Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn phường Thạch bàn Quận Long Biên

Thanh niên là lực lượng nòng cốt của xã hội, tượng trưng cho sức mạnh và sự năng động sáng tạo là tương lai của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và của nhân loại. Theo quan điểm của Mác “Lực lượng nào nắm được thanh niên thì lực lượng đó làm chủ thế giới”. Đây không chỉ là quan điểm mà còn là kim chỉ nam của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hồ Chí Minh cũng khẳng định vị trí, vai trò cách mạnh của thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội. Người cho rằng: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do thanh niên”. Vì vậy ngay sau khi thành lập Đảng, Bác Hồ đã chủ trương thành lập một tổ chức đoàn kết tập hợp thanh niên đi theo tiếng gọi của Đảng. Tổ chức đó là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dâu giàu, nước mạnh , xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạnh, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới, Đảng luôn quan tâm xây dựng nguồn nhân lực con người, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, chăm lo, đào tạo giáo dục bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu trưởng thành, sống có lý tưởng, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trí tụê và nghề nghiệp, có khả năng tiếp nhận tri thức có trình độ văn hoá, có sức khoẻ làm chủ khoa học và công nghệ mới vươn lên tầm thời đại để sánh vai cùng thanh niên trước lịch sử càng nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Tổ chức Đoàn là một môi trường lành mạnh, để thanh niên phấn đấu học tập và rèn luyện xung kích, đi đầu trong các nhiệm vụ, đáp ứng được với mọi yêu cầu của đất nước. B- PHầN NộI DUNG CHƯƠNG i CƠ Sở Lý LUậN Và CƠ Sở THựC TIễN CủA CÔNG TáC TậP HợP THANH NIÊN i/ một số khái niệm cơ bản: ii/ cơ sở lý luận: 1) Quan điểm của chủ nghĩa Mỏc – Lờ nin về thanh niờn và cụng tỏc thanh niờn: 2) Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chớ Minh về Thanh niờn: 3- Quan điểm của Đảng cộng sản về Thanh niờn: iii/ cơ sở thực tiễn của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên: Chương ii Thực trạng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn phường thạch bàn – quận long biên i/ đặc điểm tình hình địa phương: 1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu: 1.1: Vị trí địa lý: 1.2: Đất đai: 1.3. Kết quả phát triển kinh tế xã hội của phường Thạch Bàn: 2/ Đặc điểm tỡnh hỡnh: Thanh niờn và tổ chức Đoàn thanh niờn tại Phường Thạch Bàn- Quận Long Biên: ii/ thực trạng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn phường thạch bàn- quận long biên: 1/ Thực trạng cụng tỏc đoàn kết tập hợp thanh niờn thụng qua giỏo dục chớnh trị tư tưởng. 2/ Thực trạng về cụng tỏc xõy dựng tổ chức Đoàn: iii/ những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm: 1/ Nguyờn nhõn đạt dược thành cụng trong cụng tỏc tập hợp đoàn kết thanh niờn. 2/ Nguyờn nhõn hạn chế: 3/ Những bài học kinh nghiệm rỳt ra từ cụng tỏc tập hợp, đoàn kết thanh niờn trờn địa bàn Phường Thạch Bàn. Chương iii Những giải pháp và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thu hút tập hợp thanh niên i/ những thuận lợi khó khăn của công tác tập hợp thanh niên ở hiện tại: ii/ những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn phường thạch bàn: 1/ Giải phỏp về cụng tỏc tổ chức và cỏn bộ: 2/ Giải phỏp về chế độ chớnh sỏch đối với đội ngũ cỏn bộ Đoàn – Hội: 3/ Giải phỏp về tăng cường cơ sở vật chất, kinh phớ cho hoạt động của thanh niờn: iii/ những kiến nghị đề xuất: 1/ Những kiến nghị đối với cấp uỷ Đảng: 2/ Những kiến nghị với chớnh quyền: 3/ Những kiến nghị đối với cấp bộ Đoàn cỏc cấp: Cụng tỏc chỉ đạo C- Phần Kết Luận tài liệu tham khảo

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1944 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn phường Thạch bàn Quận Long Biên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đảng. b) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt trong công cuộc CNH – HĐH đất nước: Sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo toàn dân thực hiện hơn 20 năm qua đã tạo ra những chuyển biến sâu sắc cả về nhận thức lý luận và thực tiễn trong mọi mặt kinh tế – xã hội phát triển ngày càng vững chắc, ổn định. Tiếp tục đổi mới, xây dựng nước ta giầu mạnh với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Lực lượng Thanh niên nước ta cần nhận thức rõ công cuộc đổi mới ở nước ra góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Từ trước tới nay thanh niên nước ta luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong kháng chiến cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong nước, đa số thanh niên luôn đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ủng họ và tham gia tích cực có hiệu quả vào công cuộc đổi mới đất nước. Trong những điều kiện mới này, thế hệ trẻ không chấp nhận hiện trạng đói nghèo và lạc hậu mà họ đã dũng cảm nhận lấy phần trách nhiệm nặng nề cùng khó khăn để đưa đất nước đi lên thực hiện mục tiêu ấm no, hạnh phúc. Đứng trước yêu cầu to lớn của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, đứng trước thử thách của kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập quôc stế, thanh niên có khả năng phấn đấu để đáp ứng những đòi hỏi khách quan đó, hiện nay phổ biến trong thanh niên đang có ý thức học tập, nâng cao trình độ học vấn và tay nghề, rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ có uy tín và khả năng thích ứng với yêu cầu của sự phát triển xã hội, thời đại. Những năm qua, đã có hàng trăm công trình tham dự giải thưởng khoa học thanh niên. Đó là các công trình nghiên cứu khoa học và giải pháp sáng tạo kỹ thuật của tuổi trẻ cả nước trên các lĩnh vực thể hiện tài năng và ý chí tự lực tự cường của thanh niên. Đã có những tấm gương sáng, những tài năng trẻ xuất hiện trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hoá nghệ thuật, quốc phòng an ninh, trong sản xuất kinh doanh làm giàu cho bản thân gia đình và xã hội. Khi xét về Thanh niên chúng ta thấy rằng đây là lực lượng đông đảo cũg chính là lực lượng lao động trẻ với khả năng lao động mạnh mẽ. Điều đó được thể hiện ở cac mặt: Thứ nhất về mặt thể lực: Có thể nói nguồn tài sản quốc gia chính là sức khoẻ. Chính vì vậy trong xây dựng bảo vệ tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc phát triển và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII chỉ rõ sự khoẻ mạnh về thể chất là nhu cầu của bản thân của con người, đồng thời là vốn quý giá để tạo ra trí tuệ và vật chất cho xã hội. Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng là nhiệm vụ của toàn xã hội từ đó đã có nhiều hoạt động như “Hội khoẻ Phù Đổng”, xoá đói giảm nghèo” nhằm làm cho thể chất của con người luôn được phát triển. Thứ hai về mặt trí lực: Đáp ứng nhu cầu của tổ quốc là luôn mong được sáng vai cùng các cường quốc năm châu, thanh niên luôn không ngừng học tập và họ ngày càng thể hiện rõ tài năng của mình. Trong mọi lĩnh vực thanh niên luôn phát huy tính sáng tạo của mình, nhất là ngày nay thanh niên đi sâu vào khoa học công nghệ và đạt nhiều thành tựu đáng kể. Thứ ba là về ý thức, thái độ lao động chúng ta thấy rằng thanh niên ngày nay đều muốn có việc làm. Đó là khát khao của mỗi người khi lớn lên để họ có thể kiếm thu nhập, họ đã ý thức được việc tự phục vụ cho cuộc sống cua rmình hay xa hơn là phục vụ cho đất nước. Vì vậy có nhiều người trở thành doanh nghiệp trẻ, những cán bộ khoa học kỹ thuật có triển vọng trong tương lai. Cùng với đạo đức của mình, thanh niên đang vươn tới những tiêu chuẩn của con người hoàn thiện gồm : Đức – Trí – Thể – Mỹ – Lao. Tuy nhiên sự việc gì cũng luôn mang hai mặt. Bên cạnh những mặt tốt trên chúng ta cũng thấy rằng sự học hỏi chưa đạt tới mức tốt nhất, thanh niên chưa kịp đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước cũng như chưa thực sự bắt kịp sự phát triển của kinh tế thị trường. Điều đó lý giải vì sao một số thanh niên vẫn còn mang tâm lý lười học tập, ngại lao động,ỷ lại, bắt nhịp phải tiêu cực xã hội, ngại tham gia vào mọi hoạt động cũng như hững hờ với sự phát triển đất nước. Chính vì cần tập hợp, đoàn kết thanh niên để họ được phát triển theo hướng tích cực. Nhưng muốn làm dược điều đó đòi hỏi sự quan tâm, chú trọng của các cấp, các tổ chức, đoàn thể với các việc làm thiết thực như: đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên, đổi mới từ phong cách đến lề lối của cán bộ Đoàn, đổi mới hình thức, nội dung, mô hình hoạt động Đoàn, Hội. phải làm sao luôn mang lạo lợi ích thiết thực cho thanh niên, tạo cho thanh niên lòng thiện cảm để thanh niên nhìn nhận đúng đắn về tổ chức của mình. Đặc biệt trong thời đại hiện nay, quá trình đổi mới của Đoàn diễn ra trong bối cảnh kinh tế thị trường xã hội phức tạp, chúng ta cần phải kiên quyết chống lại tiêu cực xã hội. Cần phải có những hoạt động thiết thực để lôi kéo thanh niên vào tổ chức, tránh để thanh niên bị dụ dỗ, lôi kéo vào những tiêu cực của xã hội, của kinh tế thị trường. Vì vậy các tổ chức cần thực sự quan tâm đến lợi ích chính đáng của thanh niên để thanh niên thực sự phát huy năng lực của mình để thực sự xứng đáng với sự nhìn nhận của Đảng và Nhà nước rằng thanh niên chính là nòng cốt trong sự phát triển của đất nước. iii/ c¬ së thùc tiÔn cña c«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn: Tình hình mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên (Nghị quyết Hộinghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đoàn khoá VIII). Hơn 72 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng và củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được củng cố và mở rộng nội dung, hình thức tâp hợp ngày càng đa dạng phong phú. Số lượng đoàn viên hội viên liên tục tăng, chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, ngày càng được nâng cao. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục các phong trào hành động cách mạng và củng cố phát triển tốt chức đã góp phần tăng cường củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và an ninh quốc phòng. Uy tín và vị thế của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội ngày càng được đề cao. Đạt được kết quả trên là do có đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, thanh niên Việt Nam kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta, nhân dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước, tổ chức Đoàn các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết thanh niên, phương thức đoàn kết tập hợp rộng rãi các lực lượng thanh niên theo hướng đa dạng, thiết thực phù hợp với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên. Tuy nhiên, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên còn nhiều hạn chế, yếu kém cần sớm khắc phục. Nhận thức về tâp hợp đoàn kết thanh niên trong thời kỳ mới chưa đầy đủ, tỷ lệ thanh niên được tập hợp tuy phát triển khá nhanh chóng song vẫn còn thấp so với yêu cầu và tổng số thanh niên, chất lượng chưa cao, thiếu tính ổn định và bền vững, việc tập hợp thanh niên ở các địa bàn, lĩnh vực đặc thù còn khó khăn, lúng túng và đang đứng trước những thách thức mới, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, hội ở không ít cơ sở chư tương xứng với sự phát triển của phong trào thanh niên. Nguyên nhân khách quan: Mặtt rái của cơ chế thị trường tác động, ảnh hưởng không nhỏ tới tư tưởng đạo đức, lối sống của thanh niên, các thế lực thù địch ngày càng ra sức dùng mọi thủ đoạn để tranh giành lớp trẻ phục vụ cho âm mưu phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, một số cấp uỷ, chính quyền chưa nhận thức sâu sắc về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới, thiếu quan tâm chỉ đạo và đầu tư cho công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, việc giải quyết việc làm và việc thực hiện chính sách thanh niên còn nhiều bất cập, kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thanh niên còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhận chủ quan: Phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên ở một số nơi chưa đổi mới kịp với nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng thanh niên. Công tác cán bộ chưa được đầu tư đúng mức. Một bộ phận cán bộ Đoàn được phân công làm công tác Hội chưa ý thức đầu đủ trách nhiệm, ở không ít cơ sở công tác Hội chưa được quan tâm thoả đáng. năng lực vận động tnha niên của đội ngũ cán bộ cơ sở và đoàn viên còn hạn chế, một bộ phận đoàn viên chưa thực sự tiêu biểu trong thanh niên. Trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, việc tăng cường củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách. Ch­¬ng ii Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn ph­êng th¹ch bµn – quËn long biªn i/ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng: 1. §Æc ®iÓm ®Þa bµn nghiªn cøu: 1.1: VÞ trÝ ®Þa lý: Ph­êng Th¹ch Bµn n»m phÝa §«ng nam quËn Long Biªn, phÝa b¾c gi¸p ph­êng Sµi §ång, phÝa Nam gi¸p ThÞ trÊn Tr©u Quú, phÝa ®«ng gi¸p ph­êng Cù Khèi, phÝa t©y gi¸p ph­êng Long Biªn. 1.2: §Êt ®ai: Tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn: 520,0 ha, trong ®ã: §Êt dïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 230,3 ha + §Êt trång c©y hµng n¨m: 182,9258 ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m: 7,734 ha. + §Êt nu«i trång thuû s¶n: 39,6508 ha Trong ®ã diÖn tÝch ®Êt 2 lóa chiÕm 85 ha, ®Êt 1 lóa, 1 mÇu chiÕm 35 ha, ®Êt trång mÇu chiÕm 62,9258 ha. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp b×nh qu©n/1 nh©n khÈu 376 m2 (thêi ®iÓm th¸ng 10/2007). §Êt phi n«ng nghiÖp: 289,7 ha: Trong ®ã: ®Êt ®« thÞ 117,8956 ha. §Êt chuyªn dïng: 171,0844 ha. Lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp: ®Êt n«ng nghiÖp cña ph­êng Th¹ch Bµn ®­îc chia lµm 4 lo¹i ®Êt chÝnh, trong ®ã ®Êt c¸t vµ ®Êt thÞt nhÑ lµ c¬ b¶n, ®Êt c¸t chiÕm 62,36 ha (38,65%), ®Êt thÞt nhÑ chiÕm 101 ha (47,026%), phÇn cßn l¹i lµ ®Êt thÞt vµ ®Êt pha c¸t 27,998 ha (14,32%). HÖ sè sö dông ruéng ®Êt ®¹t 2,34 lÇn/n¨m. Nh×n chung ®Êt ®ai cña Th¹ch Bµn thuéc lo¹i ®Êt tèt phï hîp víi nhiÒu lo¹i c©y trång. Th¹ch Bµn n»m trong 1.3: KhÝ hËu thêi tiÕt: vïng ®ång b»ng B¾c bé mang s¾c th¸i ®Æc tr­ng cña khÝ hËu vïng nhiÖt ®íi, nãng Èm, giã mïa. Tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10 lµ mïa h¹, nãng Èm, m­a nhiÒu. Tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau lµ mïa ®«ng l¹nh, thêi kú ®Çu th­êng hanh kh«, ®Õn cuèi mïa ®«ng thêi tiÕt th­êng Èm ­ít, mïa xu©n m­a phïn, cã s­¬ng muèi vµo buæi s¸ng. Th¸ng nãng nhÊt lµ th¸ng 6, 7 hµng n¨m víi nhiÖt ®é xÊp sØ 36 - 380C. NhiÖt ®é trung b×nh lµ mïa ®«ng lµ 170C, th¸ng l¹nh nhÊt lµ th¸ng 1 nhiÖt ®é trung b×nh kho¶ng 13 0C biªn ®é nhiÖt ®é giao ®éng ban ngµy trong n¨m lµ 12 -14 0 C; ban ®ªm lµ 6 - 70C. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m ®¹t tíi 23 - 240C. Tæng nhiÖt ®é hµng n¨m lµ 8.500 -8.7000C. §é Èm t­¬ng ®èi trung b×nh hµng n¨m lµ 82 % vµ còng Ýt thay ®æi theo c¸c th¸ng, th­êng chØ giao ®éng trong kho¶ng 78 - 87 %. L­îng m­a trung b×nh hµng n¨m kho¶ng 1600 - 1800 mm nh­ng ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu qua c¸c th¸ng trong n¨m, ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Sè ngµy m­a trong n¨m kho¶ng 140 ngµy. Mïa m­a kÐo dµi tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10, tËp trung vµo hai th¸ng 7, 8 víi tæng l­îng m­a ®¹t 1.530 mm chiÕm 85 % tæng l­îng m­a trong n¨m. Mïa h¹ phÇn lín lµ m­a d«ng, c­êng ®é m­a lín, tËp trung trong thêi gian ng¾n g©y nhiÒu khã kh¨n cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. MÆt kh¸c Th¹ch Bµn n»m trong khu vùc nhiÖt ®íi giã mïa nªn chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng cña giã mïa ®«ng b¾c, m­a d«ng, b·o g©y nh÷ng trë ng¹i nhÊt ®Þnh trong ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi vµ ®êi sèng nh©n d©n. 1.4. VÒ c¬ së h¹ tÇng: HÖ thèng ®­êng giao th«ng: Tæng chiÒu dµi do ph­êng qu¶n lý lµ 20 km, trong ®ã phÇn lín ®· ®­îc bª t«ng hãa. Tû lÖ ®­êng ®Êt chØ chiÕm 4 %. Ph­êng cã ®­êng NguyÔn V¨n Linh vµ ®­êng Th¹ch Bµn, ®­êng ®ª s«ng Hång thuËn lîi cho viÖc giao th«ng, giao l­u hµng hãa, n«ng s¶n phÈm cña n«ng nghiÖp vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c tõ vïng nµy sang vïng kh¸c. Ngoµi ra phÇn lín ®­êng liªn th«n ®Òu ®­îc bª t«ng hãa thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Th¹ch Bµn. Tr¹m y tÕ ph­êng Th¹ch Bµn ®· ®­îc ®Çu t­ x©y dùng víi 12 phßng vµ c¸c trang thiÕt bÞ ®¸p øng phôc vô kh¸m t­ vÊn, ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n trªn ®Þa bµn ph­êng. Ph­êng Th¹ch Bµn ®­îc c«ng nhËn chuÈn Quèc gia vÒ y tÕ c¬ së n¨m 2005 vµ ph­êng tiªn tiÕn vÒ y häc cæ truyÒn n¨m 2006. HÖ thèng tr­êng häc gåm tr­êng THCS, TH, MÇn non B¸n c«ng vµ Tr­êng BTVH ®­îc x©y dùng ®Çu t­ vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho nhu cÇu häc tËp cña (THCS: 634 em; TiÓu häc: 672 em; MÉu gi¸o nhµ trÎ 462; BTVH: 132 em). HÖ thèng ®iÖn: HÖ thèng m¹ng l­íi ®iÖn cña ph­êng x©y dùng n¨m 1987. §Õn nay trªn ®Þa bµn cã 5 tr¹m ®iÖn víi 2,8 km ®­êng d©y cao thÕ, 15,2 km ®­êng d©n h¹ thÕ. Tæng c«ng suÊt ®¹t 1860 KWA, hiÖn nay sè hé sö dông ®iÖn lµ 100%. 1.5. KÕt qu¶ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ph­êng Th¹ch Bµn: Tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2008, kinh tÕ cña ph­êng Th¹ch Bµn ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña QuËn uû, H§ND, UBND quËn Long Biªn, §¶ng uû, H§ND ph­êng Th¹ch Bµn ®· cã NQ, ch­¬ng tr×nh chuyªn ®Ò sè 06-CTr/§U ngµy 5/4/2006 vÒ viÖc ®Èy nhanh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn ph­êng Th¹ch Bµn giai ®o¹ 2006 - 2010. Trªn c¬ së ®ã UBND, HTX dÞch vô tæng hîp Th¹ch Bµn ®· tËp trung x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn. Tæ chøc kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i c¸c khu vùc cÇn tËp trung chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i. X©y dùng kÕ ho¹ch tiÕn ®é vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tËp trung theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸, t¨ng thu nhËp cho hé n«ng d©n, phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é th©m canh cña tõng hé, phï hîp víi chÊt ®Êt canh t¸c vµ nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n. - Trong b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m 2008, tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ 12,5 %/n¨m ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ x· héi cña ph­êng ph¸t triÓn vµ ®· t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn vÒ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, æn ®Þnh ®êi sèng x· héi, n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n vµ gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi nh­: gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, tõ ®ã gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, b¶o ®¶m an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, phßng chèng tÖ n¹n x· héi. KÕt qu¶ tÝnh ®Õn th¸ng 10/2008 trªn ®Þa bµn ph­êng Th¹ch Bµn ®· thùc hiÖn viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp nh­ sau: TiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña 8 nhãm s¶n xuÊt rau theo tiªu chuÈn an toµn víi tæng diªn tÝch lµ 17 ha; Thùc hiÖn dù ¸n chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång t¹i tæ 12 diÖn tÝch 3,6 ha sang trång c©y ¨n qu¶. Thùc hiÖn dù ¸n n©ng cao n¨ng suÊt nu«i trång thuû s¶n hå sè 3 kÕt hîp dÞch vô th­¬ng m¹i diÖn tÝch 3,6 ha; thùc hiÖn dù ¸n khu Déc nu«i trång thuû s¶n, trång c©y ¨n qu¶ cña HTX dÞch vô tæng hîp Th¹ch Bµn diÖn tÝch 2,3 ha; TriÓn khai thùc hiÖn dù ¸n Hå sau ga CÇu B©y chuyÓn trång lóa sang nu«i trång thuû s¶n, trång c©y ¨n qu¶, c©y m«i sinh diÖn tÝch 9,2 ha; thùc hiÖn dù ¸n chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ c©y trång cña c¸c hé tæ d©n phè 4, 5, 6 chuyÓn tõ trång lóa kÐm hiÖu qu¶ sang trång c©y ¨n qu¶, hoa, c©y c¶nh diÖn tÝch 6,7 ha. TriÓn khai thùc hiÖn chuyÓn ®æi tõ trång lóa kÐm hiÖu qu¶ sang nu«i trång thuû s¶n, trång c©y ¨n qu¶, c©y m«i sinh t¹i khu ®ång tròng th«n CÇu (cña 4 tæ d©n phè 13, 14, 15, 16) víi tæng diÖn tÝch 23,5 ha. Vïng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp cña ph­êng ®­îc x¸c ®Þnh gåm 5 khu vùc. Tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp 190,7 ha (®Êt n«ng nghiÖp ®· giao theo N§ 64/CP cho nh©n d©n) trong ®ã diÖn tÝch ®Êt trong ®ång kho¶ng 170 ha, diÖn tÝch ®Êt ngoµi b·i kho¶ng 20 ha. §Êt §Çm Trµnh 22,5 ha (lµ ®Êt ao hå, thïng vòng vµ ®Êt trèng khã s¶n xuÊt) thuéc ®Êt c«ng Ých do UBND ph­êng qu¶n lý, n¨m 2006 ®· tiÕn hµnh lËp dù ¸n chuyÓn ®æi sang nu«i trång thuû s¶n, trång c©y ¨n qu¶, hoa, c©y c¶nh kÕt hîp dÞch vô. Tõ nh÷ng Dù ¸n chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång trong n«ng nghiÖp ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt ®­îc 310 lao ®éng n«ng nghiÖp cã thu nhËp æn ®Þnh tõ 600.000® - 750.000®/th¸ng. ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ n«ng nghiÖp. VÒ th­¬ng m¹i dÞch vô: n¨m 2006, Chî Th¹ch Bµn ®· ®­îc ®Çu t­ x©y dùng l¹i thµnh trung t©m th­¬ng m¹i 5 tÇng, tuy nhiªn hiÖn nay míi khai th¸c vµ sö dông 2,5 tÇng (b»ng 50 % diÖn tÝch x©y dùng víi 300 hé kinh doanh trong chî ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt ®­îc mét l­îng lao ®éng tõ 450 - 600 lao ®éng võa phôc vô trùc tiÕp vµ phôc vô gi¸n tiÕp, ®ång thêi gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn ph­êng vµ vïng l©n cËn. Ngoµi ra víi sù ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­ ®­êng giao th«ng, tr¹m ®iÖn, n­íc s¹ch sinh ho¹t ®· gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho kho¶ng 350 hé tæ chøc kinh doanh ngay t¹i nhµ vµ ®· gi¶i quyÕt ®­îc khoang 500 lao ®éng phôc vô cho ho¹t ®éng th­¬ng mai dÞch vô. Qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ ®· t¹o cho nÒn kinh tÕ cña ph­êng chuyÓn dich ®óng h­íng theo ph¸t triÓn cña ®« thÞ, tØ träng thu nhËp tõ n«ng nghiÖp gi¶m (n¨m 2006 lµ 32,7 %, n¨m 2008 gi¶m cßn 21,2%); DÞch vô th­¬ng m¹i (tõ 32,5 % n¨m 2006 lªn 40,9 % n¨m 2008) ; C«ng nghiÖp, x©y dùng tõ tõ 34,8 % n¨m 2006 lªn 37,2 % n¨m 2008. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong n«ng nghiÖp ®­îc th«ng qua chuyÓn ®æi c©y trång tõ trång lóa kÐm hiÖu qu¶ sang trång c©y ¨n qu¶, nu«i trång thuû s¶n, trång c©y c¶nh, trång c¸c c©y rau cao cÊp cho thu nhËp, n¨ng suÊt cao h¬n h¼n so víi trång lóa. Qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ cïng víi sù ph¸t triÓn cña CNH - H§H chung trªn ®Þa bµn QuËn, th× tÊt yÕu chuyÓn mét bé phËn lao ®éng n«ng nghiÖp sang lµm ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp nh­ c«ng nghiÖp, dÞch vô, th­¬ng m¹i, x©y dùng, ®· t¹o nªn nguån thu nhËp vµ b­íc ph¸t triÓn míi trªn ®Þa bµn c¶ vÒ bé mÆt ®« thÞ vµ ®æi míi t­ duy, x©y dùng lèi sèng v¨n hãa, v¨n minh ®« thÞ. Trªn c¬ së ®ã ®· gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch x· héi, ch¨m lo ®Õn c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, gia ®×nh nghÌo ®Ó cã ®iÒu kiÖn v­¬n lªn cã møc sèng trung b×nh so víi møc sèng trªn ®Þa bµn ph­êng. Thùc tÕ ®· chøng minh, trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, sù tÝch tô ruéng ®Êt ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé gia ®×nh cã thu nhËp thªm tõ cho thuª ruéng, ®ång thêi sè lao ®éng chuyÓn sang lµm dÞch vô hoÆc c¸c ngµnh nghÒ kh¸c ®Ó t¨ng thu nhËp cho gia ®×nh, nhê ®ã sè hé nghÌo cña Th¹ch Bµn n¨m 2006 cã 96 hé, n¨m 2008 trªn ®Þa bµn ph­êng cßn 37 hé nghÌo (chiÕm 1,35%) c¸c hé gia ®×nh tho¸t nghÌo ®Òu æn ®Þnh h¹n chÕ nguy c¬ t¸i nghÌo. 2/ Đặc điểm tình hình: Thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên tại Ph­êng Th¹ch Bµn- QuËn Long Biªn: Thø nhÊt: Thanh niªn tæ d©n phè: Là lực lượng đông đảo trong xã hội, nên hầu hết thanh niên có mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống. Họ được sinh ra và lớn lên bước đầu trưởng thành trong một nền văn hoá đa dạng và phong phú. Vì vậy họ mang tâm lý ham học hỏi, nhiệt tình trong mọi hoạt động, thích được giao lưu. Đó là điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên với mọi hình thức. Thứ Hai: Thanh niên khối trường học: Được mang trọng trách lớn là người chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên khối trường học luôn xác định đúng mục tiêu học tập củ mình. Với tiềm năng sẵn có, họ luôn học tập, rèn luyện với tinh thần hiếu học, đạt nhiều thành tích. Bên cạnh các hoạt động như “uống nước nhớ nguồn”, hay các hoạt động quyên góp ủng hộ người nghèo được thực hiện tích cực, thanh niên khối trường học đã cùng với thanh niên toàn huyện thực hiện tốt phong trào của Đoàn với nhiều hoạt động thiết thực như “học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” hay phong trào “tuổi trẻ giữ nước” của Đoàn bằng cách lồng ghép vào học tập như: học tập ngoại khoá, nói chuyện truyền thống, thăm di tích lịch sử văn hoá, văn nghệ… Các hoạt động diễn ra sôi nổi và thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Về mặt hạn chế, vì đang trong độ tuổi ham chơi nên một số đoàn viên thanh niên chưa chịu khó rèn luyện về mọi mặt không chú trọng về học tập, ít tham gia vào các hoạt động, chưa xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ trách nhiệm của mình thể hiện ở việc trốn học, bỏ tiết, thực hiện sai quy chế do trường đề ra. Vì vậy muốn tập hợp thu hút, hoạt động có hiệu quả thì cần có sự phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. ii/ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn ph­êng th¹ch bµn- quËn long biªn: Trong những năm qua được sự quan tâm sâu sắc của các cấp uỷ Đảng và chính quyền; chỉ đạo chặt chẽ của Mặt trận tổ quốc các cấp; sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể quần chúng, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ đoàn viên thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Ph­êng Th¹ch Bµn đã có nhiều bước chuyển biến tích cực cả về chất và lượng. Số thanh niên trong độ tuổi từ (15 – 30) là khoảng 570 đồng chí. Tổng số đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tại 22 đầu mối cơ sở Đoàn, Hội là gần 276 đồng chí, thanh niên trong độ tuổi; trong đó số đoàn viên sinh hoạt là 400 đồng chí. 1/ Thực trạng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua giáo dục chính trị tư tưởng. Muốn thanh niên phát triển trước hết cần được giáo dục về chính trị tưởng. Phải có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng thì thanh niên mới thực sự phát triển đúng mọi lĩnh vực. Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có những chuyển biến tích cực với nhiều nội dung, hình thức khác nhau như tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, gặp mặt trao đổi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ nhóm theo sở thích kết hợp lồng ghép với việc tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đoàn. Tæ chøc các hoạt động giao lưu văn hoá thể dục, thể thao tạo ra phong trào có sức lôi cuốn đoàn viên thanh niên, tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu thiết thực của thanh niên. Bằng các hình thức hoạt động trên đã thu hút được 75 – 82 % đoàn viên thanh niên tham gia. 2/ Thực trạng về công tác xây dựng tổ chức Đoàn: Bên cạnh việc giáo dục lý tưởng để thanh niên hiểu và quan tâm tới tổ chức Đoàn, chúng ta cần phải xây dựng tổ chức ấy cho tốt. Việc thu hút tập hợp thanh niên đã khó, việc giữ lại thanh niên cũng là một vấn đề khó khăn. Vì khi bước vào tổ chức hiểu về tổ chức mà thanh niên không thấy có lợi cho mình, không được hoạt động thiết thực thì đoàn viên thanh niên sẽ nản. Mặt khác, Đoàn là đội hậu bị tin cậy của Đảng, xây dựng Đoàn cũng là xây dựng Đảng cho đất nước. Hiểu được điều đó ban lãnh đạo cùng các đoàn viên thanh niên trong Ph­êng Th¹ch Bµn luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Trong 3 năm qua, thực hiện chủ trương, biện pháp của TW Đoàn và QuËn §oµn Long Biªn về xây dựng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn. BCH §oµn Ph­êng đã xây dựng các kế hoạch triển khai trong đó trú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt từ BCH Đoàn phường đến các chi đoàn. Đồng thời tăng cường các biện pháp củng cố tổ chức cơ sở đoàn là nhiệm vụ thường xuyên là khâu then chốt để triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng. a) Công tác xây dựng tổ chức Đoàn: Trước những yêu cầu về nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trong tình hình mới, để đáp ứng và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07 của BCH TW Đoàn khoá VII