Biện pháp bảo quản lạc (quả lạc, lạc nhân) trong quy mô hộ gia đình

PHẦN I: MỞ ĐẦU Trong xu thế hiện nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giúp cho xã hội ngày càng phát triển. Tuy nhiên kéo theo đó là mọi hoạt động của con người cũng chiếm hết khoảng thời gian còn lại trong ngày. Bữa ăn cũng vậy, nhu cầu tốn ít thời gian, đơn giản càng tốt. Đáp ứng với những nhu cầu đó ngành công nghiệp thực phẩm với hàng loạt những đồ ăn nhanh, sẵn, sản xuất trên dây chuyền công nghiệp. Các sản phẩm này có thể sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau, xu thế ngày nay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch trong sản xuất nông nghiệp sạch. Theo khảo sát đối với các nhà nội trợ hiện nay thì vấn đề ATTP được đặt hàng đầu, sau đó mới tới giá cả và chất lượng dịch vụ. Tại sao vấn đề ATTP là vấn đề đang quan tâm nhất? Hiện nay các sản phẩm nông nghiệp như rau, quả người nông dân quá lạm dụng các chất bảo quản, thuốc trừ sâu trong bảo quản, chăm sóc. Tình trạng này dẫn đến lượng thuốc bảo quản, trừ sâu còn lưu cữu trong các sản phẩm vượt quá lưu lượng cho phép. Khi người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm đó gây lên hiện tượng ngộ độc trường diễn hay cấp tính. Đó là nguyên nhân gây nên hàng loạt các bệnh ngộ độc thực phẩm, ung thư ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Một số nhà nội trợ cũng không tin tưởng vào sản phẩm chăn nuôI, thịt gia súc vì nghi ngờ việc sử dụng chất tăng trọng trong chăn nuôi. Đó là còn chưa nói đến các hiện tượng nổi cộm hiện nay: hàng loạt vụ bì lợn thối, chân giò bảo quản quá hàng nhiều năm v.v. Xu thế các bà nội trợ chuyển sang sử dụng đồ khô và các loại rau nguồn gốc từ củ, thân nhiều hơn vì an toàn cao hơn. Việt Nam với gần 80% dân sinh sống bằng nghề nông nghiệp vì vậy hàng năm lượng củ, quả sản xuất ra rất lớn. Để đảm bảo cung cấp ra thị trường lượng sản phẩm tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, đáp ứng thời vụ thì ngoài việc chế biến tận dụng các sản phẩm của nông nghiệp thì cần bảo quản, lưu giữ trong thời gian ngoài đảm bảo được nguồn nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng, giữu được chất lượng. Để làm được điều đó cần có biện pháp bảo quản, xây dựng quy trình tối ưu tận dụng được những nguồn sẵn có trong hộ gia đình sao cho tiết kiệm, kinh tế nhất. Vì vậy em xin đề xuất: “Biện pháp bảo quản lạc(quả lạc, lạc nhân) trong quy mô hộ gia đình” 1. Mục đích: Mặc dù lạc là một loại củ nhưng quá trình sinh trưởng của quả sau khi hoa được thụ phấn diễn ra hoàn toàn trong lòng đất. Về cơ bản lạc có thể coi như một loại củ, quá trình phát triển ít chịu tác động của hóa chất trừ sâu, diệt cỏ có thể coi lạc là một loại sản phẩm sạch. Vì vậy mục đích của quá trình bảo quản là: - Hạn chế đến mức tối đa, khắc phục nguyên nhân gây tổn thất cho nông sản. - Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần làm tăng giá trị hàng hoá, từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân. - Bảo quản tốt sản phẩm nhưng phải giảm chi phí ở mức thấp nhất. 2. Yêu cầu: Sau thời gian bảo quản chất lượng lạc củ và lạc nhân vẫn được giữ lại cao nhất. Lạc bị sâu mọt hại ít, không được mốc, thối hỏng, đây là yêu cầu bắt buộc vì trong lạc mốc có chứa độc tố aflatoxin là một loại độc tố thần kinh.

