Bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP-Mỏ Bạch Hổ: Hệ thống điều chỉnh mức và áp suất bình tách

Lời Mở Đầu Ngành dầu khí Việt Nam ngày càng phát triển, sản lượng khai thác dầu thô và khí đồng hành ngày càng tăng. Dầu thô và khí đồng hành chủ yếu được khai thác tại phần thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Dầu thô được khai thác trên các mỏ ở Việt Nam là dầu có hàm lượng parafin tương đối cao, độ nhớt ,nhiệt độ đông đặc cao nên việc khai thác, vận chuyển hỗn hợp dầu khí, vận chuyển dầu gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải xử lý nhiều sự cố kỹ thuật xảy ra trên đường ống vận chuyển như: sự cố tắc đường ống do lắng đọng parafin, xung động trong hệ thống vận chuyển hỗn hợp dầu khí, làm giảm công suất tách, giảm mức độ an toàn với thiết bị công nghệ. Với mục đích áp dụng lý thuyết và thực tế sản xuất trong quá trình thu gom, vận chuyển hỗn hợp dầu khí, được sự đồng ý của bộ môn Thiết bị dầu khí, trường đại học Mỏ -địa chất và với sự giúp đỡ của các cán bộ trong xí nghiệp Khoan và sửa giếng trực thuộc XNLD Vietsopetro. Em đã kết thúc đợt thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp, thu thập tài liệu, hoàn thành đồ án này dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Trần Văn Bản Đồ án mang tên Bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP-mỏ Bạch Hổ. Hệ thống điều chỉnh mức và áp suất bình tách. với mục tiêu là nghiên cứu các phương pháp tách dầu từ hỗn hợp dầu khí, cấu trúc thiết bị bình tách dầu khí, nguyên lý hoạt động, các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả, công suất tách của bình tách dâù khí, tính toán thiết bị bình tách dầu khí, đưa ra phuơng pháp tính kích thước bình tách. Đồ án tốt nghiệp được xây dựng dựa trên quá trình học tập, nghiên cứu tại truờng kết hợp với thực tế sản xuất nhằm giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức đã học. Với mức độ tài liệu và thời gian nghiên cứu hoàn thành đồ án cũng như kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên sẽ không tránh khỏi có những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Trần Văn Bản, các thầy cô trong bộ môn Thiết bị dầu khí - Khoa dầu khí, các bạn cùng lớp, cùng toàn thể cán bộ nhân viên thuộc XN Khoan đã giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện cho em hoàn thành đồ án này. Sinh viên thực hiện

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1657 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bình tách dầu khí trong hệ thống thu gom sản phẩm khai thác tại giàn MSP-Mỏ Bạch Hổ: Hệ thống điều chỉnh mức và áp suất bình tách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thøc sau: (2.3) Trong ®ã: p: lµ ¸p suÊt lµm viÖc cña b×nh t¸ch,psi. Mg: lµ ph©n tö l­îng cña khÝ. Zg: lµ kh¶ n¨ng chÞu nÐn cña khÝ. R: lµ h»ng sè khÝ. R=10.732. T: nhiÖt ®é lµm viÖc. 0R. Thay vµo c«ng thøc (2.2) ta cã: (2.4) Ph­¬ng tr×nh tÝnh to¸n c«ng suÊt b×nh t¸ch. Khi ph­¬ng tr×nh (2.4) ®óng cho kh¶ n¨ng chÞu nÐn, ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é, ®¬n vÞ ®­îc ®æi thµnh ft3/ngµy, ph­¬ng tr×nh trë thµnh: (2.5) Trong ®ã: Pb: ¸p suÊt lµm viÖc, psi. Tb: nhÞªt ®é lµm viÖc, 0R. d: ®­êng kÝnh cña b×nh t¸ch,ft. F: hÖ sè trong b×nh t¸ch, b¶ng sè 5. B¶ng 2.4. B¶ng hÖ sè F víi b×nh t¸ch h/d F h/d F 0,00 1,000 0,30 0,748 0,05 0,981 0,35 0,688 0,10 0,948 0,40 0,626 0,15 0,906 0,45 0,564 0,20 0,858 0,50 0,500 0,25 0,804 0,55 0,436 Ph­¬ng tr×nh (2.5) cã thÓ tÝnh thÓ tÝch khÝ cña mét b×nh t¸ch cã kÝch th­íc ®· cho. Tõ ph­¬ng tr×nh nµy cã thÓ tÝnh ®­îc kÝch th­íc b×nh ®Ó xö lý mét l­îng khÝ ë mét b×nh nµo ®ã. NÕu gi¸ trÞ F¥ hîp lý ®­îc ¸p dông trong ph­¬ng tr×nh (2.5) th× tÊt c¶ c¸c phÇn tö láng cã ®­êng kÝnh lín h¬n 100 cã thÓ t¸ch ®­îc b»ng träng lùc tr­íc khi ®Õn mµng ng¨n. Gi¸ trÞ cña F¥ trong c¸c ph­¬ng tr×nh tû lÖ thuËn víi tû sè L/D cña b×nh. Trong b×nh t¸ch ®øng, cöa vµo ®­îc ®Æt ë kho¶ng 1/3 chiÒu dµi b×nh tÝnh tõ mèi hµn trªn ®Ønh xuèng, khÝ ch¶y tõ ®Çu vµo qua b×nh tíi ®­êng x¶ khÝ phÝa trªn b×nh. DÇu ch¶y tõ cöa vµo xuèng ®¸y b×nh. V× vËy kh«ng ph¶i thÓ tÝch dÇu hay khÝ cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c kÝch th­íc cña b×nh theo yªu cÇu. Víi b×nh ®øng nÕu thÓ tÝch khÝ x¸c ®Þnh ®­îc kÝch th­íc cña b×nh th× tû sè L/D nªn lÊy tõ 2-3, nÕu thÓ tÝch chÊt láng x¸c ®Þnh ®­îc kÝch th­íc th× tû sè L/D lÊy tõ 2-6. 2.4.3. TÝnh to¸n kÝch th­íc cña b×nh t¸ch + TÝnh ®­êng kÝnh cña b×nh t¸ch Nguêi ta dïng c«ng suÊt cña b×nh t¸ch ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th­íc, c«ng suÊt liªn quan tíi vËn tèc theo ph­¬ng ngang bëi ph­¬ng tr×nh: W=3600.v.. (2.6) Thay (2.1) vµo (2.6) ta ®­îc: W=3600.F¥.. (2.7) Ta l¹i cã: m= 0,785.w.d2.F. (2.8) Trong ®ã: W: lµ c«ng suÊt kg.giê/m2. m: l­u l­îng khèi l­îng kg/giê. v: vËn tèc theo ph­¬ng ngang m/s. KÕt hîp ph­¬ng tr×nh (2.7) vµ (2.8) cho ®­êng kÝnh cña b×nh: d=. (2.9) Gi¸ trÞ cña m liªn quan tíi l­u l­îng dßng ch¶y nh­ sau: m= 0,050.(std m3/ngµy).(g cña khÝ) hay m= 0,00173.(std m3/ngµy).(MW khÝ) Gi¸ trÞ cña F nh­ lµ mét hµm sè cña chiÒu s©u mùc chÊt láng trong b×nh t¸ch ®­îc cho trong b¶ng (2.4.) §Ó cã ®­îc gi¸ trÞ nµy ta ph¶i ®i t×m gi¸ trÞ h/d b»ng c¸ch tÝnh c©n b»ng pha trong b×nh t¸ch. §Ó tÝnh c©n b»ng pha ta ph¶i lµm nh­ sau: Víi mét l­îng s¶n phÈm dÇu khÝ biÕt tr­íc, khi ë ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é b×nh t¸ch th× chóng ®­îc t¸ch thµnh 2 pha láng h¬i, gi÷a hai pha nµy cã sù c©n b»ng. Chóng ta cÇn tÝnh ®­îc thÓ tÝch cña tõng pha vµ hµm l­îng mol tån t¹i ë tr¹ng th¸i láng vµ khÝ cña mçi cÊu tö. Muèn vËy tr­íc hÕt ph¶i biÕt hµm l­îng mol cña tõng cÊu tö trong hçn hîp ban ®Çu. Gäi thµnh phÇn thÓ tÝch pha láng, pha h¬i lÇn l­ît lµ Vl, Vg. XÐt 1 Kmol hçn hîp s¶n phÈm. Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh sau: Vl+Vg=1 (2.10) Vµ: Zi=Xi.Vl+ Yi.Vg. Xi, Yi, Zi: lÇn l­ît lµ hµm l­îng mol cña c¸c cÊu tö ë tr¹ng th¸i láng, ë pha khÝ vµ trong hçn hîp. Ki: lµ hÖ sè c©n b»ng cña cÊu tö i, Ki=Yi/Xi. Thay vµo ph­¬ng tr×nh cña Zi ta ®­îc: Zi= Xi.