Các giải pháp cơ bản tạo nguồn lực để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

MỤC LỤC A: Mở đầu 2 B: Nội dung nghiên cứu: 3 Phần I. các nguồn lực để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: 3 I. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai đoạn hiện nay và các loại nguồn lực cần cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 3 II. Một số kinh nghiệm nước ngoài trong khai thác và huy động các nguồn lực: 8 Phần II. Đánh giá thực trạng các nguồn lực của nước ta hiện nay 9 I. Đánh giá thực trạng các nguồn lực ông nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện có. 9 II. Nhận xét các giải pháp đã thực hiện trong huy động các nguồn lực. 12 Phần III. Các giải pháp cơ bản tạo nguồn lực để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 16 I. Những quan điểm cơ bản của chính sách tạo nguồn lực, khai thác và huy động nguồn lực. 16 II. Các giải pháp cơ bản của cả thời kì cho đến năm 2020. 20 III. Một số giải pháp cơ bản cho những năm trước mắt. 26 A: MỞ ĐẦU 1.Ý Nghĩa Trước tiên ta hãy định nghĩa công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lí kinh tế – xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ của khoa học – công nghệ tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đường tất yếu của mọi quốc gia nhằm phát triển kinh tế xã hội. Ơ nước ta việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá được coi là” nhiệm vụ trọng tâm” trong cả một chặng đường dài của thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần huy động tổng thể các nguồn lực cần thiết (trong nước và ngoài nước )gồm nhân lực , tài chính, nguồn lực công nghệ, nguồn lực tài nguyên, các ưu thế và lợi thế Vì vậy em chọn đề tài là: “ Vấn đề tạo nguồn lực tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá” để làm đề tài cho bài tiểu luận này. 2, Đối tượng, Phạm vi nghiên cứu. Trong bài tiểu luận này em sẽ góp thêm phần tìm tòi những nguồn lực ta hiện có, thực trạng và giải pháp cho vấn đề tạo nguồn lực để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước Việt Nam ta. 3. Mục đích nghiên cứu. 3.1. tìm ra những điểm yếu để khắc phục và những điểm mạnh để củng cố, phát huy. 3.2. có thêm những kiến thức về các vấn đề xã hội nâng cao tầm nhận thức sinh viên trong thời đại mới. 4. Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu. Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng. 5. Bố cục. Chia ba phần: Phần I: các nguồn lực để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Phần II: Đánh giá thực trạng các nguồn lực của nước ta hiện nay Phần III: Các giải pháp cơ bản tạo nguồn lực để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1719 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các giải pháp cơ bản tạo nguồn lực để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nguyeân, caùc öu theá vaø lôïi theá… Vì vaäy em choïn ñeà taøi laø: “ Vaán ñeà taïo nguoàn löïc tieán haønh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù” ñeå laøm ñeà taøi cho baøi tieåu luaän naøy. 2, Ñoái töôïng, Phaïm vi nghieân cöùu. Trong baøi tieåu luaän naøy em seõ goùp theâm phaàn tìm toøi nhöõng nguoàn löïc ta hieän coù, thöïc traïng vaø giaûi phaùp cho vaán ñeà taïo nguoàn löïc ñeå tieán haønh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc Vieät Nam ta. 3. Muïc ñích nghieân cöùu. 3.1. tìm ra nhöõng ñieåm yeáu ñeå khaéc phuïc vaø nhöõng ñieåm maïnh ñeå cuûng coá, phaùt huy. 3.2. coù theâm nhöõng kieán thöùc veà caùc vaán ñeà xaõ hoäi naâng cao taàm nhaän thöùc sinh vieân trong thôøi ñaïi môùi. 4. Phöông phaùp söû duïng trong nghieân cöùu. Söû duïng phöông phaùp duy vaät bieän chöùng. 5. Boá cuïc. Chia ba phaàn: Phaàn I: caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc Phaàn II: Ñaùnh giaù thöïc traïng caùc nguoàn löïc cuûa nöôùc ta hieän nay Phaàn III: Caùc giaûi phaùp cô baûn taïo nguoàn löïc ñeå tieán haønh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc B: NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU PHAÀN I. CAÙC NGUOÀN LÖÏC ÑEÅ THÖÏC HIEÄN COÂNG NGHIEÄP HOAÙ, HIEÄN ÑAÏI HOAÙ ÑAÁT NÖÔÙC I. Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù trong giai ñoaïn hieän nay vaø caùc loaïi nguoàn löïc caàn cho coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc 1. Nhieäm vuï coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù cuûa Vieät Nam trong giai ñoaïn hieän nay 1.1. Baûn chaát cuûa coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ôû Vieät Nam trong giai ñoaïn hieän nay Thöïc chaát cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñoái vôùi Vieät Nam luùc naøy laø söï toång hôïp cuûa caùc yeâu caàu cô giôùi hoaù, ñieän khí hoaù, töï ñoäng hoaù, hieän ñaïi hoaù, khoa hoïc hoaù… ñöôïc thöïc hieän thích hôïp, ñoàng boä trong toaøn boä ngaønh saûn xuaát vaø trong moïi hoaït ñoäng cuûa xaõ hoäi trong caû nöôùc vaø töøng ñòa phöông, trong moãi con ngöôøi ôû baát cöù vò trí naøo. Roõ raøng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù giai ñoaïn hieän nay coù phaïm vi bao quaùt toaøn boä moïi lónh vöïc, coù qui moâ roäng theo bieân ñoä vaø möùc ñoä phaùt trieån ôû trình ñoä khaùc nhau veà kó thuaät coâng ngheä, lieân quan ñeán moïi ñoái töôïng ôû moïi nôi treân ñaát nöôùc Vieät Nam. 1. 2.Muïc tieâu vaø nhieâm vuï cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Muïc tieâu chung nhaát cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû giai ñoaïn naøy cuûa Vieät Nam laø laøm cho nöôùc ta nhanh choùng trôû thaønh moät nöôùc coù neàn kinh teá- xaõ hoäi phaùt trieån theo ñaø phaùt trieån maïnh meõ cuûa theá giôùi, ñeå ñeán naêm 2020 Vieät Nam cô baûn trôû tbaønh moät nöôùc coâng ngieäp theo höôùng hieän ñaïi. Cuï theå nhieâm vuï cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù trong giai ñoaïn hieän nay laø: - Xaây döïng moät cô caáu kinh teá hôïp lí vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp phaùt trieån khaù toaøn dieän coù taùc duïng tích cöïc ñaûm baûo trang bò kó thuaät cho söï phaùt trieån veà chaát cuûa baûn thaân ngaønh coâng nghieäp vaø caùc ngaønh khaùc, caùc ngaønh coâng nghieäp vaø dòch vuï phaùt trieån vôùi trình ñoä cao, chieám tæ leä töông xöùng trong toång giaù trò saûn phaåm quoác daân. - Xaây döïng cô sôû vaät chaát kó thuaät hieän ñaïi tieân tieán, ñöa khoa hoïc vaø coâng ngheä trôû thaønh löïc löôïng saûn xuaát tröïc tieáp trong moïi ngaønh, töøng böôùc taêng cöôøng trình ñoä tri thöùc trong moïi lónh vöïc cuûa neàn kinh teá, naâng cao naêng suaát lao ñoäng vaø naêng löïc saûn xuaát, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, chaát löôïng dòch vuï vaø hoaït ñoäng, naâng cao ñieàu kieän möùc soáng cuûa moïi ngöôøi daân. - Xaây döïng yù thöùc, kæ luaät lao ñoäng, neáp soáng vaø sinh hoaït trong xaõ hoäi, caùch toå chöùc vaø quaûn lí caùc hoaït ñoäng coâng coäng trong coäng ñoàng theo phong caùch coâng ngieäp. - Xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, daân chuûvaø vaên minh, moïi ngöôøi ñeàu nghieâm tuùc chaáp haønh theo phaùp luaät trong moïi hoaït ñoäng cuûa xaõ hoäi. 1. 