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1947 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biện pháp bảo quản lạc (quả lạc, lạc nhân) trong quy mô hộ gia đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: Më §Çu Trong xu thÕ hiÖn nay, c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, gióp cho x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn. Tuy nhiªn kÐo theo ®ã lµ mäi ho¹t ®éng cña con ng­êi còng chiÕm hÕt kho¶ng thêi gian cßn l¹i trong ngµy. B÷a ¨n còng vËy, nhu cÇu tèn Ýt thêi gian, ®¬n gi¶n cµng tèt. §¸p øng víi nh÷ng nhu cÇu ®ã ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm víi hµng lo¹t nh÷ng ®å ¨n nhanh, s½n, s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghiÖp. C¸c s¶n phÈm nµy cã thÓ s¶n xuÊt tõ nhiÒu nguån nguyªn liÖu kh¸c nhau, xu thÕ ngµy nay vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm, c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt tõ nguån nguyªn liÖu s¹ch trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp s¹ch. Theo kh¶o s¸t ®èi víi c¸c nhµ néi trî hiÖn nay th× vÊn ®Ò ATTP ®­îc ®Æt hµng ®Çu, sau ®ã míi tíi gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng dÞch vô. T¹i sao vÊn ®Ò ATTP lµ vÊn ®Ò ®ang quan t©m nhÊt? HiÖn nay c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp nh­ rau, qu¶ ng­êi n«ng d©n qu¸ l¹m dông c¸c chÊt b¶o qu¶n, thuèc trõ s©u trong b¶o qu¶n, ch¨m sãc. T×nh tr¹ng nµy dÉn ®Õn l­îng thuèc b¶o qu¶n, trõ s©u cßn l­u c÷u trong c¸c s¶n phÈm v­ît qu¸ l­u l­îng cho phÐp. Khi ng­êi tiªu dïng sö dông c¸c s¶n phÈm ®ã g©y lªn hiÖn t­îng ngé ®éc tr­êng diÔn hay cÊp tÝnh. §ã lµ nguyªn nh©n g©y nªn hµng lo¹t c¸c bÖnh ngé ®éc thùc phÈm, ung th­ ngµy cµng gia t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Mét sè nhµ néi trî còng kh«ng tin t­ëng vµo s¶n phÈm ch¨n nu«I, thÞt gia sóc v× nghi ngê viÖc sö dông chÊt t¨ng träng trong ch¨n nu«i. §ã lµ cßn ch­a nãi ®Õn c¸c hiÖn t­îng næi cém hiÖn nay: hµng lo¹t vô b× lîn thèi, ch©n giß b¶o qu¶n qu¸ hµng nhiÒu n¨m…v.v. Xu thÕ c¸c bµ néi trî chuyÓn sang sö dông ®å kh« vµ c¸c lo¹i rau nguån gèc tõ cñ, th©n nhiÒu h¬n v× an toµn cao h¬n. ViÖt Nam víi gÇn 80% d©n sinh sèng b»ng nghÒ n«ng nghiÖp v× vËy hµng n¨m l­îng cñ, qu¶ s¶n xuÊt ra rÊt lín. §Ó ®¶m b¶o cung cÊp ra thÞ tr­êng l­îng s¶n phÈm tèt nhÊt, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, ®¸p øng thêi vô th× ngoµi viÖc chÕ biÕn tËn dông c¸c s¶n phÈm cña n«ng nghiÖp th× cÇn b¶o qu¶n, l­u gi÷ trong thêi gian ngoµi ®¶m b¶o ®­îc nguån nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, gi÷u ®­îc chÊt l­îng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã cÇn cã biÖn ph¸p b¶o qu¶n, x©y dùng quy tr×nh tèi ­u tËn dông ®­îc nh÷ng nguån s½n cã trong hé gia ®×nh sao cho tiÕt kiÖm, kinh tÕ nhÊt. V× vËy em xin ®Ò xuÊt: “BiÖn ph¸p b¶o qu¶n l¹c(qu¶ l¹c, l¹c nh©n) trong quy m« hé gia ®×nh” 1. Môc ®Ých: MÆc dï l¹c lµ mét lo¹i cñ nh­ng qu¸ tr×nh sinh tr­ëng cña qu¶ sau khi hoa ®­îc thô phÊn diÔn ra hoµn toµn trong lßng ®Êt. VÒ c¬ b¶n l¹c cã thÓ coi nh­ mét lo¹i cñ, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Ýt chÞu t¸c ®éng cña hãa chÊt trõ s©u, diÖt cá…cã thÓ coi l¹c lµ mét lo¹i s¶n phÈm s¹ch. V× vËy môc ®Ých cña qu¸ tr×nh b¶o qu¶n lµ: - H¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a, kh¾c phôc nguyªn nh©n g©y tæn thÊt cho n«ng s¶n. - Duy tr× vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gãp phÇn lµm t¨ng gi¸ trÞ hµng ho¸, tõng b­íc n©ng cao thu nhËp cho n«ng d©n. - B¶o qu¶n tèt s¶n phÈm nh­ng ph¶i gi¶m chi phÝ ë møc thÊp nhÊt. 2. Yªu cÇu: Sau thêi gian b¶o qu¶n chÊt l­îng l¹c cñ vµ l¹c nh©n vÉn ®­îc gi÷ l¹i cao nhÊt. L¹c bÞ s©u mät h¹i Ýt, kh«ng ®­îc mèc, thèi háng, ®©y lµ yªu cÇu b¾t buéc v× trong l¹c mèc cã chøa ®éc tè aflatoxin lµ mét lo¹i ®éc tè thÇn kinh. PhÇn II. giíi thiÖu vÒ c©y l¹c 1. Nguån gèc vµ lÞch sö ph¸t triÓn cña c©y l¹c. C©y l¹c cßn ®­îc gäi lµ c©y ®Ëu phéng – (arachishypogeae L) lµ mét c©y trång ng¾n ngµy bé ®Ëu (leguminoseae) cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Cho m·i ®Õn cuèi thÕ kû XIX, nhiÒu t¸c gi¶ vÉn cho r»ng c©y l¹c cã nguån gèc tõ Ch©u Phi. C¨n cø vµo sù m« t¶ cña Theophraste vµ Pline (hä ®· dïng tõ Hi L¹p arakos vµ latin arachidna ®Ó gäi mét c©y thuéc bé ®Ëu cã bé phËn d­íi ®Êt ¨n ®­îc, ®­îc trång ë Ai a gèc c©y l¹c ë ch©u Mü lµ n¨m 1875 E.G.Squier ®· t×m thÊy trong c¸c ng«i mé cæ (tr­íc thêi C.Colombo t×m ra Ch©u Mü) ë Ancon Pachacamae vµ nhiÒu n¬i kh¸c thuéc Pªru nh÷ng h¹t vµ qu¶ gièng nh­ nh÷ng h¹t vµ qu¶ l¹c ®ang trång lóc ®ã ë Pªru. Ngµy nay, c¨n cø trªn c¸c tµi liÖu vÒ kh¶o cæ häc, vÒ thùc vËt d©n téc häc, vÒ ng«n ng÷ häc, vÒ sù ph©n bè c¸c kiÓu gièng l¹c, mÆc dï trªn thÕ giíi hiÖn nay kh«ng t×m thÊy lo¹i A.hypogeae (l¹c trång) ë tr¹ng th¸i hoang d¹i, ng­êi ta ®· kh¼ng ®Þnh A.hypogeae nguån gèc t¹i Nam Mü. Nh­ng trung t©m cña vïng l¹c trång nguyªn thuû xa x­a ch­a ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c. Theo B.B. Hizgrinys, trung t©m trång l¹c nguyªn thuû lµ vïng Cran Chaco n»m trong c¸c thung lòng ë Paraguay vµ Parafia. Nhµ b¸c häc Liªn X« Vavilov nhËn ®Þnh Braxin vµ Paraguay lµ trung t©m trång l¹c nguyªn thuû trong khi mét sè t¸c gi¶ kh¸c l¹i cho r»ng l¹c trång nguån gèc tõ miÒn ®«ng Bolovia. Dïng ph­¬ng ph¸p cacbon phãng x¹, nhiÒu nhµ khoa häc ®· x¸c ®Þnh c©y l¹c ®­îc trång c¸ch ®©y 3200-3500 n¨m. C©y l¹c ®­îc ghi vµo sö s¸ch tõ thÕ kû 16. CÇn nhÊn m¹nh mét chi tiÕt nµy: Tr­íc khi C. Colombo t×m ra Ch©u Mü vµ tr­íc khi bän thùc d©n T©y Ban Nha x©m l­îc Pªru, d©n téc (da ®á) Inca ë Peru ®· ®¹t tíi mét nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp kh¸ cao ®· trång l¹c suèt däc c¸c vïng ven biÓn Pªru. Garcilaso de la Vega (1502 – 1543), con trai cña mét c«ng chóa d©n téc Inca vµ cña mét tªn quan cai trÞ T©y Ban Nha trong quyÓn lÞch sö d©n téc Inca (xuÊt b¶n n¨m 1605) ®· m« t¶ c©y l¹c lµ mét c©y cã qu¶n mäc d­íi ®Êt, ®­îc ng­êi in®iªng (thæ d©n da ®á) gäi lµ ynchic. H¹t qu¶ h×nh d¹ng rÊt hÑp, cã mïi vÞ nh­ h¹nh nh©n. Ng­êi Ch©u ¢u ®Çu tiªn viÕt vÒ c©y l¹c lµ Gonzalo Fernandez Oviedo y Valdes tªn quan cai trÞ xø Hispaniola (ngµy nay lµ n­íc céng hoµ Haiti, §«minic vµ lµ ng­êi viÕt sö cña c¸c nhµ vua T©y Ban Nha vÒ c¸c “xø Ên §é” (c¸c xø Ên §é ®©y lµ chØ Ch©u Mü) trong quyÓn “sö ®¹i c­¬ng vÒ c¸c xø Ên §é” (xuÊt b¶n n¨m 1555) «ng ®· gäi c©y l¹c lµ mani, tõ hiÖn nay cßn ®­îc dïng ë CuBa vµ Ch©u Mü Latin. NhiÒu tµi liÖu dÉn chøng c©y l¹c ®­îc ®­a vµo Ch©u ¢u tõ thÕ kû 16 n¨m 1576 Nicolas Monardes, mét nhµ vËt lý ®· m« t¶ c©y l¹c vµ ghi chó gièng c©y nµy “®­îc göi cho t«i tõ Pªru”. Qu¶ l¹c ®­îc vÏ h×nh ®Çu tiªn trong quyÓn s¸ch cña Jan de Laet (1529) mét nhµ tù nhiªn häc §øc vµ lµ nhµ xuÊt b¶n. ChÝnh «ng ®· cho xuÊt b¶n quyÓn “Historiza utum naturalium Brasilae” (1548) cña G. Maregrave trong ®ã ®· m« t¶ kü vµ vÏ h×nh qu¶ l¹c mµ Maregrave trong ®ã ®· m« t¶ kü vµ vÏ h×nh qu¶ l¹c mµ Maregrave ®­îc thÊy ë Braxin. C¸c t¸c gi¶ kÓ trªn còng nh­ nhiÒu t¸c gi¶ ë thÕ kû XVI, XVII, XVIII ®· m« t¶ lÇm l¹c ph¸t sinh tõ rÔ (mét sù nhÇm lÉn kÐo dµi tíi gÇn 3 thÕ kû!). Nh÷ng sù m« t¶ ®óng ®¾n nhÊt ®Çu tiªn lµ cña Poitran (1806) vµ Richard (1826). §Çu thÕ kû XVIII Nisole ®· trång l¹c trong v­ên thùc vËt Montpellier vµ n¨m 1753, Linne ®· m« t¶ d­íi tªn “Arachis hypogeae”. Nguån gèc c©y l¹c ë vïng Paraguay, Braxin, Bolovia nh­ng ngay thêi kú ng­êi Ch©u ¢u t×m ra Ch©u Mü l¹c ®· ®­îc trång phæ biÕn ë nhiÒu vïng thuéc Nam Mü, nhiÒu ®¶o vïng biÓn Caribª vµ c¶ ë Trung Mü vµ Mªhic«. Tõ ®Çu thÕ kû XVI, ng­êi Bå §µo Nha ®· nhËp c©y l¹c vµo bê biÓn T©y Phi do c¸c thuyÒn bu«n b¸n n« lÖ. Cã lÏ còng trong thêi gian ®ã ng­êi T©y Ban Nha ®· ®­a c©y l¹c