(1-Vg)+ Ki.Xi.Vg. Þ Xi= . Tõ 2 hÖ thøc cña Xi ta cã: . (2.11) Víi ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt lµm viÖc cña b×nh t¸ch ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ cña Ki vµ tõ ®ã sÏ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ cña Vg. + C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch cña b×nh t¸ch: . (2.12) Trong ®ã: Qn: c«ng suÊt b×nh t¸ch tÊn /ngµy t: thêi gian l­u gi÷ chÊt láng trong b×nh gi©y + C«ng thøc tÝnh chiÒu dµi b×nh t¸ch: L= (2.13) 2.4.4. TÝnh bÒn cho b×nh t¸ch: Dt: §­êng kÝnh trong cña b×nh t¸ch Dc: §­êng kÝnh trung b×nh cña b×nh t¸ch P: ¸p suÊt trong b×nh t: ChiÒu dµy thµnh b×nh l: ChiÒu dµi b×nh Lùc t¸c dông F lªn hai ®Çu b×nh t¸ch ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: F=P.P.Dc2/4. DiÖn tÝch chÞu lùc f tÝnh theo ®­êng kÝnh trong cña b×nh: f= P.Dt.t Ta cã: . B×nh lµm viÖc æn ®Þnh khi lùc t¸c dông lªn thµnh b×nh c©n b»ng víi ph¶n lùc t¹i mèi hµn. §iÒu kiÖn æn ®Þnh: P.Dc.l=2.N (N lµ ph¶n lùc t¹i mèi hµn) Þ N=P.Dcl/2. Do: . So s¸nh gi÷a vµ ta thÊy:. V× vËy ta tÝnh ®é bªn theo. Khi kiÓm to¸n ®é bÒn cña b×nh ta dùa vµo vµ trong thùc tÕ nã thay b»ng øng suÊt cho phÐp vµ cã kÓ tíi hÖ sè bÒn cña mèi hµn. Tõ ®ã ta x¸c ®Þnh ®­îc chiÒu dµy cña thµnh b×nh t¸ch: . (2.15) . (2.16) . (2.17) Trong ®ã: E: hÖ sè gi¶m bÒn do ¶nh h­ëng cña mèi hµn (0,85-0,9) S: giíi h¹n bÒn cña vËt liÖu chÕ t¹o b×nh. C: chiÒu dµy dù phßng do sù ¨n mßn cña m«i tr­êng (C=2-3 mm) HiÖn nay cã kh¸ nhiÒu tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c chi tiÕt kü thuËt cña thiÕt bÞ t¸ch do c¸c h·ng s¶n xuÊt ®Þnh ra. Trong sè ®ã, tiªu chuÈn ASME ®­îc sö dông phæ biÕn h¬n c¶ vµ ®­îc xem nh­ mét tiªu chuÈn chung cho c¸c n­íc. ASME ®· ®­a ra c«ng thøc x¸c ®Þnh ®é dµy thµnh b×nh cÇn thiÕt theo ¸p suÊt bªn trong nh­ sau: hay (2.18) §©y lµ c«ng thøc x¸c ®Þnh chiÒu dµy thµnh b×nh lín nhÊt vµ bao quanh toµn bé b×nh. Trong ®ã: t: chiÒu dµy vá. Ri: b¸n kÝnh bªn trong. Ro: b¸n kÝnh bªn ngoµi. P: ¸p suÊt lµm viÖc. E: hiÖu qu¶ cña mèi hµn (E=1) S: øng suÊt lín nhÊt cho phÐp. 2.4.5. Khèi l­îng vµ diÖn tÝch sµn l¾p ®Æt 2.4.5.1. Khèi l­îng Mét b×nh rçng cã thÓ ®­îc tÝnh to¸n theo ph­¬ng tr×nh sau (b×nh kh«ng cã bé phËn bªn trong): Wb=3,47.d.t (2.19) Trong ®ã: Wb: khèi l­îng trªn ®¬n vÞ dµi (kg/h). d: ®­êng kÝnh bªn trong (m). Khèi l­îng bªn trong lµ: wi. Khèi l­îng cña nh÷ng vßi phun bªn ngoµi lµ : Wn. VËy khèi l­îng cña c¶ b×nh t¸ch lµ: Wv=Wb.L+Wi+Wn. (2.20) Trªn c¬ së tÝnh to¸n theo c«ng thøc nµy ®èi víi b×nh t¸ch ngang, ASME ®· ®­a ra h×nh (2.3) t­¬ng quan gi÷a chiÒu dµi, chiÒu dµy, vµ ®­êng kÝnh. Tõ ®å thÞ nµy cã thÓ tÝnh ®­îc khèi l­îng b×nh t¸ch. H×nh 2.3. T­¬ng quan gi÷a chiÒu dµi, chiÒu dµy vµ ®­êng kÝnh 2.4.5.2. DiÖn tÝch mÆt sµn l¾p ®Æt Xung quanh b×nh t¸ch cã hÖ thèng ®­êng èng dÉn, trong ®ã bao gåm c¸c ®­êng èng dÉn chÝnh (cã ®­êng kÝnh kho¶ng 4 inch) vµ c¸c ®­êng èng phô thªm vµo. V× thÕ kh«ng gian l¾p ®Æt b×nh t¸ch cÇn tÝnh to¸n cho hîp lý cho c¶ hÖ thèng nµy. Ngoµi ra, yªu cÇu vÒ hÖ thèng l¾p ®Æt nµy bao gåm c¶ m¸y b¬m, hÖ thèng ®iÒu khiÓn ¸p suÊt, mùc chÊt láng… H×nh (2.3) lµ ­íc tÝnh vÒ diÖn tÝch mÆt sµn cho c¸c b×nh t¸ch n»m ngang. 2.4.6. Sµn chÞu t¶i B×nh t¸ch ®ù¬c l¾p ®Æt trªn mét sµn chÞu t¶i. Sµn nµy ph¶i chÞu ®­îc t¶i cña b×nh t¸ch trong qu¸ tr×nh lµm viÖc còng nh­ thö thuû lùc. V× thÕ cÇn x¸c ®Þnh t¶i träng tèi ®a mµ sµn cã thÓ chÞu ®­îc. Theo ASME t¶i träng tèi ®a cã thÓ ®­îc coi nh­ lµ khèi l­îng n­íc trong b×nh (Ww) céng víi khèi l­îng cña b×nh t¸ch. Ww=V.1000 +Wv (kg) (2.21) 2.5. ¸p dông kiÓm to¸n b×nh t¸ch HGC trªn giµn msp 3-má b¹ch hæ (l­u l­îng 300 tÊn/ngµy ®ªm) 2.5.1. TÝnh to¸n c©n b»ng pha NhiÖt ®é lµm viÖc: 450C ¸p suÊt lµm viÖc: 15,5 at ¸p suÊt lµm viÖc: 15,5 at B¶ng 2.5. C¸c thµnh phÇn dÇu má trong má B¹ch Hæ STT CÊu tö Thµnh phÇn dÇu vØa(%mol) HÖ sè c©n b»ng(Ki) Thµnh phÇn láng(Xi) Thµnh phÇn h¬i(Yi) 1 N2 0,292 86,90 0,006 0,519 2 CO2 0,093 6,77 0,002 0,149 3 C1 46,193 16,26 4,860 78,976 4 C2 8,636 2,87 4,228 12,312 5 C3 5,423 0,98 5,757 5,158 6 IC4 1,479 040 2,226 0,886 7 NC4 2,308 0,30 3,781 1,140 8 IC5 0,870 0,14 1,671 0,235 9 NC5 0,991 0,11 1,692 0,221 10 C6 1,298 0,05 2,760 0,139 11 C7+ 32,417 0,006 72,727 0,445 Víi c«ng thøc ®· cã ë trªn: . Ta cho gi¸ trÞ cña i ch¹y tõ 1-11 khi ®ã sÏ cã gi¸ trÞ t­¬ng øng cña Zi vµ Ki nh­ trªn b¶ng vµ thay sè vµo ta cã: Vg = 0,55. (tÝnh gÇn ®óng). Vl = 0,45. Do vËy ta cã h/d = 0,45. Tra b¶ng (2.4) ta cã : F = 0,564. 2.5.2. TÝnh kÝch th­íc b×nh · TÝnh ®­êng kÝnh b×nh t¸ch HÖ sè thùc nghiÖm F¥ = 0,25 (m/s) Khèi l­îng riªng cña dÇu ë 200C: Khèi l­îng riªng cña khÝ (®ktc): Tû lÖ khÝ trong hçn hîp: HÖ sè khÝ hoµ tan trong dÇu: KP= 1,0565.10-5 (m3/m3 Pa) L­u l­îng khèi l­îng trong 1h lµ : . (2.22) Þ Theo c«ng thøc (2.9) ta cã : · ThÓ tÝch b×nh t¸ch Theo (2.12) ta cã: · ChiÒu dµi cña b×nh: L=4V/d2.P= 8,5 (m) · ChiÒu dµy thµnh b×nh Theo (2.16) ta cã: víi S=120 Mpa (thÐp hîp kim). ChiÒu dµy bao quanh toµn bé b×nh ch­a tÝnh tíi ®é ¨n mßn cho phÐp lµ 1,42 cm. Theo catalog cña h·ng chÕ t¹o SiiRTEC NIGI.S.p.A chän b×nh cã c¸c th«ng sè sau: KÝch th­íc b×nh t¸ch :d.l=2000.7960 mm ThÓ tÝch 25 m3 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ chÕ t¹o: ASME SECTION VIII DIVISION 1 ¸p suÊt tÝnh to¸n 2,7 Mpa ¸p suÊt lµm viÖc 1,6 Mpa NhiÖt ®é tÝnh to¸n: 1250C NhiÖt ®é lµm viÖc: 450C Lo¹i b×nh n»m ngang. Víi c¸c th«ng sè trªn ta ®i tÝnh khèi l­îng vµ diÖn tÝch sµn l¾p ®Æt, sµn chÞu t¶i. 2.5.3. Khèi l­îng b×nh: HÖ MÐt HÖ Anh L=7,96 m 25ft d=200cm 6,2 ft t=1,42 cm 0,55 in §èi chiÕu víi h×nh (2.3) ta ®­îc: Wv=15000 lb=6803kg. (®©y lµ khèi l­îng khi ch­a kÓ ®Õn chÊt l­u lµm viÖc hay thö thuû lùc…) 2.5.4. DiÖn tÝch mÆt sµn l¾p ®Æt Tõ to¸n ®å h×nh (2.1) ta t×m ®­îc diÖn tÝch dïng ®Ó l¾p ®Æt b×nh t¸ch víi c¸c th«ng sè nh­ trªn lµ 670 ft2. Tøc lµ cÇn diÖn tÝch bÒ mÆt kho¶ng 65 m2. 2.5.5. Sµn chÞu t¶i: Theo c«ng thøc (2.21) ta cã : Ww=V.1000+ Wv(kg) =25.1000 +6803=31803 (kg) Nh­ vËy träng l­îng mµ sµn ph¶i chÞu lµ 31,803 tÊn, cã nghÜa lµ sµn chÞu t¶i träng ph©n bè lµ: 31,803/65=0,49 tÊn/m2. 2.5.6. TÝnh to¸n gia cè b×nh t¸ch + S¬ ®å gia cè Trong qóa tr×nh nèi c¸c thiÕt bÞ víi b×nh t¸ch, ta ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn cña c¸c mèi nèi trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña b×nh, vµ ph­¬ng ph¸p hay sö dông lµ gia cè mèi nèi. Ng­êi ta ®­a ra ®­êng kÝnh giíi h¹n do, vµ cÇn ph¶i gia cè nÕu gi¸ trÞ dl>do. Trong ®ã: d: ®­êng kÝnh èng cña lç cÇn gia cè S1: chiÒu dµy thµnh èng nèi chiÒu dµi phÇn bªn ngoµi cña th©n èng nèi. : chiÒu dµi phÇn bªn trong cña th©n èng n«Ý. :®é réng cña tÊm ®Öm t: chiÒu dÇy thµnh b×nh C: chiÒu dÇy kÓ tíi ®é ¨n mßn D: ®­êng kÝnh trong b×nh Theo tiªu chuÈn GOCT 14349-80 ta cã c«ng thøc tÝnh chiÒu dÇy b×nh t¸ch: (2.23) víi Ck lµ chiÒu dÇy dù phßng ¨n mßn thµnh b×nh. Ck=0,28 cm. ChiÒu dÇy ®¸y b×nh: (2.24) víi Cs lµ chiÒu dÇy dù phßng ¨n mßn ®¸y b×nh. Cs=0,42 cm. Chän chiÒu dµy chung lµ: t=1,8 cm §­êng kÝnh cÇn giíi h¹n lç cÇn gia cè trªn thµnh b×nh lµ: (2.25) lµ chiÒu dµy thiÕt kÕ Víi c¸c lç cã ®­êng kÝnh nhá h¬n 11 cm trªn thµnh b×nh kh«ng cÇn ph¶i thiÕt kÕ gia cè bæ sung. §­êng kÝnh giíi h¹n lç cÇn gia cè trªn ®¸y b×nh: . (2.26) Víi : . (2.27) (2.28) Ta thay c¸c th«ng sè: r = 40 (cm) Þ Þ do= 13,8 (cm). + TÝnh to¸n gia cè: ¸p dông tÝnh to¸n cho lç cã ®­êng kÝnh 45 cm (l¾p ®Ëy). - ChiÒu dÇy th©n èng nèi cÇn gia cè: (2.29) - ChiÒu dµi phÇn bªn ngoµi cña th©n èng nèi: (2.30) LÊy chiÒu dµy thµnh èng ban ®Çu lµ: S1 =1 cm - ChiÒu dµi bªn trong phÇn th©n èng: (2.31) - §é réng tÝnh to¸n tÊm ®Öm: (2.32) Ch­¬ng 3 Yªu cÇu vÒ kü thuËt l¾p ®Æt - vËn hµnh - b¶o d­ìng b×nh t¸ch 3.1. Yªu cÇu vÒ l¾p ®Æt b×nh t¸ch · Khi tiÕn hµnh