3. Ñaëc ñieåm tieán haønh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù cuûa Vieät Nam giai ñoaïn hieän nay. - Quy moâ noäi dung thöïc hieän raát roäng. Bao goàm töø vieäc xaây döïng cô sôû vaät chaát kó thuaät trang bò cho coâng nghieäp, vaø caùc ngaønh ñaït yeâu caàu cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû giai ñoaïn hieän nay, cho ñeán vieäc xaây döïng heä thoáng caùc qui trình lao ñoäng theo phöông thöùc coâng nghieäp… - Ña daïng veà trình ñoä kó thuaät, coù söï keát hôïp thích ñaùng giöõa caùc loaïi trình ñoäkó thuaät trong töøng ngaønh, töøng lónh vöïc… - Ñòa baøn thöïc hieän raát phöùc taïp vôùi nhieàu trình ñoä phaùt trieån khaùc nhau khaù xa. - Ñieåm xuaát phaùt cho thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù chung cho caû nöôùc coøn ôû möùc thaáp vaø cheânh leäch giöõa caùc ngaønh, caùc vuøng. - Boái caûnh theá giôùi trong giai ñoaïn naøy ñaõ vaø ñang coù nhöõng bieán ñoåi vöôït baäc veà khoa hoïc coâng ngheä. Bôûi vaäy, Vieät Nam thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù hieän nay phaûi theo yeâu caàu môùi maø haàu nhö caùc nöôùc treân theá giôùi ñeàu phaûi ñöôïc thöïc hieän. 2. Caùc loaïi nguoàn löïc cho thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû Vieät Nam. 2.1 Caùc loaïi nguoàn löïc caàn ñöôïc huy ñoäng cho thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. - Nguoàn nhaân löïc tröïc tieáp cuûa löïc löôïng saûn xuaát, ñoøi hoûi phaûi coù trình ñoä kieán thöùc ñuû möùc caàn thieát - Nguoàn löïc taøi chính laø vieäc quyeát ñònh cho vieäc môû roäng vaø taêng cöôøng ñaàu tö naâng cao trình ñoä khoa hoïc kó thuaät theo yeâu caàu coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù - Nguoàn löïc coâng ngheä laø nhöõng thaønh töïu khoa hoïc vaø coâng ngheä ñöôïc vaät chaát hoaù vaø ñöôïc chuyeån giao öùng duïng vaøo caùc lónh vöïc saûn xuaát, trôû thaønh löïc löôïng saûn xuaát quan troïng coù tính quyeát ñònh tôùi keát quaû vaø hieäu quaû trong saûn xuaát. - Nguoàn löïc taøi nguyeân caùc loaïi laø nguoàn cung caáp ñieàu kieän vaø nguyeân lieäu cho phaùt trieån saûn xuaát, noù cuõng laø nguoàn ñoùng goùp quan troïng vaøo tích luyõ voán caàn thieát cho thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. - Nhöõng khaû naêng lôïi theá cuûa ñaát nöôùc seõ trôû thaønh nguoàn löïc taùc ñoäng tích cöïc ñeán xu theá vaø möùc ñoä phaùt trieån, neáu ñöôïc khai thaùc hôïp lí. 2.2. Xuaát xöù caùc nguoàn löïc ñöôïc huy ñoäng cho thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû Vieät Nam - Caùc nguoàn löïc trong nöôùc, bao goàm caùc nguoàn löïc veà nhaân löïc, taøi chính, coâng ngheä taøi nguyeân vaø caùc nguoàn löïc khaùc - Caùc nguoàn löïc töø coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi. - Caùc nguoàn löïc töø nöôùc ngoaøi, bao goàm nguoàn löïc töø taøi chính, veà coâng ngheä ñaàu tö vaøo Vieät Nam 3. Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi nguoàn löïc quan troïng cho coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù cuûa nöôùc ta hieän nay. 3.1. Nhaân löïc a. Thuaän lôïi : - Vieät Nam coù qui moâ daân soá vaøo loaïi lôùn, xeáp thöù 12 treân theá giôùi laø moät tieàm naêng cöïc kì to lôùn veà nguoàn nhaân löïc ñeå phaùt trieån ñaát nöôùc. Maø ñaëc bieät thaùp daân soá Vieät Nam hieän nay vaøo loaïi treû. - Trình ñoä hoïc vaán vaø daân trí cuûa nguoàn nhaân löïc cao nhôø phaùt trieån maïnh neàn giaùo duïc quoác daân ñöôïc coi laø quoác saùch haøng ñaàu. - Xu höôùng trí thöùc hoaù nguoàn nhaân löïc ngay caøng roõ neùt vaø trôû thaønh yeáu toá quan troïng cuûa löïc löôïng saûn xuaát tröïc tieáp. - Tieàm löïc vaø naêng löïc nguoàn nhaân löïc nöôùc ta töøng böôùc ñöôïc giaûi phoùng nhôø keát quaû thöïc hieän coâng cuoäc ñoåi môùi vaø môû cöûa. - Phuï nöõ chieám 50,8% daân soávaø 52% löïc löôïng lao ñoäng laø tieàm naêng to lôùn cuûa nguoàn nhaân löïc. - Chæ soá phaùt trieån con ngöôøi (HDI) cuûa Vieät Nam ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän, ñöôïc saép xeáp vaøo loaïi khaù so vôùi caùc nöôùc ngheøo vaø ñang phaùt trieån. b. Khoù khaên. - Daân soá treû laø moät theá maïnh, song tröôùc maét seõ baát lôïi veà kinh teá, do bình quaân soá ngöôøi phaûi nuoâi döôõng treân moät ñaàu lao ñoäng cao hôn nhöõng nöôùc khaùc. Keùo theo ñoù laø khoù khaên veà vieäc laøm, giaùo duïc, y teá … - Toác ñoä taêng tröôûng nguoàn lao ñoäng coøn ôû möùc cao(bình quaân moãi naêm taêng 2,95%)daãn tôùi söùc eùp veà thò tröôøng caøng trôû neân gay gaét. - Tæ leä nguoàn nhaân löïc trong ñoä tuoåi lao ñoäng qua ñaøo taïo raát thaáp - Moät soá löôïng ñaùng keå nhaân löïc trong ñoä tuoåi lao ñoäng coøn trong tình traïng ngheøo ñoùi, bò thaát nghieäp. - Neáp nghó vaø taùc phong cuûa ngöôøi lao ñoäng vaãn mang naëng thoùi quen neàn saûn xuaát nhoû ôû moät nöôùc noâng nghieäp. 3.2. Taøi chính Vieäc taêng tích luyõ noäi boä cuûa neàn kinh teá coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi söï p t cuûa neàn kinh teá. 3.3. Veà coâng ngheä. - Trình ñoä vaø naêng löïc coâng ngheä trong nöôùc coøn ôû möùc thaáp neân nguoàn coâng ngheä nhaäp töø nöôùc ngoaøi trôû thaønh raát quan troïng. - Quùa trình chuyeån giao coâng ngheä nhöõng naêm qua ñaõ mang laïi nhöõng thaønh quaû ñaùng khích leä - Tuy nhieân moâi tröôøng theá giôùi ñaõ trôû neân phöùc taïp hôn maø ôû nöôùc ta coøn toàn taïi nhöõng quan nieäm coá höõu khi tieáp nhaän chuyeån giao coâng ngheä môùi. - Nguy cô bò bieán thaønh baõi thaûi coâng nghieäp cho caùc nöôùc phaùt trieån. 3.4. Veà taøi nguyeân. - Taøi nguyeân ñaát phong phuù vaø ña daïng song vieäc khai thaùc coøn nhieàu khoù khaên - Taøi nguyeân röøng taêng 1050 ha nhöng ñoä che phuû chæ coøn 28,2% - Taøi nguyeân ngö nghieäp raát phong phuù vaø coù yù nghóa kinh teá. - Taøi nguyeân khoaùng saûn raát phong phuù vaø ña daïng, tuy nhieân quy moâ caùc khoaùng saûn phoå bieán khoâng taäp chung. II. Moät soá kinh nghieäm nöôùc ngoaøi trong khai thaùc vaø huy ñoäng caùc nguoàn löïc. 1. Moät xu theá chính trong kinh teá theá giôùi. - Cuoäc caùch maïng khoa hoïc vaø coâng ngheäböôùc vaøo giai ñoaïn phaùt trieån môùi. - Quoác teá hoaù vaø khu vöïc hoaù ñôøi soáng kinh teá khieán neàn kinh teá caùc nöôùc phuï thuoäc nhau ngaøy caøng nhieàu. - Nhu caàu ngöôøi tieâu duøng thay ñoåi maïnh. - Kinh teá theá giôùi ñang laønh maïnh trôû laïi. 2. Moät soá vaán ñeà ñaùng chuù yù trong khai thaùc caùc nguoàn löïc. 2.1. Ñaàu tö nöôùc ngoaøi toaøn theá khoâng heà suy giaûm. 2.2. Ba khuynh höôùng chuû yeáu cuûa tình hình ODA hieän nay. - Trong cô caáu toång ODA cuûa theá giôùi, tæ troïng ODA coùxu höôùng taêng leân, ODA ña phöông suy giaûm. - Möùc ñoä caïnh tranh thu huùt ODA ñang taêng leân giöõa caùc nöôùc ñang phaùt trieån. - Trieån voïng gia taêng nguoàn ODA ít laïc quan. 3. Moät soá kinh nghieäm ruùt ra cuûa theá giôùi. 