tõ bê biÓn T©y Mªhic« ®Õn Philipin. Tõ ®Êy l¹c lan sang Trung Quèc, NhËt B¶n, §«ng Nam ¸, Ên §é vµ bê biÓn phÝa ®«ng n­íc óc. Tõ §«ng Nam ¸ (cã lÏ tõ Malaixia hoÆc Srilanca), l¹c ®­îc ®­a tíi Madagaxca vµ §«ng Phi. Nh­ vËy, Ch©u Phi lµ n¬i gÆp gì cña hai con ®­êng lan trµn kh¸c nhau cña c©y l¹c. Tuy n­íc Mü ë rÊt gÇn quÇn ®¶o Antin vµ Mehico, nh­ng c©y l¹c l¹i ®Õn n­íc nµy theo c¸c ®oµn n« lÖ tõ T©y Phi. Nguån gèc vÒ lÞch sö ph¸t triÓn c©y l¹c trªn thÕ giíi cho ta thÊy cã hai trung t©m ph©n ho¸ bËc hai: mét trung t©m ë vïng Philipin – Malaixia – In®«nªxia, cã nhiÒu c©y kh¸c nhau mµ chñ yÕu thuéc nhãm Valencia vµ Spanish vµ mét trung t©m ë T©y Phi quanh vÜ tuyÕn 100 nam cã nhiÒu kiÓu c©y thuéc nhãm virginia. VÒ mÆt sö dông, ch¾c ch¾n ng­êi in®iªng ®· biÕt ¨n theo nhiÒu c¸ch: rang, luéc, gi· nhá, nÊu canh, Ðp dÇu. Trung Quèc vµ Ên §é ch¾c còng ®· biÕt Ðp dÇu tr­íc khi kü nghÖ Ðp dÇu l¹c xuÊt hiÖn ë Ch©u ¢u. ë Ch©u ¢u n¨m 1800, ®· x©y dùng mét sè nhµ m¸y Ðp dÇu nhá ®Ó Ðp c¸c h¹t trong vïng Valencia (T©y Ban Nha). Sau khi x©m chiÕm Xªnªgan. Ph¸p ®· chó ý tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn l¹c ë vïng nµy ®Ó cã thÓ nhËp mét l­îng l¹c lín dïng trong c«ng nghiÖp. Nhµ ho¸ häc Ph¸p Roussean n¨m 1841 lÇn ®Çu tiªn ®· nhËp vµo Ph¸p mét l­îng 70 tÊn l¹c cho nhµ m¸y Ðp dÇu ë Rouen. N¨m 1841 ®­îc coi lµ n¨m ®¸nh dÊu b­íc ®Çu viÖc sö dông l¹c vµo c«ng nghiÖp vµ bu«n b¸n lín trªn thÕ giíi. Vµo cuèi thÕ kû XVIII, ®Çu thÕ kû XX, nhiÒu nhµ m¸y Ðp dÇu l¹c ®­îc x©y dùng ë Ph¸p, ë §øc, ë Hµ Lan ®Ó Ðp l¹c tõ Ch©u Phi vµ Ên §é chë ®Õn. ë Mü l¹c gi÷ mét vai trß quan träng trong c«ng nghiÖp tõ 1865. ë Anh c«ng nghiÖp Ðp dÇu l¹c ph¸t triÓn tõ ®¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø hai. Ngµy nay ngµnh c«ng nghiÖp Ðp dÇu l¹c hiÖn ®¹i ®­îc x©y dùng ë c¸c n­íc s¶n xuÊt l¹c c¸c n­íc thuéc Ch©u Phi, Ch©u ¸. 2. CÊu t¹o cña qu¶ l¹c Qu¶ l¹c gåm cã vá qu¶, vá lôa, mÇm vµ l¸ mÇm. Tû lÖ % cÊu t¹o qu¶ thay ®æi theo gièng vµ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh. B¶ng 1.1: CÊu t¹o cña qu¶ thay ®æi theo gièng. (GreWe) Bé phËn Spanish (%) Virginia (%) Vá qu¶ Vë lôa MÇm L¸ mÇm 20,3 1,35 3,35 74,6 20,3 1,85 1,7 67,1 + Vá qu¶. C¸c gluxit chiÕm tíi 80 – 90%, ngoµi gluxit vá qu¶ cßn chøa 4 – 7% protit, 2 – 3% lipit, + Vá lôa. CÊu t¹o thµnh phÇn vá lôa l¹c gÇn gièng nh­ c¸m cña c¸c h¹t ngò cèc. Nã gåm cã 13% protein, 18% xenlul«, 50% protit dÔ ®ång hãa, lipit 1% vµ chÊt kho¸ng 2%. S¾c tè vµ tanin chiÕm tû lÖ kh¸ lín 7%. Do c¸c s¾c tè cña vá lôa tån t¹i trong c¸c s¶n phÈm l¹c hoÆc trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn lµm cho c¸c s¶n phÈm l¹c cã mµu s¾c vµ lµm gi¶m gi¸ trÞ vÒ th­¬ng phÈm. + MÇm l¹c. MÇm h¹t tuy chØ chiÕm mét phÇn rÊt nhá cña h¹t (2 – 4%) nh­ng chøa tíi 42% lipit, 27% protein. + L¸ mÇm. Lµ bé phËn chÝnh cña h¹t l¹c, l¸ mÇm chøa 50% lipit, vµ 30% protein. 3. Gi¸ trÞ kinh tÕ cña c©y l¹c. L¹c lµ c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy, lµ c©y thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh d­ìng cao. Lµ nguån thùc phÈm quan träng cho con ng­êi thÓ hiÖn nh­ sau: + L¹c dïng ®Ó s¶n xuÊt dÇu l¹c: dÇu l¹c ®­îc coi lµ mét lo¹i dÇu ¨n rÊt tèt cho søc kháe con ng­êi. Nhµ hãa häc Ph¸p Roussean n¨m 1841 lÇn ®Çu tiªn ®• nhËp vµo Ph¸p mét l­îng 70 tÊn l¹c cho nhµ m¸y Ðp dÇu ë Rouen. Vµo cuèi thÕ kû XVIII, ®Çu thÕ kû XX nhiÒu nhµ m¸y Ðp dÇu l¹c ®­îc x©y dùng ë Ph¸p, §øc, Hµ Lan. Ngµy nay trªn thÕ giíi ®• x©y dùng rÊt nhiÒu nhµ m¸y Ðp dÇu vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. + L¹c dïng ®Ó s¶n xuÊt b¬ l¹c: B¬ l¹c ®Çu tiªn ®­îc dïng nh­ thùc phÈm ®èi víi ng­êi bÖnh nã cã gi¸ trÞ dinh