l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cÇn ph¶i tu©n theo quy ®Þnh tiªu chuÈn: CHP-3I-78 ‘‘ C¸c ®Þnh møc vµ quy ®Þnh x©y dùng, c¸c quy ®Þnh vÒ s¶n xuÊt vµ tiÕn tr×nh c«ng viÖc, trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, c¸c quy ®Þnh chung, vµ c¸c yªu cÇu hiÖn hµnh’’. · L¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng s¬ ®å h­íng dÉn ®Ýnh kÌm thiÕt bÞ. · Nghiªm cÊm l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ ë ngoµi b¶n vÏ kü thuËt vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c ë ngoµi vá thiÕt bÞ. · C¸c thiÕt bÞ ®Æt t¹i vÞ trÝ x©y l¾p ë d¹ng ch­a hoµn chØnh th× ph¶i hoµn thiÖn tr­íc khi l¾p ®Æt phï hîp víi tiªu chuÈn GOCT 26-29I-79. · Kh¶ n¨ng hµn t¹i vÞ trÝ l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ nhiÖt cña c¸c linh kiÖn nµo ®ã mµ ch­a ®­îc xem xÐt khi thiÕt kÕ th× ph¶i thèng nhÊt víi nhµ chÕ t¹o. · C¸c thiÕt bÞ cã thÓ ®­îc l¾p ®Æt trªn c¸c cÊu tróc kim lo¹i còng nh­ trªn nÒn bª t«ng. · C¸c thiÕt bÞ n»m ngang kh«ng ®iÓm tùa d¹ng yªn ngùa ®­îc ®Æt trªn c¸c nÒn bª t«ng. · KiÓm tra vÞ trÝ thiÕt kÕ trªn nÒn c¸c thiÕt bÞ th¼ng ®øng tiÕn hµnh phï hîp víi ‘‘ Quy ph¹m vÒ x©y l¾p c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ d¹ng nghiªng vµ d¹ng th¸p’’ BCH 351-751 PMCC-CCCP. ViÖc ®­a ra khái vÞ trÝ th¼ng ®øng cña c¸c thiÕt bÞ d¹ng cét cÇn phÈi chÊp nhËn phï hîp víi tiªu chuÈn BCH 351-751 PMCC-CCCP. · C¸c thiÕt bÞ th¼ng ®øng sau khi l¾p ®Æt ph¶i ®­îc kÑp chÆt trªn c¸c bul«ng c¬ b¶n. Tr­íc khi b¾t chÆt èc vÝt vµo bul«ng kh«ng ®­îc tiÕn hµnh c«ng viÖc v× cã thÓ lµm xª dÞch vÞ trÝ cña thiÕt bÞ. · ThiÕt bÞ n»m ngang ph¶i ®­îc ®Æt víi ®é nghiªng 0,002-0,003 vÒ phÝa c«n dÉn l­u (víi c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt th× vÒ phÝa buång ph©n phèi). · ViÖc kiÓm tra ®é nghiªng ph¶i tu©n theo phÇn d­íi vá thiÕt bÞ. · Khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ n»m ngang trªn cÊu tróc kim lo¹i ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chuyÓn dÞch tù do khi cã gi·n në nhiÖt. · Tr­íc khi ®æ bª t«ng phÇn phÝa ren cña c¸c èc vÝt ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc b«i dÇu. · Sau khi kiÓm tra thiÕt bÞ trªn nÒn mãng vµ ®æ bª t«ng, c¸c èc vÝt ®iÒu chØnh còng nh­ c¸c bul«ng dïng ®Ó kÑp chÆt víi ®iÓm tùa trong thêi gian ®Æt thiÕt bÞ trªn nÒn mãng ph¶i ®­îc ®Æt xa. C¸c lç ren ph¶i ®­îc b«i kÝn mì chèng rØ. · Sau khi ®Æt thiÕt bÞ trªn nÒn mãng, c¸c èc vÝt cña bul«ng ®iÓm tùa cè ®Þnh ®­îc hµn chÆt víi c¸c tÊm ®Öm. · ViÖc bè trÝ thiÕt bÞ trªn mÆt b»ng l¾p r¸p ph¶i ®¶m b¶o c¸c khe hë cÇn thiÕt gi÷a c¸c thiÕt bÞ. · Chèng sÐt c¸c thiÕt bÞ ph¶i thùc hiÖn phï hîp víi c¸c chØ dÉn vÒ thiÕt kÕ vµ x©y l¾p hÖ thèng chèng sÐt c«ng tr×nh. 3.2. Quy tr×nh vËn hµnh b×nh t¸ch 3.2.1. VËn hµnh ë chÕ ®é b×nh th­êng · C«ng t¸c chuÈn bÞ + Th«ng b¸o cho ng­êi trùc t¹i phßng ®iÒu khiÓn vµ c¸c bé phËn liªn quan r»ng thiÕt bÞ s¾p ho¹t ®éng: ¸p suÊt t¨ng, nhiÖt ®é t¨ng, mùc chÊt láng t¨ng… + KiÓm tra khÝ nguån nu«i, nguån ®iÖn ®· s½n sµng + KiÓm tra c¸c hÖ thèng ®ang ho¹t ®éng bao gåm: - ESD - HÖ thèng b¸o ch¸y vµ b¸o khÝ - HÖ thèng ®iÒu khiÓn - HÖ thèng b¶o vÖ - C¸c thiÕt bÞ chØ b¸o vµ ®iÒu khiÓn tù ®éng c¸c th«ng sè lµm viÖc tù ®éng cña b×nh (mùc chÊt láng, ¸p suÊt…) thiÕt bÞ chØ b¸o nhiÖt ®é, ®o l­u l­îng - KiÓm tra viÖc x¶ hÕt n­íc trong b×nh - KiÓm tra c¸c mÆt bÞt ph¶i ®­îc th¸o hÕt (trong tr­êng hîp söa ch÷a/kiÓm ®Þnh b×nh) - KiÓm tra t×nh tr¹ng c¸c van x¶ ®· ®ãng kÝn - KiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña c¸c van ®Çu vµo, ®Çu ra, t×nh tr¹ng kÕt nèi thiÕt bÞ víi hÖ thèng c«ng nghÖ. - B×nh t¸ch C2 vµ c¸c m¸y b¬m dÇu s½n sµng lµm viÖc. C¸c chuÈn bÞ ®¨ thùc hiÖn cÇn ghi vµo phÇn ‘‘PhiÕu chuÈn bÞ ®­a thiÕt bÞ vµo vËn hµnh’’- BiÓu mÉu I-KX-C05-01/F01. · §­a b×nh vµo ho¹t ®éng theo tr×nh tù nh­ sau + ChuyÓn vÒ chÕ ®é tay c¸c hÖ thèng b¶o vÖ tù ®éng + §ãng c¸c van sau ®©y: Nº 3, Nº7 trªn ®­êng bybass cña ®­êng khÝ vµ ®­êng dÇu + Më c¸c van sau ®©y: - Van: Nº 4, Nº5 th«ng ®­êng dÇu sang b×nh C2 - Van: Nº1, Nº2 ®­a khÝ vµo hÖ thèng thu gom hoÆc ®èt ë phakel - Van: Nº SDV-502: ®­a hçn hîp dÇu khÝ tõ c¸c giÕng qua côm ph©n dßng xuèng ®­êng èng thu gom t¹i Block 1,2 vµo b×nh C1, ®­a b×nh C1 vµo lµm viÖc. + Sau khi c¸c thiÕt bÞ ®· lµm viÖc æn ®Þnh th× chuyÓn c¸c hÖ thèng b¶o vÖ vÒ chÕ ®é tù ®éng vµ tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn khëi ®éng b×nh C1 ghi vµo sæ trùc c«ng nghÖ · KiÓm tra trong qu¸ tr×nh vËn hµnh Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, thî vËn hµnh thiÕt bi ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra th­êng xuyªn c¸c th«ng sè lµm viÖc cña b×nh C1 nh­: mùc chÊt láng trong b×nh, ¸p suÊt lµm viÖc ph¶i n»m trong giíi h¹n cho phÐp cña nhµ s¶n xuÊt vµ phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ trªn giµn. §¶m b¶o cho thiÕt bÞ nµy lu«n ë tr¹ng th¸i kü thuËt tèt, vËn hµnh an toµn, n©ng cao ®é tin cËy vµ kÐo dµi tuæi thä ho¹t ®éng. Hµng ngµy thî khai th¸c ph¶i kiÓm tra ®Þnh kú 4 giê/lÇn vµ ghi c¸c th«ng sè lµm viÖc cña b×nh vµo sæ theo dâi c«ng nghÖ khai th¸c. §èc c«ng khai th¸c ph¶i ghi c¸c th«ng sè lµm viÖc cña b×nh trong b¸o c¸o hµng ngµy göi vÒ XNKTDK. §Þnh kú 3 th¸ng/lÇn ph¶i tiÕn hµnh hiÖu chØnh ¸p suÊt lµm viÖc cña van an toµn theo lÞch ®· ®­îc duyÖt. TiÕn hµnh c¸c ViÖc kh¸m nghiÖm ®Þnh kú ph¶i theo ®óng thêi gian quy ®Þnh · Dõng b×nh B×nh C1 ph¶i dõng lµm viÖc trong c¸c tr×nh tù sau ®©y: + Th«ng b¸o cho ng­êi trùc t¹i phßng ®iÒu khiÓn vµ c¸c bé phËn liªn quan biÕt viÖc thiÕt bÞ s¾p ngõng ho¹t ®éng: ¸p suÊt gi¶m, nhiÖt ®é gi¶m, mùc chÊt láng gi¶m… + NÕu chØ dõng riªng b×nh C1 mµ kh«ng dõng giµn th× chuyÓn vÒ b×nh ®o (dùa theo c«ng suÊt b×nh ®o mµ ®ãng bít giÕng nÕu cÇn thiÕt) + NÕu dõng b×nh C1 kÕt hîp dõng giµn th× ph¶i ®ãng toµn bé c¸c giÕng khai th¸c + §Èy toµn bé dÇu tõ b×nh C1 sang b×nh C2.