Bước đầu nghiên cứu về tính hiệu quả của dự án cấp nước sạch cho thành phố Hà Nội từ nguồn nước Sông Đà

Bước đầu nghiên cứu về tính hiệu quả của dự án cấp nước sạch cho thành phố Hà Nội từ nguồn nước sông Đà Lời mở đầu Công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước ta trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng cả về kinh tế và xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển và tăng trưởng về kinh tế đó thì nhu cầu về nước sạch cho đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của dân cư ngày càng cấp thiết. Nước là cội nguồn chính yếu cho mọi sự sống và bản thân nó cũng là môi trường sống cho mọi động thực vật sinh tồn. Nước là một trong những yếu tố không thể thiếu được cho sự tồn tại và phát triển của cộng đồng, của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thuỷ lợi. Nước là một tài nguyên tương đối dồi dào và là tài nguyên có khả năng tái tạo. Nhưng do trong quá trình khai thác, sử dụng, quản lý chưa hợp lý dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch một cách nghiêm trọng. ở các đô thị Việt Nam tỉ lệ số dân được cấp nước chỉ đạt 30-60%, ở Hà Nội tỉ lệ dân cư được cấp nước trong toàn thành phố ước tính khoảng 60%. Không những thế, nguồn nước còn đang ngày càng bị nhiễm bẩn, ô nhiễm nặng nề bởi sự thiếu ý thức hiểu biết của người dân, của các doanh nghiệp, xí nghiệp. Họ xem nguồn nước như là chỗ để thải bỏ các chất rác rưởi, rồi nước thải của các doanh nghiệp thậm chí chưa được xử lý cũng được đổ vào các ao hồ. Riêng ở Hà Nội có từ 100. 000- 150.000 m3 nước thải công nghiệp trong ngày đêm không qua sử lý mà đổ thẳng vào ao hồ, vào đất. Bên cạnh đó là sự khai thác nước một cách bừa bãi của tư nhân mà không có sự chú ý bảo vệ đã làm cho nguồn nước ngày càng bị cạn kiệt. Hà Nội là thủ đô của đất nước, là trung tâm phát triển kinh tế xã hội, trong khi đó nhu cầu về nước sạch lại thiếu. Các nhà máy nước hoạt động không hết công suất. Theo thống kê của công ty kinh doanh nước sạch, Hà Nội hiện có khoảng 20% số giếng khai thác bị giảm lưu lượng cần được cải tạo lại hoặc khoan thay thế, nhiều nhà máy còn gây tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình khai thác, mực nước ngầm thì ngày càng bị sụt giảm. Trước thực trạng này để cung cấp nước sạch cho thành phố Hà Nội là rất khó khăn. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, sau một thời gian thực tập tại công ty tư vấn nước và môi trường, tôi đã nhận thức được vai trò tầm quan trọng của nguồn nước, của việc phân tích tính hiệu quả các dự án cấp nước thành phố Hà Nội. Tôi xin được nghiên cứu đề tài Bước đầu nghiên cứu về tính hiệu quả của dự án cấp nước sạch cho thành phố Hà Nội từ nguồn nước sông đà Đề tài nhằm tập chung nghiên cứu hiện trạng hệ thống cấp nước Hà Nội. Từ đó thấy được nhu cầu của việc xây dựng dự án cấp nước sạch từ nguồn nước Sông Đà thông qua việc phân tích chi phí- lợi ích về mặt kinh tế môi trường của dự án. Để có ý kiến góp phần nâng cao tính hiệu quả của hệ thống cấp nước Hà Nội. Với nội dung trên , đề tài được chia làm 3 chương chính theo nội dung sau đây: Chương 1 : Cơ sở lý luận về nước sạch Chương 2 : Hiện trạng cấp nước Hà Nội và khái quát chung về dự án cấp nước sạch cho thành phố Hà Nội từ nguồn nước Sông Đà Chương 3 : Phân tích kinh tế dự án cấp nước Sông Đà kết luận và kiến nghị: Với nhiều nỗ lực, cố gắng của bản thân cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy cô hướng dẫn và cán bộ cơ quan, tôi đã hoàn thành xong bài viết này. Nhưng do trình độ và thời gian có hạn, do vậy trong bài viết của mình, tôi không tránh khỏi những thiếu sót mắc lỗi. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo và bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn và tiếp thu những ý kiến quý báu đó. Lời cảm ơn Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ trung tâm tư vấn nước và môi trường và đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Lê Thu Hoa và cán bộ hướng dẫn Nguyễn Đình Thơ, những người đă giúp tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thành bài viết này. Lời cam đoan Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo đã viết là do bản thân thực hiện, không sao chép cắt ghép các báo cáo hoặc luận văn của người khác, nếu sai phạm tôi xin chịu kỉ luật với nhà trường.

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1685 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bước đầu nghiên cứu về tính hiệu quả của dự án cấp nước sạch cho thành phố Hà Nội từ nguồn nước Sông Đà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ha *15.600 kg/ ha * 2.500®/ kg = 172,575 triÖu ®ång Thu nhËp trªn diÖn tÝch rõng: Tæng diÖn tÝch rõng lµ 155.000 m2 hay 15,5 ha. Thu nhËp hay lîi Ých rõng ®em l¹i lµ rÊt lín. Ngoµi viÖc cung cÊp gç ,rõng cßn cã nhiÒu vai trß quan träng kh¸c ®èi víi con ng­êi vµ ®éng thùc vËt xung quanh. Tuy nhiªn do tÝnh phøc t¹p, khã kh¨n cña nã, nªn t«i chØ xin tÝnh phÇn thu nhËp rõng cã ®­îc lµ do s¶n sinh khèi l­îng gç. Theo sè liÖu kiÓm kª n¨m 1993, tr÷ l­îng gç b×nh qu©n ®¹t 76,16 m3/ ha. Mµ rõng Hoµ B×nh chñ yÕu lµ gç tre nøa, Ýt cã c¸c lo¹i gç hiÕm. Ng­êi ta ­íc l­îng 1m 2 gç, tre, løa lµ kho¶ng 0,36 triÖu. Do ®ã thu nhËp cña 15,5 ha rõng lµ kho¶ng: 15,5 ha * 76,16 m3/ ha * 0,36 triÖu/ m3 =424,97 triÖu ÞTæng thu nhËp trung b×nh mét n¨m tõ ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt rõng lµ: 686,6 +172,575 + 424,97 = 1.284,145 triÖu *Tæng thu nhËp tõ ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt rõng trong thêi gian 40 n¨m Gi¶ sö s¶n phÈm n«ng nghiÖp t¨ng theo tû lÖ lîi tøc hµng n¨m lµ i%. NÕu gäi A1 lµ sè tiÒn thu ®­îc ë cuèi n¨m thø nhÊt ( n¨m 2004) th× sè tiÒn thu ®­îc ë cuèi n¨m thø hai( 2005) lµ A2 =A1(1+i) vµ sè tiÒn thu ®­îc ë cuèi n¨m n lµ An= A1(1+i)n-1. Ta cã tæng c¸c gi¸ trÞ c¸c kho¶n tiÒn thu ®­îc ë c¸c n¨m trong thêi kú ph©n tÝch vÒ cïng mÆt b»ng thêi gian ë ®Çu thêi kú ph©n tÝch (2004): PV =A1 /(1+r) + A2/( 1+r)2 + A3/( 1+r)3+ ....+ An/(1+r)n I: lµ tû lÖ lîi tøc R :lµ tû lÖ chiÕt khÊu ph¶n ¸nh sù tr­ît gi¸ cña ®ång tiÒn theo thêi gian( tû lÖ l¹m ph¸t). §Ó tiÖn tÝnh to¸n ta lÊy i= r =6,5% Ta cã PV= A1/( i+r) +A2/(1+r)2 + A3/(1+r)3 +.... +An/(1+r)n PV=A1/(1+r) + A1(1+r)/ (1+r)2 +A1(1+r)2 / (1+r)3 +...