Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại huyện Phục Hòa – tỉnh Cao Bằng

I. Lý do chọn đề tài Thanh niên là lực lượng nòng cốt của xã hội, tượng chưng cho sức mạnh và sự năng động sáng tạo là tương lai của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và của nhân loại. Theo quan điểm của Mác : “ Lực lượng nào nắm được thanh niên thì lực lượng đó làm chủ thế giới”. Đây không chỉ là quan điểm mà còn là kim chỉ nam của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hồ Chí Minh cũng khẳng định vị trị, vai trò cách mạng của thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội. Người cho rằng: “ Nhà nước thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do thanh niên”. Vì vậy ngay sau khi thành lập Đảng, Bác Hồ đã chủ trương thành lập một tổ chức đoàn kết tập hợp thanh niên đi theo tiếng gọi của Đảng. Tổ chức đó là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam. Là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới, Đảng luôn quan tâm xây dựng nguồn nhân lực con người, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, chăm lo, đào tạo giáo dục bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu trưởng thành. Sống có lý tưởng, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trí tuệ và nghề nghiệp, có khả năng tiếp nhận tri thức, có trình độ văn hóa, có sức khỏe làm chủ khoa học và công nghệ mới vươn lên tầm thời đại để sánh vai cùng thanh niên trước lịch sử vẻ vang. Tổ chức Đoàn là một môi trường lành mạnh, để thanh niên phấn đấu học tập và rèn luyện xung kích đi đầu trong các nhiệm vụ, đáp ứng được mọi yêu cầu của đất nước. Thanh niên có nhu cầu tham gia vào các hoạt động xã hội, có ý thức đóng góp trách nhiệm của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Có ý trí vươn lên, lập thân, lập nghiệp, mang tri thức khoa học kỹ thuật để góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phần lớn thanh niên có đạo đức, lối sống lành mạnh, thích giao lưu học hỏi mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên thể hiện tính năng động, sáng tạo nhạy bén, thích ứng với cơ chế mới, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái tham gia vào công cuộc đổi mới đất nước, có ý thức tự cường. Ngày nay xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tập thể thanh niên tiên tiến và các tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện cơ chế thị trường với xu thế mở cửa và thách thức của đất nước sau khi gia nhập WTO. Công tác Đoàn đã được bộc lộ nhiều yếu kém và hạn chế về nội dung hoạt động cũng như các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. Đặc biệt đứng trước những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới. “ Âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những tác động mặt trái của nền kinh tế phát triển, các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng lôi kéo một số thanh niên lười lao động, thiếu trách nhiệm với cuộc sống xã hội, thích hưởng thụ, không tham gia vào các tổ chức Đoàn – Hội cũng như các phong trào hoạt động của Đoàn. Vấn đề quan trọng đặt ra là cần phải tìm ra những phương thức hoạt động phù hợp để đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn nhằm tạo ra môi trường cho thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Từ những lý do trên chúng ta thấy rằng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên là vấn đề mang tính cấp thiết. Do vậy em đã quyết định chọn đề tài: “ Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại huyện Phục Hòa – tỉnh Cao Bằng” làm đề tài tốt nghiệp cho chương trình đào tạo hệ Trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn, Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Thông qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại huyện Phục Hòa- tỉnh Cao Bằng từ đó rút ra bài học và đưa ra giải pháp cũng như tìm ra mô hình hay nhằm nâng cao chất lượng đoàn kết tập hợp thanh niên của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở huyện đoàn Phục Hòa. Mục lục LờI CảM ƠN 1 PHầN I: NHữNG VấN Đề CHUNG 2 I. Lý do chọn chuyên đề 2 II. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề: 4 III. Nhiệm vụ của chuyên đề: 4 IV. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: 4 V. Phạm vi nghiên cứu: 5 VI. Phương pháp nghiên cứu: 5 Phần II: những nội dung cơ bản của chuyên đề 6 Chương I: 6 Cơ sở lý luận, Cơ sở thực tiễn của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên 6 I. Cơ sở lý luận 6 1. Một số khái niệm 6 1.1. Thanh niên 6 1.2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 6 1.3. Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam 7 1.4. Tập hợp, đoàn kết thanh niên: 7 1.4.1.Tập hợp thanh niên 7 1.4.2. Đoàn kết thanh niên 7 1.4.3. Tập hợp, đoàn kết thanh niên 7 1.5. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên: 7 2. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam về tập hợp, đoàn kết thanh niên: 8 2.1. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về tập hợp, đoàn kết thanh niên: 8 2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập hợp, đoàn kết thanh niên: 10 2.2.1. Hồ Chí Minh đánh giá về vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội 10 2.3. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về tập hợp, đoàn kết thanh niên. 12 II. Cơ sở thực tiễn 14 1. Đối với đất nước, địa phương: 14 2. Tình hình công tác thanh niên Huyện Phục Hòa- tỉnh Cao Bằng 16 Chương II: 18 Thực trạng và các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên ở huyện Phục Hoà tỉnh Cao Bằng 18 từ năm 2008 - 2010. 18 I. Đặc điểm tình hình của địa phương: 18 1. Đặc điểm kinh tế - chính trị - văn hoá xã hội: 18 1.1. Đặc điểm về vị trí địa lý: 18 1.2. Đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. 19 1.2.2. Về chính trị: 20 1.2.3. Về văn hoá - xã hội: 20 1.2.4. Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân: 21 1.2.5. Về an ninh quốc phòng. 22 II. Thực trạng các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng từ năm 2008 - 2010. 23 1. Tình hình của Đoàn TNCSHCM huyện Phục Hoà trong 3 năm (2008 - 2010) 23 1.1. Về số lượng và chất lượng: 23 2. Các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên ở huyện Phục Hoà từ 2008 - 2010: 24 3. Đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua phương thức xây dựng Đoàn, Hội vững mạnh. 24 3.1. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn: 24 3.2. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng: 25 4. Đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua phương thức hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, nếp sống có văn hoá cho thanh niên. 29 5. Phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng 31 5.1.Phong trào thanh niên thi đua học tập, đi đầu xây dựng xã hội học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ. 31 5.2. Thanh niên thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi cơ cấu ngành: 32 5.3.Phong trào Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 33 5.4. Phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm: 34 III. những nguyên nhân của thực trạng trên. 35 1. Những thành công và nguyên nhân: 35 2. Những tồn tại và nguyên nhân 36 2.1. Những tồn tại: 36 2.2. Nguyên nhân: 37 3. Bài học kinh nghiệm: 38 Chương III: 40 Một số biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên. 40 I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện phục hoà -tỉnh cao bằng trong thời gian tới. 40 1. Thuận lợi : 40 2. Khó khăn: 40 II. Một số biện pháp nhằm đổi mới phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên huyện Phục hoà - tỉnh cao bằng trong thời gian tới: 41 1. Những cơ sở cho việc đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên hiện nay. 41 2. Các biện pháp cơ bản trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên 42 III. Một số kiến nghị 46 1. Những kiến nghị đối với các cấp uỷ Đảng: 46 2. Kiến nghị đối với chính quyền: 47 3. Những kiến nghị đối với các cấp bộ Đoàn: 49 3.1. Đối với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 49 3.2. Đối với Tỉnh Đoàn: 49 3.3. Đối với Huyện Đoàn: 50 2. Kiến nghị đối với chính quyền: 47 3. Những kiến nghị đối với các cấp bộ Đoàn: 49 3.1. Đối với Trung ơơng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 49 2. Kiến nghị đối với chính quyền: 47 3. Những kiến nghị đối với các cấp bộ Đoàn: 49 3.1. Đối với Trung ơơng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 49 3.4. Đối với các cơ sở đoàn: 51 Tài liệu tham khảo 54