(më van bybass ®­êng dÇu cña b×nh C1) + Röa b×nh b»ng n­íc biÓn tõ hÖ thèng cøu ho¶ qua hÖ thèng ®­êng c«ng nghÖ + X¶ ¸p suÊt trong b×nh vÒ gi¸ trÞ kh«ng + §ãng c¸c van ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña b×nh. 3.2.2. KiÓm so¸t sù cè vµ c¸c t×nh huèng khÈn cÊp · Dõng b×nh khi cã sù cè · Tr¹ng th¸i lµm viÖc kh«ng b×nh th­êng, c¸c d¹ng sù cè, nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc + Mùc chÊt láng cao: C¸c nguyªn nh©n cã thÓ x¶y ra nh­ h­ cét møc, van ®iÒu chØnh mùc chÊt láng ho¹t ®éng kh«ng æn ®Þnh. TÝn hiÖu tõ LT-501 (Transmitter) ®Ó ®iÒu khiÓn van møc LCV-501 lµ kh«ng chÝnh x¸c, cÇn so s¸nh tÝn hiÖu møc tõ Transmitter víi cét møc hiÓn thÞ t¹i chç LG (level Gauge) vµ hiÖu chØnh l¹i, trong tr­êng hîp c¸c tÝn hiÖu møc kh«ng sö dông c¸c Transmitter mµ sö dông thiÕt bÞ ®o møc sö dông khÝ nÐn ®iÒu khiÓn van møc vµ thiÕt bÞ b¸o tÝn hiÖu sù cè th× cÇn so s¸nh vµ hiÖu chØnh l¹i c¸c thiÕt bÞ YPb nµy. Chó ý kiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña hÖ thèng thiÕt bÞ sÊy vµ b¶o «n c¸c cét møc. NÕu hÖ thèng nµy kh«ng lµm viÖc tèt cã thÓ dÉn tíi hiÖn t­îng dÇu bÞ ®«ng trong cét møc vµ tÝn hiÖu tõ LT-501 lµ tÝn hiÖu gi¶. Van ®iÒu chØnh møc LCV-501 ®ãng sù cè trong c¸c tÝn hiÖu: LSLL-501 cña b×nh C1, ESD, LSHH-521, LSLL-521, PSHH-521, PSLL-521 cña b×nh C2, Fire & Gas detection t¸c ®éng lµm cho bé ®iÒu khiÓn LY-501 ®­a ra tÝn hiÖu ®ãng van ®iÒu chØnh møc, cÇn ph¶i kiÓm tra c¸c tÝn hiÖu trªn råi gi¶i trõ chóng hoÆc kiÓm tra t¹i chç xem van cã bÞ kÑt th× cÇn söa ch÷a, trong tr­êng hîp van ®iÒu chØnh møc kh«ng cã c¸c tÝn hiÖu trªn mµ sö dông bé ®iÒu khiÓn PB-10 ë phßng ®iÒu khiÓn BM -8 th× cÇn hiÖu chØnh l¹i bé PB-10. Trong tr­êng hîp mùc chÊt láng trong b×nh C1 qu¸ cao v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp th× ph¶i lËp tøc më van bybass ®Ó h¹ nhanh mùc chÊt láng tõ b×nh C1 sang b×nh C2 ®Ó tr¸nh tr­êng hîp dÇu trµo ra. + Mùc chÊt láng thÊp: c¸c nguyªn nh©n cã thÓ x¶y ra bao gåm: van ®iÒu chØnh møc LCV-501 ho¹t ®éng kh«ng æn ®Þnh, van SDV-502 ®ãng sù cè, mÊt khÝ nguån nu«i cho SDV-502 - Van ®iÒu chØnh møc LCV-501 më do t¸c ®éng cña LT-501, kiÓm tra tÝn hiÖu Transmitter nÕu cã sai lÖch th× hiÖu chØnh l¹i hoÆc kiÓm tra t¹i chç xem van cã bÞ kÑt hoÆc tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn LY-501 bÞ sai lÖch th× hiÖu chØnh l¹i. Chó ý kiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña hÖ thèng thiÕt bÞ sÊy vµ b¶o «n c¸c cét møc. NÕu hÖ thèng nµy ho¹t ®éng kh«ng tèt cã thÓ dÉn tíi hiÖn t­îng dÇu bÞ ®«ng trong cét møc vµ tÝn hiÖu tõ LT-501 lµ kh«ng chÝnh x¸c - Van SDV-502 ®ãng do tÝn hiÖu shutdown ESD, PSD tõ hÖ thèng ®iÒu khiÓn SCADA t¸c ®éng vµo van Solenoid XY-502 lµm ng¾t khÝ nguån nu«i cho van SDV-502, cÇn kiÓm tra tÝn hiÖu tõ LSHH-501 vµ gi¶i trõ tÝn hiÖu nµy - MÊt khÝ nguån nu«i cho van SDV-502 cã thÓ lµm cho c¸c van ®ãng l¹i, cÇn kiÓm tra nguån nu«i tõ c¸c bé Regulator trªn côm Manifold ph©n phèi khÝ nguån nu«i - MÊt khÝ nguån nu«i lµm cho van ®iÒu khiÓn møc LCV-501 më tèi ®a vµ van ®iÒu khiÓn ¸p suÊt PCV-501 ®ãng hoµn toµn khiÕn cho dÇu tõ b×nh C1 ®Èy nhanh sang b×nh C2. Trong tr­êng hîp nµy ph¶i xö lý nhanh b»ng c¸ch më bybass ®­êng khÝ vµ ®ãng van trªn ®­êng håi cña dÇu tõ ®­êng b¬m vÒ b×nh C2 - Khi mùc chÊt láng t¹i b×nh C1 qu¸ thÊp v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, dÉn tíi hiÖn t­îng khÝ tõ b×nh C1 ®i sang b×nh C2 sÏ g©y sù cè cho b×nh C2 vµ m¸y b¬m dÇu, cÇn ph¶i lËp tøc ®ãng van Nº3 ®Ó n©ng mùc chÊt láng tõ b×nh C1 lªn vµ chuyÓn t¹m thêi sang chÕ ®é tay ®Ó ®iÒu chØnh mùc chÊt láng trong b×nh C1 qua hÖ thèng vµ bybass trªn ®­êng dÇu tõ C1 sang C2 trong thêi gian xö lý. + ¸p suÊt b×nh cao: c¸c nguyªn nh©n cã thÓ x¶y ra bao gåm : Van ®iÒu chØnh ¸p suÊt PCV-501 lµm viÖc kh«ng æn ®Þnh, mÊt khÝ nguån nu«i cho van PCV-501 - Van ®iÒu chØnh ¸p suÊt PCV-501 ®ãng l¹i do tÝn hiÖu tõ Transmitter PT-501 kh«ng chÝnh x¸c, lµm cho bé biÕn ®æi tÝn hiÖu I/P PY-501 ®­a ra tÝn hiÖu ®ãng van, cÇn ph¶i kiÓm tra ®­a ra hiÖu chØnh l¹i Transmitter hoÆc kiÓm tra t¹i chç xem van cã bÞ kÑt th× cÇn söa ch÷a - MÊt khÝ nguån nu«i cho van PCV-501 sÏ lµm cho van ®ãng l¹i, cÇn kiÓm tra khÝ nguån nu«i tõ c¸c bé Regulator trªn côm Manifold ph©n phèi khÝ nguån nu«i t¹i BM-3 - Trong tr­êng hîp ¸p suÊt trong b×nh cao v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, th× ph¶i lËp tøc më van bybass trªn ®­êng khÝ ®Ó gi¶m ¸p suÊt trong b×nh xuèng trong thêi gian xö lý. · §­a b×nh trë l¹i lµm viÖc sau sù cè: Sau khi xö lý xong sù cè th× ®­a b×nh trë l¹i lµm viÖc víi tr×nh tù nh­ sau: - TiÕn hµnh gi¶i trõ c¸c van, c¸c SDV, c¸c van ®iÒu khiÓn tõ hÖ thèng SCADA - TiÕn hµnh khëi ®éng thiÕt bÞ theo nh­ ®· nãi ë trªn. 3.3. ChÕ ®é b¶o d­ìng b×nh t¸ch HGC C¸c yªu cÇu ®Æt ra cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc, c¸c b×nh t¸ch sau mét thêi gian lµm viÖc nhÊt ®Þnh do nhiÔm bÈn g©y ra cho c¸c bé phËn hiÖn t­îng bÞ t¾c c¸c van, c¸c èng dÉn hay do parafin l¾ng ®äng hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c cã thÓ lµm cho c¸c thiÕt bÞ ngõng lµm viÖc g©y ng­ng trÖ s¶n xuÊt. V× vËy ph¶i ®Þnh kú dän röa vµ lµm s¹ch c¸c b×nh t¸ch. B×nh t¸ch HGC ®­îc thiÕt kÕ mét sè c¸ch lµm s¹ch chÝnh nh÷ng lç n¹o cÆn. Nh÷ng b×nh lín cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ vµi c¸ch ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc lµm s¹ch. Víi c¸c b×nh nhá cã thÓ ®­îc n¾m nh÷ng tay n¾m vµ c¸c dông cô röa ®Ó dÔ dµng lµm s¹ch vµ söa ®Þnh kú. + Th­êng xuyªn xem xÐt, kiÓm tra bªn ngoµi (c¸c mèi hµn) t¹i c¸c ®iÓm nèi. + Lµm s¹ch c¸c mèi hµn + BÒ mÆt c¸c phÇn kh«ng s¬n ®­îc phñ b»ng vËt liÖu theo + Tr­íc khi phñ s¬n cÇn ®­îc phun c¸t + Líp s¬n lãt 0,3k theo GOCT vµ s¬n hai líp sau khi ®· thö vµ nghiÖm thu. DiÖn tÝch F=0,2m2. Ch­¬ng 4 Kü thuËt an toµn-C¸c sù cè th­êng gÆp víi b×nh t¸ch -BiÖn ph¸p kh¾c phôc 4.1. Quy ph¹m an toµn ViÖc vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ ph¶i tu©n theo c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ vµ c¸c h­íng dÉn vÒ an toµn: + ViÖc vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu trong ‘‘Quy tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ an toµn sö dông c¸c b×nh cao ¸p’’ ®· ®­îc c¬ quan gi¸m s¸t kü thuËt Liªn X« phª duyÖt, ®ã lµ c¸c quy t¾c an toµn trong c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp + ViÖc vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c th«ng sè ®· ghi trong c¸c h­íng dÉn sö dông thiÕt bÞ, nÕu sö dông kh¸c ®i ph¶i ®­îc sù phª duyÖt cña bé phËn nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ kü thuËt + ThiÕt bÞ ph¶i ®Çy ®ñ c¸c bé phËn an toµn nh­ ghi trong tµi liÖu vµ h­íng dÉn ®Ýnh kÌm + ThiÕt bÞ ph¶i ngõng ho¹t ®éng trong c¸c tr­êng hîp: - ¸p suÊt v­ît qu¸ møc cho phÐp - Háng van an toµn - Háng ¸p kÕ vµ kh«ng thÓ x¸c ®Þnh - C¸c bul«ng gia cè mÆt bÝch bÞ háng hoÆc kh«ng ®ñ sè l­îng yªu cÇu - C¸c ®ång hå ®o chØ b¸o, thiªt bÞ ®iÒu chØnh bÞ háng, ho¹t ®éng kh«ng æn ®Þnh. + Kh«ng ®­îc söa ch÷a thiÕt bÞ d­íi ¸p suÊt cao + ViÖc x¶ khÝ tõ thiÕt bÞ ra ngoµi chØ ®­îc thùc hiÖn qua ®­êng x¶ ra ®uèc, nghiªm cÊm viÖc x¶ ra khe hë mÆt bÝch + §Ó kiÓm tra tèc ®é ¨n mßn cña thiÕt bÞ cÇn tiÕn hµnh ®o ®é dµy Ýt nhÊt 2 n¨m mét lÇn b»ng biÖn ph¸p kiÓm tra kh«ng ph¸ huû. 4.2. C¸c sù cè th­êng gÆp vµ c¸ch kh¾c phôc B¶ng 4.1. Nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc víi tr­êng hîp chÊt láng bÞ cuèn ra ngoµi theo khÝ Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc L­u l­îng khÝ vµo d­ nhiÒu. KiÓm tra l¹i l­u l­îng khÝ, chØnh l¹i theo thiÕt kÕ Mùc láng lªn vïng khÝ ch­a t¸ch. KiÓm tra mùc chÊt láng, chØnh thÊp h¬n thiÕt kÕ C¸c thiÕt bÞ t¸ch bªn trong bÞ kÑt do bôi vµ n­íc. KiÓm tra l¹i nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt tÝnh theo l­îng n­íc ®­îc t¹o ra Sãng m¹nh ë phÇn chÊt láng Do ¸p suÊt nhá h¬n 0,1Bar. KiÓm tra l¹i hay cµi ®Æt thªm