Đề tài Xử lý khí tại giàn nén khí trung tâm (kèm ppt )

BÀI 1:TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP KHÍ Ở VIỆT NAM BÀI 2:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT GIÀN NÉN KHÍ TRUNG TÂM 1) Vị trí và chức năng 2) Cấu tạo giàn NKTT 3) Giàn NKTT nối kết với càc giàn hiện có bởi các đường ống sau : 4) khí sau khi xử lý 5) Khí đầu vào giàn NKTT BÀI 3 :CÁC KHÁI NIỆM VỀ KHÍ 1) Khí thiên nhiên 2) Khí đồng hành 3) Condensate BÀI 4: BÌNH TÁCH A. CÁC LỌAI BÌNH TÁCH 1) Bình tách đứng a/Cấu tạo b/Nguyên lý làm việc 2) Bình tách ngang a/Cấu tạo b/Nguyên lý làm việc 3) Bình tách cầu a/Cấu tạo b/Nguyên lý làm việc B. NGUYÊN LÝ TÁCH 1) Tách bằng trọng lực 2) Tách nhờ ly tâm 3) Tách nhờ va đập C. CHỌN VÀ TÍNH TOÁN BÌNH TÁCH 1) Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tách của bình tách 2) Cách chọn bình tách BÀI 5 : CÔNG NGHỆ KHỬ NƯỚC RA KHỔI KHÍ A. GIÀN CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM 1) Qui trình xử lý cao áp 2) Qui trình xử lý thấp áp B. CÔNG NGHỆ KHỬ NƯỚC I. Cộng nghệ khử nước bằng chất hấp thụ  KHỬ NƯỚC KHỎI KHÍ BẰNG CHẤT HẤP THỤ TEG 1) Cấu sơ đồ tạo của công nghệ 2) Sơ đồ công nghệ 3) Qui trinh công nghệ  KHỬ NƯỚC KHỎI KHÍ BẰNG GLYCOL 1) Sơ đồ công nghệ xử lý 2) Qui trình công nghệ II. Công nghệ khử nước bằng chất hấp phụ 1) Cấu tạo của sơ đồ công nghệ 2) Quy trình công nghệ C. HỆ THỐNG THU GOM VÀ BƠM CONDENSATE TRẮNG 1) Nơi hình thành condensate trắng 2) Cấu tạo của sơ đồ công nghệ 3) Sơ đồ công nghệ 4) Thuyết trình công nghệ

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xử lý khí tại giàn nén khí trung tâm (kèm ppt ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI MÔÛ ÑAÀU Cuøng vôùi tieán trình gia nhaäp WTO , Vieät Nam chuùng ta phaûi coù nhöõng böôùc chuaån bò thaät toát veà maët vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn vaø caùc thaønh töïu to lôùn treân caùc lónh vöïc . Coù nhö vaäy chuùng ta môùi coù theå caïnh tranh bình ñaúng vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi . Khaåu hieäu Coâng Nghieäp Hoùa –Hieän Ñaïi Hoùa ngaøy caøng ñöôïc coi troïng döôùi söï giaùm saùt cuûa Ñaûng vaø ñaëc bieät ngaønh coâng nghieäp naëng nhaàm höôùng tôùi söï phaùt trieån laâu daøi vaø beàn vöõng . Treân cô sôû ñoù , chuùng ta hình thaønh caùc cuïm coâng nghieäp taän duïng nguoàn nhaân löïc doài daøo vaø nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù Cuøng vôùi quaù trình Coâng Nghieäp Hoùa –Hieän Ñaïi Hoùa vaø gia nhaäp WTO , chuùng ta phaûi haï gía thaønh saûn phaåm coù ñuû naêng löïc caïnh tranh bình ñaúng vôùi theá giôùi maø yeáu toá quyeát ñònh nhaát laø gía nhieân lieäu . Hieän nay gía nhieân lieäu cuûa chuùng ta taêng vöôït baäc laøm cho chi phí saûn xuaát vaø vaän chuyeån taêng cao keùo theo giaù thaønh saûn phaåm cao khoù caïnh tranh vôùi thôùi giôùi .Vì theá chuùng ta ñaõ taän duïng nguoàn khí ñoát hieän coù ôû ngoaøi khôi laøm nhieân lieäu chính cho caùc cuïm coâng nghieäp . Haèng naêm löôïng khí ñoát boû tröïc tieáp ngoaøi khôi ñieàu ñoù cuõng coù nghóa laø haèng naêm chuùng ta ñaõ ñoát boû haèng trieäu USD . Ñeå tieát kieäm nguoàn ngoaïi teä ñoù ta phaûi xaây döïng heä thoáng thu goâm vaø vaän chuyeån khí veà bôø cung caáp cho caùc cuïm coâng nghieäp .Chuùng ta vöøa tieát kieäm ñöôïc nguoàn khí vöøa laøm neàn taûng oån ñònh cho caùc ngaønh coâng nghieäp . Theo tính toaùn cuûa caùc chuyeân gia ñaàu ngaønh chi phí xaây döïng ñöôøng oáng vaän chuyeån khí vaøo bôø baèng chi phí khí vaøo bôø tieâu thuï trong moät naêm Cuøng vôùi tröõ löôïng ngaøy caøng nhieàu khí ñöôïc phaùt hieän vaø ñöa vaøo khai thaùc chuùng ta thaønh laäp caùc khu coâng nghieäp taän duïng trieät ñeå nguoàn khí ñoát naøy vôùi thôøi gian laâu daøi nhö Khu coâng nghieäp Phuù Myõ , Khu coâng nghieäp Baø Ròa –vuõng Taøu , Khí ñieän ñaïm Caø Mau , Khu coâng nghieäp Nhôn Traïch … BAØI 1:TÌNH HÌNH COÂNG NGHIEÄP KHÍ ÔÛ VIEÄT NAM Ngaønh coâng nghieäp daàu khí ôû vieät Nam khai thaùc nhöõng thuøng daàu ñaàu tieân vaøo naêm 1986 do Công ty dầu khí liên doanh giữa Nga và Việt nam – Vietsopetro ñaûm nhieäm .So ra ngaønh coâng nghieäp daàu khí ôû nöôùc ta coøn quaù non treû nhöng khoâng vì theá maø chaäm tieán so vôùi tình hình chung cuûa theá giôùi . Nhôø vaøo chính saùch ñuùng ñaén cuûa nhaø nöôùc maø ta coù nhöõng böôùc phaùt trieån nhaûy voït . Bieát taän duïng nguoàn nhaân löïc trong nöôùc vaø keâu goïi söï hôïp taùc ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi .Beân caïnh ñoù , khí ñoàng haønh taïi caùc moû daàu ngaøy caøng ñöôïc chuù troïng .Ngoøai ra Vieät Nam coù tröõ löôïng khí ñöùng haøng thöù 6 trong khu vöïc Chaâu AÙ , Thaùi Bình Döông .Chæ rieâng khí ñoàng haønh töø moû Baïch Hoå daãn vaøo chaïy nhaø maùy nhieät ñieän Baø Ròa thay vì ñoát boû nhö tröôùc ñaây, moãi ngaøy chuùng ta coù theå tieát kieäm ñöôïc haøng tæ ñoàng .Rieâng naêm 1996 , moû Baïch hoå khai thaùc khoaûng 2,5 tæ khi . Ngaønh coâng nghieäp khí nöôùc ta coù moät soá coâng trình tieâu bieåu sau 106,5 km ñöôøng oáng theùp döôùi ñaùy bieån , ñöôøng kính 406 mm, choân saâu 1m döôùi ñaùy bieån , daãn khí ñoàng haønh töø moû Baïch Hoå veà nhaø maùy Dinh Coá ,vaø theâm 17 km ñöôøng oáng ñaët treân bôø töø Long Haûi daãn veà nhaø maùy nhieät ñieän Baø Ròa Tröõ löông khí thieân nhieân ôû 2 moû Lan Taây vaø Lan Ñoû ( phaùt hieän 9/1994 trong loâ 06.1)vaøo khoaûng 57 tæ khí coù theå cung caáp saûn löôïng trung bình trong moät thôøi gian daøi . Ngoøai ra coøn coù moû Tieàn Haûi (Thaùi Bình) laø moû khí thieân nhieân nhoû treân ñaát lieàn , ñöôùc khai thaùc naêm 1998. Coâng ty daàu khí lieân doanh giöõa Nga vaø Vieät Nam –Vietsopetro, ñaõ giaønh ñöôïc hôïp ñoàng 245 