Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh

Lý do chọn đề tàiĐoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyên. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh. Thanh niên là lớp người trẻ tuổi trong mỗi cộng đồng, thanh niên là sức mạnh là tương lai của dân tộc và của loài người. Đó không chỉ là vấn đề của xã hội, của dân tộc, của một quốc gia mà nó còn là vấn đề của thời đại và của cả nhân loại. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò quyết định trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng sáng tạo xây dựng xã hội tương lai. Chính vì vậy Lênin đã khẳng định: “Ai nắm được thanh niên trong tay là người đó làm chủ thế giới và theo một nghĩa nào đó có thể nói rằng xây dựng xã hội Cộng sản chủ nghĩa chính là thanh niên”. Đó không phải là quan điểm mà là kim chỉ nam cho công tác “Tập hợp đoàn kết thanh niên hiên nay”. Đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ chiến lược quan trong của cách mạng Việt Nam, Bác Hồ đã từng nói “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là lực lượng thanh niên”. Chính vì vậy trong quá trình phát triển lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ luôn coi trọng công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nói riêng là vấn đề thuộc về chiến lược cách mạng, coi thanh niên là “Rường cột của nước nhà”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam. Nghị quyết hội nghị lần thứ IV của BCH TW Đảng (khóa VII ) đã nêu: “sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng vào thế hệ trẻ. Công tác thanh niên là vấn đề dân tộc, là một trong nhưng nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Nhận định về công tác này Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết là sức mạnh then chốt của thành công”. Điều đó khẳng định công tác đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tỷ lệ tập hợp mọi tầng lớp thanh niên vào hoạt động của Đoàn là thước đo mức độ ảnh hưởng vào uy tín và vai trò của tổ chức Đoàn đối với tuổi trẻ Việt Nam, là điều kiện để Đoàn tồn tại và phát triển. Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường, cùng với các vấn đề xã hội diễn ra hàng ngày có một phần tác động đén thanh niên như: Lối sống mang tính ích kỷ cá nhân đang có hướng lan rộng trong xã hội, có nhiều tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút ma túy, mại dâm ngày càng tăng cao, những lệch lạc trong nhận thức, học tập và sinh hoạt của thanh niên. Mặt khác, những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang ra sức tranh thủ, lôi kéo thanh niên kích động chia rẽ lực lượng thanh niên để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhận thức rõ âm mưu phá hoại, chia rẽ của kẻ thù càng thấy rõ thêm tính cáp bách của công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. Cùng với thanh niên cả nước, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh, thanh niên Thành phố Móng Cái đã và đang phát huy truyền thống quê hương, thi đua học tập lao động sản xuất, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, góp phần cùng tuổi trẻ Thành phố Móng Cái thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của Thành phố Móng Cái, Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Luật thanh niên. Tuy vậy công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy tôi đã lựa chọn chuyên đề “Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh” làm chuyên đề tốt nghiệp cho chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt nam. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN1 KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5 PHẦN MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Mục đích của đề tài 8 3. Nhiệm vụ của đề tài 8 4. Đối tượng nghiên cứu. 8 5. Khách thể nghiên cứu. 8 6. Phạm vi nghiên cứu. 9 7. Phương pháp nghiên cứu đề tài 9 8. Bố cục đề tài 9 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 10 VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN 10 1.1. Một số khái niệm 10 1.1.1. Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 10 1.1.2. Khái niệm thanh niên. 10 1.1.3. Khái niệm Đoàn kết tập hợp thanh niên. 10 1.1.4. Khái niệm về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. 11 1.1.5. Vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 11 1.1.6. Vai trò của thanh niên trong xã hội 12 1.2. Một số vấn đề thực tiễn về công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. 13 1.2.1. Đặc điểm tâm lí của thanh niên. 13 1.2.2. Một số phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên của tổ chức Đoàn trong thời gian qua. 14 1.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tập hợp đoàn kết thanh niên 15 1.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam về đoàn kết tập hợp thanh niên. 17 1.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. 17 1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên. 17 1.3.3. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về công tác thanh niên. 19 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI - TỈNH QUẢNG NINH 23 2.1. Đặc điểm tình hình chính trị kinh tế văn hóa - xã hội của Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh. 23 2.1.1. Tình hình kinh tế - chính trị Thành phố Móng Cái 23 2.1.1.1. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. 24 2.1.1.2. Về nông - lâm - ngư - nghiệp. 24 2.1.1.3. Về Quốc Phòng - An Ninh. 25 2.1.1.4. Thương mại và dịch vụ và du lịch. 25 2.1.2. Về văn hóa xã hội 26 2.1.2.1. Giáo dục - Đào tạo. 26 2.1.2.2. Văn hóa, thể dục thể thao. 26 2.1.2.3. Về chính sách xã hội 27 2.2. Một số hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái 28 2.3. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thành phố Móng Cái 29 2.3.1. Giáo dục chính trị tư tưởng. 30 2.3.2. Thanh niên thành phố Móng Cái tích cực thực hiện phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. 31 2.3.2.1. Phong trào “5 xung kích”. 31 2.3.2.2 Phong trào 4 đồng hành. 34 2.4. Công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng. 35 2.5. Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên của Thành phố Móng Cái 36 2.5.1. Đưa thanh thiếu niên vào tổ Đoàn - Hội - Đội 36 2.5.2. Một trong những phương tiện có hiệu quả đoàn kết tập hợp thanh niên là: 38 2.5.3. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 38 2.5.4. Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 39 2.5.5. Thông qua thực hiện các chương trình, dự án, các cuộc vận động. 40 2.5.6. Thông qua các hoạt động thanh niên tình nguyện trong những năm gần đây 40 2.6. Khái quát những mặt mạnh, chủ yếu và xác định nguyên nhân khách quan và chủ yếu của tình hình. 41 2.6.1. Mặt mạnh. 41 2.6.2. Mặt yếu. 41 2.6.3. Nguyên nhân. 42 2.6.3.1. Nguyên nhân khách quan. 42 2.6.3.2. Nguyên nhân chủ quan. 42 2.6.4. Đánh giá chung. 42 2.7. Mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới 43 2.7.1 Đưa thanh niên vào các tổ chức Đoàn - Hội 43 2.7.2. Tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên hoạt động, học tập và lập nghiệp. 44 2.8. Một số bài học kinh nghiệm 44 2.8.1. Về công tác tổ chức - cán bộ. 44 2.8.2. Bài học về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. 44 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI - TỈNH QUẢNG NINH 46 3.1. Một số khó khăn, thuận lợi ảnh hưởng tới công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 46 3.1.1. Về thuận lợi 46 3.1 2. Về khó khăn. 46 3.2. Một số giải pháp. 47 3.2.1. Về công tác cán bộ. 47 3.2.2. Về tài chính - chính sách đối với thanh niên. 49 3.2.3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 50 3.2.4. Về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. 51 3.3. Một số kiến nghị 51 3.3.1. Đối với cấp ủy Đảng và chính quyền. 51 3.3.2. Đối với Đoàn cấp trên. 52 3.3.3. Đối với các ban nghành đoàn thể đóng trên địa bàn thành phố. 52 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LIỆU KHAM KHẢO 55