3.1. Veà thu huùt caùc nguoàn ñaàu tö nöôùc ngoaøi. - Coi troïng hieäu quaû vaø söû duïng nguoàn taøi nguyeân chính nöôùc ngoaøi hôn laø soá löôïng ñöôïc söû duïng. - Beân nhaän phaûi thaät chuû ñoäng. - Nguoàn taøi chính nöôùc ngoaøi laø quan troïng, voán trong nöôùc laø quyeât ñònh. 3.2. Khai thaùc vaø söû duïng taøi nguyeân khoaùng saûn treân theá giôùi. - Vì taøi nguyeân treân theá giôùi saép caïn kieät neân caàn moät chieán löôïc ñuùng ñaén ñaùnh giaù vieäc khai thaùc, söû duïng vaø baûo veä taøi nguyeân, khoaùng saûn. 3.3. Chuù yù khai thaùc caùc lôïi theá. - Nöôùc ta caàn chuù troïng khaâu marketinh khoaùng saûn. - Nghieân cöùu ñoái phoù vôùi söï caïnh tranh saép tôùi treân thò tröôøng khoaùng saûn. Keát luaän: trong phaàn naøy em ñaõ trình baøy ñöôïc: a. Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù trong giai ñoaïn hieän nay vaø caùc loaïi nguoàn löïc caàn cho coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. b. Moät soá kinh nghieäm nöôùc ngoaøi trong khai thaùc vaø huy ñoäng caùc nguoàn löïc. B. ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG CAÙC NGUOÀN LÖÏC CUÛA NÖÔÙC TA HIEÄN NAY. I. Ñaùnh giaù thöïc traïng caùc nguoàn löïc oâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù hieän coù. 1. Nhaân löïc. Toång nguoàn löïc nöôùc ta quy moâ laø 4 trieäu ngöïôøi, laø soá ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng haøng naêm toác ñoä taêng laø 3%(cao hôn toác ñoä taêng daân soá). Tình traïng thieáu vieäc laøm vaø thaát nghieäp trong soá nhaân löïc trong ñoä tuoåi lao ñoäng ñang ôû möùc cao ôû caû thaønh thò vaø noâng thoân. Söï phaùt trieån khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc vuøng daãn ñeán doøng ngöôøi di daân töï phaùt vaøo caùc thaønh phoá lôùn vôùi qui moâ, toác ñoä ngaøy caøng taêng. Gaàn nhö 100% soá lao ñoäng thieáu vieäc laøm vaø thaát nghieäp coù trình ñoä hoïc vaán thaáp; nhöng trong soá lao ñoäng noâng thoân ra thaønh thò kieám vieäc laøm laïi khaù ñoâng, ñaõ qua PTCS vaø khoâng ít ngöôøi ñaõ qua PTTH Doanh nghieäp nhaø nöôùc nhaát laø doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñang coù tình traïng dö thöøa lao ñoäng ngay caøng lôùn 2. Veà taøi chính. 2.1. Huy ñoäng taøi chính trong nöôùc cho ñaàu tö phaùt trieån. a.Vieäc huy ñoäng vaø söû duïng: - Nhöõng naêm gaàn ñaây ngaøy caøng taêng nhanh choùng. - Cô caáu voán ñaàu tö phaùt trieån ngaøy caøng roõ xu höôùng ña daïng hoaù. - Toác ñoä taêng tröôûng caùc nguoàn voán ñaàu tö ñeàu khaù cao. b. Cô caáu voán ñaàu tö thôøi gian qua: - Tæ troïng xaây laép coù xu höôùng giaûm. - Tæ troïng voán thieát bò coù xu höôùng taêng . - Tæ leä voán kieán thieát cô baûn khaùc cuõng coù xu höôùng giaûm daàn. 2.2. Tình hình thu huùt nguoàn taøi chính nöôùc ngoaøi. 2.2.1. Veà voán vieän trôï chính thöùc( ODA) Coäng ñoàng theá giôùi ñoái vôùi nöôùc ta ñaõ theå hieän söï tín nhieäm. Nguoàn voán ODA Vieät Nam lieân tuïc taêng tröôûng vaø boå xung voán cho neàn kinh teá nöôùc ta khoâng nhoû. Söï hoã trôï ñoù ñaõ cung caáp caùc dòch vuï xaõ hoäi vaø taêng cöôøng naêng löïc quaûn lí. Hoã trôï nhaân ñaïokhaéc phuïc haäu quaû thieân tai… 2.2.2. Veà voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi(FDI) - Boå xung voán hoaït ñoäng cho neàn kinh teá . - Goùp phaàn thuùc ñaåy neàn kinh teá taêng tröôûng. - Taïo ra nhöõng saûn phaåm nhöõng ngaønh kinh teá môùi coù coâng ngheä cao. - Giaù trò xuaât khaåu cuûa khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi moãi naêm moät taêng. - Giaûi quyeát vieäc laøm vaø taêng thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng . - Ñoùng goùp vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc taêng leân. -Taïo ra quan heä hôïp taùc cuûa Vieät Nam vôùi 50 nöôùc treân theá giôùi. 2.3. Veà nguoàn löïc taøi chính töø coäng ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi. 2.3.1. Veà ñaàu tö kinh teá. Khaû naêng kinh teá cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi khoâng lôùn. 2.3.2. Veà hoã trôï taøi chính. Kieàu baøo göûi tieàn veà cho gia ñình vaø ñoùng goùp ñaàu tö cho xaõ hoäi laø khaù lôùn giuùp môû caùc khu kinh teá, söûa sang laïi laøng baûn… 3. Veà khoa hoïc vaø coâng ngheä . 3.1. Coâng ngheä trong nöôùc. Tæ leä thieát bò laïc haäu coøn lôùn. Khoâng ñoàng boä trong trang thieát bò coâng ngheä. Khaû naêng töï cung töï caáp trang thieát bò coâng ngheä töø trong nöôùc coøn raát haïn cheá. Thieáu söï quaûn lí chaët cheõ cuûa nhaø nöôùc veà thöïc hieän chuû tröông ñoåi môùi coâng ngheä . 3.2. Coâng ngheä nhaäp theo ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Söï ñoùng goùp voán vaø chuyeån giao coâng ngheä môùi ñang ôû böôùc ñaàu. Trang thieát bò ñaõ laïc haäu vaø nhieàu loaïi ñaõ qua söû duïng. 3.3. Veà ñoùng goùp trí tueä cuûa tri thöùc ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi. Nhieàu ngöôøi ñaõ coù nhöõng vaãn coù nhöõng quan heä thöôøng xuyeân vaø toát ñeïp. Tham gia caùc hoaït ñoäng khoa hoïc vaø giaûng daïy, thöïc hieän döï aùn vaø boài döôõng caùn boä, ñeán tham gia soaïn thaûo xaây döïng caùc ñeà aùn lôùn. 4. Veà caùc loaïi taøi nguyeân. 4.1. Taøi nguyeân ñaát . Voán ñaát ít nhöng chöa khai thaùc ñaày ñuû theo tieàm naêng. Hieäu quaû söû duïng ñaát thaáp. Söï phaân boá ñaát ñai vaø daân cö chöa hôïp lí. 4.2. Taøi nguyeân ngö nghieäp . Möùc ñoä phaùt trieån cuûa ngö nghieäp Vieät Nam tuy phat trieån hôn tröôùc nhöng coøn thaáp Tuy nhieân toác ñoä ñaùnh quaù nhieàu vaø nhanh taïi caùc vuøng cöûa soâng, ven bieån ñaõ laøm huyû dieät taøi nguyeân; oâ nhieãm maët nöôùc bieån do khai thaùc, vaän chuyeån daàu ngoaøi khôi. 4.3. Taøi nguyeân khoaùng saûn. Tæ leä maát maùt trong khai thaùc laø raát lôùn. Caùc nguyeân toá quyù coäng sinh ñöôïc thu hoài vôùi hieäu suaát raát thaáp. Ñieàu naøy caàn ñeà ra chính saùch khai thaùc moät caùch hôïp lí ñeå baûo veä taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng. Vieäc laäp baûn ñoà ñòa chaát quy moâ nhoû vaø trung bình ñaõ döôïc tieán haønh treân quy moâ toaøn laõnh thoå Vieät Nam . Tieàm naêng daàu löûa vaø khí ñoát ôû Vieät Nam ñöôïc ñieàu tra vaø phaùt hieän taêng trong vaøi thaäp kæ gaàn ñaây, ñöôïc caû nöôùc vaø theá giôùi chuù yù. II. Nhaän xeùt caùc giaûi phaùp ñaõ thöïc hieän trong huy ñoäng caùc nguoàn löc. 1. Nhaân löïc. 1.1. Veà quan ñieåm nhaän thöùc. Chuùng ta ñaõ nhaän ñònh phaùt trieån nguoàn nhaân löïc laø söï nghieäp cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân. 1.2. Heä thoáng chính saùch phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñöôïc xaùc laäp roõ raøng. Caùc chính saùch ñieàu tieát quaù trình taùi saûn xuaát daân soá vaø keá hoaïch hoaù gia ñình ñöôïc thöïc hieän toát. Caùc chính saùch taùc ñoäng ñeán quaù trình phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi, caû veà theå löïc trí tueä , nhaân toá tinh thaàn, quan heä xaû hoäi… tuy nhieân chöa thöïc söï aên khôùp vôùi nhau. Caùc chính saùch taùc ñoäng ñeán nhöõng ñieàu kieän söû duïng söùc lao ñoäng ngaøy caøng ñöôïc söû duïng toát hôn. Song do möùc dö thöøa lao ñoäng coøn lôùn neân coù nhöõng aûnh höôûng haïn cheá keát quaû thöïc hieän cuûa chính saùch naøy. Caùc chính saùch taùc ñoäng ñeán ñieàu kieän soáng cuûa ñaân cö veà moïi maët, daàn daàn ñöôïc caûi thieän toát hôn ñaõ nhanh choùng taïo ñieàu kieän thích nghi vôùi ñieàu kieän cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. 