d­ìng cao vµ kh¶ n¨ng tiªu hãa cao. Sau nµy nã trë thµnh mãn thùc phÈm th«ng dông. §Æc biÖt lµ ë Mü gÇn 50% l¹c ®­îc dïng ®Ó chÕ biÕn b¬ l¹c víi s¶n l­îng hµng n¨m lµ 280.000 tÊn. + L¹c dïng ®Ó s¶n xuÊt bét l¹c. Tõ bét l¹c cã thÓ chÕ biÕn ra c¸c lo¹i thøc ¨n nh­: Paushtic atta cña Ên §é, bét misia, g¹o tæng hîp, s÷a tæng hîp, c¸c lo¹i bét dinh d­ìng nh­ bét pronutro ë Nam Mü, bét protein cña Anh, bét Xariden ë In®«nªxia, chÕ biÕn b¸nh bÝch quy, b¸nh mú Protit ... Ngoµi ra l¹c cßn ®­îc chÕ biÕn thµnh c¸c thùc phÈm: L¹c luéc ñ men, l¹c rang, thøc uèng cho trÎ em, lµ lo¹i thùc phÈm rÊt quan träng cho nh÷ng ng­êi ¨n chay. Ngoµi lµm thùc phÈm cho con ng­êi c©y l¹c cßn ®­îc dïng lµm d­îc phÈm, vËt phÈm, trang søc, chÕ biÕn xµ phßng. ë n­íc ta l¹c lµ mÆt hµng trao ®æi thu ngho¹i tÖ ®¸ng kÓ. C¸c phô phÈm nh­ kh« dÇu l¹c chøa 50% chÊt ®¹m lµ nguån nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt maggi(x× dÇu) vµ lµ thøc ¨n cho ch¨n nu«i gia sóc. Th©n vµ l¸ l¹c ®­îc coi nh­ mét nguån thøc ¨n ch¨n nu«i dÔ kiÕm vµ chÊt l­îng cao v× mçi hÐcta l¹c sinh tr­ëng tèt cã thÓ thu ®­îc 8 – 10 tÊn th©n l¸ t­¬i, chøa 0,31 – 0,33% ®¹m(protªin 3 – 6%). ë n­íc ta th©n l¸ l¹c cßn ®Ó lo·ng phÝ lµm ph©n bãn thËm chÝ cßn lµm chÊt ®èt. Vá l¹c nghiÒn c¸m lµm thøc ¨n cho gia sóc hoÆc chÕ biÕn giÊy, than ho¹t tÝnh. Ngoµi ra c©y l¹c cßn lµ c©y trång cã t¸c dông c¶i t¹o ®Êt nhê bé rÔ cã nhiÒu vi khuÈn céng sinh cã t¸c dông cè ®Þnh ®¹m. Theo nhiÒu t¸c gi¶ l­îng Nit¬ cè ®Þnh cña vi khuÈn cã thÓ ®¹t 70 – 110 kg/ha/vô. nhê sau ®ã khi thu ho¹ch l¹c thµnh phÇn hãa häc cña ®Êt ®­îc c¶i t¹o râ rÖt. 4. Gi¸ trÞ dinh d­ìng cña l¹c §Ó hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ gi¸ trÞ thùc phÈm cña l¹c ta cÇn x¸c ®Þnh ®­îc kh¶ n¨ng tiªu hãa, hiÖu lùc protein, hiÖu lùc vitamin cña l¹c. - Kh¶ n¨ng tiªu hãa Theo Bolton hÖ sè sö dông tiªu hãa cña kh« dÇu l¹c lµ 80% cao h¬n c¸m lóa mú (75%).mét thÝ nghiªm trªn ng­êi lín vÒ 1 khÈu phÇn gåm cã: 3 phÇn bét l¹c, 6 phÇn bét s¾n, 1 phÇn hçn hîp rau, c¸ kh« vµ gia vÞ. Bét l¹c lÊy ë 1 lo¹i kh« dÇu chøa 50% protein, 10,6% dÇu vµ 3,1% xenlulo th«. Protein cña l¹c chøa 88% N tæng sè th× kh¶ n¨ng tiªu hãa cña khÈu phÇn nh­ sau: HÖ sè sö dông tiªu hãa biÓu kiÕn : 87,5% HÖ sè sö dông tiªu hãa thùc tÕ : 94% HÖ sè sö dông tiªu hãa lypit : 93,5% HÖ sè sö dông tiªu hãa gluxit : 97,5% HÖ sè sö dông clo : 94,5% Theo nhiÒu nhµ khoa häc hÖ sè tiªu hãa protit cña l¹c lªn tíi trªn 90% (Mitchell vµ CTV: 97,5%, Arms-trong vµ Thomas: 93%). Kh¶ n¨ng tiªu hãa c¸c lipit ë l¹c còng tuyÖt diÖu vµ lu«n cao h¬n 95%. - HiÖu lùc protit §èi víi nhiÒu t¸c gi¶, gi¸ trÞ cña c¸c protein l¹c dao ®éng xung quanh Sù n¶y mÇm ë h¹t l¹c ®Òu kÌm theo sù t¨ng thªm hiÖu lùc protit. Theo Draketcher vµ CTV, trong thêi kú n¶y mÇm hÖ sè sö dông tiªu hãa(CUD) cña l¹c tõ 83 t¨ng lªn 93 vµ gi¸ trÞ sinh häc(VB) tõ 50 t¨ng lªn 55.5. Nªn «ng khuyÕn khÝch sö dông c¸c h¹t l¹c n¶y mÇm ®Ó chÕ biÕn s÷a thùc vËt lµm thøc ¨n cho trÎ em. §ång thêi c¸c axit amin ë l¹c cã kh¶ n¨ng ®ång hãa cao. Kh¶ n¨ng ®ång hãa thùc tÕ cña l¹c vµo kho¶ng 95-99% ®èi víi tÊt c¶ c¸c axit amin kh«ng thay thÕ nghÜa lµ gÇn ®­îc sö dông hoµn toµn. ThÝ nghiÖm cña Watts lµm víi b¬ l¹c ®èi víi ng­êi cho thÊy kh¶ n¨ng ®ång hãa cã thÓ so s¸nh víi trøng vµ thÞt lîn. - HiÖu lùc vitamin ë t×nh tr¹ng t­¬i h¹t l¹c chøa nh÷ng l­îng quan träng vitamin B1, Niaxin, vitamin E va F. TÊt c¶ c¸c vitamin cã mÆt trong l¹c ®Òu cã hiÖu lùc sinh häc kh¶ quan. ThÝ nghiÖm ®èi víi trÎ em ®· chøng minh ­u thÕ cña l¹c so víi s÷a bét do l¹c giµu vitaimin B. Niaxin ë d­íi d¹ng hoµn toµn tù do vµ dÔ sö dông trong l¹c. Tãm l¹i gi¸ trÞ dinh d­ìng chñ yÕu