+A1(1+r)n-1 /( 1+r)n PV=A1 *n /(1+r) Víi A1= 1.284,145 triÖu N=40 n¨m , r= 6,5% Þ PV = 1.284,145 * 40 /( 1+0,065) PV = 48.230,798 triÖu So víi tæng chi phÝ ®Òn bï ®Êt n«ng nghiÖp lµ: (28.200 +1.175 =29.375) th× thu nhËp bÞ mÊt ®i trong 40 n¨m lµ: 48.230,798 – 29.375 = 18.855,798 triÖu 3.1.2.2. Chi phÝ cho viÖc chèng s¹t lë, sãi mßn ®Êt, b¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc * Chi phÝ cho viÖc chèng s¹t lë, sãi mßn L­u vùc s«ng §µ cã kiÕn t¹o ®Þa chÊt phøc t¹p víi nhiÒu hÖ thèng ®øt gÉy. T¹i ®©y c¸c hiÖn t­îng ®éng ®Êt, nøt tr­ît, s¹t lë xÈy ra t­¬ng ®èi nhiÒu. Khi chóng ta tiÕn hµnh x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc s«ng §µ tøc mçi ngµy ®ªm chóng ta khai th¸c 300.000 m3 n­íc hay mét giê chóng ta khai th¸c 12.500 m3 n­íc. Víi l­îng n­íc chóng ta b¬m hót tõ s«ng §µ nh­ vËy cïng víi n­íc s«ng §µ tõ th­îng nguån ch¶y vÒ l­u l­îng lín lµm ®Êt hai bê s«ng rÊt Èm ­ít vµ rÊt dÔ bÞ s¹t lë, sãi mßn. Dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ cã sö dông c¸c b¬m ®Ó hót n­íc, do ®ã sÏ t¹o ra ¸p lùc t¸c ®éng lµm sãi mßn, s¹t lë bê. V× vËy chñ dù ¸n ph¶i cã nh÷ng ®Çu t­ chi phÝ nhÊt ®Þnh cho viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cã thÓ ®Ó gi¶m sù sãi mßn, s¹t lë bê s«ng. * Chi phÝ cho b¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc §a d¹ng sinh häc lµ tæ hîp nh÷ng nguån sèng trªn hµnh tinh bao gåm toµn bé c©y vµ con. Sù ®a d¹ng sinh häc ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña con ng­êi nh­ l­¬ng thùc, d­îc liÖu, nhiªn liÖu vµ c¸c gi¸ trÞ sö dông kh¸c. B¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ, c¶i thiÖn ®êi sèng cña mäi tÇng líp trong x· héi. Tuy nhiªn, gi¸ trÞ ®a d¹ng sinh häc ®· kh«ng ®­îc nhËn thøc ®Çy ®ñ. Chóng ta ®ang tõng ngµy, tõng giê huû ho¹i nguån tµi nguyªn v« cïng to lín nµy. NhiÒu lo¹i ®éng thùc vËt quý hiÕm ®ang ngµy cµng bÞ tuyÖt chñng. ViÖc dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ ®­îc x©y trªn Hoµ B×nh phÇn nµo ®· t¸c ®éng ®Õn ®a d¹ng sinh häc. MÆc dï sù t¸c ®éng kh«ng qu¸ lín, cã lµm gi¶m mét sè c©y trång trªn ®ã vµ lµm mÊt chç ë cña mét sè loµi vËt, lµm thay ®æi ®iÒu kiÖn sèng cña loµi vËt ch­a ®Õn møc nghiªm träng. Tuy nhiªn, nÕu chóng ta kh«ng biÕt c¸ch b¶o vÖ, phßng ngõa sÏ g©y hËu qu¶ nghiªm träng cho ®a d¹ng sinh häc lµm mÊt ®i c¸c hÖ sinh th¸i quan träng c¶ trªn c¹n vµ d­íi n­íc, do ®ã ph¶i cã c¸c chi phÝ ®Çu t­ cho viÖc b¶o vÖ. 3.1.2.3 Chi phÝ cho b¶o vÖ nguån n­íc vµ ®Êt Chi phÝ cho b¶o vÖ nguån n­íc Dù ¸n cÊp n­íc s¹ch s«ng §µ víi môc ®Ých chÝnh lµ sö dông nguån n­íc, do ®ã nguån n­íc lµ rÊt quan träng ®èi víi dù ¸n. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ vËn hµnh, dù ¸n ®· cã nh÷ng t¸c ®éng x¶y ra ®èi víi nguån n­íc: lµm gi¶m l­îng n­íc mÆt s«ng §µ, mçi ngµy ®ªm b¬m hót tõ s«ng §µ 300.000 m3 n­íc, lµm thay ®æi chÕ ®é thuû v¨n cña s«ng §µ. MÆc dï l­u l­îng n­íc cña s«ng §µ lµ rÊt lín nh­ng nÕu chóng ta kh«ng cã biÖn ph¸p sö dông b¶o vÖ hîp lý th× sÏ gÆp khã kh¨n trong khai th¸c, ®Æc biÖt vµo mïa kiÖt tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 5, trong b¶y th¸ng mïa kh« c¹n nµy tæng l­îng dßng ch¶y chØ b»ng 22- 23% tæng l­îng n­íc n¨m. Trong khi ®ã nhu cÇu vÒ n­íc cña Hµ Néi l¹i ngµy cµng t¨ng nhanh h¬n. MÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh xö lý n­íc, ng­êi ta ph¶i xö dông mét sè c¸c chÊt ho¸ häc ®Ó läc n­íc nh­: clo, v«i phÌn. MÆc dï c¸c chÊt nµy ch­a g©y ra nh÷ng t¸c h¹i nguy hiÓm g× cho nguån n­íc nh­ng chóng ta còng cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n l­u gi÷ cÈn thËn, tr¸nh ®Ó c¸c chÊt nµy ®æ ra ngoµi, nÕu kh«ng sÏ lµm « nhiÔm nguån n­íc kh«ng chØ n­íc mÆt mµ c¶ n­íc ngÇm. Bëi khi nguån n­íc bÞ « nhiÔm, nã kh«ng chØ ¶nh h­ëng tíi c«ng tr×nh mµ cßn ¶nh h­ëng tíi tÊt c¶ c¸c hÖ sinh th¸i xung quanh: ¶nh h­ëng ®Õn ®éng thùc vËt, c¸c sinh vËt d­íi n­íc vµ c¶ nh÷ng ng­êi c«ng nh©n vËn hµnh c«ng tr×nh. Nguån n­íc lµ rÊt quan träng, nã lµ môc ®Ých khai th¸c cña c«ng tr×nh ®ång thêi quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®éng thùc vËt xung quanh. Do ®ã trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ vËn hµnh c«ng tr×nh ph¶i cã c¸c chi phÝ ®Çu t­ cho c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ nguån n­íc ®ång thêi b¶o ®¶m ®ñ l­u l­îng khai th¸c trong mïa c¹n. *Chi phÝ cho b¶o vÖ tµi nguyªn ®Êt §Êt lµ mét trong ba yÕu tè tæng hîp cña m«i trõ¬ng. Cïng víi n­íc vµ kh«ng khÝ, ®Êt lµ yÕu tè cña sù sèng cña c¸c loµi ®éng vµ thùc vËt. §Êt cã tÇm quan träng ®Æc biÖt xÐt d­íi gãc ®é m«i tr­êng. Víi ®Æc thï ®éc ®¸o mµ kh«ng mét vËt thÓ tù nhiªn nµo cã ®­îc, ®ã lµ ®é ph× nhiªu, ®Êt cung cÊp dinh d­ìng cho toµn bé c©y trång vËt nu«i, gióp nã sinh s«i n¶y në vµ ph¸t triÓn. §Êt lµ chç dùa cho tÊt c¶ c¸c hÖ sinh th¸i. §Êt gi÷ nhiÖt ®é lµm gi¶m søc nãng thiªu ®èt cña mÆt trêi b»ng nh÷ng tÇng ®Êt cña m×nh. V× vËy, ®Êt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó ®iÒu hoµ nhiÖt ®é vµ ®iÒu hoµ khÝ hËu. §Êt cßn lµ tói läc chuyÓn n­íc bÒ mÆt thµnh n­íc ngÇm vµ chøa trong lßng nã v« khèi m¹ch n­íc tinh khiÕt. §Êt ®iÒu hoµ l­u l­îng n­íc trªn hµnh tinh. §Êt cã vai trß quan träng nh­ vËy, nã kh«ng chØ quan träng víi mäi thø mµ cßn ®Æc biÖt quan träng ®èi víi nguån n­íc.MÆc dï thÊy ®­îc vai trß cña tµi nguyªn ®Êt nh­ng dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ kh«ng thÓ kh«ng t¸c ®éng ®Õn tµi nguyªn ®Êt. Tuy vËy dù ¸n sÏ chØ t¸c ®éng ë møc ®é nhá nhÊt ®Þnh nÕu chñ ®Çu t­ dù ¸n biÕt c¸ch sö dông hîp lý. C«ng tr×nh cÊp n­íc ®Ó cã thÓ x©y dùng ®­îc cÇn ph¶i cã mét diÖn tÝch ®Êt ®ai, trong qu¸ tr×nh x©y dùng vËn hµnh ng­êi ta còng sÏ vøt vµo ®Êt mét l­îng th¶i nhÊt ®Þnh nh­ng ch­a ®Õn møc nguy h¹i cho ®Êt, n­íc th¶i còng ®­îc xö lý tr­íc khi ®æ vµo ®Êt. Tuy nhiªn, do s«ng §µ thuéc vïng nhiÖt ®íi, m­a nhiÒu, kho¸ng ho¸ m¹nh cïng víi viÖc x©y dùng c«ng tr×nh cÊp n­íc s«ng §µ ph¶i ®µo xíi ph¶i mÊt mét diÖn rõng nhÊt ®Þnh lªn rÊt dÔ bÞ s¹t lë, dÔ bÞ röa tr«i, bµo mßn, sù mµu mì cña ®Êt dÔ bÞ tho¸i ho¸. Do ®ã trong qu¸ tr×nh x©y dùng tr¸nh ®µo bíi qu¸ nhiÒu ®ång thêi sau khi x©y dùng song ph¶i ®Çu t­ trång l¹i rõng t¹i nh÷ng chç cã thÓ trång vµ trong khi vËn hµnh tr¸nh ®Ó ®æ, trµn n­íc xèi vµo ®Êt nhÊt lµ kh«ng ®Ó nh÷ng chÊt ho¸ häc ®æ ra ®Êt. 3.2 Ph©n tÝch lîi Ých 3.2.1 Lîi Ých kinh tÕ ®em l¹i trùc tiÕp tõ dù ¸n X¸c ®Þnh gi¸ tiªu thô n­íc s¹ch *Nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ n­íc s¹ch -§Þnh gi¸ n­íc s¹ch ph¶i thÓ hiÖn ®­îc ®­êng lèi quan ®iÓm, chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n­íc trong mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi. -Gi¸ n­íc s¹ch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®óng tÝnh ®ñ c¸c yÕu tè cña chi phÝ trpng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi vµ tiªu thô n­íc s¹ch ®Ó c¸c doanh nghiÖp kinh doanh n­íc s¹ch duy tr× vµ ph¸t triÓn. -Gi¸ n­íc s¹ch ph¶i ®­îc quy ®Þnh cô thÓ vµ hîp lý cho tõng ®èi t­îng tiªu thô n­íc s¹ch nh»m khuyÕn khÝch c¸c hé sö dông n­íc tiÕt kiÖm, tr¸nh l·ng phÝ. X¸c ®Þnh gi¸ tiªu thô n­íc s¹ch b×nh qu©n khi ch­a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng(VAT) Gttbq = GTtb / SLtp +Tnct + Ftn Trong ®ã: Gttbq: gi¸ tiªu thô b×nh qu©n GTtb: gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm n­íc s¹ch SLtp: s¶n l­îng n­íc th­¬ng phÈm SLtp =SLsx - SLhh SLsx: s¶n l­îng n­íc s¶n xuÊt SLhh: s¶n l­îng n­íc hao hôt Tnct: thu nhËp chÞu thuÕ( lîi nhuËn ®Þnh møc) Ftn: phÝ tho¸t n­íc Thu nhËp chÞu thuÕ: do UBND tØnh hoÆc thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng c¨n cø nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®Ó quy ®Þnh cô thÓ cho tõng doanh nghiÖp. PhÝ tho¸t n­íc: c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng ®Þa ph­¬ng cÇn thiÕt bæ sung hÖ thèng tho¸t n­íc ®Ó nèi vµo hÖ thèng tho¸t n­íc chung. Chñ tÞch UBND tØnh hoÆc thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng quy ®Þnh cô thÓ, nh­ng phÝ tho¸t n­íc quy ®Þnh kh«ng d­íi 10% gi¸ vèn s¶n xuÊt n­íc s¹ch. Sè tiÒn thu vÒ chi phÝ tho¸t n­íc do UBND tØnh hoÆc thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng c¨n cø vµo luËt ng©n s¸ch ®Ó quy ®Þnh viÖc qu¶n lý, nh»m phôc vô cho viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng tho¸t n­íc, kho¶n tiÒn nµy kh«ng phô thuéc vµo thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt n­íc s¹ch( theo th«ng t­ liªn