trieâu Dollar ñeå xaây döïng ñöôøng oáng daãn khí ñoát daøi 325 km ôû mieàn nam Vieät Nam . Ñöôøng oáng naøy noái lieàn loâ PM3 ôû ngoaøi khôi bieån Ñoâng vôùi laøng Khaùnh Anh ôû tænh Caø Mau vaø coù khaû naêng chuyeån 2 tæ hôi ñoát moãi ngaøy. Ñöôøng oáng ñöa vaøo hoïat ñoâng cuoái naêm 2006 Moû Baïch Hoå ñöôïc coi laø moû lôùn nhaát Vieät Nam , Vietsopetro khoan tìm kieám thaêm doø 266 gieáng ,khoan vaø khai thaùc hôn 152 trieäu taán daàu vaø 15 tyû meùt khoái khí ñoàng haønh . Ñang khai thaùc oån ñònh 210000 thuøng /ngaøy Nhieàu moû khí môùi phaùt hieän khu vöïc boàn truõng Nam Coân Sôn seõ ñöôïc phaùt trieån nhằm cung caáp cho khu coâng nghieäp Nhôn Traïch . Trung taâm ñieän löïc Nhôn Traïch ñöôïc xaây döïng vôùi coâng suaát 2640 MW , moãi naêm caàn khoaûng 2,5 tyû meùt khoái khí Gieáng phöông Ñoâng 4X-15.2 coù phaùt hieän khí vaø condensate vôùi Q= 6500 thuøng / ngaøy .Gieáng SH-3X-15.1 phaùt hieän 1,9 boä khoái khí / ngaøy , 2000 thuøng condenstate / ngaøy Khí khoâng chæ laø moät chaát ñoát daân duïng maø coøn laø nguoàn nhieân lieäu cho caùc ngaønh coâng nghieäp ñieän naêng , luyeän kim , xi maêng , vaät lieäu xaây döïng …. Döïa treân löu löôïng khai thaùc vaø nhu caàu tieâu duøng khí ,Petro Vieät Nam döï tính nhu caàu tieâu thuï khí trong baûng sao cho khí ngaøy caøng reû hôn , vaän haønh deã hôn vaø saïch hôn Naêm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  V(trieäu) 934 2635 3849 4157 4157 4157 4157 5622  Baûng 1:Döï tính nhu caàu tieâu thuï khí cuûa Petrol Vieät Nam Hình 1: Sô ñoà öùng duïng trong coâng nghieäp cuûa khí Hình 2: phaïm vi söû duïng cuûa khí BAØI 2:GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT GIAØN NEÙN KHÍ TRUNG TAÂM 1/Vò trí vaø chöùc naêng Giaøn neùn khí trung taâm NKTT ñöôïc laép ñaët treân giaøn coá ñònh rieâng bieät , lieân keát vôùi giaøn ñöùng , giaøn eùp væa , giaøn coâng ngheä trung taâm soá 2 , nhôø caùc caàu daãn , theo caàu daãn naøy coø theå ñi ñeán khu nhaø ôû vaø heä thoáng caùc ñöôøng oáng .Giaøn NKTT coù chöùc naêng thu gom vaø söû duïng khí ñoàng haønh ñang bò ñoát boû ngoaøi khôi cuûa moû Baïch Hoå . Khí ñoàng haønh ñöôïc ñöa ñeán giaøn NKTT töø caùc nguoàn sau: Khí ñoàng haønh sau khi ñöôïc taùch sô boä taïi caùc giaøn khai thaùc maø taïi ñoù coù caùc bình taùch ( taùch sô caáp) Caùc giaøn khai thaùc seõ ñöa nhuõ töông daàu – khí sau khi khai thaùc ñeán giaøn coâng ngheä trung taâm taïi ñaây seõ xöû lyù daàu vaø khí . Daàu seõ ñöa ñi tieâu thuï coøn khí seõ ñöa ñeán giaøn NKTT ñeå xöû lyù tieáp vaø ñöôïc ñöa vaøo bôø qua heä thoáng vaän chuyeån . Töø caùc moû khí thieân nhieân khaùc ôû theàm luïc ñòa 2/Caáu taïo giaøn NKTT Giaøn NKTT coù 5 taàng ( taàng quaït laøm maùt khi , taàng trung gian , taàng chính , taàng löûng , vaø taàng döôùi ) coù laáp caùc thieát bò chính vaø phuï sau ñaây: 5 toå maùy cao aùp chaïy baèng tuoác bin khí 1 toå maùy neùn khí thaáp aùp coù bình taùch ñaàu vaøo vaø thieát bò laøm maùt khí trung gian Maùy neùn khí chaïy baèng ñoäng cô ñieän ñeå taïo aùp suaát trong heä thoáng khí thieân nhieân khi khôûi ñoäng giaøn NKTT 2 heä thoáng laøm khoâ khí goàm coù 2 thaùp khí tieáp xuùc khí – glycol 2bình taùch 3 pha ñaët ôû ñaàu vaøo giaøn neùn khí ñeå taùch caùc pha khí – con densat –nöôùc Caùc cuïm ño khí Heä thoáng thu gom vaø bôm condersat ñen goàm thaùp chöng caát vaø caùc bôm Heä thoáng thu gom vaø bôm condersat traéng goàm boàn chöùa , bình chöùa boå sung , bình loïc Heä thoáng löu giöõ vaø bôm hoùa chaát 3 maùy phaùt ñieän chaïy baèng tuoácbin khí vaø moät maùy phaùt döï phoøng Heä thoáng cung caáp nöôùc kó thuaät Heä thoáng khí neùn kó thuaät caàn cho caùc nhu caàu kó thuaät vaø ñieàu khieån Heä thoáng thoâng gioù vaø ñieàu hoøa khoâng khí cho phoøng ñieàu khieån trung taâm , phoøng laøm vieäc , phoøng aên tröa , phoøng thoâng tin … Caùc thieát bò cöùu sinh :xuoàng , beø , phao … Nhu caàu nöôùc ngoït ñöôïc cung caáp töø giaøn coâng ngheä trung taâm vaø heä thoáng thu goâm nöôùc ngöng tuï ñoäc laäp cuûa giaøn 2 caàn caáu laép ñaët ôû goùc Taây Baéc – Ñoâng Nam cuûa giaøn duøng ñeå caåu haøng töø taøu leân giaøn vaø caùc coâng vieäc noäi boä Thieát bò xöû lyù nöôùc nhieãm daàu goàm coù bình khöû khí töø nöôùc nhieãm daàu Coù heä thoáng xaû khí ñeå xöû lyù Hydrocacbon ñöôïc thoåi ra töø caùc maùy neùn khí cao aùp qua ñöôøng oáng thu gom khí tröôùc khi xaû ra khí quyeån 3/Giaøn NKTT noái keát vôùi caøc giaøn hieän coù bôûi caùc ñöôøng oáng sau : Ñöôøng 30’’ daãn khí cao aùp töø giaøn oáng ñöùng Riser block Ñöôøng 16’’ daãn khí thaáp aùp töø giaøn oáng ñöùng Riser block 2 ñöôøng oáng daân khí gaslift ñeán GOD ñöôøng kính 12’’ Ñöôøng oáng daãn khí vaøo bôø ñeán GOD ñöôøng kính 16’’ Ñöôøng oáng daãn condersat ñen ñeán GOD ñöôøng kính 13’’ Ñöôøng oáng daãn nöôùc cöùu hoûa ñi vaø ñeán GOD ñöôøng kính 8’’ Ñöôøng oáng daãn khí nhieân lieäu cho nhu caàu ñeán GOD ñöôøng kính 6’’ Ñöôøng daàu thaûi 2’’ ra RB Ñöôøng 1’’daãn methanol ra RB 4/ khí sau khi xöû lyù Khí sau khi xöû lyù neáu ñaït tieâu chuaån vaø ñöôïc goïi laø khí khoâ ( khí saïch) seõ ñöôïc neùn vaø ñi qua heä thoáng ñöôøng oáng vaän chuyeån vaøo bôø vaø ñöôïc ñöa ñeán nôi tieâu thuï Seõ ñöôïc chuyeån qua heä thoáng xöû lyù ñeå phuïc vuï cho Gaslift Khí nhieân lieäu ñöôïc caáp cho giaøn coâng ngheä trung taâm vaø nhu caàu noäi boä giaøn neùn khí trung taâm Löôïng daàu coøn laïi sau xöû lyù cho qua giaøn coâng ngheä trung taâm Condersat traéng caáp cho hoä tieâu thuï treân bôø cuøng vôùi ñöôøng oáng daãn khí Condersat ñen ñöa sang giaøn coâng ngheä trung taâm 5/Khí ñaàu vaøo giaøn NKTT Khí cao aùp (10 bar) ñöôïc hình thaønh baèng caùch hoøa troân caùc doøng khí