cña h¹t l¹c lµ protein vµ lipit. Thµnh phÇn chñ yÕu cña h¹t l¹c lµ protein vµ lipit. Trong c«ng nghiÖp Ðp dÇu gåm s¶n phÈm chÝnh lµ: dÇu vµ kh« dÇu. Thµnh phÇn chñ yÕu cña dÇu l¹c lµ axit bÐo ch­a no chiÕm 80% cßn l¹i 20% lµ axit bÐo no, toµn bé pr«tªin trong h¹t l¹c n»m ë kh« dÇu. Ngoµi ra trong thµnh phÇn cña dÇu l¹c cßn cã Cacbonhy®ro th¬m, c¸c vitamin B1, B2, E, F, P…C¸c bé phËn h¬p thµnh cña h¹t l¹c cã hiÖu lùc sinh lý tháa ®¸ng. Vµ ®­îc thÓ hiÖn râ ë b¶ng sau: B¶ng 2.2: Cung cÊp ®ñ nhu cÇu dinh d­ìng ®ãi víi ng­êi lín b»ng h¹t l¹c vµ bét l¹c (theo héi ®ång nghiªn cøu quèc gia cña Hoa Kú vµ lacquet et tremolien). Thµnh phÇn Nhu cÇu ng­êi lín H¹t l¹c Bét l¹c Trong 100g % nhu cÇu Trong 50g % Nhu cÇu Calo Pr«tªin (g) Iz«l¬xin(g) L¬xin (g) Lizin (g) Mªti«nin (g) Fenilalanin (g) Trª«nin (g) Tript«fan Vitamin A (UI) Vitamin E (mg) Vitamin F (mg) Vitamin B1 (mg) Vitamin B2 (mg) Vitamin PP (mg) Axit pantotonic (mg) Axit folic (mg) Bi«lin (mg) Vitamin C (mg) Canxi (mg) L©n (mg) Magiª (mg) S¾t (mg) §ång (mg) Cacbon (mg) Ièt 2000 75 1,90 2,50 1,60 1,60 2,38 1,55 0,65 5000 10 3000 15 1,6 15 10 6,5 0,55 6,0 8,0 1,0 350 12 2 0,2 0,2 580 29 1,24 1,82 1.16 0.38 1,45 0,81 0,31 19 15000 0,87 0,22 14,3 3 0,04 0,035 3,0 67 0,43 180 2,5 1 0.03 0.02 20 39 58 73 73 34 62 54 48 190 500 60 14 15 30 8 25 50 8 43 51 21 50 15 10 175 29 1,22 1,82 1,16 0,38 1,45 0,81 0,31 0,09 0,22 14,3 2,5 0,04 0,03 67 0,43 180 4 1 0,03 0,014 12 39 58 73 73 34 62 54 48 14 95 25 8 8 43 51 33 50 15 7 Th«ng qua thµnh phÇn hãa chÊt, tÝnh chÊt cña l¹c chóng ta tiÕn hµnh x©y dùng biÖn ph¸p b¶o qu¶n l¹c ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt cho c¸c hé gia ®×nh. PhÇn III: b¶o qu¶n l¹c 1. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh b¶o qu¶n: - §é Èm h¹t: Trong h¹t bao giê còng cã mét hµm l­îng n­íc nhÊt ®Þnh, ®ã lµ ®é Èm cña h¹t. MÆt kh¸c, h¹t cã kh¶ n¨ng hót h¬i Èm, hót n­íc (khi hót ®¹t ®é Èm thÝch hîp, h¹t sÏ n¶y mÇm). §é Èm cµng cao th× kh¶ n¨ng h« hÊp vµ sù ph¸t triÓn cña h¹t, còng nh­ men mèc, s©u mät cµng t¨ng. V× vËy, ng­êi ta th­êng t×m c¸ch lµm gi¶m ®é Èm cña h¹t cho phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt b¶o qu¶n: - NhiÖt ®é: NhiÖt ®é cña h¹t vµ nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh (kh«ng khÝ) ®Òu ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh b¶o qu¶n h¹t. Ng­êi ta ph¶i lµm nguéi h¹t tr­íc khi ®­a vµo b¶o qu¶n, ph¶i th«ng giã cho kho khi nhiÖt ®é trong kho qu¸ cao. - C¸c t¹p chÊt nh­ vá qu¶, l¸, cµnh c©y, m¶nh gç, bôi, ®Êt, c¸t, s¹n, sái, s©u mät bä sèng, ph©n vµ x¸c s©u mät bä, m¶nh h¹t, h¹t giËp n¸t, h¹t trãc vá, h¹t non, h¹t lÐp, h¹t n¶y mÇm... ¶nh h­ëng xÊu tíi hiÖu qu¶ b¶o qu¶n. Do vËy, tr­íc khi ®­a vµo b¶o qu¶n, h¹t kh«ng ph¶i ®­îc lµm kh« mµ cßn ph¶i ®­îc lµm s¹ch, gi¶m tèi ®a tû lÖ t¹p chÊt. - C¸c lo¹i s©u mät: §©y lµ mét yÕu tè kh¸ quan träng trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n. Thêi gian b¶o qu¶n nÕu ng¾n th× cã thÓ Ýt quan t©m, nh­ng thêi gian b¶o qu¶n kÐo dµi th× cÇn quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy. L¹c b¶o qu¶n cã mét sè lo¹i s©u mät h¹i sau: mät cµ phª , mät ®ôc tre, mät ®ôc h¹t nhá, mät r©u dµi, mät g¹o, mät thß ®u«i, mät thãc ®á..v.v. 2. Quy tr×nh s¬ chÕ, b¶o qu¶n l¹c sau thu ho¹ch * S¬ ®å quy tr×nh tiÕn hµnh b¶o qu¶n l¹c L¹c thu ho¹ch Ph¬i sÊy Lµm s¹ch, ph©n lo¹i ChuÈn bÞ dông cô B¶o qu¶n §Þnh kú theo dâi * ThuyÕt minh quy tr×nh a. S¬ chÕ, b¶o qu¶n ®Ëu, l¹c quy m« n«ng hé L¹c lµ lo¹i l­¬ng thùc thùc phÈm quen thuéc, giµu ®¹m, chÊt bÐo, kho¸ng chÊt, vitamin vµ cßn lµ nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn. §Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, bªn