1.3. Neàn kinh teá ñaát nöôùc ñöôïc taêng tröôûng vôùi toác ñoä khaù trong haàu heát caùc ngaønh kinh teá quan troïng. Cô sôû vaät chaát cuûa caùc bieän phaùp taêng cöôøng khai thaùc vaø söû duïng nguoàn nhaân löïc ñöôïc toát hôn. Giaûm soá ngöôøi thaát nghieäp, möùc soáng taêng leân, tuoåi thoï taêng leân… 1.4. Tuy nhieân chinh saùch phaùt trieån vaø khai thaùc nguoàn nhaân löïc coøn nhieàu baát caäp: Chöa coù chuyeån bieán roõ neùt trong thay ñoåi quan heä giöõa caùc loaïi nhaân löïc trong naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. Chính saùch phaân phoái tieàn löông vaø tieàn coâng con ngöôøi coøn baát hôïp lí. Heä thoáng chính saùch an toaøn xaõ hoäi chöa hoaøn chænh. Tình traïng phöùc taïp trong toå chöùc quaûn lí lao ñoäng do taùc ñoäng cuûa cô cheá thò tröôøng chuyeån bieán chaäm. 2. Taøi chính trong nöôùc Nguoàn voán huy ñoäng cuûa toaøn xaõ hoäi daønh cho ñaàu tö phaùt trieån ngaøy caøng taêng so vôùi GDP; neàn kinh teá baét ñaàu coù tích luyõ cho ñaàu tö phaùt trieån. Nguoàn löïc taøi chính huy ñoäng toaøn xaõ hoäi ngaøy caøng ña daïng hoaù, phong phuù caû bieän phaùp vaø nguoàn huy ñoäng. Ñoái töôïng vaø phaïm vi söû duïng nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng ñaõ coù söï thay ñoåi caên baûn: voán ñaàu tö töø ngaân saùch nhaø nöôùc chæ daønh ñaàu tö cho phaùt trieån caùc döï aùn haï taàng kinh teá xaõ hoäi, an ninh, quoác phoøng, caùc döï aùn khoâng coù khaû naêng thu hoài voán ñaàu tö… Tuy nhieân hieäu quaû söû duïng voán ñaàu tö nhaát laø voán ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc coøn thaáp, phaân taùn, keùo daøi chöa taäp chung cho caùc maët haøng coù “ñaàu ra”. 3. Ñaàu tö nöôùc ngoaøi. 3.1. Vieäc tieáp thu vaø sö duïng nguoàn taøi nguyeân nöôùc ngoaøi trong thôøi gian qua ñaõ coù taùc ñoäng tích cöïc hoã trôï söï nghieäp phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi nöôùc ta. Nguoàn voán taøi chính nöôùc ngoaøi ñaõ trôû thaønh moät nguoàn voán quan troïng, hoã trôï caân ñoái ngaân saùch, caùn caân xuaát nhaäp khaåu vaø moät phaàn tieâu duøng thöôøng xuyeân. Nhieàu cô sôû vaät chaát kó thuaät quan troïng ñaõ vaø ñang hình thaønh baèng nguoàn taøi chính nöôùc ngoaøi. Nguoàn taøi chính nöôùc ngoaøi ñaëc bieät laø nguoàn taøi chính FDI coù nhöõng taùc ñoäng tích cöïc hoã trôï söï nghieäp phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä, nhaát laø chuyeån giao coâng ngheä vaø ñaøo taïo caùn boä. Nguoàn taøi chính nöôùc ngoaøi coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán quaù trình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa caùc ñòa phöông vaø caùc vuøng laõnh thoå. 3.2. Vieäc söû duïng nguoàn taøi chính nöôùc ngoaøi trong thôøi gian qua cuõng boäc loä maët yeáu keùm laøm giaûm hieäu quaû voán naøy: Hieän chöa coù moät quy ñònh ODA vaø FDI naøo ñöôïc thuû töôùng chính phuû pheâ duyeät, ñaõ laøm giaûm tính chuû ñoäng. Vieäc laäp caùc taøi lieäu ñaàu tö ôû moät soá nhaø taøi trôï chöa ñaày ñuû vaø kòp thôøi. Laøm chaäm vieäc giaûi ngaân. Vieäc theo doõi caùc döï aùn chöa ñöôïc laøm thöôøng xuyeân. 4. Coâng ngheä nöôùc ngoaøi Ñaõ coù nhieàu yù kieán pheâ phaùn, thaäm chí raát gay gaét vieäc FDI ñöa vaøo Vieät Nam nhieàu maùy moùc laïc haäu ñaõ qua söû duïng. Vaø coøn caûnh baùo Vieät Nam seõ laø nôi chöùa maùy moùc laïc haäu, laø baõi thaûi cuûa theá giôùi. Nghieâm tuùc nhìn nhaän vaán ñeà, ñuùng laø coù hieän töôïng nhaäp maùy moùc, thieát bò laïc haäu qua söû duïng, khoâng phuø hôïp vôùi nhu caàu phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. Song chöa coù soá lieäu ñieàu tra ñaày ñuû neân khoù coù theå ñöa ra nhöõng keát luaän coù taàm quan troïng ñoái vôùi chính saùch lôùn cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc. Maø chuùng ta khoâng theå baét caùc nöôùc ñaàu tö coâng ngheä hieän ñaïi vaøo Vieät Nam. Chuùng ta laïi chöa coù chính saùch ñoàng boä vaø ñuû söùc haáp daãn ñeå khuyeán khích caùc nhaø ñaàu tö ñaàu tö maùy moùc thieát bò hieän ñaïi vaøo nöôùc ta ñeå ñoåi môùi vaø hieän ñaïi hoaù neàn saûn xuaát, thöïc hieän theo höôùng xuaát khaåu. Chuùng ta chaäm coù nhöõng quy ñònh höôùng daãn coù tính chæ ñaïo kó thuaät ñeå ñaûm baûo moãi ngaønh, moãi cô sôû coù caên cöù roõ raøng khi löïa choïn coâng ngheä nhaäp. Phaûi sôùm coù caùc vaên baûn cuï theå qui ñònh höôùng daãn quy trình, ñieàu kieän, tieâu chuaån vaø phaûi coù söï chæ ñaïo cuûa nhaø nöôùc qua töøng thôøi kì. 5. Taøi nguyeân khoaùng saûn. Ngaønh khai thaùc moû coøn nhoû beù vaø phaùt trieån keùm. Thieáu thieát bò, moät soá coù nhöng coøn laïc haäu, thieáu heä thoáng quaûn lí coù hieäu quaû. Söï phaân caáp quaûn lí khoâng roõ raøng taïo neân söï choàng cheùo trong quaûn lí khai thaùc moû. 6. Ñoäng vieân nguoàn löïc töø coäng ñoàng ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi. Coù nhieàu ñoåi môùi hôïp lí, taïo moâi tröôøng phaùp lí thuaän lôïi vaø roõ raøng taïo ñieàu kieän cho ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi ñaàu tö. Coù nhöõng bieän phaùp trôï giuùp cho quan heä noäi boä coäng ñoàng kieàu baøocoù theâm thuaân lôïi trong ñoäng vieân vaø taêng cöôøng gaén boù vôùi toå quoác. Khuyeán khích caùc cô quan, toå chöùc trong nöôùc taêng cöôøng thieát moái quan heäphoái hôïp thöôøng xuyeân vôùi baø con kieàu baøo ñeå tieán haønh coù hieäu quaû caùc hoaït ñoäng khoa hoïc, giaûng daïy… Keát luaän: Trong phaàn naøy em ñaõ trình baøy ñöôïc caùc vaán ñeà: a. Ñaùnh giaù thöïc traïng caùc nguoàn löïc oâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù hieän coù b. Nhaän xeùt caùc giaûi phaùp ñaõ thöïc hieän trong huy ñoäng caùc nguoàn löïc PHAÀN III. CAÙC GIAÛI PHAÙP CÔ BAÛN TAÏO NGUOÀN LÖÏC ÑEÅ TIEÁN HAØNH COÂNG NGHIEÄP HOAÙ, HIEÄN ÑAÏI HOAÙ ÑAÁT NÖÔÙC. I. Nhöõng quan ñieåm cô baûn cuûa chính saùch taïo nguoàn löïc, khai thaùc vaø huy ñoäng nguoàn löïc. 1. Veà nguoàn nhaân löïc. Xuaát phaùt töø tình hình nguoàn nhaân löïc nhöng laïi thieáu lao ñoäng coù kó thuaät. Trình ñoâ daân trí khoâng thaáp nhöng quan heä cô caáu caùc loaïi trình ñoä khoâng hôïp lí neân quan ñieåm cô baûn ñoái vôùi nguoàn lao ñoäng cuûa nöôùc ta laø phaûi tieáp tuïc ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi. Ñieàu chænh phaân boá caùc ngaønh caùc vuøng laõnh thoå vôùi caùc ngaønh kinh teá theo muïc tieâu phuïc vuï coù hieäu quaû cho vieäc chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng nhu caàu coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. Taïo ñieàu kieän giaûi quyeát vieäc laøm cho nhaân daân, nhaát laø thanh nieân. Nhaán maïnh vieäc ñaøo