Báo cáo Tổng hợp tại công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất

LỜI NÓI ĐẦU “ Học đi đôi với hành” , đó là câu nói đã có từ rất lâu của cha ông ta . Học trên giảng đường những lý thuyết , bài học làm cơ sở cho chúng ta ứng dụng vào thực tiễn , lý luận mà không có thực tiễn ứng dụng thì chỉ là lý luận suông , còn nếu ta bắt tay vào thực tế mà không học , không có kiến thức thì không thể làm đúng theo yêu cầu của công việc , nhất lại là làm kế toán . Vì vậy , sau ba năm ruỡi ngồi trên ghế giảng đường , tiếp thu kiến thức từ rất nhiều môn học , nhiều mảng , từ kiến thức xã hội , kinh tế cũng như chính trị và nhất là các kiến thức về kế toán . Tạo điều kiện cho chính bản thân sinh viên không bị lạc lõng giữa khối lượng kiến thức trên sách vở , cũng như không bị bỡ ngỡ , lúng túng trong quá trình đi xin việc cũng như làm việc , nhà trường đã dành một học kỳ cho sinh viên tiến hành quá trình thực tập , giai đoạn này sinh viên sẽ được tiếp xúc trực tiếp với các hoạt động , công việc cũng như công tác kế toán tại cơ sở thực tập . Thông qua giai đoạn thực tập tại Công ty vật tư xuất nhập khẩu hoá chất , em đã được tiếp xúc trực tiếp thực tế công tác hạch toán kế toán và hoạt động kinh doanh , hoạt động điều hành , quản lý trong Công ty . Đây là một giai đoạn đầy khó khăn , lúng túng vì kiến thức trên sách vở khác rất nhiều những gì đang diễn ra trên thực tế cả về cách quản lý cũng như công tác hạch toán kế toán . Mặc dù vậy , trong thời gian tìm hiểu tại Công ty vật tư xuất nhập khẩu hoá chất , trên cở sở vận dụng những kiến thức đại cương cũng như chuyên ngành vào việc quan sát , đánh giá thực tế về Công ty nhằm nắm bắt được một cách chung nhất , khái quát nhất quá trình hình thành , quá trình phát triển , các hoạt động quản lý cũng như qui trình hạch toán – kế toán trong doanh nghiệp . Để thực hiện được điều đó , từ những ngày thực tập đầu tiên , em đã tiếp xúc với các phòng ban trong Công ty , đặc biệt là phòng kế toán , với các nhân viên trong phòng nhằm thu thập tài liệu , tìm hiểu về các khía cạnh cần thiết để viết Báo cáo tổng hợp . Mặc dù lượng kiến thức có hạn , thời gian tiếp xúc với Công ty chưa nhiều , cộng với những khó khăn , bỡ ngỡ do lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế, nhưng nhờ sự quan tâm , giúp đỡ nhiệt tình của các phòng , ban trong công ty và dưới sự hướng dẫn của Th.s Phạm Bích Chi em đã hoàn thành được Báo cáo của mình . Báo cáo của em bao gồm ba phần như sau : Phần I : Tổng quan về hoạt động kinh doanh và quản lý tại Công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất Phần II : Tổ chức kế toán tại Công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất . Phần III : Nhận xét và đánh giá chung về Công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất . Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1582 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tổng hợp tại công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uû th¸c c¸c hîp ®ång kinh tÕ do c«ng ty giao , kinh doanh c¸c mÆt hµng trong n­íc do c«ng ty uû nhiÖm . PhÇn II : tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt I - §Æc ®iÓm qu¶n lý tµi chÝnh §Æc ®iÓm qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty ®­îc quy ®Þnh nh­ sau : §­îc sö dông vèn vµ c¸c quü kh¸c cña c«ng ty ®Ó phôc vô kÞp thêi nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh theo nguyªn t¾c cã hiÖu qu¶ , b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn , tr­êng hîp sö dông c¸c lo¹i vèn kh¸c víi môc ®Ých sö dông ®· quy ®Þnh cho c¸c lo¹i vèn vµ quü ®ã th× ph¶i theo nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ , cã thÓ tù huy ®éng vèn trong c«ng nh©n viªn chøc vµ ë ngoµi c«ng ty ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng kinh doanh nh­ng kh«ng lµm thay ®æi h×nh thøc së h÷u nhµ n­íc cña c«ng ty , ®­îc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc . Trong qóa tr×nh ho¹t ®éng sÏ h×nh thµnh c¸c quü ®Çu t­ ph¸t triÓn , quÜ khen th­ëng , quÜ phóc lîi , quÜ dù tr÷ tµi chÝnh vµ quÜ dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm theo h­íng dÉn cña Bé tµi chÝnh vµ cña Tæng c«ng ty ®­îc héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt , ®­îc sö dông c¸c quü nªu trªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . Sau khi lµm ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n­íc , lËp c¸c quÜ theo quy ®Þnh , c«ng ty chia lîi nhuËn cßn l¹i cho ng­êi lao ®éng theo cèng hiÕn cña mçi ng­êi vµ kÕt qu¶ kinh doanh . C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ c¸c qui ®Þnh vÒ sö dông vµ qu¶n lý vèn , tµi s¶n , c¸c quÜ , vÒ kÕ to¸n , h¹ch to¸n , chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c vÒ tµi chÝnh theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc vµ Qui chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty . Ngoµi ra , tr¸ch nhiÖm cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty lµ ph¶i c«ng bè c«ng khai t×nh h×nh tµi chÝnh trong n¨m cho c«ng nh©n viªn chøc vµ c¸c th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vµ kh¸ch quan vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty khi tiÕn hµnh tæng kÕt cuèi n¨m . II -§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 1 - Ph­¬ng thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n . Theo qui ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ c«ng ty , bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty tæ chøc theo ph­¬ng thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng tøc c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn phßng kÕ to¸n th× kÕ to¸n tr­ëng ( tr­ëng phßng ) tæng hîp c¸c sè liÖu lÊy tõ kÕ to¸n tæng hîp , cßn kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh lÊy sè liÖu tõ kÕ to¸n phÇn hµnh chuyÓn ®Õn vµ tæng hîp ®­a ra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c ®Ó phôc vô cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh . Theo h×nh thøc nµy , toµn ®¬n vÞ kh«ng chØ lËp mét phßng kÕ to¸n duy nhÊt ®Ó thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp , chi nh¸nh , mµ ngoµi phßng kÕ to¸n tæng hîp ë v¨n phßng t¹i trô së chÝnh , ë chi nh¸nh Thµnh phè Hå ChÝ Minh , xÝ nghiÖp vµ chi nh¸nh Thµnh Phè H¶i Phßng vÉn cã bé phËn kÕ to¸n riªng , phßng kÕ to¸n tæng hîp ë v¨n phßng lµm nhiÖm vô tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 2 - C¬ cÊu lao ®éng kÕ to¸n Do quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty kh¸ réng , cã 4 chi nh¸nh ë 4 tØnh thµnh , céng víi c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ,do ®ã phßng kÕ to¸n cã 8 nh©n viªn kiªm c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau , trong ®ã cã 8 nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc , trong ®ã cã c¶ nh÷ng ng­êi kh«ng ph¶i chuyªn nghµnh kÕ to¸n , cã 2 ng­êi ®ang ®i häc thªm v¨n b»ng hai ( chiÕm 25%) , do tÝnh chÊt c«ng viÖc cÇn sù kiªn tr× vµ cÈn thËn , v× vËy chØ duy nhÊt cã mét nh©n viªn lµ nam cßn l¹i 7 nh©n viªn lµ n÷ , ®iÒu nµy t¹o ra kh¸ nhiÒu khã kh¨n cho phßng trong c¸c c«ng viÖc cÇn ®ßi hái cã søc khoÎ nh­ ®i l¹i , thanh to¸n vµ quan hÖ víi ng©n hµng , c¸c ®èi t¸c ... Phßng kÕ to¸n lµ n¬i tËp trung tr×nh ®é cao so víi c¸c phßng ban kh¸c do c«ng viÖc cÇn thiÕt ph¶i cã tr×nh ®é ph©n tÝch , tæng hîp nh»m ®­a ra c¸c th«ng tin cho Gi¸m ®èc còng nh­ c¸c phßng ban kh¸c ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh cho ho¹t ®éng kinh doanh . 