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1787 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ cương nền nếp được tăng cường, số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh trong 3 năm qua là 503 em , trong đó có 17 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia. Học sinh thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp 1124 em (2010) thi đậu vào các trường Đại học hệ chính quy, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 95%. 2.1.2.2. Văn hóa, thể dục thể thao Về hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT: Thành ủy đã quan tâm chỉ đạo phát triển cả số lượng và chất lượng, nề nếp sinh hoạt được duy trì thường xuyên, tổ chức giao lưu giữa các đội văn nghệ, đội bóng trong thành phố. Góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, dân tộc đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Toàn thành phố có 17 đội văn nghệ thuộc 17 xã, phường, tổ chức giao lưu trong những ngày lễ, ngày tết đạt kết quả cao. Phong trào TDTT như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông cũng đang được phát triển. Năm nào thành phố cũng tham gia VHVN - TDTT cấp tỉnh và đạt thành tích cao. Năm 2010 được vinh dự đón nhận giải thưởng 3 năm liền đoạt giải nhất Tuyên truyền ca khúc cách mạng... 2.1.2.3. Về chính sách xã hội Thường xuyên làm tốt công tác chính sách đối với các đối tượng như: Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước, người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ tàn tật, gia đình đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ cho mỗi đối tượng làm nhà: 20 triệu đồng. Hàng năm cấp phát đầy đủ trợ cấp cho các đối tượng chính sách. Tổ chức gặp, tặng quà thăm hỏi trong các ngày lễ, tết, vận động nhân dân giúp đỡ bằng ngày công, nhân dịp 27/7 cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn. Tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn Đây là nhu cầu không thể thiếu của ĐVTN nói chung và của tuổi trẻ thành phố nói riêng. Đó là muốn được giao lưu học hỏi, thích được thể hiện mình trước người khác và trước đám đông. Nắm bắt được tâm lý đó thành phố đã phối hợp với các đơn vị bộ đội, đồn biên phòng, đơn vị huyện Hải Hà tổ chức giao lưu và đã thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. 2.2. Một số hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái Nắm vững được tầm quan trọng của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên mà trong nhiệm kỳ 2006 - 2011 của thành Đoàn đã xác định rõ: “Đoàn kết, tập hợp thanh niên, là nhiệm vụ hàng đầu”. Do vậy mà trong 3 năm Thành Đoàn Móng Cái đã cố gắng không ngừng đưa ra những biện pháp cách thức mới để mở rộng Đoàn kết tập hợp thanh niên, nhằm đưa thanh niên đến với tổ chức Đoàn - Hội ngày càng đông về số lượng và ngày càng cao về chất lượng. Đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên, đa số phục tùng tiểu số, sẵn sàng xung kích trên các mặt trận của tổ chức Đoàn, Đảng và nhân dân giao phó. Một số hoạt động chính của Đoàn + Công tác giáo dục của Đoàn. - Công tác giáo dục chính trị tưởng cho ĐVTN - Công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật. - Công tác giáo dục truyền thống của Đoàn. - Công tác giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức lối sống cho Đoàn viên thanh niên + ĐVTN với các phong trào “Thi đua tình nguyện, xây dựng và bảo vệ tổ quốc” - Thi đua học tập tiến quân vào khoa học, công nghệ. - Thanh niên thi đua lập nghiệp, lao động, sáng tạo góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tgheo hướng CNH, HĐH góp phần năng lực cạch tranh về môi trường đầu tư của thành phố Móng Cái. + Phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, góp phần xóa đói giảm nghèo. + Phong trào xung kích, tình nguyện xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nan xã hội. + Phong trào xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tổ chức Hội thanh niên vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. + Đoàn thanh niên với công tác kế hoạch hóa gia đình. + Đoàn thanh niên với công tác bảo vệ môi trường. + Đoàn thanh niên với phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh niên”. + Đoàn thanh niên với cuộc vận động “Cưới hỏi theo nếp sống văn minh mới, không tảo hôn”. + Đoàn thanh niên với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Qua thực hiện các phong trào từ năm 2008 đến nay Đoàn thanh niên thành phố luôn được tỉnh Đoàn Quảng Ninh công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó Thành Đoàn luôn được tỉnh ủy và UBND tặng giấy khen nhiều năm qua. 2.3. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thành phố Móng Cái Thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Đảng khoá XI, Nghị quyết Trung ương Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn thành phố khoá XVIII nhiệm kỳ 2006 - 2011 về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, BCH thành Đoàn luôn chăn trở tìm ra mô hình hoạt động, kế hoạch xây dựng tổ chức Đoàn với công tác thanh niên, nhằm định hướng cho Đoàn viên thanh niên thành phố một hướng đi đúng đắn giúp Đoàn viên thanh niên xác định trách nhiệm của tuổi trẻ, tìm được việc làm, tạo thu nhập, tham gia vào các phong trào hành động của Đoàn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức Đoàn của thành phố ngày càng vững mạnh, góp sức cùng các tổ chức chính trị xã hội khác thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Một số phong trào hành động của tuổi trẻ địa phương thời gian qua là: Phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc, và bốn đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp. Tăng cường củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời tổ chức hướng dẫn thực tốt chương trình đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới. 2.3.1. Giáo dục chính trị tư tưởng Công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến quán triệt học tập chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được tổ chức thường xuyên, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tổ chức cho ĐVTN học tập luật bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội, tuyên truyền cho ĐVTN và nhân dân tham gia bỏ phiếu bầu cử vào các kỳ bầu cử HĐND, bầu cử quốc Hội đảm bảo đúng luật. Thường xuyên mở các lớp học chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, đặc biệt là cán bộ Đoàn chủ chốt ở sơ sở. Thành Đoàn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghiên cứu Nghị quyết đại Hội Đoàn IX, Luật thanh niên, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho 300 cán bộ Đoàn trong thành phố. Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị cho ĐVTN, đặc biệt là cán bộ Đoàn cơ sở đã tuyên truyền được đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến đông đảo quần chúng. Điểm nổi bật trong công tác giáo dục là các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị: “Tuổi trẻ Móng Cái học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho 100% cán bộ Đoàn các cấp ở cơ sở... Với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng và cách làm sáng tạo đã thu hút cán bộ ĐVTN tham gia. Đặc biệt đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống - mãi mãi tuổi 20” gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích” được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng tới các cơ sở Đoàn, nhất là khối trường học đã tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” với những việc làm thiết thực. Tuyên truyền giáo dục truyền thống luôn được quan tâm, các cấp bộ Đoàn đã nhiều lần mời đại biểu Cựu chiến binh giao lưu, kể chuyện cho hàng ngàn cán bộ ĐVTN. Tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của thành phố và tổ chức Đoàn, điển hình các hoạt động viết bài thi tìm hiểu, các hoạt động VHVN, TDTT, hội trại, hội thi, hội diễn... Kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn viên trong thành phố có bản lĩnh chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, không bị giao động trước những khó khăn thách thức của đời sống xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Chính vì đó mà thanh niên thành phố Móng Cái đã đạt được những kết quả khích lệ: Kết quả phân loại Đoàn cơ sở cuối năm: - Khối Đoàn xã, phường: Khối Vững mạnh Khá Trung bình Đoàn xã, phường 10 01 01 Trường học 02 01 0 Chi đoàn cơ quan 15 05 0 2.3.2. Thanh niên thành phố Móng Cái tích cực thực hiện phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp 2.3.2.1. Phong trào “5 xung kích” a ) Xung kích lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tinh thần sức trẻ, năng động, sáng tạo, bản lĩnh của Đoàn viên thanh niên thời đại mới, thời đại văn minh và tri thức, thời đại CNH, HĐH đất nước. Cán bộ ĐVTN thành phố Móng Cái không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn năng lực công tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong phát triển kinh tế xã hội. Các mô hình phát triển kinh tế của cán bộ ĐVTN ngày một phát triển mạnh cả về quy mô, hình thức và chất lượng. Những tấm gương thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi ngày càng nhân lên. Điển hình như mô hình nuôi tôm sú của đồng chí Phương Hồng Mạnh – Bí thư Đoàn phường Bình Ngọc. Mô hình trồng cây ăn quả, trồng nấm của đồng chí Phạm Văn Hồng – Bí thư Đoàn xã Hải Đông. Mô hình kinh doanh hợp tác xã dịch vụ của đồng chí Nguyễn Văn Bình – Bí thư Đoàn phường Trà Cổ, và còn nhiều mô hình phát triển kinh tế của cán bộ ĐVTN trong thành phố. Có được kết quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phấn đấu của cán bộ ĐVTN trong thành phố. b) Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thành Đoàn tổ chức chỉ đạo phong trào thanh niên tình nguyện đến 100% các cơ sở Đoàn trong thành phố. Thành lập đội thanh niên tinh nguyện của thành phố gồm 100 đồng chí. Các đội hình thanh niên tình nguyện từ thành phố đến cơ sở luôn duy trì cả về số lượng và chất lượng, sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ khi được Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó. ĐTN Thành phố phối hợp với Công ty Trí Lực và Tập đoàn Lợi Lai tổ chức tặng hơn 200 xuất quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, cựu thanh niên xung phong trị giá 40 triệu đồng, tặng 70 xuất quà cho các em Đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trị giá 7 triệu đồng. Và nhận bảo trợ cho các em mỗi tháng 500 nghìn đồng. c) Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn AN - CT và trật tự an toàn xã hội. Thành Đoàn phối hợp với các nghành như: Công an, phòng tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ĐVTN. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ Quân sự, vận động ĐVTN đến tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với trung tâm y tế, bệnh viện tổ chức tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm... cho ĐVTN. Tham gia cưỡng chế giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang giao thông. Lễ ra quân tuyên truyền phòng, chống ma túy Kết quả năm 2010 là: Phối hợp với phòng tư pháp tổ chức được 20 buổi giáo dục pháp luật cho hơn 2000 ĐVTN như Luật hôn nhân gia đình, Luật ATGT.... đặc biệt ở mỗi cơ sở Đoàn đều thành lập được câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật và hoạt động đạt kết quả cao. Phối hợp với Công an tổ chức được 20 buổi tuyên truyền Luật giao thông cho hơn 15000 lượt ĐVTN tham gia. d) Xung kích thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tham gia cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức Đoàn. Đặc biệt là đối với ĐVTN khối cơ quan và trường học và công viên chức của nhà nước trên địa bàn quản lí của thành phố. Vì thế BTV thành Đoàn đã tuyên truyền tới ĐVTN “3 phong trào, 3 trách nhiệm” đó là trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với cơ quan, trách nhiệm với nhân dân. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng tổ chức Đoàn văn hóa và từng đồng chí đoàn viên công chức xây dựng công sở văn minh, trường học thân thiện học sinh tích cực, có sáng kiến quy trình sử lý công việc, bài giảng khoa học hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. e) Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2010 BTV Thành Đoàn mời các chuyên gia tư vấn kinh tế tổ chức được 2 ngày tuyên truyền, tư vấn các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế, các kỹ năng quản lý doanh nghiệp cho hơn 150 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các Đoàn, doanh nghiệp trong Hội doanh nghiệp trẻ thành phố. Tham mưu cho Thường trực Thành ủy – Thường trực UBND Thành phố về các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thanh niên trong phát triển kinh tế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Phối hợp với ngân hành CSXH, Ngân hàng NN vad PTNT có chính sách ưu đãi vốn vay cho các doanh nghiệp. Tuổi trẻ Móng Cái đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hoàn thành các chỉ tiêu KT – XH năm 2010 của Đảng bộ và nhân dân thành phố Móng Cái giao cho để nhằm thực hiện tốt nghị quyết Đảng bộ của thành phố Móng Cái lần thứ VII. 2.3.2.2 Phong trào 4 đồng hành a) Đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong những năm gần đây phong trào học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác của ĐVTN có hướng phát triển. Số lượng ĐVTN đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm 2010 là 1520 đồng chí. Năm 2010 có trên 95% cán bộ Đoàn tham gia các lớp học nâng cao như: Đại học, trung cấp lý luận chính trị - Hành chính và các lớp chuyên môn khác. Khối ĐVTN công nhân viên chức luôn coi trọng việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác là ước mơ, là trách nhiệm nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn chiếm tỷ lệ 85% trình độ đại học 13% trình độ cao đẳng, 2% trình độ trung cấp. 100% biết sử dụng tin học. ĐVTN khối trường học có ý thức học tập tốt. Tỷ lệ khá, giỏi ngày một tăng. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt trên 95%. b) Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp. BTV thành Đoàn đã chỉ đạo 100% BCH Đoàn các trường THPT tham mưu với Ban chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường thành lập và duy trì tốt các tổ định hướng nghề nghiệp tương lai cho Đoàn viên học sinh sau khi tốt nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi cá nhân. Năm 2010 BTV thành Đoàn phối kết hợp với Ngân hành chính sách xã hội cho thanh niên vay vốn tạo việc làm với số tiền đạt trên 12 tỉ đồng, phối hợp với Trung tâm dạy nghề tổ chức được 05 lớp dạy nghề cho 300 đồng chí. c) Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. VHVN, TDTT là một hoạt động có tỷ lệ tập hợp, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. Là một nhu cầu không thể thiếu được của mỗi ĐVTN. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BTV thành Đoàn tổ chức thành công Hội trại văn hóa thanh niên theo chủ đề “Hành trình theo chân Bác” với sự tham gia của 17 cơ sở Đoàn trong thành phố. 100% các cơ sở Đoàn tổ chức mít tinh kỷ niệm. Hè năm 2010 BTV Đoàn đã đón nhận 20 đội sinh viên tình nguyện thuộc Đại học Công nghiệp Quảng Ninh về tham gia sinh hoạt hè tại 17/17 xã, phường trong thành phố. Trong dịp này BCH Đoàn các xã, phường đã tổ chức được 40 đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ. 30 buổi thi đấu thể thao. d) Đồng hành với thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động xã hội. Thành Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong thành phố tổ chức được 60 buổi bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho 2000 ĐVTN. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho 300 cán bộ ĐVTN. Cấp thành phố tổ chức 02 lớp tập huấn công tác Đội cho hơn 200 cán bộ phụ trách Đội trên địa bàn dân cư. Các xã, phường đã tổ chức được 25 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho hơn 500 cán bộ phụ trách công tác Đội trên địa bàn dân cư. 2.4. Công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng Công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng là nhiêm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của các tổ chức Đoàn thành phố. Trong những năm qua BTV thành Đoàn và Hội đồng đội phối hợp với giáo dục thành phố, các ban, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng trong trường học, trên địa bàn dân cư. Trong tháng 9 của năm 2010 BTV thành Đoàn đã phối hợp với Phòng giáo dục, Phòng văn hóa thông tin tổ chức thành công hội thi “Thiếu nhi Móng Cái kể chuyện về Bác Hồ”. Cùng với đó xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phong trào “Thiếu nhi Móng Cái thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” đến 100% các liên đội trong thành phố. Chỉ đạo BCH Đoàn các xã, phường kiện toàn củng cố và duy trì Hội đồng đội, đồng thời phối hợp với BGH các trường Tiểu học và THCS chỉ đạo tốt các hoạt động Đội nhà trường. 2.5. Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên của Thành phố Móng Cái 2.5.1. Đưa thanh thiếu niên vào tổ chức Đoàn - Hội - Đội Công tác xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn được các cơ sở tập trung chỉ đạo với nhiều biện pháp thích hợp theo nghị quyết số 07 của BCH TW Đoàn (khóa VII) về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trong tâm là củng cố, xây dựng Đoàn ở địa bàn dân cư” số lượng đoàn viên vững mạnh và khá được tăng lên, số cơ sở Đoàn yếu kém giảm, công tác Đoàn viên đang từng bước phát triển mới. Thông qua chương trình “Rèn luyện Đoàn viên”, chất lượng đoàn viên được nâng lên, công tác quản lý đoàn viên ở cơ sở được chấn chỉnh một bước. Công tác cán bộ được quan tâm, nhìn chung đúng mức hơn từ việc phát hiện nguồn lực cho đến bố trí sử dụng và thực hiện chế độ chính sách, nhất là việc đào tạo bồi dưỡng nhiệm vụ cho cán bộ Đoàn, Hội. Đội từ thành phố đến các cơ sở Đoàn, cán bộ đoàn ở xã, phường được tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, nhiều cơ sở Đoàn đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện quy hoạch đào tạo và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn. Đã xuất hiện nhiều cán bộ Đoàn năng động sáng tạo thích ứng cái mới. Các phong trào hoạt động của Hội, Đội được củng cố và mở rộng, thu hút ngày càng đông thanh thiếu nhi tham gia, góp phần quan trọng vào việc mở rộng mặt trận đoàn, tập hợp thanh niên và xây dựng củng cố tổ chức Đoàn. Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đáu rèn luyện trở thành Đảng viên, Đảng cộng sản Việt Nam”. Đã triển khai rộng rãi các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhân thức về Đảng cho Đoàn viên thanh niên như tọa đàm, hội thảo “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”. Gặp mặt Đảng viên trẻ, “Thi tìm hiểu về Đảng”. Để thấy rõ được thực trang đó là một kết quả điều tra trong 3 năm. (Từ năm 2008 – 6/2011). * Về tổ chức Đoàn Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền và các ban nghành khác trong thời gian qua và đã thu được nhiều thành công. Song bên cạnh đó còn nhiều yếu kém và tổ chức Đoàn chưa thường xuyên lắm bắt được tâm tư nguyện vọng của ĐVTN, chưa đi sâu vào tìm hiểu nhu cầu của họ để đưa ra được nhiều phương pháp tập hợp, đoàn kết cho phù hợp với thanh niên. Trong tổ chức Đoàn tinh thần phê và tự phê chưa cao, tổ chức Đoàn chưa tích cực trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. * Về tổ chức Hội: Hội LHTN đã phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn thành phố, thu hút lục lượng thanh niên tham gia vào tổ chức Hội. Song bên cạnh đó tổ chức Hội vẫn chưa đưa ra được nhiều loại hình hoạt động phù hợp, nều có hoạt đọng còn sơ sài vệ nội dung, hình thức chưa đa dạng và không thể thực hiện được tính thiết thực của các loại hình hoạt động như câu lạc bộ chỉ được lập lên nhưng không được duy trì. * Về tổ chức Đội: Trong nhưng năm qua công tác Đội trong trường cũng như trong địa bàn dân cư đã đạt nhiều thành tích đóng góp vào sự thành công của công tác Đội cũng như của đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên của thành phố. Tổng phụ trách còn thiếu kinh nghiệm, mặc dù được tập huấn nhiều nhưng do giáo viên Tổng phụ trách chủ yếu là giáo viên còn chủ yếu là kiêm nhiệm. Công tác Đội trên địa bàn dân cư còn tập chung vào những tháng hè. Bên cạnh những yếu kém còn tồn tại trong nhiều năm qua thành phố Móng Cái không ngừng nâng cao việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt, đáp ứng được nhu cầu của ĐVTN và ngày càng nâng cao chất lượng và số lượng, xứng đáng là đội quân xung kích, là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, là nòng cốt trong phong trào thanh thiếu nhi của thành phố. 2.5.2. Một trong những phương tiện có hiệu quả đoàn kết tập hợp thanh niên là: “Điển hình tiên tiến”, “Thủ lĩnh thanh niên” là những cán bộ, ĐVTN tiêu biểu đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực, luôn đi đầu gương mẫu trong các hoạt động, luôn đem lại hiệu quả trong công việc, có đạo đức lối sống lành mạnh, trong sạch, có trình độ năng lực. Phát triển thanh niên là một phần không thể thiếu được của tổ chức Đoàn, phát triển theo nhiều hình thức, vui chơi giải trí, các cuộc thi tìm hiểu về thanh niên, các câu lạc bộ dành cho thanh niên. Vì vậy phải nói đó là con người có uy tín trong xã hội nhất là thanh niên, được dư luận suy tôn, ca ngợi. Nhận thức được vấn đề này BCH thành Đoàn luôn quan tâm chú trọng đưa những cá nhân này hoạt động trên nhân dân, câu lạc bộ, làm chủ chốt hoặc thành viên tích cực để thu hút ĐVTN. Đặc biệt trong hoạt động “Tình nghĩa”, “Lao động tình nguyện”, hoặc đề xuất với Đảng ủy, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của Đảng để xem xét, cơ cấu vào các chức danh chủ chốt của Đoàn, là nguồn bổ sung cán bộ sau này cho Đảng. Tổ chức trao đổi, chia sẻ học hỏi lẫn nhau trong công tác, đặc biệt chú ý đến việc phát triển kinh tế thông qua các buổi gặp gỡ, tọa đàm, tham quan các mô hình kinh tế nhất là hộ kinh tế gia đình. Trong những năm qua thành Đoàn đã tổ chức tham quan các mô hình kinh tế, giúp thanh niên phát triển kinh tế gia đình thông qua dự án 134 và 135 và các dự án khác, đến nay từng bước phát triển. Trong các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên có thể dựa vào nhũng người có uy tín để đoàn kết tập hợp thanh niên và giáo dục thanh niên. Đó là các vị lão thành cách mạng, các sĩ quan quân đội về hưu, cựu chiến binh... 2.5.3. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng Tổ chức Đoàn có thể thu hút, tập hợp, giáo dục thanh niên có hiệu quả hơn, thông qua các hình thức như sau: - Hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp: Thành Đoàn đã thường xuyên mời những người có kinh nghiệm có trình độ học vấn cao đến nói chuyện, chia sẻ cùng thanh niên, tuyên truyền cho ĐVTN những vấn đề như: luật ATGT, cách phòng chống các bệnh truyền nhiễm... thu hút được đông đảo các ĐVTN tham gia. - Hình thức vô tuyến truyền hình; Báo tạp chí; Tranh áp phích. Đều giúp thanh niên nhận thức được tình hình kinh tế - chính trị, xã hội của đất nước, đồng thời thấy được vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để từ đó có ý thức phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, của Đoàn. Các hoạt động của phương thức này tuy hiệu quả không cao nhưng rất quan trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN để họ nhận thức đúng đắn về lý tưởng của Đảng, của Đoàn, nguyện vọng của dân tộc trong công cuộc xây dựng CNXH và đổi mới đất nước, giúp ĐVTN nhìn nhận đúng mức về tình hình chín trị, xã hội và tổ chức ĐVTN. Khích lệ được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hăng hái tham gia các hoạt động xã hôi, nhiều ĐVTN đã học tập nhiều gương sáng trong mọi lĩnh vực, như gương sáng trong học tập. 2.5.4. Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Nhu cầu của thanh niên về văn hóa thể thao là rất lớn. Đây là một trong những hoạt động phổ biến rộng rãi, phù hợp với mọi đối tượng. Những yêu cầu phải chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, lắm bắt tâm lý thanh niên, luôn đổi mới nội dung, hình thức, thay đổi địa điểm tổ chức. Cần chú ý đến các xã vùng cao như Hải Sơn, Bắc Sơn và đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, nhằm thay đổi môi trường, tạo cơ hội cho ĐVTN có điều kiện học tập, và bà con nhân dân có điều kiện tham gia hoạt động dễ dàng, tạo bầu không khí vui tươi và có sự tự tin trong giao lưu của thanh niên cơ sở, thông qua các chương trình VHVN – TDTT. Các hoạt động cần khai thác các bài hát truyền thống của Đoàn, các trò chơi nhân gian ở địa phương, khuyến khích hình thức tự biên tự diễn, từ đó khích lệ được tinh thần tham gia nhiệt tình, chủ động sáng tạo trong học tập của ĐVTN và các lực lượng và các lực lượng ở cơ sở. Đồng thời, được sự quan tâm của cấp ủy, sự tạo điều kiện về kinh phí của chính quyền địa phương, thành Đoàn đã tổ chức một số hoạt động VHVN, TDTT thu hút được đông đảo các ĐVTN tham gia. 2.5.5. Thông qua thực hiện các chương trình, dự án, các cuộc vận động Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã tập trung xây dựng các kế hoạch, dự án về phát triển kinh tế xã hội. Tận dụng các nguồn vốn phát triển kinh tế, giúp ĐVTN cần vốn phát triển sản xuất. Thành Đoàn đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐVTN. Các hoạt động phòng chống ma túy HIV/AIDS, nước sạch vệ sinh môi trường...Qua các hoạt động này, Đoàn thanh niên đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Sở dĩ như vậy vì các chương trình, dự án, các cuộc vận động đã thực sự đáp ứng được nhu cầu của ĐVTN. Tuyên truyền cho ĐVTN hiểu được tác hại của ma tuy đối với con người, trực tiếp đến gặp gỡ động viên các đối tượng đi cai nghiện. Thành Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn làm tốt công tác tư tưởng, tạo cơ hội cho các đối tượng mắc các tệ nạn xã hội sau khi trở về vươn lên trong cuộc sống, chở thành người có ích cho xã hội, với chiến lược “xây” kết hợp với “chống”, mà “chống” là nhiệm vụ trước mắt: “xây” là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Vì thế trong nhưng năm qua tuổi trẻ Móng Cái đã góp phần giảm đáng kể các đối tượng thanh thiếu niên nghiện hút, tạo được niềm tin của tuổi trẻ đối với tổ chức ĐTN, góp phần củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. 2.5.6. Thông qua các hoạt động thanh niên tình nguyện trong những năm gần đây Những năm qua thành Đoàn Móng Cái đã triển khai sâu rộng tới các cơ sở Đoàn trực thuộc thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, chủ yếu tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội như: vệ sinh môi trường, làm đường dân sinh, lao động giúp gia đình chính sách, nạo vét kênh mương... Lực lượng thanh niên tình nguyện được trang bị kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ công tác Đoàn cho cơ sở Đoàn và giúp chuyên môn, làm hạt nhân trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT của tổ chức Đoàn. 2.6. Khái quát những mặt mạnh, chủ yếu và xác định nguyên nhân khách quan và chủ yếu của tình hình 2.6.1. Mặt mạnh Trong những năm gần đây công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều thành phố Móng Cái chuyển biến tích cực, các hoạt động phong trào được duy trì và có những bước phát triển mới. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động và thực hiện các phong trào trong thanh thiếu niên như: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, học 6 bài học lý luận chính trị, được các cấp bộ Đoàn tổ chức thường xuyên, hiệu quả giáo dục cao. Các hoạt động văn hoa văn nghệ, TDTT được tổ chức thường xuyên, thu hút được đông đảo ĐVTN và học sinh tham gia. Phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Phong trào “Thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo” được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, đước cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. 2.6.2. Mặt yếu - Cấp ủy Đảng, chính quyền còn thiếu quan tâm đến Đoàn, chưa tạo điều kiện tạo kinh phí cho Đoàn hoạt động. - Việc quán triệt các nghị quyết ở một số cấp ủy còn mang tính hình thức, có nơi việc triển khai nghị quyết thiếu cụ thể, thiếu sự kiểm tra đôn đốc. - Vai trò của một số cơ sở Đoàn còn chưa chủ động trong tham mưu với cấp ủy, có cơ sở Đoàn nội dung hoạt động còn nghèo nàn, tính thu hút tập hợp thanh thiếu niên chưa hấp dẫn. - Sự phối hợp của các ban nghành, đoàn thể với Đoàn thanh niên thiếu thiết thực và chưa được liên tục. - Hoạt động của Hội LHTN chưa nổi bật, nội dung, hình thức sinh hoạt một số cơ sở còn nghèo nàn, thiếu sự đổi mới. 2.6.3. Nguyên nhân 2.6.3.1. Nguyên nhân khách quan - Nền kinh tế thị trường phát triển nhanh do yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH cho nên mặt trái của nó đã tác động đến nhận thức lý tưởng đạo đức và lối sống của thanh niên. - Điều kiện vật chất đầu tư cho hoạt động Đoàn còn khó khăn. - Do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, những tiêu cực xã hội, âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và tác động không tốt đến tư tưởng, đạo đức, và lối sống của một bộ phận ĐVTN. 2.6.3.2. Nguyên nhân chủ quan - Nhận thức của một số cấp ủy chính quyền, các nghành đoàn thể về thanh niên, công tác thanh niên chưa đầy đủ, thậm chí có cấp ủy thiếu niềm tin vào thanh niên, có nơi còn cho rằng công tác thanh niên là nhiệm vụ của tổ chức Đoàn cho nên thiếu quan tâm tới công tác thanh niên. - Đoàn thanh niên chưa thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong công việc thamn gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, mới tập chung vào các hoạt động bề nổi, hoạt động của Đoàn chưa có tính chiều sâu. - Công tác tham mưu, quy hoạch cán bộ Đoàn còn yếu kém, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn còn yếu, chưa kịp thời bổ sung cán bộ Đoàn chuyên trách cấp thành phố cũng như cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. - Năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở đơn vị còn hạn chế, chậm đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động. - Chất lượng hoạt động ở các cơ sở Đoàn còn yếu, phần lớn hoạt động theo mùa vụ hiện chỉ tham gia các hoạt động tập chung ở thành phố. Tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên chưa cao so với yêu cầu đề ra. 2.6.4. Đánh giá chung Nhìn chung những năm qua công tác Đoàn nói chung và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nói riêng đang hoạt động một cách có hiệu quả. Để đạt được kết quả và chất lượng tốt hơn nữa, cần phải đánh giá đúng mức công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các cấp bộ Đoàn trong thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền về kinh phí và cơ sở vật chất cho hoạt động, tăng cường mối quan hệ với các ban nghành đoàn thể, các tổ chức xã hội làm tốt công tác nhân đạo từ thiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng quỹ tình thương. ĐTN luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và của Đoàn cấp trên, xây dựng củng cố các phương thức, các loại hình hoạt động cách mạng phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “tuổi trẻ giữ nước” lên một tầm cao về cả chất lượng lẫn số lượng, nhằm tổ chức động viên ĐVTN tình nguyện đem tài năng sức trẻ đóng góp cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Cần đầu tư có trọng điểm cho công tác thông tin tuyên truyền của Đoàn, xây dựng chương trình truyền thanh của thanh niên ít nhất là 1 tháng 1 lần, củng cố xây dựng mạng lưới thông tin cộng tác viên của Đoàn, tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền để ĐVTN nắm được tình hình, quá trình phát triển của địa phương để gắn bó trách nhiệm của cá nhân với tập thể. Cần tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động thể hiện rõ vai trò của Đoàn thanh niên, thực hiên tốt các mục tiêu tham gia tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất của ĐVTN. 2.7. Mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới 2.7.1 Đưa thanh niên vào các tổ chức Đoàn - Hội Trước hết cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Thành phố cần tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ cơ sở Đoàn để trang bị cho họ những kỹ năng cơ bản về tổ chức hoạt động công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Các hoạt động của Đoàn ngoài việc gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương cần phải biết gắn liền với lợi ích của ĐVTN, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên, kịp thời tạo điều kiện động viên họ để họ không tách rời tổ chức. Mà luôn quan tâm giúp đỡ thanh niên vượt qua mặc cảm, khó khăn và tích cực thu hút thanh niên tham gia vào các hoạt động xã hội. Bên cạnh đó hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội cần được đổi mới, tránh lặp đi lặp lại nhàm chán, chủ động tạo ra môi trường thuận lợi để hoạt động có hiệu quả cao nhất. 2.7.2. Tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên hoạt động, học tập và lập nghiệp Tổ chức Đoàn - Hội cần phối hợp với các ban nghành đoàn thể tổ chức giáo dục, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông qua nhiều mô hình hoạt động, tao điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình (giúp vốn, giống, và tư vấn về khoa học kỹ thuật). Nhân rộng các mô hình hoạt động “Câu lạc bộ” lựa chọn cơ sở có nhiều đặc điểm chung và tầm trung bình làm thí điểm có hiệu quả sau đó nhân rộng hình thức đó ra các cơ sở khác. Phát động các phong trào như: “Đôi bạn cùng tiến”, “Học vì ngày mai lập nghiệp”. 2.8. Một số bài học kinh nghiệm 2.8.1. Về công tác tổ chức - cán bộ Tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp của các ban nghành đoàn thể, của gia đình và cộng đồng đối với công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn. Phải thường xuyên chăm lo, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, có uy tín trong thanh niên, có trình độ kỹ năng nghiệp vụ. Các cấp ủy cần quan tâm tới quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn, lựa chọn những cán bộ có năng lực, phẩm chất đưa đi đào tạo dài hạn, đồng thời quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. 2.8.2. Bài học về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên Cần đa dạng hóa phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên bằng các hình thức tổ chức, thông qua các đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam trên thực tế phải là người bạn đáng tin cậy của tầng lớp thanh niên, không phân biệt dân tộc tôn giáo... Đoàn phải là tổ chức của thanh niên, do thanh niên cùng lập. Xây dựng tấm gương điển hình tiên tiến vì đây là những người có vai trò quan trọng trong việc thuyết phục lôi cuốn, tập hợp và giáo dục lớp trẻ theo một mục đích nhất định. Phối kết hợp với đài truyền thanh để tuyên truyền có hiệu quả, tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ. Tổ chức Đoàn - Hội - Đội thường xuyên tổ chức phát động các phong trào, các chương trình hành động cách mạng. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên là giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động của Đoàn. Biết phát huy tính năng động, sáng tạo và tính tích cực xã hội của thanh niên. Chọn đúng thời cơ, thời điểm phát động phong trào, biết kết hợp hài hòa giữa nhu cầu và lợi ích chính đáng của tuổi trẻ. CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI - TỈNH QUẢNG NINH 3.1. Một số khó khăn, thuận lợi ảnh hưởng tới công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 3.1.1. Về thuận lợi - Tình hình chính trị ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ổn định. Đảng luôn quan tâm tới công tác thanh niên, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. - Cán bộ ngày càng có điều kiện học tập nâng cao trình độ và kỹ năng. - Sự quan tâm lãnh đạo tạo điều kiện trực tiếp của Đảng bộ, UBND thành phố, và BCH thành Đoàn Móng Cái, đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng giúp tuổi trẻ Móng Cái phát huy tính sáng tạo xung kích trên các mặt công tác. 3.1 2. Về khó khăn - Trong thực tiễn hiện nay trên thế giới tình hình biến động rất phức tạp, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bọn phản động quốc tế ra sức chống phá cách mạng nước ta. - Thế hệ trẻ hàng ngày hàng giờ phải chịu những tác động, mặt trái của cơ chế thị trường, vấn đề việc làm, thu nhập, tệ nạn xã hội là vấn đề bức xúc của thế hệ trẻ. Số thanh niên thường xuyên đi tìm kiếm việc làm ngoài địa phương từ 25 – 30%. - Cơ sở vật chất phục vụ Đoàn – Hội – Đội còn thiếu thốn, một bộ phận thanh niên còn lười lao động, sống không có định hướng, không có chí tiến thủ dãn đến vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, Những vấn đề này đã tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thanh thiếu nhi, về các hoạt động Đoàn – Hội – Đội. Do đó việc đoàn kết tập hợp thanh niên thành phố Móng Cái còn gặp khó khăn vá phức tạp. Với những thuận lợi khó khăn trên, trong những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái luôn cố gắng khắc phục những khó khăn đưa công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi phát triển vững mạnh được cấp ủy Đảng và huyện Đoàn đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính tri, xã hội của thành phố đề ra. 3.2. Một số giải pháp Công tác xây dựng Đoàn và đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thành phố Móng Cái trong những năm qua muốn đạt hiệu quả, chất lượng với công tác này cần phải đặt ra những biện pháp thiết thực mang tính khả thi trong thời gian tới. Hiện nay vấn đề thanh niên và công tác thanh niên luôn có vị trí quan trọng trong chiến lược của Đảng ta. Công tác vận động thanh niên ngày càng có ý nghĩa quan trọng và cần được đổi mới toàn diện. Để làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, cần tập trung vào các mục tiêu cơ bản: - Tạo động lực mới xây dựng đội ngũ cán bộ và phong trào Đoàn thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Làm cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban nghành đoàn thể nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, vị trí của Đoàn thanh niên, Hội LHTN trong giai đoạn hiện nay. - Nâng cao hiệu quả tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn thanh niên thực sự là hạt nhân chính trị của Đảng trong các tổ chức xã hội và phong trào thanh thiếu niên. - Hướng tới hoạt động của Đoàn – Hội – Đội vào các nhiệm vụ kinh tế, chính tri - xã hội của địa phương bằng mọi hình thức, bằng các việc làm thiết thực. Để đạt được những mục tiêu cần tập trung thực hiện cần tập trung những biện pháp sau: 3.2.1. Về công tác cán bộ Cán bộ Đoàn là đội ngũ có vị trí quan trọng, giữ vai trò quyết định trong việc phát triển phong trào thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội. Chỉ đạo tổ chức ĐVTN tham gia phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chủ trương, các chương trình công tác của Đòan – Hội – Đội, tham mưu với cấp ủy Đảng và tạo lập mối quan hệ với các cơ quan nhà nước. Ngày nay công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng XHCN với mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh.. Nên các tổ chức Đoàn – Hội – Đội cần đổi mới. Do đó cán bộ Đoàn cũng phải được nhìn nhận và đánh giá những yêu cầu mới phù hợp với hoàn cảnh mới. Qua thực tế tại thành phố Móng Cái vấn đề cán bộ Đoàn là khâu đầu tiên rất quan trọng, có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả đến công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn là toàn bộ quá trình, cán bộ được đào tạo hệ thống giáo dục của Đảng, nhà nước trước và sau thời gian ra làm công tác Đoàn. Nếu cán bộ chỉ được trang bị nghiệp vụ công tác Đoàn và không nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật cũng như khả năng hoạt động thực tiễn thì công tác rất khó khăn. Thường xuyên tổ chức các lớp kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở. Đồng thời với việc khả năng vận động thanh niên , hàng năm cần tổ chức chất lượng hội thi “Bí thư Đoàn giỏi” tổ chức tham quan các mô hình mới có hiệu quả về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Xây dựng đề án quy hoạch cán bộ Đoàn cho từng thời kỳ, chú trọng đúng mức việc cử đi học trường đào tạo cán bộ Đoàn chính quy hàng năm 1-2 đồng chí cán bộ và đoàn viên. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời trấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, phát động trong việc sinh hoạt chính trị toàn Đoàn. Cần làm công tác phát triển đội ngũ đoàn viên. Việc bố chí cán bộ từ Thành phố đến cơ sở phải căn cứ trình độ đạo đức, phẩm chất và sự tín nghiệm của ĐVTN với cán bộ Đoàn. Sử dụng cán bộ phải theo đúng yêu cầu khách quan của công việc, việc sử dụng cán bộ không được nặng về tình cảm. Vì vậy sử dụng cán bộ phải đánh giá đúng cán bộ, chủ yếu dựa vào công việc, uy tín của cán bộ trong thanh niên. Đối với cán bộ Đoàn cơ sở phải đi sâu đi sát để họ hiểu, giúp họ tháo gỡ những khó khăn, động viên khích lệ kịp thời cán bộ cơ sở, chi trả đày đủ chế độ cho cán bộ làm công tác Đoàn nhằm đáp ứng quyền lợi cho họ. Đồng thời phải nghiêm túc sử lý những cán bộ tha hóa phẩm chất đạo đức, loại bỏ những phần tử làm mất uy tín danh dự của tổ chức. Nên thay nới những cán bộ không đủ năng lực trình độ nghiệp vụ ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào Đoàn. 3.2.2. Về tài chính - chính sách đối với thanh niên Cần có những chính sách thanh niên đúng đắn kịp thời, bức xúc nhất là giải quyết việc làm cho thanh niên. Qua nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên còn cao, từ vấn đề không có việc làm thanh niên vẫn còn rơi vào các tệ nạn xã hội phạm pháp như : Cờ bạc, rượu chè, mại dâm... Cho nên cần phải định hướng, hướng nghiệp cho thanh niên tự lập thân lập nghiệp. Giáo dục bồi dưỡng cho thanh niên về truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức để hình thành cho thanh niên một nếp sống văn hóa mới. Trong công cuộc CNH, HĐH đất nước, tài năng trẻ chính là nguồn tài nguyên quý báu của đất nước. Vì vậy vấn đề này được quan tâm hơn nữa và được nhìn nhận một cách đúng đắn để phát huy và tận dụng hết nguồn tài năng trẻ của đất nước. Phối hợp với các nghành, các cấp để thanh niên tự nguyện tam gia vào các tổ chức tạo nên sức mạnh tổng hợp đối với công tác thanh niên. Quá trình chỉ đạo thường xuyên nắm bắt thông tin từ cơ sở, kịp thời điều chỉnh và khuyến khích. Phải chỉ đạo kiên quyết từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, lấy Đoàn làm nòng cốt cho các phong trào. Mỗi cán bộ Đoàn phải nắm bắt được nhu cầu nguyện vọng, sở thích của thanh niên để giúp họ thành lập các chi hội, các câu lạc bộ, tổ chức sinh hoạt. Phát huy sức mạnh của các ban nghành đoàn thể, thường xuyên tham mưu với cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên để chủ trương nghị quyết đề ra sát đúng với tình hình cụ thể ở cơ sở. Cần phải xã hội hóa công tác thanh niên, tạo ra phong trào hoạt động phong phú dưới nhiều hình thức và nội dung khác nhau. Trong công tác chỉ đạo của Đoàn cần tạo ra bầu không khí dân chủ cởi mở, phù hợp với đặc tính cua thanh niên, mang lại tính đặc thù cơ sở.Trong kế hoạch phong trào tránh mọi sự áp đặt không cần thiết nhằm khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Quan tâm giải quyết đúng đắn quyền lợi, nghĩ vụ của ĐVTN. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên lâu nay được các tổ chức ban nghành, chính quyền nhìn nhận theo một góc độ cho đó là công việc của Đoàn, Hội LHTN. Vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể cần phải có cách nhìn nhận lại và quan tâm hơn nữa, khẳng định mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là mặt trận chung, là trách nhiệm của tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể quần chúng nói chung và thanh niên nói riêng. Có như vậy mới tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn làm tròn nhiệm vụ của mình. 3.2.3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng Giáo dục chính trị tư tưởng là vấn đề trọng tâm trong giáo dục của Đoàn, cần phải được đảm bảo thường xuyên liên tục. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay trước tình tình chính trị của các nước trên thế giới có nhiều biến động. Xu hướng phạm pháp ngày càng tăng, hành vi vi phạm nguy hiểm hơn. Vì vậy song song với việc giải quyết việc làm thì phải coi trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục lý tưởng sống, nhân sinh quan và thế giới quan Cộng sản cho thanh niên. Giáo dục bằng những tấm gương anh hùng cách mạng nhằm nâng cao tinh thần yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc, bảo vệ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, đạo đức lối sống tốt đẹp của nhân dân ta. Kiên quyết đẩy lùi tệ nạn tham nhũng quan liêu và lối sống buông thả, đua đòi ăn chơi sa đọa. Đồng thời thực hiện tốt ba mục tiêu: Dân số - Sức khỏe – Môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa mới. Nắm bắt kịp thời thông tin và dư luận xã hội trong thanh niên để phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục chuyển tải các thông tin đến đoàn viên thanh niên được tốt hơn. 3.2.4. Về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên Theo kết quả khảo sát các cơ sở đoàn thấy nguyện vọng chung nhất của tuổi trẻ hiện nay có những vấn đề chính như sau: - Mong muốn có việc làm ổn định, tăng thu nhập cuộc sống. - Mong muốn đạt được học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, vi tính, ngoại ngữ, nữ công, tham quan du lịch, vui chơi giải chí, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chính trị xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Do đó, muốn tiến hành công tác đoàn kết tập hợp các tầng lớp thanh niên, Đoàn thanh niên cần phải mở rộng và đổi mới các mô hình tập hợp thanh niên sao cho phù hợp, đặc điểm tâm sinh lý của ĐVTN, đa dạng hóa các loại hình hoạt động. Để xây dựng các mô hình hoạt động đã là việc khó song việc duy trì giữ vững và phát triển Hội, các cấp phải xác định được mục tiêu, yêu cầu trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cụ thể. Nội dung hoạt động phải thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thanh niên và cần phải chủ động sáng tạo trong thanh niên để nội dung hình thức phát động thêm phong phú. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban nghành hữu quan để xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động và sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ hiệu quả và kịp thời của cấp chính quyền. Riêng thanh niên công giáo phải nghiên cứu, đào tạo cán bộ sao cho phù hợp và phải có phương pháp tập hợp đoàn kết thanh niên cho phù hợp để thu được kết quả cao. 3.3. Một số kiến nghị 3.3.1. Đối với cấp ủy Đảng và chính quyền - Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ với Đoàn thanh niên, gắn chặt hơn nữa công tác xây dựng Đảng với xây dựng Đoàn, để thể hiện tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X là phải đặc biệt chăm lo lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bởi lãnh đạo thanh niên chính là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. - Cấp uỷ Đảng cần quan tâm, sắp xếp, cán bộ Đoàn hợp lý để cán bộ Đoàn có cơ hội tiếp tục cống hiến và trưởng thành, có chính sách hợp lý cho cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ cơ sở Đoàn. - Đầu tư thêm kinh phí cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để cho tổ chức Đoàn được tham gia vào một số chương trình phát triển kinh tế xã hội. 3.3.2. Đối với Đoàn cấp trên - Cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội – Đội một cách có hệ thống, đa dạng hóa các hình thức đào tạo. - Tích cực tham gia với cấp ủy Đảng đổi mới hình thức nội dung hoạt động, tìm tòi những phương thức mới cho phù hợp với cơ sở, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Tuyên truyền vận động nếp sống mới, kế hoạch hóa gia đình. - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần có chương trình đào tạo cơ bản toàn diện hơn, đặc biệt là 2 môn Đoàn - Đội, nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động, lý luận gắn liền với thực tiễn như tổ chức các đợt đi thực tế đối với các khóa học được dài hơn, để tạo điều kiện cho các Học viên được trực tiếp thực hiện công việc, được thực hiện khả năng, năng lực của mình, qua quá trình cọ sát thức tế sẽ giúp cho mỗi Học viên nhanh trưởng thành, kỹ năng tổ chức và hoạt động tốt hơn. 3.3.3. Đối với các ban nghành đoàn thể đóng trên địa bàn thành phố - Cần chú trọng hơn nữa việc phối hợp đồng bộ với các tổ chức Đoàn trong việc thực hiện, đưa phong trào hành động cách mạng vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn thành phố, tránh sự chồng chéo. Củng cố tăng cường mối quan hệ phối hợp bình đẳng giữa các tổ chức Đoàn thể và Đoàn thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung. - Chính quyền các cấp, các nghành cần tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn được tham gia vào các chương trình kinh tế - xã hội, vay vốn giải quyết việc làm, tạo điều kiện để thanh niên lập nghiệp. KẾT LUẬN Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh. Em nhận thấy thành phố Móng Cái đã vận dụng được nhiều phương thức Đoàn kết tập hợp thanh niên với hiệu quả cao, các phương thức hoạt động này đã đáp ứng nhu cầu lợi ích của thanh niên, khơi dậy tinh thần xung kích sáng tạo vì quê hương đất nước. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ chính quyền mà công tác đoàn kết tập hợp thanh niên càng được chú trọng hơn nữa, đảm bảo cho thanh niên có thể đảm nhiệm được các công việc khó khăn trong tình hình mới, và lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng đúng như chủ tịch Hồ Chí minh đã nói “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên” và cũng nhờ đó mà tổ chức Đoàn - Hội ngày càng được củng cố vững mạnh với số lượng Đoàn viên thanh niên ngày càng gia tăng. Cùng với sự đổi mới của đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái đã không ngừng được xây dựng củng cố phát triển, mở rộng mặt trận Đoàn kết tập hợp thanh niên dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú, gắn nhiệm vụ công tác Đoàn với nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao ý thức chống mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phát huy sức mạnh của thanh niên trong từng hoàn cảnh và điều kiện mới. Tuy nhiên, trước tình hình chính trị trong nước, khu vực và Thế giới trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, vì vậy công tác đoàn kết tập hợp thanh niên sẽ nảy sinh những vấn đề mới, đòi hỏi trong tổ chức Đoàn cơ sở, thành Đoàn phải tìm tòi, sáng tạo chủ động trong các phong trào hành động nhằm đáp ứng nhu cầu mới chính đáng của thanh niên. Trong khoảng thời gian nghiên cứu, khảo sát, thực tế, tổng hợp và phân tích các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên thành phố Móng Cái. Em đã rút ra một số bài học kinh nghiệm bao gồm cả mặt đạt được và hạn chế để từ đó làm cơ sở, xem xét, đánh giá để đưa ra những giải pháp tối ưu, hữu hiệu nhất. Đồng thời bổ sung thêm góp phần làm hoàn thiện về nhận thức về chương trình học tập của bản thân với phương châm: “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”. Với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên để Đoàn viên thanh niên thành phố Móng Cái có môi trường học tập cống hiến và trở thành nguồn nhân lực quan trọng của xã hội, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, đưa tuổi trẻ thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh phấn đấu vì mục tiêu chung: “Dân giàu nứơc mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng và tên gọi mà Đảng và Bác Hồ đã trao cho. DANH MỤC TÀI LIỆU KHAM KHẢO Tuyển tập Lênin – NXB Tiến Bộ - Năm 1977. Phạm đình Nghiệp – “Hành trang trẻ”- NXB Thanh niên – Năm 2000. Lênin – “Bàn về thanh niên” – NXB Hà Nội – 1981. Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên – NXB Thanh niên – Năm 1980. Tổng quan về thanh niên – NXB Thanh niên – Năm 2005. Nghị quyết Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm 2008. Báo cáo tổng kết Đoàn hàng năm từ năm 2008 – 6/2011. Báo cáo của chính quyền Đảng và nhà nước cùng các ban nghành hàng năm 2008 – 6/2011. Văn kiện Đại hội Đoàn của thành phố Móng Cái từ năm 2006 – 2011.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh.doc
Luận văn liên quan