taïo lao ñoäng, kó thuaät ñeå nhanh choùng khaéc phuïc maët yeáu cuûa nguoàn lao ñoäng nöôùc ta hieän nay. Môû roäng xuaát khaåu lao ñoäng treân thò tröôøng ñaõ coù vaø thò tröôøng môùi. 2. Veà taøi chính trong nöôùc . Quan ñieåm cô baûn trong huy ñoäng vaø söû duïng voán laø: ña daïng hoaù caùc hình thöùc huy ñoäng vaø ñaàu tö voán nhö lieân doanh lieân keát, phaùt haønh traùi phieáu, coå phieáu, goùp quyõ baûo hieåm, caùc quó ñaàu tö, … ñaåy maïnh quaù trình thò tröôùng hoaù caùc tieàm löïc taøi chính trong nöôùc; chuû ñoäng phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn vaø coù toå chöùc. Töøng böôùc taïo tieàn ñeà vöõng chaéc cho vieäc hình thaønh thò tröôøng chöùng khoaùn. Sau ñaây laø moät soá ñònh höôùng phaùt trieån veà quy moâ nhòp ñoä caùc nguoàn voán laø: - Huy ñoäng voán ngaân saùch nhaø nöôùc daønh cho ñaàu tö phaùt trieån vôùi tæ leä cao hôn trong GDP . - Tæ troïng voán tín duïng trung vaø daøi haïn ñöôïc naâng leân daàn ñaùp öùng nhu caàu ñaàu tö chuû yeáu vôùi caùc doanh nghieäp. - Ñaàu tö cho caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc chuû yeáu huy ñoäng töø khaáu hao cô baûn taøi saûn coá ñònh vaø huy ñoäng moät phaàn tích luyõ keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát-kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp. - Khuyeán khích ñoäng vieân ñöôïc toái ña voán ñaàu tö cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá ngoaøi quoác doanh, höôùng daãn huy ñoäng nguoàn voán naøy tham gia tích cöïc vaø coù hieäu quaû vaøo lónh vöïc saûn xuaát vaät chaát kinh doanh dòch vuï vôùi quy moâ thích hôïp, coâng ngheä thieát bò tieân tieán. 3. Veà ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Vaán ñeà tieáp thu vaø söû duïng coù hieäu quaâ nguoàn voán nöôùc ngoaøi luoân ñöôïc quan taâm saâu saéc cuûa caùc cô quan laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Ñaûng vaø Chính phuû. Söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc Vieät Nam gaén lieàn vôùi tieán trình hoäi nhaäp khu vöïc vaø quoác teá, ñaåy maïnh hôn nöõa coâng cuoäc ñoåi môùi caû veà beà roäng vaø chieàu saâu, keát hôïp chaët cheõ kinh teá - xaõ hoäi vôùi caûi caùch haønh chính . Phaûi coù chính saùch khuyeán khích nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo nöôùc ta döôùi nhieàu hình thöùc, nhaát laø vôùi caùc ngaønh coù cô sôû ñoøi hoûi kó thuaät cao, laøm haøng xuaát khaåu. Ñi ñoâi vôùi luaät ñaàu tö caàn coù bieän phaùp taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi nöôùc ngoaøi vaø Vieät kieàu vaøo nöôùc ta ñeå hôïp taùc kinh doanh. Thu huùt vaø söû duïng voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi(FDI) vaø nguoàn voán hoã trôï phaùt trieån chính thöùc (ODA). Khaån tröông hoaøn thieän cô cheá, chính saùch, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå taêng nhanh thu huùt voán ñaàu tö tröïc tleáp nöôùc ngoaøi, thí ñieåm caùc hình thöùc ñaàu tö giaùn tieáp nhö: baùn coå phieáu doanh nghieäp, phaùt haønh traùi phieáu ra nöôùc ngoaøi… Veà thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi : treân cô sôû phaùt huy noäi löïc, thöïc hieän nhaát quaùn , laâu daøi chính saùch thu huùt caùc nguoàn löïc beân ngoaøi vôùi tinh thaàn tieáp tuïc thu huùt maïnh vaø söû duïng maïnh coù hieäu quaû caùc nguoàn voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, haïn cheá nguoàn voán ngaén haïn. Khuyeán khích maïnh meõ vieäc thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi vaøo caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán xuaát khaåu vaø coâng ngheä cao , coâng nghieäp cô khí, ñieän töû, nhöõng ngaønh ta coù theá maïnh veà nguyeân lieäu vaø lao ñoäng. Öu tieân caùc nhaø ñaàu tö coù tieàm naêng lôùn veà taøi chính vaø naém coâng ngheä nguoàn; chuù yù caû caùc döï aùn lôùn, döï aùn vöøa vaø nhoû nhöng coâng ngheä hieän ñaïi. Coù chính saùch öu ñaõi ñaëc bieät thu huùt ñaàu tö vaøo vuøng saâu, vuøng xa. Veà coâng ngheä phaûi löïa choïn, tieáp thu vaø laøm chuû caùc coâng ngheä nhaäp töø nöôùc ngoaøi, keát hôïp vôùi caûi tieán vaø hieän ñaïi hoaù coâng ngheä truyeàn thoáng,naâng cao trình ñoä coâng ngheä trong caùc lónh vöïc saûn xuaát, dòch vuï, taïo böôùc chuyeån bieán môùi veà naêng suaát, chaát löôïng, hieäu quûa cuûa saûn xuaát; ñaëc bieät laø caùc saûn phaåm xuaát khaåu ñeå coù söùc caïnh tranh treân thò tröôøng khu vöïc vaø treân theá giôùi. Phöông höôùng nhieäm vuï ñaët ra cho phaùt trieån caùc ngaønh coâng ngheä laø laáy öùng duïng, chuyeån giao coâng ngheä laø chính. Taïo khaû naêng löïa choïn thích nghi vaø laøm chuû caùc coâng ngheä nhaäp; ñi thaúng vaøo caùc coâng ngheä tieân tieán nhaát, tröôùc heát laø nhöõng ngaønh, nhöõng lónh vöï coù taùc ñoäng chi phoái neàn kinh teá quoác daân,nhöõng ngaønh coù giaù trò gia taêng cao, ngaønh coâng nghieäp môùi xaây döïng, ngaønh saûn xuaát saûn phaåm xuaát khaåu chuû löïc. Ñoàng thôøi ñoåi môùi coâng ngheä töøng phaàn, hieän ñaïi hoaù töøng khaâu ñoái vôùi nhöõng lónh vöïc coù cô sôû vaät chaát – kó thuaät vaø saûn xuaát coøn hieäu quaû. Chuù troïng ñaåy maïnh nghieân cöùu vaø öùng duïng caùc coâng ngheä cao nhö coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä sinh hoïc, coâng ngheä vaät lieäu môùi … nhaèm nhanh choùng hieän ñaïi hoaù coâng ngheä trong caùc ngaønh kinh teá quoác daân vaø taïo ra ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn coù giaù trò gia taêng cao. Böôùc ñaàu xaây döïng hai khu coâng ngheä cao taïi Haø Noäi vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh. 4. Nhöõng caân nhaéc trong khai thaùc taøi nguyeân. 4.1. Coù chieán löôïc khai thaùc taøi nguyeân hôïp lí, vaän duïng toái ña nguoàn lôïi cuûa taøi nguyeân, söû duïng coâng ngheä tieân tieán thích hôïp trong khai thaùc. 4.2. Caàn chuù troïng khai thaùc coù hieäu quaû nhaát nhöõng lôïi theá so saùnh voán coù cuûa caùc ñieàu kieän töï nhieân. 4.3. Coù caùc bieän phaùp baûo veä taøi nguyeân, trong ñoù vieäc ñaùnh thueá khai thaùc taøi nguyeân caàn ñöôïc thöïc hieân trieät ñeå. 5. Nhöõng quan ñieåm cô baûn cuûa chính saùch ñoái vôùi coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi. Khaúng ñònh caùc coäng ñoàng ngöôøi Vieät soáng ôû nöôùc ngoaøi laø moät boä phaän cuûa nhaân daân Vieät Nam laø quan ñieåm tröôùc maét vaø bao truøm. Khaúng ñònh traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi kieàu baøo cuõng laø moät quan ñieåm roõ reät, chæ ñaïo moïi haønh ñoäng vieäc laøm cuûa caùc caáp cô quan chính quyeàn nhaø nöôùc Vieät Nam . Quan ñieåm cuûa chính phuû ñöôïc chaáp haønh trieät ñeå: khoâng phaân bieät ñoái xöû khi cuøng trong moät nöôùc . Coù chính saùch ñoäng vieân khích leä tinh thaàn yù thöùc gaén boù vôùi queâ höông ñaát nöôùc baèng moïi hình thöùc thích hôïp vôùi dieàu kieän vaø khaû naêng cuï theåcuûa kieàu baøo. Tröïc tieáp chæ ñaïo, hoã trôï toå chöùc hoaït ñoäng cuûa coäng ñoàng kieàu baøo. II. Caùc giaûi phaùp cô baûn cuûa caû thôøi kì cho ñeán naêm 2020. 