töø heä thoáng thu gom cuûa moû Baïch Hoå vaø töø giaøn coâng ngheâ trung taâm , Raïng Ñoâng . Khí thaáp aùp (1,3 bar) laáy töø giaøn coâng ngheä trung taâm . BAØI 3 :CAÙC KHAÙI NIEÄM VEÀ KHÍ 1/Khí thieân nhieân Laø loaïi khí ñöôïc khai thaùc töø moû khí , taàng khoâng chöùa daàu thoâ , khoâng bò bieán ñoåi traïng thaùi pha khi aùp suaát væa giaûm . Thaønh phaàn chuû yeáu cuûa khí thieân nhieân :Metan , Etan , moät löôïng nhoû Propan , Butan . Khí thieân nhieân laø loaïi khí ñoàng nhaát coù caùc thoâng soá vaät lyù sau . Khoái löôïng rieâng:0,8-0,835 kg/ Tyû troïng :38- API Nhieät ñoä baét löûa :1100-F Löôïng nhieät :1000BTU/scf C       C  O S  70-98 1-10 < 5 < 2 < 1 < 0,5 < 15 < 1 < 5 < 5 < 3  Baûng 2:Thaønh phaàn cuûa moû khí thieân nhieân 2/Khí ñoàng haønh Daàu thoâ töø moû naèm saâu döôùi loøng ñaát , khai thaùc theo ñöôøng oáng daãn leân mieäng gieáng khai thaùc , do aùp suaát daàu thoâ giaûm treân ñöôøng vaän chuyeån neân khí taùch ra khoûi daàu moû xaûy ra ngay treân ñöôøng oáng . Aùp suaát cuûa daàu caøng giaûm thì löôïng khí taùch ra caøng lôùn Khí doàng haønh laø khí hình thaønh cuøng luùc vaø toàn taïi trong cuøng moät væa vôùi daàu , ôû daïng hoøa tan hoaøn toaøn trong daàu hay trong muõ khí naèm treân daàu . Thöïc chaát ñaây laø thaønh phaàn nheï nhaát cuûa daàu . Khí naøy khai thaùc cuøng vôùi daàu vaø taùch ra khoûi daàu khi aùp suaát giaûm Thaønh phaàn cuûa khí ñoàng haønh chöùa moät löôïng lôùn Propan,Butan vaø caùc khí HC naëng Caùc khí giaøu Propan,Butan vaø caùc khí HC naënghôn goïi laø khí “beùo”hay khí “öôùt” Ngöôïc laïi khí chæ goàm toaøn Metan ,vaø Etan goïi laø khí “khoâ” hay khí “ngheøo” C     Phi HC  % theå tích 51,06 18,52 11,53 4,37 2,14 12,38  % khoái löôïng 35,7 24,3 22,2 11,1 6,7 -  Baûng 3 : Thaønh phaàn cuûa khí ñoàng haønh Thaønh phaàn Khí ñoàng haønh tieâu bieåu Khí thieân nhieân tieâu bieåu  % theå tích % khoái löôïng % theå tích % khoái löôïng  Metan 51,96 35,7 92,34 89,4  Metan 18,52 24,3 1,92 3,5  Propan 11,53 22,2 0,58 1,4  Butan 4,37 11,1 0,30 1,1  Pentan 2,14 6,7 1,05 4,6  Phi HC 12,38 _ 3,85 _  Baûng 4: Thaønh phaàn HC trong khí ñoàng haønh vaø khí thieân nhieân tieâu bieåu 3/Condensate Laø daïng trung gian giöõa daàu moû vaø khí , coù khoái löôïng rieâng nhoû hôn daàu vaø lôùn hôn khí moät caùch töông ñoái , ôû theå khí trong væa . Væa caøng saâu , tyû leä codensate vaø khí khoâ caøng lôùn . Condensate ôû theå loûng döôùi ñieàu kieän , aùp suaát giaûm trong thieát bò phaân ly daàu – khí. Treân maët ñaát , condensate coù nhieät ñoä soâi khoaûng C, tyû troïng lôùn hôn API.Thaønh phaàn ngoaøi caùc khí HC naëng coøn chöùa nhieàu HC loûng loaïi paraffinic Condensate laø nguyeân lieäu quùy ñeå saûn xuaát LPG hoaëc laøm nguyeân lieäu cho ngaønh coâng nghieäp hoùa chaát Hình 3:söï hình thaønh daàu vaø khí (khí thieân nhieân vaø khí ñoàng haønh) BAØI 4: BÌNH TAÙCH A )CAÙC LOÏAI BÌNH TAÙCH 1/Bình taùch ñöùng a/Caáu taïo : Hình 4 : Sô ñoà caáu taïo bình taùch ñöùng 3 pha( khí-loûng nöôùc) b/Nguyeân lyù laøm vieäc Saûn phaåm töø gieáng ñi vaøo bình taùch tieáp xuùc qua moät boä phaän daãn höôùng gaây ra vieäc taùch sô boä boä 3 taùc ñoäng ñoàng thôøi : troïng löïc , ly taâm ,va chaïm .Khi ñöôïc taùch sô boä khí bay leân phía treân trong khi chaát loûng rôi xuoáng döôùi vaø chöùa laïi. Moät taám daïng hình noùn nhö laø moät boä phaän taùch giöõa nôi chöùa chaát loûng vaø nôi taùch sô boä ñeå ñaûm baûo maët chaát loûng yeân tónh thuaän lôïi cho ñieàu khieån möïc chaát loûng cuõng nhö vieäc giaûi phoùng khí hoøa tan . Nhöõng gioït chaát loûng bò cuoán theo doøng khí ñöôïc laáy ra töø thieát bò taùch gioït ( thieát bò naøy lieân keát caùc gioït loûng laïi laøm cho chuùng ñuû naëng rôi xuoáng nôi chöùa) 2/Bình taùch ngang a)Caáu taïo Hình 5: AÛnh thöïc cuûa bình taùch ngang 3 pha Hình 6: Sô ñoà caáu taïo vaø maët caét töø traùi cuûa bình taùch naèm ngang 3 pha ( khí-loûng- nöôùc) b)Nguyeân lyù laøm vieäc :chæ xeùt daïng oáng ñôn Saûn phaåm qua loái vaøo ñeán maøng ngaên roài ñeán voû bình . keát quûa trong laàn taùch sô caáp gioáng vôùi bình taùch ñöùng , chaát loûng rôi xuoáng nôi chöùa phaûi qua taám caûn ngang . Nhöõng taám caûn naøy laø nôi giaûi phoùng khí hoøa tan . Khí di chuyeån ngang trong bình taùch ngang ñöôïc daãn qua nhieàu taám caûn ñaët nghieâng , vieäc taùch chaát loûng bò cuoán leân theo khí nhôø moät thieát bò khöû khì muø ñaët ngay treân ñöôøng thoaùt ra cuûa khí 3/Bình taùch caàu a)Caáu taïo Hình7: Sô ñoà caáu taïo bình taùch caàu ba pha( khí-loûng nöôùc) b)Nguyeân lyù laøm vieäc : Bình taùch caàu ñöôïc cheá taïo toái öu cuûa nhöõng thieát bò taùch khí –loûng hieän coù . Moät thieát bò höôùng doøng theo tieáp tuyeán vôùi voû bình , chaát loûng taùch ra thaønh hai doøng vaø chuyeån ñoäng quanh thaønh bình roài rôi xuoáng nôi toàn tröõ. Nhöõng gioït chaát loûng trong khí bò taùch ra gaàn heát nhôø vaän toác khí beân trong bình . Moät thieát bò khöû khí muø ñöôïc laép ñaët treân ñöôøng ra cuûa khí ñeå laáy ra heát nhöõng haït chaát loûng coù kích côõ beù hôn B ) NGUYEÂN LYÙ TAÙCH Coù nhieàu kyõ thuaät khaùc nhau öùng duïng vaøo vieäc xöû lyù taùch nhöng coù theå xeáp vaøo hai loaïi : taùch cô hoïc vaø taùch hoùa phaåm döïa treân nguyeân taéc caân baèng nhieät ñoäng khí loûng : taùch nhôø troïng löïc , taùch nhôø ly tam , taùch nhôø va ñaäp 1/Taùch baèng troïng löïc Khí thieân nhieân cuõng nhö khí ñoàng haønh nheï hôn löu chaát . Caùc haït nhoû trong HC lô löûng trong doøng khí seõ taùch nhôø troïng löïc neáu vaän toác doøng khí khoâng quaù lôùn , haït daàu caøng lôùn caøng deã taùch ÔÛ ñieàu kieän chuaån , tyû troïng HC loûng lôùn hôn khí khoaûng 400-1600 laàn . ÔÛ aùp suaát lôùn hôn 800 psi , HC . Nhöng treân thöïc teá ñieàu naøy raár khoù do caùc haït loûng quùa nhoû chuùng coù khuynh höôùng noåi leân trong khí vaø khoù taùch ra khoûi doøng khí Do vaäy , keát caáu bình taùch coù aûnh höôûng ñeán aùp suaát vaän haønh cuõng nhö kích thöôùt , kieåu cuûa thieát bò chieát söông mang tính chaát quyeát ñònh hieäu quûa cuûa phöông phaùp naøy . AÙp suaát bình taùch ñöôïc duy trì ôû aùp suaát nhoû nhaát 2/Taùch nhôø ly taâm Neáu caùc doøng khí mang haït loûng daïng söông chaûy vaøo buoàng xoaén vôùi toác ñoä ñuû lôùn , löïc ly taâm seõ neùm caùc haït loûng vaøo thaønh bình , taïi ñaây chuùng tích tuï thaønh caùc haït lôùn , rôi xuoáng khoang chöùa loûng beân döôùi .