c¹nh viÖc ¸p dông tiÕn bé kü thuËt ®Ó n©ng cao s¶n l­îng, c«ng t¸c s¬ chÕ, b¶o qu¶n sau thu ho¹ch nh»m duy tr× chÊt l­îng vµ ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh thùc phÈm còng cÇn ®­îc l­u ý vµ quan t©m ®óng møc. * Môc ®Ých cña viÖc b¶o qu¶n lµ: - H¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a, kh¾c phôc nguyªn nh©n g©y tæn thÊt cho n«ng s¶n. - Duy tr× vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gãp phÇn lµm t¨ng gi¸ trÞ hµng ho¸, tõng b­íc n©ng cao thu nhËp cho n«ng d©n. - B¶o qu¶n tèt s¶n phÈm nh­ng ph¶i gi¶m chi phÝ ë møc thÊp nhÊt. Còng nh­ c¸c lo¹i h¹t kh¸c l¹c muèn b¶o qu¶n ®­îc tèt, hiÖu qu¶ cao, cÇn cã quy tr×nh thu h¸i, xö lý, b¶o qu¶n ®óng kü thuËt theo c¸c b­íc sau. b. Thu ho¹ch Thu ho¹ch l¹c khi th©n l¸ vµng vµ h¬i hÐo, rông hÇu hÕt l¸ gèc, cã thÓ cßn 10-12cm l¸ ngän. Kh«ng nªn ®Ó l¹c l©u d­íi ®Êt v× dÔ nhiÔm nÊm mèc vµ c¸c vi sinh vËt kh¸c còng nh­ qu¸ tr×nh mäc mÇm cã thÓ x¶y ra, g©y thÊt thu. c. Ph¬i sÊy L¹c sau khi thu h¸i cã ®é thuû ph©n cao, cÇn ®­îc ph¬i hong ®Ó lµm kh« s¬ bé. Tuy nhiªn, kh«ng nªn ph¬i ë s©n qu¸ nãng, d­íi trêi qu¸ n¾ng v× d­íi t¸c ®éng cña nhiÖt ®é cao trong vµi giê, vá ®Ëu, l¹c dÔ bÞ trãc, sÉm mµu, h¹t bÞ ch¸y dÇu. Cµo cÈn thËn ®Ó tr¸nh lµm søt vá h¹t, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chÊt l­îng. §èi víi quy m« lín ph¶i cã c«ng nghÖ sÊy phï hîp míi ®¸p øng ®­îc. HiÖn nay, ph­¬ng ph¸p sÊy b»ng dßng kh«ng khÝ nãng ®­îc gia nhiÖt (sÊy ®èi l­u) ®ang ®­îc ¸p dông phæ biÕn. d. T¸ch vá ë quy m« hé gia ®×nh, viÖc t¸ch vá qu¶ ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng nh­ bãc, kÑp… Nh÷ng hé cã s¶n l­îng lín hoÆc ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt, thu mua th­êng bãc vá b»ng m¸y sau khi ®· lµm kh« s¬ bé. e. Lµm s¹ch, ph©n lo¹i - Lµm s¹ch: Khèi h¹t ®Ëu, ®ç, l¹c cÇn ®­îc t¸ch lo¹i bá t¹p chÊt (vá qu¶, l¸, rÔ, cµnh c©y, m¶nh gç, bôi, ®Êt, s¹n, c¸t, sái, s©u mät sèng, ph©n vµ x¸c mät bä, m¶nh h¹t, h¹t giËp n¸t, h¹t trãc vá, h¹t n¶y mÇm, h¹t non, h¹t lÐp...). Trong mét sè tr­êng hîp, møc lÉn gièng, lÉn lo¹i còng lµ t¹p chÊt. Tû lÖ t¹p chÊt ph¶i ë møc d­íi 1%. - Ph©n lo¹i: Sau khi thu ho¹ch l¹c cÇn ®­îc ph©n lo¹i theo gièng, chñng lo¹i, mµu s¾c, kÝch th­íc h¹t, phÈm chÊt sao cho chÊt l­îng cña tõng l« hµng ®­îc ®ång ®Òu. §Æc biÖt, l« h¹t bÞ nhiÔm s©u bÖnh ph¶i t¸ch riªng. f. ChuÈn bÞ dông cô Tr­íc khi ®­a vµo b¶o qu¶n ph¶i lµm vÖ sinh vµ s¸t trïng theo yªu cÇu kü thuËt. Kh«ng b¶o qu¶n chung l¹c víi c¸c hµng ho¸ kh¸c, nhÊt lµ c¸c lo¹i cã mïi l¹ v× l¹c cã kh¶ n¨ng hÊp thô mïi kh¸ cao. Dông cô b¶o qu¶n (chum, thïng, bao, kho) cÇn ®­îc chuÈn bÞ tr­íc cho kh«, s¹ch, kh«ng cã mïi l¹. Kinh nghiÖm cho thÊy dông cô ®· dÝnh dÇu mì b«i tr¬n th× kh«ng nªn sö dông ®Ó b¶o qu¶n ®Ëu, ®ç, l¹c cho dï ®· tÈy röa thËt kü v× ®Ëu, ®ç, l¹c rÊt dÔ hÊp thô dÇu mì, sau ®ã kh«ng thÓ dïng lµm thùc phÈm ®­îc. Tr­íc khi ®­a s¶n phÈm vµo b¶o qu¶n ph¶i lµm vÖ sinh vµ s¸t trïng kho theo ®óng c¸c yªu cÇu kü thuËt. Kh«ng b¶o qu¶n ®Ëu, ®ç, l¹c chung víi c¸c lo¹i hµng hãa kh¸c, nhÊt lµ c¸c lo¹i hµng hãa cã mïi l¹ v× ®Ëu, ®ç, l¹c cã kh¶ n¨ng hÊp thô mïi kh¸ cao. Víi khèi l­îng nhá cã thÓ chøa trong chum, lä sµnh, thïng cã n¾p kÝn, phñ l¸ xoan kh« trªn khèi h¹t trong chum vµ bÞt kÝn miÖng chum. Còng cã thÓ trén tro kh« víi ®Ëu khi b¶o qu¶n. NÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp, nªn b¶o qu¶n l¹c ë d¹ng qu¶ (l¹c cñ). Sö dông nhµ kho ®Ó b¶o qu¶n khèi l­îng ®Ëu, ®ç, l¹c lín: hoÆc ®æ rêi, hoÆc ®ãng bao. Kh«ng ®æ ®Ëu, ®ç, l¹c trùc tiÕp xuèng sµn kho, kh«ng ®Ó bao ¸p s¸t t­êng kho mµ ph¶i dïng trÊu, v¸ch ng¨n, cãt ng¨n c¸ch khèi