tÞch, h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ vµ thÈm quyÒn quy ®Þnh gi¸ tiªu thô n­íc s¹ch ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, côm d©n c­ n«ng th«n), Bé x©y dùng –Ban vËt gi¸ chÝnh phñ. GTtb = 217.385,358 (triÖu ®ång) SLtp =98,55 (triÖu m3) TNct =3% 217.385,358 /98,55 = 66,15 (®ång) Ftn =10% 217.385,358 /98,55 =220,5 (®ång) ÞGttbq =217.385,358/ 98,55 +66,15 +220,5 =2.492 (®ång/ m3) ( thu nhËp chiô thuÕ 3%, phÝ tho¸t n­íc 10% c¨n cø vµo Th«ng t­ liªn tÞch sè 02/1999/TTLT/BXD –BVGCP ) Theo ®iÒu luËt 07 thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, ®èi víi n­íc s¹ch phôc vô sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt do c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vµ khai th¸c tõ nguån n­íc thiªn nhiªn b¸n cho c¸c ®èi t­îng kh¸c, møc thuÕ suÊt quy ®Þnh lµ 5%. Vµ gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. B¶ng 3.8- B¶ng gi¸ tiªu thô n­íc s¹ch b×nh qu©n n¨m vµ tæng thuÕ tõng n¨m STT N¨m GÝa b¸n L­îng n­íc b¸n (TriÖu m3) Doanh thu b¸n ThuÕ (5%) n­íc 1 2007 2.492,00 87,6 218.299,20 10.914,96 2 2008 2.492,00 89,79 223.756,68 11.187,83 3 2009 3.300,00 90,885 299.920,50 14.996,03 4 2010 3.300,00 93,075 307.147,50 15.357,38 5 2011 3.500,00 93,075 325.762,50 16.288,13 6 2012 3.500,00 95,265 333.427,50 16.671,38 7 2013 3.500,00 97,455 341.092,50 17.054,63 8 2014 3.500,00 98,550 344.925,00 17.246,25 9 2015 4.200,00 98,550 413.910,00 20.695,50 10 2016 4.200,00 98,550 413.910,00 20.695,50 11 2017 4.200,00 98,550 413.910,00 20.695,50 12 2018 4.200,00 98,550 413.910,00 20.695,50 13 2019 5.000,00 98,550 492.750,00 24.637,50 14 2020 5.000,00 98,550 492.750,00 24.637,50 15 2021 5.000,00 98,550 492.750,00 24.637,50 16 2022 5.000,00 98,550 492.750,00 24.637,50 17 2023 6.800,00 98,550 670.140,00 33.507,00 18 2024 6.800,00 98,550 670.140,00 33.507,00 19 2025 6.800,00 98,550 670.140,00 33.507,00 20 2026 6.800,00 98,550 670.140,00 33.507,00 21 2027 7.500,00 98,550 739.125,00 36.956,25 22 2028 7.500,00 98,550 739.125,00 36.956,25 23 2029 7.500,00 98,550 739.125,00 36.956,25 24 2030 7.500,00 98,550 739.125,00 36.956,25 25 2031 8.200,00 98,550 808.110,00 40.405,50 26 2032 8.200,00 98,550 808.110,00 40.405,50 27 2033 8.200,00 98,550 808.110,00 40.405,50 28 2034 8.200,00 98,550 808.110,00 40.405,50 29 2035 9.000,00 98,550 886.950,00 44.347,50 30 2036 9.000,00 98,550 886.950,00 44.347,50 31 2037 9.000,00 98,550 886.950,00 44.347,50 32 2038 9.000,00 98,550 886.950,00 44.347,50 33 2039 11.800,00 98,550 1.162.890,00 58.144,50 34 2040 11.800,00 98,550 1.162.890,00 58.144,50 35 2041 11.800,00 98,550 1.162.890,00 58.144,50 36 2042 11.800,00 98,550 1.162.890,00 58.144,50 37 2043 11.800,00 98,550 1.162.890,00 58.144,50 Tæng céng 3.603,65 24.252.721,38 1.212.636,07 §Ó dù ¸n cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt vµ thay thÕ thiÕt bÞ trong c¸c n¨m sau 2004, gi¸ n­íc ®­îc ®Ò xuÊt ph¶i cao h¬n so víi tÝnh to¸n vµ ph¶i n»m trong giíi h¹n cã thÓ chÊp nhËn ®­îc ®èi víi ng­êi tiªu thô. Lîi Ých ®em l¹i tõ dù ¸n ChØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh ®Çu tiªn cÇn ®¸nh gi¸ lµ doanh thu cña c«ng tr×nh tõ viÖc kinh doanh n­íc s¹ch. Dùa trªn b¶ng gi¸ vµ s¶n l­îng dù kiÕn s¶n xuÊt hµng n¨m chóng ta cã b¶ng doanh thu nh­ sau: B¶ng 3.9- B¶ng tÝnh doanh thu hµng n¨m STT N¨m L­îng n­íc s¶n xuÊt (triÖu m3) Tû lÖ thÊt thu (%) L­îng n­íc thÊt thu (triÖu m3) L­îng n­íc b¸n (TriÖu m3) Gi¸ (ngh×n ®ång) Doanh thu (triÖu ®ång) 1 2007 109,5 20 21,9 87,6 2.492 218.299,20 2 2008 109,5 18 19,71 89,79 2.492 223.756,68 3 2009 109,5 17 18,615 90,885 3.300 299.920,50 4 2010 109,5 15 16,425 93,075 3.300 307.147,50 5 2011 109,5 15 16,425 93,075 3.500 325.762,50 6 2012 109,5 13 14,235 95,265 3.500 333.427,50 7 2013 109,5 11 12,045 97,455 3.500 341.092,50 8 2014 109,5 10 10,95 98,55 3.500 344.925,00 9 2015 109,5 10 10,95 98,55 4.200 413.910,00 10 2016 109,5 10 10,95 98,55 4.200 413.910,00 11 2017 109,5 10 10,95 98,55 4.200 413.910,00 12 2018 109,5 10 10,95 98,55 4.200 413.910,00 13 2019 109,5 10 10,95 98,55 5.000 492.750,00 14 2020 109,5 10 10,95 98,55 5.000 492.750,00 15 2021 109,5 10 10,95 98,55 5.000 492.750,00 16 2022 109,5 10 10,95 98,55 5.000 492.750,00 17 2023 109,5 10 10,95 98,55 6.800 670.140,00 18 2024 109,5 10 10,95 98,55 6.800 670.140,00 19 2025 109,5 10 10,95 98,55 6.800 670.140,00 20 2026 109,5 10 10,95 98,55 6.800 670.140,00 21 2027 109,5 10 10,95 98,55 7.500 739.125,00 22 2028 109,5 10 10,95 98,55 7.500 739.125,00 23 2029 109,5 10 10,95 98,55 7.500 739.125,00 24 2030 109,5 10 10,95 98,55 7.500 739.125,00 25 2031 109,5 10 10,95 98,55 8.200 808.110,00 26 2032 109,5 10 10,95 98,55 8.200 808.110,00 27 2033 109,5 10 10,95 98,55 8.200 808.110,00 28 2034 109,5 10 10,95 98,55 8.200 808.110,00 29 2035 109,5 10 10,95 98,55 9.000 886.950,00 30 2036 109,5 10 10,95 98,55 9.000 886.950,00 31 2037 109,5 10 10,95 98,55 9.000 886.950,00 32 2038 109,5 10 10,95 98,55 9.000 886.950,00 33 2039 109,5 10 10,95 98,55 11.800 1.162.890,00 34 2040 109,5 10 10,95 98,55 11.800 1.162.890,00 35 2041 109,5 10 10,95 98,55 11.800 1.162.890,00 36 2042 109,5 10 10,95 98,55 11.800 1.162.890,00 37 2043 109,5 10 10,95 98,55 11.800 1.162.890,00 So s¸nh lîi Ých ®¹t ®­îc khi x©y dùng dù ¸n cÊp n­íc trªn s«ng §µ so víi dù ¸n cÊp n­íc d­íi Hµ Néi L­u vùc s«ng §µ cã d¹ng thu«n dµi theo h­íng T©y B¾c -§«ng Nam. Cao tr×nh cña l­u vùc t­¬ng ®èi cao, kho¶ng 70% diÖn tÝch phÇn l­u vùc s«ng §µ tõ biªn giíi ViÖt Trung vÒ tíi Pa Vinh cã ®é cao trªn tõ 500 m ®Õn 1.500 m vµ 14% cã ®é cao trªn 1.500 m. Nhê ­u thÕ ®Þa h×nh nµy, nªn viÖc x©y dùng dù ¸n cÊp n­íc trªn s«ng §µ sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt hay chi phÝ ®iÖn n¨ng h¬n so víi c¸c dù ¸n thùc hiÖn d­íi ®ång b»ng ë Hµ Néi. Víi ®Þa thÕ cao h¬n so víi Hµ Néi, dù ¸n s«ng §µ chØ cÇn sö dông ®iÖn ®Ó hót n­íc th«, läc n­íc cßn qu¸ tr×nh vËn chuyÓn n­íc s¹ch vÒ Hµ Néi kh«ng cÇn ph¶i sö dông ®iÖn n¨ng mµ dùa vµo ¸p lùc cña n­íc tù ch¶y tõ trªn cao xuèng. Do ®ã chi phÝ tiÒn ®iÖn cho dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ lµ 0,3353 Kwh/ m3, trong khi chi phÝ tiÒn ®iÖn cho dù ¸n C¸o §Ønh ë Tõ Liªm lµ 0,45 Kwh/ m3 vµ chi phÝ tiÒn ®iÖn cho dù ¸n cÊp n­íc Gia L©m lµ 0,54 Kwh/ m3. Nh­ so víi C¸o §Ønh, dù ¸n s«ng §µ tiÕt kiÖm h¬n 0,45 –0,3353 =0,1147 Kwh/ m3 cßn so víi dù ¸n Gia L©m th× tiÕt kiÖm h¬n 0,54 –0,3353 =0,2047 Kwh/ m3. Ngoµi viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ ®iÖn n¨ng h¬n, dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ cßn tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ x©y dùng h¬n so víi c¸c dù ¸n ë Hµ Néi Hoµ B×nh lµ vïng cã diÖn tÝch t­¬ng ®èi réng, d©n c­ th­a thít vµ l­u l­îng n­íc lín nªn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc x©y dùng mét dù ¸n cÊp n­íc cã c«ng suÊt lín, quy m« réng. Trong khi ®ã ë Hµ Néi, d©n c­ th× ®«ng ®óc, diÖn tÝch th× chËt hÑp, nhµ cöa ®­êng x¸ th× nhiÒu nªn rÊt khã kh¨n cho viÖc x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt n­íc quy m« lín mµ x©y thµnh nhiÒu nhµ m¸y cÊp n­íc nhá. Tuy nhiªn, viÖc x©y dùng nhiÒu nhµ m¸y cã c«ng suÊt nhá l¹i g©y ra rÊt nhiÒu chi phÝ vµ tèn kÐm cho nhµ n­íc vµ nh©n d©n. Riªng viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ë Hµ Néi còng qu¸ khã kh¨n h¬n nhiÒu so víi dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ, ë Hµ Néi ®Ó x©y dùng mét nhµ m¸y cÊp n­íc nh­ nhµ m¸y cÊp n­íc C¸o §Ønh víi c«ng suÊt 30.000 m3/ ng® ®· ph¶i mÊt h¬n 400 tû hay ®Ó x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc Gia L©m còng c«ng suÊt 30.000 m3/ ng® còng ph¶i mÊt ®Õn 394 tû. Trong khi dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ víi c«ng suÊt 300.000 m3/ ng® chØ mÊt cã 884 tû. Do ®ã viÖc lùa chän x©y dùng dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ sÏ tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ x©y dùng t­¬ng ®èi lín. Ngoµi ra, viÖc x©y dùng dù ¸n cÊp n­íc trªn s«ng §µ cßn t¹o ®­îc nhiÒu lîi Ých m«i tr­êng h¬n nh­ b¶o vÖ ®­îc nguån n­íc ngÇm, phßng chèn ®­îc thiªn tai lò lôt cho Hµ Néi. Do ®ã viÖc x©y dùng dù ¸n cÊp n­íc trªn s«ng §µ cã nhiÒu kh¶ thi, ­u ®iÓm h¬n so víi dù ¸n cÊp n­íc d­íi Hµ Néi. 3.2.2 Nh÷ng lîi Ých kinh tÕ vÒ x· héi vµ m«i tr­êng BÊt kú ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi nµo còng t¸c ®éng Ýt nhiÒu ®Õn m«i tr­êng. Tuú theo hµnh ®éng cña con ng­êi mµ sù t¸c ®éng ®ã diÔn ra theo chiÒu h­íng tèt hay xÊu. Kh«ng nh÷ng thÕ, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi ®ã cßn t¸c ®éng trë l¹i chÝnh con ng­êi. Nã cã thÓ lµm cho cuéc sèng cña con ng­êi trë nªn tèt h¬n hoÆc còng cã thÓ lµm cho cuéc sèng cña con ng­êi xÊu ®i. Nã t¸c ®éng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn søc khoÎ cña con ng­êi, ®Õn ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ nghØ ng¬i, lµm t¨ng hoÆc gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng, ®Æc biÖt cßn t¸c ®éng ®Õn hiÖu suÊt sö dông tµi nguyªn lµ nh÷ng nguån kh«ng thÓ hoÆc Ýt cã kh¶ n¨ng phôc håi tèt. Trong nhiÒu tr­êng hîp, nh÷ng t¸c ®éng ®èi víi x· héi m«i tr­êng cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh«ng ph¶i bao giê còng ®o ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c mµ ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸ch gi¸n tiÕp qua c¸c sù viÖc kh¸c, chØ tiªu kh¸c. VÝ dô nh­, viÖc cung cÊp n­íc s¹ch cho d©n c­ sÏ gãp phÇn gi¶m bÖnh tËt gi¶m « nhiÔm; viÖc gi¶m bÖnh tËt tøc lµm gi¶m chi phÝ b¶o hiÓm x· héi, chi phÝ ch÷a bÖnh, gi¶m thiÖt h¹i do ®au èm kh«ng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt; gi¶m « nhiÔm gãp phÇn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Khi x©y dùng dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ, ngoµi nh÷ng lîi Ých thu ®­îc trùc tiÕp tõ ho¹t ®éng kinh doanh n­íc s¹ch mµ dù ¸n cung cÊp 300.000 m3 n­íc/ ngµy ®ªm cho thµnh phè Hµ Néi, dù ¸n cßn mang l¹i nh÷ng lîi kinh tÕ vÒ mÆt x· héi vµ m«i tr­êng nh­: n©ng cao søc khoÎ cho d©n c­ (gi¶m bÖnh tËt, gi¶m tû lÖ tö vong ë trÎ em, t¨ng tuæi thä ng­êi giµ), c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng cho ng­êi d©n, gãp phÇn b¶o vÖ nguån n­íc ngÇm cho thµnh phè Hµ Néi ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ dÞch vô kh«ng nh÷ng vïng Hoµ B×nh mµ cho c¶ thµnh phè Hµ Néi. Trong nh÷ng lîi Ých kinh tÕ vÒ x· héi vµ m«i tr­êng nh­ trªn, cã nh÷ng lîi Ých kh«ng phï hîp cho viÖc ®Þnh l­îng, vÝ dô b¶o vÖ nguån n­íc ngÇm, hoÆc rÊt khã ®Þnh l­îng vµ cÇn cã thêi gian, tiÒn cña còng nh­ nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ h¬n n÷a sau khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. Víi lý do ®ã, ë ®©y t«i chØ xin ®Þnh l­îng lîi Ých kinh tÕ thu ®­îc tõ viÖc gi¶m c¸c c¨n bÖnh cã nguyªn c¨n tõ n­íc vµ lîi Ých tõ viÖc gi¶m thêi gian ®i lÊy n­íc cña c¸c hé gia ®×nh cßn c¸c lo¹i lîi Ých kh¸c chØ nªu vµ ph©n tÝch ®Þnh tÝnh. Lîi Ých kinh tÕ cña dù ¸n trong viÖc n©ng cao søc khoÎ cho ng­êi d©n N­íc lµ thµnh phÇn c¬ b¶n, lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu cña m«i tr­êng sèng, lµ nguån tµi nguyªn v« cïng quý gi¸ ®èi víi mçi quèc gia còng nh­ toµn nh©n lo¹i. Nhu cÇu vÒ n­íc cho c¸c ho¹t ®éng ®êi sèng hµng ngµy cña con ng­êi lµ rÊt quan träng, thiÕt yÕu vµ kh«ng thÓ thiÕu. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, con ng­êi cÇn ph¶i ®­îc cung cÊp bëi mét l­îng n­íc nhÊt ®Þnh. NÕu thiÕu n­íc hay sö dông nguån n­íc bÞ « nhiÔm kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh sÏ ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ. Nh÷ng bÖnh th­êng gÆp do thiÕu n­íc hoÆc do sö dông nguån n­íc kh«ng hîp vÖ sinh g©y ra lµ bÖnh ®­êng ruét, bÖnh giun ®òa, bÖnh ®au m¾t vµ bÖnh ngoµi da. Nh÷ng thiÖt h¹i vÒ con ng­êi vµ tiÒn cña do c¸c bÖnh nµy g©y ra thËt nghiªm träng vµ ngµy cµng gia t¨ng, 2 tû ng­êi chÞu rñi rov× bÖnh sèt rÐt, trong ®ã 100 triÖu ng­êi cã thÓ bÞ ¶nh h­ëng bÊt cø lóc nµo vµ hµng n¨m sè ng­êi tö vong v× c¨n bÖnh nµy lµ 2 triÖu ng­êi. Ngoµi ra cã kho¶ng 2 tû tr­êng hîp kh¸c bÞ m¾c bÖnh tiªu ch¶y vµ sè tö vong hµng n¨m lµ 2,2 triÖu ng­êi, mÇm mèng bÖnh tiªu ch¶y kh¸ ®a d¹ng, song chñ yÕu vÉn lµ vi trïng Ecoli trong n­íc nhiÔm bÈn. C¸c bÖnh l©y nhiÔm ®­êng ruét do giun lµm khæ së 10% d©n sè ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Cã tíi 6 triÖu ng­êi bÞ mï do bÖnh ®au m¾t hét, kho¶ng 200 triÖu ng­êi kh¸c bÞ ¶nh h­ëng do bÖnh s¸n m¸ng lµ nguyªn nh©n g©y bÖnh giun trong m¸u. Víi nh÷ng con sè khæng lå vÒ sè ng­êi nhiÔm bÖnh vµ chÕt do nguån n­íc vµ ®iÒu kiÖn vÖ sinh kh«ng ®¶m b¶o g©y ra lµ thËt sù qu¸ lín. Tõ ®ã kh«ng chØ lµm t¨ng chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ph¸t triÓn cña mçi quèc gia. Do ®ã chóng ta ph¶i nhanh chãng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc c¸c thiÖt h¹i ®ã lµ x©y ®ùng mét hÖ thèng cÊp n­íc s¹ch ®ñ ®¶m b¶o cung cÊp cho ng­êi d©n, nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ ch÷a bÖnh vµ n©ng cao søc khoÎ ®Ó tham gia tèt c«ng t¸c s¶n xuÊt. ¦íc tÝnh lîi Ých kinh tÕ thu ®­îc tõ viÖc gi¶m c¸c c¨n bÖnh cã nguyªn c¨n tõ n­íc ®èi víi d©n c­ thµnh phè Hµ Néi Hµ Néi lµ thñ ®« cña ®Êt n­íc, lµ trung t©m ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. MÆc dï vÊn ®Ò n­íc s¹ch ®· ®­îc nhµ n­íc quan t©m tõ l©u vµ ®Çu t­ nhiÒu tuy nhiªn vÉn x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu n­íc ë nhiÒu n¬i. Víi nguy c¬ mùc n­íc ngÇm ®ang gi¶m dÇn vµ nhu cÇu n­íc ngµy cµng gia t¨ng th× hiÖn t­îng thiÕu n­íc ngµy cµng ph©n bè réng ®Æc biÖt ë c¸c khu phè cæ, khu tËp thÓ ®«ng d©n vµ nh÷ng khu c­ tró t¹m cña d©n nghÌo di c­ tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ ®Ó kiÕm viÖc lµm. Do kh«ng ®ñ n­íc nªn nhiÒu chç ph¶i sö dông nguån n­íc kh«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ sinh thËm chÝ bÞ « nhiÔm khiÕn cho ng­êi d©n m¾c ph¶i mét sè c¨n bÖnh nh­: bÖnh ®­êng tiªu ho¸, bÖnh ®au m¾t vµ bÖnh ngoµi da. Theo ®iÒu tra cña së ytÕ n¨m 2002 ta cã m« h×nh bÖnh tËt cña néi ngo¹i thµnh Hµ Néi nh­ sau: B¶ng 3.10 - M« h×nh bÖnh tËt cña néi ngo¹i thµnh Hµ Néi C¸c bÖnh Néi thµnh Ngo¹i thµnh n % N % BÖnh cao huyÕt ¸p 46 7,6 59 9,8 BÖnh tim 10 1,6 7 1,16 Viªm phÕ qu¶n 24 4 75 12,5 Tai mòi häng 213 35,5 159 26,5 BÖnh m¾t 5 0,83 14 2,33 §­êng tiªu ho¸ 10 1,6 51 8,5 BÖnh d¹ dÇy 19 3,16 47 7,83 BÖnh ngoµi da 12,6 2,1 40 6,66 BÖnh kh¸c 50 8,33 105 17,5 Nguån : së y tÕ Hµ Néi – 2002 Sè liÖu ®iÒu tra tõ bèn quËn huyÖn, hai quËn lµ §èng §a vµ Hoµn KiÕm, hai huyÖn lµ Thanh Tr× vµ Tõ Liªm; mçi quËn huyÖn lµ 300 ng­êi, tæng sè lµ 1200 ng­êi. Tõ b¶ng sè liÖu trªn, ta thÊy bÖnh m¾t tû lÖ nhiÔm bÖnh kho¶ng 1,58%, bÖnh ®­êng tiªu ho¸ tû lÖ nhiÔm bÖnh kho¶ng 5,05%, bÖnh ngoµi da tû