Ñaây laø phöông phaùp taùch haït söông loûng khoûi khí hieäu quûa . Vaän toác xoaùy cuûa doøng khi caøng taêng , hieäu quûa taùch khí caøng taêng . 3/Taùch nhôø va ñaäp. Khi doøng khí chöùa caùc haït söông loûng va vaøo beà maët vaät caûn , caùc haït söông loûng tích tuï treân beà maët vaät naøy thaønh caùc haït lôùn hôn , rôi xuoáng khoang chöùa chaát loûng cuûa bình taùch . Neáu haøm löôïng loûng trong khí lôùn hoaëc caùc haït söông nhoû raát mòn thì bình taùch caàn phaûi coù nhieàu taám chaén va ñaäp gaén lieân tieáp nhau Hình 8:Trong hình naøy theå hieän caùc nguyeân lyù taùch cuûa bình taùch C ) CHOÏN VAØ TÍNH TOAÙN BÌNH TAÙCH 1/Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû taùch cuûa bình taùch Caùc tính chaát vaät lyù , hoùa hoïc cuûa löu chaát khai thaùc ñöôïc . Nhieät ñoä taùch . AÙp suaát taùch . Löu löôïng löu chaát khi vaän haønh . kích thöôùt , hình daïng beân trong cuûa bình Cheá ñoä doøng chaûy 2/Caùch choïn bình taùch Baát kì thieát bò taùch naøo cuõng coù muïc ñích taùch 2 pha loûng – khí , ñeàu coù nhöõng ñaëc thuø , nhöõng öu - nhöôïc ñieåm vì theá ta phaûi bieát caùch choïn bình taùch maø ñieåm quan troïng nhaát laø hình daïng vaø kích thöôùc cuûa bình taùch . vì theá phaûi xeùt ñeán caùc yeáu toá sau : Dung tích caùc boä phaän beân trong khoâng ñaùng keå so vôùi dung tích bình Tyû soá : chieàu daøi vaø ñöôøng kính L/D Neáu theå tích khí quyeát ñònh kích thöôùc bình taùch ñöùng thì L/D=2/1-3/1 Neáu theå tích loûng quyeát ñònh kích thöôùc bình taùch ñöùng thì L/D=2/1-6/1 Ñoái vôùi bình taùch ngang thì L/D=2/1-6/1 Vôùi bình taùch ñöùng, giao dieän loûng - khí khoâng ñöôïc ôû giöõa bình . Ñöôøng löu chaát vaøo bình taùch ñöôïc ñaët treân giao dieän , caùch ñaùy toái thieåu laø 2 ft vaø ñænh toái thieåu 4 ft. vaäy ñöôøng kính toái thieåu cuûa bình laø 6 ft Vôùi bình taùch ngang ,giao dieän loûng- khí khoâng ñöôïc ôû giöõa bình . Vaøo ôû moät ñaàu cuûa bình , treân giao dieän laáy toái thieåu 10 in vaø ñænh toái thieåu 16 in .Vaäy ñöôøng kính toái thieåu laø 26 in . Phaàn chöùa khí cuûa bình : phaàn naøy xeùt ñeán vaän toác toái ña cho pheùp hay vaän toác tôùi haïn cuûa doøng khí vì maët caét cuûa bình nhoû thì vaän toác doøng khí qua noù seõ lôùn , haït loûng bò cuoán troâi . khoâng rôi xuoáng ñöôïc nhôø troïng löïc A= : Vaän toác tôùi haïn cuûa khí , taïi ñoù taùch loûng /khí xaûy ra (ft/sec) : Khoái löôïng rieâng cuûa loûng vaø khí A: Dieän tích maët caét ngang bình () : Löu löôïng khí qua A (/sec) K: phuï thuoäc nhieät ñoä , aùp suaát vaän haønh vaø kieåu bình taùch coù theå choïn K theo baûng sau = 0,25 cho bình taùch ñöùng = 0,5 cho bình taùch ngang Bình taùch K Gí trò K thöôøng duøng  Ñöùng Ngang Caàu 0,06-0.35 0,40-0,50 0,117 ( khoâng coù thieát bò khöû xöông ) 0,167 (coù thieát bò khöû xöông ) 0,382 (coù thieát bò khöû xöông ) 0,350 (coù thieát bò khöû xöông )  Baûng 5: Giaù trò heä soá K tuøy loaïi bình taùch Theå tích laéng cuûa chaát loûng ñôn vò: Löu löôïng chaát loûng /sec t : thôøi gian giöõ sec Chieàu cao trong bình taùch ñöùng .A Vôùi bình taùch ngang , dieän tích maët caét öôùt Xaùc ñònh ñoä daøy thaønh bình Coâng thöùc ASME Ñoái vôùi phaàn thaân hình truï  Ñoái vôùi phaàn thaân hình caàu BAØI 5 : COÂNG NGHEÄ KHÖÛ NÖÔÙC RA KHOÅI KHÍ A)GIAØN COÂNG NGHEÄ TRUNG TAÂM Hình 9: Qui trình coâng ngeä giaøn coâng ngheä trung taâm Khí sau khi ñöôïc khai thaùc taïi caùc giaøn seõ theo ñöôøng oáng ngaàm ñöôùi ñaùy bieån ñöôïc ñöa ñeán moät heä thoáng xöû lyù kheùp kín vaø cuõng coù theå xem ñaây nhö laø giaøn coâng ngeä trung taâm soá -2 .Taiï ñaây saûn phaåm khai thaùc ñöôïc chuyeån ñeán seõ ñöôïc xöû lyù Trong sô ñoà coâng ngheä treân ta xeùt qui trình vaän haønh maø toaøn boä ñeàu ñöôïc ñieàu khieån baèng heä thoáng töï ñoäng PLC Caùc gieáng khai thaùc töø 7 ñeán 16 khi di chuyeån ñeán giaøn CNTT ñeàu coù aùp suaát khaùc nhau . 1/ Qui trình xöû lyù cao aùp Caùc gieáng 7,8,11,15 coù aùp suaát ( lôùn hôn 800 psi ) seõ theo moät ñöôøng oáng cao aùp ñöôïc ñöa ñeán maùy bôm cao aùp . Maùy bôm cao aùp seõ ñöa saûn phaåm khai thaùc theo ñöôøng oáng cao aùp rieâng bieät ñeå ñeán heä thoáng taùch cao aùp . Löu chaát seõ ñi vaøo phaàn treân cuûa bình taùch cao aùp naèm ôû bìa taïi ñaây seõ ñöôïc taùch laàn ñaàu tieân , ôû beân hoâng phaàn döôùi coù moät ñöôøng oáng ñöa löu chaát leân phía treân cuûa bình taùch cao aùp taïi ñaây löu chaátñöôïc taùch laàn hai .