Biện pháp khắc phụ lỗi chính tả cho học sinh lớp 5A - Bản On

1. Lý do chọn đề tài 1.1 Cơ sở lý luận - Các cụ ta từ thời xa xưa đã có câu “Nét chữ nết người”- đủ để cho chung ta thấy vai trò của chữ viết được đánh giá cao như thế nào. Trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay chúng ta thấy khi làm bất cứ một công việc gì cũng đều phải cần đến văn bản, giấy tờ, và những văn bản giấy tờ đó mang tính khoa học và chính xác.Và phân môn chính tả sẽ cung cấp cho tất cả chúng ta tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, lôgic cần thiết. Chúng ta đã biết có đọc đúng thì mới viết đúng cho nên để người học đọc đúng, viết đúng thị trước tiên người thầy phải là một tấm gương. Chính vì vậy mỗi chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa.phải có tinh thần học học tập không ngừng nghỉ nâng cao trình độ chuyên môn; tìm ra những phương pháp , biện pháp hữu hiệu giúp học sinh học tốt các môn học, đặc biệt là phân môn chính tả. Xuất phát từ mong muốn các em học sinh lớp 5a - Trường Tiểu học số 1 Khoen On hạn chế tình trạng viết sai lỗi chính tả; từng bước hình thành kỹ năng viết đúng, viết đẹp mà tôi đã chọn đề tài này. Qua một thời gian công tác tại trường trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy các em học sinh tại trường nói chung và học sinh lớp tôi nói riêng viết sai lỗi chính tả rất nhiều. Có những em học sinh viết sai hơn 20 lỗi chính tả trong một bài văn khoảng 80 chữ. Khi chấm bài Tập làm văn tôi không thể hiểu các em muốn diễn đạt điều gì, vì bài viết ngoài câu từ diễn đạt lủng củng ra còn vì các em viết sai quá nhiều lỗi chính tả. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên mà chúng ta phải bàn tới. Tuy nhiên điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là yếu tố người thầy. Để giúp các em học sinh khắc phục và sửa được các lỗi chính tả trên đòi hỏi người thầy không những phải có chuyên môn mà còn phải tâm huyết nhiệt tình. Tất cả chúng ta phải nhận thức được tầm quan trọng của phân môn chính tả; vì có học tốt phân môn này các em mới có thể học tốt tất cả các môn học khác ở nhà trường tiểu học. Đây cũng chính là cơ sở nền móng để các em học tốt các môn học ở những bậc học kế tiếp sau này. 2.2 Cơ sở thực tiễn Các em học sinh trong trường còn viết sai lỗi chính tả rất nhiều- đó là một vấn đề nan rải mà mỗi thầy cô chúng ta cầ quan tâm và tìm cách tìm cách giải quyết. Thực tiễn quá trình dạy học phân môn chính tả tại trường ta thấy : Các em học sinh đều chưa hứng thú với môn học; chưa có ý thức tự giác tích cực học tập. Các thầy cô giáo đã quan tâm đến việc rèn chữ cho các em học sinh xong còn chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao. Giáo viên chưa kích thích được lòng ham mê, hứng thú của học sinh trong học tập. Nói tóm lại: Từ thực tiễn trên tôi thiết nghĩ chúng ta phải đề ra những phương pháp biện pháp cụ thể để khắc phục lỗi chính tả mà các em học sinh thường hay mắc phải trong nhà trường tiểu học.