lÖ nhiÔm bÖnh kho¶ng 4,38%. Trong khi ®ã dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ c«ng suÊt 300.000 m3/ ngµy ®ªm, víi nhu cÇu n­íc 250 lÝt/ ng­êi/ ngµy th× dù ¸n cã kh¶ n¨ng ®¸p øng cho 1.200.000 ng­êi. Qua sè liÖu trªn, ta cã thÓ ­íc tÝnh sè bÖnh nh©n cho bÖnh tiªu ho¸, bÖnh ®au m¾t, bÖnh ngoµi da nh­ sau. Tuy nhiªn, ®Ó cho kh¸ch quan còng ph¶i nãi thªm r»ng sè bÖnh nh©n m¾c c¸c c¨n bÖnh nµy kh«ng chØ do mét nguyªn nh©n vÒ n­íc mµ cßn do mét sè nguyªn nh©n kh¸c. Song ®©y còng lµ mét gi¶ ®Þnh lµ c¬ së ®Ó tham kh¶o gióp cho viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña m«i tr­êng n­íc ®èi víi søc khoÎ céng ®ång. B¶ng 3.11 Sè ng­êi nhiÔm bÖnh n¨m 2002 §¬n vÞ: ng­êi BÖnh Tû lÖ nhiÔm bÖnh Sè bÖnh nh©n §­êng tiªu ho¸ 5,05 60.600 BÖnh ngoµi da 4,38 52.560 BÖnh ®au m¾t 1,58 18.960 Tæng 11,01 132.120 Ng­êi ta cho r»ng tû lÖ m¾c c¸c chøng bÖnh nµy sÏ gi¶m ®i 40% so víi møc trªn nÕu cã hÖ thèng cung cÊp n­íc ®Çy ®ñ, hîp vÖ sinh vµ chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh b×nh qu©n cho mçi bÖnh nh©n lµ 520.000 ®ång/ ng­êi/ n¨m. Khi ch­a ®­îc cÊp n­íc ®Çy ®ñ tû lÖ nhiÔm bÖnh lµ 11,01% t­¬ng øng cã 132.120 ng­êi m¾c bÖnh. Do ®ã khi cã n­íc, tû lÖ nµy sÏ gi¶m ®i 40%, t­¬ng øng sè ng­êi m¾c bÖnh sÏ gi¶m lµ : 40% *132.120 = 52.848 (ng­êi) Þ Lîi Ých kinh tÕ thu ®­îc tõ viÖc gi¶m tû lÖ ng­êi nhiÔm bÖnh lµ: 52.848 (ng­êi) *520.000 ®ång/ ng­êi/ n¨m =27.480,96 triÖu/ n¨m Nh­ vËy,nÕu dù ¸n ®­îc thùc thi, n­íc s¹ch ®­îc cung cÊp, th× mçi n¨m sÏ gi¶m ®­îc 27.480,96 triÖu chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh cho thµnh phè Hµ Néi. Kh«ng nh÷ng b¶o vÖ søc khoÎ cho d©n c­ mµ cßn gãp phÇn vµo ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi . Lîi Ých kinh tÕ cña dù ¸n thu ®­îc do viÖc gi¶m thêi gian ®i lÊy n­íc cña c¸c hé gia ®×nh Con ng­êi muèn sèng vµ tån t¹i cÇn ph¶i cã n­íc. N­íc lµ yÕu tè thiÕt yÕu cho cuéc sèng cña mäi ng­êi. Nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ®iÒu kiÖn sèng. NÕu n­íc ®ñ vµ ®¶m b¶o vÖ sinh sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng cña ng­êi d©n. Ng­îc l¹i nÕu kh«ng ®¶m b¶o ®ñ n­íc s¹ch sÏ ¶nh h­ëng xÊu cho ®êi sèng d©n c­, nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu cho ®êi sèng sinh ho¹t còng kh«ng ®¸p øng ®­îc ®ã lµ ¨n, mÆc, ë. N­íc s¹ch kh«ng ®ñ buéc con ng­êi ph¶i sö dông n­íc kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh, buéc con ng­êi ph¶i tranh giµnh nhau trong viÖc sö dông n­íc, trong viÖc lÊy n­íc. Do ®ã nÕu c«ng tr×nh cÊp n­íc s«ng §µ ®i vµo ho¹t ®éng, th× mét phÇn ng­êi d©n thiÕu n­íc s¹ch sÏ ®­îc sö dông nguån n­íc s¹ch ®¶m b¶o chÊt l­îng, c¸c ®iÒu kiÖn vÖ sinh tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc c¶i thiÖn , n©ng cao ®êi sèng gãp phÇn gi¶m tû lÖ ng­êi m¾c bÖnh, gi¶m c¨ng th¼ng t©m lý vµ nçi khæ bÞ thiÕu n­íc ®ång thêi t¹o c¬ héi, thêi gian cho mäi ng­êi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ. §Æc biÖt ®èi víi phô n÷ ,trÎ em lµ nh÷ng ng­êi lu«n cÇn ®­îc quan t©m ch¨m sãc nh­ng l¹i lµ ®èi t­îng ph¶i ®i lÊy n­íc nªn khi n­íc ®­îc cÊp ®Çy ®ñ ®· tiÕt kiÖm ®­îc rÊt nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian cña phô n÷ vµ trÎ em; gióp phô n÷, trÎ em cã thêi gian rçi ®Ó nghØ ng¬i vui ch¬i gi¶i trÝ. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra qua pháng vÊn trong khu vùc ch­a ®­îc cÊp n­íc m¸y cã 45% sè hé d©n mÊt tõ 12 –40 phót vµ 22% sè hé d©n mÊt tõ 40- 60 phót hµng ngµy cho viÖc lÊy n­íc. V× vËy, sau khi cã hÖ thèng cÊp n­íc s¹ch, phÇn lín phô n÷ vµ trÎ em sÏ ®­îc gi¶i phãng khái tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ nµy. Kh«ng nh÷ng hä cã thêi gian ®Ó nghØ ng¬i mµ cßn cã thêi gian c¬ héi ®Ó tham gia lµm nh÷ng c«ng viÖc kh¸c. Víi nhu cÇu n­íc cho mét ng­êi lµ 250 lÝt/ ngµy th× dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ cã kh¶ n¨ng cÊp n­íc cho 300.000.000/250 ng­êi tøc 1.200.000 ng­êi. NÕu trung b×nh mét hé d©n cã 5 ng­êi th× dù ¸n cã kh¶ n¨ng ®¸p øng cho 1.200.000 /5 hé hay 240.000 hé. Qua tÝnh to¸n ta cã sè hé vµ thêi gian ®i lÊy n­íc tiÕt kiÖm ®­îc trong mét ngµy nh­ sau: B¶ng 3.12 :Sè hé vµ thêi gian lÊy n­íc tiÕt kiÖm ®­îc STT tû lÖ % Sè hé Thêi gian lÊy n­íc trong 1ng® ( giê) Tæng thêi gian ( giê ) 1 45 108.000 0,45 48.600 2 22 52.800 0,85 44.880 3 33 79.200 0 0 100 240.000 93.480 Víi chi phÝ c¬ héi cho mét giê ®i lÊy n­íc lµ 500 ®ång ÞLîi Ých kinh tÕ do gi¶m 93.480 giê lµ 93.480 giê * 500 ®ång / giê = 46,74 triÖu/ ngµy ÞLîi Ých kinh tÕ thu ®­îc khi cã ®ñ n­íc s¹ch cung cÊp cho c¸c hé gia ®×nh trong mét n¨m lµ: 46,74 triÖu /ngµy * 365 ngµy =17.060,1 triÖu/ n¨m Lîi Ých kinh tÕ cña dù ¸n thu ®­îc th«ng qua viÖc b¶o vÖ nguån n­íc ngÇm ®ang bÞ h¹ thÊp cña thµnh phè hµ Néi Nguån n­íc cung cÊp cho c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t, c«ng nghiÖp hiÖn nay cña Hµ Néi 100% lµ n­íc ngÇm. Nguån n­íc ngÇm nµy cã chÊt l­îng tèt, ®ñ ®iÒu kiÖn ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn, nã ®ang ngµy cµng bÞ suy gi¶m, mùc n­íc ngÇm ®ang dÇn h¹ thÊp tõ 3- 4 m. Nguyªn nh©n lµ do tèc ®é ®« thÞ ho¸ qu¸ nhanh, hµng tr¨m ngh×n m2 ao hå tr­íc ®©y gãp phÇn cÊp n­íc cho tÇng chøa n­íc bÞ lÊp nªn kh«ng cßn kh¶ n¨ng cung cÊp n­íc n÷a. §ång thêi mçi n¨m Hµ Néi cã hµng v¹n cäc c¸c lo¹i ®ãng vµo ®Êt, trong ®ã kh«ng Ýt cäc s©u vµo tÇng chøa n­íc nh»m gia cè nÒn mãng c«ng tr×nh, c¸c cäc nµy ®· lµm gi¶m tÝnh thÊm n­íc cña ®Êt ®¸. §Æc biÖt h¬n n÷a lµ do qu¸ tr×nh khai th¸c, hót n­íc ngÇm qu¸ nhiÒu, ë Hµ Néi hiÖn nay kh«ng chØ cã c«ng ty kinh doanh n­íc s¹ch khai th¸c n­íc mµ cã hµng tr¨m c¬ quan kh«ng cã tr¸ch nhiÖm kinh doanh n­íc s¹ch kh¸c còng khai th¸c. ViÖc khai th¸c qu¸ nhiÒu n­íc ngÇm mµ kh«ng cã biÖn ph¸p b¶o vÖ ®· lµm cho nguån n­íc ngÇm bÞ suy gi¶m kh«ng chØ vÒ sè l­îng mµ c¶ vÒ chÊt l­îng. Tõ ®ã lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng suÊt, tr÷ l­îng khai th¸c cña c¸c nhµ m¸y n­íc ë Hµ Néi dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng ®¸p øng ®ñ cho nhu cÇu cña ng­êi d©n. §iÒu nguy h¹i h¬n lµ do nguån n­íc ngÇm bÞ suy gi¶m dÉn ®Õn t×nh tr¹ng x©m thùc cña n­íc biÓn, sù sôt lón cña nÒn ®Êt lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ nhµ cöa cña nh©n d©n. Do ®ã khi dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ cho thµnh phè Hµ Néi ®­îc x©y dùng sÏ gãp phÇn lµm gi¶m bít ¸p lùc cÊp n­íc cho c¸c nhµ m¸y n­íc Hµ Néi tõ ®ã gãp phÇn b¶o vÖ nguån n­íc ngÇm, gi¶m nguy c¬ c¹n kiÖt nguån n­íc ngÇm. Lîi Ých kinh tÕ cña dù ¸n thu ®­îc tõ c¸c hiÖu qu¶ m«i tr­êng vµ x· héi kh¸c Lîi Ých kinh tÕ thu ®­îc tõ viÖc thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô ph¸t triÓn N­íc lµ mét yÕu tè ®Çu vµo quan träng trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp còng nh­ n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nhÑ nh­ c«ng nghiÖp dÖt, may mÆc, chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô du lÞch l¹i rÊt cÇn mét hÖ thèng cung cÊp n­íc ®Çy ®ñ víi chÊt l­îng cao. NÕu hÖ thèng cung cÊp n­íc ®Çy ®ñ sÏ gãp phÇn vµo t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n¨ng suÊt sö dông tµi nguyªn tõ ®ã cã thÓ lµm gi¶m gi¸ thµnh vµ tiÕp cËn ®­îc thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh chãng. N­íc lµ yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu, nã cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra mét c¸ch liªn tôc. NÕu kh«ng ®ñ n­íc th× tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®Òu kh«ng cã kh¶ n¨ng duy tr× ®­îc. Do ®ã viÖc cung cÊp n­íc ®Çy ®ñ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ph¸t triÓn h¬n. Lîi Ých kinh tÕ thu ®­îc tõ viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng vïng Hoµ B×nh T©y B¾c nãi chung vµ l­u vùc s«ng §µ nãi riªng lµ vïng cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi thÊp nhÊt c¶ n­íc. Ho¹t ®éng dÞch vô vµ th­¬ng m¹i ch­a ®¸ng kÓ, tËp chung chñ yÕu vµo c¸c thÞ x· vµ thÞ trÊn nhá. HÖ thèng giao th«ng thuû bé ®Òu kÐm ph¸t triÓn, ph­¬ng tiÖn giao th«ng Ýt ái, tr×nh ®é d©n trÝ th× thÊp. T×nh tr¹ng suy dinh d­ìng, thiÕu n­íc s¹ch, thiÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi thiÓu vÒ vÖ sinh m«i tr­êng vµ c¬ së ch¨m sãc søc khoÎ cho d©n còng phæ biÕn t¹i vïng nµy. Do ®ã khi dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ ®­îc ®Çu t­ x©y dùng sÏ gãp phÇn ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng cña vïng, ho¹t ®éng giao th«ng sÏ ph¸t triÓn h¬n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi d©n cã thÓ ®i l¹i trao ®æi mua b¸n víi nhau vµ víi c¸c vïng kh¸c ®ång thêi h×nh thµnh c¸c dÞch vô, ho¹t ®éng kinh doanh míi. Kh«ng nh÷ng thÕ ng­êi d©n kh«ng chØ cã ®iÒu kiÖn vÖ sinh, ®iÒu kiÖn sèng tèt h¬n mµ tr×nh ®é d©n trÝ còng cao h¬n. Lîi Ých kinh tÕ x· héi thu ®­îc tõ viÖc ®iÒu hoµ chÕ ®é thuû v¨n b¶o d¶m an toµn vÒ lò cho vïng h¹ l­u vïng Hoµ B×nh Vïng s«ng §µ cã l­îng m­a t­¬ng ®èi phong phó, l­îng dßng ch¶y hµng n¨m cña s«ng §µ t¹i Hoµ B×nh lµ 55,6 tû m3, cung cÊp mét l­îng n­íc lín phôc vô cho nhu cÇu n«ng nghiÖp cña nh©n d©n. Tuy nhiªn vµo trong mïa lò th× l­îng n­íc s«ng §µ l¹i rÊt nguy hiÓm. Nã ¶nh h­ëng lín kh«ng chØ vïng Hoµ B×nh mµ c¶ vïng h¹ l­u cña Hoµ B×nh. §Ønh lò cao nhÊt xuÊt hiÖn vµo th¸ng 7 –8, c¸c ®Ønh lò c¸ch nhau kho¶ng 10 ngµy, cã khi chØ 3 –5 ngµy nÕu cã m­a liªn tiÕp. Lò kh«ng nh÷ng lµm s¹t lë ®Êt ®¸, c©y cèi, cuèn tr«i mäi thø, ®é mµu mì ph× nhiªu cña ®Êt mµ cßn t¸c ®éng lín ®Õn con ng­êi g©y t×nh tr¹ng ngËp lôt, ph¸ huû nhµ cöa, nguy h¹i ®Õn tÝnh m¹ng. Do ®ã khi c«ng tr×nh cÊp n­íc s«ng §µ ®­îc x©y dùng, nã phÇn nµo lµm gi¶m l­u l­îng n­íc vµo mïa lò cña s«ng §µ, ®iÒu hoµ dßng ch¶y æn ®Þnh h¬n, gãp phÇn b¶o vÖ cuéc sèng nh©n d©n vïng h¹ l­u trong ®ã bao gåm c¶ thñ ®« Hµ Néi. HiÖu qu¶ ®Çu t­ dù ¸n Nguån vèn Tæng sè vèn cho toµn bé c«ng tr×nh lµ 883.500 triÖu Thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh lµ 3 n¨m tõ 2004 –2006 Theo c¸c b­íc nh­ ®· tÝnh ë trªn, ta cã gi¸ thµnh vµ gi¸ tiªu thô 1m3 n­íc nh­ sau: Gi¸ thµnh 1m3 n­íc lµ: 2.205 ®ång/ m3 Gi¸ tiªu thô 1m3 n­íc lµ: 2.492 ®ång/ m3 Ph©n tÝch chØ tiªu NPV ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­ dù ¸n Nguån vèn ®Çu t­ vay víi l·i suÊt 6,5% ÞHÖ sè chiÕt khÊu r = 0,065 chän mèc thêi gian lµ 1/1/2007 Trong dù ¸n ®Çu t­, thu nhËp hiÖn t¹i rßng cña dù ¸n NPV thÓ hiÖn lîi nhuËn thu ®­îc trong thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng NPV thuÇn tuý NPV= å Bt /(1+ r)t Bt :lîi Ých n¨m t R: l·i suÊt chiÕt khÊu N: sè n¨m ho¹t ®éng Tõ tÝnh to¸n phÇn tr­íc ta cã b¶ng chi phÝ hµng n¨m nh­ sau: B¶ng 3.13- Chi phÝ hµng n¨m §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT N¨m chi phÝ thay thÕ thiÕt bÞ VËn hµnh b¶o d­ìng Tr¶ vèn vµ l·i PhÝ tho¸t n­íc ThuÕ VAT Tæng chi phÝ 1 2004 12.090,00 12.090,00 2 2005 34.759,00 34.759,00 3 2006 57.427,50 57.427,50 4 2007 100.380,10 57.427,50 18.146,99 10.914,96 186.869,55 5 2008 106.904,81 57.427,50 18.799,46 11.187,83 194.319,60 6 2009 113.853,62 57.427,.50 19.494,34 14.996,03 205.771,49 7 2010 121.254,10 57.427,50 20.234,39 15.357,38 214.273,37 8 2011 129.135,62 57.427,50 21.022,54 16.288,13 223.873,79 9 2012 137.529,44 93.344,00 25.453,57 16.671,38 272.998,39 10 2013 146.468,85 90.847,00 26.097,81 17.054,63 280.468,29 11 2014 155.989,32 89.041,00 26.869,26 17.246,25 289.145,83 12 2015 166.128,63 85.853,00 27.564,39 20.695,50 300.241,52 13 2016 176.926,99 83.356,00 28.394,53 20.695,50 309.373,02 14 2017 188.427,25 80.859,00 29.294,85 20.695,50 319.276,60 15 2018 200.675,02 78.363,00 30.270,03 20.695,50 330.003,55 16 2019 213.718,89 75.866,00 31.324,72 24.637,50 345.547,11 17 2020 227.610,62 73.369,00 32.464,19 24.637,50 358.081,31 18 2021 242.405,31 70.872,00 33.693,96 24.637,50 371.608,77 19 2022 85.540 258.161,66 68.375,00 35.019,90 24.637,50 471.734,06 20 2023 274.942,17 65.878,00 36.448,25 33.507,00 410.775,42 21 2024 292.813,41 63.382,00 37.985,77 33.507,00 427.688,18 22 2025 311.846,28 60.885,00 39.639,36 33.507,00 445.877,64 23 2026 332.116,29 58.388,00 41.416,66 33.507,00 465.427,95 24 2027 353.703,84 55.900,00 43.326,61 36.956,25 489.886,70 25 2028 376.694,59 53.394,00 45.375,09 36.956,25 512.419,93 26 2029 401.179,74 50.897,00 47.573,90 36.956,25 536.606,89 27 2030 427.256,43 48.400,00 49.931,87 36.956,25 562.544,55 28 2031 455.028,09 45.904,00 52.459,44 40.405,50 593.797,03 29 2032 484.604,92 43.407,00 55.167,42 40.405,50 623.584,84 30 2033 516.104,24 40.910,00 58.067,65 40.405,50 655.487,39 31 2034 549.651,01 38.413,00 61.172,63 40.405,50 689.642,14 32 2035 585.378,33 60.904,06 44.347,50 690.629,89 33 2036 623.427,92 64.709,02 44.347,50 732.484,44 34 2037 85.540 663.950,74 68.761,30 44.347,50 862.599,54 35 2038 707.107,53 73.076,98 44.347,50 824.532,01 36 2039 753.069,52 77.673,18 58.144,50 888.887,20 37 2040 802.019,04 82.568,13 58.144,50 942.731,67 38 2041 854.150,28 87.781,26 58.144,50 1.000.076,04 39 2042 909.670,05 93.333,23 58.144,50 1.061.147,78 40 2043 968.798,60 99.246,09 58.144,50 1.126.189,19 PhÝ tho¸t n­íc = 10% (chi phÝ vËn hµnh b¶o d­ìng + tr¶ vèn l·i) B¶ng 3.14- Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thêi cña dù ¸n STT N¨m Tæng chi phÝ (1) Doanh thu (2) Lîi nhuËn thuÇn (3=2-1) ThuÕ TN (32%) (4=3*0,32) L·i rßng (5=3-4) Bt/(1+r)^t 1 2004 12.090,00 -12.090,00 -12.090,00 2 2005 34.759,00 -34.759,00 -34.759,00 3 2006 57.427,50 -57.427,50 -57.427,50 4 2007 186.869,55 218.299,20 31.429,65 10.057,49 21.372,16 20.067,76 5 2008 194.319,60 223.756,68 29.437,08 9.419,87 20.017,21 18.842,97 6 2009 205.771,49 299.920,50 94.149,01 30.127,68 64.021,33 16.571,23 7 2010 214.273,37 307.147,50 92.874,13 29.719,72 63.154,41 49.765,26 8 2011 223.873,79 325.762,50 101.888,71 32.604,39 69.284,32 46.095,19 9 2012 272.998,39 333.427,50 60.429,11 19.337,32 41.091,79 47.482,91 10 2013 280.468,29 341.092,50 60.624,21 19.399,75 41.224,46 26.442,83 11 2014 289.145,83 344.925,00 55.779,17 17.849,33 37.929,84 24.909,11 12 2015 300.241,52 413.910,00 113.668,48 36.373,91 77.294,57 21.519,61 13 2016 309.373,02 413.910,00 104.536,98 33.451,83 71.085,15 41.176,83 14 2017 319.276,60 413.910,00 94.633,40 30.282,69 64.350,71 35.557,66 15 2018 330.003,55 413.910,00 83.906,45 26.850,06 57.056,39 30224,4261 16 2019 345.547,11 492.750,00 147.202,89 47.104,92 100.097,97 25.162,82 17 2020 358.081,31 492.750,00 134.668,69 43.093,98 91.574,71 41.450,59 18 2021 371.608,77 492.750,00 121.141,23 38.765,19 82.376,04 35.606,68 19 2022 471.734,06 492.750,00 21.015,94 6.725,10 14.290,84 30075,106 20 2023 410.775,42 670.140,00 259.364,58 82.996,67 176.367,91 4899,07852 21 2024 427.688,18 670.140,00 242.451,82 77.584,58 164.867,24 56771,0124 