về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là củng cố tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư”. Các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức các buổi sinh hoạt Chi đoàn, tổ chức hoạt dodọng các tổ nhóm, các câu lạc bộ theo sở thích, từng bước tạo sân chơi để thu hút tập hợp thanh niên vào các hoạt động của đoàn đảm bảo chất lượng. Công tác quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên được coi trọng, thông qua việc triển khai và thực hiện chương trình giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên, chất lượng đoàn viên ngày được nâng lên. Năm 2005 kết nạp được 77 đ/c Năm 2006 kết nạp được 70 đ/c Năm 2007 kết nạp được 97 đ/c Công tác đào tạo, bổi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn được tăng cường. Hàng năm đã tổ chức tâp huấn cho cán bộ đoàn, hội, đội của Ph­êng và cơ sở. Hiện nay đội ngũ bí thư các chi đoàn có trình độ từ trung cấp trở lên đạt 100%. Cùng với việc tập huấn nghiệp vụ, học tập nâng cao trình độ và chuyên môn, nghiệp vụ và là dịp để cán bộ Đoàn được học hỏi và trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn. Từ những hoạt động của Đoàn nhiều đồng chi đã trưởng thành trong công tác. Công tác kiểm tra của Đoàn được thường xuyên chú trọng nhằm giữ vững kỷ luật, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện trong công tác kiểm tra. Thông qua công tác kiểm tra đánh giá kết quả của từng cơ sở để tham mưu cho BTV QuËn §oµn làm tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân tiêu biểu điển hình trong các lĩnh vực công tác của Đoàn nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và chất lượng đoàn viên. b) Công tác tham gia xây dựng Đảng. Công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và xung kích thực hiện đường lối chính sách đó: BTV §oµn Ph­êng Th¹ch Bµn tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” là nội dung xuyên suốt trong công tác tham gia xây dựng Đảng ở các cơ sở Đoàn. Nhiều cơ sở đã có những cố gắng làm tốt công tác tham mưu đóng góp ý kiến cho Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW VI lần 2 khoá VIII về cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng và những vấn đề có liên quan đến thanh niên, tổ chức các diễn đàn, các phong trào cách mạng của tuổi trẻ nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên góp phần quan trọng và từng bước kắc phục tình trạng thanh niên thờ ơ với chính trị, phai nhạt lý tưởng, lười học tập. Từ năm 2006 – 2008 các Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Bàn đã giới thiệu cho các chi bộ Đảng được 32 đoàn viên ưu tú trong đó có 23 đồng chí được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Trong những năm qua, kể từ năm 2006 đến nay, công tác giáo dục về Đảng cho đoàn viên thanh niên luôn được quan tâm, qua đó đã làm tốt công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, bồi dưỡng giáo dục và phát huy sự năng động sáng tạo của thanh niên Ph­êng Th¹ch Bµn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thanh niên Ph­êng Th¹ch Bµn tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới của, phát triển kinh tế, xã hội giữ vững an ninh quốc phòng. Các chương trình kế hoạch công tác hàng năm, quý của QuËn §oµn vấn đề tập hợp, đoàn kết thanh niên để giáo dục được xây dựng là nội dung quan trọng đối với công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn nhằm góp phần tham gia xây dựng Đảng, nhất là dưới áng sáng Nghị quyết Đại hội X về công tác thanh niên. iii/ nh÷ng nguyªn nh©n vµ bµi häc kinh nghiÖm: 1/ Nguyên nhân đạt dược thành công trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. Sự phấn đáu không mệt mỏi, vươn lên mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đoàn từ QuËn đến cơ sở và sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên thanh niên, hội viên trong toàn Ph­êng Th¹ch Bµn. Đoàn, Hội đã có những phong trào dự án, chương trình phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của thanh niên đặc biệt là các phong tào như: “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã thực sự thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trong quá trình lãnh đạo Đảng, Đoàn cấp trên luôn chú trọng đến công tác cán bộ vì nó có ý nghĩa quyết định, quan trọng đến việc xây dựng củng cố tổ chức Đoàn. Bác Hồ đã nói “Cán bộ là cái gốc của phong trào, của mọi công việc”, “Bất cứ công tác chính sách gì nếu có cán bộ tốt thì thành công”, “Cán bộ nào phong trào ấy”… cán bộ phải nhiệt tình, sáng tạo trong tổ chức hoạt động lành mạnh phù hợp với tâm sinh lý của thanh niên. Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thường trực §¶ng Uû các ban ngành đoàn thể trong toàn Ph­êng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của QuËn §oµn Long Biªn với Ph­êng Th¹ch Bµn về công tác chỉ đạo hoạt động Đoàn. Sự quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí của uỷ ban nhân d©n Ph­êng tuy chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của Đoàn nhưng đã đạt được những kết quả đáng kể. 2/ Nguyên nhân hạn chế: a) Nguyên nhân khách quan: Đất nước đang đi những bước đầu của quá trình đổi mới, hoà nhập cùng thế giới đẩy mạnh sự phát triển kinh tế nên không tránh khỏi những sai sót, vướng mắc còn gặp nhiều khó khăn để xây dựng một nền kinh tế phát triển vận động theo nền kinh tế thị trường. Trong thời đại CNH – HĐH đất nước kinh tế văn hoá phát triển nó đem lại cho xã hội nhiều hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội với tính chất ngày càng phức tạp như: Tham ô tài sản, nghiện hút, ma tuý mại dâm… Một số thanh niên chạy theo đồng tiền, coi nhẹ phẩm chất đạo đức, nhân phẩm, sống thiếu lý tưởng, phân hoá giàu nghèo ngày càng rõ rệt những hoạt động của mặt trái kinh tế thị trường những âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch có ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức lối sống và sự suy nghĩ của đoàn viên thanh niên. b) Nguyên nhân chủ quan: Do công tác tham mưu của BCH Đoàn cơ sở với các cấp uỷ Đảng, chính quyền với cơ quan lãnh đạo Đoàn cấp trên còn hạn chế, trình độ, năng lực của cán bộ Đoàn so với yêu cầu còn nhiều bấp bênh trong khi thực tiễn trình độ của thanh niên ngày càng nâng cao về nhu cầu văn hoá ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Muốn có phong trào ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả hơn phải có một đội ngũ cán bộ Đoàn vừa phải có trình độ chính trị vừa phải có chuyên môn nghiệp vụ đa ngành, kiến thức xã hội sâu rộng có năng lực vận động quần chúng. Công tác chỉ đạo của BCH Đoàn các cấp chưa ngang tầm với đòi hỏi của phong trào đoàn và nhiệm cụ chính trị của địa phương, các bộ đoàn còn thiếu năng động sáng tạo, ỷ lại vài việc thiếu kinh phí và sự chỉ đạo của cấp trên. Các cấp bộ đoàn chưa thực sự quan tâm đến công tác cán bộ chưa chủ động đề xuất với các cấp uỷ Đảng để đưa cán bộ đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, thiếu tài liệu phục vụ sinh hoạt đoàn. Việc phát động thi đua của Đoàn trong 3 năm qua chưa có mục tiêu rõ ràng, chưa tạo ra những phong trào thi đua huy động sức mạnh tổng hợp to lớn của