186 5,969,947,186 Ngày 31 thắng 12 năm 2009 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT , KIẾN NGHỊ , VÀ MỘT SỐ CHỨNG TỪ ĐÍNH KÈM 4.1.Nhận xét: 4.1.1: Nhận xét về bộ máy kế toán : Bộ máy kế toán ở công ty là một bộ máy kế toán độc lập, đứng đầu là kế toán trưởng .Công ty áp dụng hình thức kế toán tập trung đảm bảo cho việc lưu chuyển chứng từ ở các bộ phận kinh doanh được nhanh chóng .Mọi báo cáo điều thông qua kế toán trưởng duyệt rồi mới trình bày lên Giám đốc. Mọi chứng từ chuyển qua bộ phận quản lý theo một cách trình tự, tránh được tình trạng làm mất hay thiếu sót chứng từ. 4.1.2:Nhận xét về phương pháp kế toán áp dụng tại công ty : Công ty TNHH TM Phú Thịnh áp dụng hình thức kế toán: Nhật ký chung (sử dụng phần mềm kế toán Unesco) ,với hình thức kế toán này có ưu điểm và nhược điểm sau : +. Ưu điểm: Hình thức kế toán áp dụng tại công ty đơn giản , dể hiểu , phù hộp với tình hình kinh doanh của công ty .Với hình thức kế toán này tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên phòng kế toán lập các báo cáo tài chính một cách chính xác kịp thời và đầy đủ để cung cấp cho ban Giám Đốc của công ty .Ngoài ra , với hình thức mà kế toán của công ty đã áp dụng còn có ưu điểm là dể đối chiếu các số liệu trong sổ sách thuận lợi cho việc quản lý . +. Nhược điểm: Sử dụng nhiều nhân viên kế toán KẾT LUẬN Trong xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các danh nghiệp là một quy luật tất yếu để khẳng định sự tồn tại của mình buộc các danh nghiệp phải tự vươn lên bằng sự nổ lực không ngừng nâng cao vai trò và hiệu quả kinh danh của công ty. Tại Công Ty TNHH TM PHÚ THỊNH bộ máy kế toán được tổ chức gọn nhẹ ,phù hơp với quy mô hoạt động của công ty giúp cho việc nghi chép số liệu chính xác hơn. Qua những năm hoạt động nhìn chung công ty có thể đánh giá là khá thành công mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng các mục tiêu đề ra ban đầu cũng đã thực được uy tín và danh tiến về chất lượng sản phẩm.Đó là nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên trong công ty cùng nhau đưa công ty một ngày phát triển hơn. Qua chuyên đề thực tập tốt nghiêp này em hi vọng một phần nào đó đã trình được vấn đề KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN của Công Ty TNHH TM PHÚ THỊNH .Có thề nói quá trình thực tập và thực hiện đề tài này đã giúp em hệ thống lại kiến thức đã học, tạo cho em tầm nhìn sau rộng hơn trong lĩnh vực kế toán tài chính và có được một số kiến thức về chuyên môn Với thời gian thực tập tại công ty không nhiều,nhưng sự giúp đỡ tận tình của các anh chị kế toán và thầy cô giáo đã tạo điệu kiện giúp em tìm hiểu về công ty xem xét tình hình thực tế về công tác kế toán doanh nghiệp về cả lý thuyết lẫn thực tế. Đối với bản thân em lần đầu tiên tham nhập thực tế công tác kế toán em còn thiếu nhiều kinh nghiệm,ý kiến còn mang tính lý thuyết và thiếu xót, nên em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô giáo cũng như ban giám đốc và phòng kế toán.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty TNHH TM Phú Thịnh.doc
Luận văn liên quan