3 - M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n . C«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh sau : ( S¬ ®å sè 2 ) S¬ ®å sè 2 : Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp (kÕ to¸n TSC§) KÕ to¸n thanh to¸n vµ theo dâi tiÒn l­¬ng KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô mua b¸n hµng ho¸ KÕ to¸n ng©n hµng Thñ quü Bé phËn kÕ to¸n chi nh¸nh TPHCM Bé phËn kÕ to¸n xÝ nghiÖp Bé phËn kÕ to¸n chi nh¸nh TP H¶i Phßng ( TrÝch tµi liÖu tõ Phßng kÕ to¸n ) Phßng kÕ to¸n cã c¸c chøc n¨ng , nhiÖm vô sau : Ghi chÐp , tÝnh to¸n , ph¶n ¸nh sè hiÖn cã , t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n , vËt t­ , tiÒn vèn , qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt , kinh doanh cña ®¬n vÞ . KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt , kinh doanh , kÕ ho¹ch thu , chi tµi chÝnh , tiÕn hµnh thu , nép , tÝnh to¸n , kiÓm tra viÖc gi÷ g×n vµ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n , vËt t­ , tiÒn vèn , kinh phÝ , ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa kÞp thêi nh÷ng hµnh ®éng tham « , l·ng phÝ , vi ph¹m chÝnh s¸ch , chÕ ®é , kû luËt kinh tÕ tµi chÝnh cña nhµ n­íc . Cung cÊp c¸c sè liÖu , tµi liÖu cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh , kiÓm tra vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ , tµi chÝnh , phôc vô c«ng t¸c lËp vµ theo dâi thùc hiÖn kÕ ho¹ch phôc vô cho c«ng t¸c thèng kª vµ th«ng tin tµi chÝnh . Ph¶n ¸nh , gi¸m ®èc c¸c nghiÖp vô xuÊt , nhËp khÈu , thanh to¸n kÞp thêi c«ng nî trong mçi th­¬ng vô xuÊt , nhËp khÈu ®Ó ®¶m b¶o c¸n c©n ngo¹i th­¬ng . Chøc n¨ng cña c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n : KÕ to¸n tr­ëng : Cã nhiÖm vô tæng hîp tÊt c¶ c¸c th«ng tin tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thµnh c¸c b¸o c¸o cã ý nghÜa ®èi víi qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ra quyÕt ®Þnh . KÕ to¸n tr­ëng lµm nhiÖm vô kiÓm tra , theo dâi thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn ra sai sãt trong tiÕn tr×nh c«ng viÖc . KÕ to¸n tæng hîp : Tõ tÊt c¶ c¸c sè liÖu ®· ®­îc ®­a vµo m¸y tõ c¸c phÇn hµnh kh¸c nhau tæng hîp , ®èi chiÕu ®Ó cuèi th¸ng , quÝ , n¨m lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo yªu cÇu cña kÕ to¸n tr­ëng . Ngoµi ra kÕ to¸n tæng hîp cßn theo dâi vÒ sù t¨ng , gi¶m , hao mßn cña TSC§ trong c«ng ty . KÕ to¸n nghiÖp vô mua , b¸n hµng ho¸ : Cã nhiÖm vô tæ chøc , theo dâi , qu¶n lý tõ qu¸ tr×nh mua b¸n víi n­íc ngoµi , vËn chuyÓn , sau ®ã b¸n trong vµ ngoµi n­íc hµng ho¸ do c«ng ty giao vµ tiÕn hµnh vµo m¸y c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh , thùc hiÖn ngiªm tóc nguyªn t¾c kÕ to¸n ngo¹i tÖ cña c¸c chØ tiªu ®Ó cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c cho qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu . KÕ to¸n thanh to¸n , tiÒn l­¬ng : TiÕn hµnh thanh to¸n cho c¸c ®èi t­îng cÇn thiÕt , theo dâi vµ thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ tiÕn hµnh nhËp vµo m¸y c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh , KÕ to¸n ng©n hµng : theo dâi viÖc vay vèn , thanh to¸n víi ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua b¸n víi n­íc ngoµi . Thñ quü : Cã nhiÖm vô thu , chi tiÒn mÆt t¹i quü , b¶o toµn tiÒn t¹i quü , b¶o qu¶n sè d­ trªn c¬ së tiÒn mÆt . Bé phËn kÕ to¸n ë c¸c chi nh¸nh vµ xÝ nghiÖp : thùc hiÖn c¸c bót to¸n cÇn thiÕt còng nh­ theo dâi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh , tçng hîp vµ cuèi cïng b¸o c¸o vÒ v¨n phßng ®Ó tæng hîp ®­a ra b¸o c¸o chung toµn c«ng ty . 4 - Mèi quan hÖ bé m¸y kÕ to¸n víi c¸c bé phËn kh¸c trong C«ng ty Phßng kÕ to¸n ghi chÐp toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty , do ®ã nã liªn quan ®Õn toµn bé : Tõ c¸c nh©n viªn ®Õn c¸c phßng ban , ®Õn c¸c chi nh¸nh , mèi liªn hÖ nµy lµ mèi liªn hÖ hai chiÒu , c¸c phßng ban kh¸c cung cÊp c¸c ho¸ ®¬n , chøng tõ ( VÝ dô nh­ phßng xuÊt nhËp khÈu cung cÊp c¸c ho¸ ®¬n , c¸c hîp ®ång cho phßng kÕ to¸n ) , phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô cÊp c¸c chi phÝ cho c¸c phßng ban vµ c¸c nh©n viªn ®Ó sau ®ã ghi vµo chi phÝ cña toµn doanh nghiÖp . Phßng kÕ to¸n cung cÊp c¸c sè liÖu cho Phßng KÕ ho¹ch ®Ó tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o vµ lËp kÕ ho¹ch cho n¨m sau , Phßng kÕ to¸n vµ phßng vËn t¶i ph¶i trao ®æi c¸c th«ng tin vÒ c¸c hîp ®ång ®Ó tiÕn hµnh vËn chuyÓn cho ®óng thêi h¹n vµ ®óng tiÕn ®é cña hîp ®ång . III - §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n . 1 - §Æc ®iÓm tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n NÐt ®Æc tr­ng cña h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ gi¸ trÞ ph¸p lý ®Çy ®ñ cña nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc , nã ®­îc chøng minh cho mçi nghiÖp vô ®­îc ph¶n ¸nh . Tæ chøc chøng tõ lµ thiÕt kÕ khèi l­îng c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu trªn hÖ thèng b¶ng tõ hîp lý , hîp ph¸p theo mét quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ nhÊt ®Þnh . §èi víi c«ng ty , c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè : 1141 - TC /Q§/C§KT ban hµnh ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh , c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ cña c«ng ty còng nh­ c¨n cø vµo tõng ®èi t­îng qu¶n lý , tõng lo¹i nghiÖp vô mµ x©y dùng cho c«ng ty mét hÖ thèng chøng tõ hîp lý , hîp ph¸p ®· ®­îc duyÖt bëi Bé tµi chÝnh vµ cña Tæng c«ng ty . Tuú theo tõng phÇn hµnh mµ sÏ cã hÖ thèng nh÷ng chøng tõ riªng , v× vËy phÇn nµy sÏ ®­îc ®i s©u h¬n trong phÇn tiÕp theo cña b¸o c¸o . 2 - §Æc ®iÓm tæ chøc tµi kho¶n kÕ to¸n . Tæ chøc tµi kho¶n kÕ to¸n chÝnh lµ qu¸ tr×nh thiÕt lËp mét hÖ thèng tµi kho¶n h¹ch to¸n kÕ to¸n cho c¸c ®èi t­îng h¹ch to¸n kÕ to¸n nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin tæng qu¸t vÒ tõng lo¹i tµi s¶n , nguån vèn vµ qu¸ tr×nh kinh doanh cña ®¬n vÞ . Dùa trªn quyÕt ®Þnh sè : 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1-11-1995 cña Bé tµi chÝnh còng nh­ ®Æc thï vÒ qu¶n lý cña ®¬n vÞ m×nh , kÕt h¬p víi c«ng ty phÇn mÒn kÕ to¸n INFOBUS – VD x©y dùng mét hÖ thèng tµi kho¶n nh×n chung lµ gièng víi hÖ thèng tµi kho¶n cña Bé tµi chÝnh ban hµnh , ngoµi ra cßn cã c¸c tµi kho¶n ®Æc thï cho riªng ®¬n vÞ . C«ng ty ®· sö dông c¶ hÖ thèng tµi kho¶n ghi kÐp vµ ghi ®¬n ( Tµi kho¶n 009 – Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã ) , sö dông tµi kho¶n dù phßng , sö dông c¸c tµi kho¶n nguån vèn còng nh­ tµi kho¶n nguån kinh phÝ . ChØ cã c¸c tµi kho¶n thuéc nhãm ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n , TSC§ thuª tµi chÝnh , TSC§ v« h×nh , nî dµi h¹n vµ nî kh¸c lµ kh«ng sö dông ®Õn hoµn toµn . VÒ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n ®Æc thï sÏ ®­îc ®Ò cËp râ h¬n ë phÇn sau . 3 - §Æc ®iÓm tæ chøc sæ kÕ to¸n . V× doanh nghiÖp sö dông toµn bé b»ng m¸y vi tÝnh , do ®ã tæ chøc ghi sæ kÕ to¸n kh«ng trùc tiÕp gièng h×nh thøc nµo c¶ , nh­ng nãi chung th× h×nh thøc ®­îc b¸o c¸o lµ tæ chøc theo NhËt ký chung , cø cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh th× c¸c kÕ to¸n viªn tiÕn hµnh nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh , vµo cuèi th¸ng in ra sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp c¸c tµi kho¶n vµ c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh .Theo b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2002 cña c«ng ty quy ®Þnh h×nh thøc sæ cña doanh nghiÖp lµ h×nh thøc NhËt ký chung . Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt NhËt ký chung Sæ c¸i c¸c TK B¸o c¸o tµi chÝnh S¬ ®å sè 3 : S¬ ®å tæ chøc sæ ë c«ng ty Ghi theo ®Þnh kú Chó thÝch : : Ghi h»ng ngµy 4 - §Æc ®iÓm c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh . Doanh nghiÖp tiÕn hµnh lËp B¸o c¸o tµi chÝnh vµo cuèi mçi n¨m , b¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n , B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh , B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh , ngoµi ra cßn cã gi¶i tr×nh quyÕt to¸n tµi chÝnh , niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ 1/1/N ®Õn 31/12/N . B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m lËp theo MÉu sè B1 - DN ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 167/2000Q§ - BTC ra ngµy 25 /10/2000 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh . MÉu cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n gièng víi quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh ( Phô lôc 1 ) , B¶ng kÕt qu¶ kinh doanh còng gièng nh­ quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh bao gåm 2 phÇn : PhÇn 1 - L·i , Lç vµ PhÇn 2 - T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc . Trong b¶n thuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm c¸c kho¶n môc : §Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp , ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp , Chi tiÕt mét sè chØ tiªu trong b¸o c¸o tµi chÝnh ( Gåm : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè , T×nh h×nh t¨ng , gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh , T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn , T×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh , C¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶ vµ T×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i ®Çu t­ vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c ) , Gi¶i thÝch vµ thuyÕt minh mét sè t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp , Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú tíi vµ môc cuèi cïng lµ C¸c kiÕn nghÞ . Nãi chung B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ ®Çy ®ñ ( chØ thiÕu B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ nh­ng ®©y lµ b¸o c¸o kh«ng b¾t buéc ) , ®óng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ lËp vµ göi B¸o c¸o tµi chÝnh , ngoµi ra do doanh nghiÖp ph¶i lËp göi lªn Tæng c«ng ty do ®ã cÇn cã sù chi tiÕt vµ râ rµng c¸c chØ tiªu trong b¸o c¸o . IV - §Æc ®iÓm quy tr×nh kÕ to¸n cña c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cña C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt Dùa trªn nh÷ng quyÕt ®Þnh , chÕ ®é chung do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh , mçi mét doanh nghiÖp sÏ cã c¸ch vËn dông kh¸c nhau nh­ : thªm hoÆc bít chøng tõ , chi tiÕt c¸c tµi kho¶n nh»m phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña chÝnh doanh nghiÖp m×nh . V× vËy t×m hiÓu nh÷ng kh¸c biÖt ®ã ®Ó cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt . 1- §Æc ®iÓm phÇn hµnh kÕ to¸n theo dâi vÒ ng©n hµng . §©y lµ doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu , viÖc mua b¸n b»ng tiÒn ViÖt Nam , b»ng ngo¹i tÖ qua ng©n hµng lµ th­êng xuyªn , v× vËy , viÖc theo dâi riªng vÒ mua b¸n , vay ngo¹i tÖ ,víi chÕ ®é chøng tõ , tµi kho¶n riªng ... lµ ®iÒu cÇn thiÕt nh­ng ph¶i tu©n theo c¸c chÕ ®é chung cña Bé tµi chÝnh . Theo quy ®Þnh trong B¸o c¸o tµi chÝnh th× nguyªn t¾c chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c : Qui ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång VN theo tû gi¸ b×nh qu©n th¸ng cña Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam vµ Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam theo ®óng chÕ ®é h¹ch to¸n ngo¹i tÖ cña Bé tµi chÝnh ban hµnh . a) Chøng tõ sö dông : GiÊy b¸o sè d­ kh¸ch hµng Uû nhiÖm chi §¬n xin mua ngo¹i tÖ Uû nhiÖm thu LÖnh chuyÓn cã GiÊy nép tiÒn ng©n phiÕu thanh to¸n b) Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ . ( S¬ ®å 4 ) +) Thu qua ng©n hµng S¬ ®å 4 : Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ Ng­êi mua ( Kh¸ch nî ) Thñ quü KÕ to¸n ng©n hµng Ng©n hµng 1 2 2 3 Chó thÝch : ( 1) Kh¸ch nî göi giÊy b¸o tr¶ tiÒn cho kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn , thanh to¸n , vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n cho thñ quü ( uû nhiÖm chi , sec chuyÓn kho¶n , sec tiÒn mÆt ... ) (2) : Thñ quü lµm thñ tôc thu tiÒn ng©n hµng (3) : Ng©n hµng göi giÊy b¸o cã , ®Ó kÕ to¸n ng©n hµng ghi sæ chi tiÕt c) Tµi kho¶n sö dông Ngoµi c¸c tµi kho¶n b×nh th­êng trong hÖ thèng tµi kho¶n ®­îc quy ®Þnh bëi Bé tµi chÝnh , trong phÇn hµnh kÕ to¸n ng©n hµng cßn sö dông mét sè tµi kho¶n chi tiÕt sau : TK1111 : TiÒn mÆt t¹i quü TK1121 : TiÒn göi ng©n hµng (VN§) TK1121C : TiÒn göi ng©n hµng c«ng th­¬ng TK1121N : TiÒn göi ng©n hµng ngo¹i th­¬ng TK1121T : TiÒn göi ng©n hµng ®Çu t­ TK1122 : TiÒn göi ng©n hµng ( USD ) TK1123C : KÝ quü ng©n hµng c«ng th­¬ng TK1123N : Gi÷ hé ngo¹i tÖ Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng TK1124T : Ký quü ®¶m b¶o tiÒn vay TK311C : Vay ng¾n h¹n ng©n hµng C«ng th­¬ng ( USD) TK311§ : Vay ng¾n h¹n ng©n hµng §Çu t­ TK311A : Vay ng¾n h¹n ng©n hµng C«ng th­¬ng ( VN§) TK311V : Vay ng¾n h¹n ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ( VN§) d) Qui tr×nh h¹ch to¸n . ( S¬ ®å 4 ) C«ng ty tiÕn hµnh ghi sæ kÕ to¸n nh­ sau : S¬ ®å 5 : Qui tr×nh h¹ch to¸n tiÒn mÆt , tiÒn göi ng©n hµng : Chøng tõ tiÒn mÆt , TGNH , tiÒn vay Sæ , thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i TK111,112 Sæ quÜ B¸o c¸o tµi chÝnh Chó gi¶i : : Ghi hµng ngµy : Lªn b¸o c¸o theo ®Þnh kú Kh«ng gièng nh­ lµm kÕ to¸n b»ng thñ c«ng , lµm kÕ to¸n b»ng m¸y tÝnh ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu bëi lÏ c«ng ty ®· thiÕt lËp mét phÇn mÒn riªng cho c«ng ty , víi phÇn mÒm nµy , tÊt c¶ c¸c chøng tõ , sau khi ®· ®Çy ®ñ tÝnh ph¸p lý , sÏ ®­îc nhËp vµo m¸y vµ sau ®ã , vµo cuèi mçi th¸ng , quÝ , n¨m sÏ in ra 2 sæ , ®ã lµ sæ chi tiÕt tµi kho¶n vµ sæ tæng hîp cho c¸c tµi kho¶n . Sæ chi tiÕt , tæng hîp cã d¹ng sau : Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 1111- TiÒn mÆt t¹i quü Kú ph¸t sinh : Tõ ngµy ... ®Õn ngµy ... Trang :... Dßng trong sæ chøng tõ Chøng tõ gèc DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Cã Chøng tõ Sè Ngµy VN§ VN§ Céng Sè d­ ®Çu kú ( VN§) : NO ... Sè d­ cuèi kú (VN§) : NO ... Ngµy ... th¸ng ... n¨m ... Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Sæ c¸i tµi kho¶n : 1121N TiÒn göi ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Kú ph¸t sinh : Tõ ... ®Õn ... Trang :... Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Tªn gäi M· hiÖu Ph¸t sinh Nî ( VN§) Ph¸t sinh Cã ( VN§ ) Tæng céng Sè d­ ®Çu kú ( VN§ ) : NO ... Sè d­ cuèi kú ( VN§ ) : NO ... Ngµy ... th¸ng ... n¨m ... Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc V× ®©y lµ lµm kÕ to¸n b»ng m¸y tÝnh do ®ã cã sù kh¸c nhau so víi ghi b»ng sæ s¸ch , Sæ chi tiÕt cã h×nh d¹ng gièng nh­ Sæ nhËt ký chung , chØ kh¸c lµ cét “ Ngµy th¸ng ghi sæ” ®­îc thay b»ng “ Dßng Trong sæ chøng tõ” tøc c¸c dßng trong m¸y tÝnh . Cßn Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ®· ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ ®i nhiÒu so víi khi häc , cã thªm dßng M· hiÖu v× trong khi lµm KÕ to¸n b»ng m¸y tÝnh th× t¸t c¶ c¸c tªn gäi hÇu nh­ ®Òu ®­îc m· ho¸ cho rÔ sö dông , v× ®©y lµ doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu do ®ã cã sö dông nhiÒu b»ng ngo¹i tÖ , trong 2 sæ quy ®Þnh râ rµng ghi b»ng VN§ ®Ó cho thèng nhÊt . Ngoµi 2 lo¹i sæ lµ sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp , trong nghiÖp vô vÒ tiÒn vay , kÕ to¸n cßn sö dông b¶ng kª vay ng©n hµng , cã d¹ng : B¶ng kª vay ng©n hµng th¸ng : ... TT Tªn kh¸ch hµng Tªn hµng Sè tiÒn vay Sè ho¸ ®¬n tÝn dông TØ gi¸ vay Ngµy nhËn nî Ngµy thanh to¸n Ghi chó Víi b¶ng kª vay ng©n hµng nµy , cuèi th¸ng kÕ to¸n dÔ dµng tÝnh ®­îc sè tiÒn vay , thêi h¹n thanh to¸n ®Ó kÞp thêi cã kÕ ho¹ch tr¶ nî vµ vay nî . 