h¹t xa sµn vµ t­êng kho v× mïa giã nåm, nÒn vµ t­êng kho th­êng "ch¶y må h«i" lµm ­ít h¹t. Khi ®ãng bao, miÖng bao ph¶i xÕp b»ng nhau, gÊp mÐp miÖng bao 2 lÇn, kh©u chÐo h×nh ch÷ X, c¸c mòi kh©u c¸ch nhau 3-5 cm. Ph¶i xÕp bao h¹t trªn bôc gç c¸ch nÒn kho trªn 20 cm vµ c¸ch t­êng 50 cm. g. B¶o qu¶n Víi khèi l­îng nhá, cã thÓ chøa trong chum, lä sµnh, thïng cã n¾p kÝn, phñ l¸ xoan kh« lªn råi bÞt kÝn miÖng chum. Còng cã thÓ trén tro kh« víi ®Ëu khi b¶o qu¶n. NÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp nªn b¶o qu¶n l¹c ë d¹ng cñ. Víi khèi l­îng lín, b¶o qu¶n ®ç rêi hoÆc ®ãng bao. L­u ý kh«ng ®æ ®Ëu, l¹c trùc tiÕp xuèng sµn kho, kh«ng ®Ó bao ¸p s¸t t­êng mµ ph¶i dïng trÊu, v¸ch, cãt ng¨n c¸ch khèi h¹t xa sµn vµ t­êng, v× vµo mïa giã nåm, nÒn vµ t­êng th­êng “ch¶y må h«i” lµm ­ít h¹t. h. KiÓm tra chÊt l­îng b¶o qu¶n Trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n ph¶i ®Þnh kú (hµng tuÇn) th«ng giã, kiÓm tra kho, kiÓm tra tÊt c¶ c¸c l« hµng, theo dâi nh÷ng hiÖn t­îng men mèc, bèc nãng, s©u mät th­êng gÆp trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n ®· nªu trªn, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c sù cè cã kh¶ n¨ng g©y tæn thÊt. + KiÓm tra l¹c qu¶ (l¹c cñ) ph¶i bãc vá, kiÓm tra l¹c nh©n. + KiÓm tra l¹c nh©n ph¶i t¸ch ®«i h¹t, quan s¸t r·nh trong m¶nh th©n. Mèc th­êng ph¸t triÓn trong r·nh th©n tr­íc tiªn. PhÇn IV. KÕt luËn §èi víi ng­êi n«ng d©n ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cña n«ng nghiÖp ®· tèn rÊt nhiÒu c«ng søc. Tuy nhiªn ®iÒu ®ã ch­a thÓ ®amt b¶i ®­îc chÊt l­îng tèt nhÊt cho s¶n phÈm sau nµy v× trong qu¸ tr×nh b¶o quan cßn chÞu nhiÒu t¸c ®éng cña yÕu tè g©y h¹i kh¸c. ChÝnh v× vËy th«ng qua quy tr×nh b¶o qu¶n, dùa vµo c¸c ®Æc tÝnh sinh lý sinh hãa cña s¶n phÈm, c¸c yÕu tè g©y h¹i ®Ó lùa chän biÖn ph¸p b¶o qu¶n hiÖu qu¶ nhÊt, ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, tr¸nh sù tæn thÊt vÒ sè l­îng chÊt l­îng, c«ng søc lao ®éng bá ra. Riªng ®èi víi l¹c sö dông biÖn ph¸p b¶o qu¶n trong hé gia ®×nh trong c¸c dông cô nh­ chum, v¹i, hßm hoÆc kho th«ng qua c¸c biÖn ph¸p s¬ chÕ b»ng ph¬i sÊy b»ng ¸nh n½ng m¹t trêi hoÆc c¸c dông cô m¸y mãc chuyªn dïng, ®¶m b¶o gi÷ ®­îc phÈm chÊt cña n«ng s¶n nãi chung vµ l¹c nãi riªng. trong kh¶ n¨ng kinh tÕ cã h¹n cña mçi gia ®×nh, chi phÝ hîp lý nhÊt vµ ttaanj dông ®­îc c¸c dông cô, thiÕt bÞ, kho¶ng kh«ng gian trong nhµ kh«ng sö dông ®Õn. Tïy vµo sè l­îng vµ thêi gian, quy m« còng cã thÓ c¶i tiÕn, x©y dùng thªm c¸c kho lín thuËn tiÖn cho viÖc b¶o qu¶n. Còng cã thÓ dïng hãa chÊt ë nång ®é cho phÐp ®Ó b¶o qu¶n tuy nhiªn Ýt nhiÒu sÏ g©y h¹i cho ng­êi vµ m«i tr­êng xung quanh. PhÇn V: Tµi liÖu tham kh¶o 1. C«ng nghÖ b¶o qu¶n -chÕ biÕn n«ng s¶n sau thu ho¹ch, NXB V¨n hãa D©n téc, 2000, tr.56-63 2. Thµnh phÇn s©u mät h¹i l¹c nh©n, TrÇn BÊt KhuÊt, NguyÔn Quý D­¬ng - côc b¶o vÖ thùc vËt 3. Bïi C«ng HiÓn (1995), C«n trïng h¹i kho, NXB Khoa häc vµ kü thuËt. 4. Vò Quèc Trung (1981), S©u h¹i n«ng s¶n trong kho vµ phßng trõ, NXB N«ng nghiÖp. 5. Phßng KDTVTW (2003), Thµnh phÇn c«n trïng h¹i kho ë ViÖt Nam (1996-2000), Mét sè øng dông b¶o vÖ thùc vËt trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 1998-2002, NXB N«ng nghiÖp Hµ Néi, Tr.260-269. 6. Hoµng Trung (1999), Nghiªn cøu thµnh phÇn c«n trïng kho 9 tØnh miÒn B¾c ViÖt Nam vµ møc ®é kh¸ng thuèc phosphine, DDVP cña 3 loµi g©y h¹i chÝnh, LuËn v¨n Th¹c sü khoa häc N«ng nghiÖp, ViÖn KHKTNN ViÖt Nam. 7. Nguån: TC KHCN&MT Gia Lai, 2002, Sè 2, tr.15-16 Môc Lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiện pháp bảo quản lạc(quả lạc, lạc nhân) trong quy mô hộ gia đình.doc
Luận văn liên quan