ÔÛ phía treân ñænh cuûa hai bình taùch naøy coù hai heä thoáng thu hoài khí . Khí naøy laø khí cao aùp Coøn ôû phía döôùi coù heä thoáng thu hoài daàu vaø ñöôïc ñöa thaúng ñeán boàn chöùa daàu qua caùc ñöôøng oáng thu goâm . taïi boàn chöùa daàu coù heä thoáng van xaû töï ñoäng khi coù aùp suaát cao traùnh gaây noå bình Coøn ôû ñaùy cuûa hai bình taùch coù heä thoáng xaû nöôùc ra khoûi bình 2/ Qui trình xöû lyù thaáp aùp Coøn laïi caùc gieáng 9,10,12,13,14,16 ( P< 800 psi ) seõ theo ñöôøng oáng thaáp aùp ñöa ñeán maùy bôm thaáp aùp . Maùy bôm thaáp aùp seõ ñöa saûn phaåm khai thaùc theo ñöôøng oáng thaáp aùp rieâng bieät ñeå ñeán heä thoáng taùch thaáp aùp . Löu chaát seõ ñi vaøo phaàn giöõa cuûa bình taùch thaáp aùp naèm ôû bìa taïi ñaây löu chaát seõ ñöôïc taùch laàn ñaàu tieân , ôû beân hoâng phaàn döôùi coù moät ñöôøng oáng ñöa löu chaát leân phía treân cuûa bình taùch thaáp aùp taùch laàn hai . ÔÛ phía treân ñænh cuûa hai bình taùch naøycoù hai heä thoáng thu hoài khí . Khí naøy laø khí thaáp aùp . Treân ñöôøng khí di chuyeån coù moät heä thoáng ñöa khí ñeán bình xöû lyù nhuõ töông daàu – nöôùc –khí . Sau quaù trình xöû lyù , nöôùc ñöôïc xaû ra ngoaøi coøn phaàn daàu thì ñöôïc ñöa sang ñöôøng oáng thu goâm daàu ñeå ñöa veà boàn chöùa daàu Khí cao aùp vaø thaáp aùp tieáp tuïc ñöa sang giaøn NKTT ñeå tieáp tuïc taùch vaø khöû nöôùc laøm cho khí saïch ñeå di chuyeån vaøo bôø . Coøn daàu taïi caùc boàn chöùa seõ ñöôïc ñöa thaúng ra taøu chôû daàu ñeå baùn taïi haûi phaän ( daàu thoâ ) hoaëc ñöa vaøo bôø B) COÂNG NGHEÄ KHÖÛ NÖÔÙC Khí sau khi ñöôùc xöû lyù sô boä taïi caùc giaøn khai thaùc hoaëc taïi giaøn coâng ngheä trung taâm seõ ñöôïc chuyeån ñeán giaøn neùn khí trung taâm . Luùc naøy trong doøng khí ñöôïc chuyeån ñeán vaãn coøn moät löôïng nöôùc ñi cuøng vôùi khí ñeán giaøn NKTT ta phaûi tieán haønh khöû löôïng nöôùc ñoù ñi tröôùc khi ñöa doøng khí qua giaøn neùn di chuyeån vaøo bôø vaø phuïc vuï caùc coâng taùc khaùc treân caùc giaøn Trong khí thöôøng coù nöôùc daïng hôi , ñieàu naøy gaây moät soá vaán ñeà nhö hyprat gaây haïi cho quaù trình vaän haønh heä thoáng , ngoaøi ra coøn aên moøn ñöôøng oáng , laøm giaûm nhieät ñoä cuûa khí Nöôùc vaø hôi nöôùc laø taïp chaát phoå bieán cuûa khí , caàn xöû lyù nöôùc ñeå Ngaên chaën thaønh taïo Hydrate Traùnh hieän töôïng aên moøn , ñaët bieät khi coù Traùnh taïo nuùt loûng –khí xen keõ nhau trong ñöôøng oáng Taêng nhieät trò cuûa khí Hydrate laø nhöõng taäp hôïp chaát coù theå toàn taïi moät caùch beàn vöõng döôùi daïng tinh theå . Thöïc chaát chuùng laø nhöõng dung dòch raén trong ñoù caùc phaân töû dung moâi nhôø caùc lieân keát Hydro taïo thaønh khung Hydrate . trong caùc khoang cuûa khung naøy caùc phaân töû khí coù khaû naêng taïo thaønh Hydrate nhö metan , etan , propan , iso-butan nitô … seõ chieám choã . Caùc phaân töû lôn hôn iso-butan seõ khoâng coù khaû naêng di chuyeån vaøo khung cuûa Hydrate vaø seõ khoâng taïo thaønh Hydrate ,n-butan baûn thaân noù khoâng taïo taøhnh Hydrate nhöng caùc phaân töû cuûa noù coù theå xaâm nhaäp vaøo khung cuøng vôùi phaân töû coù kích thöôùc nhoû hôn , daãn tôùi thay ñoåi aùp suaát caân baèng treân caùc Hydrate Möùc ñoä chieám choå trong khung cuûa caùc phaàn töû khí taïo Hydrate ñoái vôùi thaønh phaàn khí ñaõ cho chuû yeáu phuï thuoäc vaøo aùp suaát vaø nhieät ñoä cuûa heä .Caùc tinh theå Hydrate hình thaønh treân beà maët phaân chia pha cuûa heä khí – nöôùc . Nöôùc töï do coøn laïi sau khi ñaõ ñöôïc hình thaønh caùc hydrate chæ tieáp tuc chuyeån thaønh traïng thaùi hydrate khi coù söï khuaáy troän giöõa caùc pha vaø khi coù ñieàu kieän nhieät ñoä thích hôïp . Khi khoâng coù söï khuaáy troän thì quaù trình khuyeách taùn cuûa khí qua lôùp maøng cöùng cuûa caùc hydrate raát khoù khaên vaø söï phaùt trieån tieáp tuïc cuûa hydrate seõ khoâng xaûy ra Ñieàu kieän hình thaønh hydrate ngoaøi ra coøn phuï thuoäc vaøo haøm löôïng cuûa muoái voâ cô trong nöôùc , haøm löôïng cuûa chung taêng seõ daãn ñeán giaûm nhieät ñoä baét ñaàu taïo thaønh hydrate . Nhieät ñoä naøy cuõng phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn cuûa khí , ví duï nhieät ñoä baét ñaàu taïo thaønh hydrate cuûa metan khi coù maët propan , seõ thaáp hôn khi vaéng maët caùc chaát naøy Caáu truùc hydrate coù hai loaïi Coäng ngheä khöû nöôùc baèng chaát haáp thuï Yeâu caàu cuûa chaát haáp thuï nöôùc Hieäu suaát huùt nöôùc cao Deã daøng tieát kieäm vaø löôïng thu hoài cao khi taùi sinh chuùng Khoâng aên moøn vaø gaây ñoäc haïi Khoâng phaûn öùng vôùi thaønh phaàn HC khí vaø khoâng gaây nhieãn baån khi khí coù tính acid Ngöôøi ta thöôøng duøng glycol vì chaát löôïng xöû lyù cao , chi phí vaän haønh vaø chi phí ñaàu tö thaáp thieát bò ñôn giaûn hôn nöõa glycol duøng ñoái vôùi nhöõng khí coù chöùa löu huyønh Thoâng soá thieát keá Dung moâi haáp thuï : Triethyleneglycol(TEG) Coâng suaát :4,05. /ngñ Aùp suaát vaän haønh :126,6 bar Nhieät ñoä vaän haønh : Haøm löôïng nöôùc cuûa khí ñaàu vaøo : baõo hoøa taïo aùp suaát vaø nhieät ñoä ñaàu vaøo Haøm löôïng cuûa nöôùc cuûa khí ñaàu ra :55,8kg/khí Löu löôïng khoái löôïng : 3300kg/h KHÖÛ NÖÔÙC KHOÛI KHÍ BAÈNG CHAÁT HAÁP THUÏ TEG Caáu sô ñoà taïo cuûa coâng ngheä: Treân giaøn NKTT coù 2 cuïm khöû nöôùc laøm vieäc ñoäc laäp nhau , moãi cuïm hoïat ñoäng theo sô ñoà sau Boä laøm saïch khí ôû ñaùy Ñoïan giöõa laø khoang haáp thuï ñöôïc chia thaønh nhieàu taàng baèng caùc khay chöùc TEG( triethylen glycol) 1 boä khöû söông ñaët ôû ñænh Bình taùch ñaàu vaøo Thaùp haáp thuï Boä trao ñoåi nhieät Bình taùch nhanh Noài ñun laïi , bình ñieàu aùp Phin loïc tinh vaø thoâ Bình thu glycol Sô ñoà coâng ngheä Hình 10: Sô ñoà khöû nöôùc baèng chaát haáp thuï TEG Qui trinh coâng ngheä Doøng khí ñaõ ñöôïc loïai boû caùc taïp chaát nhö muøn khoan , haït raén , hôi nöôùc …tröôùc khi ñeán 2 cuïm haáp thuï hôi nöôùc vì chuùng coù theå taïo boït khi ñi vaøo trong bình vaø caû treân ñöôøng oáng vaän chuyeån , laøm giaûm hieäu suaát , toån thaát glycol , tuoåi thoï cuûa thaùp . Thaùp haáp thuï goàm moät boä phaän laøm saïch khí ôû ñaùy ñoaïn giöõa laø khoang haáp thuï ñöôïc chia thaønh nhieàu taàng baèng caùc khai chöùa TEG vaø 1 boä phaän khöû söông ñaët ôû ñænh Khí öôùt qua boä phaän laøm saïch khí leân phaàn haáp thuï , di chuyeån ngöôïc vôùi TEG vaøo vaø chaûy töø treân xuoáng . Khí khoâ sau ñoù di chuyeån tieáp qua boä khöû söông daïng löôùi kim loïai ñeå loaïi caùc haït loûng cuoán theo vaø rôøi khoûi ñænh thaùp .