mµng ng¨n ngang. ¸p suÊt ho¹t ®éng lín h¬n ¸p suÊt thiÕt kÕ KiÓm tra ¸p suÊt ho¹t ®éng t¨ng l­u l­îng khÝ. Tû träng chÊt láng (OAPI) cao h¬n thiÕt kÕ Gi¶m l­u l­îng khÝ theo tû träng Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc th­êng x¶y ra 3 sù cè chÝnh lµ: · ChÊt láng bÞ cuèn ra ngoµi theo khÝ · Mùc chÊt láng kh«ng æn ®Þnh - Phao bÞ bao phñ hoµn toµn bëi chÊt láng, do ®ã ta ph¶i thæi ra ®­êng èng chia ®é ®Ó lÊy møc ®o chÝnh x¸c. NÕu thïng ®o ë ngoµi th× cÇn thæi ch×m xuèng xem cã kÑt kh«ng. Khi èng ®o møc chÊt láng vµ phao kiÓm tra xong th× xem cã bÞ ch×m kh«ng, th­êng xuyªn rót chÊt láng ra ®Ó phao ch×m 1/2, nhËp mùc chÊt láng c¸c bé ®iÒu khiÓn - Mùc chÊt láng thÊp d­íi phao: kiÓm tra xem phao cã bÞ kÑt kh«ng, ®ãng van th¸o láng ®Ó van ch×m 1/2. - Van ®iÒu khiÓn chÊt láng kh«ng lµm viÖc cÇn: + KiÓm tra l¹i sù ho¹t ®éng cña van xem ®ãng më cã ®óng kh«ng + VÆn van ®ãng më hoµn toµn xem cã ph¶n lùc hay kh«ng + KiÓm tra l­u l­îng láng ®Ó x¸c ®Þnh trë lùc trong ®­êng èng. - Phao bÞ l¾c do sãng: l¾p gi¸ b¶o vÖ phao lu«n c©n b»ng lµm viÖc æn ®Þnh - Bé ®iÒu khiÓn møc chÊt láng kh«ng t­¬ng øng bÞ thay ®æi møc cã thÓ do bé ®iÒu khiÓn háng, phao thñng hoÆc chÊt láng ë d­íi phao. Ta ph¶i ®ãng më van ®Ó chÊt láng dao ®éng b»ng chiÒu dµi cña phao, nÕu bé ®iÒu khiÓn kh«ng t­¬ng øng sÏ lµm phao r¬i. · Qu¸ t¶i chÊt láng B¶ng 4.2. Nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc víi tr­êng hîp qu¸ t¶i chÊt láng Nguyªn nh©n Kh¾c phôc L­u l­îng c¸c dßng cao ChØnh l¹i ®óng thiÕt kÕ NhiÖt ®é t¸ch thÊp qua thiÕt kÕ T¨ng nhiÖt ®é t¸ch Bé ng­ng tô, läc bÞ t¾c KiÓm tra ¸p suÊt r¬i (sôt ¸p) hoÆc phôc håi söa ch÷a, tÈy röa bé ng­ng tô hoÆc thay thÕ Ch­¬ng 5 HÖ thèng ®iÒu chØnh møc vµ ¸p suÊt b×nh t¸ch 5.1. S¬ ®å khèi cña hÖ thèng ®iÒu chØnh møc vµ ¸p suÊt Bé biÕn ®æi møc Bé biÕn ®æi I/P Van ®iÒu khiÓn Binh thu gom B×nh t¸ch PID Bé biÕn ®æi I/P Van ®iÒu khiÓn Bé biÕn ®æi ¸p suÊt Bé ®iÒu khiÓn h01 PID Bé ®iÒu khiÓn P01 h01 h P S¬ ®å khèi hÖ thèng ®iÒu khiÓn ¸p suÊt vµ møc cña b×nh t¸ch 5.2. Chøc n¨ng cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn møc vµ ¸p suÊt HÖ thèng ®iÒu khiÓn møc vµ ¸p suÊt cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ tù ®éng ®iÒu chØnh mùc chÊt láng vµ ¸p suÊt trong b×nh ®Ó b¶o vÖ b×nh vµ c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm. TÊt c¶ c¸c b×nh trong hÖ thèng lµm viÖc trong kho¶ng ¸p suÊt vµ møc dÇu quy ®Þnh. Nã ®­îc b¶o vÖ b»ng hÖ thèng tù ®éng vµ hÖ thèng van an toµn ®Æt trªn nãc b×nh: - NÕu ¸p suÊt trong b×nh v­ît qu¸ giíi h¹n th× van an toµn næ x¶ ¸p suÊt theo ®­êng dÉn tíi pakel ®èt. Khi ¸p suÊt gi¶m tíi giíi h¹n lµm viÖc th× van l¹i tù ®éng ®ãng l¹i. - T¹i cöa ra cña dÇu vµ khÝ ë c¸c b×nh ®Òu l¾p hÖ thèng van min ®Ó tù ®éng ®iÒu chØnh møc dÇu khÝ vµ ¸p suÊt trung b×nh. 5.3. Nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn møc vµ ¸p suÊt b×nh t¸ch. Khi dÇu vµo b×nh ®­îc ®­a ®Õn tÊm chÆn, c¸c tÊm chÆn cã t¸c dông lµm æn ®Þnh møc chÊt láng víi dßng ch¶y cã xung ®éng lín. Dùa trªn sù va ®Ëp cña dÇuvµo c¸c tÊm chÆn nªn c¸c bät khÝ trong dÇu ®­îc t¸ch ra vµ bay lªn phÝa trªn do tû träng nhÑ h¬n. Trong qu¸ tr×nh va ®Ëp, d­íi t¸c dông cña träng lùc, chÊt láng nÆng h¬n cã xu h­íng chuyÓn ®éng xuèng phÝa d­íi, cßn khÝ bay lªn phÝa trªn, ®ång thêi n­íc trong dÇu còng ®­îc t¸ch ravµ ®­a ra ngoµi theo van 100/16. KhÝ nµy còng ®­îc xö lý mét lÇn n÷a b»ng c¸ch ®Æt mét tÊm chÆn cã cÊu t¹o ®Æc biÖt h¬n, d­íi t¸c dông cña tÊm chÆn nµy dÇu cßn lÉn trong khÝ hoµn toµn ®­îc t¸ch ra. ë ®©y, nÕu kh«ng cã bé chØ thÞ møc vµ ¸p suÊt th× dÇu sÏ theo ®­êng dÇu, khÝ theo ®­êng khÝ, lóc ®ã møc vµ ¸p suÊt trong b×nh sÏ kh«ng gi÷ ®­îc ë vÞ trÝ æn ®Þnh. Do vËy mµ ng­êi ta ®Æt bé ®iÒu chØnh møc vµ ¸p suÊt ®Ó duy trÞ s­ æn ®Þnh cña dÇu. 5.3.1. §iÒu chØnh ¸p suÊt ¸p suÊt cña b×nh t¸ch phô thuéc vµo l­îng khÝ t¸ch ra tõ dÇu, l­îng khÝ ®i qua van ®iÒu khiÓn ®Õn hÖ thèng thu gom khÝ vµ thÓ tÝch chøa khÝ trong b×nh. PT 501 (Pressure transmitter) lµ bé c¶m biÕn ¸p suÊt trong b×nh t¸ch.TÝn hiÖu ra ®­îc so s¸nh víi c¸c ng­ìng ®Æt tr­íc lµ PSL 501 vµ PSH 501. NÕu ¸p suÊt v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ nµy sÏ xuÊt hiÖn tÝn hiÖu b¸o ®éng ¸p suÊt cao PAH 501 vµ ¸p suÊt thÊp PSL 501. TÝn hiÖu tõ PT cßn ®­îc ®­a vµo bé ®iÒu khiÓn PC 501. TÝn hiÖu ra cña bé ®iÒu khiÓn t¸c ®éng vµo bé biÕn ®æi dßng ¸p suÊt PY 501 ®Ó ®iÒu khiÓn van PCV 501 (Pressure control valve), nÕu ¸p suÊt cao van PCVsÏ më lín ®Ó khÝ ®i qua nhiÒu vµ ng­îc l¹i nÕu ¸p suÊt thÊp th× van PCV sÏ tù ®éng ®ãng l¹i. Trong tr­êng hîp sù cè van nµy sÏ më ra hoµn toµn. Ngoµi ra cßn cã van an toµn víi gi¸ trÞ ®Æt 27,5 atm. Khi ¸p suÊt v­ît qu¸ gi¸ trÞ nµy, van an toµn më ra ®­a khÝ vÒ ®­êng Flare. HÖ thèng x¶y ra sù cè dõng c«ng nghÖ nÕu 2 r¬le ¸p suÊt thÊp vµ r¬le ¸p suÊt cao t¸c ®éng. Ng­êi vËn hµnh theo dâi ¸p suÊt t¹i b×nh t¸ch nhê bé chØ thÞ t¹i chç PI 501 vµ PI 503 vµ t¹i phßng ®iÒu khiÓn chung nhê tÝn hiÖu PIR. 5.3.2. §iÒu chØnh møc b×nh t¸ch Møc cña b×nh t¸ch phô thuéc vµo l­u l­îng dÇuvµo tõ ®­êng thu gom vµ l­u l­îng ra qua van ®iÒu khiÓn LCV 501. TÝn hiÖu ra cña LT 501 tØ lÖ víi møc b×nh t¸ch. TÝn hiÖu nµy ®­îc ®­a so s¸nh víi trÞ sè møc thÊp LSL 501 vµ trÞ sè møc cao LSH 501. NÕu v­ît qu¸ c¸c trÞ sè nµy, hÖ thèng sÏ cho th«ng b¸o møc thÊp LSL 501 hoÆc møc cao LSH 501. TÝn hiÖu cña LT 501 cßn ®­îc ®­a vµo bé ®iÒu khiÓn LC 501. TÝn hiÖu ra cña bé ®iÒu khiÓn LC 501 sÏ ®iÒu khiÓn van LCV 501 th«ng qua bé biÕn ®æi dßng ¸p LY 501. §Ó n©ng cao ®é tin cËy trong hÖ thèng cßn sö dông r¬le møc thÊp LSLL 501 vµ r¬le møc cao LSHH 501. Khi mét trong hai r¬le nµy t¸c ®éng sÏ xuÊt hiÖn tÝn hiÖu PSD hoÆc LSLL 501 hoÆc LSHH 501. NÕu LSLL t¸c ®éng van SOL LXY 501 mÊt ®iÖn, khÝ nu«i ë bé biÕn ®æi dßng ¸p mÊt, van LCV ®ãng hoµn toµn. Khi LSHH t¸c ®éng tÝn hiÖu dõng c«ng nghÖ, PSD t¸c ®éng ®Õn van sù cè ®Çu vµo cña b×nh t¸ch. Ng­êi vËn hµnh theo dâi møc t¹i b×nh t¸ch nhê thiÕt bÞ chØ thÞ møc LG 501 vµ t¹i phßng ®iÒu khiÓn nhê bé tÝn hiÖu LIR. ë ®Çu b×nh ng­êi ta cã ®Æt mét van sù cè hay cßn gäi lµ van dõng khÈn cÊp. DÇu vµ khÝ tõ ®­êng thu gom qua van sù cè SDV 502 vµo b×nh t¸ch. Van sù cè ®ãng l¹i khi cã tÝn hiÖu ®ãng khÈn cÊp ESD (Emergency Shutdown) hoÆc tÝn hiÖu ®ãng c«ng nghÖ PSD (Procces Shutdown). TÝn hiÖu ®ãng khÈn cÊp cã thÓ tù ®éng cµi tõ hÖ thèng b¸o ch¸y hoÆc nhÊn nót ®ãng khÈn cÊp. Trong tr­êng hîp vËn hµnh b×nh th­êng, ta ®ãng më van b»ng tÝn hiÖu HS 502 hoÆc ZS 502. Tr¹ng th¸i ®ãng më cña van sù cè ®­îc ®Æc tr­ng b»ng hai tÝn hiÖu ZSH 502 vµ ZSL 502. DÇu vµ khÝ sau khi t¸ch ra ®­îc ®­a ra ngoµi cã thÓ dïng trong khai th¸c Gaslift, mét phÇn ®­îc ®­a vµo bê ®Ó ch¹y c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn,phÇn cßn l¹i ®­a ra Flare ®Ó ®èt. 5.4. C¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn 5.4.1. Van ®iÒu khiÓn l­u l­îng (FCV) Dùa vµo yªu cÇu cña hÖ thèng cÇn cã van tiÕt l­u ®iÒu chØnh ¸p suÊt vµ l­u l­îng cña b¬m Ðp chÝnh nh»m ®Æt c¸c th«ng sè lµm viÖc cña b¬m vµ cña c«ng nghÖ b¬m Ðp. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc: H×nh 5.2. CÊu t¹o chi tiÕt cña control valve Bé ®iÒu khiÓn van gåm cã: Module khÝ: §­a khÝ nÐn ®Õn ®ãng mö van. Module I/P: BiÕn ®æi tÝn hiÖu ®iÖn thµnh tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn Module khÝ. Khi cã tÝn hiÖu dßng ®iÖn ®iÒu khiÓn (420 mA) tõ trung t©m tíi Module I/P, theo c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dßng ®iÒu khiÓn mµ Module I/P sÏ ®­a ¸p suÊt khÝ ®iÒu khiÓn kh¸c nhau tíi Module khÝ. Module khÝ sÏ theo dßng ®iÖn ®Ó ®iÒu chØnh ¸p suÊt khÝ vµo xi lanh cña Actuator. khÝ nÐn vµo xi lanh t¸c dông ®Èy piston, ty ®Èy vµ ty van ®i lªn më van cho dßng chÊt láng ®i qua. Module khÝ cã hÖ thèng nhËn tÝn hiÖu ph¶n håi ®Þnh vÞ trÝ cña ty ®Èy ®Ó ®iÒu khiÓn møc më cña van theo dßng ®iÒu khiÓn. Khi dßng tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn nhá h¬n hoÆc b»ng 4 mA, Module khÝ ng¾t dßng khÝ nÐn vµo Actuator lóc nµy van sÏ ®ãng l¹i. 5.4.2. C¸c c¶m biÕn 5.4.2.1. C¶m biÕn nhiÖt ®é Lµ thiÕt bÞ nhiÖt ®iÖn trë ®­îc g¾n vµo ®­êng èng. Khi nhiÖt ®é cµng cao th× ®iÖn trë nhiÖt cã trÞ sè cµng gi¶m (®iÖn trë thay ®æi nghÞch biÕn víi nhiÖt ®é). Sù thay ®æi nhá nµy ®­îc ®­a vµo m¹ch ®iÖn tö khuÕch ®¹i lªn. Do vËy dßng ®iÖn ®i qua bé phËn c¶m biÕn sÏ thay ®æi tuyÕn tÝnh víi nhiÖt ®é dßng khÝ (khi nhiÖt ®é t¨ng th× dßng ®iÖn t¨ng vµ ng­îc l¹i), víi ®iÖn ¸p nguån c©pa lµ 24V tõ Metering qua MTL ra bé c¶m biÕn. Dßng ®iÖn ®i qua bé c¶m biÕn thay ®æi sÏ lµm thay ®æi ®iÖn ¸p (analog) lÊy ra ë 2 ch©n cña MTL lµ tÝn hiÖu ®­a vÒ Computer Metering ®Ó xö lý. C¶m biÕn nhiÖt ®é ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn lý: ®iÖn trë cña kim lo¹i t¨ng lªn khi nhiÖt ®é t¨ng, do ®ã c¶m biªn nhiÖt b»ng ®iÖn trë dïng ®Ó ®o nhiÖt ®é cña thiÕt bÞ cÇn ®o. Bé c¶m biÕn nhiÖt ®é cã cÊu t¹o (H×nh 5.3) H×nh 5.3: CÊu t¹o c¶m biÕn nhiÖt ®é + PhÇn tö nh¹y c¶m víi nhiÖt ®é(1) + èng b¶o vÖ (2) + Bé xö lý tÝn hiÖu (3). Nguyªn lý ho¹t ®éng: Khi ®Æt ®iÖn ¸p mét chiÒu 24 V vµo c¶m biÕn nhiÖt ®iÖn trë, do nhiÖt ®é thay ®æi, ®iÖn trë t¸c dông thay ®æi dÉn ®Õn dßng ®iÖn Ir cña bé c¶m biÕn thay ®æi. Th«ng sè kü cña c¶m biÕn nhiÖt ®é ®iÖn trë nh­ sau: + §iÖn ¸p: 24V (DC). + Dßng ®iÖn thay ®æi ®Çu ra: 4-20 mA. + Ph¹m vi nhiÖt ®é ®o: -240-6400C. 5.4.2. C¶m biÕn ¸p suÊt Sö dông thiÕt bÞ ®o chªnh ¸p gi÷a ¸p suÊt trong lßng èng vµ ¸p suÊt m«i tr­¬ng. Sù chªnh ¸p nµy lµm thay ®æi ®iÖn trë vµ ®­îc khuÕch ®¹i vµ ®­a vÒ b»ng c¸p qua MTL vµ Computer Metering. Bé c¶m biÕn ¸p suÊt dïng ®Ó ®o ¸p suÊt chÊt láng vµ khÝ trong èng dÉn (h×nh 5.4). Bé c¶m biÕn ¸p suÊt gåm cã: + Lß xß diÒu chØnh (1) + èng xÕp (2). + Con tr­ît (3) + §iÖn trë thay ®æi (4) + Bé xö lý tÝn hiÖu (5). H×nh 5.4. CÊu t¹o c¶m biÕn ¸p suÊt * Nguyªn lý lµm viÖc cña c¶mbiÕn ¸p suÊt ®iÖn trë thay ®æi nh­ sau: Khi ¸p suÊt thay ®æi, èng xÕp ®µn håi di ®éng lµm con tr­ît thay ®æi vÞ trÝ dÉn ®Õn ®iÖn trë thay ®æi. Gi¸ trÞ ®iÖn trë thay ®æi dÉn ®Õn sù thay ®æi dßng ®iÖn trong bé chuyÓn ®æi. Bé chuyÓn ®æi nµy sÏ t¹o ra tÝn hiÖu ®Çu ra lµ dßng ®iÖn Ir = 4-20 mA. *Th«ng sè kü thuËt cña bé c¶m biÕn ¸p suÊt ®iÖn trë thay ®æi gåm: + §iÖn ¸p: 24V (DC). + Ph¹m vi dßng ra : 4-20 mA + Ph¹m vi ¸p suÊt ®o : chØnh ®Þnh. *S¬ ®å cÊu tróc c¶m biÕn ¸p suÊt 5.4.2.3. C¶m biÕn møc: Bé c¶m biÕn møc (h×nh 5.5) dïng ®Ó ®o møc chÊt láng trong c¸c thiÕt bÞ nh­ sau: bån chøa, b×nh t¸ch… * CÊu t¹o cña bé cÈm biÕn møc gåm cã: + Bé chuyÓn ®æi chªnh ¸p (hiÖu ¸p suÊt ). (1) + Bé chuyÓn ®æi chªnh ¸p - ®iÖn trë.(2) + Bé chuyÓn ®æi chªnh ¸p – dßng ®iÖn. (3) H×nh 5.5. CÊu t¹o c¶m biÕn møc *Nguyªn lý ho¹t ®éng cña bé c¶m biÕn møc nh­ sau: Do lµm viÖc trong m«i tr­êng ®Æc biÖt (dÔ ch¸y næ), c¸ thiÕt bÞ nh­: bån chøa, b×nh t¸ch…®Òu kÝn kh«ng th«ng víi khÝ quyÓn nªn chiÒu cao cñ møc chÊt láng ®­îc x¸c ®Þnh nhê hiÖu ¸p suÊt tÜnh. Khi chiÒu cao h th©y ®æi, ®iÖn trë thay ®æi, do ®ã dßng ®iÖn ®Çu ra Ir cña bé c¶m biÕn møc sÏ thay ®æi theo. *Th«ng sè kü thuËt cña bé c¶m biÕn møc + §iÖn ¸p: 24V (DC). + Ph¹m vi ®Çu ra : 4-20 mA + Ph¹m vi thay ®æi møc t­¬ng øng víi dßng ®iÖn lµ: 0 -100%. *S¬ ®å cÊu tróc c¶m biÕn møc 5.4.2.4. C¶m biÕn l­u l­îng ThiÕt bÞ ®o dùa trªn nguyªn lý ®o chªnh lÖch ¸p suÊt cña dßng ch¶y qua mét èng thu hÑp (tÊm lç), sau ®ã chªnh ¸p nµy ®­îc biÕn ®æi thµnh ®iÖn (h×nh 5.6). §Ó t¨ng ®é chÝnh x¸c cña phÐp ®o, mçi nhµnh ®o ®­îc ®Æt hai bé c¶m biÕn ®o l­u l­îng. + Mét bé ®o ë dßng < 20 mA. + Mét bé ®o ë dßng > 20 mA. Víi l­u l­îng dßng khÝ nhá t­¬ng øng víi dßng ®iÖn qua c¶m biÕn 20 mA> Metering sÏ tù ®éng chuyÓn sang ®äc ë thiÕt bÞ c¶m biÕn 2. - Bé c¶m biÕn l­u l­îng dïng ®Ó ®o l­u l­îng dßng chÊt láng, khÝ. - Bé chuyÓn ®æi hiÖu ¸p suÊt ®Ó ®o l­u l­îng gåm: - §Üa cã lç. - M¸ng ®µn håi - Bé chuyÓn ®æi hiÖu ¸p suÊt - Tay ®ßn - §iÓm tùa - Bé chuyÓn ®æi lùc - ®iÖn trë - Bé chuyÓn ®æi dång ®iÖn – lùc. - Bé xö lý t×n hiÖu ®iÖn. H×nh 5.6: CÊu t¹o c¶m biÕn l­u l­îng *Nguyªn lý ho¹t ®éng cña bé ®o l­u l­îng dùa vµo c«ng thøc sau: Q= k K = Trong ®ã: Q: l­u l­îng chÊt láng, khÝ. : HiÖu ¸p suÊt ®Çu ra, ®Çu vµo cña ®Üa A; TiÕt diÖn lç ®·i G: Gia tèc träng tr­êng. : Khãi l­îng riªng cña chÊt láng, khÝ : hÖ sè ch¶y phô thuéc kÕt cÊu cña ®Üa. Dßng ch¶y (khÝ,láng) ®i qua ®Üa t¹o nªn sù chªnh ¸p = P1 – P2. Mµng ®µn håi biÕn ®ái ®iÖn ¸p thµnh mét lùc do ®éng mét ®Çu tay ®ßn quanh ®iÓm tùa. Mét ®µu kia cña tay ®ßn chuyÓn lùc cña tay ®ßn dÉn ®Õn sù thay ®æi dßng ®iÖn – lùc sÏ gi÷ ®ßn bÈy ë thÕ c©n b»ng. *Th«ng sè kü thuËt cña bé c¶m biÕn l­u l­îng: + §iÖn ¸p: 24V (DC). + Ph¹m vi ®Çu ra : 4-20 mA + Ph¹m vi l­u l­îng ®o: chØnh ®Þnh dßng ®iÖn 0 -100%. 5.4.3. C¸c bé biÕn ®æi: 5.4.3.1. Bé biÕn ®æi dßng ®iÖn sang ¸p suÊt khÝ (1/P) *CÊu t¹o: ThiÕt bÞ gåm phÇn ®iÖn tö vµ phµn c¬ khÝ. PhÇn ®iÖn tö gåm ®iÖn tõ, lâi tõ vµ ®µu c¶m biÕn ¸p suÊt ®µu ra. PhÇn c¬ khÝ bao gåm vá b¹c, c¸c d­êng dÉn khÝ, vßi phun, thanh ch¾n, c¸c líp mµng cao su vµ c©y ty van. *Nguyªn lý ho¹t ®éng Tuú thuéc vµo tÝn hiÖu dßng ®iÖn ®iÒu khiÓn, phÇn vßi phun, khi ®ã nguån khÝ ®iÒu khiÓn sÏ thay ®æi. Nguån khÝ ®iÒu khiÓn nµy cho phÐp c©y ty van më nhiÒu hay Ýt. Do ®ã khi ®µu ra sÏ thay ®æi tÝn hiÖu dßng ®iÖn. §Çu c¶m biÕn ¸p suÊt ®Çu ra c¶m nh¹n vµ ®­a tÝn hiÖu vÒ m¹nh æn ®Þnh ¸p suÊt ®Ó chèng dao ®éng vµ chèng nhiÔm. *Th«ng sè kü thuËt Dßng ®iÒu khiÓn : 420 mA. KhÝ ®µu ra t­¬ng øng: 330 Psi. K = 27/15[Psi/mA] 5.4.3.2. Bé biÕn ®æi dßng ®iÖn ¸p suÊt dßng ®iÖn (Pressure Transmiter. P/I) *§o theo nguyªn lý ®iÖn (h×nh 5.7). - CÊu t¹o: Gåm mét ®Çu c¶m biÕn (Sensor) vµ bé gia céng tÝn hiÖu. M¹nh gia c«ng bao gåm bé biÕn ®æi A/D, vi xö lý vµ bé biÕn D/A. - Nguyªn lý ho¹t ®éng : Khi ¸p suÊt cÇn ®o thay ®æi, nã sÏ lµm thay ®æi ®iÖn ¸p ®Çu ra c¶m biÕn (sensor). Bé biÕn ®æi A/D chuyÓn ®iÖn ¸p nµy thµnh tÝn hiÖu sè, vµ ®­a vµo bé vi xö lý. Tuú theo cÊu h×nh vµ sù chuyÓn d¹t mµ bé vi xö lý sÏ cho biÕn ®æi D/A ®Ó chuyÓn thnµh tÝn hiÖu dßng ®iÖn ®µu ra (I = 420mA) phô thuéc ¸p suÊt cÇn ®o. - Chñng lo¹i vµ th«ng sè kü thuËt: + Nguån nu«i: 1240V. + TÝn hiÖu dßng ®iÖn: 420 mA. + Ph¹m vi ¸p suÊt cÇn ®o phô thuéc vµo sù cµi ®Æt cÊu h×nh, víi gi¸ trÞ ¸p su¸t thÇp nhÊt cña gi¶i ®o t­¬ng øng 4mA vµ gi¸ trÞ ¸p suÊt cao nhÊt cña gi¶ ®o t­¬ng øng 20 mA. §Æc biÖt khi bé c¶m biÕn ¸p suÊt bÞ sai lÖch ta cã thÓ chuÈn theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. + ChuÈn ®Çu c¶m biÕn (sensor), chuÈn bé biÕn ®æi D/A t¹i Pressure Transmiter. + ChuÈn l¹i ch­¬ng tr×nh, cµi l¹i cÊu h×nh: dïng bé giao tiÕp Hart. 5.4.3.3. Bé biÕn ®æi møc. Bé biÕn ®æi møc trong s¬ ®å cÊu tróc gi÷ chøc n¨ng lµ m¹nh håi tiÕp. Trong s¬ ®å bé biÕn ®æi møc cña b×nh t¸ch ®­îc ký hiÖu lµ kh1 vµ Kh2. Dùa theo nguyªn lý ho¹t ®éng cña bé biÕn ®æi møc, ta thÊy r»ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi vËn hµnh th× chiÒu cao nhá nhÊt lµ 0,2m (200mm), chiÒu cao lín nhÊt lµ 0,8m (800mm). Do vËy, tÝn hiÖu vµo lµ h = 0,20,8 m vµ tÝn hiÖu ra lµ dßng I = 420 mA. Theo sè liÖu trªn th× ta thÊy bé biÕn ®æi møc lµ mét kh©u khuÕch ®¹i. 5.4.3.4. Bé biÕn ®æi ¸p. Bé biÕn ®æi ¸p suÊt cã thÓ coi lµ mét kh©u tû lÖ, v× h»ng sè thêi gian cña phÇn tö ®iÖn tö rÊt nhá so víi h»ng sè thêi gian cña c¸c kh©u kh¸c trong hÖ thèng. TÝn hiÖuvµo cña bé biÕn ®æi ¸p suÊt vµ tÝn hiÖu ra lµ dßng 420 mA. §èi víi b×nh t¸ch ¸p suÊt cao tõ 025 at vµ b×nh tÝch 05at. 5.5. M« h×nh to¸n häc cña van ®iÒu khiÓn 5.5.1. C¬ së lý thuyÕt thuû ®éng häc Trë kh¸ng thuû lùc: - §Þng nghÜa: Trë kh¸ng thuû lùc lµ ®Æc ®iÓm do èng, van, tiÕt ®iÖn…ng¨n c¶n chuyÓn ®éng cña dßng ch¶y. Trë kh¸ng cña chÊt láng phô thuéc vµo trÞ sè Reynolds vµ ta cã c«ng thøc tÝnh to¸n sau: + HÖ sè: Re= Trong ®ã: v: vËn tèc trung b×nh cña dßng ch¶y [m/s] v: ®é nhít ®éng häc (m2/s) d: ®­êng kÝnh cña èng dÉn(m) - C«ng thøc tÝnh: Rt== Rt=2KrQ Kr= Trong ®ã: : ®é nhít ®éng häc f: hÖ sè ma s¸t cña èng dÉn : khèi l­îng riªng cña khèi chÊt láng(kg/m3) Kr: hÖ sè ch¶y rèi - S¬ ®å thay thÕ: Q = i R(Q) R(i) U DP - C«ng thøc: P1 - P2 = R(Q)Q P = R(Q)Q Qu¸n tÝnh thuû lùc: - §Þnh nghÜa: lµ lùc qu¸n tÝnh cÇn thiÕt ®Ó t¨ng tèc ®é cét n­íc trong èng. Gäi p1-p2 lµ chªnh ¸p cÇn thiÕt ®Ó gi¶m gia tèc cét chÊt láng. - C«ng thøc tÝnh: Dung khÝ: - §Þnh nghÜa: dung khÝ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng sù thay ®æi khèi l­îng khÝ trong b×nh chøa ®Ó t¹o nªn sù thay ®æi mét ®¬n vÞ ¸p suÊt khi nhiÖt ®é kh«ng ®æi. §¬n vÞ ®o dung khÝ lµ (kg/Pa). MÆt kh¸c: ®èi víi ®­êng èng hay b×nh chøa ta cã thÓ coi dung tÝch khÝ lµ kh¶ n¨ng tÝch chøa cña b×nh vµ ®­êng èng nªn ta sÏ cã c«ng thøc tÝnh theo d­íi ®©y. Do ®ã, ta cã thÓ coi dung khÝ lµ phÇn tö tô ®iÖn trong m¹ch thay thÕ kh¶o s¸t. - C«ng thøc: C = Trong ®ã: C: dung tÝch : sù thay ®æi khèi l­îng : tæn hao ¸p suÊt Thêi gian trÔ tv = tv = §­êng ®Æc tÝnh cña van Q = Trong ®ã: a: tiÕt diÖn më cña van : hÖ sè l­u l­îng cña van : tû träng chÊt láng : sôt ¸p cña van C¸c nhµ s¶n xuÊt cho ®­êng ®Æc tÝnh cña van víi =1 kg/cm2 ; Q=Kv HÖ sè Kv phô thuéc rÊt nhá vµo sôt ¸p cña van ( = 100 at, Kv thay ®æi 10%) Cã 2 lo¹i van th­êng ®­îc s¶n xuÊt lµ va tuyÕn tÝnh vµ logarit Van tuyÕn tÝnh: Van logarit: Trong ®ã: Kv0: hÖ sè l­u l­îng cña van trong tr­êng hîp van ë tr¹ng th¸i ®ãng n: hÖ sè gãc cña van Kv1,H1: hÖ sè l­u l­îng vµ ®é më max cña van 5.5.2. §­êng ®Æc tÝnh cña van trong qu¸ tr×nh sö dông Khi van ®­îc l¾p vµo hÖ thèng èng dÉn, cã l­u l­îng nhá, ¸p suÊt phÇn lín tæn hao trªn van. L­u l­îng lín t¹o ¸p suÊt r¬i trªn van nhá. §Ó van thùc hiÖn chøc n¨ng cña mét thiÕt bÞ thùc hiÖn Ýt nhÊt 80% tæng ¸p suÊt tæn hao trªn van. Trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®­êng ®Æc tÝnh cña van phô thuéc vµo tû sè H×nh 5.7 §­êng ®Æc tÝnh cña van tuyÕn tÝnh vµ van logarit HÖ sè tæn hao ¸p suÊt cña van vµ ®­êng èng: ; V: vËn tèc dßng ch¶y Q = A.V = ; Q: l­u l­îng Víi = 1, , = ; A: tiÕt diÖn më cña van §èi víi ®­êng èng gåm nhiÒu thµnh phÇn ®­îc phÐp nèi ta cã thÓ viÕt ®­îc: HÖ sè tæn hao ®­êng èng: - èng th¼ng: , - èng cong ë gãc: = 0,02 ÷ 0,05 Tæng tæn hao ¸p suÊt trªn ®­êng èng vµ van: = = Suy ra: Q = A 5.5.3. Thµnh lËp ph­¬ng tr×nh van 5.5.3.1. Van ®iÒu khiÓn møc ë tr¹ng th¸i x¸c lËp P1=P2 = const, l­u l­îng khÝ ®i ra lµ 0. VÞ trÝ cña van Ze vµ qe lµ cè ®Þnh. Q = ; R: trë khÝ L­u l­îng ®ã ®­îc gi÷ trong mµng nÐn Q = C ; C: dung khÝ VËy ph­¬ng tr×nh van møc lµ mét kh©u phi chu k×. -C¸c th«ng sè §Æt m: khèi l­îng C: ma s¸t cña lß xo K: hÖ sè lß xo A: tiÕt diÖn mµng máng Lùc t¸c ®éng lªn mµng: Trong ®ã: Ap2: lùc t¸c ®éng lªn mµng  : lùc ma s¸t K.Z : lùc lß xo m : tæng khèi l­îng ; m = + ty + cèt Sù chuyÓn ®éng cña van lµ khs chËm (v0), khèi ll­îng cña van lµ kh¸ nhá (m0), nªn ta cã thÓ bá qua. Z(mm) P2(PSI) 30 0 3 30 -§Æc tÝnh tÜnh Hµm truyÒn : W(s)= -X¸c ®Þnh K1 vµ + K1: ta x¸c ®Þnh ë trªn + X¸c ®Þnh §Ó x¸c ®Þnh th× cã rÊt nhiÒu c¸ch tÝnh, ë ®©y ta sö dông b»ng c¸ch dïng ®ång hå ®o ¸p suÊt trùc tiÕp ë mµng van, lÇu th«ng sè nµy tÝnh ®­îc tæn hao , sau ®ã tÝnh trë khÝ theo ¸p suÊt R = ; tÝnh Q th× ta biÕt ®­îc ®é dÞch chuyÓn cña ty lín nhÊt lµ 20mm, vËn tèc khÝ lín nhÊt lµ 25m/s. Víi nh÷ng sè liÖu nµy ta tÝnh mét c¸ch gÇn ®óng =5s, theo thùc tÕ ta thÊy phï hîp. VËy W(s) = 5.5.3.2. Van ®iÒu khiÓn ¸p suÊt T­¬ng tù nh­ van ®iÒu khiÓn møc, hµm truyÒn cña van ®iÒu khiÓn ¸p suÊt còng lµ kh©u phi chu kú. H»ng sè thêi gian cña kh©u: =5s. HÖ sè khuyÕch ®¹i K=, v× tÝn hiÖu vµo lµ 3÷15PSI, vµ tÝn hiÖu ra lµ 0÷30mm -§Æc tÝnh tÜnh: h(mm) P2(PSI) 30 0 3 15 -Hµm truyÒn còng lµ mét kh©u phi chu k×: W(s) = X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh cña ti van Tr­íc tiªn ta ph¶i x¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p suÊt trªn ®­êng èng. Theo tµi liÖu ®iÒu khiÓn khÝ nÐn ta cã c«ng thøc sau: Trong ®ã: : hÖ sè ma s¸t ®­êng èng (=0,03) l: chiÒu dµi ®­êng èng (l=10m) w: vËn tèc dßng ch¶y (m/s) : khèi l­îng riªng cña chÊt láng [kg/m3] d: ®­êng kÝnh èng dÉn [m]; (d= 325 mm) - VËn tèc cña dÇu: w= Trong ®ã: Q: l­u l­îng [m3/h] A: tiÕt diÖn ®­êng èng [m2] A = Tõ ®ã: - X¸c ®Þnh tæn hao ¸p suÊt tæng : ¸p suÊt b×nh C-1 lµ 15atm vµ dÇu ®­îc ®­a ®Õn b×nh C-2 víi ¸p suÊt lµ 0,5 atm, tõ ®ã suy ra : = 15- 0,5 = 14,5 atm VËy tû sè cña , dùa vµo ®Æc tÝnh nµy ta chän ®­êng ®Æc tÝnh cña ty van cã tû sè =0,05 5.5.4. §­êng èng dÉn khÝ tõ bé I/P tíi van ®iÒu khiÓn - Tæn hao ¸p suÊt cña ®­êng èng dÉn khÝ: (d= 6mm, l = 50mm), theo tµi liÖu hÖ thèng khÝ nÐn th× ta thÊy Wmax = 25 m/s. Ta tÝnh trë khÝ nh­ sau: t­¬ng tù nh­ ®iÖn ta cã s¬ ®å: R DP Mét ®iÒu mµ ta cã thÓ nhËn ®Þnh râ rµng lµ ®Ó ®iÒu khiÓn th× ®­êng èng dÉn khÝ nµy chØ chÞu mét tæn thÊt ¸p suÊt nhÊt ®Þnh. Do ®ã, l­u l­îng trong èng sÏ thay ®æi t­¬ng øng ®Ó ®¶m b¶o èng