1. Veà nguoàn nhaân löïc. Caên cöù vaøo nhöõng öu theá cuõng nhö nhöõng haïn cheá cuûa nguoàn nhaân löïc caàn taäp chung vaøo nhöõng giaûi phaùp coù tính laâu daøi sau: 1.1. Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. Naâng cao theå löïc vaø taàm voùc nguoàn nhaân löïc, taêng chieàu cao trung bình cuûa thanh nieân leân 1,65 m vaøo naêm 2020. Chuù yù taïo ñieàu kieän xaây döïng caùc taäp theå chuyeân moân maïnh, taïo khaû naêng hôïp taùc thuaän lôïi giöõa caùc cô sôû nghieân cöùu-ñaøo taïo-saûn xuaát ñeå coù theå phaùt huy theá maïnh vaø khaéc phuïc maët yeáu cuûa töøng nôi, boå xung cho nhau taïo thaønh söùc maïnh trong moät soá lónh vöïc khoa hoïc – kó thuaät. Trong ñoù caàn ñaøo taon nhöõng chuyeân gia ñaàu ñaøn vôùi caùc lôùp keá caän, caùch toå chöùc lieân keát phoái hôïp vôùi nhau. 1.2. Hoaøn thieän cô caáu hoaït ñoäng vaø vieäc laøm cuûa nguoàn nhaân löïc. Ñaåy nhanh quaù trình chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng theo ngaønh. Giaæ quyeát vieäc laøm gaén vôùi chuyeån dòch cô caáu hoaït ñoäng cuûa nguoàn nhaân löïc theo trình ñoä coâng ngheä vaø ñaåy maïnh giaùo duïc-ñaøo taïo ñeå hình thaønh cô caáu môùi goàm ba boä phaän: - Lao ñoäng vôùi trình ñoä coâng ngheä – kó thuaät vaø naêng suaát cao laøm ra nhöõng saûn phaåm coù haøm löôïng khoa hoïc vaø coâng ngheä lôùn, giaù caû caïnh tranh, saün saøng tham gia hoäi nhaäp vôùi thò tröôøng theá giôùi. - Lao ñoäng vôùi trình ñoä coâng ngheä trung bình vaãn coù theå tham gia haøng xuaát khaåu. Ñaây laø boä phaân lao ñoäng lôùn nhaát trong xaõ hoäi . - Lao ñoäng phoå thoâng, chuû yeáu laø ôû noâng thoân vaø khu vöïc phò keát caáu, laø ñoái töôïng caàn vieäc laøm, baûo ñaûm ñôøi soáng. 1.3. Taêng cöôøng caùc nguoàn löïc cho giaùo duïc-ñaøo taïo, trong ñoù coù caùc cô sôû ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc lao ñoäng. Xaùc ñònh ñaàu tö cho giaùo duïc-ñaøo taïo laø ñaàu tö phaùt trieån . Huy ñoäng theâm caùc nguoàn ñaàu tö khaùc töø ngaân haøng, doanh nghieäp… Daønh ngaân saùch nhaø nöôùc thoaû ñaùng ñeå cöû nhöõng ngöôøi gioûi vaø coù phaåm chaát toát ñi ñaøo taïo vaø boài döôõng veà nhöõng ngaønh ngheà, lónh vöïc then choát ôû nhöõng nöôùc coù trình ñoä khoa hoïc , coâng ngheä phaùt trieån . Söû duïng moät phaàn voán vay vaø vieän trôï cuûa nöôùc ngoaøi ñeå ñaàu tö cho caùc cô sôû vaät chaát cuûa giaùo duïc- ñaøo taïo. Caùc toå chöùc caù nhaân vaø nöôùc ngoaøi coù theå vaøo Vieät Nam ñeå môû caùc trung taâm ñaøo taïo quoác teá, tham gia giaûng daïy, nghieân cöùu khoa hoïc, trao ñoåi kinh nghieäm, giuùp ñôõ taøi chính theo quy ñònh cuaû Nhaø nöôùc Vieät Nam . Coù chính saùch söû duïng vaø ñaõi ngoä ñuùng giaù trò nguoàn nhaân löïc ñöôïc ñaøo taïo. 2. Veà nguoàn löïc taøi chính trong nöôùc . 2.1. Ñeå ñaåy maïnh saûn xuaát naâng cao hieäu quûa kinh teá caàn: Thöïc hieän tæ leä ñoäng vieân cho ngaân saùch nhaø nöôùc hôïp lí. Khuyeán khích phaùt trieån dòch vuï, coâng nghieäp cheá bieán taïi choã, cheá bieán sau thu hoaïch, phaùt trieån caùc ngaønh ngheà tieåu thuû coâng nghieäp truyeàn thoáng,xaây döïng vaø phaùt trieån caùc moâ hình trang traïi thích hôïp ôû noâng thoân. Khuyeán khích xuaát khaåu, coù cô caåu nhaäp khaåu nhaèm thuùc ñaåy saûn xuaát trong nöôùc . Thaønh laäp caùc quyõ khuyeán khích xuaát khaåu cuûa Nhaø nöôùc caùc quyõ baûo hieåm xuaát khaåu ñoái vôùi caùc maët haøng quan troïng. Thöïc hieän chính saùch baûo trôï coù ñieàu kieän vaø coù thôøi haïn cho xuaát khaåu,ñaëc bieät laø xuaát khaåu noâng saûn vaø haøng noâng saûn cheá bieán. Hoã trôï cho saûn xuaát – kinh doanh trong nöôùc vaø khuyeán khích moïi thaønh phaàn kinh teá ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát, kinh doanh. 2.2. Giaûi quyeát toát moái quan heä giöõa tích luy vaø tieâu duøng, thöïc haønh trieät ñeå tieát kieäm trong saûn xuaát vaø tieâu duøng ôû taát caû caùc khu vöïc cuûa xaõ hoäi . 2.3. Sôùm coù caùc chính saùch thu huùt voán, khuyeán khích moïi thaønh phaàn kinh teá trong nöôùc boû voán vaøo ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát – kinh doanh. 2.4. Toå chöùc thöïc hieän caùc bieän phaùp nhaèm giao löu voán trong nöôùc, taïo moïi ñieàu kieän thuaân lôïi vaø an toaøn cho ngöôøi coù voán muoán ñaàu tö. 3. Veà taøi chính – coâng ngheä nöôùc ngoaøi. Nöôùc ta thöïc hieän môû cöûa vaøo thôøi kì theá giôùi chuyeån töø ñoái ñaàu sang ñoái thoaïi neân coù nhieàu lôïi ñieåm. Chính saùch moät quoác gia thích hôïp vaø ñuùng ñaén ñeå thu huùt kieåm soaùt nguoàn taøi chính nöôùc ngoaøi phaûi bao goàm nhöõng noäi dung oån ñònh chính saùch ñoàng thôøi ñieàu chænh cô cheá thöïc hieän chính saùch. Chính saùch phaûi oån ñònh, chæ thay ñoåi khi coù lôïi cho nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, thu huùt hôn nöõa nguoàn ñaàu tö vaøo caùc ngaønh, traùnh ngaäp ngöøng, thay ñoåi quùa nhieàu chuû tröông gaây taâm lí thieáu an taâm cho nhaø ñaàu tö. Nhanh choùng taïo thò tröôøng khoa hoïc vaø coâng ngheä, taïo döïng moâi tröôøng ñaàu tö thuaän lôïi coù tính caïnh tranh, haáp daãn… Trong tuyeân truyeàn veà chính saùch ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuûa Nhaø nöôùc ta cuõng nhö hoaït ñoäng cuûa caùc döï aùn caàn ñöôïc ñònh höôùng ñaûm baûo khaùch quan, roõ raøng. Thaùo gôõ caùc aùch taéc caûn trôû hoaït ñoäng cuûa caùc döï aùn. Ban haønh ñaày ñuû nhöõng luaät phaùp lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty nöôùc ngoaøi. Öu tieân cho ñaàu tö tröïc tieáp töø nhöõng coâng ty ña quoác gia, xuyeân quoác gia coù taàm côõ treân theá giôùi ñeå tranh thuû tieáp nhaän ñöôïc nhieàu töø chuyeån giao coâng ngheä hieän ñaïi… Hoaøn thieän heä thoáng caùc vaên baûn phaùp quy trong lónh vöïc quaûn lí ñaàu tö, quaûn lí vaø söû duïng voán ODA, FDI, quaûn lí caùc hoaït ñoäng vay vaø traû nôï nöôùc ngoaøi, taïo khuoân khoå phaùp lí oån ñònh haáp daãn cho caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoai ñaàu tö vaøo Vieät Nam. Phaùt huy nhöõng thuaän lôïi trong quan heä quoác teá, hoaøn thieän theå cheá, caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö ñeå tranh thuû caùc nguoàn ODA, FDI, goùp phaàn thay ñoåi boä maët ñaát nöôùc, taêng cöôøng noäi löïc neàn kinh teá. 4. Veà taøi nguyeân. 