2 - §Æc ®iÓm phÇn hµnh kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh Yªu cÇu cña phÇn hµnh nµy lµ ph¶i theo dâi ®­îc c¸c th«ng tin vÒ TSC§ nh­ : sè l­îng , cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ nguyªn gi¸ , gi¸ trÞ hao mßn , gi¸ trÞ cßn l¹i . nguån h×nh thµnh tµi s¶n vµ sù biÕn ®éng t¨ng , gi¶m . Theo quy ®Þnh trong B¸o c¸o tµi chÝnh th× nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i , ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­êng th¼ng , TSC§ t¨ng lµ do s÷a ch÷a n©ng cÊp vµ x©y dùng míi nhµ cöa , vËt kiÕn trøc , mua s¾m míi m¸y mãc thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ,truyÒn dÉn . Cßn TSC§ gi¶m th­êng lµ do thanh lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i , truyÒn dÉn nh­ : Xe chuyªn chë hµng ho¸ ®· hÕt thêi h¹n sö dông , c¸c m¸y tÝnh ®· cò , háng ... a) Chøng tõ : Biªn b¶n giao nhËn TSC§ ThÎ TSC§ Biªn b¶n thanh lý TSC§ Biªn b¶n giao nhËn TSC§ s÷a ch÷a lín hoµn thµnh ( Së dÜ doanh nghiÖp cã phßng XDCB cã nhiÖm vô hµng n¨m tiÕn hµnh x©y dùng , s÷a ch÷a lín kho , b·i ®Ó cho thuª vµ chøa hµng ho¸ ... nh­ ®Õn n¨m 2003 th× “ Trung t©m giíi thiÖu vµ kinh doanh s¶n phÈm ho¸ chÊt vµ V¨n phßng lµm viÖc cña c«ng ty” sÏ b¾t ®Çu khëi c«ng . Qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ TSC§ ( S¬ ®å 6) S¬ ®å 6 : Qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ NghiÖp vô TSC§ Chñ së h÷u TSC§ QuyÕt ®Þnh t¨ng , gi¶m TSC§ Héi ®ång giao nhËn Giao nhËn vµ lËp biªn b¶n KÕ to¸n TSC§ LËp vµ huû thÎ TSC§ , ph¶n ¸nh vµo m¸y tÝnh B¶o qu¶n vµ l­u chøng tõ Trong phÇn hµnh TSC§ , qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ gièng nh­ qui ®Þnh , chØ kh¸c lµ ®©y lµ kÕ to¸n m¸y , v× vËy sè liÖu ®­îc theo dâi trªn m¸y , cuèi kú míi in ra b¸o c¸o . VÒ tµi kho¶n : Kª to¸n tµi s¶n cè ®Þnh theo dâi TSC§ gièng nh­ trong qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh ban hµnh , TSC§ kh«ng theo dâi theo tµi kho¶n chi tiÕt . Ngoµi ra , doanh nghiÖp kh«ng cã TSC§ v« h×nh hay thuª tµi chÝnh , do ®ã , trong hÖ thèng tµi kho¶n cña TSC§ chØ cã TSC§ h÷u h×nh : 211 , 214 vµ theo dâi nguån vèn khÊu hao : 009 Qui tr×nh ghi sæ ( S¬ ®å 7 ) S¬ ®å 7 : Qui tr×nh ghi sæ TSC§ Chøng tõ t¨ng , gi¶m vµ khÊu hao TSC§ ThÎ TSC§ Sæ TSC§ Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i TK211,214 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¸o c¸o kÕ to¸n : Ghi hµng ngµy : B¸o c¸o ®Þnh kú : Ghi hµng ngµy : Lªn b¸o c¸o ®Þnh kú : Lªn b¸o c¸o theo ®Þnh kú Chó thÝch : Theo qui tr×nh nµy , sau khi c¸c chøng tõ TSC§ hoµn thµnh bµn giao , kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo thÎ TSC§, sau ®ã ghi vµo sæ TSC§ cña ®¬n vÞ , sæ cã d¹ng sau STT Tªn TSC§ TSC§ cã ®Õn 01/01/2002 Thêi gian sö dông Møc KHCB 2002 Gi¸ trÞ cßn l¹i 31/12/2002 Ghi chó So víi qui tr×nh do Bé tµi chÝnh ban hµnh th× c«ng ty ®· kh«ng sö dông B¶ng tæng hîp chi tiÕt t¨ng , gi¶m TSC§ mµ ghi chung toµn bé vµo cïng mét sæ , trong phÇn tªn TSC§ th× chia thµnh TSC§ thuéc vèn ng©n s¸ch ( TSC§ ®ang dïng vµ trÝch khÊu hao , TSC§ hÕt khÊu hao ) , TSC§ thuéc vèn tù cã ( còng chia thµnh TSC§ ®ang dïng vµ trÝch khÊu hao , TSC§ hÕt khÊu hao ) . Doanh nghiÖp còng theo dâi riªng TSC§ ®ang trong thêi h¹n cho thuª ( c¶ liªn doanh ) trong mét sæ . Trong sæ TSC§ ®· kh«ng cã tû lÖ khÊu hao . Ngoµi ra , trong ®¬n vÞ cßn sö dông kÕ ho¹ch khÊu hao TSC§ , gióp cho qu¸ tr×nh tÝnh khÊu hao TSC§ ®­îc ®óng ®¾n vµ dÔ dµng h¬n . MÉu sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n trong phÇn hµnh nµy còng gièng nh­ phÇn hµnh tiÒn mÆt vµ TGNH , khi nµo cÇn th× kÕ to¸n tæng hîp sÏ in ra c¸c b¸o c¸o : Danh môc TSC§ , B¸o c¸o t¨ng , gi¶m TSC§ 3 - §Æc ®iÓm tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng Tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng ph¶i ®¹t yªu cÇu : Ph©n c«ng lao ®éng hîp lý , theo dâi , qu¶n lý vµ h¹ch to¸n biÕn ®éng c¬ cÊu lao ®éng hiÖn cã trong doanh nghiÖp , theo dâi ®­îc thêi gian , sè l­îng , kÕt qu¶ lao ®éng . Trªn c¬ së ®ã , kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng ®· thùc hiÖn nh­ sau : Chøng tõ lao ®éng tiÒn l­¬ng B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng PhiÕu nghØ h­ëng BHXH B¶ng thanh to¸n BHXH B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng V× ë v¨n phßng c«ng ty , chØ lµm c«ng viÖc v¨n phßng vµ qu¶n lý , do ®ã kh«ng l­u gi÷ chøng tõ : PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh , hîp ®ång giao kho¸n ... nh­ng ë xÝ nghiÖp hoÆc c¸c chi nh¸nh th× cã l­u gi÷ c¸c chøng tõ nµy . Qui tr×nh thanh to¸n l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi ( S¬ ®å sè 8) S¬ ®å 8 : Qui tr×nh thanh to¸n l­¬ng vµ BHXH B¶ng chÊm c«ng Bé phËn duyÖt y KÕ to¸n l­¬ng vµ BHXH Thñ quü TiÕn hµnh ghi vµo m¸y tÝnh Tr¶ l­¬ng c«ng nh©n viªn Tæ chøc ghi chÐp , ph¶n ¸nh , tæng hîp sè liÖu vÒ sè l­îng lao ®éng , thêi gian , kÕt qu¶ lao ®éng , tÝnh l­¬ng vµ trÝch c¸c kho¶n theo l­¬ng , ph©n bæ chi phÝ lao ®éng theo ®óng ®èi t­îng sö dông lao ®éng lµ ®iÒu cÇn thiÕt , thanh to¸n l­¬ng kÞp thêi , ®óng thêi gian cho ng­êi c«ng nh©n viªn ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña hä . Tµi kho¶n sö dông Trong phÇn hµnh l­¬ng , kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n nh­ b×nh th­êng , chØ kh¸c lµ TK3382 kÕ to¸n coi nh­ tµi kho¶n gi¶m trõ BHXH vµ BHYT , trong khi theo chÕ ®é th× chØ trõ 5% trªn tæng quü l­¬ng ghi vµo TK3383 vµ 1% lµ BHYT ®­îc ghi vµo TK3382 . Ngoµi ra , víi c¸c kho¶n gi¶m trõ kh¸c kÕ to¸n cßn h¹ch to¸n vµo TK3388 . Doanh nghiÖp kh«ng sö dông TK 335 ‘ Chi phÝ trÝch tr­íc’ Quy tr×nh ghi sæ ( S¬ ®å sè 9) V× sö dông h×nh thøc NhËt ký chung , do ®ã quy tr×nh ghi sæ phÇn hµnh lao ®éng tiÒn l­¬ng ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : S¬ ®å 9 : Qui tr×nh ghi sæ l­¬ng vµ thanh to¸n BHXH Chøng tõ lao ®éng tiÒn l­¬ng , b¶ng ph©n bæ vµ chøng tõ thanh to¸n Sæ chi tiÕt TK 334 , 338 Sæ nhËt ký chung B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ c¸i TK 334 .338 Chó thÝch : : Ghi hµng ngµy : Lªn b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú Trong quy tr×nh ghi sæ nµy , nãi chung lµ ®Òu ®óng quy ®Þnh , chØ cã ®iÒu , trong c¸c b¸o c¸o in ra kh«ng cã B¶ng tæng hîp chi tiÕt tiÒn l­¬ng mµ thay vµo ®ã cã B¶n kª chªnh lÖch theo dâi cho tõng th¸ng . ë v¨n phßng c«ng ty , chØ cã h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian , kh«ng cã h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm gièng h×nh thøc tr¶ l­¬ng ë XÝ nghiÖp vËn t¶i , do ®ã viÖc tÝnh l­¬ng vµ trÝch BHXH , BHYT gièng nh­ chÕ ®é , còng gièng nh­ c¸c phÇn hµnh kh¸c th× doanh nghiÖp ®· kh«ng ghi vµo sæ tæng hîp chi tiÕt c¸c tµi kho¶n , ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong viÖc kiÓm tra vµ ®èi chiªó víi Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n . C¸c Sæ chi tiÕt vµ Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã h×nh thøc gièng nh­ ë phÇn hµnh TGNH , cuèi kú phÇn hµnh nµy kh«ng in ra b¸o c¸o nµo c¶ . 