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1770 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại huyện Phục Hòa – tỉnh Cao Bằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vµo c¸c ho¹t ®éng lín do huyÖn §oµn ph¸t ®éng. C«ng t¸c c¸n bé ®­îc quan t©m, BCH HuyÖn ®oµn th­êng xuyªn ®­a c¸n bé ®i tËp huÊn, víi 100% c¸n bé cÊp c¬ së ®­îc tËp huÊn vÒ kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c thanh niªn. C¸c cÊp bé §oµn trong toµn huyÖn ®· chñ ®éng kiÖn toµn vµ cñng cè c¸c c¬ së §oµn yÕu kÐm. Chó träng båi d­ìng, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®oµn c¬ së. TiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 07 cña BCH TW §oµn "VÒ n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §oµn, träng t©m lµ ®Þa bµn d©n c­". §èi víi c«ng t¸c ®oµn viªn: Ban Th­êng vô HuyÖn §oµn th­êng xuyªn chØ ®¹o c¸c §oµn c¬ së triÓn khai thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®oµn viªn, thùc hiÖn tèt viÖc ph¸t triÓn ®oµn viªn míi nh©n dÞp c¸c ngµy lÔ lín; c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ quan träng nh­: Líp ®oµn viªn 26/3, líp ®oµn viªn th¸ng thanh niªn, líp ®oµn viªn Hå ChÝ Minh … C¸c cÊp bé §oµn còng tæ chøc thùc hiÖn c¸c cuéc thi, héi thi nh»m biÓu d­¬ng c¸c thanh niªn ®iÓn h×nh tiªn tiÕn. Qua ®ã gãp phÇn n©ng cao kü n¨ng nghiÖp vô cña c¸n bé §oµn ngµy cµng ®­îc n©ng cao, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®Æt ra trong c«ng t¸c thanh niªn. §­îc sù quan t©m cña cÊp uû, chÝnh quyÒn ®oµn thÓ mµ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi ®­îc cña huyÖn ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng ®oµn viªn tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn. 2. C¸c ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn ë huyÖn Phôc Hoµ tõ 2008 - 2010: §oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn cã ý nghÜa chiÕn l­îc ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc §oµn, Héi. X¸c ®Þnh râ tÇm quan träng ®ã Ban Th­êng vô HuyÖn §oµn Phôc Hoµ ®· tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng, c¸c phong trµo nh»m l«i cuèn vµ thu hót tËp hîp ®oµn viªn thanh niªn trªn ®Þa bµn tham gia. Trong 3 n¨m qua tõ 2008 ®Õn nay d­íi sù chØ ®¹o s¸t sao, nhiÖt t×nh cña Ban Th­êng vô HuyÖn §oµn; §oµn TNCSHCM huyÖn Phôc Hoµ ®· tæ chøc ®­îc kh¸ nhiÒu ho¹t ®éng vµ phong trµo cã ý nghÜa quan träng trong c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn giai ®o¹n hiÖn nay. 3. §oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn th«ng qua ph­¬ng thøc x©y dùng §oµn, Héi v÷ng m¹nh. 3.1. C«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn: §oµn thanh niªn huyÖn ®Æt ra môc tiªu ho¹t ®éng chó träng c«ng t¸c cñng cè, tæ chøc x©y dùng c¬ së §oµn v÷ng m¹nh vµ n©ng cao chÊt l­îng ®oµn viªn. Trong n¨m 2008 HuyÖn §oµn ®· phèi hîp víi Trung t©m båi d­ìng chÝnh trÞ cña huyÖn tæ chøc héi nghÞ tËp huÊn nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn, HéÞ 100 ®ång chÝ lµ c¸n bé §oµn, Héi cïng c¬ së tham gia . Th«ng qua c¸c phong trµo ho¹t ®éng ®ã 2008 - 2010, HuyÖn §oµn Phôc hoµ ®· thu hót ®­îc hµng ngh×n ®oµn viªn thanh niªn tham gia chiÕm 68% trong tæng sè thanh niªn toµn huyÖn, tæ chøc kÕt n¹p ®oµn viªn cho 698 ®ång chÝ. Ngoµi ra, ®· cã 1.800Çthnh niªn ®­îc häc líp c¶m t×nh ®oµn tæ chøc ph¸t thÎ cho 680 ®ång chÝ ®oµn viªn giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng ®­îc 196 ®ång chÝ trong ®ã cã 63 ®ång chÝ ®­îc kÕt n¹p vµo hµng ngò cña §¶ng. KiÖn toµn l¹i bé m¸y Ban ChÊp hµnh c¸c §oµn c¬ së tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, cæ ®éng phßng chèng ma tuý, thu hót 30% thanh niªn tham gia h­ëng øng. C¸c cÊp bé ®oµn th­êng xuyªn ph¸t ®éng phong trµo ngµy thø 7 t×nh nguyÖn thu hót ®­îc 100% c¸c c¬ së §oµn ra qu©n thùc hiÖn. Ngoµi ra HuyÖn §oµn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c nh­: Ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, th¨m hái c¸c gia ®×nh th­¬ng binh, liÖt sÜ, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng. Ch¨m sãc nhµ bia, nghÜa trang thu hót 35% tæng sè thanh niªn tham gia h­ëng øng. TËp huÊn c¸n bé phô tr¸ch hÌ cho 100 ®ång chÝ tæng phô tr¸ch ë c¬ së. Bªn c¹nh ®ã Ban ChÊp hµnh huyÖn §oµn cßn tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, héi thi, diÔn thu hót hµng ngµn ®oµn viªn thanh niªn tham gia. 3.2. C«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng: C«ng t¸c tuyªn truyÒn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ xung kÝch thùc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng: Trong 3 n¨m qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ xung kÝch thùc hiÖn c¸c ®­êng lèi, chÝnh s¸ch lu«n ®­îc §oµn thanh niªn huyÖn Phôc Hoµ n¾m b¾t kÞp thêi vµ chñ ®éng ®­a nh÷ng NghÞ quyÕt ®ã vµo ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ trªn ®Þa bµn huyÖn. §oµn TNCS huyÖn Phôc Hoµ d­íi sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cïng víi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña BTV TØnh §oµn lu«n chñ ®éng, s¸ng t¹o ®æi míi néi dung ph­¬ng thøc ho¹t ®éng. §¸p øng yªu cÇu cña c¸c cÊp uû §¶ng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y tæ chøc §oµn c¸c cÊp ®· quan t©m c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng cho ®oµn viªn thanh niªn. Chó träng vµo c«ng t¸c gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng, lý t­ëng, ®¹o ®øc. T×m hiÓu c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ vÞ trÝ, vai trß cña thanh niªn trong giai ®o¹n míi. Tuy nhiªn ph¶i gi¸o dôc cho ®oµn viªn thanh niªn mét c¸ch cô thÓ, phï hîp víi tõng lo¹i ®èi t­îng ®oµn viªn thanh niªn. Th«ng qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc sÏ t¸c ®éng ®Õn ®oµn viªn thanh niªn gãp phÇn æn ®Þnh vÒ mÆt chÝnh trÞ t­ t­ëng, n©ng cao lßng tin cña ®oµn viªn thanh niªn vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng khi muèn ®­a ®Êt n­íc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. HuyÖn ®oµn ®· tæ chøc vµ thùc hiÖn tèt c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng do TW §oµn ph¸t ®éng. §· t¹o ra nhiÒu ho¹t ®éng cho thanh niªn toµn huyÖn víi nhiÒu néi dung vµ h×nh thøc phong phó, phï hîp víi l¬i Ých cña thanh niªn. D­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ §oµn thanh niªn huyÖn nhiÒu thanh niªn ®· m¹nh d¹n vay vèn lµm kinh tÕ. HuyÖn uû th­êng xuyªn chØ ®¹o c¸c cÊp chÝnh quyÒn t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn vay vèn lËp nghiÖp do ®ã mµ ®· thu hót ®­îc nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn; th«ng qua ®ã tuyªn truyÒn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña ®¶ng cho thanh niªn. C«ng t¸c ph¸t triÓn ®oµn viªn: Tham gia x©y dùng §¶ng lµ mét nhiÖm vô quan träng cña tæ chøc §oµn, lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cña §oµn lµ tham gia x©y dùng §¶ng. Víi vai trß lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng; §oµn TNCS Hå ChÝ Minh cã nhiÖm vô gi¸o dôc lý t­ëng c¸ch m¹ng, n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, hiÓu biÕt vÒ §¶ng cho ®oµn viªn thanh niªn. V× vËy trong nh÷ng n¨m qua xuÊt ph¸t tõ ®ßi hái kh¸ch quan c¸c néi dung tuyªn truyÒn gi¸o dôc vÒ §¶ng cho ®oµn viªn thanh niªn ®­îc thùc hiÖn tèt. C«ng t¸c x©y dùng §¶ng cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyÖn Phôc Hoµ còng thùc hiÖn tèt. C«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn trÎ rÊt ®­îc HuyÖn uû chó träng nh»m t¨ng thªm sinh lùc cho §¶ng, trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn. §¶m b¶o sù kÕ thõa vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trÎ cña §¶ng. NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 3 BCH TW §¶ng (kho¸ VII) ®· nªu râ: "Ph¶i lùa chän båi d­ìng, kÕt n¹p nh÷ng ng­êi ­u tó cã ®ñ tiªu chuÈn trong §oµn thanh niªn", "§Æt c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng trong thanh niªn thµnh c«ng tr×nh khoa häc cô thÓ vµ chØ ®¹o chÆt chÏ mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc". §oµn thanh niªn huyÖn Phôc Hoµ tÝch cùc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng §¶ng trong s¹ch, v÷ng m¹nh. Tham m­u cho §¶ng vÒ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn; båi d­ìng, gi¸o dôc, giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng xem xÐt, kÕt n¹p nh÷ng c¸n bé ®¶ng viªn trÎ cã lßng nhiÖt t×nh, phÈm chÊt, n¨ng lùc tham gia ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cña §¶ng thÓ hiÖn ë b¶ng sau: N¨m Giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó §· kÕt n¹p vµo §¶ng §¹t tû lÖ 2008 85 6 7,05% 2009 86 22 25,5% 2010 125 35 28% Tæng 3 n¨m 196 63 32,1% Nh×n vµo sè liÖu ë b¶ng trªn trong 3 n¨m toµn huyÖn giíi thiÖu ®­îc 196 ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng, xÐt kÕt n¹p d­îc 63 ®oµn viªn ­u tó vµo §¶ng. MÆc dï sè ®oµn viªn ­u tó ®­îc kÕt n¹p vµo hµng ngò cña §¶ng ch­a nhiÒu, nh­ng c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn trÎ trong huyÖn lu«n ®­îc chó träng vµ quan t©m. Nh÷ng ®oµn viªn ­u tó ®­îc kÕt n¹p vµo §¶ng lµ nh÷ng ®oµn viªn thùc sù xuÊt s¾c trong mäi phong trµo còng nh­ trong mäi ho¹t ®éng cña §oµn giao, xøng ®¸ng lµ nh÷ng ®oµn viªn ­u tó cã søc l«i cuèn m¹nh mÏ c¸c thÕ hÖ thanh niªn ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng. §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam còng ®· x¸c ®Þnh: "§oµn TNCS Hå ChÝ Minh, lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng, th­êng xuyªn bæ sung lùc l­îng trÎ cho §¶ng, lµ lùc l­îng nßng cèt trong c¸c phong trµo thanh niªn, lµ tr­êng häc x· héi chñ nghÜa, lµ ng­êi ®¹i diÖn ch¨m lo quyÒn lîi hîp ph¸p cña thanh niªn. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß to lín cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trong c«ng t¸c t¹o nguån bæ sung lùc l­îng trÎ cho §¶ng". §¶ng bé huyÖn Phôc Hoµ vµ c¸c cÊp bé §oµn tõ huyÖn ®Õn c¬ së ®· tham gia tÝch cùc vµo viÖc båi d­ìng, gi¸o dôc ®oµn viªn ­u tó t¹o nguån nh©n lùc trÎ bæ sung vµo tæ chøc §¶ng. §oµn thanh niªn huyÖn Phôc Hoµ ®· båi d­ìng vµ giíi thiÖu nhiÒu ®oµn viªn ­u tó ®­îc kÕt n¹p vµ tham gia sinh ho¹t §¶ng; gãp phÇn x©y dùng §¶ng ngµy cµng v÷ng m¹nh. §Ó c¸c ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ trªn ®Þa bµn huyÖn Phôc Hoµ gãp phÇn x©y dùng cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng cña tæ chøc §oµn, Héi trong giai ®o¹n míi. Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc tiÔn, Ban Th­êng vô huyÖn ®oµn ®· cô thÓ ho¸ néi dung ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch phï hîp víi tõng lÜnh vùc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn nh­: Khèi tr­êng häc, khèi n«ng th«n, khèi lùc l­îng vò trang, khèi doanh nghiÖp trong ®ã ®i s©u vµo viÖc cñng cè chi ®oµn, chi héi ë n«ng th«n ®Ó thu hót thanh niªn n«ng th«n vµo tæ chøc §oµn - Héi. Trong nh÷ng n¨m qua ®Ò ¸n "Cñng cè, n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §oµn", ®­îc triÓn khai ®ång bé víi gi¶i ph¸p sau: - Lµm tèt c«ng t¸c tham m­u víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Ó cã ®­îc sù quan t©m gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mäi mÆt nh­: c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ dµnh cho tæ chøc §oµn ho¹t ®éng. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mçi ®oµn viªn ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña tuæi trÎ, xung kÝch, ®i dÇn trong c¸c phong trµo. T¹o ra c¸c c«ng tr×nh cña thanh niªn, phÇn viÖc cña thanh niªn nh­: Thanh niªn tham gia lµm ®­êng giao th«ng n«ng th«n, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng … qua ®ã gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. - Quan t©m ®Õn c«ng t¸c x©y dùng ®éi ngò c¸n bé §oµn, Héi, §éi, ®©y lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh b¹i cña phong trµo. Nh­ B¸c Hå nãi: "C¸n bé lµ c¸i gèc cña phong trµo". Do vËy viÖc lùa chän c¸n bé §oµn - Héi - §éi ®­îc cÊp uû vµ §oµn cÊp trªn hÕt søc quan t©m. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nh»m ph¸t hiÖn, tuyÓn chän, båi d­ìng c¸n bé §oµn, Héi, nhÊt lµ viÖc quan t©m lùa chän c¸n bé ®oµn cÊp c¬ së, nhÊt lµ ®éi ngò BÝ th­ chi ®oµn. - X©y dùng chi ®oµn vµ tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c chi ®oµn. §­îc sù chØ ®¹o cña §oµn cÊp trªn vµ nhiÖm vô cña c¸c cÊp uû, Ban chÊp hµnh. Cô thÓ ho¸ néi dung, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng phï hîp víi tõng ®èi t­îng ®oµn viªn thanh niªn. Th«ng qua ®ã t¹o m«i tr­êng cho ®oµn viªn thanh niªn cèng hiÕn vµ tr­ëng thµnh. C«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn vµ x©y dùng tæ chøc §oµn, Héi lu«n ®­îc më réng g¾n víi viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt BCH TW §oµn lÇn thø III. "VÒ t¨ng c­êng, cñng cè vµ më réng mÆt trËn tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn". HiÖn nay c¸c c¬ së ®oµn trong huyÖn ®· thµnh lËp vµ kiÖn toµn ®­îc uû ban Héi c¸c cÊp. C¸c uû ban héi ®· b­íc ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Nh­ vËy Ban héi thÞ trÊn Tµ Lòng, x· C¸ch Linh, x· §¹i S¬n, x· Tiªn Thµnh, x· L­¬ng ThiÖn, tr­êng THPT Phôc Hoµ … 4. §oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn th«ng qua ph­¬ng thøc ho¹t ®éng gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, gi¸o dôc truyÒn thèng, ®¹o ®øc lèi sèng, nÕp sèng cã v¨n ho¸ cho thanh niªn. - Gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng: C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ - t­ t­ëng lu«n ®­îc HuyÖn §oµn triÓn khai vµ ®Èy m¹nh mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc víi c¸c néi dung nh­: qu¸n triÖt c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng, §oµn, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc, tæ chøc häc tËp t­ t­ëng Hå ChÝ Minh kÕt hîp chiÕu bé phim "Hå ChÝ Minh ch©n dung mét con ng­êi", häc tËp 6 bµi lý luËn chÝnh trÞ cho ®oµn viªn thanh niªn … d­íi h×nh thøc nh­: diÔn ®µn, to¹ ®µm, héi tr¹i … C¸c c¬ së §oµn trong huyÖn lu«n b¸m s¸t ®Þnh h­íng cña c¸c cÊp uû vµ t×nh h×nh thùc tiÔn ë ®Þa ph­¬ng ®Ó chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng vµ c¸c cuéc vËn ®éng "Tuæi trÎ ViÖt Nam sèng, chiÕn ®Êu, lao ®éng vµ häc tËp theo g­¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i", "Tuæi trÎ ViÖt Nam sèng ®Ñp, sèng cã Ých" th«ng qua t×m hiÓu vÒ cuèn nhËt ký chiÕn tranh cña liÖt sÜ §Æng Thuú Tr©m vµ liÖt sÜ NguyÔn V¨n Th¹c. C¸c §oµn c¬ së vµ chi ®oµn c¬ së th­êng xuyªn chñ ®éng tuyªn truyÒn 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ cho ®oµn viªn thanh niªn, ®ång thêi ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao ®Ó thu hót ®oµn viªn thanh niªn. Qua ®ã, t×m hiÓu vµ n¾m b¾t t­ t­ëng cña ®oµn viªn thanh niªn, kÞp thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p uèn n¾n nh÷ng t­ t­ëng lÖch l¹c cña ®oµn viªn thanh niªn. §ång thêi cung cÊp th­êng xuyªn th«ng tin vÒ nhu cÇu vµ lîi Ých cña thanh niªn cho 100% c¬ së §oµn trong toµn huyÖn. - Gi¸o dôc truyÒn thèng. C¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc truyÒn thèng cña huyÖn Phôc Hoµ lu«n ®Èy m¹nh víi nhiÒu h×nh thøc phong phó th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nh­: MÝt tinh, diÔn ®µn, to¹ ®µm, tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña §¶ng, cña d©n téc vµ cña §oµn, c¸c héi tr¹i, sinh ho¹t v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao … nh©n dÞp kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín cña §¶ng, cña ®Êt n­íc, cña §oµn, Héi. Tæ chøc §oµn tõ huyÖn ®Õn c¬ së ®· x©y dùng vµ cñng cè c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc truyÒn thèng t¹o ®­îc niÒm tin cña ®oµn viªn thanh niªn vµ sù l·nh ®¹o cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp bé §oµn. Qua ®ã t¹o s©n ch¬i lµnh m¹nh vµ c¬ héi cho thanh niªn giao l­u häc tËp kinh nghiÖm lÉn nhau, phôc vô tèt cho nhiÖm vô c«ng t¸c, lao ®éng vµ häc tËp, lµm cho thanh niªn nhËn thøc ®­îc r»ng thanh niªn kh«ng chØ lµ lùc l­îng xung kÝch tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ mµ cßn tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ thÓ thao. §oµn TNCSHCM huyÖn Phôc Hoµ cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn nhê sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña BTV HuyÖn §oµn, sù phèi hîp cña §oµn c¬ së ®oµn x·, thÞ trÊn vµ chi ®oµn trùc thuéc. - Gi¸o dôc lèi sèng nÕp sèng cho thanh niªn §øng tr­íc nh÷ng ¶nh h­ëng cña mÆt tr¸i c¬ chÕ thÞ tr­êng c¸c tÖ n¹n x· héi x©m nhËp, lµm suy gi¶m vÒ ®¹o ®øc lèi sèng, nÕp sèng v¨n ho¸ cña mét sè bé phËn thanh niªn. V× vËy c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc, ph¸p luËt, lèi sèng, nÕp sèng ®­îc HuyÖn §oµn chó träng vµ th­êng xuyªn phèi hîp víi c«ng an huyÖn, phßng t­ ph¸p, uû ban d©n sè vµ trÎ em vµ c¸c ngµnh cã liªn quan, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn luËt nghÜa vô d©n sù, luËt h«n nh©n gia ®×nh, luËt giao th«ng ®­êng bé, ph¸p lÖnh d©n sè, ph¸p lÖnh phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV - AIDS. KÕt qu¶ trong 3 n¨m 2006 - 2008 HuyÖn §oµn ®· tæ chøc ®­îc 20 buæi sinh ho¹t thu hót ®­îc 5000 l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Ngoµi ra, HuyÖn §oµn cßn tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu nh­ dù thi"Cuéc sèng tiÕt kiÖm bÒn v÷ng" thu hót ®­îc 975 bµi; cuéc thi "M¸i tr­êng kh«ng cã ma tuý" thu ®­îc 1.235 bµi; cuéc thi t×m hiÓu giao th«ng ®­êng bé thu ®­îc 95 bµi cña ®oµn viªn thanh niªn trong huyÖn tham gia. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ vµ thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua, §oµn TNCSHCM huyÖn Phôc Hoµ lu«n lµ ®¬n vÞ tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp tØnh. §iÒu ®ã ®· kh¼ng ®Þnh huyÖn Phôc Hoµ ®· kÕ thõa ph¸t huy truyÒn thèng quª h­¬ng thÓ hiÖn vai trß xung kÝch, s¸ng t¹o gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc. 5. Ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn th«ng qua c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng 5.1.Phong trµo thanh niªn thi ®ua häc tËp, ®i ®Çu x©y dùng x· héi häc tËp vµ tiÕn qu©n vµo khoa häc c«ng nghÖ. §oµn thanh niªn trong c¸c tr­êng THPT ®· tæ chøc phong trµo "häc tËp v× ngµy mai lËp nghiÖp", tiÕp tôc duy tr× c¸c phong trµo "Thi ®ua häc tèt - d¹y tèt"; phong trµo "Thanh niªn thi ®ua häc tËp, ®i ®Çu trong viÖc x©y dùng x· héi häc tËp" ®­îc thùc hiÖn tèt, häc tËp vµ tiÕn qu©n vµo khoa häc c«ng nghÖ lu«n ®­îc ®Èy m¹nh réng kh¾p trong c¸c nhµ tr­êng. §oµn thanh niªn trong nhµ tr­êng ®· ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua "TuÇn häc tèt - giê häc tèt", thu hót ®­îc nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hç trî häc tËp nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ®· v­ît khã v­¬n lªn häc tËp tèt, xuÊt hiÖn nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ®­îc nhËn gi¶i th­ëng Lý Tù Träng. HuyÖn §oµn chØ ®¹o §oµn tr­êng THPT Phôc Hoµ tæ chøc thµnh c«ng cuéc thi "Th¾p s¸ng tµi n¨ng häc ®­êng" thu hót 6126 l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia vµ ®¹t gi¶i ba trong cuéc thi cÊp côm. §oµn viªn, thanh niªn khèi n«ng th«n còng th­êng xuyªn tham gia häc c¸c líp bæ tóc v¨n ho¸, phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së … ®Èy m¹nh viÖc häc nghÒ, øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. §oµn viªn, thanh niªn khèi c¬ quan hµnh chÝnh, doanh nghiÖp theo häc c¸c líp trung häc chuyªn nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng t¹i chøc vµ c¸c líp tËp huÊn chuyªn m«n ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao. 5.2. Thanh niªn thi ®ua lËp nghiÖp, lao ®éng s¸ng t¹o, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i c¬ cÊu ngµnh: - §èi víi thanh niªn n«ng th«n; tËp trung thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ®Þa ph­¬ng nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n vµ c¸n bé, ®oµn viªn thanh niªn. BCH §oµn tõ huyÖn ®Õn c¬ së lu«n tÝch cùc vËn ®éng ®oµn viªn thanh niªn øng dông c¸c khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i, t¨ng vßng quay cña ®Êt. BTV HuyÖn §oµn ®· phèi hîp cïng víi phßng n«ng l©m nghiÖp cña huyÖn tæ chøc ®­îc 05 líp häc tËp chuyÓn giao khoa häc kü thuËt víi h¬n 268 ®oµn viªn thanh niªn tham gia. - §èi víi thanh niªn khèi c«ng nh©n viªn chøc; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¶m nhËn c¸c phÇn viÖc thanh niªn ph¸t huy s¸ng kiÕn, ¸p dông nh÷ng khoa häc kü thuËt, n©ng cao chÊt l­îng c«ng viÖc ®­îc giao. §ång thêi ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng t×nh nguyÖn gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng, tham gia b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng, an toµn x· héi … Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nµy ®· thu hót ®­îc nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ë c¸c x·, thÞ trÊn vµ c¸c khèi c¬ quan tham gia. Qua ®©y thanh niªn ®­îc häc hái vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh. 5.3.Phong trµo Thanh niªn t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång. §©y lµ mét ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn rÊt cã hiÖu qu¶ trªn ®Þa bµn huyÖn Phôc Hoµ, v× th«ng qua c¸c phong trµo, c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng t×nh nguyÖn tuæi trÎ cã c¬ héi, cã m«i tr­êng ®Ó cèng hiÕn vµ tr­ëng thµnh. §ång thêi cã vai trß, vÞ trÝ cña tæ chøc §oµn, Héi, vai trß cña ®oµn viªn thanh niªn ®­îc kh¼ng ®Þnh. Phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn t¹i huyÖn Phôc Hoµ ®­îc triÓn khai réng kh¾p thu hót ®­îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn, thanh niªn tham gia. §Æc biÖt trong th¸ng thanh niªn víi chiÕn dÞch "Thanh niªn, häc sinh, sinh viªn t×nh nguyÖn hÌ" do HuyÖn §oµn ph¸t ®éng ®· thu hót ®«ng ®¶o thanh niªn trong huyÖn tham gia, víi chÊt l­îng t×nh nguyÖn ngµy cµng ®­îc n©ng cao, cã sù phèi hîp gi÷a c¸c ®oµn t×nh nguyÖn ngµy cµng chÆt chÏ h¬n. C¸c ho¹t ®éng t×nh nguyÖn t¹i chç g¾n liÒn víi c«ng tr×nh thanh niªn, phÇn viÖc cña thanh niªn còng ®­îc t¨ng lªn; trong 3 n¨m 2008 – 2010 c¸c §oµn c¬ së trong toµn huyÖn ®· tæ chøc lao ®éng tu söa ®­îc 200km ®­êng liªn th«n, n¹o vÐt kªnh m­¬ng thu hót ®­îc 3.506 l­ît ®oµn viªn tham gia, quyªn gãp ñng hé vµ x©y dùng ®­îc 2 c¨n nhµ t×nh nghÜa cho hé nghÌo t¹i x· TriÖu Èu vµ x· Tiªn Thµnh víi trÞ gi¸ mçi ng«I nhµ 15 triÖu ®ång. Tiªu biÓu trong ho¹t ®éng nµy lµ chi ®oµn liªn c¬ quan, §oµn x· Hoµ ThuËn, §oµn x· C¸ch Linh, §oµn tr­êng THPT Phôc Hoµ … - Qua c¸c ho¹t ®éng thanh niªn t×nh nguyÖn, phong trµo §oµn ë c¬ së ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ n©ng lªn; gãp phÇn tËp hîp ®oµn viªn thanh niªn vµ gi¸o dôc lý t­ëng cho ®oµn viªn thanh niªn; t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªntham gia ph¸t triÓn kinh tÕ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ®Þa ph­¬ng. 5.4. Phong trµo thanh niªn xung kÝch b¶o vÖ Tæ quèc, ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m: C¸c cÊp bé §oµn tõ huyÖn ®Õn c¬ së lu«n tæ chøc tèt viÖc gi¸o dôc ý thøc c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, ®Êu tranh chèng ©m m­u "DiÔn biÕn hoµ b×nh" cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch nh­ ®Êu tranh ng¨n chÆn viÖc tuyªn truyÒn ®¹o tr¸i phÐp, c¸c ho¹t ®éng vÒ d©n téc t«n gi¸o g©y mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ. HuyÖn §oµn th­êng xuyªn Phèi hîp víi c¸c ngµnh tuyªn truyÒn s©u réng luËt nghÜa vô qu©n sù vµ t×m hiÓu t­ t­ëng cña ®oµn viªn thanh niªn vÒ nghÜa vô qu©n sù. VËn ®éng ®oµn viªn thanh niªn lªn ®­êng nhËp ngò ®¶m b¶o chØ tiªu trªn giao vµ lµm tèt c«ng t¸c th¨m hái, ®éng viªn tÆng quµ ®oµn viªn thanh niªn lªn ®­êng nhËp ngò víi sè tiÒn lµ 18.000.000 ®ång. Tæ chøc ®ãn ®oµn viªn thanh niªn hoµn thµnh nghÜa vô qu©n sù trë vÒ ®Þa ph­¬ng vµ gia ®×nh. Ban Th­êng vô HuyÖn §oµn ®· chØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn lµm tèt c«ng t¸c kÕt nghÜa gi÷a c¸c §oµn c¬ së víi c¸c ®¬n vÞ lùc l­îng vò trang ®ãng trªn ®Þa bµn. HuyÖn §oµn còng chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ kÕt nghÜa th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giao l­u th¨m hái vµ gióp ®ì nhau cñng cè c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi. Qua ho¹t ®éng giao l­u kÕt nghÜa c¸c c¬ së ®oµn thùc sù ®­îc trao ®æi häc hái kinh nghiÖm tæ chøc ho¹t ®éng; x©y dùng vµ n©ng cao c«ng t¸c §oµn ë c¬ së t¹o niÒm tin trong ®oµn viªn thanh niªn vµ ®­îc quÇn chóng nh©n d©n trªn ®Þa bµn ñng hé. Phong trµo thanh niªn xung kÝch gi÷ g×Çon toµn giao th«ng, an toµn x· héi còng ®­îc n©ng lªn mét b­íc míi. Ban Th­êng vô HuyÖn §oµn ®· chØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn triÓn khai tèt vµ cã hiÖu qu¶ v¨n b¶n liªn tÞch sè 02 gi÷a TW §oµn víi Bé C«ng an vÒ: "Ng¨n ngõa phßng chèng téi ph¹m trong løa tuæi thanh thiÕu niªn". Phèi hîp víi BC§ 138 - 150 cña huyÖn tuyªn truyÒn ®­îc 30 cuéc thu hót 4.270 l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Tuyªn truyÒn vÒ ch­¬ng tr×nh d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn vµ hiÓm ho¹ ma tuý, m¹i d©m cïng ®¹i dÞch HIV/AIDS cho ®oµn viªn thanh niªn. Phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa uèng n­íc nhí nguån ®­îc c¬ së §oµn vµ §oµn trùc thuéc chó träng. Hµng n¨m nh©n ngµy th­¬ng binh liÖt sü c¸c c¬ së §oµn trong huyÖn ®· phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan lµm tèt viÖc th¨m hái tÆng quµ cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, gãp ®­îc 5000 c«ng lao ®éng vµo c¸c