ñeán boä trao ñoåi nhieät khí glycol . Khi khoâ taïi ñaây coù P=126,4 bar, laøm nguoäi TEG môùi taùi sinh tröôùc khi TEG vaøo thaùp tieáp xuùc . Sau khi trao ñoåi nhieät , Khí khoâ ñöôïc ñöa vaøo heä thoáng giaøn oáng ñöùng qua heä thoáng ño ñeám ñeå vaän chuyeån vaøo bôø hoaëc phuïc vuï khai gaslift TEG ñöôïc xaû ra khoûi thaùp nhôø van mym kieåm soaùt löôïng xaû ñeán boä phaän taùi sinh. Tröôùc heát noù xaû vaøo cuoän oáng xoaén trong ñænh coät caát , coù taùc duïng nhö boä phaän laøm laïnh . Hôi nöôùc töø noài ñun laïi , coù laãn hôi TEG bay ra laøm nhieät ñoä giaûm . Hôi TEG ngöng tuï vaø chaûy trôû laïi nhôø troïng löïc qua coät caát vaøo noài ñun laïi . TEG giaøu haáp thuï moät löôïng nhieät nhaát ñònh , chaûy tieáp vaøo bình taùch nhanh . Bình taùch nhanh laø bình taùch 3 pha khí- condensate- glycol nhöng chuû yeáu duøng taùch khí , condensate baõo hoøa hay suïc trong TEG ra . Khí bay leân , ñöôïc xaû nhôø van mym ñieàu kieån baèng aùp suaát , ñöôïc ñoát boû ngoaøi phakel hoaëc duøng laøm chaát ñoát cung caáp nhieân lieäu cho noài ñun . Condensate tích tuï daàn trong moät hoäp vaø xaû baèng tay ñònh kì öùng vôùi thôøi gian giöõ cuûa bình . Taùch khí vaø hôi condensate ra khoûi TEG giaøu giaûm ñöôïc taûi troïng cho noài ñun . Coøn TEG giaøu töø ñaùy bình daãn ra ngoaøi qua van mym Töø van mym , TEG giaøu qua phin loïc thoâ loaïi taïp chaát raén > 5micro. Haøm löôïng haït raén coøn laïi döôùi 0,001% khoái löôïng ñeå traùch moøn maùy bôm . TEG giaøu loïc tieáp baèng phin loïc tinh loaïi boû caùc chaát khoâng hoøa tan . Sau ñoù chaûy tieáp vaøo boä trao ñoåi nhieät glycol/ glycol Boä trao ñoåi nhieät naøy ñöôïc caùch nhieät vôùi moâi tröôøng . Coù 1 oáng ñoâi, 1 oáng daãn TEG giaøu coù nhieät ñoä thaáp , oáng kia daãn TEG giaøu môùi taùi sinh coù nhieät ñoä cao . oáng ñoâi naøy coù chöùc naêng trao ñoåi nhieät .TEG ngheøo giaûm nhieät ñoä tröôùc khi vaøo thaùp haáp thuï qua trung gian bình thu glycol . coøn TEG giaøu taêng nhieät ñoä tröôùc khi qua van mym vaøo coät caát xuoáng noài ñun laïi Coät caát daïng truï , giöõa coù 2 voøng ñeäm laøm baèng theùp khoâng gæ , naèm treân vaø döôùi . TEG giaøu chaûy giöõa 2 voøng ñeäm xuoáng noài ñun laïi . Taïi ñaây TEG giaøu ñöôïc gia nhieät ñeán baèng caùch ñoát nhieân lieäu qua boä ñieàu khieån nhieät ñoä , nöôùc boùc hôi hoaøn toaøn keùo theo moät ít glycol taïo doøng ngöôïc ñi leân vaøo coät caát , doøng hôi naøy cung caáp nhieät ñoàng thôøi keùo theo moät löôïng hôi nöôùc nhaát ñònh trong glycol töø treân xuoáng . Hôi nöôùc ra khoûi cuïm khöû nöôùc , glycol trong noài ñun laïi chaûy xuoáng bình ñieàu aùp qua 1 coät caát nhoû . Trong coät caát naøy , khí caát khoâ noùng töø heä thoáng khí nhieân lieäu ñöôïc phun phaân taùn ngöôïc vaø tieáp xuùc ñeàu vôùi glycol qua bình taùi sinh . Khí naøy khöû nöôùc trong glycol theo 3 cô cheá Cuoän troøn glycol ñeå giaûi phoùng caùc tuùi hôi nöôùc trong glycol do glycol coù ñoä nhôùt lôùn Haï aùp suaát rieâng cuûa hôi nöôùc trong noài ñun laïi vaø coät caát ñeå hôi nöôùc thoaùt ra Keùo theo , nghóa laø taïo söï suït aùp ñeå hôi nöôùc chaûy theo Doøng khí caát khoâ ñieàu chænh baèng van tieát löu vaø 1 boä ñieàu khieån aùp suaát . Bình ñieàu aùp laø moät daïng beå chöùa coù chöùc naêng chöùa phaàn traøo ñoät ngoät cuûa doøng glycol traùnh khoâng laøm xaùo troän hoïat ñoäng cuûa heä thoáng , ñaûm baûo thoaùt saïch glycol . Glycol taùi sinh daãn qua boä trao ñoåi nhieät glycol/glycol ñeå trao ñoåi nhieät vôùi glycol taùi sinh vaø sau cuøng ñeán bình thu glycol coøn TEG bò toån thaát trong quùa trình haáp thuï .TEG ngheøo vaøo thaùp haáp thuï qua boä trao ñoåi nhieät khí /glycol nhôø heä thoáng bôm ly taâm KHÖÛ NÖÔÙC KHOÛI KHÍ BAÈNG GLYCOL 1/ Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù Hình 11: Qui trình coâng ngheä khöû nöôùc baèng Glycol 2/Qui trình coâng ngheä Khí öôùt laàn ñaàu tieân ñöa ñeán bình laøm saïch khí ñeå loaïi nöôùc ra nhö HC loûng, caùt vaø muøn khoan.Caùc taïp chaát naøy phaûi ñöôïc loaïi boû vì chuùng coù theå gaây ra hieän töôïng noåi boït gaây traøn laøm giaûm hieäu suaát vaø gaây maát maùt glycol , giaûm tuoåi thoï thieát bò … Bình laøm saïch khí naøy coù trang bò moät thieát bò khöû khí muø ngay treân ñöôøng ra cuûa doøng khí ñeå ñaûm baûo doøng khí ñöôïc laøm saïch khí toát . khí saïch sau ñoù môùi ñöôïc qua thaùp haáp thuï , ngöôøi ta cho doøng khí chuyeån ngöôïc doøng vôùi glycol . Thaùp haáp thuï goàm nhieàu khay coù taùc duïng nhö caùc giai ñoaïn taùch , nôi ñoù hôi nöôùc bò glycol haáp phuï Khí khoâ töø ñænh thaáp qua thieát bò khöû khí muø ( nhaàm taùch gioït glycol bò khí cuoán leân theo ) sau ñoù ñeán boä phaän trao ñoåi nhieät khí-glycol taïi ñaây khí laøm maùt glycol ( glycol taùi sinh coøn noùng ) tröôùc khi glycol vaøo thaùp haáp thuï . Sau quaù trình trao ñoåi nhieät naøy , khí khoâ rôøi khoûi thieát bò taùch nöôùc .Glycol sau khi laøm maùt ñi vaøo thaùp haáp thuï töø ñænh thaùp xuoáng döôùi. Glycol aåm töø ñaùy cuûa thaùp haáp thuï ñaàu tieân ñöôïc ñöa ñeán thieát bò loïc aùp suaát cao ñeå loïc ra toaøn boä caùc chaát raén maø glycol laáy töø doøng khí. Naêng löông cuûa glycol aùp suaát cao naøy sau ñoù ñöôïc söû duïng ñeå chaïy bôm glycol . Caùc bôm naøy bôm glycol taùi sinh khoâ ñeán thaùp haáp thuï . Töø maùy bôm , glycol aåm chaïy ñeán boä taùch töùc thôøi aùp suaát thaáp .