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2792 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biện pháp khắc phụ lỗi chính tả cho học sinh lớp 5A - Bản On, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Néi dung Trang PhÇn 1. PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi 2. Kh¸ch thÓ vµ §èi t­îng nghiªn cøu 3. Môc ®Ých nghiªn cøu 4.NhiÖm vô nghiªn cøu 5. Giíi h¹n ph¹m vi ®Ò tµi. 6. §Þa bµn nghiªn cøu 7. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3 3 3 4 4 4 PhÇn 2. Néi dung ®Ò tµi Ch­¬ng I. Thùc tr¹ng cña ®Ò tµi nghiªn cøu Ch­¬ng II. BiÖn ph¸p, gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi I. C¬ së ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p II. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu III. KÕt qu¶ Ch­¬ngIII. KÕt luËn, ®Ò xuÊt 5 6 12 PhÇn I. PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi 1.1 C¬ së lý luËn - C¸c cô ta tõ thêi xa x­a ®· cã c©u “NÐt ch÷ nÕt ng­êi”- ®ñ ®Ó cho chung ta thÊy vai trß cña ch÷ viÕt ®­îc ®¸nh gi¸ cao nh­ thÕ nµo. Trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ngµy h«m nay chóng ta thÊy khi lµm bÊt cø mét c«ng viÖc g× còng ®Òu ph¶i cÇn ®Õn v¨n b¶n, giÊy tê, vµ nh÷ng v¨n b¶n giÊy tê ®ã mang tÝnh khoa häc vµ chÝnh x¸c.Vµ ph©n m«n chÝnh t¶ sÏ cung cÊp cho tÊt c¶ chóng ta tÝnh khoa häc, chÝnh x¸c, chÆt chÏ, l«gic cÇn thiÕt. Chóng ta ®· biÕt cã ®äc ®óng th× míi viÕt ®óng cho nªn ®Ó ng­êi häc ®äc ®óng, viÕt ®óng thÞ tr­íc tiªn ng­êi thÇy ph¶i lµ mét tÊm g­¬ng. ChÝnh v× vËy mçi chóng ta ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a.ph¶i cã tinh thÇn häc häc tËp kh«ng ngõng nghØ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n; t×m ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p , biÖn ph¸p h÷u hiÖu gióp häc sinh häc tèt c¸c m«n häc, ®Æc biÖt lµ ph©n m«n chÝnh t¶. XuÊt ph¸t tõ mong muèn c¸c em häc sinh líp 5a - Tr­êng TiÓu häc sè 1 Khoen On h¹n chÕ t×nh tr¹ng viÕt sai lçi chÝnh t¶; tõng b­íc h×nh thµnh kü n¨ng viÕt ®óng, viÕt ®Ñp mµ t«i ®· chän ®Ò tµi nµy. Qua mét thêi gian c«ng t¸c t¹i tr­êng trùc tiÕp gi¶ng d¹y t«i nhËn thÊy c¸c em häc sinh t¹i tr­êng nãi chung vµ häc sinh líp t«i nãi riªng viÕt sai lçi chÝnh t¶ rÊt nhiÒu. Cã nh÷ng em häc sinh viÕt sai h¬n 20 lçi chÝnh t¶ trong mét bµi v¨n kho¶ng 80 ch÷. Khi chÊm bµi TËp lµm v¨n t«i kh«ng thÓ hiÓu c¸c em muèn diÔn ®¹t ®iÒu g×, v× bµi viÕt ngoµi c©u tõ diÔn ®¹t lñng cñng ra cßn v× c¸c em viÕt sai qu¸ nhiÒu lçi chÝnh t¶. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn mµ chóng ta ph¶i bµn tíi. Tuy nhiªn ®iÒu t«i muèn nhÊn m¹nh ë ®©y chÝnh lµ yÕu tè ng­êi thÇy. §Ó gióp c¸c em häc sinh kh¾c phôc vµ söa ®­îc c¸c lçi chÝnh t¶ trªn ®ßi hái ng­êi thÇy kh«ng nh÷ng ph¶i cã chuyªn m«n mµ cßn ph¶i t©m huyÕt nhiÖt t×nh. TÊt c¶ chóng ta ph¶i nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ph©n m«n chÝnh t¶; v× cã häc tèt ph©n m«n nµy c¸c em míi cã thÓ häc tèt tÊt c¶ c¸c m«n häc kh¸c ë nhµ tr­êng tiÓu häc. §©y còng chÝnh lµ c¬ së nÒn mãng ®Ó c¸c em häc tèt c¸c m«n häc ë nh÷ng bËc häc kÕ tiÕp sau nµy. 2.2 C¬ së thùc tiÔn C¸c em häc sinh trong tr­êng cßn viÕt sai lçi chÝnh t¶ rÊt nhiÒu- ®ã lµ mét vÊn ®Ò nan r¶i mµ mçi thÇy c« chóng ta cÇ quan t©m vµ t×m c¸ch t×m c¸ch gi¶i quyÕt. Thùc tiÔn qu¸ tr×nh d¹y häc ph©n m«n chÝnh t¶ t¹i tr­êng ta thÊy : C¸c em häc sinh ®Òu ch­a høng thó víi m«n häc; ch­a cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc häc tËp. C¸c thÇy c« gi¸o ®· quan t©m ®Õn viÖc rÌn ch÷ cho c¸c em häc sinh xong cßn ch­a th­êng xuyªn vµ hiÖu qu¶ ch­a cao. Gi¸o viªn ch­a kÝch thÝch ®­îc lßng ham mª, høng thó cña häc sinh trong häc tËp. Nãi tãm l¹i: Tõ thùc tiÔn trªn t«i thiÕt nghÜ chóng ta ph¶i ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó kh¾c phôc lçi chÝnh t¶ mµ c¸c em häc sinh th­êng hay m¾c ph¶i trong nhµ tr­êng tiÓu häc. 2. Kh¸ch thÓ vµ §èi t­îng nghiªn cøu +Kh¸ch thÓ: - Nguyªn nh©n, thùc tr¹ng, c¸ch kh¾c phôc lçi chÝnh t¶ cho häc sinh +§èi t­îng: - Mét sè biÖn ph¸p gióp c¸c em häc sinh líp 5A - (lµ ®èi t­îng häc sinh d©n téc th¸i) kh¾c phôc lçi chÝnh t¶. - Ph¹m vi : ChØ nghiªn cøu ë ph©n m«n chÝnh t¶ ®èi víi c¸c em häc sinh líp 5A Tr­êng TiÓu häc sè 1 Khoen On.. 3. Môc ®Ých nghiªn cøu - §Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc lçi chÝnh t¶ mµ c¸c em häc sinh líp 5 th­êng hay m¾c ph¶i. - Gióp häc sinh häc tèt ph©n m«n chÝnh t¶ ®Ó lµm c¬ së cho häc sinh ph¸t triÓn t­ duy; lµm c¬ së nÒn mãng ®Ó lÜnh héi tri thøc ë tÊt c¶ c¸c m«n häc kh¸c. - §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng chÊt l­îng d¹y häc ph©n m«n chÝnh t¶ t¹i tr­êng. 4. NhiÖm vô nghiªn cøu -T×m hiÓu thùc tr¹ng d¹y häc ph©n m«n chÝnh t¶; nh÷ng lçi c¬ b¶n mµ ®èi t­îng häc sinh líp 5 ng­êi d©n téc Th¸i t¹i tr­êng hay m¾c ph¶i. -T×m ra nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n g©y nªn t×nh tr¹ng häc sinh viÕt sai qu¸ nhiÒu lçi chÝnh t¶. -T×m hiÓu; ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trªn nh»m gióp häc sinh h¹n chÕ t×nh tr¹ng viÕt sai lçi chÝnh t¶. 5. Giíi h¹n ph¹m vi ®Ò tµi. BiÖn ph¸p kh¾c phôc lçi chÝnh t¶ cho HS líp 5A - B¶n On - Tr­êng TiÓu häc sè 1 Khoen On 6. §Þa bµn nghiªn cøu - Häc sinh líp 5 A - Tr­êng TiÓu häc sè 1 Khoen On - Than Uyªn - Lai Ch©u 7. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu - Tham kh¶o tµi liÖu - Kh¶o s¸t thùc tÕ: qua ®¸nh gi¸ kiÓm tra c¸c lÇn kiÓm tra kh¶o s¸t hµng th¸ng. - Ph­¬ng ph¸p nªu g­¬ng - Ph­¬ng ph¸p quan s¸t: §¸nh gi¸ ch÷ viÕt cña häc sinh - Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc thùc nghiÖm. PhÇn 2. Néi dung ®Ò tµi Ch­¬ng I. Thùc tr¹ng cña ®Ò tµi nghiªn cøu 1. Thùc tr¹ng Nguyªn nh©n c¸c em häc sinh viÕt sai lçi chÝnh t¶ do nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: a) VÒ phÝa häc sinh C¸c em häc sinh líp 5A - B¶n On tÊt c¶ ®Òu lµ ng­êi d©n téc Th¸i, viÖc giao l­u tiÕp xóc cña c¸c em cßn Ýt, bªn c¹nh ®ã tr×nh ®é tiÕp thu cña nhiÒu em cßn h¹n chÕ. MÆt b»ng chung tr×nh ®é v¨n hãa cña ng­êi d©n trong b¶n còng cßn thÊp. NhiÒu phô huynh ch­a qua bËc tiÓu häc kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó h­íng dÉn con em m×nh häc tËp §a phÇn phô huynh c¸c em ®Òu ch­a quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña c¸c em vµ cßn xem nhÑ viÖc häc. Hä cho r»ng con em m×nh chØ cÇn biÕt ®äc, viÕt lµ ®ñ, mçi n¨m lªn mét líp kh«ng bÞ ®óp lµ giái råi. Ngoµi ra häc sinh cßn cã nhiÒu em nãi ngäng, ng¾c ngø, kh¶ n¨ng diÔn ®¹t kÐm. §iÒu ®Æc biÖt lµ häc sinh kh«ng n¾m ®­îc quy t¾c chÝnh t¶, viÕt cÈu th¶ tuú tiÖn tõ líp d­íi. §èi víi häc sinh d©n téc nÕu kh«ng ®­îc rÌn ch÷ viÕt tõ líp d­íi th× lªn ®Õn líp 4,5 sÏ rÊt khã rÌn ch÷ bëi khi ®ã c¸c em ®· thµnh thãi quen. Mét nguyªn nh©n n÷a lµ nhiÒu em häc sinh nhµm ch¸n, kh«ng høng thó víi ph©n m«n chÝnh t¶, ®Æc biÖt lµ nh÷ng em häc sinh yÕu, ch÷ viÕt xÊu. b) VÒ phÝa ng­êi d¹y T«i nhËn thÊy mét bé phËn kh«ng nhá gi¸o viªn ch­a nhiÖt t×nh, t©m huyÕt trong viÖc rÌn ch÷ cho häc sinh. Råi mét bé phËn gi¸o viªn còng ch­a ®¹t chuÈn vÒ kiÕn thøc kü n¨ng, cßn nãi sai, ngäng vµ viÕt sai nhiÒu lçi chÝnh t¶. NhiÒu gi¸o viªn ch­a cã ph­¬ng ph¸p ®Þnh h­íng cô thÓ trong viÖc rÌn ch÷, chØnh söa lçi chÝnh t¶ cho häc sinh. 2. Nh÷ng lçi chÝnh t¶ c¬ b¶n mµ c¸c em häc sinh d©n téc Th¸i líp 5A -B¶n On - Tr­êng TH sè 1 Khoen On th­êng hay m¾c ph¶i: 2.1 Lçi vÒ sö dông thanh ®iÖu TiÕng viÒt gåm cã 6 thanh ®iÖu c¬ b¶n ®ã lµ: thanh ngang- huyÒn- s¾c - hái - ng· - nÆng. §èi víi c¸c em häc sinh d©n téc Th¸i líp t«i c¸c em th­êng hay nhÇm lÉn gi÷a thanh ng· vµ thanh s¾c (~/ ). VÝ dô: ng· häc sinh viÕt sai thµnh ng¸ Nh÷ng Nhøng SÏ sÐ ChiÕn sÜ ChiÕn sÝ 2.2 Lçi vÒ sai phô ©m ®Çu. C¸c em häc sinh d©n téc Th¸i th­êng hay nhÇm phô ©m ®Çu c¬ b¶n sau: +) b/v vÉy vïng bÉy bïng bµn tay vµn tay tËp viÕt TËp biÕt con bß con vß +) t/th thÇy gi¸o tÇy gi¸o thÝch tÝch thÊy tÊy th¶o qu¶ t¶o qu¶. +) l/® ®u ®ñ lu lñ ®ong ®­a long l­a C¸nh ®ång c¸nh lång +) ch/tr c©y tre c©y che Trang tr¹i chang ch¹i ChiÕn tranh chiÕn chanh +) s/x c©y s¶ c©y x¶ Sa m¹c xa m¹c KhÈu sóng khÈu xóng +) r/d/gi rung rinh dung dinh C¸i giÎ c¸i dÎ Giá c¸ dá c¸ Luèng rau luèng dau +) c/k kiÕm t×m ciÕm t×m k×m kÑp