lµm viÖc tãt vµ còng chÝnh lµ l­u l­îng khÝ t¹o nªn kh¶ n¨ng t¨ng vf gi¶m ¸p ®Ó ®iÒu khiÓn. - TÝnh l­u l­îng trong èng (): Theo khèi l­îng: Trë khÝ: - ThÓ tÝch: - Dung khÝ: Víi (M: träng l­îng phÇn tö khÝ = 28,8) (t0 = 300, T = 2730K ); T: nhiÖt ®é tuyÖt ®èi - H»ng sè thêi gian: * §­êng èng dÉn khÝ lµ mét kh©u phi chu k×: w(s) = §Ó x¸c ®Þnh K1, gi¶ sö ta ®­a vµo ®­êng èng lµ 1 m3 khÝ lµ tÝn hiÖu vµo th× tÝn hiÖu ra còng lµ 1m3 khÝ K = 1 w(s) = 5.6. S¬ ®å tæng quan hÖ thèng ®iÒu khiÓn theo dâi gi¸m s¸t S¬ ®å tæng quan vÒ c¸c líp ®iÒu khiÓn, theo dâi gi¸m s¸t 5.6.1. Møc 0: C¸c thiÕt bÞ vËn hµnh Bao gåm c¸c thiÕt bÞ sau: - ThiÕt bÞ c¶m biÕn - ThiÕt bÞ vËn hµnh nh­ : van ®iÖn tõ, van ®iÒu khiÓn, b¬m,… §Çu ra cña c¸c c¶m biÕn vµ ®Çu vµo cña c¸c thiÕt bÞ vËn hµnh ®Òu lµ tÝn hiÖu t­¬ng tù hoÆc sè. 5.6.2. Møc 1: HÖ thèng ®iÒu khiÓn (CPU) Bao gåm c¸c thiÕt bÞ PLC ®­îc chia thµnh 2 hÖ thèng - HÖ thèng ®iÒu khiÓn chÝnh - HÖ thèng ®iÒu khiÓn dù phßng Ngoµi ra cßn cã hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng tay. 5.6.3. Møc 2: HÖ thèng gi¸m s¸t Bao gåm hai m¸y tÝnh sö dông phÇn mÒm theo dâi gi¸m s¸t FIX DMACS. Hai trung t©m nµy ho¹t ®éng song song vµ gièng hÖt nhau vÒ c¶ thiÕt bÞ phÇn cøng lÉn c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm. 5.6.4. Møc 3: Khu vùc qu¶n lý th«ng tin d÷ liÖu Bao gåm: - Trung t©m theo dâi gi¸m s¸t 1 - Trung t©m qu¶n lý - Giao diÖn thu nhËn d÷ liÖu - HÖ thèng radio KÕt luËn B×nh t¸ch dÇu khÝ lµ mét ®Ò tµi quan träng trong qu¸ tr×nh khai th¸c dÇu khÝ. §©y lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, nã bao gåm nhiÒu c«ng ®o¹n vµ chøa ®ùng nh÷ng nguy hiÓm tiÒm Èn trong qu¸ tr×nh thao t¸c söa ch÷a thiÕt bÞ, bëi v× b×nh t¸ch lµ mét thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc, nªn chóng cã thÓ g©y ra ch¸y næ trong qu¸ tr×nh vËn hµnh vµ söa ch÷a nÕu ta kh«ng tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c vÒ an toµn. Cïng víi nã th× viÖc vËn hµnh còng ph¶i ®¶m b¶o sao cho b×nh t¸ch ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, tøc lµ thêi gian l­u gi÷ chÊt láng trong b×nh lµ hîp lý, tr¸nh tr­êng hîp qu¸ l©u, lµm gi¶m n¨ng suÊt t¸ch cña b×nh. Yªu cÇu ®Æt ra lµ thêi gian l­u gi÷ chÊt láng trong b×nh ph¶i ®¹t giíi h¹n cho phÐp sao cho ®¹t hiÖu qu¶ t¸ch cao nhÊt §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh sö dông b×nh t¸ch th× viÖc tu©n thñ quy tr×nh b¶o d­ìng, söa ch÷a còng rÊt quan träng. Nã ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®óng theo quy tr×nh kü thuËt vµ ®óng thêi gian quy ®Þnh. Th«ng qua viÖc lµm ®Ò tµi tèt nghiÖp vÒ "B×nh t¸ch dÇu khÝ trong hÖ thèng thu gom s¶n phÈm khai th¸c t¹i giµn MSP-má B¹ch Hæ.HÖ thèng ®iÒu chØnh møc vµ ¸p suÊt b×nh t¸ch" ®· gióp em cã ®­îc nh­ng kiÕn thøc quan träng vÒ b×nh t¸ch. §å ¸n chØ ra nh÷ng vÊn ®Ò th­êng gÆp ®èi víi b×nh t¸ch vµ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp nh»m n©ng cao tuæi thä cña b×nh t¸ch. ViÖc tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cho b×nh t¸ch nh»m ®¹t hiÖu qu¶ t¸ch lµ v« cïng quan träng. Trong ®å ¸n ®· chØ râ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña b×nh t¸ch nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ tÝnh to¸n cô thÓ cho b×nh HGC. Víi tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña lo¹i dÇu má t¹i má B¹ch Hæ, ®Ó cã ®­îc hiÖu qu¶ t¸ch cao nhÊt ta ph¶i nghiªn cøu tÝnh chÊt cña lo¹i dÇu má ®­îc t¸ch, còng nh­ lµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ t¸ch nh­ lµ parafin, nhò t­¬ng dÇu…Do vËy ®å ¸n còng chØ ra c¸c ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc c¸c yÕu tè ®ã sao cho hiÖu qu¶ t¸ch lµ cao nhÊt. Bªn c¹nh ®ã chØ ra c¸c quy ph¹m an toµn ®èi víi b×nh t¸ch, c¸c quy ®Þnh ph¶i tu©n theo trong qu¸ tr×nh sö dông b×nh t¸ch. Nh­ vËy, sau qu¸ tr×nh thùc tËp, lµm ®å ¸n, ®­îc sù h­íng dÉn cña thÇy TrÇn V¨n B¶n, em ®· hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy TrÇn V¨n B¶n,cïng c¸c thÇy c« bé m«n ThiÕt bÞ dÇu khÝ vµ c¸c b¹n trong líp ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy. Hµ Néi, 6/2009 SVTH : §ç M¹nh Doanh Tµi liÖu tham kh¶o [1]. Lª Xu©n L©n: ‘‘Bµi gi¶ng vÒ: Thu gom – Xö lý DÇu- KhÝ- N­íc’’ [2]. Phïng §×nh Thùc: ‘‘Xö lý vµ vËn chuyÓn dÇu má’’. NXB Đại học Quốc gia TPHCM [3]. Phïng §×nh Thùc: ‘‘Nghiªn cøu hoµn thiÖn c«ng nghÖ sö lý vËn chuyÓn dÇu nhiÒu parafin, ®é nhít cao, trong khai th¸c dÇu khÝ t¹i thÒm lôc ®Þa phÝa nam ViÖt Nam’’ [4]. P.Roberts.Third Edition-june 1989: ‘‘ Production operation’’ [5]. XN Khai th¸c dÇu khÝ Vietsopetro: “ H­íng dÉn vËn hµnh b×nh chÞu ¸p lùc C1, C2, C3, C4”. Môc lôc Danh môc c¸c h×nh vÏ trong ®å ¸n S¬ ®å tæ hîp thu gom dÇu khÝ trªn MSP 6 H×nh 1.1. S¬ ®å b×nh t¸ch ®øng ®Æc biÖt ®Ó t¸ch dÇu th« chøa nhiÒu bät……….10 H×nh 1.2(a,b). S¬ ®å cÊu t¹o b×nh t¸ch ®øng 13 H×nh 1.3. B×nh t¸ch 2 pha sö dông ph­¬ng ph¸p lùc ly t©m 14 H×nh 1.4. Mµng ng¨n kiÓu sîi 15 H×nh 1.5. Mµng ng¨n d¹ng l­íi kiÓu ng­ng tô 19 H×nh 1.6. S¬ ®å cÊu t¹o b×nh t¸ch c¬ b¶n 25 H×nh 1.7. B×nh t¸ch h×nh trô ®øng 2 pha ho¹t ®éng dÇu khÝ 28 H×nh 1.8. B×nh t¸ch h×nh trô ®øng 3 pha ho¹t ®éng dÇu-khÝ-n­íc 29 H×nh 1.9. B×nh t¸ch h×nh trô ®øng 3 pha sö dông lùc ly t©m 30 H×nh 1.10. B×nh t¸ch h×nh trô n»m ngang 2 pha dÇu-khÝ 31 H×nh 1.11. B×nh t¸ch h×nh trô n»m ngang 3 pha dÇu-khÝ-n­íc 32 H×nh 1.12. B×nh t¸ch 2 pha h×nh cÇu 33 H×nh 1.13. B×nh t¸ch 3 pha h×nh cÇu 34 H×nh 2.2. S¬ ®å nguyªn lý cña b×nh C-1 40 H×nh 2.3. T­¬ng quan gi÷a chiÒu dµi, chiÒu dµy vµ ®­êng kÝnh 50 S¬ ®å khèi hÖ thèng ®iÒu khiÓn ¸p suÊt vµ møc cña b×nh t¸ch 65 H×nh 5.2. CÊu t¹o chi tiÕt cña control valve 68 H×nh 5.3: CÊu t¹o c¶m biÕn nhiÖt ®é 69 H×nh 5.4. CÊu t¹o c¶m biÕn ¸p suÊt 70 H×nh 5.5. CÊu t¹o c¶m biÕn møc 71 H×nh 5.6: CÊu t¹o c¶m biÕn l­u l­îng 73 H×nh 5.7 §­êng ®Æc tÝnh cña van tuyÕn tÝnh vµ van logarit 78 S¬ ®å tæng quan vÒ c¸c líp ®iÒu khiÓn, theo dâi gi¸m s¸t 84 Danh môc c¸c b¶ng biÓu trong ®å ¸n B¶ng 1.1. So s¸nh sù thuËn lîi vµ kh«ng thuËn lîi cña c¸c lo¹i b×nh t¸ch 37 B¶ng 2.1. Thµnh phÇn n­íc, khÝ kh«ng hoµ tan trong dÇu th« sau khi t¸ch 41 B¶ng 2.2. Tû lÖ dÇu cã chøa trong n­íc ®· t¸ch 42 B¶ng 2.3. L­îng dÇu cã trong khÝ ®· t¸ch 42 B¶ng 2.4. B¶ng hÖ sè F víi b×nh t¸ch 45 B¶ng 2.5. C¸c thµnh phÇn dÇu má trong má B¹ch Hæ 51 B¶ng 4.1. Nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc víi tr­êng hîp chÊt láng bÞ cuèn ra ngoµi theo khÝ 63 B¶ng 4.2. Nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc víi tr­êng hîp qu¸ t¶i chÊt láng 64 B¶NG QUY §æi vµ c¸c ®¬n vÞ ®­îc sö dông trong ®å ¸n 1 inch (in) = 25,4 mm; 1 at = 760 mmHg 1 bar = 100 kPa = 14,5030 psi = 1,0197 kg/cm2 = 0,9869 atm 1 mPa.s = 1 cP = 6,895. 108 lb.s/ft2 (®é nhít) 0C = 0,555. (0F – 32) 0API = - trong ®ã: Spec.Grav.60/600F lµ tû träng dÇu ë 600F quy vÒ n­íc ë 600F.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDATN nop.doc
  • docbia.doc