tuổi trẻ như thực hiện các chương trình thanh niên, công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời, đào tạo chưa có bài bản về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động còn kém, chưa thực sự nhiệt tình trong công việc, cán bộ đoàn do luân chuyểnm thay đổi thường xuyên sang làm công tác khác, một số đi học, đi làm ăn xa nên trong hoạt động cũng như trong việc còn nhiều lúng túng, hiệu quả công việc chưa cao. Trong cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn trong khi đó ngùon trợ cấp chỉ đáp ứng được một phần nhỏ trong gia đình vì vậy họ chưa thực sự an tâm công tác. Những vấn đề này ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tập hợp, đoàn kết thanh niên. 3/ Những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn Ph­êng Th¹ch Bµn. Từ những nội dung trên có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cụ thể như sau: Thứ nhất là: Phát huy tính tích cực, sáng tạo của thanh niên, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên tự khẳng định mình là cần nâng cao hơn nữa với việc thực hiện mục tiêu kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của huyện và địa phương. Thực tế cho thấy công tác tập hợp đoàn kết thah niên tại Ph­êng Th¹ch Bµn còn mang tính hình thức nhiều, chưa cụ thể, mang tính hình thức nhiều chưa cụ thể mang tính dập khuôn nên chưa tạo ra cơ hội để thanh niên thể hiện hết khả năng của mình. Do vậy chưa có hiệu quả trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên. Thứ hai là: Mọi hoạt động của Đoàn, Hội phải phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội để tổ chức hoạt động cho Đoàn viên thanh niên, tạo sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội đến phong trào thanh niên cả về điều kiện và nguồn lực khác. Mặc dù đã có sự phối kết hợp giữa đoàn viên thanh niên với các ban ngành, đoàn thể, sự quan tâm của xã hội. Song chưa có sự chặt chẽ và cụ thể vì có một số ban ngành, một số tổ chức còn chưa đánh giá đúng vai trò của Đoàn thanh niên, coi thanh niên là lớp trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm nhiều nên trong việc đầu tư và giao việc còn thiếu cân đối, chưa đúng mức. Thứ ba là: Hoạt động của Đoàn, Hội trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên phải được tổ chức phong phú, hấp dẫn, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức cho phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, đồng thời luôn chú trọng chỉ đạo và nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo cho công tác tập hợp đoàn kết thanh niên phát triển. Có thể nói công tác tập hơp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn Ph­êng Th¹ch Bµn đạt được những kết quả như vậy chính là nhờ vào việc duy trì và tổ chức hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau, thu hút lực lượng thanh niên tham gia đông đảo như: Tổ chức thông qua các buổi sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, các buổi tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu với nhiều chủ đề nhân các ngày lễ lớn. Thứ tư là: Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng tang bị kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn ở các cấp, trang bị nhận thức cho đoàn viên thanh niên về Đoàn nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ Đoàn vững về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động có tinh thần trách nhiệm cao với tổ chức. Trên thực tế, Đoàn thanh niên Ph­êng Th¹ch Bµn đã tổ chức và mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đoàn từ cấp huyện đến các chi đoàn. Đã tổ chức cho cán bộ đoàn học tập nghị quyết của Đảng và 100% cán bộ đoàn đều được tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đoàn từ cấp huyện đến các chi đoàn. Đã tổ chức cho các đoàn học tập nghị quyết của Đảng và 100% cán bộ đoàn đều được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ Đoàn. Thứ năm là: Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về công tác thanh niên nói chung và công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên nói riêng. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên của Ph­êng Th¹ch Bµn trong những năm qua đạt được những kết quả như vậy là do công tác tham mưu đề xuất thường xuyên và phù hợp của Đoàn thanh niên với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. Thứ sáu là: Làm tốt công tác thi đua khen thưởng nhằn khuyến khích, động viên cá nhân, tập thể ở địa phương, cơ sở phấn đấu thi đua để đưa phong trào thanh niên nói chung và công tác tập hợp đoàn kết thanh niên nói riêng có bước đáng kể. Qua các kỳ tổng kết mỗi cuộc phát động hoặc vào các dịp lễ lớn đoàn thanh niên đều có những đánh giá và khen thưởng kịp thời. Đoàn thanh niên còn có ý kiến đề xuất với cấp trên để khen thưởng các điển hình tiên tiến,từ đó khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên một cách tích cực hơn. Đưa phong trào Đoàn ngày một phát triển vững mạnh. Ch­¬ng iii Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng thu hót tËp hîp thanh niªn i/ nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n cña c«ng t¸c tËp hîp thanh niªn ë hiÖn t¹i: Trong thực tế, tập hợp đoàn kết thanh niên luôn là vấn đề cấp thiết. Nhưng bên cạnh những thuận lợi chúng ta còn gặp những khó khăn. Qua những đặc điểm và thực trạng trên chúng ta thấy rằng thanh niên hiện nay luôn phát huy tính sáng tạo. Họ luôn hăng hái, nhiệt tình trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó, họ được sự quan tâm và ủng hộ của Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể. Chính vì vậy mà công tác tập hợp đoàn kết thanh niên có hiệu quả hơn. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận thanh niên sa sút. Họ mang trạng thái lười, ỷ lại, họ hờ hững với mọi hoạt động, sa đoạ theo mặt trái của kinh tế thị trường…. Chính vì vậy với vấn đề này cần có những giải pháp, những kiến nghị cụ thể để cho công tác tập hợp đoàn kết thanh niên có hiệu quả hơn. ii/ nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn ph­êng th¹ch bµn: 1/ Giải pháp về công tác tổ chức và cán bộ: Từ công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Ph­êng Th¹ch Bµn trong những năm qua muốn đạt hiệu quả hơn, chất lượng hơn đối với công tác này cần phải đề ra những biện pháp thiết thực mang tính khả thi trong thời gian tới. Hiện nay vấn đề thanh niên và công tác thanh niên luôn có vị trí quan trọng trong chiến lược con người của Đảng ta. Công tác vận đọng thanh niên ngày cang có ý nghĩa quan trọng và cần được đổi mới toàn diện từ đánh giá xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, vận động thanh niên đó là đòi hỏi một công cuộc đổi mới là nguyện vọng của thế hệ trẻ và nhân dân đồng thời là việc làm có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng và phát triển lực lượng chính trị, xã hội nông thôn của đất nước và từng địa phương theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong giai đoạn hiện nay để làm tốt công tác tập hợp đoàn kết thanh niên cần tập trung vào các vấn đề sau: Nâng cao chất lượng tổ chức của các cơ sở đoàn và đoàn thanh niên thực sự là hạt nhân chính trị của Đoàn trong các tổ chức