c×m cÑp kÕt tr¸i cÕt tr¸i 2.3 Lçi nhÇm lÉn vÒ ©m chÝnh +) ­u/ ­¬u èc b­¬u èc b­u Con kh­íu con khøu +) ­i/­¬i tr¸i b­ëi tr¸i böi 2.4 NhÇm lÉn vÒ ©m cuèi Häc sinh th­êng viÕt nhÇm lÉn c¸c vÇn sau ®©y: +) ¾t/ ¾c giÆt giò giÆc giò MÆc quÇn ¸o mÆt quÇn ¸o Co th¾t co th¾c +) an /ang c©y bµng c©y bµn Bµn b¹c bµng b¹c +)U«n /u«ng rau muèng rau muèn Buång t¾m buån t¾m +)Õt/ Õch tr¾ng bÖch tr¾ng bÖt Chªnh chÕch chªnh chÕt 2.5 Lçi viÕt hoa §©y lµ lçi c¬ b¶n mµ c¸c em häc sinh th­êng rÊt hay m¾c ph¶i. C¸c em th­êng hay viÕt hoa tuú tiÖn, kh«ng ®óng quy t¾c chÝnh t¶, kh«ng viÕt hoa tªn riªng hay quªn viÕt hoa ®Çu dßng, sau dÊu chÊm...Bªn c¹nh ®ã cßn rÊt nhiÒu em viÕt ch÷ hoa ch­a ®óng mÉu ch÷ míi hiÖn hµnh. Ch­¬ng II. BiÖn ph¸p, gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi I. C¬ së ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p §Ó gióp c¸c em h¹n chÕ vµ kh¾c phôc c¸c lçi chÝnh t¶ c¬ b¶n hay m¾c ph¶i ®ång thêi kh¬i dËy lßng høng thó say mª luyÖn viÕt ®èi víi ph©n m«n chÝnh t¶ chóng ta ph¶i lµm g×? Tr­íc tiªn ph¶i cã sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a thÇy vµ trß, thÇy t©m huyÕt- trß say mª Cô thÓ: *)§èi víi häc sinh - CÇn rÌn kü n¨ng nghe ®Ó nhí, nhí ®Ó viÕt, cÇn thuéc lßng c¸c quy t¾c chÝnh t¶ c¬ b¶n. - T¹o thãi quen häc tËp, thãi quen luyÖn viÕt ë nhµ, lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶, c¸c bµi luyÖn viÕt thÇy c« giao. - Cã ý thøc kh¾c phôc c¸c lçi sai mµ thÇy c« gi¸o ®· chØ ra. - Cã ý thøc häc hái nh÷ng b¹n viÕt ®Ñp trong líp. *)§èi víi gi¸o viªn - CÇn vËn dông 3 kü n¨ng: Nghe- nhí- vËn dông, thùc hµnh mét c¸c cã hiÖu qu¶. - T¨ng c­êng båi d­ìng chuyªn m«n n©ng cao tr×nh ®é, trong gi¶ng d¹y sö dông ®å dïng hîp lý. - Quan t©m ®Õn mäi ®èi t­îng häc sinh. Chó ý h¬n ®Õn nh÷ng em viÕt xÊu vµ sai, nÕu cÇn sÏ ph¶i viÕt mÉu cho c¸c em ®Ó c¸c em luyÖn viÕt theo. - T©m huyÕt víi nghÒ; nhiÖt t×nh kiªn tr× gióp c¸c em luyÖn viÕt, söa sai. II. C¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p chñ yÕu 1.VÒ phÝa gi¸o viªn 1.1 KiÓm tra ph©n lo¹i tr×nh ®é ch÷ viÕt chÝnh t¶ cña c¸c em líp m×nh ngay tõ ®Çu n¨m, n¾m râ vÒ tr×nh ®é ch÷ viÕt cña tõng em, biÕt ®­îc nh÷ng lçi chÝnh t¶ mµ tõng em hay m¾c ph¶i. 1.2 Linh ho¹t trong ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y t¹o høng thó vµ lßng say mª luyÖn viÕt ë c¸c em . Sö dông ph­¬ng tiÖn day häc hîp lý ®Çy ®ñ khoa häc 1.3 §èi víi nh÷ng em häc sinh trung b×nh yÕu vµ chËm, cÇn dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó h­íng dÉn chØ b¶o nh÷ng em häc sinh nµy. CÇn ®éng viªn khuyÕn khÝch kÞp thêi, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em tham gia häc tËp tÝch cùc. 1.4 §iÒu ®Æc biÖt l­u ý lµ trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, gi¸o viªn lu«n ph¶i lµ ng­êi ®äc ®óng, viÕt chuÈn.Trong qu¸ tr×nh ®äc cho häc sinh viÕt bµi cÇn ®äc to, râ rµng, chÝnh x¸c, ®äc l¹i nhiÒu lÇn ë nh÷ng tõ, tiÕng khã. 1.5 Trong qu¸ tr×nh häc sinh viÕt bµi gi¸o viªn ph¶i lu«n lu«n theo dâi, uèn n¾n häc sinh ngay, ®Æc biÖt chó ý nh÷ng lçi sai c¬ b¶n cña ®Þa ph­¬ng nh­: b/v; t/th; l/®, vµ mét sè lçi chÝnh t¶ kh¸c häc sinh hay viÕt sai nh­: ch/tr; r/d/gi; s/x;... GV ph¶i lµ ng­êi n¾m ®­îc nh÷ng lçi sai c¬ b¶n cña tõng em hay m½c ph¶i, sau ®ã ghi tæng hîp l¹i nh÷ng lçi nµy vµ h­íng dÉn häc sinh luyÖn viÕt ®óng chÝnh t¶ trong c¸c giê chÝnh t¶- trong c¸c buæi häc thªm - vµ viÕt mÉu cho c¸c em, yªu cÇu c¸c em vÒ nhÇ tËp viÕt l¹i nh÷ng tõ ®ã nhiÒu lÇn ®Ó ghi nhí. 1.6 ViÖc chÊm ch÷a bµi ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc trong giê chÝnh t¶ vµ sau mçi lÇn chÊm gi¸o viªn ph¶i tæng hîp l¹i nh÷ng lçi mµ häc sinh võa viÕt sai ®Ó h­íng dÉn häc sinh ph¸t ©m l¹i, ®ång thêi cho häc sinh luyÖn viÕt l¹i ngay trªn b¶ng con hoÆc b¶ng líp ®Ó c¸c em söa sai vµ ghi nhí lu«n. 1.7 Giao bµi tËp chÝnh t¶, bµi luyÖn viÕt vÒ nhµ.Yªu cÇu mçi em cã mét quyÓn vë luyÖn viÕt riªng ë nhµ, gi¸o viªn giao bµi luyÖn viÕt vÒ nhµ vµ kiÓm tra häc sinh th­êng xuyªn. Sau mçi lÇn ®¸nh gi¸ cÇn tuyªn d­¬ng sù tiÕn bé cña häc sinh. 1.8 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch so s¸nh. Trong qu¸ tr×nh d¹y víi nh÷ng tiÕng khã häc sinh th­êng hay viÕt sai gi¸o viªn nªn ph©n tÝch cÊu t¹o riªng, råi cã thÓ so s¸nh víi nh÷ng tiÕng dÓ lÉn lén, nhÊn m¹nh nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau ®Ó häc sinh ghi nhí. VÝ dô: HS hay nhÇm: muèn/muèng GV cã thÓ yªu cÇu häc sinh ph©n tÝch cÊu t¹o hai tiÕng nµy: Hai tiÕng nµy kh¸c nhau ë ©m cuèi n/ng + Muèng = m + u«ng + thanh s¾c + Muèn = m + u«n + thanh s¾c 1.9 BiÖn ph¸p gi¶i nghÜa tõ ViÖc gi¶i nghÜa tõ th­êng ®­îc thùc hiÖn trong c¸c tiÕt tËp ®äc, tËp lµm v¨n, luyÖn tõ vµ c©u, chÝnh t¶ Gi¶i nghÜa tõ nh»m gióp c¸c em hiÓu râ, ghi nhí vµ kh¾c s©u tõ ®ã. Cã nhiÒu c¸ch gi¶i nghÜa tõ : Cho häc sinh ®äc chó gi¶i, t×m tõ ®ång nghÜa, tr¸i nghÜa hoÆc sö dông vËt thËt m« h×nh thËt hay tranh ¶nh. VÝ dô : Khi c¸c em hay m¾c lçi sai khi viÕt c¸c ©m chÝnh nh­ : ¾t/¾c; an/ang; Õt/Õch...trong c¸c tõ: giÆt quÇn ¸o; c©y bµng; chªnh chÕnh...th× GV cã thÓ gi¶i nghÜa râ c¸c tõ nµy ®Ó häc sinh ghi nhí vµ kh«ng viÕt sai thµnh: giÆc quÇn ¸o; c©y bµn; chªnh chÕt... 2.0. VÒ lçi viÕt hoa - Lu«n nh¾c häc sinh ph¶i ghi nhí viÕt hoa c¸c tªn riªng tªn ng­êi, tªn ®Êt, s«ng nói, tªn c¬ quan tæ chøc. - CÇn h­íng dÉn häc sinh viÕt hoc cô thÓ cho tõng lo¹i tªn riªng; Nh­ viÕt hoa tªn ng­êi ViÖt; ®Þa danh ViÖt; d©n téc thiÓu sè; tªn ng­êi; tªn n­íc ngoµi. VÝ dô: Tªn riªng §inh TuÊn Dòng Tªn s«ng nói: s«ng Lam, s«ng Hång... Tªn c¬ quan: Phßng Gi¸o Dôc Than Uyªn... Tªn