4 - §Æc ®iÓm kÕ to¸n theo dâi mua b¸n hµng ho¸ xuÊt , nhËp khÈu V× ®©y lµ doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu , do ®ã qu¸ tr×nh mua , b¸n hµng ho¸ lµ ®ång thêi , h¬n n÷a hµng ho¸ ®­îc thu mua , nhËp khÈu th­êng lµ b¸n ngay kh«ng qua kho , v× vËy kÕ to¸n qu¸ tr×nh nµy lµ ghi chÐp , ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu mua , cung øng , b¶o qu¶n vËt t­ , hµng ho¸ vÒ sè l­îng, cgi¸ trÞ , s®ã ph¶n ¸nh lu«n doanh thu , gi¸ vèn cña hµng ho¸ b¸n ra , phÇn hµnh nµy ®­îc theo dâi bëi 2 nh©n viªn vµ ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : Chøng tõ Trong phÇn mua b¸n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cã c¸c lo¹i chøng tõ sau : Hîp ®ång ngo¹i ( Sales contract ) Hãa ®¬n GTGT ®Çu ra Hãa ®¬n GTGT ®Çu vµo Hîp ®ång néi ( Buys contract ) Th«ng b¸o thuÕ Tê khai h¶i quan Hîp ®ång uû th¸c , thuÕ nhËp khÈu V× ®©y lµ ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ víi n­íc ngoµi , do ®ã trong qu¸ tr×nh mua b¸n cÇn ph¶i cã hîp ®ång chÆt chÏ , ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n tõ n¬i giao hµng , n¬i nhËn hµng , thêi h¹n thanh to¸n , ®Õn sè l­îng , chÊt l­îng hµng ho¸ nhËp vµ xuÊt . b) Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ qu¸ tr×nh mua , b¸n hµng ho¸ 1 . Qu¸ tr×nh nhËp khÈu ( S¬ ®å 10 ) Chøng tõ bªn b¸n Biªn b¶n gi¸m ®Þnh chÊt l­îng NhËp kho vËt t­ hµng ho¸ vµ lËp thÎ kho Khi sæ theo dâi thu mua ( NK)vËt t­ L­u tr÷ chøng tõ t¹i phßng kÕ to¸n Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ hµng hãa ChuyÓn cho c¸c nhµ m¸y , ng­êi mua kh«ng qua kho Ghi sæ kÕ to¸n vµ theo dâi t×nh h×nh tiªu thô , thanh to¸n S¬ ®å 10 : S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ cña qu¸ tr×nh mua hµng nhËp khÈu S¬ ®å 11 : S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ thu mua vËt t­ ®Ó xuÊt khÈu hµng ho¸ Chøng tõ bªn b¸n Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ , hµng ho¸ NhËp kho vËt t­ hµng ho¸ LËp thÎ kho Sæ theo dâi thu mua vËt t­ L­u tr÷ chøng tõ t¹i phßng kÕ to¸n Biªn b¶n kiÓm nghiÖm hµng ho¸ ChuyÓn hµng ®i tiªu thô kh«ng qua kho LËp bé chøng tõ giao cho ng­êi mua Ghi sæ kÕ to¸n vµ theo dâi t×nh h×nh tiªu thô Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty vËt t­ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt lµ sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh thu mua vËt t­ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ nhËp khÈu th× c«ng ty chuyÓn toµn bé sè hµng ho¸ , vËt t­ ®ã ®i tiªu thô th¼ng kh«ng qua kho . NÕu hµng mua ®Ó xuÊt khÈu th× chuyÓn th¼ng xuèng c¶ng cöa khÈu vµ th«ng b¸o víi ng­êi mua lµ c«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc giao hµng . Cßn nÕu lµ hµng nhËp khÈu , c«ng ty kh«ng tæ chøc nhËp kho hµng ho¸ mµ vËn chuyÓn th¼ng tíi c¸c nhµ m¸y hoÆc ng­êi mua theo hîp ®ång kinh tÕ . ¸p dông ph­¬ng thøc nµy lµm gi¶m chi phÝ nh­ : Chi phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸ , chi phÝ thuª kho b·i , chi phÝ thuª nh©n viªn b¶o vÖ , ngoµi ra lµm cho khèi l­îng kÕ to¸n ph¶i ghi ®­îc gi¶m bít mét phÇn ®¸ng kÓ . c ) Tµi kho¶n sö dông . PhÇn hµnh nµy sö dông c¸c tµi kho¶n bËc I gièng nh­ trong hÖ thèng tµi kho¶n ®­îc qui ®Þnh bëi Bé tµi chÝnh , chØ cã theo dâi chi tiÕt cho c¸c tµi kho¶n c«ng nî ph¶i thu vµ c«ng nî ph¶i tr¶ , TK331N : Ph¶i tr¶ phßng nhËp : Tk331X : Ph¶i tr¶ phßng xuÊt TK131N : Ph¶i thu phßng nhËp TK131X : Ph¶i thu phßng xuÊt TK3332X : ThuÕ VAT hµng nhËp khÈu phßng nhËp TK3332N : ThuÕ VAT hµng nhËp khÈu phßng xuÊt ( MÆc dï trong doanh nghiÖp chia thµnh phßng nhËp vµ phßng xuÊt nh­ng thùc ra c«ng ty chñ yÕu lµ nhËp khÈu , 2 phßng nµy cã nhiÖm vô nh­ nhau chØ kh¸c ®èi t­îng theo dâi lµ kh¸ch hµng ) d ) Qui tr×nh ghi sæ ( S¬ ®å 12) §èi víi qu¸ tr×nh mua hµng vµ thanh to¸n víi nhµ cung cÊp ph¶i theo dâi c«ng nî cho tõng ng­êi b¸n, tõng lÇn ph¸t sinh nî trªn c¬ së hîp ®ång mua hµng , ph¶i më ®ñ sæ kÕ to¸n chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®Ó theo dâi tõng ®èi t­îng , tæng hîp c«ng nî chi tiÕt cho tõng nhµ cung cÊp : S¬ ®å 12 : Qui tr×nh ghi sæ qu¸ tr×nh mua hµng vµ thanh to¸n NhËt ký chung Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n Sæ c¸i TK 331 B¸o c¸o kÕ to¸n Chó thÝch : : Ghi hµng ngµy : Lªn b¸o c¸o ®Þnh kú Chøng tõ gèc Trong s¬ ®å nµy , kÕ to¸n còng kh«ng cã B¶ng tæng hîp chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n , nã sÏ lµm cho qu¸ tr×nh so s¸nh , ®èi chiÕu khã kh¨n , vµ theo dâi chñ hµng cña m×nh kh«ng ®­îc râ rµng . Còng gièng nh­ c¸c phÇn hµnh kh¸c , Sæ chi tiÕt vµ Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n còng gièng nh­ phÇn hµnh TGNH , khi cÇn th× kÕ to¸n tæng hîp sÏ cã thÓ in ra c¸c b¸o c¸o : Sæ tæng hîp c«ng nî , Sæ nhËt ký b¸n hµng , B¶ng tæng hîp sè d­ c«ng nî ph¶i thu theo yªu cÇu cña ng­êi qu¶n lý . S¬ ®å ghi sæ qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ thu tiÒn ( S¬ ®å 13 ) Qu¸ tr×nh b¸n hµng lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng b¸n ®èi víi ng­êi b¸n vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng b¸n ®èi víi ng­êi mua theo môc ®Ých kinh doanh , lµ qu¸ tr×nh ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp , do vËy yªu cÇu lµ ph¶i theo dâi mét c¸ch chÆt chÏ , ®Çy ®ñ c¶ vÒ gi¸ vèn , c«ng nî ph¶i thu , doanh thu vµ kÕt qu¶ tiªu thô . Qu¸ tr×nh ®ã ®­îc tæ chøc nh­ sau : S¬ ®å 13 : Qui tr×nh ghi sæ qu¸ tr×nh b¸n hµng thu tiÒn Chøng tõ b¸n hµng vµ thanh to¸n Sæ chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n, chi tiÕt doanh thu , kÕt qu¶ tiªu thô NhËt ký chung NhËt ký b¸n hµng Sæ c¸i TK 511 ,632,642 ,911 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Chó thÝch : : Ghi hµng ngµy : Lªmn b¸o c¸o ®Þnh kú Sæ chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n cña c«ng ty kh¸c hoµn toµn so víi qui ®Þnh , nã cã h×nh thøc nh­ sau : Dßng trong sæ chøng tõ Chøng tõ gèc DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Nî Chøng tõ Sè Ngµy USD VN§ US§ VN§ Céng Sù kh¸c biÖt nµy lµ do viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y cho ®¬n gi¶n vµ thèng nhÊt gièng víi c¸c sæ chi tiÕt cña c¸c phÇn hµnh kh¸c v× vËy doanh nghiÖp ®· kh«ng më riªng mét lo¹i h×nh sæ chi tiÕt cho gi¸ vèn hµng b¸n nh­ trong khi häc ( ®Ó lµm kÕ to¸n b»ng tay ) V . Qui tr×nh lËp B¸o c¸o tµi chÝnh ë C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt Vµo cuèi mçi kú b¸o c¸o kÕ to¸n ( th¸ng , quý , n¨m ) , kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh hoµn tÊt viÖc ghi chÐp , ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú vµo m¸y tÝnh , hoµn nhËp sè dù phßng gi¶m gi¸ cßn l¹i vµ x¸c ®Þnh møc dù phßng gi¶m gi¸ cÇn lËp , vµo cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n cho c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi , ph¶n ¸nh vµo m¸y tÝnh c¸c kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ cuèi kú vµ tiÕn hµnh lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc . B¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh lµ c¸c b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n , nguån vèn , chñ së h÷u vµ c«ng nî còng nh­ t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp bao gåm B¶ng c©n ®èi , B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh , ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh , kh«ng cã B¶ng l­u chuyÓn tiÒn tÖ . Vµo cuèi mçi quý , kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu ®­îc chuyÓn tõ c¸c phÇn hµnh kh¸c vµ lËp c¸c b¸o c¸o ®Ó nép lªn kÕ to¸n tr­ëng th«ng qua vµ ký duyÖt , tr×nh gi¸m ®èc ký vµ sau ®ã tiÕn hµnh göi lªn c¸c c¬ quan : Tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam , Vô xuÊt nhËp khÈu , Côc thuÕ Hµ Néi , vµ Côc Thèng kª . Trong doanh nghiÖp kh«ng cã c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ . Nh÷ng n¨m tr­íc , c¬ quan ch­a tiÕn hµnh kiÓm to¸n nhµ n­íc nh­ng ®Õn kú h¹n n¨m 2003 sÏ b¾t ®Çu cã B¸o c¸o kiÓm to¸n tr×nh lªn Tæng c«ng ty . PhÇn III : NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt I - nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý t¹i C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt Trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ , toµn cÇu ho¸ , ph¸ vì tÝnh chÊt ®ãng kÝn cña tõng ®¬n vÞ kinh tÕ trong tõng quèc gia , ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ë ViÖt Nam ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , víi ph­¬ng ch©m : Më réng ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i , ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nh­ng còng kh«ng coi nhÑ s¶n xuÊt thay thÕ nhËp khÈu , më réng sù tham gia cu¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµo ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng , ®­îc quyÒn trùc tiÕp giao dÞch víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ n­íc ngoµi vµ chÞu sù qu¶n lý thèng nhÊt