xã hội và phong trào thiếu niên. Tạo động lực mói, xây dựng đội ngũ cán bộ và phong trào thanh niên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tích cực khai thác mọi nguồn lực trong xã hội cho công tác thanh niên. Vận động thuyết phục để cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể có nhận thức đúng hơn về vai trò, vị trí của Đoàn thanh niên, Hội LHTN trong giai đoạn hiện nay. Hướng mọi hoạt động Đoàn – Hội vào các nhiệm vụ kinh tế văn hoá xã hội của địa phương bằng mọi hình thức, bằng các việc làm thiết thực. Để đạt được mục tiêu trên cần tập trung thực hiện những biện pháp sau: * Về công tác cán bộ: Cán bộ đoàn là đội ngũ cán bộ hoạt động chính trị – xã hội trong thanh thiếu nhi, có vị trí quan trọng giữ vai trò quyết đinh trong việc phát triển phong trào thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn – Hội, hình thành các định hướng, các chủ trương, kế hoạch công tác thanh thiếu nhi, chỉ đạo tổ chức đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chủ trương các chương trình công tác của Đoàn – Hội tham mưu với cấp uỷ Đảng và tạo lập mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội để hình thành công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ Đoàn là nguồn bổ sung cho các cơ quan Đảng. Trong quá trình hình thành và phát triển Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các thế hệ cán bộ Đoàn đã tổ chức và động viên hàng triệu đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh ,xã hội công bằng dân chủ, văn minh” thì công tác Đoàn cũng cần phải đổi mới hình thức hoạt động cho phù hợp với tình giai đoạn phát triển của đất nước. Vì vậy cán bộ cũng phải nhìn nhận xem xét, đánh giá những yêu cầu mói phù hợp với hoàn cảnh điều kiện mới. Để đổi mới công tác cán bộ một cách hiệu quả nhất, điều quan trọng là cần thống nhất với nhau về mặt quan điểm nhận thức, những đặc trưng cơ bản, những tiêu chuẩn thực tế của đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay về nội dung và phương pháp công tác của người cán bộ Đoàn. Từ đó vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với từng điều kiện cụ thể từng địa phương cơ sở, từng lĩnh vực công tác khác nhau. Chính vì vậy qua thực tế ở Ph­êng Th¹ch Bµn về cán bộ Đoàn khâu đầu tiên là rất quan trọng, có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn là những hoạt động chính trị thanh niên. Nên việc chọn lựa cán bộ đoàn là thông qua các hoạt động thực tiễn của phong trào thanh niên. Phong trào thanh niên và công tác tổ chức đoàn phát hiện những người hăng hái ham thích nhiệt tình, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. * Về đào tạo cán bộ: Việc đào tạo cán bộ là quá trình cán bộ được đào tạo hệ thống giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước trước mắt hoặc sau thời gian công tác Đoàn. Nếu cán bộ mà chỉ được trang bị nghiệp vụ công tác đoàn mà không nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, kỹ thuật cũng như khả năng hoạt động thực tiễn thì quá trình công tác rất khó khăn. Chính vì vậy cần khuyến khích thanh niên công tác tốt thì khi chuyển công tác mới không bị hụt hẫng. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở .Thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý đoàn viên. Phát động sinh hoạt chính trị toàn đoàn, tổ chức rà soát và làm lễ trưởng thành cho đoàn viên thanh niên lớn tuổi tham gia vào các tổ chức khác. * Về sử dụng cán bộ đoàn: Phải theo đúng yêu cầu khách quan của công việc, không nên thiên về một mặt tình cảm, nể nang sẽ không mang lại hiệu quả công tác và gây mất uy tín trong đội ngũ cán bộ. Vì vậy việc sử dụng cán bộ phải đo đôi đánh giá đúng cán bộ chủ yếu dựa vào chất lượng công việc, uy tín của cán bộ trong thanh niên. Từ đó khích lệ sự nhiệt tình của cán bộ, và thúc đẩy học tập vươn lên để đạt kết quả cao. Riêng đối với cán bộ phải đi sâu đi sát thực tế để hiểu họ, và giúp đỡ họ tháo gỡ những khó khăn động viên khích lệ kịp thời cán bộ cơ sở không nên kiêm nhiệm quá nhiều việc ảnh hưởng đến chất lượng công tác Đoàn. 2/ Giải pháp về chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội: Gắn với nghĩa vụ quyền lợ chế độ đãi ngộ mức hưởng thụ của cán bộ, được hưởng năng lực trình độ chất lượng làm việc của họ, không phải do cơ cấu, do quá trình để tạo ra sự cân bằng không những trong hệ thống cán bộ Đoàn mà còn giữa cán bộ đoàn với các bộ phận khác. Một điều tồn tại là quyền lợi của cán bộ Đoàn là công tác vận động quần chúng thanh niên chưa đáp ứng thoả đáng, điều đáng nói là mặt trận “tập hợp đoàn kết thanh niên” là mặt trận hàng đầu nhưng chính sách chi trả và đáp ứng nhu cầu quyền lợi của cán bộ làm công tác Đoàn lại thấp. Để công tác đoàn và phong trào thanh niên Ph­êng Th¹ch Bµn ngày càng phát triển, chất lượng đoàn viên được nâng lên thì yếu tố cần thiết là người thủ lĩnh của phong trào phải năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc như Bác Hồ nói “Cán bộ nào, phong trào ấy”. Đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cần phải được đào tạo để nâng cao trình độ nhận thức, tầm nhìn xã hội đặc biệt phải hiểu rõ tâm lý thanh niên. Bên cạnh đó người cán bộ Đoàn phải không ngừng trau đồi phẩm chất đạo đức, chính trị, ham học hỏi,không ngại khó, ngại khổ, lời nói đi đôi với việc làm học hỏi kinh nghiệm qua các hoạt động thực tiễn. Để từng bước hoàn thiệ để xứng đáng là một thủ lĩnh của thanh niên. 3/ Giải pháp về tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của thanh niên: Cơ sở vật chất Đoàn còn nhiều thiếu thốn, không có kinh phí cho hoạt đọng của Đoàn thanh niên. Để công tác Đoàn, Hội hoạt đọng có hiệu quả và thu hút được đông đảo thanh niên tham gia cần phải: Đoàn cơ sở và các chi đoàn cần phải được đầu tư xây dựng Nhà vănhoá thôn, phố để tổ chức sinh hoạt Đoàn. Đây cũng là nơi để đoàn viên giao lưu cũng như tổ chức các hoạt động của Đoàn. Sân chơi thể dục thể thao, thanh niên là những người có sức khoẻ có nhu cầu về thể dục thể thao. Vì vậy cần tạo ra sân chơi các môn thể thao, thanh niên rèn luyện thể lực hoặc đáp ứng sở thích của mỗi người, sân chơi là nơi để cho các đơn vị giao lưu các môn cầu lông…. nhằm đáp ứng nhu cầu của Đoàn viên thanh niên. Qua đó cũng góp phần tập hợp đoàn kết thanh niên tham gia các hoạt động. Trang thiết bị cho cán bộ Đoàn: Người cán bé đoàn là người bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, là người đầu tầu, gương mẫu trong mọi công việc. Vì vậy phải được trang bị tài liệu, sách hướng dẫn để tham khảo phục vụ cho công tác của mình. Muốn hoạt động có hiệu quả thì tổ chức đoàn cần phải có nguồn kinh phí để hoạt động. Vì vậy cần phải tạo mối quan hệ về Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể để họ tài trợ nguồn kinh phí. Đồng thời đoàn viên thanh niên cũng cần tham gia các hoạt động để gây qũy có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của thanh niên. iii/ nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt: Từ những nghiên cứu thực tế trên đây, thấy rằng công tác “tập hợp đoàn kết thanh niên” Ph­êng Th¹ch Bµn còn nhiều chỗ cần bổ sung kịp thời. Vì vậy bản thân tôi mạnh dạn đưa