ÔÛ ñaây khí hoøa tan hoaëc khí suïc vaøo ñeàu bò taùch ra .Boä taùch töùc thôøi ba pha coù theå ñöôïc duøng ñeán neáu glycol aåm coù chöùa moät löôïng HC loûng ñaùng keå ñöôïc haáp thuï töø doøng khí qua thaùp haáp thuï . Khí ñöôïc taùch coù theå ñöôïc duøng nhö khí nhieân lieäu cho noài ñun laïi hay cuõng coù theå ñoát boû ñi . Glycol töø ñaùy boä taùch töùc thôøi ñöôïc ñöa ñeán boä trao ñoåi nhieät daïng xoaén trong bình chöùa ñeå gia nhieät tröôùc cho noù bôûi boä trao ñoåi nhieät vôùi glycol taùi sinh töø thieát bò taùi sinh glycol . Sau ñoù glycol öôùt ñaõ gia nhieät tröôùc ñoù ñeán coät caát (stripping still) , thieát bò naøy coù daïng thaùp ñöôïc gaù leân ñænh noài ñun laïi . Glycol chaûy xuoáng qua packing ( ñaây cuõng laø giai ñoaïn taùch Glycol- nöôùc ) roài vaøo noài ñun laïi . Hôi nöôùc ñöôïc giaûi phoùng töø glycol trong noài ñun laïi seõ ñi leân qua packing laáy nhieät vaø moät ít nöôùc töø glycol öôùt ñang ñi xuoáng . Hôi nöôùc ra khoûi ñænh thaùp chöng caát . Trong noài ñun laïi ,Glycol ñöôïc gia nhieät ñeå thu laïi glycol (99,5%) .Ñeå ñaït ñöôïc nhö vaäy , caàn thieát phaûi theâm khí chöng caát (stripping gas vaøo noài ñun laïi) . Duøng van vaø thieát bò ñieàu chænh aùp suaát, moät löôïng nhoû khí töø heä thoáng khí nhieân lieäu ñöôïc bôm vaøo ñaùy cuûa noài ñun laïi . Khí naøy giuùp cho vieäc loaïi boû nöôùc khoûi glycol nhôø 3 cô cheá Khí cuoän glycol trong noài ñun laïi cho pheùp giaûi phoùng taát caû caùc tuùi hôi nöôùc maø bò glycol cuoán vaøo Khí laøm giaûm aùp suaát rieâng phaàn hôi nöôùc trong noài ñun laïi vaøo coät caát , cho pheùp nhieàu nöôùc hoaù hôi hôn thoaùt ra khoûi glycol Khí coøn gaây ra moät taùc ñoäng maïnh ( söï keát hôïp cuûa haáp thuï nöôùc vaø taïo suït giaûm aùp cho hôi nöôùc boác leân ) ñeå daãn hôi nöôùc ra khoûi noài ñun laïi vaø coät caát Glycol ñöôïc taäp trung laïi roài ñöa ñeán thieát bò trao ñoåi nhieät cuõng laø bình chöùa. Taïi ñaây glycol taùi sinh ñöôïc laøm laïnh nhôø trao ñoåi nhieät vôùi doøng glycol öôùt vaø ñöôïc taäp trung laïi roài qua thieát bò loïc sau ñoù ñi vaøo töø ñænh cuûa thaùp haáp thuï Coâng ngheä khöû nöôùc baèng chaát haáp phuï Haáp phuï laø quaù trình taäp trung cho khí tieáp xuùc vôùi caùc chaát coù khaû naêng giöõ nöôùc ôû nhieät ñoä thaáp sau ñoù caùc chaát haáp phuï naøy nhaû nöôùc khi nhieät ñoä taêng cao .Caùc chaát haáp phuï thöôøng coù beà maët tieáp xuùc lôùn töø 500-800 1/Caáu taïo cuûa sô ñoà coâng ngheä Maùy neùn khí tai sinh Bình taùch nöôùc töï do Thaùp haáp phuï Thaùp taùi sinh vaø laøm maùt Boä gia nhieät khi taùi sinh Bình loïc khí Ñoàng hoà ñieàu khieån nhieät ñoä Hình 12 :Caáu taïo cuûa moät thaùp haáp phuï Hình 13 : Sô ñoà minh hoïa coâng ngheä minh hoïa cho cuïm laøm khoâ khí baèng chaát haáp phuï 2/Quy trình coâng ngheä Caùc chaát huùt aåm ñeàu haáp phuï HC naëng , glycol, methanol,… khieán chuùng bò nhieãm baån laøm giaûm khaû naêng huùt vaø khoù loaïi boû khi taùi sinh . Khí öôùt ñaàu vaøo laøm saïch hoaøn toaøn taïp chaát . Khí öôùt daãn töø ñænh thaùp haáp phuï xuoáng giaûm söï xaùo troän lôùp do vaän toác khí cao . Trong quùa trình khöû , toác ñoä haáp phuï ñoái vôùi caùc thaønh phaàn laø khaùc nhau .Lôùp haáp phuï ban ñaàu baõo hoøa methane khi doøng khí ñi qua , roài ethane thay choå methane vaø keá ñeán laø propane cuoái cuøng nöôùc thay theá taát caû caùc HC . Sau 1 thôøi gian haáp phuï , lôùp chaát haáp phuï trong lôùp chia thaønh 3 vuøng Vuøng ñænh goïi laø vuøng baõo hoøa , caân baèng vôùi khí öôùt ñaàu vaøo Vuøng trung gian hay vuøng chuyeån tieáp khoái , nôi haøm löôïng nöôùc giaûm töø baõo hoøa khí xuoáng coøn ít hôn 1 ppm Vuøng ñaùy khoâng duøng ñeán Neáu lôùp laøm vieäc quùa laâu , lôùp trung gia naèm ôû ñaùp lôùp , haøm löôïng nöôùc trong khí vöôït quaù giôùi haïn vaø thaùp haáp phuï phaûi taùi sinh tröôùc ñaûm baûo chæ tieâu cuûa khí vaø tuoåi thoï cuûa lôùp . Thöôøng 1 chu kyø keùo daøi 8h-24h , lôùp haáp phuï hoïat ñoäng trong 12h . Khí ñaõ saáy khoâ chaûy tröïc tieáp töø thaùp ra ngoaøi phin loïc vì khí coù theå cuoán theo haït daïng buïi cuûa lôùp haáp phuï Taùi sinh chia laøm 2 giai ñoïan : gia nhieät vaø laøm nguoäi .Tuøy vaøo chaát haáp phuï vaø coâng suaát , khí taùi sinh gia nhieät 204,4- ñöôïc daãn qua lôùp haáp phuï töø döôùi leân ñeå ñaûm baûo taùi sinh hoaøn toaøn ñaùy lôùp vì ñaây laø phaàn cuoái cuøng tieáp xuùc vôùi khí khöû nöôùc .Phaàn lôùn taïp chaát ôû maët lôùp , khí taùi sinh töø döôùi leân coù theå taùch chuùng ra maø khoâng keùo chuùng xuyeân qua lôùp . Lôùp taùi sinh coøn noùng ñöôïc laøm nguoäi baèng caùch cho khí taùi sinh ñi voøng qua boä gia nhieät hoaëc cho boä gia nhieät ngöng hoïat ñoäng Khí taùi sinh noùng vaø khí laøm nguoäi , sau khi chaûy qua lôùp ñeàu daãn vaøo boä laøm maùt khí taùi sinh ñeå ñöôïc khöû nöôùc töï do . Ngoaøi ra , coù theå daãn qua boä trao ñoåi nhieät vôùi khí khoâ ñaàu ra ñeå haï nhieät ñoä do khí khoâ coù nhieät ñoä thaáp .Nhö vaäy , chaát haáp phuï hoaït ñoäng nhö boä trao ñoåi nhieät taùi sinh . Ngoaøi ra coøn caùc sô ñoà coâng ngheä haáp phuï khaùc Hình 14:Sô ñoà coâng ngheä minh hoïa cho cuïm laøm khoâ khí baèng chaát haáp phuï C) HEÄ THOÁNG THU GOM VAØ BÔM CONDENSATE TRAÉNG 1) Nôi hình thaønh condensate traéng Condensate ôû treân taàng trung gian ñöôïc xuaát phaùt töø caùc bình taùch loïc trung gian cuûa caùc toå hôïp neùn khí cao aùp . Caùc bình naøy coù chöùa moät löôïng nöôùc ( vaø condensate) Chuùng seõ ñeán bình chöùa condensate vaø sau ñoù laø bình ngöng tuï condensate . Taïi ñaây nöôùc bò nhieãm baån töø ñeá cuûa bình ngöng tuï condensate seõ chaûy ñeán heä thoáng xöû lyù nöôùc . Coøn phaàn nheï hôn ñöôïc taùch ra laø condensate traéng