ng­êi n­íc ngoµi: I- ta- li-a; Pa-xcan... - ë líp t«i ®Çu n¨m mét sè em häc sinh cßn cã thãi quen kh«ng viÕt hoa tªn riªng cña m×nh ë phÇn tªn ®Öm; t«i ®· ph¶i b¾t c¸c em tËp viÕt nhiÒu lÇn tªn m×nh ®Ó c¸c em t¹o thµnh thãi quen vµ ghi nhí. 2.1 Gióp häc sinh ghi nhí mÑo luËt chÝnh t¶ Lµ nh÷ng hiÖn t­îng chÝnh t¶ mang tÝnh quy luËt phæ biÕn VÝ dô: - VÒ ©m ®Çu: gh/ ngh/ k chØ kÕt hîp víi c¸c nguyªn ©m: i/e/ª/ie/iª. - ¢m ®Çu c/k: NhÊn m¹nh ®Ó HS ghi nhí ©m c kh«ng bao giê ghÐp víi ©m i; ª ®øng ®»ng sau nã. Nªn kh«ng bao giê ®­îc viÕt: ciÕm, ciÕn, c×m, cÕt ( tr¸i)... - §Ó ph©n biÖt ch/tr ta cã thÓ chØ cho häc sinh mét sè mÑo nh­: §a sè c¸c tõ chØ ®å vËt trong nhµ vµ tªn con vËt nhá ®Òu b¾t ®Çu b»ng ch: ch¨n, chiÕu, ch¶o, chæi, chÐn, chµy. Con vËt th× cã: Chuét, chã, chµo mµo, ch©u chÊu, ch×a v«i, chÌo bÎo... 2.2 §iÒu rÊt quan träng mµ GV cÇn l­u ý n÷a ®ã lµ cÇn ph¶i sö dông ph­¬ng ph¸p nªu g­¬ng th­êng xuyªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. Cô thÓ ®ã lµ: Sau khi chÊm, ch÷a c¸c bµi chÝnh t¶ cÇn ph¶i nªu g­¬ng nh÷ng em ®­îc ®iÓm giái ®Ó nh÷ng em cßn bÞ ®iÓm kÐm lÊy ®ã lµm g­¬ng häc tËp; vµ khi nh÷ng em häc sinh yÕu nµy cã tiÕn bé th× GV còng cÇn ph¶i tuyªn d­¬ng ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸c em ngay. 2.3 Ngoµi ra GV cã thÓ gi¸o dôc ®Ó häc sinh thÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc viÕt ®óng, ®Ñp th«ng qua c¸c m«n häc kh¸c: VÝ dô Khi chÊm ®iÓm m«n To¸n cña hai häc sinh, mét em lµm bµi ®óng, tr×nh bµy s¹ch ®Ñp ®­îc ®iÓm 10; cßn em kia lµm ®óng nh­ng tr×nh bµy cßn bÈn, l¹i viÕt sai lçi chÝnh t¶ GV cã thÓ trõ ®iÓm tr×nh bµy cña c¸c em tõ 1-2 ®iÓm ®Ó c¸c em thÊy ®­îc hËu qña cña viÖc viÕt xÊu, sai vµ cã ý thøc tr×nh bµy ®óng, ®Ñp h¬n ë lÇn sau. 2. VÒ phÝa häc sinh. - §Ó t¹o høng thó cho häc sinh ®èi víi m«n chÝnh t¶ GVCN cã thÓ h­íng dÉn c¸c em bäc, d¸n nh·n vë sao cho ®Ñp, còng nh»m môc ®Ých n©ng cao ý thøc gi÷ g×n s¸ch vë cña c¸c em. - §iÒu ®Æc biÖt quan träng cÇn ë c¸c em trong viÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt ®ã lµ c¸c em ph¶i thùc sù kiªn tr×, quyÕt t©m, c¸c em ph¶i thÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc viÕt ®óng chÝnh t¶. - Ngoµi ra c¸c em cÇn häc thuéc lßng c¸c quy t¾c chÝnh t¶ c¬ b¶n mµ thÇy c« gi¸o ®· h­íng dÉn. - T¹o thãi quen häc tËp, thãi quen luyÖn viÕt ë nhµ, lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶, c¸c bµi luyÖn viÕt thÇy c« giao. - Lu«n lu«n cã ý thøc kh¾c phôc c¸c lçi sai mµ thÇy c« gi¸o ®· chØ ra b»ng c¸ch luyÖn viÕt thËt nhiÒu lÇn tõ ®ã ®Ó ghi nhí. - Bªn c¹nh ®ã nh÷ng em cßn viÕt xÊu, sai chÝnh t¶ nhiÒu cÇn ph¶i häc hái nh÷ng b¹n th­êng xuyªn viÕt ch÷ ®óng, ®Ñp trong líp b»ng c¸ch m­în vë ®Ó tham kh¶o hoÆc luyÖn viÕt theo. III. KÕt qu¶. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y t«i ®· ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p trªn ®èi víi HS líp 5A- B¶n On t«i ®ang chñ nhiÖm. KÕt qu¶ thu ®­îc sau mét thêi gian kÌm cÆp, mét sè em HS yÕu còng ®· cã sù tiÕn bé râ rÖt vÒ ch÷ viÕt nh­ em : Lß V¨n Tu©n; Lß ThÞ H¹nh; Lß V¨n Minh... ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë cña c¸c em còng ®­îc n©ng cao h¬n so víi ®Çu n¨m. §ã lµ nh÷ng dÊu hiÖu ®¸ng mõng, song nh×n chung c¸c em viÕt vÉn ch­a ®­îc ®Ñp, trong khi viÕt bµi vÉn cßn sù cÈu th¶ ®Æc biÖt lµ khi kh«ng cã GV chñ nhiÖm trùc tiÕp gi¶ng d¹y, nh¾c nhë. KÕt qu¶ cô thÓ: Líp 5A - B¶nOn qua c¸c bµi kiÓm tra hµng th¸ng mµ t«i ®· trùc tiÕp kh¶o s¸t. Th¸ng Tæng sè HS §iÓm bµi kiÓm tra g k tb y 9 18 10 18 11 18 12 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 Ch­¬ng III. KÕt luËn, ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ. 1. KÕt luËn KÕt qu¶ thùc nghiÖm trªn cho thÊy häc sinh ®· cã nhiÒu sù tiÕn bé trong rÌn luyÖn ch÷ viÕt vµ thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc viÕt ®óng chÝnh t¶. C¸c em ®· b¾t ®Çu ganh ®ua nhau ®Ó phÊn ®Êu ®¹t ®iÓm tèt trong giê chÝnh t¶ vµ c¶ c¸c giê häc kh¸c. T«i sÏ tiÕp tôc ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc lçi chÝnh t¶ cho häc sinh ®· nªu ë trªn tõ giê ®Õn cuèi n¨m häc víi mong muèn c¸c em sÏ h¹n chÕ sai nh÷ng lçi chÝnh t¶ c¬ b¶n th­êng hay m¾c ph¶i. Ngoµi viÖc ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p mµ mçi GV ®­a ra ®Ó kh¾c phôc lçi chÝnh t¶ cho HS b¶n th©n t«i thiÕt nghÜ ®iÒu quan träng nhÊt vÉn lµ yÕu tè “ThÇy” vµ “trß”. ThÇy ph¶i t©m huyÕt, thùc sù ®Çu t­ thêi gian vµ c«ng søc trong viÖc rÌn giòa chÝnh t¶ cho c¸c em; cßn trß - c¸c em còng ph¶i thËt sù kiªn tr×, quyÕt t©m kh¾c phôc c¸c lçi chÝnh t¶. 2. §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p mµ t«i ®· ®­a ra ®Ó gióp c¸c em häc sinh viÕt ®óng chÝnh t¶ h¬n, mong nhËn ®­îc sù nhËn xÐt, gãp ý ch©n thµnh cña Ban gi¸m hiÖu vµ ®ång nghiÖp. B¶n th©n t«i còng mong muèn tÊt c¶ chóng ta sÏ cïng nhau cè g¾ng d¹y dç c¸c em häc sinh chu ®¸o, thiÕt nghÜ ®ã kh«ng chØ riªng v× tr¸ch nhiÖm mµ cßn v× c¸i “t©m” cña ng­êi thÇy. Khoen On, ngµy th¸ng n¨m 2010 Ng­êi viÕt NguyÔn Hång H¹nh tµi liÖu tham kh¶o NguyÔn Minh ThuyÕt - S¸ch gi¸o khoa TiÕng ViÖt 5 - TËp 1, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 2003 NguyÔn Minh ThuyÕt - S¸ch gi¸o viªn TiÕng ViÖt 5- tËp 1, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc B¸o ThÕ giíi trong ta - ( C¬ quan ng«n luËn cña Héi khoa häc t©m lÝ - gi¸o dôc ViÖt Nam), c¸c sè xuÊt b¶n tõ n¨m 2005 ®Õm 2008 T¹p chÝ gi¸o dôc TiÓu häc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBIEN PHAPKHAC PHUC LOI CHINH TA CHO HOC SINH LOP 5-TRUONG TIEU HOC SO 1 KHOEN ONH.doc
Luận văn liên quan