ra một số đề xuất kiến nghị sau: 1/ Những kiến nghị đối với cấp uỷ Đảng: Đi đôi với việc định hướng, lãnh đạo Đoàn thanh niên, các cấp uỷ Đảng cần nắm bắt những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng thanh niên một cách kịp thời, để có kế hoạch chỉ đạo kịp thời cụ thể, đem lại niềm tin cho thế hệ trẻ vào Đảng và sau này trương thành tầng lớp thanh niên cũng sẽ góp phần công sức vào việ xây dựng Đảng vững mạnh. Đảng không coi cán bộ Đoàn là người cấp dưới để sai việc và ra lệnh mà coi đó là những công cụ sử dụng đặc biệt của Đảng, có thể giúp cho Đảng làm tốt công tác chỉ đạo. Đảng cần có chính sách đãi ngộ phù hợp với thanh niên và cán bộ đoàn. Bên cạnh đó, Đảng cần tin tưởng vào thế hệ trẻ hơn nữa giao việc cho thế hệ trẻ vào quy hoạch, tham gia vào tất cả các tổ chức đoàn thể, tham gia vào ứng cử vào hội đồng nhân dân các cấp. Cần quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên và phong trào thanh niên, tăng cường công tác kiểm tra đối với đoàn thanh niên các cấp. 2/ Những kiến nghị với chính quyền: Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện giúp đỡ về kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động Đoàn như: giao nhiều việc cho thanh niên để gây quỹ, cung cấp nơi để sinh hoạt… 3/ Những kiến nghị đối với cấp bộ Đoàn các cấp: Công tác chỉ đạo cần kịp thời để cơ sở có điều kiện triển khai, cần quan tâm hơn nữa về các vấn đề mang tính chiến lược lâu dài, tránh sự chỉ đạo một cách chung chung. Phải kịp thời kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình thực tế của cơ sở từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Phải đa dạng hơn các phương tiện hoạt động, cần phải đổi mới các lề lối quy cách làm việc của cán bộ Đoàn, có kế hoạch hàng tuần, hàng tháng, hàng quý chỉ đạo đôn đốc bám sát địa bàn tìm ra những khó khăn vướng mắc cần phải giải quyết kịp thời nhanh chóng đúng thời điểm. Nhanh chóng kiện toàn xây dựng Hội, xây dựng mô hình CLB, tổ chức thanh niên xung kích trong mặt trận văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền nếp sống mới, kế hoạch hoá gia đình. Phải thường xuyên tham gia với các cấp uỷ Đảng về công tác cán bộ trong việc đào tạo bồi dữơng cán bộ. Tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tìm tòi những phương thức mới cho phù hợp với cơ sở, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, là mối quan tâm của các tổ chức, các ban ngành đoàn thể xã hội. Làm tốt công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới là chuyển biến có ý nghĩa quan trọng mang tính chiến lược đối với tương lai của dân tộc và đảm bảo cho sự phải triển không ngừng của chế độ ta hiện nay cũng như trong tương lai. Trên đây là bức tranh khái quát phần nào thực trạng tình hình “công tác tập hợp đoàn kết thanh niên” hiện nay của Ph­êng Th¹ch Bµn. Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, những thuận lợi và khó khăn nói chung của Ph­êng Th¹ch Bµn nói riêng. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên cũng đang đứng trước những khó khăn và thử thách to lớn. Vì vậy để góp phần tìm ra những phương pháp giải quyết thiết thực với công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trong giai đoạn mới. Trong chuyên đề này đã đi sâu phân tích những mặt tích cực, những yếu tố còn mang tính tiêu cực của thanh niên và phong trào thanh niên trong thời gian qua. Cùng với những nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, các yếu tố tác động đến tình hình thanh niên hiện nay. Trên cơ sở đó một số giải pháp và kiến nghị mang tính định hướng để tăng cường một bước công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Ph­êng Th¹ch Bµn. Nhằm thay đổi động viên phong trào thanh niên đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng và nhu cầu phải triển của tuổi trẻ. Tuy nhiên công tác tập hợp đoàn kết thanh niên là vấn đề rộng lớn phức tạp và luôn biến động. Trong thời gian có hạn đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu vào một số địa bàn dân cư, tình hình thanh niên của Ph­êng rất mong được sự đóng góp công sức nhỏ bé vào sự nghiệp nặng nề đầy gian khổ của đất nước, của dân tộc trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Tập hợp đoàn kết thanh niên vào tổ chức Đoàn là góp phần vào sự ổn định chính trị xã hội của đất nước. Trong điều kiện hiện nay để chuẩn bị mọi điều kiện cho tuổi trẻ tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp CNH – HĐH đất. Đưa tổ quốc Việt Nam vững vàng đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vị thế của mình ngay trong thời gian là thành viên mới của WTO. Vấn đề đặt ra trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên là tiếp tục quán trịêt thực hiện nghị quyết lần thứ IV BCH TW khoá VIII về công tác thanh niên trong tình hình mới. Mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên vào hoạt động giúp thanh niên giải quyết được nhu cầu hợp lý và lợi ích chính đáng của thanh niên.Với đường lối của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước và sự chăm lo tích cực của toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trong thời kỳ mới sẽ phát triển không ngừng tạo ra nguồn lực thúc đẩy phát triển xã hội để đưa nước ta thực sự trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. C- PhÇn KÕt LuËn Tại nghị quyết của BCHTW khoá VIII đã khẳng định: “Thanh niên ta ngày nay là lực lượng xã hội to lớn, có nhiều tiềm năng hùng hậu, kế thừa truyền thống tinh hoa của dân tộc và thành quả cách mạng”. Qua việc mở rộng giao lưu quốc tế thanh niên ta ngày nay càng có mặt mành là trình độ học vấn cao , hiểu biết rộng, nhạy cảm với thời cuộc và giàu lòng yêu nước. Có khát vọng mau chóng đư đất nước vượt qua nghèo nàn lạc hậu, thực hiện “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Với mọi thời đại thanh niên luôn là lực lượng mạnh mẽ nhất. Những chiếc đũa khi chúng kết lại thành bó thì mới phát huy được sức mạnh của mình, thanh niên cũng vậy cần phải được tập hợp, ph¶i cã sù đoàn kết thì mới mang lại hiệu quả cao. Qua quá trình khảo sát thực tế, nghiên cứu vấn đề “Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên” tại Ph­êng Th¹ch Bµn- QuËn Long Biªn em nhận thấy chỉ khi thanh niên phát huy được sức mạnh của mình thì mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, thanh niên cần học hỏi giao lưu cần tiếp thu những cái mới, những khoa học của thời đại. Thanh niên luôn phải lao động, tích cực tham gia các lĩnh vực xã hội. Thanh niên cần được giáo dục về mọi mặt như truyền thống cách mạng… Muốn vậy, để có hiệu quả hơn họ cần phải tập hợp đoàn kết có một tổ chức để định hướng cho đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. tµi liÖu tham kh¶o Lênin toàn tập Hồ Chí Minh toàn tập Văn kiện Đại hội Đảng khoá VII, VIII Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc khoá VII, VIII Báo cáo kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN Ph­êng Th¹ch Bµn năm 2006, 2007, 2008 Phương pháp luận công t¸c thanh thiếu nhi. Một số tài liệu tham khảo khác.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn phường Thạch bàn Quận Long Biên.doc
Luận văn liên quan