4.1. xaùc ñònh hôïp lí nhu caàu vaät lieäu kim loaïi vaø phi kim loaïi. Caùc nguyeân lieäu lao ñoäng nhö daàu khí, than laø nhöõng taøi nguyeân quan troïng phuïc vuï cho söï phaùt trieån ñaát nöôùc vaø coù gía trò xuaát khaåu cao. Caùc nguyeân lieäu luyeän kim ñen vaãn laø nhöõng nguyeân lieäu chuû yeáu cho saûn xuaát cô khí, xaây döïng cô baûn vaø coâng nghieäp oâtoâ. Caùc nguyeân lieäu luyeän kim loaïi maøu ñang ñöôïc söû duïng giaûm daàn. Caùc nguyeân lieäu khoaùng chaát coâng nghieäp vaø vaät lieäu xaây döïng ñaõ vaø ñang phaùt trieån raát maïnh. Taøi nguyeân nöôùc noùi chung vaø nöôùc khoaùng noùi rieâng luoân laø nguoàn taøi nguyeân quan troïng cuûa phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc. 4.2. Taêng cöôøng chính saùch veà khai thaùc vaø söû duïng taøi nguyeân. a. Vôùi taøi nguyeân khoaùng saûn: Laø nguoàn taøi nguyeân khoâng theå taùi sinh ñöôïc, thuoäc quyeàn sôû höõu toaøn daân, truõ löôïng khoâng lôùn laém chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa söï phaùt trieån ñaát nöôùc. Thöïc hieän coù troïng taâm, troïng ñieåm, döïa treân caùc ñoái töôïng ñöôïc saép xeáp öu tieân. b. Ñoái vôùi baûo veä moâi tröôøng trong khai thaùc moû: Coù theå gaây thieät haïi lôùn veà ngöôøi vaø taøi saûn, moâi tröôøng vaên hoaù, xaõ hoäi . Caàn ban haønh caùc vaên baûn döôùi luaät, quy cheá theå leä quaûn lí vuøng moû, haïn cheá tieán tôùi xoaù boû caùc hoaït ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng caùc moû ñang hoaït ñoäng, thieát laäp laïi caùc kæ cöông khai thaùc taøi nguyeân, chaám döùt khai thaùc taøi nguyeân baát hôïp phaùp. c. Ñoái vôùi ñaàu tö: Phaûi coù voán ñaàu tö lôùn. Ñoái vôùi ñaàu tö trong nöôùc neân coù chính saùch phaân boá ñaàu tö theo caùc giai ñoaïn: - Ñieàu tra cô baûn veà ñòa chaát ñeán möùc tìm kieám phaùt hieân moû do ngaân saùch nhaø nöôùc caáp. - Thaêm doø ñaùnh giaù tröõ lieäu moû taïo cô sôû xaây döïng caùc luaän chöùng kinh teá - kó thuaät tieàn khaû thi vaø khaû thi. - Khai thaùc vaø cheá bieán do caùc coâng ty, xí nghieäp tö ñaàu tö. d. Ñoái vôùi nöôùc ngoaøi, chuû yeáu hôïp taùc veà nghieân cöùu khoa hoïc, ñieàu tra cô baûn theo lieân chính phuû, chöông trình taøi trôï cuûa caùc toå chöùc quoác teá… Khi ñaõ coù moû coâng nghieäp tuyø theo töøng ñoái töôïng khoaùng saûn môùi tieán haønh hôïp taùc lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi theo Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Tieán tôùi xoaù boû hình thöùc “toâ nhöôïng” ñoái vôùi hôïp taùc lieân doanh khai thaùc daàu khí. 4.3. Ñieàu chænh nguyeân taéc trong xuaát – nhaäp khaåu khoaùng saûn. Heát söùc haïn cheá xuaát khaåu nguyeân lieäu thoâ, môû roäng xuaát khaåu caùc haøng hoaù khoaùng saûn ñaõ qua cheá bieán vaø coù nhu caàu cuûa thò tröôøng theá giôùi. Tröôùc maét coù theå xuaát khaåu caùc khoaùng saûn nhö:vaät lieäu xaây döïng, than antraxit, than naâu, daàu thoâ, boâxit vaø ñaát hieám. Nhaäp khaåu khoaùng saûn vôùi nguyeân taéc: chæ nhaäp khaåu khoaùng saûn luyeän kim do coù nhu caàu ñoøi hoûi cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù maø nöôùc ta chöa coù hoaëc chöa ñuû khaû naêng saûn xuaát. 5. Caùc giaûi phaùp chung nhaèm thu huùt ñoäng vieân ñoái vôùi coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi. 5.1. Coù chính saùch vaø caùch ñoái xöû côûi môû khi kieàu baøo veà nöôùc. Ñaõ coù caùc vaên baûn veà vieäc göûi tieàn veà cho ngöôøi thaân, veà ñònh löôïng caùc haøng hoaù mang veà ñöôïc mieãn thueá, veà giaûi quyeát baát ñoäng saûn do nhaø nöôùc taïm quaûn lí, veà vieäc mua ñaát xaây nhaø… Ñaõ coù nghò quyeát neâu: khuyeán khích, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi coù khaû naêng veà nöôùc tham gia giaûng daïy vaø ñaøo taïo, môû tröôøng hoïc, hoaëc hôïp taùc vôùi caùc cô sôû ñaøo taïo trong nöôùc… Veà ñaàu tö kinh teá veà nöôùc cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi coù caùc vaên baûn khuyeán khích vieäc ñaàu tö veà nöôùc; caùc quy ñònh keøm theo Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø Luaät Khuyeán khích ñaàu tö trong nöôùc… Coi baø con ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi laø boä phaän cuûa daân toäc Vieät Nam vaø nhaø nöôùc Vieät Nam coù traùch nhieäm ñoái vôùi quyeàn lôïi cuûa baø con kieàu baøo. Coá gaéng thöøa nhaän cho hoï coù hai quoác tòch hoaëc caáp Visa cho hoï. Söûa chöõa luaät cho ñôn giaûn hôn. Ñoái vôùi trí thöùc vaø nhaø ñaàu tö ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi khi veà nöôùc thöïc hieän caùc quan heä ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc Vieät Nam cho pheùp neân thay ñoåi caùc quy ñònh khoâng hôïp lí… 5.2. Taêng cöôøng caùc tieáp xuùc cuûa ñaïi dieän Nhaø nöôùc ñoái vôùi kieàu baøo. Ñieàu naøy giuùp chöùng thöïc traùch nhieäm cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi kieàu baøo; taïo söï thuaän lôïi trong taêng cöôøng ñoaøn keát vaø caùc hoaït ñoäng tích cöïc cuûa Hoäi Ngöôøi Vieät Nam trong kieàu baøo. Phaûi coù thaùi ñoä tình caûm chaân thöïc ñoái vôùi baø con ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi trong nhöõng cuoäc tieáp xuùc. 5.3. Taêng cöôøng caùc hình thöùc tö vaán, chuyeân gia. Nhieàu ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi vôùi trình ñoä cuûa mình coäng vôùi moái quan heä coï xaùt vaø choïn loïc, laø nhöõng ngöôøi coù theå laøm vai troø “boä loïc” giuùp caùc cô quan nhaø nöôùc caát nhaéc, löïa choïn, xaùc ñònh hôïp lí caùc ñoái taùc, caùc vaán ñeà vaø caùch quan heä trong xaây döïng. Caùch thöùc löïa choïn caùc chuyeân gia, tuyø thuoäc vaøo ñoä quan taâm cuûa töøng cô quan chuyeân moân, lónh vöïc trong nöôùc caàn. Caàn coù danh saùch caùc chuyeân gia; thöôøng xuyeân duy trì quan heä vôùi caùc chuyeân gia; moät soá tröôøng hôïp ñích ñaùng neân ñöôïc môøi vaøo toå chöùc tö vaán. III. Moät soá giaûi phaùp cô baûn cho nhöõng naêm tröôùc maét. 1. Veà nguoàn nhaân löïc. Toå chöùc thoáng keâ lao ñoäng thöôøng xuyeân theo ñòa baøn laõnh thoå ñeå thöïc hieän phuïc vuï phaân tích xu theá söû duïng nguoàn nhaân löïc töøng thôøi kì, xaùc ñònh tieàm naêng nguoàn nhaân löïc coøn coù theå khai thaùc. Chuù troïng hôn nöõa vieäc ñaøo taïo naêng löïc chuyeân moân kó thuaät cho hoïc sinh vaø ngöôøi lao ñoäng. Phaùt trieån maïnh meõ caùc tröôøng ñaøo taïo daïy ngheà, ñaøo taïo coâng nhaân kó thuaät coù tay ngheà cao. Phaùt trieån maïnh meõ caùc cô sôû coâng ngheä vaø dòch vuï ôû noâng thoân. Xaây döïng caùc cuïm coâng nghieäp nhoû vaø vöøa taïi caùc ñòa baøn thích hôïp trong töøng huyeän. Xaây döïng caùc thò traán, thò töù thaønh nhöõng trung taâm kinh teá – kó thuaät- vaên hoaù- dòch vuï cuûa caùc huyeän. Höôùng daãn hoïc sinh noâng thoân sau khi rôøi tröôøng phoå thoâng trôû veà ñòa phöông seõ tham gia vaøo caùc hình thöùc hoaït ñoäng coù söû duïng tri thöùc. Taäp trung nhöõng lao ñoäng ñang khoâng coù vieäc laøm thaønh nhöõng ñoaøn, ñoäi lao ñoäng xaây döïng ñaát nöôùc ñeå thöïc hieän caùc chöông trình xaây döïng kinh teá – xaõ hoäi coù quy moâ lôùn caàn nhieàu lao ñoäng. 