c«ng viÖc nh­: VÖ sinh nghÜa trang liÖt sü, nhµ bia, ®µi t­ëng niÖm. VËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu gióp gia ®×nh chÝnh s¸ch, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ hé nghÌo. - §èi víi thanh niªn khèi vò trang: Chi ®oµn c«ng an huyÖn thùc hiÖn tèt c¸c ®ît cao ®iÓm tÊn c«ng trÊn ¸p téi ph¹m, triÖt ph¸ c¸c æ nhãm tæ chøc bu«n b¸n chÊt ma tuý vµ c¸c tÖ n¹n x· héi. Tæ chøc tèt c¸c ®ît thi ®ua häc tËp 6 ®iÒu B¸c Hå d¹y C«ng an nh©n d©n. Häc t©p g­¬ng ng­êi tèt, viÖc tèt … §oµn thanh niªn qu©n sù huyÖn ®Èy m¹nh vµ duy tr× phong trµo "giµnh ba ®Ønh cao quyÕt th¾ng" vµ lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. III. nh÷ng nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng trªn. 1. Nh÷ng thµnh c«ng vµ nguyªn nh©n: Trong 3 n¨m qua, cïng víi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n­íc, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi cña huyÖn Phôc Hoµ ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu to lín, t¹o dùng ®­îc niÒm tin cho ®oµn viªn thanh niªn vµo thµnh tùu ®æi míi cña ®Þa ph­¬ng, ®Êt n­íc vµ ph¸t huy ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn, Héi. §oµn viªn, thanh niªn ®· trë thµnh nh©n tè tÝch trong c¸c phong trµo hµnh ®éng cña tæ chøc §oµn, ®ã lµ ®éng lùc quan träng ®Ó tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn. C¸c phong trµo cña HuyÖn §oµn Phôc Hoµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng b­íc ®ét ph¸ vµ nh÷ng kh©u khã ®¹t hiÖu qu¶ cao, cã träng t©m, träng ®iÓm ®¶m b¶o s¸t thùc víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph­¬ng. C¸c ho¹t ®éng ®· h­íng m¹nh vÒ c¬ së ®¸p øng nhu cÇu chÝnh ®¸ng cña ®oµn viªn thanh niªn. Phong trµo "Thi ®ua t×nh nguyÖn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc" ®­îc cô thÓ ho¸ thµnh nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc víi nhiÒu néi dung phong phó, hÊp dÉn thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Phong trµo "Thanh niªn t×nh nguyÖn" ®· ph¸t huy ®­îc tÝnh xung kÝch, t×nh nguyÖn cña tuæi trÎ, cã søc quy tô ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi céng ®ång. C«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn ®­îc quan t©m ®óng møc, vai trß nßng cèt cña §oµn trong c¸c ho¹t ®éng thanh thiÕu nhi ®­îc ph¸t huy cao, tû lÖ tËp hîp ®oµn viªn thanh niªn trong c¸c tæ chøc cña §oµn, cña Héi t¨ng. C«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi cña huyÖn Phôc Hoµ trong 3 n¨m qua cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nh­ trªn lµ do: HuyÖn §oµn Phôc Hoµ lu«n nhËn ®­îc sù chØ ®¹o ®óng ®¾n, kÞp thêi cña HuyÖn uû vµ TØnh §oµn Cao B»ng; sù quan t©m chØ ®¹o trùc tiÕp cña c¸c phßng ban, ngµnh, ®oµn thÓ trong huyÖn. §Æc biÖt lµ sù cè g¾ng, nç lùc cña ®éi ngò c¸n bé §oµn c¸c cÊp vµ ®oµn viªn thanh thiÕu niªn trong toµn huyÖn ®· chñ ®éng, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng s¸ng t¹o, c¸n bé HuyÖn §oµn vµ §oµn c¬ së ®· x©y dùng cô thÓ ho¸ néi dung ho¹t ®éng cña §oµn cÊp trªn víi nhiÒu nÐt ®æi míi, s¸t víi thùc tÕ; b¸m s¸t víi chñ tr­¬ng, ®­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng vµ phï hîp víi nhu cÇu nguyÖn väng cña ®oµn viªn thanh niªn. 2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 2.1. Nh÷ng tån t¹i: - C«ng t¸c gi¸o dôc ch­a ®­îc th­êng xuyªn, réng kh¾p, nhÊt lµ ë cÊp chi ®oµn, viÖc triÓn khai, häc tËp nghÞ quyÕt míi chØ dõng ë møc ®é phæ biÕn, qu¸n triÖt ®Õn ®éi ngò c¸n bé BCH vµ mét bé phËn ®oµn viªn thanh niªn. - Ho¹t ®éng phong trµo ë mét sè ®¬n vÞ ch­a ®¹t hiÖu qña cao, chÊt l­îng phong trµo c¸c c¬ së §oµn ch­a ®ång ®Òu, ch­a tËp hîp ®«ng ®¶o thanh thiÕu niªn tham gia. Ho¹t ®éng §oµn míi chØ tËp trung ë c¸c ho¹t ®éng bÒ næi, c¸c phong trµo ch­a cã søc lan to¶ réng r·i trong thanh thiÕu niªn, tæ chøc §oµn ch­a cã c¸c dù ¸n vay vèn cho thanh niªn ph¸t triÓn kinh tÕ. - C«ng t¸c x©y dùng §oµn ch­a bÒn v÷ng, chÊt l­îng ®oµn viªn ch­a ®ång ®Òu, c«ng t¸c qu¶n lý ®oµn viªn ë mét sè c¬ së ®oµn cßn yÕu nh­ ch­a n¾m ch¾c hå s¬, danh s¸ch ®oµn viªn, ®Æc biÖt lµ ®oµn viªn ®i lµm xa. - C«ng t¸c Héi LHTN ViÖt Nam cßn lång ghÐp vµ mê nh¹t, ch­a cã nhiÒu m« h×nh míi. 2.2. Nguyªn nh©n: - VÒ kh¸ch quan: VÊn ®Ò viÖc lµm vµ thu nhËp cña thanh niªn n«ng th«n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, phÇn lín thanh niªn ch­a cã viÖc lµm t¹i chç, mét bé phËn kh¸ ®«ng ph¶i ®i lµm xa ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt, gi¸o dôc thanh niªn. MÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng cña mét bé phËn thanh niªn. Trang thiÕt bÞ, ®Æc biÖt lµ ng©n s¸ch phôc vô c¸c ho¹t ®éng §oµn, Héi, §éi cßn nhiÒu khã kh¨n. Sù l·nh ®¹o cña mét sè cÊp uû §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn nãi chung vµ c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh niªn nãi riªng ch­a ®­îc toµn diÖn vµ th­êng xuyªn. - VÒ chñ quan: C«ng t¸c tham m­u cña c¸n bé §oµn cßn h¹n chÕ, mét sè ®ång chÝ ch­a nhiÖt t×nh, t©m huyÕt víi phong trµo, nghiÖp vô chuyªn m«n cßn yÕu. C«ng t¸c chØ ®¹o cña mét sè c¬ së §oµn cßn thô ®éng, dµn tr¶i, thiÕu träng t©m, träng ®iÓm, kh«ng s¸t thùc tiÔn, chËm ®æi míi néi dung, thiÕu søc hÊp dÉn thanh niªn. Khi triÓn khai th­êng thiÕu biÖn ph¸p vµ ch­a h­íng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc, s¬ kÕt, tæng kÕt kÞp thêi. §oµn viªn thanh niªn ®i lµm xa ngµy cµng nhiÒu, sinh ho¹t thÊt th­êng, mét bé phËn kh«ng cã tinh thÇn phÊn ®Êu, nhËn thøc h¹n chÕ, dÔ bÞ kÝch ®éng, l«i kÐo, võa lµ thñ ph¹m võa lµ n¹n nh©n c¸c TNXH. 3. Bµi häc kinh nghiÖm: - Mét lµ, c¸c cÊp uû cÇn n¾m v÷ng vµ vËn dông c¸c quan ®iÓm cña §¶ng; t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c«ng t¸c thanh niªn, cÇn ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o toµn diÖn cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn; HuyÖn §oµn vµ §oµn c¬ së cÇn tranh thñ sù quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn cña chÝnh quyÒn, sù phèi hîp cña c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ trong triÓn khai c¸c ho¹t ®éng vµ lµm tèt viÖc x· héi ho¸ c«ng t¸c thanh niªn. - Hai lµ, lu«n coi träng c«ng t¸c c¸n bé vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, chó träng, c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé §oµn, nhÊt lµ ë cÊp c¬ së cã tr×nh ®é n¨ng lùc, chuyªn m«n nghiÖp vô, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh vµ tr­ëng thµnh tõ thùc tiÔn c«ng t¸c thanh niªn. Chñ ®éng quy ho¹ch vµ tham m­u víi cÊp uû vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o, båi d­ìng vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé §oµn c¸c cÊp. - Ba lµ, c¸c phong trµo ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn, nhu cÇu, nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña thanh niªn, tËp trung h­íng vÒ c¬ së, triÓn khai cã träng t©m nh»m ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn rÌn luyÖn, tr­ëng thµnh. Th«ng qua ®ã, tËp hîp ®oµn kÕt, gi¸o dôc thanh niªn vµ cñng cè tæ chøc c¬ së §oµn, Héi, §éi. - Bèn lµ, quan t©m cñng cè x©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh, n©ng cao chÊt l­îng ®oµn viªn vµ tæ chøc c¬ së §oµn, nhÊt lµ chi ®oµn th«n, xãm, biÕt kh¬i dËy vµ ph¸t huy m¹nh mÏ tÝnh tÝch cùc chÝnh trÞ x· héi, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a nhu cÇu vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña thanh niªn, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thanh niªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh. - N¨m lµ, Ph­¬ng thøc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn ph¶i lu«n ®­îc ®æi míi, tr¸nh lÆp ®i lÆp l¹i sÏ dÉn ®Õn nhµm ch¸n cho thanh niªn. Nh÷ng ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt ph¶i mang tÝnh thuyÕt phôc, cã tÝnh thuyÕt phôc, cã tÝnh gi¸o dôc cao vÒ mÆt néi dung còng nh­ h×nh thøc. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn. I. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn phôc hoµ -tØnh cao b»ng trong thêi gian tíi. 1. ThuËn lîi : Trong c¸c phong trµo ho¹t ®éng cña §oµn, cña Héi trong giai ®o¹n ®æi míi hiÖn nay ®· cã ®­îc sù cæ vò ®éng viªn tõ c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, sù nhiÖt t×nh phèi kÕt hîp cña c¸c ban ngµnh, c¸c tæ chøc x· héi kh¸c víi c«ng t¸c §oµn. C¸c phong trµo ngµy cµng ®­îc sù tham gia ®«ng ®¶o cña ®oµn viªn thanh niªn, nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù nh­: TÖ n¹n x· héi trong thanh niªn, trong häc ®­êng cïng mét ngµy ®­îc chèng tr¶ m¹nh mÏ dÉn ®Õn ®Èy tõ c¸c tÖ n¹n ®ã ra khái cuéc sèng. §· tæ chøc vµ thµnh lËp ®­îc ®éi c«ng t¸c x· héi gåm 18 thµnh viªn tæ chøc nµy sÏ gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc vËn ®éng vµ thu hót thanh niªn m¾c bÖnh tÖ n¹n x· héi tham gia vµo tæ chøc Héi. §Ó tõ ®ã dÔ bÒ c¶m ho¸ hä. 2. Khã kh¨n: - Lµ mét huyÖn miÒn nói cã nhiÒu ®ång bµo d©n téc sinh sèng. Tr×nh ®é häc vÊn vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ thêi ®¹i vµ c¶i biÕn x· héi cña thanh niªn n«ng th«n miÒn nói cßn thÊp. §a sè thanh niªn sèng trong hoµn c¶nh gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn nghÌo nµn, nªn hä chØ tËp trung lo cho cuéc sèng tõng ngµy lµ chñ yÕu, Ýt tham gia c«ng t¸c §oµn, Héi. - C«ng t¸c c¸n bé cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, bÊt cËp, nhÊt lµ c¸c chi ®oµn, nhiÒu ®ång chÝ cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc, Ýt ®­îc båi d­ìng kü n¨ng nghiÖp nghiÖp vô. Mét sè cßn thiÕu nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, ng¹i khã kh¨n, ch­a h¨ng say häc tËp rÌn luyÖn v­¬n lªn. - Phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng cña §oµn ch­a ®Òu, ch­a s©u, vai trß xung kÝch cña ®oµn viªn thanh niªn ë mét sè c¬ së ch­a râ. C¸c m« h×nh tiªn tiÕn ®iÓn h×nh ®· cã nh­ng ch­a nhiÒu, viÖc nh©n réng c¸c m« h×nh míi, ®iÓn h×nh tiªn tiÕn cßn chËm. - NÒ nÕp chÊt l­îng sinh ho¹t cßn h¹n chÕ. Ho¹t ®éng §oµn, Héi, §éi tæ chøc cho thanh niªn trªn ®Þa bµn ®­êng phè, th«n xãm cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã, kiÕn thøc x· héi, ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cña mét bé phËn ®oµn viªn thanh niªn ch­a ®¸p øng yªu cÇu, kh¶ n¨ng hoµ nhËp x· héi ch­a cao. - ë khu vùc thÞ trÊn, trung t©m huyÖn, cßn mét bé phËn kh«ng nhá thanh niªn chØ thÝch ch¹y theo xu thÕ cña kinh tÕ thÞ tr­êng, m¶i lo kinh tÕ, kh«ng thÝch ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi. II. Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®æi míi ph­¬ng thøc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn huyÖn Phôc hoµ - tØnh cao b»ng trong thêi gian tíi: 1. Nh÷ng c¬ së cho viÖc ®æi míi ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn hiÖn nay. - §oµn kÕt tËp hîp thanh niªn lµ nhiÖm vô chiÕn l­îc cña §¶ng ta trong tiÕn tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña d©n téc. - §Êt n­íc b­íc sang thêi k× ®Èy m¹nh CNH, H§H vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· cã nhiÒu thay ®æi trong c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cña líp thanh niªn hiÖn nay, cÇn cã sù ®Þnh h­íng cña x· héi, nhÊt lµ c¸c tæ chøc thanh niªn. - MÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ang t¸c ®éng xÊu ®Õn lèi sèng, nÕp sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá thanh niªn. - C¸c thÕ lùc thï ®Þch ®ang ngµy ®ªm t×m c¸ch chèng ph¸ §¶ng, chèng ph¸ Nhµ n­íc ta, l«i kÐo thanh niªn theo con ®­êng h­ëng thô, mÊt ý chÝ, b¶n lÜnh chÝnh trÞ … 2. C¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n trong c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn 2.1. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn vµ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn c¸c ®Þa bµn d©n c­ còng nh­ trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. + C¸c cÊp uû §¶ng tõ huyÖn xuèng c¬ së cÇn ®æi míi nhËn thøc, ®¸nh gi¸ vÒ thanh niªn mét c¸ch khoa häc + HuyÖn uû còng cã NghÞ quyÕt vÒ thanh niªn vµ c«ng t¸c thanh niªn trong t×nh h×nh míi; chØ ®¹o cÊp uû c¬ quan quan t©m ®Õn c«ng t¸c thanh niªn; cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn thanh niªn. + HuyÖn §oµn ph¶i biÕt tham m­u cho §¶ng uû, chÝnh quyÒn vÒ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn, tranh thñ ®iÒu kiÖn vÒ kinh phÝ cña chÝnh quyÒn; biÕt phèi kÕt hîp c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®¸p øng nhu cÇu cña ®oµn viªn thanh niªn. + X©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch nh»m thu hót ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn nh­: viÖc lµm, häc tËp, thu nhËp, vui ch¬i gi¶i trÝ vµ t¨ng c­êng ®êi sèng vËt chÊt. + T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c ®µo t¹o gi¸o dôc thanh niªn: ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng tr­êng ®µo t¹o nghÒ, h­íng nghiÖp vµ t¹o viÖc lµm cho thanh niªn. 2.2. T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc lý t­ëng, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, lßng yªu n­íc, truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña §¶ng, cña d©n téc, x©y dùng nÕp sèng, lèi sèng lµnh m¹nh cho thanh niªn, kh¬i dËy ý thøc tù t«n d©n téc, ý chÝ tù lùc, tù c­êng kh«ng cam chÞu ®ãi nghÌo, l¹c hËu, cã tinh thÇn xung phong t×nh nguyÖn, g­¬ng mÉu trong mäi c«ng viÖc. + Ban chÊp hµnh HuyÖn §oµn phèi hîp c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong c«ng t¸c gi¸o dôc thanh niªn. + Phèi kÕt hîp víi §µi truyÒn thanh, hÖ thèng th«ng tin ®¹i chóng ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®¹o ®øc, lý t­ëng c¸ch m¹ng, c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh thêi ®¹i cho thanh niªn. + §æi míi néi dung, h×nh thøc gi¸o dôc truyÒn thèng cho thanh niªn. + T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc lý t­ëng XHCN cho thanh niªn, nhÊt lµ thanh niªn d©n téc, t«n gi¸o: 2.3. X©y dùng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc, mµ träng t©m lµ båi d­ìng lý t­ëng c¸ch m¹ng vµ tri thøc cho ®oµn viªn thanh niªn, n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc §oµn vµ chÊt l­îng ®oµn viªn ®Ó §oµn gi÷ vai trß nßng cèt trong phong trµo thanh niªn. + T¹o sù thèng nhÊt vÒ mÆt t­ t­ëng vµ hµnh ®éng trong §oµn, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù chØ ®¹o cña §oµn cÊp trªn ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn, gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng chÝnh trÞ trong x©y dùng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña §oµn. + N©ng cao tr×nh ®é häc vÊn vµ tr×nh ®é chÝnh trÞ vµ kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸n bé §oµn c¬ së. + TËp trung x©y dùng cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §oµn nhÊt lµ vïng s©u, vïng xa, khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp Chi ®oµn vµ §oµn c¬ së lµ nÒn t¶ng cña tæ chøc §oµn, tæ chøc §oµn vµ c¸c cÊp ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho ®oµn viªn thanh niªn m«i tr­êng tèt rÌn luyÖn vµ tr­ëng thµnh. + Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt ®Ó ®¸nh gi¸ thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña BCH, BTV c¸c cÊp gãp phÇn lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c¸n bé ®oµn viªn. - §Èy m¹nh phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn, ®Æc biÖt lµ phong trµo t×nh nguyÖn t¹i chç, tÝch cùc tuyªn truyÒn vËn ®éng vµ gióp ®ì ®oµn viªn thanh niªn tham gia phong trµo thanh niªn lËp nghiÖp lµm giµu trªn quª h­¬ng, phèi hîp víi c¸c ngµnh chuyªn m«n tæ chøc c¸c líp triÓn khai KHKT cho §VTN. - Thµnh lËp CLB "Thanh niªn lµm kinh tÕ giái" cÊp huyÖn. §Æc biÖt ph¸t triÓn réng r·i m« h×nh CLB thanh niªn t×nh nguyÖn tham gia ph¸t triÓn n«ng th«n vïng s©u vïng xa, vïng khã kh¨n. - Ph¸t triÓn réng r·i c¸c ho¹t ®éng x· héi nh©n ®¹o tõ thiÖn gióp ®ì thanh thiÕu nhi nghÌo, tµn tËt, trÎ må c«i kh«ng n¬i n­¬ng tùa … - Phèi hîp víi ngµnh gi¸o dôc tæ chøc cho ®oµn viªn thanh niªn (®Æc biÖt lµ c¸n bé §oµn chñ chèt c¬ së) häc bæ tóc v¨n ho¸ ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé chñ chèt cña §oµn c¬ së. - Ph¸t huy vai trß xung kÝch cña tuæi trÎ trªn mÆt trËn b¶o vÖ an ninh trËt tù, x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, tËp trung vµo tuyªn truyÒn t¸c h¹i TNXH. 2.4. T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o víi ph­¬ng ch©m h­íng vÒ c¬ së vµ coi träng c¸c ho¹t ®éng tõ c¬ së. KÕt hîp chØ ®¹o toµn diÖn theo hÖ thèng víi chØ ®¹o ®iÓm. Ph¸t huy vµ t¨ng c­êng c¸n bé chØ ®¹o ë c¬ së, ®ång thêi n©ng cao vÞ trÝ c«ng t¸c kiÓm tra uèn n¾n vµ ®Þnh h­íng phong trµo. - Quan t©m ®Èy m¹nh viÖc s¬ kÕt tæng kÕt c¸c phong trµo ho¹t ®éng ®Ó x©y dùng vµ nh©n réng c¸c m« h×nh, ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, lµm tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng cña §oµn, ph¸t hiÖn biÓu d­¬ng kÞp thêi "Ng­êi tèt, viÖc tèt". Nh÷ng thanh niªn tiªn tiÕn, tiªu biÓu trªn c¸c lÜnh vùc nh»m khÝch lÖ tÝch cùc, tiªn phong cña tuæi trÎ trong sù nghiÖp x©y dùng quª h­¬ng, ®Êt n­íc. - C¸c ®¬n vÞ §oµn c¬ së c¨n cø vµo NghÞ quyÕt ®¹i héi, b¸m s¸t néi dung ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng, chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch sao cho s¸t víi t×nh h×nh vµ ®Æc thï cña ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ, tranh thñ sù quan t©m cña cÊp uû §¶ng, sù t¹o ®iÒu kiÖn cña chÝnh quyÒn ®Ó tæ chøc cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c ®Æt ra. X©y dùng lùc l­îng chÝnh trÞ ë c¬ së, ®Êu tranh lµm thÊt b¹i ©m m­u vµ hµnh ®éng cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch lîi dông vÊn ®Ò t«n gi¸o, d©n téc ®Ó chèng ph¸ c¸ch m¹ng. C¸c phong trµo, ho¹t ®éng cña thanh niªn, c¸c ®éi h×nh thanh niªn, chi ®éi thanh niªn .. trong c¸c vïng t«n gi¸o, d©n téc ph¶i ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §oµn. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé cña §oµn cã n¨ng lùc vµ hiÓu biÕt vÊn ®Ò d©n téc, t«n gi¸o, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng ®Ó phô tr¸ch thanh niªn d©n téc, t«n gi¸o. - Tæ chøc §oµn cÇn t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng g©y quü ®Ó cã thªm kinh phÝ cho ho¹t ®éng cña §oµn, lµm cho ho¹t ®éng cña §oµn diÔn ra nhiÒu h¬n n÷a vµ cã hiÖu qu¶. 2.5. Héi LHTN cÇn x©y dùng vµ cñng cè thµnh mét mÆt trËn ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn. C¸c c¬ së §oµn cÇn gióp Héi x©y dùng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng thÝch hîp ®Ó thu hót thanh niªn trªn ®Þa bµn. §Èy m¹nh c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn vµ x©y dùng Héi trong c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, trong ®ã tËp trung: - Chñ ®éng tiÕp cËn, vËn ®éng giíi chñ vµ thanh niªn, tuyªn truyÒn vµ x©y dùng cèt c¸n, tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó x©y dùng tæ chøc Héi hoÆc §oµn; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thanh niªn th«ng qua tæ chøc c«ng ®oµn, héi doanh nghiÖp trÎ vµ trªn ®Þa bµn d©n c­, n¬i thanh niªn sinh sèng sau giê lµm viÖc. - Cñng cè tæ chøc vµ ®æi míi ho¹t ®éng, n©ng cao uy tÝn cña §oµn, Héi trong b¶o vÖ quyÒn lîi cña thanh niªn vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. KiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé §oµn phô tr¸ch c«ng t¸c Héi. - TiÕp tôc ph¸t triÓn héi doanh nghiÖp trÎ ViÖt Nam trong Héi LHTN ViÖt Nam nh»m gãp phÇn båi d­ìng vµ ph¸t huy lùc l­îng doanh nghiÖp trÎ trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc; x©y dùng §oµn, Héi trong c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ doanh nghiÖp t­ nh©n, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. PhÊn ®Êu trong hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn héi doanh nghiÖp trÎ ViÖt Nam ®Òu cã tæ chøc §oµn, hoÆc tæ chøc Héi LHTN ViÖt Nam. III. Mét sè kiÕn nghÞ 1. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi c¸c cÊp uû §¶ng: - C¸c cÊp uû §¶ng cÇn ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a sù l·nh ®¹o ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn. Trong ®ã cÇn ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c c¸n bé vµ c¸c phong trµo hµnh ®éng cña §oµn. Lµm viÖc ®Þnh kú víi BCH §oµn ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh kÞp thêi. Tõ ®ã ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p chØ ®¹o c«ng t¸c thanh niªn. - §¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn ®Ó t¹o sù thèng nhÊt vÒ t­ t­ëng vµ hµnh ®éng trong c¸c ho¹t ®éng cña §oµn. Thanh niªn tõ huyÖn xuèng ®Õn c¬ së, nh»m gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng chÝnh trÞ trong x©y dùng tæ chøc vµ c¸c ho¹t ®éng cña §oµn, Héi. - ChØ ®¹o x©y dùng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyÖn Phôc Hoµ v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc. NhÊt lµ båi d­ìng lý t­ëng c¸ch m¹ng cho ®oµn viªn thanh niªn. HuyÖn uû cã nh÷ng chñ tr­¬ng, vµ chØ ®¹o cô thÓ n©ng cao chÊt l­îng cña tæ chøc §oµn vµ chÊt l­îng cña ®oµn viªn thanh niªn. N©ng cao tr×nh ®é häc vÊn vµ tr×nh ®é chÝnh trÞ, kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸n bé ®oµn c¬ së. - CÇn cô thÓ ho¸ c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng cho phï hîp víi thùc tiÔn ®Þa ph­¬ng, h­íng dÉn thùc hiÖn vµ kiÓm tra chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt ®ã ë c¸c cÊp uû c¬ së. Nh÷ng th«ng tin vÒ thanh niªn ph¶i ®­îc phæ biÕn, triÓn khai kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶. - §¶ng cÇn ph¶i cã NghÞ quyÕt, kÕ ho¹ch chØ ®¹o cô thÓ ®èi víi c«ng t¸c §oµn ë ®Þa ph­¬ng. Phæ biÕn nh÷ng chØ thÞ kÕ ho¹ch ®ã ®Õn tõng cÊp uû ë c¬ së ®Õn c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ trong hÖ thèng chÝnh trÞ, ®¶m b¶o nguyªn t¾c "C«ng t¸c §oµn thanh niªn lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn x· héi". - CÊp uû §¶ng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn, ®Ò ra nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®Èy m¹nh phong trµo thanh niªn. §Æc biÖt lµ phong trµo t×nh nguyÖn t¹i chç, cã ®Þnh h­íng ®µo t¹o nghÒ cho thanh niªn n«ng th«n. - C¸c cÊp uû §¶ng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó thanh niªn ®­îc vay vèn ph¸t triÓn kinh tÕ lµm giµu cho b¶n th©n, gia ®×nh, x· héi. - §Æc biÖt cÇn x©y dùng chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ®éi ngò c¸n bé ®oµn c¬ së nhÊt lµ khèi §oµn x·, thÞ trÊn cho phï hîp. T¹o hµnh lang ph¸p lý ®Ó chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn chÕ ®é ®·i ngé, khuyÕn khÝch cho c¸n bé chi ®oµn, uû viªn BTV, BCH §oµn c¬ së vµ c¸n bé §oµn chuyªn tr¸ch. 2. KiÕn nghÞ ®èi víi chÝnh quyÒn: - C¸c cÊp chÝnh quyÒn chi ng©n s¸ch, hç trî kinh phÝ, ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ cho ho¹t ®éng §oµn, Héi ®Ó §oµn thanh niªn chñ ®éng tËp hîp thanh niªn vµ thùc hiÖn c¸c phong trµo c¸c hiÖu qu¶. - Hç trî kinh phÝ ®Ó x©y dùng khu vui ch¬i gi¶i trÝ nh­: Nhµ v¨n ho¸ thanh niªn, c¸c trung t©m, c¸c CLB thanh niªn ë c¬ së ®Ó sinh ho¹t. Ho¹t ®éng vui ch¬i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c¸n bé §oµn - Héi - §éi vµ ®oµn viªn thanh niªn. - Uû ban nh©n d©n huyÖn cÇn quan t©m phèi hîp triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn thanh niªn huyÖn trong nh÷ng n¨m tíi. Vµ chiÕn l­îc quèc gia vÒ ph¸t triÓn thanh niªn. - ChÝnh quyÒn cÇn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c«ng t¸c båi d­ìng tuyÓn dông c¸c c¸n bé ®oµn tr×nh ®é chuyªn m«n, nhÊt lµ ph¶i n©ng cao tæ chøc §oµn c¬ së v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt. - ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn quan t©m h¬n n÷a c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn ®oµn viªn trÎ. Båi d­ìng vµ gi¸o dôc ®oµn viªn trÎ cã chÝ h­íng muèn ®øng trong hµng ngò cña §¶ng vµ viÖc ph¸t triÓn §¶ng trong thanh niªn. §Æc biÖt lµ ë n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa. - Cã chÝnh s¸ch hç trî kinh phÝ hµng n¨m ®Ó më líp tËp huÊn kü n¨ng, nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn - Héi - §éi cho ®éi ngò c¸n bé ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé cÊp c¬ së. - MÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cho thanh niªn ®­îc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, tay nghÒ cã c¸c ch­¬ng tr×nh, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thanh niªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ. Tæ chøc cho thanh niªn nhiÒu ho¹t ®éng cã ý nghÜa ®Ó bµi trõ c¸c tÖ n¹n x· héi mµ hiÖn nay thanh niªn huyÖn ®ang m¾c ph¶i. - Ph¸t huy vai trß xung kÝch cña tuæi trÎ trªn mÆt trËn phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi vµ b¶o vÖ an ninh trËt tù. X©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n vµ an ninh nh©n d©n tËp trung vµo viÖc tuyªn truyÒn c¸c tÖ n¹n x· héi. - CÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ vµ x©y dùng ch­¬ng tr×nh cho thanh niªn vay vèn, sö dông vèn, cho thanh niªn tiÕp cËn víi khoa häc c«ng nghÖ. Tõ ®ã giao viÖc cho thanh niªn cô thÓ c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n gióp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ®Þa ph­¬ng. - CÊp uû, chÝnh quyÒn phèi hîp víi c¸c ngµnh gi¸o dôc tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh häc bæ tóc v¨n ho¸ cho thanh niªn ®Æc biÖt lµ c¸n bé chñ chèt ë c¬ së. §Ó n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, tr×nh ®é chuyªn m«n häc c¸n bé, ®oµn viªn vµ thanh niªn. - Sù quan t©m cña chÝnh quyÒn nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh phong trµo thanh niªn trªn ®Þa bµn vµ tËp hîp thanh niªn lµm cho tæ chøc §oµn ngµy cµng v÷ng m¹nh. 3. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi c¸c cÊp bé §oµn: 3.1. §èi víi Trung ­¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh - Hµng n¨m cÇn ph¶i cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng, nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh chiÕn l­îc. Chó träng vÒ chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. - Tham m­u ®Ò xuÊt víi Nhµ n­íc, Quèc héi ®Ó ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n lý thanh niªn theo hÖ thèng qu¶n lý. Mµ ®¬n vÞ chñ thÓ lµ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, Héi LHTNV, Héi sinh viªn ViÖt Nam. - CÇn ®Ò xuÊt, ®ãng gãp víi §¶ng vµ Nhµ n­íc ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp víi c¸n bé §oµn. §Æc biÖt lµ ®èi víi c¸n bé ®oµn c¬ së ë cÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn vÒ vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng, phô cÊp, trî cÊp. - §Èy m¹nh nhiÒu m« h×nh ho¹t ®éng h¬n n÷a vÒ c¸c mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, t­ t­ëng, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt … §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ®oµn viªn thanh niªn. - Phèi hîp víi c¸c tr­êng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé §oµn - Héi - §éi nh­ tr­êng Häc viÖn thanh thiÕu niªn ViÖt Nam ®Ó n©ng cao kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña mét ng­êi c¸n bé §oµn - Héi - §éi. 3.2. §èi víi TØnh §oµn: - TØnh §oµn cÇn tÝch cùc tham m­u víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c«ng t¸c thanh niªn. - Nghiªm tóc qu¸n triÖt c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng, §oµn b»ng c¸c viÖc nh­: TËp huÊn trªn ®Þa bµn d©n c­, phæ biÕn kÞp thêi vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt ®ã. - TØnh §oµn phèi hîp víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ vµ tæ chøc §oµn ë c¬ së lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc lý t­ëng c¸ch m¹ng, truyÒn thèng, ®¹o ®øc, ph¸p luËt, lèi sèng, nÕp sèng v¨n ho¸ cho thanh niªn. T¹o cho thanh niªn nh÷ng m«i tr­êng häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt nhÊt. - Trong c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng cÇn triÓn hkai nh÷ng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña mçi ®Þa ph­¬ng vµ nhu cÇu nguyÖn väng cña ®oµn viªn thanh niªn. - C«ng t¸c tËp huÊn ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn h¬n n÷a, néi dung tËp huÊn ph¶i phï hîp vµ phong phó. Hµng n¨m ph¶i ®æi míi kÞp thêi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc ®i thùc tÕ, kh¶o s¸t, n©ng cao chÊt l­îng tËp huÊn tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm. - Tham m­u víi cÊp trªn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mäi mÆt ®Ó thanh niªn ho¹t ®éng. - Mäi c«ng v¨n quyÕt ®Þnh ph¶i triÓn khai ®Õn c¬ së mét c¸ch kÞp thêi. 3.3. §èi víi HuyÖn §oµn: - HuyÖn §oµn cÇn trùc tiÕp ®æi míi néi dung h×nh thøc ho¹t ®éng ®Ó thu hót tËp hîp ®­îc réng r·i thanh niªn vµo tæ chøc. N©ng cao chÊt l­îng cña tæ chøc §oµn - Héi - §éi nhÊt lµ c¸c c¬ së §oµn trªn ®Þa bµn d©n c­. - Tham m­u víi cÊp uû §¶ng tranh thñ sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cña chÝnh quyÒn. §Ó cÊp uû §¶ng cã nh÷ng chÝnh s¸ch thuËn lîi vµ phï hîp víi tæ chøc §oµn vµ thanh niªn. - X©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ chØ ®¹o c«ng t¸c §oµn tõng th¸ng, tõng quü, tõng n¨m. Ph©n c«ng c¸n bé cã ®ñ kü n¨ng nghiÖp vô phô tr¸ch tõng mÆt c«ng t¸c. Bªn c¹nh ®ã th­êng xuyªn th¨m n¾m kÞp thêi n¾m b¾t nh÷n thiÕu sãt tõ ®ã cã ph­¬ng ph¸p chØ ®¹o chØ ®¹o phong trµo t¹i c¬ së cã hiÖu qu¶. - §èi víi c¸n bé §oµn c¬ së cÇn më c¸c líp tËp huÊn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cã ®ñ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o phong trµo. - Th­êng xuyªn më líp båi d­ìng kiÕn thøc vÒ KHKT, chuyÓn giao KHCN, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt nhÊt lµ c¸c ®oµn viªn thanh niªn ë n«ng th«n. §­a thanh niªn ®i tham quan c¸c m« h×nh lµm kinh tÕ giái. - Ban hµnh c¸c v¨n b¶n vµ cã chÝnh s¸ch ®Ó qu¶n lý ®oµn viªn cã hiÖu qu¶ h¬n ë c¬ së §oµn, tr­êng häc. - Yªu cÇu víi cÊp trªn ®Ó cho thanh niªn ®­îc vay vèn s¶n xuÊt ®èi víi thanh niªn lµm chñ hé gia ®×nh. - T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o, c«ng t¸c kiÓm tra ®«n ®èc c¸c c¬ së ®oµn vµ chi ®oµn vÒ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña ®oµn cÊp trªn. - C«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng ph¶i ®­îc duy tr× th­êng xuyªn, liªn tôc. 3.4. §èi víi c¸c c¬ së ®oµn: - Tham gia h­ëng øng nhiÖt t×nh c¸c ho¹t ®éng cña §oµn cÊp trªn. - N¨ng ®éng, s¸ng t¹o, chñ ®éng trong mäi ho¹t ®éng, mäi phong trµo. ¸p dông khoa häc vµo thùc tiÔn ®Þa ph­¬ng c¬ së m×nh. - Tham m­u víi §oµn cÊp trªn, nhÊt lµ huyÖn §oµn ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch vµ phong trµo phï hîp víi t©m t­ nguyÖn väng cña ®oµn viªn thanh niªn. - Tõng b­íc ®æi míi néi dung vµ h×nh thøc sinh ho¹t trong c¸c chi ®oµn th«ng qua ®ã më réng h¬n n÷a mÆt trËn tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trong giai ®o¹n ®Êt n­íc hiÖn nay. - Lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý ®oµn viªn, kÞp thêi n¾m b¾t mäi t©m t­ nguyÖn väng cña ®oµn viªn thanh niªn tõ ®ã ph¶n ¸nh víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, §oµn cÊp trªn. - Mäi nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña cÊp trªn, c¬ së §oµn cÇn triÓn khai kÞp thêi cã hiÖu qu¶. - §i s©u vµo tõng phong trµo, th­êng xuyªn tiÕp xóc víi ®oµn viªn thanh niªn ®Ó thÊy ®­îc khã kh¨n cña ®oµn viªn, thanh niªn trong khi thùc hiÖn phong trµo. - C¸n bé ®oµn c¬ së ph¶i lµ tÊm g­¬ng tèt cho ®oµn viªn thanh niªn g­¬ng mÉu trong mäi phong trµo. kÕt luËn Trªn ®©y lµ nh÷ng kh¸i qu¸t vµ ph¶n ¸nh phÇn nµo vÒ thùc tr¹ng, t×nh h×nh thanh niªn vµ c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Phôc Hoµ - tØnh Cao B»ng trong giai ®o¹n hiÖn nay, Tr­íc nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p, nh÷ng khã kh¨n nhiÒu mÆt cña n­íc ta trong tiÕn tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ phong trµo thanh thiÕu niªn ®ang ®øng tr­íc nh÷ th¸ch thøc vµ khã kh¨n lín cña thêi cuéc. §Ó gãp phÇn t×m ra nh÷ng ph­¬ng thøc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn, n©ng cao chÊt l­îng phong trµo thanh niªn ë huyÖn Phôc Hoµ trong thêi gian tíi; ®Ò tµi chñ yÕu tËp trung ph©n tÝch nh÷ng thùc tr¹ng c¸c ph­¬ng thøc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn qua ®¸nh gi¸ c¸c phong trµo thanh niªn cña huyÖn trong thêi gian võa qua, nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn thanh niªn còng nh­ phong trµo hµnh ®éng cña thanh niªn huyÖn Phôc Hoµ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ víi c¸c cÊp, ban, ngµnh, ®oµn thÓ. Nh»m t¨ng c­êng thóc ®Èy c«ng t¸c thanh niªn ë ®Þa ph­¬ng còng nh­ c«ng t¸c thanh niªn trªn ph¹m vi c¶ n­íc ngµy cµng tèt h¬n. Tuy nhiªn vÊn ®Ò thanh niªn vµ ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp, thanh niªn lµ mét lÜnh vùc réng vµ phøc t¹p, ®Ò tµi chØ nghiªn cøu trong mét thêi gian ng¾n do vËy chØ ®Ò cËp ®Õn mét sè mÆt vµ mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu trong c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn ë ®Þa ph­¬ng, mong muèn ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo phong trµo thanh niªn chung cña c¶ n­íc vµ thanh niªn huyÖn Phôc Hoµ, tØnh Cao B»ng. §©y chØ lµ vÊn ®Ò nghiªn cøu vµ viÕt vÒ lÜnh vùc nµy lÇn ®Çu ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy kÝnh mong thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®äc th«ng c¶m vµ tham gia gãp ý kiÕn ch©n thµnh ®Ó t«i ngµy mét tiÕn bé h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o 1. TuyÓn tËp Lªnin, 1977 - NXB TiÕn Bé 2. Hå ChÝ Minh "VÒ gi¸o dôc thanh niªn" 1980 NXB Thanh niªn. 3. Hå ChÝ Minh "VÒ vÊn ®Ò c¸n bé" 1981 NXB Sù thËt 4. V¨n Tïng "Thanh niªn trong thêi kú CNH - H§H ®Êt n­íc" 2000 NXB Thanh niªn. 5. D­¬ng Tù §am "Nh÷ng ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn thanh niªn hiÖn nay" 1996, NXB Thanh niªn. 6. C¸c M¸c - ¡ngghen "Bµn vÒ thanh niªn" 1982, NXB Thanh niªn. 7. NghÞ quyÕt 25 cña BCH TW §¶ng kho¸ X. 8. Tham kh¶o c¸c b¸o c¸o tæng kÕt vµ c¸c tµi liÖu cña HuyÖn §oµn Phôc Hoµ. 9. Ho¹t ®éng cña §oµn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại huyện Phục Hòa – tỉnh Cao Bằng.DOC