cña nhµ n­íc . §Ó tiÕn kÞp víi xu thÕ ®ã , doanh nghiÖp ®· tæ chøc ®­îc tæ chøc gän nhÑ , hîp lý víi xu khuynh h­íng gi¶m bít c¸c bé phËn gi¸n tiÕp , t¨ng c­êng c¸c bé phËn trùc tiÕp kinh doanh nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao , thiÕt thùc h¬n . Víi môc tiªu gi¶m thiÓu c¸c bé phËn kh«ng cÇn thiÕt , doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh thuª mét sè lao ®éng theo thêi vô , nghÜa lµ khi nµo c«ng viÖc cÇn cã thªm c«ng nh©n ( ë c¸c chi nh¸nh , xÝ nghiÖp ) th× tuyÓn gièng nh­ ë Chi nh¸nh Thµnh Phè Hå ChÝ Minh khi ®Õn thêi vô th× thuª thªm kho¶ng 40 ng­êi nhê ®ã gi¶m bít ®­îc chi phÝ nh©n c«ng , t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp . Ngoµi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th­êng kh¸c nh­ kinh doanh vËt t­ nguyªn liÖu , m¸y mãc thiÕt bÞ , ph©n bãn ... , doanh nghiÖp cßn tæ chøc 2 phßng ban lµ : Phßng vËn t¶i vµ Phßng x©y dùng c¬ b¶n , ®iÒu ®ã ®¸p øng yªu cÇu t¨ng nguån thu vµ phï hîp víi c«ng ty xuÊt nhËp khÈu do cÇn chuyÓn hµng tõ c¶ng ®Õn n¬i nhËn hµng cho ng­êi mua , phßng vËn t¶i qu¶n lý xÝ nghiÖp thùc hiÖn , ®­îc trùc tiÕp kÝ kÕt vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô giao nhËn vËn t¶i , kÕt qu¶ lµ ®¹t doanh thu gÇn 8 tû n¨m 2002 , ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ cho ho¹t ®éng chung cña c«ng ty . Còng vËy , phßng vËn t¶i qu¶n lý ho¹t ®éng vËn chuyÓn quÆng Apatite : tõ kh©u chuÈn bÞ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n víi nhµ s¶n xuÊt , ho¹t ®éng vËn chuyÓn víi ®¹i lý vËn t¶i cho ®Õn c¸c c«ng viÖc theo dâi vÌ khèi l­îng , lÞch tr×nh ... vµ kÕt qu¶ thu ®­îc gÇn 2 tû trong n¨m 2002 . §èi víi phßng x©y dùng c¬ b¶n , c«ng ty thµnh lËp nh»m ®Çu t­ x©y dùng , s÷a ch÷a vµ c¶i t¹o n©ng cÊp hÖ thèng kho b·i t¹i c¸c c¬ së nh­ : ViÖt C¸ch – H¶i phßng , L· c«i – Yªn Viªn vµ t¹i chi nh¸nh Thµnh phè Hå ChÝ Minh nh»m môc ®Ých cñng cè thÞ tr­êng , t¹o ®iÒu kiÖn mÆt b»ng cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ , ®¶m b¶o duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng . Theo b¸o c¸o , riªng xÝ nghiÖp , sè l­îng lao ®éng lªn tíi 107 ng­êi + 11 vµo mïa vô ( chiÕm h¬n 40 % ) sè l­îng lao ®«ng toµn c«ng ty , bëi ë ®©y cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp , ho¹t ®éng nµy chØ ®ñ bï ®¾p chi phÝ vµ l·i th× rÊt Ýt ( Doanh thu b¸n hµng c¶ xÝ nghiÖp chØ ®¹t 5,1 tû ) , xÝ nghiÖp ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong kh©u tiªu thô do chi phÝ ®Çu vµo cao , mÆc dï c«ng ty ®· t¨ng c­êng ho¹t ®éng gi¸m s¸t , qu¶n lý chi phÝ còng nh­ gi¸ thµnh s¶n phÈm ... Nh­ vËy , ho¹t ®éng ë ®©y so víi toµn doanh nghiÖp lµ kh«ng hiÖu qu¶ , c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt Silicat ( cung cÊp s¶n xuÊt xµ phßng ) , ®Èy m¹nh t×m kiÕm thÞ tr­êng , qu¶n lý chÆt chÏ h¬n n÷a , c¶i tæ c¬ chÕ qu¶n lý ë ®©y nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ , xem xÐt l¹i c¬ cÊu , lao ®éng ®· phï hîp hay ch­a ... nh»m t¨ng doanh thu xøng ®¸ng víi tÇm vãc cña c«ng ty Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn , §¶ng uû ®· chØ ®¹o c«ng ty thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ c¬ së , c«ng khai mäi ho¹t ®éng , b¸m s¸t vµ qu¶n lý toµn diÖn , chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc , thùc hµnh tiÕt kiÖm , chèng tiªu cùc vµ l·ng phÝ , thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc , quan t©m ®Õn quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng , quan t©m ®Õn trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé , ®µo t¹o nh»m n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn nhÊt lµ c¸n bé trÎ ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ßi hái cña c«ng viÖc cã n¨ng lùc kÕ cËn . MÆc dï vËy , c«ng ty vÉn nªn tiÕp tôc s¾p xÕp bé m¸y tæ chøc , bè trÝ c¸n bé phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô míi . Thùc hiÖn triÓn khai ®ång bé c¸c ho¹t ®éng vÒ qu¶n lý nh­ : Qu¶n lý hµnh chÝnh , kÕ ho¹ch , qu¶n lý tµi chÝnh ( qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n ) , giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh , kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n , më réng quan hÖ b¹n hµng , t¨ng c­êng c¸c mÆt qu¶n lý ... Trong kinh doanh cßn tån t¹i mét sè nh÷ng h¹n chÕ nh­ : Cã thêi ®iÓm cßn ch­a thùc sù ph¸t huy tÝnh tù chñ , s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng khai th¸c thÞ tr­êng , cßn tr«ng chê vµo sù chØ ®¹o , giao viÖc cña c«ng ty . Trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã tr­êng hîp ch­a t×m hiÓu kü ®èi t¸c nªn ®· bÞ ®èi t¸c lîi dông ®­a c«ng ty vµo cuéc tranh chÊp vÒ th­¬ng m¹i cña chÝnh hä ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng chung , ngoµi ra , t¹i mét sè c¬ së c«ng t¸c x©y dùng nguån lùc , quy ho¹ch vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé , qu¶n lý c¸n bé , qu¶n lý lao ®éng ( nh­ vÊn ®Ò tiÕp nhËn , thuyªn chuyÓn c¸n bé hay viÖc tæ chøc ®i lµm viÖc ngoµi trô së cña c¬ quan ... ) ch­a theo ®óng quy ®Þnh , nhÊt lµ ®èi víi lao ®éng lµm viÖc cã thêi h¹n 01 n¨m trë lªn . §Ó kh¾c phôc ®­îc ®iÒu ®ã , c«ng ty cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi nh­ : quan t©m ®µo t¹o ,båi d­ìng vÒ chÝnh trÞ - ®¹o ®øc , chuyªn m«n nghiÖp vô vµ ®­îc bè trÝ s¾p xÕp phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cu¶ tõng c¸ nh©n . Ph¶i ®Èy m¹nh viÖc t×m kiÕm viÖc lµm ®Ó tõ ®ã ®¶m b¶o thu nhËp vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc , ph¶i cã c¬ chÕ hîp lý g¾n quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng , c¬ chÕ ®éng viªn khuyÕn khÝch ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng cña tõng ng­êi cho hä yªn t©m hoµn toµn khi lµm viÖc trong c«ng ty . II . NhËn xÐt , ®¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng , c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i liªn tôc th­êng xuyªn quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lµm , lµm nh­ thÕ nµo , b»ng c¸ch g× vµ cÇn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ra sao , §iÒu ®ã chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc th«ng qua vµ dùa trªn nh÷ng th«ng tin do kÕ to¸n thu thËp , ghi chÐp , ph©n lo¹i , xö lý vµ cung cÊp cho c¸c nhµ kinh doanh míi cã c¬ së ®Ó nhËn thøc ®óng ®¾n , kh¸ch quan , chÝnh x¸c , kÞp thêi vµ cã hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó cã ®­îc nh÷ng lùa chän ®Þnh h­íng vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh hîp lý , nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh . ChÝnh v× vËy , tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong c«ng ty võa ®¬n gi¶n , gän nhÑ mµ vÉn hiÖu qu¶ , ®¸p øng yªu cÇu trong thêi buæi c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay lµ ®iÒu cÇn thiÕt . ViÖc ®­a m¸y tÝnh vµo phôc vô trong c«ng t¸c qu¶n lý , kÕ to¸n ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu , th«ng tin tµi chÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c , khoa häc , nhanh chãng , t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng suÊt , gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc ghÝ sæ kÕ to¸n , tiÕt kiÖm søc lao ®éng cho c«ng nh©n viªn phßng kÕ to¸n . C«ng t¸c lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n ®¬n gi¶n , sè l­îng sæ s¸ch Ýt tiÖn lîi cho viÖc ghi chÐp , b¶o qu¶n vµ cung cÊp sè liÖu , th«ng tin kÕ to¸n . HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ , bá bít nh÷ng tµi kho¶n kh«ng sö dông ®Õn nh­ng vÉn theo dâi ®Çy ®ñ , s¸t víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ . C¸c nh©n viªn trong phßng ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc , cã kinh nghiÖm , dï tuæi ®êi cßn trÎ , n¾m v÷ng ®­îc c«ng viÖc , ph©n c«ng c«ng viÖc râ rµng , kh«ng chång chÐo , kh«ng