22 2025 445.877,64 670.140,00 224.262,36 71.763,96 152.498,40 49830,1063 23 2026 465.427,95 670.140,00 204.712,05 65.507,86 139.204,19 43278,5942 24 2027 489.886,70 739.125,00 249.238,30 79.756,26 169.482,04 37094,5884 25 2028 512.419,93 739.125,00 226.705,07 72.545,62 154.159,45 42406,4895 26 2029 536.606,89 739.125,00 202.518,11 64.805,80 137.712,31 36218,3921 27 2030 562.544,55 739.125,00 176.580,45 56.505,74 120.074,71 30379,6098 28 2031 593.797,03 808.110,00 214.312,97 68.580,15 145.732,82 24872,036 29 2032 623.584,84 808.110,00 184.525,16 59.048,05 125.477,11 28344,4194 30 2033 655.487,39 808.110,00 152.622,61 48.839,24 103.783,37 22915,276 31 2034 689.642,14 808.110,00 118.467,86 37.909,72 80.558,14 17796,671 32 2035 690.629,89 886.950,00 196.320,11 62.822,44 133.497,67 12970,9215 33 2036 732.484,44 886.950,00 154.465,56 49.428,98 105.036,58 20182,9883 34 2037 862.599,54 886.950,00 24.350,46 7.792,15 16.558,31 14910,8615 35 2038 824.532,01 886.950,00 62.417,99 19.973,76 42.444,23 2207,13366 36 2039 888.887,20 1.162.890,00 274.002,80 87.680,90 186.321,90 5.312,2883 37 2040 942.731,67 1.162.890,00 220.158,33 70.450,67 149.707,66 21.896,6285 38 2041 1.000.076,04 1.162.890,00 162.813,96 52.100,47 110.713,49 16.519,9133 39 2042 1.061.147,78 1.162.890,00 101.742,22 32.557,51 69.184,71 11.471,3537 40 2043 1.126.189,19 1.162.890,00 36.700,81 11.744,26 24.956,55 6.730,92 4.931.842,21 1.611.557,99 3.320.284,22 1.017.960,26 3.3.2.2- Gi¸ trÞ NPV tÝnh ®Õn m«i tr­êng - C:Tæng cho phÝ m«i tr­êng do thiÖt h¹i tõ mÊt ®Êt n«ng nghiÖp quy vÒ 1/1/2007 C= 18.855,798*(1+0.065)3 =25.786.86 B1: tæng lîi Ých m«i tr­êng tõ viÖc n©ng cao søc kháe cña d©n c­ quy vÒ 1/1/2007 (1+r)n-1 B1= A1x r(1+r) n B1= (27.480,96x(1+0.065)37-1)/0.065x(1+0.065)37 B1=381.657,15 triÖu ®ång B2: Tæng lîi Ých m«i tr­êng tõ viÖc gi¶m thêi gian ®i lÊy n­íc quy vÒ 1/1/2007 B2= (A2x(1+r)n-1)/(rx(1+r)n A2: Lîi Ých m«i tr­êng tõ viÖc gi¶m thêi gian ®i lÊy n­íc cña c¸c hé gia ®×nh trong mét n¨m B2= (17.060,1(1+0.065)37-1)/0.065(1+0.065)37=236.931,65 triÖu ®ång NPV= -25.776,86 +1.017.960,26 +381.657,15 +236931,65 =161.077,22 NPV d­¬ng nªn dù ¸n kh¶ thi vÒ mÆt kinh tÕ x· héi KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ: * Mét sè kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt: Khi c«ng tr×nh cÊp n­íc s«ng §µ ®i vµo ho¹t ®éng sÏ gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thµnh phè Hµ Néi nãi riªng vµ toµn quèc nãi chung, t¨ng møc ®é dÞch vô cÊp n­íc vµ c¶i thiÖn chÊt l­îng n­íc sinh ho¹t, gióp phÇn tho¶ m·n nhu cÇu dïng n­íc víi tèc ®é t¨ng nhanh vÒ d©n sè, kinh doanh th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp hiÖn nay. Tuy hiÖu qu¶ cña dù ¸n hoµn toµn mang tÝnh kh¶ thi nh­ng ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ x· héi vµ m«i tr­êng, t«i xin ®­a ra mét sè ý kiÕn nh­ sau: Thø nhÊt: ph¶i cã sù chi tr¶ nhÊt ®Þnh cho viÖc khai th¸c sö dông tµi nguyªn n­íc Nh­ chóng ta biÕt hiÖn nay n­íc s¹ch ®­îc coi nh­ mét lo¹i hµng ho¸ cã gi¸ c¶. Tuy nhiªn gi¸ c¶ cña nã míi chØ ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ cho dÞch vô cÊp n­íc mµ ch­a cã chi phÝ cho nguyªn liÖu ®Çu vµo lµ n­íc th«. N­íc th« còng lµ mét nguyªn liÖu ®Çu vµo khan hiÕm nh­ng l¹i ch­a ®Þnh gi¸ ®­îc sù khan hiÕm nµy. H¬n n÷a, quyÒn së h­ò tµi nguyªn n­íc ë n­íc ta lµ së h÷u toµn d©n. Khi nguån n­íc trong tù nhiªn vÉn dåi dµo vµ trong s¹ch th× chi phÝ trªn x· héi cho viÖc khai th¸c vµ sö dông chóng cã thÓ lµ b»ng kh«ng vµ kh«ng ai trong x· héi cã thÓ bÞ thiÖt h¹i. Tuy nhiªn khi d©n sè t¨ng, x· héi ph¸t triÓn th× nhu cÇu khai th¸c vµ sö dông n­íc ngµy cµng t¨ng, nÕu kh«ng cã sù qu¶n lý chÆt chÏ, sö dông hiÖu qu¶, khoa häc vµ hîp lý th× sÏ nhanh chãng lµm c¹n kiÖt nguån tµi nguyªn quý gi¸ nµy. trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n, t­ nh©n ®· vµ ®ang khai th¸c vÉn ch­a ph¶i tr¶ bÊt kÓ kho¶n chi phÝ nµo cho viÖc b¶o vÖ vµ phôc håi nguån n­íc cho thÕ hÖ t­¬ng lai. Do ®ã nhµ n­íc cÇn x©y dùng vµ ban hµnh c¸c quy chÕ trong viÖc b¶o vÖ vµ khai th¸c nguån n­íc trong viÖc sö dông vµ thanh to¸n tiÒn n­íc mét c¸ch hîp lý. CÇn söa ®æi gi¸, x©y dùng khung gi¸ mét c¸ch phï hîp. Gi¸ b¸n n­íc võa ph¶n ¸nh ®óng c¸c chi phÝ võa thÓ hiÖn chÝnh s¸ch x· héi cña §¶ng, ChÝnh Phñ nh­ chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi nghÌo, phôc vô an ninh quèc phßng. Gi¸ n­íc ph¶i ®¶m b¶o viÖc b¶o vÖ phôc håi nguån n­íc b¶o ®¶m cho thÕ hÖ t­¬ng lai Gi¸ n­íc t¨ng luü tiÕn cµng dïng nhiÒu n­íc gi¸ cµng cao, khuyÕn khÝch sö dông n­íc tiÕt kiÖm. Thø hai: cã sù kÕt hîp gi÷a khai th¸c vµ t¸i sö dông tµi nguyªn n­íc. N­íc lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña m«i tr­êng, lµ mét tµi nguyªn h÷u h¹n, cã thÓ phôc håi vµ t¸i sö dông. Tuy nhiªn chi phÝ cho viªc t¸i sö dông lµ rÊt lín. Tµi nguyªn n­íc cña ViÖt nam t­¬ng ®èi dåi dµo, nh­ng nguån n­íc cã kh¶ n¨ng khai th¸c sö dông l¹i ®ang cã nguy c¬ c¹n kiÖt, do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau: trong ®ã do t¸c ®éng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña con ng­êi lµ chñ yÕu. NÕu c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn chØ nh×n thÊy lîi Ých tr­íc m¾t, lîi Ých côc bé th× rÊt nguy hiÓm cho tµi nguyªn vµ m«i tr­êng. X· héi cµng ph¸t triÓn nhu cÇu sö dông n­íc cµng cao, n­íc th¶i cµng nhiÒu. NÕu ho¹t ®éng khai th¸c kh«ng ®­îc kiÓm so¸t, n­íc th¶i kh«ng ®­îc xö lý ®óng møc sÏ nhanh chãng lµm c¹n kiÖt vµ « nhiÔm nguån n­íc. V× vËy, song song víi viÖc khai th¸c sö dông nguån n­íc cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý n­íc th¶i, c¸c biÖn ph¸p t¸i sö dông nguån n­íc. Thø ba: thiÕt lËp sù qu¶n lý tµi nguyªn n­íc mét c¸ch thèng nhÊt. §Ó thèng nhÊt qu¶n lý tµi nguyªn n­íc ph¶i dùa trªn c¬ së ¸p dông luËt, c¸c v¨n b¶n d­íi luËt tµi nguyªn n­íc vµ dùa trªn c¸c nguyªn t¾c. n­íc lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ lµ tµi s¶n c«ng céng do nhµ n­íc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t quyÒn cña con ng­êi vÒ vËt chÊt hoÆc tinh thÇn ®­îc sö dông n­íc kh¸c biÖt víi quyÒn së h÷u kh¸c QuyÒn sö dông n­íc ®­îc nhµ n­íc gi¸m s¸t vµ qu¶n lý Sù b¶o vÖ cho ng­êi sö dông hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai ph¶i phï hîp víi c¸c nh©n tè cã liªn quan ®Õn b¶o vÖ m«i tr­êng QuyÒn nhµ n­íc gi¸m s¸t quyÒn sö dông n­íc v¬i nh÷ng vïng bÞ ®e do¹ v× « nhiÔm hoÆc do khai th¸c qu¸ møc Thø t­: kÕt hîp gi÷a viÖc khai th¸c vµ b¶o vÖ tµi nguyªn n­íc, ph¸t triÓn nguån n­íc N­íc tuy rÊt phong phó dåi dµo nh­ng muån viÖc khai th¸c ®­îc bÒn v÷ng ta ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn nguån n­íc. B¶o ®¶m ph¸t triÓn bÒn v÷ng hÖ sinh th¸i ë vïng ®Çu nguån c¸c dßng s«ng nh­ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng ®Çu nguån, c¸c biÖn ph¸p chèng xãi mßn ®Êt, gi¶m hÖ sè dßng ch¶y trong mïa m­a lò ®Õn møc tèi ®a, gi÷ l¹i mét l­îng n­íc trong ®Êt vµ líp phñ thùc vËt, bæ sông cho nguån n­íc ngÇm trong c¸c mïa kh« qua c¸c dßng ngÇm. ë th­îng nguån c¸c nh¸nh hîp l­u cña s«ng lín tÝch cùc x©y dùng c¸c ao nói ®Ó gi÷ n­íc dïng cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Ngoµi ra trong n«ng nghiÖp cßn cã nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt hîp lý cho tõng vïng cô thÓ nh­ c¬ cÊu c©y trång, kü thuËt canh t¸c hoÆc gieo trång hîp lý nh»m t¹o ra líp b¶o vÖ mÆt ®Êt tèt h¬n ë c¸c vïng th­îng du vµ trung du l­u vùc, kh«ng nh÷ng chèng ®­îc xãi mßn ®Êt mµ cßn lµm t¨ng l­îng dßng ch¶y c¬ b¶n cña c¸c dßng s«ng, ®Æc biÖt trong mïa kiÖt lµm t¨ng l­îng n­íc m­a ngÊm xuèng ®Êt bæ sung cho nguån n­íc ngÇm. Cã c¸c biÖn ph¸p ng¨n mÆn chèng sù x©m nhËp cña n­íc biÓn vµo s©u trong néi ®Þa, chØnh tu s«ng, æn ®Þnh cöa s«ng, phßng chèng n¹n sa båi thuû ph¸ diÔn biÕn bÊt lîi trong s«ng vµ h¹ l­u c¸c ®Ëp. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc, n©ng cao nhËn thøc cho mäi ng­êi trong x· héi thÊy ®­îc tÇm quan träng cña n­íc ngät ®èi víi ®êi sèng con ng­êi, coi ®©y lµ mét tµi nguyªn v« cïng quý gÝa cÇn ph¶i sö dông mét c¸ch hÕt søc tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶, kh«ng lµm « nhiÔm c¸c nguån n­íc, ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p phßng ngõa « nhiÔm nguån n­íc. T¨ng c­êng n¨ng lùc cho ®éi ngò c¸n bé vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý sö dông tµi nguyªn n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý tµi nguyªn n­íc cña ta tiÕp cËn ®­îc tr×nh ®é thÕ giíi Ph¸t triÓn hîp t¸c quèc tÕ trong ®iÒu tra, th«ng tin dù b¸o, x©y dùng c¬ së d÷ liÖu l­u tr÷ vÒ n­íc vµ b¶o vÖ nguån n­íc ë c¸c s«ng ch¶y qua n­íc ta vµ mét sè n­íc kh¸c. Cuèi cïng ph¶i nhanh chãng cã biÖn ph¸p h¹n chÕ thÊt tho¸t n­íc. ViÖc thÊt tho¸t, thÊt thu nµy kh«ng chØ lµm thiÖt h¹i kinh tÕ cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt n­íc mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc sö dông l·ng phÝ tµi nguyªn n­íc. §©y còng lµ mét nguyªn nh©n dÉn ®Õn gi¸ thµnh n­íc cao, kh¶ n¨ng hoµn vèn cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh n­íc chËm, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cÊp n­íc. KÕt luËn: N­íc lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu, kh«ng thÓ thiÕu cho bÊt cø ai. Con ng­êi muèn sèng vµ tån t¹i ®Òu cÇn ph¶i cã n­íc. N­íc kh«ng chØ lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña con ng­êi mµ cßn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao søc khoÎ, n¨ng lùc, tinh thÇn con ng­êi. H¬n thÕ n÷a, viÖc sö dông n­íc s¹ch cßn thÓ hiÖn ®­îc nÒn v¨n ho¸, v¨n minh tiÕn bé cña ®Êt n­íc. N­íc thËt sù quan träng, tuy nhiªn hiÖu qu¶ cÊp n­íc cßn rÊt h¹n chÕ do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau vÝ dô nh­: tû lÖ thÊt tho¸t, thÊt thu n­íc cßn lín, gi¸ n­íc ch­a ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ gi¸ thµnh, viÖc khai th¸c n­íc cßn ch­a tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ vÒ tµi nguyªn x· héi vµ m«i tr­êng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy ®· khiÕn cho nguån n­íc cña ViÖt nam mÆc dï dåi dµo nh­ng ®ang cã nguy c¬ bÞ c¹n kiÖt. §Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn cña d©n sè mét c¸ch qu¸ møc, do qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa lµm cho nguån n­íc kh«ng nh÷ng ngµy cµng bÞ c¹n kiÖt mµ cßn bÞ « nhiÔm nÆng nÒ. Tõ ®ã lµm ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng cÊp n­íc cho nh©n d©n dÉn ®Õn nhiÒu n¬i ng­êi d©n ph¶i sö dông n­íc kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh g©y ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ vµ tinh thÇn ng­êi d©n, buéc ng­êi d©n ph¶i tr¶ nh÷ng kho¶n chi phÝ lín mµ nÕu ®­îc ®¶m b¶o n­íc s¹ch th× kho¶n chi phÝ nµy sÏ ®­îc dïng vµo nh÷ng ho¹t ®éng h÷u Ých h¬n cho sù ph¸t triÓn cña con ng­êi vµ x· héi. Kh«ng nh÷ng thÕ, nguån n­íc cßn quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt, dÞch vô th­¬ng m¹i, nÕu kh«ng cã n­íc nã sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh nµy hay cña c¶ x· héi. Nã cßn ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù héi nhËp ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi víi khu vùc vµ thÕ giíi. CÊp n­íc cßn r©t nhiÒu khã kh¨n vµ tån t¹i nh­ vËy, nh­ng trong qu¸ tr×nh khai th¸c n­íc hiÖn nay, con ng­êi vÉn ch­a cã biÖn ph¸p b¶o vÖ, ch­a cã sù qu¶n lý thèng nhÊt nµo mµ khai th¸c mét c¸ch å ¹t khiÕn cho nguån n­íc ngµy cµng suy gi¶m. Hµ Néi mùc n­íc ngÇm ®ang gi¶m nghiªm träng, n­íc mÆt ë c¸c s«ng hå th× bÞ « nhiÔm nÆng nÒ do ®ã viÖc t×m kiÕm ®­îc nguån n­íc bæ sung, thay thÕ cho ho¹t ®éng cÊp n­íc hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt. V× vËy khi dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ ®­îc thùc hiÖn tøc sÏ cã kh¶ n¨ng cung cÊp mét l­îng n­íc lín cho ng­êi d©n Hµ Néi. Do ®ã ngoµi viÖc khai th¸c nguån n­íc chóng ta ph¶i chó ý b¶o vÖ ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn khai th¸c nguån n­íc mét c¸ch bÒn v÷ng vµ l©u dµi. Do ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian, tµi liÖu tham kh¶o còng nh­ kiÕn thøc hiÓu biÕt cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò cña t«i m¬Ý chØ nªu ®­îc mét sè vÊn ®Ò. Ch­¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒ n­íc s¹ch Gi¸ trÞ vai trß cña n­íc Tµi nguyªn n­íc trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam Môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh cÊp n­íc cho thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 C¸c ph­¬ng ph¸p vµ c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ Ch­¬ng 2 HiÖn tr¹ng cÊp n­íc Hµ Néi vµ kh¸i qu¸t chung cho dù ¸n cÊp n­íc Hµ Néi tõ nguån n­íc s«ng §µ HiÖn tr¹ng cÊp n­íc Hµ Néi ( nguån n­íc, c¸c nhµ m¸y n­íc chÝnh, hÖ thèng ph©n phèi, dù b¸o d©n sè, dù b¸o nhu cÇu cÊp n­íc) Kh¸i qu¸t dù ¸n cÊp n­íc s«ng §µ +§iÒu kiÖn tù nhiªn +§iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi Ch­¬ng 3 Ph©n tÝch chi phÝ lîi Ých dù ¸n cÊp n­íc s¹ch cho thµnh phè Hµ Néi tõ nguån n­íc s«ng §µ Ph©n tÝch chi phÝ Ph©n tÝch lîi Ých HiÖu qu¶ ®Çu t­ dù ¸n KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Chuyªn ®Ò cña t«i míi chØ ®Þnh l­îng ®­îc mét sè t¸c ®éng cña dù ¸n ®èi víi m«i tr­êng (®Þnh l­îng chi phÝ mÊt ®Êt n«ng nghiÖp, rõng, ®Þnh l­îng lîi Ých do gi¶m bÖnh tËt, gi¶m thêi gian ®i lÊy n­íc) cßn nh÷ng t¸c ®éng kh¸c chñ yÕu ph©n tÝch ®Þnh tÝnh. Tuy nhiªn, víi nh÷ng ý kiÕn nhá bÐ cña m×nh, t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó trong c«ng ty ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu ®­îc tèt h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o GEO –3 B¸o c¸o viÔn c¶nh m«i tr­êng toµn cÇu Doanh nghiÖp §Þnh h­íng ph¸t triÓn cÊp n­íc ®« thÞ ®Õn n¨m 2020- BXD nhµ xuÊt b¶n x©y dùng 1998 Gi¸o tr×nh kinh tÕ ®Çu t­- bé m«n kinh tÕ ®Çu t­- tr­êng KTQD HÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, ban hµnh quyÕt ®Þnh h­ìng dÉn thùc hiÖn luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng- tæng côc thuÕ- bé tµi chÝnh, HN th¸ng 06 n¨m 1998 HÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ban hµnh quyÕt ®Þnh, h­íng dÉn thùc hiªn luËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp- tæng côc thuÕ- bé tµi chÝnh nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh Th«ng tin KH-XH T¹p chÝ cña côc m«i tr­êng – bé KHCN vµ MT Th«ng tin MT TuyÓn tËp c¸c b¸o c¸o khoa häc t¹i héi nghÞ MT toµn quèc 1998 – Nhµ xuÊt b¶n KHKT 1999 Tµi nguyªn n­íc vµ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông ë ViÖt Nam

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBước đầu nghiên cứu về tính hiệu quả của dự án cấp nước sạch cho thành phố Hà Nội từ nguồn nước sông đà.doc
Luận văn liên quan