ñöôïc bôm töø phaàn treân cuûa bình ngöng tuï condensate baèng caùc maùy bôm condenstae , cuoái cuøng condensate seõ hoaø vaøo ñöôøng oáng vaän chuyeån khí neùn vaøo bôø taïi giaøn NKTT Hình 15 : Nôi hình thaønh condensate 2/Caáu taïo cuûa sô ñoà coâng ngheä Bình chöùa phuï condensate :1-V-234 vaø 1-V-232 Chaát chöùa trong bình : condensate traéng Vò trí laép ñaët : Taàng treân Aùp suaát thieát keá: 4300 Kpa Nhieät ñoä thieát keá : Bình ngöng tuï condensate 1-V-231 Chaát chöùa trong bình : condensate traéng Vò trí laép ñaët : Taàng döôùi Aùp suaát thieát keá: 4780 Kpa Nhieät ñoä thieát keá : Caùc maùy bôm condensate : 1-P-231 A/B/C Vò trí laép ñaët : Taàng döôùi Toång soá maùy bôm : 2 laøm vieäc +1 döï phoøng Coâng suaát moãi bôm : 35 /h Aùp suaát thieát keá : 9114 Kpa Coâng suaát cuûa ñoäng cô: 230 KW Cuïm ño löu löôïng goàm 2 nhaùnh ño kieåu tuoác bin 1-PK-263 laép ñaët treân caùc heä thoáng sau Ñöôøng khí tröôùc khi ñöa vaøo caùc toå hôïp maùy neùn khí Ñöôøng khí vaän chuyeån vaøo bôø Ñöôøng khí gaslift ñeán caùc giaøn oáng ñöùng Ñöôøng ra cuûa condensate traéng vaøo bôø Ñöôøng ra cuûa condensate ñen tôùi giaøn coâng ngheä trung taâm soá 2 Ñöôøng ra cuûa khí nhieân lieäu tôùi giaøn coâng ngheä trung taâm soá 2 3/Sô ñoà coâng ngheä (Xem phuï luïc baûng veõ 1 & 2 ) 4/Thuyeát trình coâng ngheä Condersate traéng ñöôïc taùch ra trong caùc bìng taùch loïc trung gian cuûa caùc toå maùy 1-V-252 A/B/C/D/E/ ñöôïc ñöa veà caùc bình chöù 1-V-232,234 vaø sau ñoù ñö xuoáing bình loïc taùch hai pha 1-V-231 . Taïi ñaây nöôùc ñöôïc taùch ra vaø gom vaøo phaàn döôùi uûa bình vaø qua van ñieàu chænh möùc LV-0801 töï ñoäng thaû veà heä thioáng xöû lyù nöôùc 1-V-451 , coøn condensate traéng töø phaàn treân cuû bình 1-V-231 ñöôïc caùc bôm 1-P-231-A/B/C bôm qua caùc van ñieàu chænh möùc LV-0802 vaø caùc cuïm ño 1-PK-263 ñö veà ñöôøng oáng daãn khí veà bôø Caùc bôm 1-P-231-A/B/Cñöôïc khôûi ñoäng ñònh kyø theo nguoàn tích tuï condensate trong bình chöùa , löu löôïng moãi bôm laø 30 /h , cheânh leäch aùp suaát bôm laø 91,14 bar . sô ñoà keát noái ñöôøng oáng bôm cho pheùp hoài condensate trôû veà bình chöùa 1-V-232 qua caùc van ñieàu chænh löu löôïng FV-0801,0802,0803 . Condenstae traéng ñöôïc ñöa vaøo ñöôøng oáng daãn khí veà bôø hoaëc condensate traéng coù theå ñöa thaúng sang giaøn CNTT-2 thoâng qua bình chöù 1-V-232 Ñeå hieäu chænh cuïm ño condensate traéng treân giaøn NKTT coù laép thieát bò kieåm ñònh Aùp suaát trong heä thoáng ñöôïc duy trì nhôø van PCV-0801 KEÁT LUAÄN Hieän nay caùc coâng ty tö baûn nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo lónh vöïc daàu khí ngaøy caøng nhieàu . Thaêm doø vaø phaùt hieän nhieàu moû coù tröõ löôïng daàu – khí coù giaù trò kinh teá lôùn beân caïnh ñoù caùc moû khí ngaøy caøng ñöôïc khai thaùc taän duïng nguoàn khí phuïc vuï cho coâng nghieäp . Ngaøy nay lónh vöïc khí coù giaù trò kinh teá cao neân chuùng ta raát caàn nhöõng thieát bò thu goâm – xöû lyù – vaän chuyeån khí ñöa vaøo bôø tieâu thuï tieát kieäm cho ñaát nöôùc haèng trieäu USD moãi naêm . Vôùi söï phaùt trieån chung cuûa ngaønh daàu khí Vieät Nam , caùc coâng ty tö baûn ñang raát caàn nhieàu kó sö coù naêng löïc cao vaän haønh caùc thieát bò maùy moùc , xöû lyù khí ñöa vaøo bôø . Laø sinh vieân hieän ñang ngoài treân ngheá giaûng ñöôøng ,em coá gaéng thu nhaët nhöõng kieán thöùc can thieát cho baûn thaân vaø öùng duïng chuùng vaøo coäng vieäc thöïc teá sau naøy , ñoùng goùp söùc mình cho ñaát nöôùc . Em chaân thaønh bieát ôn caùc thaày coâ trong khoa khoan vaø khai thaùc ñaõ cung caáp cho em nhöõng kieán thöùc can thieát ñeå hoaøn thaønh ñoà aùn naøy .Vôùi möùc ñoä laø moät ñoà aùn em coøn maéc phaûi nhieàu sai laàm vaø thieáu soùt , em ruùt kinh nghieäm vaø laøm thaät toát luaän vaên toát nghieäp trong thôøi gian saép tôùi PHUÏ LUÏC BAØI 1:TÌNH HÌNH COÂNG NGHIEÄP KHÍ ÔÛ VIEÄT NAM BAØI 2:GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT GIAØN NEÙN KHÍ TRUNG TAÂM Vò trí vaø chöùc naêng Caáu taïo giaøn NKTT Giaøn NKTT noái keát vôùi caøc giaøn hieän coù bôûi caùc ñöôøng oáng sau : khí sau khi xöû lyù Khí ñaàu vaøo giaøn NKTT BAØI 3 :CAÙC KHAÙI NIEÄM VEÀ KHÍ Khí thieân nhieân Khí ñoàng haønh Condensate BAØI 4: BÌNH TAÙCH CAÙC LOÏAI BÌNH TAÙCH Bình taùch ñöùng a/Caáu taïo b/Nguyeân lyù laøm vieäc Bình taùch ngang a/Caáu taïo b/Nguyeân lyù laøm vieäc Bình taùch caàu a/Caáu taïo b/Nguyeân lyù laøm vieäc NGUYEÂN LYÙ TAÙCH Taùch baèng troïng löïc Taùch nhôø ly taâm Taùch nhôø va ñaäp CHOÏN VAØ TÍNH TOAÙN BÌNH TAÙCH Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû taùch cuûa bình taùch Caùch choïn bình taùch BAØI 5 : COÂNG NGHEÄ KHÖÛ NÖÔÙC RA KHOÅI KHÍ GIAØN COÂNG NGHEÄ TRUNG TAÂM Qui trình xöû lyù cao aùp Qui trình xöû lyù thaáp aùp COÂNG NGHEÄ KHÖÛ NÖÔÙC Coäng ngheä khöû nöôùc baèng chaát haáp thuï KHÖÛ NÖÔÙC KHOÛI KHÍ BAÈNG CHAÁT HAÁP THUÏ TEG Caáu sô ñoà taïo cuûa coâng ngheä Sô ñoà coâng ngheä Qui trinh coâng ngheä KHÖÛ NÖÔÙC KHOÛI KHÍ BAÈNG GLYCOL Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù Qui trình coâng ngheä Coâng ngheä khöû nöôùc baèng chaát haáp phuï Caáu taïo cuûa sô ñoà coâng ngheä Quy trình coâng ngheä HEÄ THOÁNG THU GOM VAØ BÔM CONDENSATE TRAÉNG Nôi hình thaønh condensate traéng Caáu taïo cuûa sô ñoà coâng ngheä Sô ñoà coâng ngheä Thuyeát trình coâng ngheä TAØI LIEÄU THAN KHAÛO Coâng ngheä khí – TH.S HOAØNG TROÏNG QUANG – HAØ QUOÁC VIEÄT Xöû lyù vaø vaän chuyeån daàu khí – PHUØNG ÑÌNH THÖÏC The properties of petroleum fluids Petroleum Engineering Handbook-PGS LEÂ PHÖÔÙC HAÛO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDO HUU NAM.doc
 • pptDO HUU NAM.ppt
Luận văn liên quan