cã t×nh tr¹ng ng­êi lµm Ýt , ng­êi lµm nhiÒu , mçi ng­êi qu¶n lý mét phÇn hµnh riªng nh­ng vÉn liªn hÖ chÆt chÏ . Víi ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é , c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty nãi chung lµ rÊt tèt , ngoµi ra , trong c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n , do lµm kÕ to¸n b»ng m¸y , do ®ã tr×nh tù ghi sæ cã mét vµi kh¸c biÖt so víi qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh , nh÷ng kh¸c biÖt ®ã cã nh÷ng mÆt ­u vµ nh­îc riªng . Trong phÇn hµnh ng©n hµng , v× ®©y lµ doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu , do ®ã vÊn ®Ò vay ngo¹i tÖ lµ liªn tôc th­êng xuyªn , trong khi c«ng ty kh«ng cã sæ theo dâi chi tiÕt tiÒn vay , ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho qóa tr×nh kiÓm tra , v× vËy , kÕ to¸n nªn më thªm sæ chi tiÕt tiÒn vay cho tõng tµi kho¶n : TK311 , Tk315 , TK341 vµ theo dâi ®Õn tõng ng©n hµng cho vay , nh­ vËy sÏ râ rµng h¬n nh»m n¾m b¾t ®­îc sè l­îng tiÒn vay , thêi h¹n thanh to¸n . PhÇn hµnh nµy ®· më tµi kho¶n theo dâi chi tiÕt ®Õn tõng ng©n hµng , ®iÒu nµy gióp kÕ to¸n viªn lu«n theo dâi , n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh thanh to¸n , sè d­ tiÒn göi ng©n hµng trong tõng ng©n hµng . Tuy nhiªn trong hÖ thèng tµi kho¶n cã TK 1123C “ KÝ quü ng©n hµng C«ng th­¬ng” , TK 1123N “ Gi÷ hé ngo¹i tÖ ng©n hµng C«ng th­¬ng” , TK 1124T “ Ký quü ®¶m b¶o tiÒn vay ng©n hµng §Çu t­” lµ kh«ng gièng víi quy ®Þnh mµ nªn theo dâi riªng ra mét TK144 “ CÇm cè , ký quü ng©n hµng” th× sÏ râ rµng h¬n vµ ®óng nh­ quy ®Þnh h¬n . Ngoµi ra , doanh nghiÖp lµ ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu , v× vËy chñ yÕu lµ thanh to¸n vµ thu tiÒn chñ yÕu b»ng ngo¹i tÖ , v× vËy luång tiÒn ngo¹i tÖ ®­îc ghi nhËn lµ rÊt nhiÒu , v× vËy nªn theo dâi TK007 “ Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i” nh»m theo dâi nguyªn tÖ vÒ mÆt gi¸ trÞ cña tõng lo¹i nguyªn tÖ , ®iÒu ®ã võa thÝch hîp víi quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh võa cã lîi trong viÖc qu¶n lý vµ kiÓm tra . Trong phÇn hµnh tiÒn l­¬ng , hÇu nh­ tÊt c¶ chøng tõ , sæ chi tiÕt , sæ tæng hîp ®Òu gièng nh­ chÕ ®é , chØ kh¸c trong B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng , kÕ to¸n ®· lµm t¾t , gép hai cét lµ cét “ t¹m øng kú mét” vµ cét “ kú II ®­îc lÜnh” thµnh mét cét “ Cßn ®­îc lÜnh” , ®iÒu nµy g©y ra bÊt lîi cho nh÷ng ng­êi kh¸c ®äc vµ kiÓm tra , chØ cã chÝnh b¶n th©n ng­êi lµm míi cã thÓ hiÓu ®­îc ®iÒu nµy , v× vËy , kÕ to¸n phÇn hµnh nµy nªn t¸ch riªng thµnh 2 cét th× tèt h¬n , ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña qu¶n lý vµ h¹ch to¸n . Trong phÇn hµnh nµy kÕ to¸n kh«ng sö dông TK335 “ TrÝch tr­íc l­¬ng” cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®· bè trÝ cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp nghØ phÐp t­¬ng ®èi ®Òu ®Æn , trong tr­êng hîp doanh nghiÖp kh«ng cã ®iÒu kiÖn nh­ vËy th× nªn theo dâi tiÒn l­¬ng trÝch tr­íc vµo TK335 . V× thêi gian nghØ tr­a Ýt nªn mäi ng­êi trong v¨n phßng hÇu nh­ lµ ë l¹i ¨n tr­a t¹i c¬ quan , ®ã lµ lý do doanh nghiÖp cã thªm B¶ng kª phô cÊp ¨n tr­a , ®©y lµ ®iÒu cÇn thiÕt , thÓ hiÖn chÕ ®é ®·i ngé ®èi víi ng­êi lao ®éng . §èi víi phÇn hµnh TSC§ , cã ®©y ®ñ c¸c chøng tõ , trõ biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ v× trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh«ng cã qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, ®iÒu nµy g©y ra bÊt lîi lµ tµi s¶n trong doanh nghiÖp ®· kh«ng ®Ò cËp ®óng gi¸ c¶ thÞ tr­êng , trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh th× tµi s¶n cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh tÝnh khÊu hao , ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ trong kú h¹ch to¸n , v× vËy doanh nghiÖp nªn tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ nh»m theo dâi chÝnh x¸c h¬n n÷a gi¸ trÞ TSC§ vµ khÊu hao ®Ó tÝnh vµo chi phÝ cña kú h¹ch to¸n . Trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cu¶ c«ng ty kh«ng theo dâi TK213 “ TSC§ v« h×nh” , ®©y lµ mét thiÕu sãt bëi lÏ , doanh nghiÖp cã quyÒn sö dông ®Êt , lîi thÕ vÒ mÆt b»ng kinh doanh còng nh­ th­¬ng hiÖu cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng , v× vËy c«ng ty nªn theo dâi thªm TK 213 , t¨ng ®­îc gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp còng nh­ hµng kú cã thÓ trÝch khÊu hao tÝnh vµo chi phÝ hîp lý , hîp lÖ . Ngoµi ra , trong B¶ng tÝnh khÊu hao c¬ b¶n còng nh­ sæ theo dâi TSC§ , kh«ng theo dâi tØ lÖ trÝch khÊu hao mµ chØ tÝnh thêi gian sö dông cßn l¹i vµ møc khÊu hao , nh­ vËy lµ cßn thiÕu so víi chÕ ®é cña Bé tµi chÝnh quy ®Þnh theo dâi chi tiÕt vµ ®Çy ®ñ . Còng trong phÇn hµnh nµy , kÕ to¸n vµo ®Çu n¨m tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh n¨m sau , ®©y lµ mét sù s¸ng t¹o mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn nh»m dù to¸n ®­îc chi phÝ kh©ó hao tµi s¶n cè ®Þnh cho n¨m sau . Trong b¶ng ph©n bæ khÊu hao chÝnh ra ph¶i cã phÇn ph©n bæ cho n¬i sö dông th× kÕ to¸n ®· kh«ng theo dâi cho n¬i sö dông cã lÏ lµ ®Ó gi¶m bít khèi l­îng tÝnh to¸n cho doanh nghiÖp bëi lÏ doanh nghiÖp kh«ng cã TK627 , do ®ã toµn bé ®­îc ghi vµo TK642 “ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” mµ kh«ng ph©n bæ vµo TK 641 “ Chi phÝ b¸n hµng” , v× vËy doanh nghiÖp nªn tiÕn hµnh ph©n bæ vµo c¶ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . §©y lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu , nªn qu¸ tr×nh mua vµ b¸n hµng lµ ®ång thêi , nhÊt lµ doanh nghiÖp th­êng mua hµng vÒ vµ lu©n chuyÓn ®Ó b¸n hµng ngay chø kh«ng tiÕn hµnh nhËp kho . ViÖc ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch kÕ to¸n nh­ vËy lµ ®¬n gi¶n , dÔ lµm , phï hîp víi tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n , Ýt ph¶i ®èi chiÕu gi÷a c¸c sæ s¸ch . Song víi c¸ch ghi chÐp nh­ vËy kh«ng to¸t lªn ®­îc néi dung cô thÓ . Ch¼ng h¹n , qu¸ tr×nh mua thu mua hµng ®­îc c«ng ty tæ chøc theo dâi trÞ gi¸ hµng mua ®ång thêi trªn sæ nhËt ký TK331 , do ®ã kh«ng theo dâi s¸t ®­îc t×nh h×nh mua hµng , trÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt khÈu , nhËp khÈu mua trong kú . Do ®ã , ®Ó theo dâi s¸t sao qu¸ tr×nh nµy , kÕ to¸n nªn më thªm sæ nhËt ký TK151 ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt kh©ñ vµ nhËp khÈu ®ang ®i ®­êng cuèi th¸ng . Víi viÖc më thªm sæ nhËt ký TK151 kh«ng lµm t¨ng thªm tÝnh phøc t¹p trong viÖc ghi sæ kÕ to¸n mµ tr¸i l¹i nã cßn ph¶n ¸nh ®óng néi dung cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thu mua hµng ho¸ lµ rÊt thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi , kiÓm tra sè liÖu ... Trong qu¸ tr×nh mua hµng , kÕ to¸n nªn x©y dùng kÕ ho¹ch mua hµng nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c thu mua hµng hãa , x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch thu mua hîp lý vµ chÝnh x¸c . MÆt kh¸c , viÖc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n trong qu¸ tr×nh mua hµng cña c«ng ty chñ yÕu lµ ngo¹i tÖ , do ®ã ngoµi viÖc ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh ngo¹i tÖ thanh to¸n b»ng tiÒn ViÖt Nam , sæ chi tiÕt theo dâi sè d­ TK331 cÇn ®­îc më chi tiÕt thªm phÇn ph¸t sinh ngo¹i tÖ ®Ó theo dâi ®­îc trùc tiÕp sè ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ , viÖc më sæ nh­ vËy rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh , dÔ sö dông , kiÓm tra , ®èi chiÕu vµ phï hîp víi tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n . KÕt luËn XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm riªng cã trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu còng nh­ thùc tiÔn hÕt søc sinh ®éng cña ho¹t ®éng nµy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng qui tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n lý trong c«ng ty còng nh­ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n . §­îc sù gióp ®ì cña Th.s Ph¹m BÝch Chi , cña c¸n bé phßng kÕ to¸n ®· h­íng dÉn vÒ nghiÖp vô vµ cung cÊp nh÷ng sè liÖu thùc tÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty , t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc viÕt B¸o c¸o tæng hîp ®­îc hoµn thµnh mét c¸ch ®Çy ®ñ , ®óng thêi h¹n . Qua n¾m b¾t t×nh h×nh , xem xÐt , nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ sè liÖu thùc tÕ em ®· hoµn thµnh B¸o c¸o thùc tËp víi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cña mét b¸o c¸o thùc tËp yªu cÇu . MÆc dï cã ®«i chót khã kh¨n nh­ng víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n , kÕt hîp víi c¸c kiÕn thøc ®· ®­îc häc còng nh­ nghiªn cøu trong qóa tr×nh cßn lµ mét sinh viªn em ®· ph©n tÝch tæng hîp vµ ®­a ra c¸c nhËn xÐt cña riªng m×nh . NÕu c¸c nhËn xÐt còng nh­ B¸o c¸o cßn ®iÒu g× sai sãt mong ®ù¬c sù chØ b¶o cña C« h­íng dÉn vµ cña quý C«ng ty ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña c« KÕ to¸n tr­ëng . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n . Môc lôc Lêi më ®Çu : 1 PhÇn I : Tæng quan vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý t¹i c«ng ty C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt 3 I - LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt 3 II - §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh 5 1 - §Æc ®iÓm vÒ ngµnh nghÒ 5 2 - §Æc ®iÓm s¶n phÈm , lo¹i hµng ho¸ 5 3 - §Æc ®iÓm qui m« ho¹t ®éng , thÞ tr­êng kinh doanh 6 4 - Quan hÖ cña c«ng ty víi c¸c bªn liªn quan 8 III - KÕt qu¶ ho¹t ®éng mét sè n¨m gÇn ®©y 9 IV - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña c«ng ty C«ng ty vËt t­ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt 11 1 - §Æc ®iÓm lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng trong c«ng ty 11 2 - §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt ë c«ng ty 12 PhÇn II: C«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt 15 I : §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý tµi chÝnh ë C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt : 15 II : §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 15 1 - Ph­¬ng thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 15 2 - C¬ cÊu lao ®éng phßng kÕ to¸n 16 3 - M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 16 4 - Mèi quan hÖ bé m¸y kÕ to¸n víi c¸c bé phËn kh¸c trong c«ng ty 18 III : §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 19 1 - §Æc ®iÓm tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n 19 2 - §Æc ®iÓm tæ chøc tµi kho¶n kÕ to¸n 19 3 - §Æc ®iÓm tæ chøc sæ kÕ to¸n 20 4 - §Æc ®iÓm b¸o c¸o tµi chÝnh 20 IV . §Æc ®iÓm quy tr×nh kÕ to¸n cña c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt 21 1 - §Æc ®iÓm phÇn hµnh kÕ to¸n theo dâi vÒ Ng©n hµng 21 2 - §Æc ®iÓm phÇn hµnh kÕ to¸n TSC§ 25 3 - §Æc ®iÓm tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng 27 4 - §Æc ®iÓm kÕ to¸n theo dâi mua b¸n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu 29 V : Quy tr×nh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ë C«ng ty vËt t­ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt33 PhÇn III : NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung 34 I : VÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý t¹i C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt 34 II : VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt 37 K Phô lôc 1 : Danh môc tµi kho¶n tæng hîp cña C«ng ty vËt t­ xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt STT SHTK Tªn tµi kho¶n STT SHTK Tªn tµi kho¶n 1 111 TiÒn mÆt 21 331 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 2 1111 TiÒn ViÖt Nam 22 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 3 1112 Ngo¹i tÖ 23 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 4 112 TiÒn göi ng©n hµng 24 338 Ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c 5 1121 TiÒn ViÖt Nam 25 411 Nguån vèn kinh doanh 6 1122 Ngo¹i tÖ 26 414 Quü ®Çu t ph¸t triÓn 7 131 Ph¶i thu kh¸ch hµng 27 415 Quü dù phßng tµi chÝnh 8 133 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 28 416 Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 9 138 Ph¶i thu kh¸c 29 421 Lîi nhuËn cha ph©n phèi 10 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 30 431 Quü khen th­ëng , phóc lîi 11 141 T¹m øng 31 511 Doanh thu b¸n hµng 12 142 Chi phÝ tr¶ tríc 32 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 13 152 Nguyªn liÖu , vËt liÖu 33 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n 14 153 C«ng cô , dông cô 34 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 15 155 Thµnh phÈm 35 641 Chi phÝ b¸n hµng 16 211 TSC§ h÷u h×nh 36 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 17 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 37 711 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 18 222 Gãp vèn liªn doanh 38 721 C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng 19 241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 39 811 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 20 311 Vay ng¾n h¹n 40 821 Chi phÝ bÊt th­êng 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Ngoµi ra doanh nghiÖp cßn sö dông 2 tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi : STT SHTK Tªn tµi kho¶n 1 004 Nî khã ®ßi ®· xö lý 2 009 Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n Phô lôc 2 : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2002 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n T¹i ngµy 01Th¸ng 01 N¨m 2000 ®Õn 31 Th¸ng 12 N¨m tµi s¶n M· sè Sè tiÒn Nguån vèn M· sè Sè tiÒn A - TSL§ vµ §TNH 100 178.137.620.201 A- Nî ph¶i tr¶ 300 165.374.432.617 I - TiÒn 110 29.933.407.352 I - Nî ng¾n h¹n 310 165.374.432.617 TiÒn mÆt t¹i quü 111 1.995.494.533 Vay ng¾n h¹n 311 123.122.652.157 TiÒn göi ng©n hµng 112 27.937.912.819 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 313 24.552.622.379 Ngêi mua tr¶ tiÒn tr­íc 314 112.195.695 II - C¸c kho¶n ph¶i thu 130 123.616.351612 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NSNN 315 2.942.136.562 Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 79.900.041.457 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 1.415.662.918 Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 132 43.507.821.474  C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c  318  13.229.162.906 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 133 Ph¶i thu kh¸c 138 208.488.681 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 139 III - Hµng tån kho 140 24.412.852.749 Nguyªn liÖu , vËt liÖu 142 412.404.208 C«ng cô , dông cô 143 14.849.217 Thµnh phÈm tån kho 145 402.229.534 IV - Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 150 175.008.488 T¹m øng 151 165.992.615 Chi phÝ tr¶ tríc 152 9.015.873 B - tsc® vµ §TDH 200 8.171.135.685 B- Nguån vèn CSH 400 21.034.323.269 I - Tµi s¶n cè ®Þnh 210 7.015.884.023 I - Nguån vèn QuÜ 410 20.404.627.709 TSC§ h÷u h×nh 211 7.105.884.023 Nguån vèn kinh doanh 411 18.672.721.740 Nguyªn gi¸ 212 16.504.715.592 Quü ®Çu t ph¸t triÓn 967.732.515 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 213 (9.398.831.576) Quü dù phßng tµi chÝnh 415 176.893.427 Lîi nhuËn cha ph©n phèi 418 587.280.027 II - C¸c kho¶n ®Çu t TCDH 220 1.007.607.507 Gãp vèn liªn doanh 222 957.607.507 II - Nguån kinh phÝ 420 629.695.560 C¸c kho¶n ®Çu t dµi h¹n kh¸c 229 50.000.000 III - Chi phÝ XDCB dë dang 230 157.644.155 Tæng céng tµi s¶n 250 186.408.755.886 Tæng céng nguån vèn 430 186.408.755.886

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tổng hợp Tại Công ty vật tư và XNK Hoá chất.DOC
Luận văn liên quan