2. Veà taïo nguoàn löïc taøi chính trong nöôùc. Hoaøn chænh caùc chính saùch thueá vaø caùc bieän phaùp thu thueá ñeå haïn cheá thaát thu. Trieät ñeå phoái hôïp giöõa caùc cô quan, löïc löôïng thu thueá, thanh tra thueá, kieåm toaùn, vaø caùc cô quan quaûn lí saûn xuaát – kinh doanh, haûi quan,… Môû roäng maïng löôùi quyõ tieát kieäm caùc loaïi vôùi phöông thöùc göûi vaøo, laáy ra thuaän tieän treân phaïm vi caû nöôùc, khoâng giôùi haïn khu vöïc aùp duïng… Ñieàu tra thöû veà nguoàn tieàn cuûa caùc gia ñình nhaän ñöôïc töø nhaân thaân soáng ôû nöôùc ngoaøi göûi veà ñeå ñoäng vieân ñoùng goùp voán ñaàu tö theo hình thöùc goùp coå phaàn vaøo caùc coâng trình. Sôùm thöïc hieän heä thoáng taøi khoaûn caù nhaân vaø caùc hình thöùc thanh toaùn baèng theû ñeå haïn cheá söû duïng tieàn maët, seõ coù theâm ñieàu kieän khai thaùc ñöôïc nguoàn ñang caát giöõ trongdaân. Vieäc söû duïng taøi khoaûn caù nhaân cuõng laø moät bieän phaùp kieåm soaùt thu nhaäp giuùp cho nhaø nöôùc ñieàu tieát deã daøng tình hình löu thoâng tieàn teä… 3. Veà nguoàn löïc taøi chính vaø coâng ngheä ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi. Nhaø nöôùc maïnh daïn cho quyeát ñònh moät soá khu kinh teá töï do ôû nhieàu vuøng trong caû nöôùc vôùi nhöõng öu ñaõi nhaát nhaèm thu huùt voán ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi vaøo khu vöïc naøy. Ngoaøi ra coøn taïo ra caùc khu cheá xuaát, khu kinh teá troïng ñieåm… Thoâng qua chieán löôïc phaùt trieån coâng ngheä ñeå cuûa Vieät Nam ñeå kieåm tra, xem xeùt caùc coâng ngheä nhaäp töø nöôùc ngoaøi. Chuù troïng caûi tieán coâng ngheä nhaäp, seõ taêng nhanh quy moâ, soá löôïng nghieân cöùu saùng taïo maø löïc löôïng khoa hoïc – coâng ngheä cuûa nöôùc ta ñaõ ñuû khaû naêng thöïc hieän. Veà coâng taùc ñieàu haønh: - Xaây döïng cô cheá phoái hôïp veà quaûn lí vaø ñieàu tra caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaø, toå chöùc giao ban ñònh kì vôùi caùc Boä, ngaønh… - Trieån khai phaân caáp, uyû quyeàn. - Raø soaùt thuû tuïc ñaàu tö. -Xaây döïng cheá ñoä phoái hôïp kieåm tra hôïp lí giöõa caùc cô quan nhaø nöôùc. Veà coâng taùc caùn boä:phaûi ñi tröôùc moät böôùc. Toå chöùc boài döôõng nghieäp vuï, ngoaïi ngöõ, phaåm chaát ñaïo ñöùc thöôøng xuyeân ñoái vôùi caùn boä hoaït ñoäng trong lónh vöïc naøy. Cho pheùp thaønh laäp khoa ñaàu tö quoác teá trong moät soá tröôøng ñaïi hoïc coù uy tín. Ñaåy maïnh ñaøo taïo ngheà ñeå cung caáp löïc löôïng lao ñoäng kó thuaät cho caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Töøng böôùc boå nhieäm hoaëc thi tuyeån vaøo caùc chöùc vuï quan troïng trong caùc doanh nghieäp lieân doanh. Coù chính saùch phuø hôïp veà söû duïng vaø ñònh kì thöôøng xuyeân kieåm tra caùn boä Vieät Nam tham gia quaûn lí caùc lieân doanh. 4. Veà nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân. Taøi nguyeân khoaùng saûn: caàn trieån khai vieäc cho ñaáu thaàu thaêm doø vaø khai thaùc daàu khí ôû caùc vuøng bieån chuû quyeàn nöôùc ta… Taøi nguyeân röøng:tieáp tuïc giao ñaát giao röøng. Caàn troàng laïi vaø phaùt trieån moät soá nhöõng caây quyù… Taøi nguyeân ñaát ñai: phaûi coù bieän phaùp khai hoang vaø laán bieån. Rieâng vôùi ñaát xaây döïng phaûi ñöôïc quy ñònh nghieâm ngaët hôn veà vieäc duyeät vaø thöïc hieän ñuùng quy hoaïch kieán truùc, xaây döïng… Caùc taøi nguyeân khaùc: caàn trieät ñeå baûo veä vaø khai thaùc tieàm naêng du lòch toång hôïp ôû nhöõng vuøng ñaõ ñöôïc xeáp loaïi. Caùc ñòa phöông ñöôïc coâng nhaän laø di saûn cuûa theá giôùi phaûi ñöôïc khai thaùc tieàm naêng du lòch toång hôïp ñoái vôùi caùc di saûn naøy laø lónh vöïc öu tieân cuûa ñòa phöông; caùc nghaønh kinh teá ña daïng cuûa ñòa phöông neân höôùng vaøo phuïc vu ïcho lónh vöïc hoaït ñoäng ñoù. Veà quaûn lí: Nhaø nöôùc phaûi thöïc hieän toát chieán löôïc thaêm doø, khai thaùc vaø söû duïng taøi nguyeân khoaùng saûn. Toå chöùc vaø kieåm soaùt vieäc khai thaùc moû nhoû, thuû coâng. Vieäc kinh doanh döôùi söï quaûn lí, chæ ñònh cuûa nha nöôùc. Tieán haønh nghieân cöùu vaø phaùt trieån nhöõng coâng ngheä coù hieäu quaû kinh teá cao. Ñaåy maïnh hôïp taùc quoác teá trong thaêm doø ñòa chaát vaø khai khoaùng. Coù chính saùch ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc vaø coâng nhaân kyõ thuaät theo nhöõng chuyeân nghaønh khoaùng saûn öu tieân vaø phaùt trieån. 5. Veà nguoàn löïc cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät soáng ôû nöôùc ngoaøi. Caùc giaûi phaùp cuï theå ñeå thu huùt nguoàn löïc chaát xaùm: laäp danh saùch caùc chuyeân gia, nhaø tö vaán vaø duy trì moái quan heä vôùi hoï phaûi do caùc cô quan cuï theå ñaûm nhieäm… Chính phuû laäp toå tö vaán hay toå chöùc hoäi nghò tö vaán caùc chuyeân gia, nhaø tö vaán trong Vieät kieàu ñeå tham gia yù kieán vôùi caùc ñeà aùn lôùn cuûa nhaø nöôùc Moãi tröôøng hoïc, vieän nghieân cöùu neân coù döï toaùn boá trí kinh phí cho vieäc môøi tham gia trí thöùc Vieät kieàu veà nöôùc tham gia giaûng daïy, tham gia nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà chuyeân moân quan troïng maø trong nöôùc chöa coù ñieàu kieän tieáp xuùc nhieàu vôùi khoa hoïc theá giôùi. Coù cheá ñoä roõ raøng ñoái vôùi caùc chuyeân gia, nhaø tö vaán laø ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi khi veà nöôùc thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc yeâu caàu. Nhaø nöôùc neân hoûi yù kieán caùc hoäi chuyeân moân cuûa tri thöùc, nhaø kó ngheä trong kieàu baøo veà nhöõng vaán ñeà chuyeân moân quan troïng. Caùc giaûi phaùp cuï theå nhaèm taân duïng caùc moái quan heä: truù troïng thoâng tin veà caùc ñoái taùc, ñoàng nghieäp nöôùc ngoaøi. Ñaët quan heä vôùi caùc nhaø khoa hoïc, coâng ty nöôùc ngoaøi maø trong nöôùc caàn xaùc laäp quan heä hôïp taùc. Coù theå xaùc laäp nhöõng quan heä hôïp taùc tay ba giöõa trong vaø ngoaøi nöôùc. Caùc cô quan trong nöôùc neân thoâng qua caùc nhaø doanh nghieäp trong giôùi trí thöùc Vieät kieàu. Trong moät soá tröôøng hôïp coù theå khoâng nhaèm muïc ñích tìm quan heä hôïp taùc trong kinh doanh, nhöng coù theå thoâng qua nhöõng ngöôøi naøy maø bieát nhöõng thoâng tin quan troïng. Tuy nhieân ta cuõng caàn bieát khoâng phaûi taát caû moïi moái quan heä vôùi nhöõng ngöôøi baø con ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi ñeàu ñaùng tin caäy vaø suoân seû, bôûi caùc baø con ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi laø khoâng thuaàn nhaát. Thoâng qua söï trôï giuùp cuûa hoäi ngöôøi Vieät Nam trong kieàu baøo ôû töøng nöôùc seõ phaàn naøo traùnh ñöôïc nhöõng phöùc taïp, nhaàm laãn. Caùc giaûi phaùp cuï theå nhaèm thu huùt ñaàu tö kinh teá : hôïp taùc vaø höôùng daãn ñaàu tö cho ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi bieát löïa choïn hôïp lí veà lónh vöïc ñaàu tö, caùch thöùc ñaàu tö… Khuyeán khích kieàu baøo thaønh laäp caùc toå chöùc ngaân haøng ñeå coù theå thu huùt roäng raõi tieàn göûi cuûa baø con kieàu baøo laøm voán cho ñaàu tö trong nöôùc. Caùc toå chöùc tín duïng nhaân daân töø nöôùc ngoaøi göûi veàñeå huy ñoäng caùc muïc ñích kinh teá ích nöôùc lôïi nhaø… Keát luaän: trong phaàn naøy em ñaõ trình baøy ñöôïc moät soá vaán ñeà: a. Nhöõng quan ñieåm cô baûn cuûa chính saùch taïo nguoàn löïc, khai thaùc vaø huy ñoäng nguoàn löïc. b. Caùc giaûi phaùp cô baûn cuûa caû thôøi kì cho ñeán naêm 2020. c. Moät soá giaûi phaùp cô baûn cho nhöõng naêm tröôùc maét. VAÄY ÑEÁN ÑAÂY EM ÑAÕ TRÌNH BAØY XONG BAØI TIEÅU LUAÄN VEÀ VAÁN ÑEÀ RAÁT QUAN TROÏNG TRONG ÑIEÀU KIEÄN NÖÔÙC TA HIEÄN NAY. The end -----------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác giải pháp cơ bản tạo nguồn lực để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.doc